ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/ /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE KØBENHAVN N CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/ / BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter Side

3 2 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforening: Andelsboligforeningen Haraldshus Beliggenhed: Haraldsgade og Hermodsgade København N Opførelsesår ejendom: 1934 Matr.nr.: og 5579 Udenbys Klædebo Kvarter CVR-nummer: Hjemstedskommune: Bestyrelse: Administrator: Revision: Københavns Kommune Christian Høj (formand) Stefan Carlino Marianne Lefevre Helle Søderberg Torben Søstrup Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgasvej Frederiksberg Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Antal andelshavere: 105 Antal lejere: 5 Antal erhvervsmål: 4 Regnskabsår: 1. november 31. oktober

4 3 ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Haraldshus. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2011, samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. november oktober Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. januar 2012 Som administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo I bestyrelsen: Christian Høj Stefan Carlino Marianne Lefevre Helle Søderberg Torben Søstrup Således forelagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2012 Dirigent

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Haraldshus Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Haraldshus for regnskabsåret 1. november oktober 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for andelsboligforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING (FORTSAT) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. november oktober 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 16. januar 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Morten Kenhof Statsautoriseret revisor

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Haraldshus er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelens værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Indtægter Der er i årsrapporten medtaget den for regnskabsperioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje. Ikke indbetalt boligafgift og leje samt forudmodtaget boligafgift og leje er medtaget i årsrapporten som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget boligafgift og leje. Udgifter Udgifter omfatter foreningens omkostninger til drift af foreningen, ejendomsskatter og afgift, reparation og vedligeholdelse, administrationsudgifter samt afskrivninger på foreningens anlægsaktiver. Ikke betalte udgifter samt betalte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter. Finansieringsposter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og udgifter. Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære poster mv. Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære og budgetterede drift. Årets skat, som består af årets aktuelle skat og udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Afdrag på prioritetsgæld Årets afdrag på prioritetsgæld er henlagt af årets resultat til særskilt reservefond under egenkapitalen.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommen måles til seneste offentlige ejendomsvurdering. Som følge af foreningens karakter samt formålet med udarbejdelsen af årsrapporten til brug for værdiansættelsen af andelskronen foretages der ikke afskrivning på ejendommen, bortset fra afskrivninger på eventuelt indlagte installationer mv., som må antages at have en forkortet løbetid. Der er i øvrigt bestyrelsens hensigt at foretage en systematisk og løbende vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høj vedligeholdelsesstandard, hvorfor ejendommen derfor ikke antages at være udsat for løbende værdiforringelse. Andre materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til kontantværdi på balancedagen. Den fulde restgæld er anført som langfristet gæld, uanset at en del af gælden forfalder til betaling inden ét år fra årsafslutningstidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Andelskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5, stk. 2. i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

9 8 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/ / Ej revideret Realiseret Budget Realiseret Note 2010/ / /10 Boligafgift Husleje Lejeindtægt erhvervslejemål Lejeindtægt, antenne Salg af lejelejligheder Diverse indtægter Indtægter i alt (1) Offentlige afgifter (2) Forsikringer El, fællesarealer (3) Vicevært og renholdelse (4) Vedligeholdelse (5) Afskrivninger (6) Administrationsudgifter (7) Antenneregnskab (8) Drift af vaskeri Udgifter i alt Resultat før renter mv (9) Renteudgifter, netto Resultat før afdrag og ekstraordinære poster (10) Ekstraordinære poster Årets afdrag på prioritetsgæld ÅRETS RESULTAT

10 9 BALANCE PR. 31. OKTOBER / /10-10 Note AKTIVER kr. tkr. (11) Ejendommen (12) Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Varmeregnskab 2010/ Tilgodehavende boligafgift mv Tilgodehavende forsikringserstatninger Vandregnskab 2011/ (13) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 10 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2011 (FORTSAT) 31/ /10-10 Note PASSIVER kr. tkr. Andelsindskud Saldo pr. 1/ Tilgang 2010/11 (3 stk.) Almindelig reservefond Saldo pr. 1/ Regulering GI Årets afdrag på prioritetsgæld Opskrivningsfond Saldo pr. 1/ Regulering til offentlig ejendomsvurdering 1/ Overført resultat Saldo pr. 1/ (inkl. regulering kr ) Kurstab og låneomkostninger Årets resultat Kursreguleringsfond prioritetsgæld Saldo pr. 1/ Årets regulering Egenkapital i alt (14) Prioritetsgæld Depositum m.v Langfristet gæld Skyldigt GI (15) Skyldige omkostninger Skyldige beregnede renter pr. 31/ Varmeregnskab 2011/ Mellemregning administrator Gæld, lejere og andelshavere Anden gæld Kortfristet gæld Fremmedkapital i alt PASSIVER I ALT (16) Udskudt skat (17) Eventualforpligtelser (18) Andelsindskud og andelskroneværdi

12 11 NOTER 2010/ /10 kr. tkr. (1) Offentlige afgifter Ejendomsskat Renovation mv Renholdelse af fortove Ejendommens vand- og varmeforbrug (2) Forsikringer Bygningsforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Arbejdsskade Motorkøretøj (3) Vicevært og renholdelse Lønudgifter inkl. sociale bidrag mv Vicevært afløser Graffitirensning Trapperengøring og vinduespolering Lønsumsafgift Anden renholdelse (4) Vedligeholdelse Lamper hovedtrappe Vandskade Murer Blikkenslager Elektriker Tømrer/snedker Låsesmed mv Vedligeholdelse gårdanlæg og vej Isoleringsarbejde Maler Glarmester Diverse vedligeholdelse

13 12 NOTER (FORTSAT) 2010/ /10 kr. tkr. (5) Afskrivninger Fejemaskine (6) Administrationsudgifter Kontorartikler mv Administrationshonorar (inkl. moms fra 1/1 2011) Huslejetab Mødeudgifter inkl. generalforsamling Fastelavnsfest Revision og regnskabsudarbejdelse Porto, huslejekørsel (PBS) og gebyrer mv Varme- og vandregnskabshonorar Hensat GI Konsulenthonorar Reetablering hjemmeside Netværk og hjemmeside Bestyrelseshonorar og godtgørelser Telefon Abonnementer (7) Antenneregnskab Indtægter Yousee 4 kvartaler (8) Drift af vaskeri Vaskeriindtægter Vedligeholdelse Vand El (skønnet)

14 13 NOTER (FORTSAT) 2010/ /10 kr. tkr. (9) Renteudgifter, netto Udgifter Prioritetsrenter, jf. note Indtægter Skat (lønsumsafgift retur) Byfornyelsestilskud Banker Renteudgifter, netto (10) Ekstraordinære poster Postkasser Tagarbejde Containerplads Legeplads og grillområde Maling af vinduer mv / /10-10 kr. tkr. (11) Ejendommene matr. nr m.fl. Udenbys Klædebo Bogført værdi, ejendomme: Saldo pr. 1/ Regulering til offentlig vurdering 1/ Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ kr

15 14 NOTER (FORTSAT) 31/ /10-10 kr. tkr (12) Driftsmidler Saldo 1/ Tilgang 2010/ Årets afskrivninger (13) Likvide midler AL erhvervskonto AL driftskonto AL formueflex BRF Bank, aftalekonto (14) Prioritetsgæld Restgæld Kursværdi Restlø- Renter Afdrag pr. pr. betid år 2010/ /11 31/ /10-11 Indfriede lån NYK , Ovenstående lån er et kontantlån med en rente på 4,45% p.a.

16 15 NOTER (FORTSAT) 31/10-11 kr. (15) Skyldige omkostninger Maling af vinduer mv A-skat mv Afsat revision 2010/ Diverse småfakturaer Honorar ejendomsmægler Ejendomsservice oktober (16) Udskudt skat Der er en afsagt kendelse ved Landsretten om, at der skal finde ophørsbeskatning sted, når den sidste lejlighed i foreningen, der har været udlejet til et ikkemedlem, overgår til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis. Beskatningen vil omfatte alle de lejligheder, der siden 19. maj 1994 er overgået til andelsbasis. Der er i nærværende regnskab ikke afsat udskudt skat, da ophørsbeskatning forudsætter, at foreningen ikke længere oppebærer skattepligtige indtægter. (17) Eventualforpligtelser Der er i ejendommen tinglyst ejerpantebreve samlet kr , som er til foreningens fri disposition. (18) Andelsindskud og andelskroneværdi Beregningen er foretaget i henhold til 5, stk. 2 litra c (offentlig vurdering) i bekendtgørelsen af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Egenkapital jf. regnskabets side Andelskroneværdi pr m 2 : = ,80 Bestyrelsen foreslår, at andelskroneværdien sættes til kr pr. m 2 ( pr. m 2 31/ ).

17 16 BUDGETTER FOR 2011/12 DRIFTSBUDGET FOR 2011/12 Budget Realiseret Indtægter 2011/ /11 Boligafgift Husleje Salg af lejelejligheder Diverse indtægter Lejeindtægt, erhvervslejemål Lejeindtægt, antenne Udgifter Offentlige afgifter Forsikringer El, fællesarealer Vicevært og renholdelse Vedligeholdelse Afskrivninger Administrationsudgifter Antenneregnskab Drift af vaskeri Renteudgifter Ekstraordinære poster Tagrenoveringsprojekt Årets afdrag på prioritetsgæld ÅRETS RESULTAT LIKVIDITETSBUDGET PR. 31/ Likviditetsreserve pr. 1/ Indbetaling tilgodehavender Resultat ifølge driftsbudget Udbetaling til kreditorer m.v LIKVIDITETSRESERVE PR. 31/ Budgetterne er ikke revideret Sag nr rgn. 2010/11 jlu

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere