Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedslejeregulering i erhvervslejemål"

Transkript

1 - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende de fleste steder i landet for mange typer af erhvervslejemål. Baggrunden er, at krisen gennem de seneste år har medført en stærkt faldende efterspørgsel efter erhvervslokaler, hvilket igen har medført et stigende udbud af ledige erhvervslokaler. Tendensen har dog i den seneste tid generelt været, at lejeniveauet har stabiliseret sig. Er lejen for erhvervslejemålet passende? Hvad enten man udlejer eller lejer et erhvervslejemål, vil det efter omstændighederne kunne være en god idé at få vurderet erhvervslejeaftalen med henblik på at få reguleret lejen enten op eller ned til markedslejen. Erhvervslejeloven bestemmer nemlig, at udlejer og lejer hvert 4. år har ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned, så lejen kommer til at svare til, hvad der er markedslejen for de lejede lokaler. I disse tider, hvor markedslejeniveauet generelt har været faldende, vil reglerne pt. være særligt interessante for erhvervslejere, der ønsker at undersøge, hvorvidt der kan være penge at spare som følge af nedsættelse af den årlige leje.

2 - 2 Bestemmelsen i erhvervslejeloven om markedslejeregulering Markedslejen i erhvervslejelovens forstand er - meget kort fortalt - den leje, som lejemålet under hensyntagen de aftalte vilkår ville kunne udlejes til på varslingstidspunktet. Markedslejereguleringen kan kun finde sted, hvis der er et misforhold mellem den aktuelle leje, og den leje andre betaler for tilsvarende lejemål. Misforholdet skal være væsentligt. Det betyder i praksis, at afvigelsen skal være på mindst 10 % - 15 %. I retspraksis ligger væsentlighedskravet typisk i niveauet 12 % eller lidt mere. Med mindre andet er aftalt, slår lejeændringen kun igennem med 25 % årligt. Det vil sige, at lejeændringen skal ske over en 4-årig periode. Man skal være opmærksom på, at bestemmelsen om markedslejeregulering tidligst kan bringes i anvendelse 4 år efter lejeaftalens ikrafttræden (typisk overtagelsesdagen), medmindre andet er aftalt. Bestemmelsen om markedslejeregulering gælder for erhvervslejemål, medmindre parterne har aftalt, at denne regulering ikke skal gælde. I forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen kan parterne have udtrykt sig således, at regulering efter bestemmelsen er udelukket. Er der derimod f.eks. aftalt en bestemt form for lejeregulering - eksempelvis ved pristalsregulering uden at man i lejeaftalen har taget forbehold for lejeregulering efter erhvervslejeloven, vil udlejer som udgangspunkt ikke kunne foretage markedslejeregulering. Der gælder også forskellige regler for parternes aftaler eller mangel på samme for så vidt angår spørgsmålet om markedslejeregulering. Det afhænger af, hvorvidt der er tale om en lejeaftale indgået før eller efter den 1. januar 1992 eller efter den 31. december 1999.

3 - 3 Fra 1. januar 1992 blev der som følge af en lovændring mulighed for at aftale markedsleje i de på daværende tidspunkt såkaldte Skræddersyede lejemål. Skræddersyede lejemål var lejemål, der efter lejeaftalens indgåelse var påbegyndt opført efter lejers anvisninger for så vidt angår udformning og indretning. For disse skræddersyede lejemål var der aftalefrihed svarende til den aftalefrihed, der i dag dvs. efter den 31. december 1999 gælder for alle nyindgåede lejemål. Der gælder således ikke i dag en særregel for skræddersyede lejemål. For alle lejemåls vedkommende gælder, at der ikke kan varsles lejeforhøjelse, hvis det er aftalt, at lejen ikke skal kunne forhøjes til markedslejen. For så vidt angår lejeaftaler, der er indgået den 1. januar 2000 og senere, gælder det, at det gyldigt kan være aftalt, at lejen i en periode eller i hele lejemålets løbetid ikke kan kræves nedsat til markedslejen. Lejeaftaler indgået i tiden 1. januar 1992 til 31. december 1999 var omfattet af den daværende lovgivning, hvorefter det kunne aftales, at lejen i en periode på højst 12 år ikke kunne nedsættes efter reglerne om det lejedes værdi. Ifølge den nugældende erhvervslejelovgivning gælder, at en gyldigt aftalt længere fredningsperiode skal respekteres også i forhold til varsling efter den nugældende erhvervslejelovs 13. For lejeaftaler indgået før 1. januar 1992 var det ikke muligt at aftale begrænsninger i lejers ret til at kræve lejenedsættelse. I sådanne gamle lejeaftaler vil lejer uden hensyntagen til aftale om andet kunne kræve lejenedsættelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er derfor en god idé at få gennemgået lejeaftalen nøje, inden man giver sig i kast med at undersøge, hvorvidt der i øvrigt er grundlag for regulering af lejen til markedslejen.

4 - 4 Regneeksempel I et simpelt regneeksempel, hvor den årlige leje pt. er kr ,00 ekskl. moms, kan regnestykket se således ud: Lejen sættes med virkning fra varslingstidspunktet ned til den aktuelle markedsleje. Det kunne f.eks. være ned til en årlig leje på kr ,00 ekskl. moms. Lejenedsættelsen på i alt kr ,00 på årsbasis vil skulle fordeles med 25 % årligt. Herefter vil lejen i år 1 efter varslingstidspunktet være kr ,00. I år 2 vil den årlige leje være kr ,00 og i år 3 kr ,00. I år 4 vil lejenedsættelsen være slået fuldt ud igennem, og udgøre kr. Markedslejen, hvordan fastsættes den? Det er den part, der kræver lejen reguleret, der skal føre beviset for, at den aktuelle leje for det konkrete lejemål med netop den foreliggende lejekontrakt afviger væsentlig fra markedslejen. Markedslejen skal således vurderes under hensyntagen til de konkrete vilkår, der er aftalt for lejemålet. Beviset vedrørende markedslejen kan i forbindelse med en retssag føres ved afholdelse af syn og skøn. Det vil sige ved en erklæring udarbejdet af en uvildig skønsmand udmeldt at retten, typisk efter parternes indstillinger om, hvem der skal være skønsmand. Skønsmanden vil som oftest være en statsautoriseret ejendomsmægler. Beviset kan også søges ført i boligretten bl.a. ved fremlæggelse af sammenligningslejemål, annoncetilbud på tilsvarende lokaler og ved vidneforklaringer. Beviset kan formentlig ikke føres alene ved afholdelse af syn og skøn i tilfælde, hvor der eksempelvis kan fremskaffes sammenligningslejemål. Hvordan beviset for markeds-

5 - 5 lejen tillades ført, og om bevisbyrden kan løftes, beror på boligrettens samlede vurdering af sagen. Når man som lejer eller udlejer skal forsøge at finde egnede sammenligningslejemål, kan man rette henvendelse til andre lejere og/eller udlejere for at få vilkårene for deres lejemål oplyst. Sammenligningslejemålene er desto mere anvendelige desto mere nyligt indgåede eller genforhandlede de pågældende lejeaftaler er, og jo mere de pågældende lejemål og lejeaftaler ligner det pågældende erhvervslejemål. Det betyder, at udgangspunktet er, at der skal være tale om lejemål i samme kvarter og med samme anvendelsesområde, hvilket typisk vil sige lejemål inden for samme branche og i samme by. I visse tilfælde vil boligretten efter omstændighederne tillade sammenligning med tilsvarende lejemål i andre byer og/eller med lejemål med andet anvendelsesområde eller i andre brancher. Sagsgangen Sagsgangen vil typisk være, at man nøje gennemgår lejeaftalen for mulighederne for markedslejeregulering sammen med en sagkyndig rådgiver. Giver lejeaftalen mulighed for markedslejeregulering efter erhvervslejelovens regler, vil næste skridt være at få undersøgt, hvorvidt den aktuelle leje må antages at afvige væsentligt fra markedslejen for lejemålet. Disse undersøgelser kan f.eks. foretages ved at henvende sig til andre lejere og/eller udlejere i sammenlignelige lejemål og ved at modtage oplysninger om vilkårene i deres lejeaftaler og/eller ved at kontakte en erhvervsmægler med det fornødne branche- og lokalkendskab og betale vedkommende for en vurdering af markedslejeniveauet for lejemålet.

6 - 6 Forlig eller retssag Tyder de indledende undersøgelser på, at markedslejen afviger væsentligt fra den aktuelle leje, vil det typisk være en god idé at kontakte kontraktparten og søge at genforhandle lejeaftalen i mindelighed herunder særligt vilkåret om lejens størrelse. Ønsker man ikke at forhandle med sin kontraktpart, eller fører forhandlingerne ikke til et tilfredsstillende resultat, skal man varsle lejeændringen i nøje overensstemmelse med erhvervslejelovens formelle krav dertil, hvis man ønsker at søge at gennemtvinge lejeændringen. Lejeændringen skal i givet fald varsles til kontraktparten, hvorefter denne har 6 uger til at gøre skriftlig indsigelse med lejeændringen. Gøres der ikke rettidigt indsigelser mod lejeændringen, kan lejeændringen træde i kraft. Har kontraktparten rettidigt gjort indsigelser mod den varslede lejeregulering, og ønsker man at fastholde kravet om lejeregulering, har man 12 uger fra varslingstidspunktet at regne til at indbringe sagen for boligretten. Har man en erhvervsforsikring, vil man formentlig kunne få retshjælpsdækning til selve retssagens førelse fra det tidspunkt at regne, hvor det står klart, at sagen ikke kan forliges, og at en retslig afgørelse er nødvendig. Spørgsmålet om retshjælpsdækning kan en advokat være behjælpelig med at afklare. o

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere