Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke"

Transkript

1 Meld en meningsløs regel Nr. Forslag Resultat Begrundelse 1. Afskaffelse af reglen, hvor lærere pålignes 3000 kroner for at tage en pc med hjem til brug for forberedelse. (Skatteministeriets område) 2. Ændring af reglerne om udstedelse af uddannelseskort, der giver befordringsrabat til elever i ungdomsuddannelser, så alle elever får det samme kort, hvilket vil være i modsætning til i dag, hvor der er forskel på kortet, alt efter den strækning som benyttes af eleverne. 3. Afskaffelse af muligheden for fritagelse for kristendomsundervisningen. (Folkeskoleområdet) Der er tale om multimediebeskatning, som indføres af regeringen den 1. januar 2010 som led i den samlede skattereform. Reglerne om multimediebeskatningen hører under Skatteministeriets område. Ordningen giver i visse tilfælde mulighed for eksempelvis skolelærere at låne skolens computer med hjem til forbedring af undervisningen på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Der skal være tale om erhvervsmæssig anvendelse af et gode, som direkte er stillet til rådighed for den ansatte, men som kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov. Ifølge 6, stk. 1, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. kan der ydes rabat til den daglige befordring mellem uddannelsessted og bopæl. Uden angivelse af konkrete rejsezoner på uddannelseskortet vil det være muligt for SU-styrelsen og trafikselskaberne at kontrollere, at den uddannelsessøgende kun benytter uddannelseskortet til at rejse på strækningen mellem uddannelsessted og bopæl. Selv om undervisningen i faget kristendom er forkyndende, kan det udelukkes, at enkelte personer af religiøse årsager ønsker at følge denne undervisning. Af hensyn til disse personer er der planer om at afskaffe fritagelsesmuligheden. Der er tale om en meget lille andel af elever, der bliver fritaget for undervisningen, og i disse sager skal forældrene i stedet sørge for elevens religionsundervisning. 1

2 4. Afskaffelse af muligheden for fritagelse for idrætsundervisning. (Folkeskoleområdet) 5. Afskaffelse af reglen om, at forældre må have økonomiske udlæg til for eksempel skolebøger. (Folkeskoleområdet) 6. Afskaffelse af reglen om automatisk afmelding af kursister, for eksempel hfstuderende, ved for sen betaling. (Hf-området) Undervisningen i idræt er obligatorisk, og alle elever skal som udgangspunkt følge denne. Dog kan en elev af helbredsmæssige årsager blive fritaget, men det er en betingelse, at forældrene ansøger om fritagelse, og at skolens leder godkender det. Alle børn har ret til gratis undervisning i folkeskolen. Gratisprincippet indebærer også, at de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette er en grundlovssikret ret. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Alle udgifter til folkeskolens undervisning mv. påhviler således kommunerne, for så vidt der er lovhjemmel til, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre. Den eneste adgang, kommunerne har for at opkræve forældrebetaling i forbindelse med den undervisningspligtige undervisning i folkeskolen, er udgifter til elevernes forplejning under lejrskoler, idet betaling dog højst kan udgøre et anslået normalt sparet hjemmeforbrug. Lovgivningen er til hinder for, at en kommune eller den enkelte skole tager imod en gave i form af frivillige forældrebidrag eller sponsorering mv., men der kan indgås aftaler om løbende ydelser af økonomisk eller arbejdsmæssig karakter. I de tilfælde, hvor Undervisningsministeriet er i kontakt med kommunalbestyrelsen om dette emne, anbefaler Undervisningsministeriet kommunalbestyrelsen at fastsætte lokale retningslinjer for modtagelse af gaver, sponsorering mv. Deltagerbetaling skal betales forud i forbindelse med optagelsen eller for selvstuderende ved tilmelding til prøve. Betaling af deltagerbetalingen er en betingelse for deltagelse i undervisning henholdsvis aflæggelse af prøve. Institutionen bestemmer, hvortil og hvorledes indbetaling af deltagerbetaling skal ske. Hensynet bag reglen er at beskytte reelle og tilsigtede tilmeldinger, ved at useriøse eller uoverve- 2

3 7. Afskaffelse af reglen vedrørende datolåst kvote til skolepraktik. Det forhold, at en elev i længere tid end forudsat i reglerne uden held har søgt en praktikplads efter at have afsluttet grundforløbet, bør forhindre pågældende i at få henvist en skolepraktikplads. (Erhvervsuddannelsesområdet) jede tilmeldinger fortrænger optagelsen af personer, der ønsker at tilmelde sig. Dette hensyn vejer tungere end hensynet til, at personer, der ønsker at tilmelde sig, sikres tilmelding ved at overholde udmeldte betalingsfrister. Efter 66 a i lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes praktikpladssøgende elever, som to måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb har eller har haft en uddannelsesaftale. En elev kan kun få tilbud om skolepraktik én gang. Hvis en elev afslår et tilbud om skolepraktik eller tager imod et tilbud og siden opgiver uddannelsen, har eleven krav på et nyt tilbud. Dette er indholdet af den gældende uddannelsesgaranti, hvis indhold er aftalt med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. 8. a) De gældende to skemaer om VEU-godtgørelse for henholdsvis medlemmer og medlemmer af A-kasse samles i ét skema, idet skemaerne er særligt forskellige. Proceduren vil blive ændret Der er igangsat et arbejde med at forenkle ansøgningsproceduren ved at harmonisere de to eksisterende skemaer til ét skema. Et samlet skema forventes at kunne anvendes i løbet af b) Skemaerne gøres elektroniske. (Voksen- og efteruddannelsesområdet) Proceduren vil blive ændret Det indgår i regeringens lovprogram for folketingsåret 2009/10, at der skal fremsættes et lovforslag, som tager sigte på at digitalisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, så ansøgning om VEU-godtgørelse samt befordringsgodtgørelse fremover sker digitalt. Ordningen forventes at træde i kraft i juli Afskaffelse af kravet om, at alle private skoler skal indberette skolens lønoplysninger for hver enkelt medarbejder til Fordelingssekretariatet, som har til opgave at fordele tilskud Oplysningerne, der skal indberettes, er nødvendige for Finansministeriets personalestyrelse, idet oplysningerne danner grundlag for forhandlingsstatistn, der er et afgørende og uundværligt element i grundlaget for overenskomstforhandlingerne. Oplysningerne kan fremskaffes på anden 3

4 til friskoler og private grundskoler i henhold til friskoleloven. måde end ved indberetning fra den enkelte skole. (Friskoleområdet) 10. Forenkling af administrationen i forbindelse med lediges deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse, blandt andet ved hjælp af digitalisering af administrationen. (Voksen- og efteruddannelsesområdet) 11. Den enkelte skole bør automatisk modtage en besked om, at der er en ansøgning vedrørende befordringsrabat til en elev til godkendelse, i stedet for som i dag, at skolerne dagligt selv skal logge på systemet for at holde øje med, om der er en ansøgning til behandling. 12. a) Kravet om revisorerklæringer i tilknytning til aktivitetsindberetninger erstattes af revisorpåtegning på årsberetningen. (Gymnasieområdet) Forslaget vurderes i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Procedurerne overvejes ændret UDESTÅR Forslaget opfordrer til en ændring af SU-styrelsens procedurer over for uddannelsesstedernes administration af ordningen vedrørende befordringsrabat til elever i ungdomsuddannelser. SU-styrelsen vil tage forslaget med i sine overvejelser vedrørende udvikling af it-systemet. Undervisningsministeriets srhed for, at indsendte aktivitetsoplysninger og dertil knyttede udbetalte tilskud er korrekte, består i, at indberetningen ledsages af en anmærkningsfri revisorerklæring. Revisionen af de indberettede aktivitetsoplysninger og den hertil knyttede revisorerklæring kan betegnes som ekstraomkostninger og ekstraarbejde, men er en integreret del af det administrative arbejde, der knytter sig til at drive en statsligt finansieret selvejeinstitution. Princippet om, at indberetningerne skal ledsages af en revisorerklæring, gælder som hovedregel for alle aktivitetsindberetninger til Undervisningsministeriet. På nogle områder (blandt andet gymnasie- og hfområdet) kan der indsendes supplerende indberetninger, hvor revisorerklæringen kan indsendes sammen med den efterfølgende totalindberetning. 4

5 b) Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt indgår i årsrapporten under et punkt i ledelsens beretning og ved en særskilt indberetning. (Gymnasieområdet) 13. Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser, som nu er fastsat til den 15. marts på optagelse.dk, flyttes frem, så der er bedre sammenhæng mellem den unges valg af uddannelse og start på uddannelsen. (Vejledningsområdet) 14. Elever, der har gennemført dele af deres praktikuddannelse i udlandet via lønnet beskæftigelse, skal kunne optages til skolepraktik, for så vidt angår den resterende del af deres praktikuddannelse, når de vender tilbage til Danmark. (Erhvervsuddannelsesområdet) Ordningen overvejes ændret Fristen vil blive ændret Forslaget er under overvejelse Hvis princippet om, at indberetningerne skal ledsages af en revisorerklæring, skulle fraviges, ville det for det første betyde, at store beløb ville blive udbetalt uden revisorkontrol. For det andet ville det formentlig reducere institutionens udgifter til revisor, da arbejdet med kontrol af indberetninger ville blive reduceret. For det tredje ville det forhold, at resultatet af revisionens arbejde først indsendes i forbindelse med årsrapporten, betyde, at eventuelle korrektioner som følge af revisionen ville kunne falde på plads i finansåret, og at institutionens regnskab derfor vil blive misvisende. Forslaget vil indgå i Undervisningsministeriets løbende overvejelser om forenkling af resultatlønsordningens rammer. Fristen for at indsende en ansøgning om optagelse til en ungdomsuddannelse rykkes fra den 15. marts til den 1. april. Ændringen, der er en del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job fra den 5. november, sker med virkning fra foråret Et lignende forslag om udvidede muligheder for skolepraktik til elever, der har været i praktik i udlandet, er foreslået af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne. Rådets forslag, som indebærer en principiel og vidtgående udvidelse af skolepraktikordningen, er under behandling i Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser sammen med en række andre forslag fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne. En gennemførelse af forslaget vil kræve lovændring. 5

6 15. a) Afskaffelse af reglen om, at handicaptillæg kun kan søges af elever, der er tilmeldt en videregående uddannelse. Handicaptillægget blev indført, fordi uddannelsessøgende med handicap undertiden har begrænset evne til at påtage sig erhvervsarbejde og som andre studerende har mulighed for at supplere deres SU med indtægter fra erhvervsarbejde. Denne gruppe af uddannelsessøgende har derfor været nødsaget til i stedet for SU at søge kommunens socialforvaltning om økonomisk støtte efter revalideringsbestemmelserne. Med indførelsen af handicaptillæg til denne gruppe, hvorefter den uddannelsessøgende med handicap tildeles et stipendium svarende til det månedlige laveste fribeløb, som andre uddannelsessøgende kan supplere deres SU med, ligestilles uddannelsessøgende med handicap med øvrige uddannelsessøgende. Begrundelsen for, at handicaptillæg er begrænset til studerende ved videregående uddannelser, er, at ungdomsuddannelser udbydes langt flere steder end videregående uddannelser, hvilket mindsker behovet for at flytte hjemmefra og etablere egen, dyrere husholdning. b) Afskaffelse af reglen om, at man skal bo mere end 20 kilometer væk fra sine forældre for at få SU med satsen for udeboende, når man er fyldt 18 år. 16. Afskaffelse af elevplaner. Det har ved fastlæggelsen af reglerne om SU været nødvendigt at foretage en prioritering af de økonomiske midler, der er til rådighed på området. I den forbindelse er det med bred politisk enighed besluttet, at alle unge under 20 år som udgangspunkt skal have SU som hjemmeboende, når de er i gang med en ungdomsuddannelse. Langt de fleste i denne gruppe bor faktisk hjemme. Hensigten med reglen er at modvirke, at helt unge støttemodtagere flytter hjemmefra reelt eller proforma for at opnå højere SU som udeboende. I de tilfælde, hvor det er forståeligt, at støttemodtageren flytter fra sine forældre, kan skolen dispensere, så den studerende får SU med satsen for udeboende. Det er for eksempel tilfældet, hvis forældrene bor mere end 20 kilometer fra uddannelsesstedet, eller der er ganske særlige forhold i hjemmet, som kan begrunde, at den studerende kan bo hjemme. Regeringen har planer om at afskaffe elevplaner, som blandt andet er indført på baggrund 6

7 (Folkeskoleområdet) 17. Afskaffelse af reglen om, at vejledning i medfør af lov om vejledning om uddannelse og erhverv kun må varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet. (Vejledningsområdet) 18. Afskaffelse af reglen om, at elever til folkeskolens afgangs- Forslaget vil delvis blive fulgt Forslaget er under overvejelse af anbefalinger fra OECD om at styrke evalueringskulturen i folkeskolen. Af regeringens handleplan Mere tid til velfærd for mindre bureaukrati i kommuner og regioner fra oktober 2009 fremgår, at regeringen via udfordringsretten vil give skoler mulighed for at afprøve forskellige måder at arbejde med elevplaner på. Skoler kan frem til 2011 for eksempel blive fritaget for kravet om, at alle fag skal omtales i hver enkelt elevs elevplan. Kravene til vejlederes kompetenceniveau er fastsat for at sikre, at vejledere besidder de nødvendige kompetencer til at kunne løse de forskellige vejledningsopgaver. Således er det i lov om vejledning om uddannelse og erhverv fastsat, at vejledere, som er ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg skal besidde en fuld diplomuddannelse. Alternativt skal de kunne dokumentere at have opnået de nødvendige kompetencer på anden vis. Dette bliver vurderet individuelt via en realkompetencevurdering. Der er således tale om en fleksibel ordning, hvor kompetencekravet kan imødekommes på to forskellige måder. Dette har til hensigt at tilgodese, at personer, der i forvejen har de nødvendige kompetencer, skal dobbeltuddanne sig. Vejledere, der varetager individuel eller kollektiv vejledning om gennemførelse af ungdoms- eller videregående uddannelser inden for Undervisningsministeriets område på uddannelsesinstitutioner, skal efter gældende regler besidde kompetencer på et niveau, der svarer til godt og vel en halv diplomuddannelse, jf. 6 i bekendtgørelse om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område. Dette uddannelseskrav vil blive ophævet med virkning fra august Ændringen er en del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job fra den 5. november Brug af internettet ved prøver og eksamener er generelt tilladt i uddannelserne. Begrundelsen 7

8 prøve i fysik/kemi samt skriftlig matematik må have adgang til internettet. (Folkeskoleområdet) 19. Forslag om indførelse af finansieringsmulighed i form af for eksempel SU-lån på meritlæreruddannelsen. 20. Afskaffelse af reglen om, at det er muligt for elever at forbedre studentereksamensgennemsnit ved hjælp af for eksempel opkvalificerende er, at en sådan brug kan forlede til snyd ved at søge og give hjælp. Læreren kan i sin forberedelse til prøven i fysik/kemi finde animationer og aktuelle interaktive modeller, der kan downloades til en cd, som kan anvendes af elever ved prøven. På området for de gymnasiale uddannelser er der dog igangværende forsøg med anvendelse af internettet ved eksamen, hvor eksamensopgaverne er tilpasset muligheden for brug af internettet. Undervisningsministeriet afventer resultaterne heraf med henblik på en eventuel regelændring. Meritlæreruddannelsen er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaring, for eksempel som følge af en faglig og/eller pædagogisk uddannelse, som ønsker at undervise i folkeskolen. Uddannelsen er et alternativ til uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Meritlæreruddannelsen foregår som åben uddannelse og tilrettelægges på deltid i dag- eller aftentimerne eller som fjernundervisning, så den studerende stadig kan bibeholde sin beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet ved siden af studiet. Ifølge reglerne om Statens Uddannelsesstøtte (SU) er det en betingelse, at en uddannelse skal være tilrettelagt som heltidsundervisning for at være SU-berettigende. Da meritlæreruddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning, er den SU-berettigende. Baggrunden for dette er, at personer, som ønsker at studere på meritlæreruddannelsen, fortsat kan bibeholde deres beskæftigelse ved siden af studiet og således kan forsørge sig selv via deres arbejde. Meritlæreruddannelsen berettiger til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Forslaget kan medføre, at de unge bruger flere år på at forbedre deres gennemsnit for at komme ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning. Herved bliver unge ældre, inden de går i gang med en videregående uddannelse, hvilket vil være i strid 8

9 kurser. (Gymnasieområdet) 21. Kravet om indberetning af kost og logi for hver kursist på vedkommendes CPR-nummer erstattes af en revisorerklæring en gang årligt. (AMU-området) 22. Afskaffelse af kravet om, at erhvervsskoler skal anvende EASY-A (erhvervsskolernes og erhvervsakademiernes studieadministrative system) til at foretage indberetninger til Undervisningsministeriet. (Erhvervsuddannelsesområdet) Forslaget er udtryk for en misforståelse af reglerne med regeringens målsætning om, at de unge skal begynde tidligere på en videregående uddannelse. Derudover vil det forhold, at mange forbedrer deres eksamensgennemsnit, føre til, at kvotienten for optagelse vil stige. Undervisningsministeriet modtager aktivitetsoplysninger på personniveau og således heller CPR-numre fra institutionerne. Institutionerne indberetter antallet af personer, der får individbaseret tilskud til kost og logi. Undervisningsministeriets srhed for, at beløbene er korrekte, består i, at indberetningen ledsages af en anmærkningsfri revisorerklæring. Princippet om, at alle indberetninger ledsages af en revisorerklæring, gælder som hovedregel for alle aktivitetsindberetninger til Undervisningsministeriet. På nogle områder kan der indsendes supplerende indberetninger, hvor revisorerklæringen kan indsendes sammen med den efterfølgende totalindberetning. Det er Undervisningsministeriets opfattelse, at der generelt er opbakning i erhvervsskolesektoren til anvendelse af EASY-A som studieadministrativt system. Der er mulighed for, at erhvervsskolerne kan anvende andre systemløsninger i tilknytning til EASY-A, blot indberetninger til ministeriet sker via EASY-A. Der er på nuværende tidspunkt udviklet andre studieadministrative systemer, som på samme måde som EASY-A kan administrere den komplekse uddannelsesstruktur, som erhvervsskolerne administrerer. Indberetninger via EASY-A sikrer, at ministeriet modtager korrekte, fyldestgørende og tilstrækkelige indberetninger af tilskudsoplysninger, eksamensoplysninger og statistikoplysninger. Ministeriet er opmærksomt på de driftsudgifter, som EA- SY-A qua sin ældre teknologi medfører, når systemet i sin nuværende form drives lokalt på hver institution. Der er i den forbindelse overvejelser om etablering af et centralt drevet EASY-A. 9

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere