Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i den årlige Beskæftigelsesplan. Politikområde Jobcenteret Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune samt det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø kommuner. Politikområde Beskæftigelsesindsats Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Der er ved budgetforliget vedtaget en besparelse på 1,4 mio. kr. Fokus på: Arbejdskraftreserven, Færre på permanent forsørgelse, Unge, Indvandrere. Politikområde Sociale ydelser Politikområde Sygedagpenge Dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er forsikrede mod ledighed. Fokus på udbetaling af korrekte ydelser og budgetoverholdelse. Omfatter Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere samt udgifter til aktive tilbud til sygemeldte. Fokus på nedbringelse af sygedagpengeforløb over 26 ugers varighed. Politikområde Forsikrede ledige Omfatter Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Fokus på at få ledige hurtigt i job og unge i arbejde eller uddannelse. Side 51

2 Økonomisk oversigt Mio. kr. Vedtaget budget priser Drift Serviceudgifter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Politikområde Jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Overførselsindkomster 370,6 393,1 409,1 417,1 417,1 Beskæftigelsesindsats 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 Sociale ydelser 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Forsikrede ledige 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 Drift i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Fleksjobpulje, tilbageførsel af budget ved afgang 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion problemområder, anden aktør ledighedsydelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Reduktion problemområder, lægeattester -0,1-0,1-0,1-0,1 Flytning af lønbudget til direktionssekretariatet -0,5-0,5-0,5-0,5 Afbureaukratisering/rammebesparelse -0,5-0,5-0,5-0,5 Ansættelsesstop -1,0-1,0-1,0-1,0 Besparelse vedr. forskudt tjenestetid -0,1-0,1-0,1-0,1 0,25% effektivisering -0,1-0,1-0,1-0,1 Lokalløn ,7 0,7 0,7 0,7 Pris- og lønfremskrivning 2010 til 6,8 7,0 7,4 7,4 Nyt skøn overførselsindkomster -22,5-21,2-34,9-34,9 Lov- og Cirkulæreprogram ,8 3,5 2,3 2,3 Selektiv besparelse, aktiveringsområdet -1,4-1,4-1,4-1,4 Helhedsorienteret sagsbehandling, finansiering af medarb. -0,4-0,4-0,4-0,4 ændringer drift i alt -16,2-14,0-28,5-28,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget -14. Side 52

3 Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet indeholder driften af Jobcenter Svendborg inkl. de to filialer på Langeland og Ærø. Indkomstoverførsler tet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Rammebetingelser Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, borgere i fleksog skånejob, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Fra 2010 til 2013 er to projektmedarbejdere ansat under Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Ligeledes deltager Jobcenter Svendborg i projektet På rette vej i job for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, der tilbydes en tidlig aktiv indsats i form af samtaleforløb og aktivt tilbud i en virksomhed med mentor tilknyttet efter behov. Organisationsdiagram Jobcenter Svendborg Jobcenterchef Birgit Bagge Stedfortræder / driftschef Erling Melchior Hansen Jobcentersekretariat Erling Melchior Hansen Team Job 1 Team Job 2 Team Jobkonsulenter Team Jobafklaring Team Fleksjob Team Jobfastholdelse Team Danskuddannelse Jobcenter Danmarksvej Peter Karlsen Masoum Moradi Erna Sø Masoum Moradi Susanne Albrectsen Peter Karlsen Lone Kramer Tværgående indsatser Side 53

4 Fokusområde Beskæftigelsespolitik Det er vigtigt, at beskæftigelsespolitikken ikke ses som et isoleret fænomen, der alene styres fra Christiansborg. Fra politisk hold skal der være fokus på de tværsektorielle sammenhænge der er i kommunerne. Det tværsektorielle samarbejde starter på det politiske niveau, som danner grundlaget for et succesfuldt administrativt samarbejde. Beskæftigelsesområdet er afhængigt af indsatsen i andre politikområder. Det er f.eks. afgørende, at borgerne får de rette behandlingstilbud, i Direktørområde Social og Sundhed, hvis de skal drage nytte af et beskæftigelsesrettet tilbud. At Jobcenter Svendborg bidrager aktivt med at sætte beskæftigelsespolitikken på den kommunale dagsorden. At sætte beskæftigelsespolitikken på dagsordenen kan ske i form af politiske temamøder, dagsordener på tværs af politiske udvalg og andre initiativer. Der vil være fokus på et styrket samarbejde med de øvrige direktørområder Social og sundhed, Kultur og plan, Erhverv samt Børn og unge. Jobcenteret vil også fortsat arbejde på at udvide og videreudvikle de samarbejdsrelationer, der er med bl.a. faglige organisationer, a-kasser, UU-center og uddannelsesinstitutioner. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Jobcenter Vedtaget budget priser Drift Administration vedr. jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Jobcenter i alt 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet til administrationen udgør 40,6 mio. kr. i. I forhold til 2010 udgør de væsentligste ændringer rammebesparelser m.v. på 0,9 mio. kr. Flytning af en medarbejder til andet område udgør 0,5 mio. kr. Ansættelsesstoppet udgør en reduktion på 1,0 mio. kr. Der er tilført 0,7 mio. kr. i f.m. lokallønsforhandlinger og 2,3 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Side 54

5 Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Rammebetingelser Beskæftigelsesindsats dækker over de aktive tilbud, som anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse (primært de ikke forsikrede ledige). Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Efter flere år med højkonjunktur og faldende ledighed er udviklingen vendt, og den helt store beskæftigelsespolitiske udfordring bliver at balancere de kortsigtede udfordringer som følge af den økonomiske krise med de langsigtede udfordringer som demografi og manglende uddannelsesniveau. I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse, eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Borgere, som ikke umiddelbart forlader Jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse, har mulighed for at få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(lab) 22: Jobcenteret kan give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB 32, stk. 3: Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samarbejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. Løntilskudspladser og virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med Jobcenterets jobkonsulenter. Borgere, hvor der er en klar jobplan med et beskæftigelsesrettet sigte, og hvor der klart kan defineres et opkvalificerings-/uddannelsesbehov, kan henvises til enkeltpladser. For nogle målgrupper, f.eks. flygtninge/indvandrere, kan der i perioder være indgået aftale med eksterne aktører om tilrettelæggelse af særlige holdforløb for en bestemt type. Der kan efter behov henvises til disse. Jobcenteret tilpasser løbende tilbudsviften, så borgerne kan henvises til de tilbud, der er behov for. Jobcenteret annoncerer jf. Tilbudsloven efter relevante tilbud efter behov. I 2010 er der f. eks. annonceret efter tilbud til unge med psykosociale vanskeligheder og borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt forløb for unge ledige uden kompetencegivende uddannelse i ny match 1. Borgere, der ikke direkte henvises til enkeltpladser i virksomheder, enkeltpladser i uddannelses- /opkvalificerende forløb eller særlige tilrettelagte holdforløb, henvises til Jobcenter Danmarksvej til følgende tilbud: 1. Virksomhedscenter, som er partnerskabsaftaler med virksomheder om opkvalificering af en større eller mindre gruppe af ledige. 2. Mentor-tilbud, som er et forløb for borgere med komplekse barrierer i forhold til de øvrige beskæftigelsesrettede tilbud. Det er borgere, der i højere grad har brug for samtaler, coaching og motivation. Borgere, der kan have brug for en tovholder for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller tættere på et af de andre beskæftigelsesrettede tilbud. 3. Forløb for fleksjobvisiterede, der skal hjælpe borgere i fleksjob eller afklare skånehensyn. 4. Gården, et tilbud for misbrugere. For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. Side 55

6 Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcenteret, er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Fokusområde arbejdskraftreserven Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til ledige i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde færre på permanent forsørgelse Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 56

7 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde unge Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til personer i december 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde indvandrere Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til personer i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 57

8 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Beskæftigelsesindsats Vedtaget budget priser Drift Introduktionsprogram -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 9,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Beskæftigelsesordninger 14,4 15,2 15,2 15,2 15,2 Beskæftigelsesindsats i alt 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige er reduceret i som følge af konteringsændringer, hvor udgiften til løntilskuddet til ansættelsesstederne nu findes under politikområdet Forsikrede ledige. Ovenstående er således kun Kommunens nettoudgift som arbejdsgiver. Beskæftigelsesordninger viser stigende nettoudgifter primært på grund af øgede udgifter til elever på Sydfyns Erhvervsforskole samt mindreindtægt vedr. flaskehalsbevillingen, der bortfalder fra. Ved budgetforliget er området reduceret med 1,4 mio. kr. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Beskæftigelsesindsats Antal personer under Integrationsloven Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Udvalgte satser Beskæftigelsesindsats 2010 Grundtilskud pr. person under Integrationsloven Resultattilskud for ordinær beskæftigelse Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for bestået danskuddannelse Note: Løbende priser ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats udvikling 2008 Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr /17-64 årig ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr årig Side 58

9 Beskrivelse af politikområde Sociale ydelser Rammebetingelser Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende grupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse. Borgere som er i jobtræning Borgere i fleksjob eller skånejob Fokusområde Sociale ydelser Sociale ydelser er underlagt loven om aktiv beskæftigelsesindsats og loven om aktiv socialpolitik. Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, er beskrevet under politikområdet Beskæftigelsesindsats og i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes årligt i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Det primære mål er at sikre, at borgerne får udbetalt de korrekte ydelser, samt at budgetterne overholdes. et skal blandt andet opnås ved at have et godt samarbejde med Borgerservice, da de håndterer det økonomiske og udbetalingerne i borgernes sager. Der udføres ledelsestilsyn for at sikre borgernes fortsatte berettigelse til ydelserne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Side 59

10 Økonomisk oversigt for området Politikområde Sociale ydelser Vedtaget budget priser Drift Introduktionsydelse 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kontanthjælp 50,8 57,5 57,5 57,5 57,5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16,9 20,4 20,4 20,4 20,4 Revalidering 24,7 22,6 22,6 22,6 22,6 Løntilskud til fleksjob m.v. 63,8 65,6 65,6 65,6 65,6 Sociale ydelser i alt 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til kontanthjælp er forhøjet på baggrund af forventet fortsat stigende ledighed i samt den kraftige opbremsning i tilkendelse af både fleksjob og førtidspensioner. Det samme er gældende for udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Revalideringsområdet er nedjusteret som følge af en forventning om færre personer på området. På fleksjobområdet er der sket en kraftig opbremsning i tilkendelser af nye fleksjob i 2010, hvilket forventes at fortsætte i. I kombination med afgang fra ordningen forventes samlet set færre fleksjob i. Til gengæld forventes flere personer på ledighedsydelse i end det aktuelle antal i 2010, blandt andet som følge af at mange personer omfattet af tidsbegrænsede fleksjob udløber. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Modtagere af kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering Antal fleksjob Antal personer på ledighedsydelse Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Side 60

11 Udvalgte satser Sociale ydelser 2010 Kontanthjælp ung udeboende pr. måned Kontanthjælp forsørger fyldt 25 år pr. måned Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned Revalideringsydelse fyldt 25 år pr. måned Ledighedsydelse maksimalt pr. uge Introduktionsydelse enlig fyldt 25 år pr. måned Introduktionsydelse forsørgertillæg enlig Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sociale ydelser udvikling 2008 Nettodriftsudgift kontanthjælp pr /64 årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr /64 årig Nettodriftsudgift revalidering pr /64 årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb ECO Nøgletal Sociale ydelser regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift kontanthjælp pr årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr årig Nettodriftsudgift revalidering pr årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Rammebetingelser Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. Fra 2010 er der mulighed for at give aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med henblik på at få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Side 61

12 Fokusområde Sygedagpenge Indsats for nedbringelse af den gennemsnitlige varighed for sygemeldte. Udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger reduceres i forhold til niveauet ved udgangen af Jobcenter Svendborg har valgt at have fokus på en tidlig indsats enten i form af delvis raskmelding eller deltagelse i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. I det tilfælde, hvor den sygemeldte ikke længere har en arbejdsgiver, vil der være fokus på afklaring af arbejdsevnen i form af praktikforløb på andre virksomheder. For langvarigt sygemeldte afklares arbejdsevnen i samarbejde med andre aktører. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Sygedagpenge Vedtaget budget priser Drift Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Sygedagpenge i alt 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der er budgetteret med flere sager af 9 til 52 ugers varighed svarende til det faktiske antal i Også antal sager over 52 ugers varighed er opjusteret i forhold til 2010 budgettet. Der er budgetteret med en udgift til anden aktørs aktiveringsindsats svarende til den indgåede kontrakt for Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Sygedagpengemodtagere 0-4 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 5-8 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 9-52 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 52+ ugers varighed I alt Side 62

13 Udvalgte satser Sygedagpenge 2010 Højeste dagpengebeløb pr. uge, kr Højeste dagpengebeløb pr. time, kr. 97,97 101,67 103,60 Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sygedagpenge udvikling 2008 Nettodriftsudgift sygedagpenge pr /64 årig ECO Nøgletal Sygedagpenge regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift sygedagpenge pr årig Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Rammebetingelser Arbejdsløshedsdagpenge: Kommunen bidrager til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget omfatter udgifter til personer, som på udbetalingstidspunktet har ophold i Kommunen. Bidraget udgør 50% af udgifterne til dagpenge. Modtages der aktive tilbud, udgør Kommunens bidrag 25% af udgifterne til dagpenge. Kommunens bidrag udgør 100% af udgifterne til dagpenge fra det tidspunkt, hvor personen har ret og pligt til tilbud og indtil tilbud påbegyndes. I bidrager Kommunen ikke til finansiering for de første 12 uger og i 2012 for de første 8 uger. Herefter bidrager Kommunen ikke de første 4 uger. Aktivering: Aktivering dækker over de aktive tilbud, som de forsikrede ledige har ret og pligt til at modtage mhp. hurtigst muligt at opnå beskæftigelse. Jobcenteret kan efter 22 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik, og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. Vejledning og opkvalificering dækker dels over korte vejlednings- og afklaringsforløb, dels over kortere eller længere uddannelsesforløb. Borgere, der er under 30 år eller over 60 år, og som har under 6 måneders sammenlagt ledighed, samt borgere, der er mellem 30 og 60 år og har under 9 måneders sammenlagt ledighed, kan højst modtage tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger. Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 4 uger, mens tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 12 måneder. Ansættelse med løntilskud ved private arbejdsgivere kan tidligst ske efter 6 måneders ledighed. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud vil på grund af de gode beskæftigelseseffekter være højt prioriterede tilbud. Tilbud om opkvalificering og uddannelse vil blive givet, når dette sikrer den hurtigste vej til beskæftigelse. For eksempel kan korte opkvalificerende tilbud være rele- Side 63

14 vante til ufaglærte, der ønsker at skifte til en branche med gode beskæftigelsesmuligheder, eksempelvis offentlig service. Unge ufaglærte under 25 år, som ikke umiddelbart kan påbegynde en ordinær uddannelse, vil modtage tilbud, der sigter mod en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen for de unge mellem 25 og 30 år vil primært rette sig mod beskæftigelse, men de vil også blive præsenteret for forskellige uddannelsesmuligheder, herunder voksenlærlingeordningen. Andre aktører: Hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen kan i henhold til LAB 4 for en aftalt periode lægges ud til andre aktører. Andre aktører kan være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, a-kasser mv., som med deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Hele beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med en lang videregående uddannelse (LVU ere) skal varetages af andre aktører. LVU ere med en udsat arbejdsmarkedssituation, der har behov for en særlig og tidlig indsats, lægges ud til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Øvrige LVU ere lægges ud til anden aktør efter 7 måneders ledighed. Andre aktører varetager derudover en del af beskæftigelsesindsatsen for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, over 55 årige og ledere (serviceudbuddet) samt nyledige (Hurtigt I Gang). Andre aktører anvendes, når deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Andre aktører indgår som et vigtigt redskab i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og bidrager til at sikre rettidigheden at borgerne får de samtaler og tilbud, de har krav på til tiden. Fokusområde Forsikrede ledige Jobcenterets indsats formuleres i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de beskæftigelsespolitiske indsatsområder, Beskæftigelsesministeren udmelder, og hvor der er behov for en styrket indsats. To af Beskæftigelsesministerens mål vedrører i særlig grad arbejdsløshedsdagpengemodtagere: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse. et for Jobcenter Svendborg er at udmønte den politisk besluttede beskæftigelsesstrategi Jobcenter Svendborgs indsats for hurtigt at få ledige tilbage i job og derved begrænse arbejdskraftreserven mest muligt er tostrenget. På den ene side fokuseres der på en tidlig indsats for nyledige bestående af for eksempel intensive kontaktforløb kombineret med fremrykket aktivering. På den anden side fokuseres der for ledige med længevarende ledighed på en afhjælpende indsats, bestående af virksomhedsrettede tilbud og/eller kortere opkvalificerings- og uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der ellers forventes mangel på arbejdskraft. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Side 64

15 Økonomisk oversigt for området Politikområde Forsikrede ledige Vedtaget budget priser Drift Dagpenge til forsikrede ledige 86,2 93,4 109,4 117,4 117,4 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 22,6 27,8 27,8 27,8 27,8 Forsikrede ledige i alt 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Svendborg Kommune modtager i et beskæftigelsestilskud på 122,0 mio. kr. Tilskuddet skal finansiere Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige som er budgetteret til 93,4 mio. kr. i. Endvidere dækkes udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige, som er budgetlagt til 27,8 mio. kr. netto. Den resterende del af beskæftigelsestilskuddet på 0,8 mio. kr. er budgetlagt under Jobcenteret til betaling for administrative udgifter ved brug af andre aktører. tet er blandt andet lagt på baggrund af Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen. Der foretages regulering af beskæftigelsestilskuddet midt i budgetåret og igen, når året er gået på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling. Side 65

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere