Udvalgets ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i den årlige Beskæftigelsesplan. Politikområde Jobcenteret Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune samt det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø kommuner. Politikområde Beskæftigelsesindsats Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Der er ved budgetforliget vedtaget en besparelse på 1,4 mio. kr. Fokus på: Arbejdskraftreserven, Færre på permanent forsørgelse, Unge, Indvandrere. Politikområde Sociale ydelser Politikområde Sygedagpenge Dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er forsikrede mod ledighed. Fokus på udbetaling af korrekte ydelser og budgetoverholdelse. Omfatter Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere samt udgifter til aktive tilbud til sygemeldte. Fokus på nedbringelse af sygedagpengeforløb over 26 ugers varighed. Politikområde Forsikrede ledige Omfatter Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Fokus på at få ledige hurtigt i job og unge i arbejde eller uddannelse. Side 51

2 Økonomisk oversigt Mio. kr. Vedtaget budget priser Drift Serviceudgifter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Politikområde Jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Overførselsindkomster 370,6 393,1 409,1 417,1 417,1 Beskæftigelsesindsats 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 Sociale ydelser 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Forsikrede ledige 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 Drift i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Fleksjobpulje, tilbageførsel af budget ved afgang 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion problemområder, anden aktør ledighedsydelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Reduktion problemområder, lægeattester -0,1-0,1-0,1-0,1 Flytning af lønbudget til direktionssekretariatet -0,5-0,5-0,5-0,5 Afbureaukratisering/rammebesparelse -0,5-0,5-0,5-0,5 Ansættelsesstop -1,0-1,0-1,0-1,0 Besparelse vedr. forskudt tjenestetid -0,1-0,1-0,1-0,1 0,25% effektivisering -0,1-0,1-0,1-0,1 Lokalløn ,7 0,7 0,7 0,7 Pris- og lønfremskrivning 2010 til 6,8 7,0 7,4 7,4 Nyt skøn overførselsindkomster -22,5-21,2-34,9-34,9 Lov- og Cirkulæreprogram ,8 3,5 2,3 2,3 Selektiv besparelse, aktiveringsområdet -1,4-1,4-1,4-1,4 Helhedsorienteret sagsbehandling, finansiering af medarb. -0,4-0,4-0,4-0,4 ændringer drift i alt -16,2-14,0-28,5-28,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget -14. Side 52

3 Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet indeholder driften af Jobcenter Svendborg inkl. de to filialer på Langeland og Ærø. Indkomstoverførsler tet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Rammebetingelser Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, borgere i fleksog skånejob, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Fra 2010 til 2013 er to projektmedarbejdere ansat under Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Ligeledes deltager Jobcenter Svendborg i projektet På rette vej i job for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, der tilbydes en tidlig aktiv indsats i form af samtaleforløb og aktivt tilbud i en virksomhed med mentor tilknyttet efter behov. Organisationsdiagram Jobcenter Svendborg Jobcenterchef Birgit Bagge Stedfortræder / driftschef Erling Melchior Hansen Jobcentersekretariat Erling Melchior Hansen Team Job 1 Team Job 2 Team Jobkonsulenter Team Jobafklaring Team Fleksjob Team Jobfastholdelse Team Danskuddannelse Jobcenter Danmarksvej Peter Karlsen Masoum Moradi Erna Sø Masoum Moradi Susanne Albrectsen Peter Karlsen Lone Kramer Tværgående indsatser Side 53

4 Fokusområde Beskæftigelsespolitik Det er vigtigt, at beskæftigelsespolitikken ikke ses som et isoleret fænomen, der alene styres fra Christiansborg. Fra politisk hold skal der være fokus på de tværsektorielle sammenhænge der er i kommunerne. Det tværsektorielle samarbejde starter på det politiske niveau, som danner grundlaget for et succesfuldt administrativt samarbejde. Beskæftigelsesområdet er afhængigt af indsatsen i andre politikområder. Det er f.eks. afgørende, at borgerne får de rette behandlingstilbud, i Direktørområde Social og Sundhed, hvis de skal drage nytte af et beskæftigelsesrettet tilbud. At Jobcenter Svendborg bidrager aktivt med at sætte beskæftigelsespolitikken på den kommunale dagsorden. At sætte beskæftigelsespolitikken på dagsordenen kan ske i form af politiske temamøder, dagsordener på tværs af politiske udvalg og andre initiativer. Der vil være fokus på et styrket samarbejde med de øvrige direktørområder Social og sundhed, Kultur og plan, Erhverv samt Børn og unge. Jobcenteret vil også fortsat arbejde på at udvide og videreudvikle de samarbejdsrelationer, der er med bl.a. faglige organisationer, a-kasser, UU-center og uddannelsesinstitutioner. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Jobcenter Vedtaget budget priser Drift Administration vedr. jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Jobcenter i alt 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet til administrationen udgør 40,6 mio. kr. i. I forhold til 2010 udgør de væsentligste ændringer rammebesparelser m.v. på 0,9 mio. kr. Flytning af en medarbejder til andet område udgør 0,5 mio. kr. Ansættelsesstoppet udgør en reduktion på 1,0 mio. kr. Der er tilført 0,7 mio. kr. i f.m. lokallønsforhandlinger og 2,3 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Side 54

5 Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Rammebetingelser Beskæftigelsesindsats dækker over de aktive tilbud, som anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse (primært de ikke forsikrede ledige). Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Efter flere år med højkonjunktur og faldende ledighed er udviklingen vendt, og den helt store beskæftigelsespolitiske udfordring bliver at balancere de kortsigtede udfordringer som følge af den økonomiske krise med de langsigtede udfordringer som demografi og manglende uddannelsesniveau. I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse, eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Borgere, som ikke umiddelbart forlader Jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse, har mulighed for at få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(lab) 22: Jobcenteret kan give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB 32, stk. 3: Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samarbejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. Løntilskudspladser og virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med Jobcenterets jobkonsulenter. Borgere, hvor der er en klar jobplan med et beskæftigelsesrettet sigte, og hvor der klart kan defineres et opkvalificerings-/uddannelsesbehov, kan henvises til enkeltpladser. For nogle målgrupper, f.eks. flygtninge/indvandrere, kan der i perioder være indgået aftale med eksterne aktører om tilrettelæggelse af særlige holdforløb for en bestemt type. Der kan efter behov henvises til disse. Jobcenteret tilpasser løbende tilbudsviften, så borgerne kan henvises til de tilbud, der er behov for. Jobcenteret annoncerer jf. Tilbudsloven efter relevante tilbud efter behov. I 2010 er der f. eks. annonceret efter tilbud til unge med psykosociale vanskeligheder og borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt forløb for unge ledige uden kompetencegivende uddannelse i ny match 1. Borgere, der ikke direkte henvises til enkeltpladser i virksomheder, enkeltpladser i uddannelses- /opkvalificerende forløb eller særlige tilrettelagte holdforløb, henvises til Jobcenter Danmarksvej til følgende tilbud: 1. Virksomhedscenter, som er partnerskabsaftaler med virksomheder om opkvalificering af en større eller mindre gruppe af ledige. 2. Mentor-tilbud, som er et forløb for borgere med komplekse barrierer i forhold til de øvrige beskæftigelsesrettede tilbud. Det er borgere, der i højere grad har brug for samtaler, coaching og motivation. Borgere, der kan have brug for en tovholder for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller tættere på et af de andre beskæftigelsesrettede tilbud. 3. Forløb for fleksjobvisiterede, der skal hjælpe borgere i fleksjob eller afklare skånehensyn. 4. Gården, et tilbud for misbrugere. For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. Side 55

6 Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcenteret, er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Fokusområde arbejdskraftreserven Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til ledige i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde færre på permanent forsørgelse Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 56

7 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde unge Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til personer i december 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde indvandrere Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til personer i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 57

8 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Beskæftigelsesindsats Vedtaget budget priser Drift Introduktionsprogram -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 9,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Beskæftigelsesordninger 14,4 15,2 15,2 15,2 15,2 Beskæftigelsesindsats i alt 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige er reduceret i som følge af konteringsændringer, hvor udgiften til løntilskuddet til ansættelsesstederne nu findes under politikområdet Forsikrede ledige. Ovenstående er således kun Kommunens nettoudgift som arbejdsgiver. Beskæftigelsesordninger viser stigende nettoudgifter primært på grund af øgede udgifter til elever på Sydfyns Erhvervsforskole samt mindreindtægt vedr. flaskehalsbevillingen, der bortfalder fra. Ved budgetforliget er området reduceret med 1,4 mio. kr. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Beskæftigelsesindsats Antal personer under Integrationsloven Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Udvalgte satser Beskæftigelsesindsats 2010 Grundtilskud pr. person under Integrationsloven Resultattilskud for ordinær beskæftigelse Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for bestået danskuddannelse Note: Løbende priser ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats udvikling 2008 Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr /17-64 årig ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr årig Side 58

9 Beskrivelse af politikområde Sociale ydelser Rammebetingelser Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende grupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse. Borgere som er i jobtræning Borgere i fleksjob eller skånejob Fokusområde Sociale ydelser Sociale ydelser er underlagt loven om aktiv beskæftigelsesindsats og loven om aktiv socialpolitik. Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, er beskrevet under politikområdet Beskæftigelsesindsats og i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes årligt i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Det primære mål er at sikre, at borgerne får udbetalt de korrekte ydelser, samt at budgetterne overholdes. et skal blandt andet opnås ved at have et godt samarbejde med Borgerservice, da de håndterer det økonomiske og udbetalingerne i borgernes sager. Der udføres ledelsestilsyn for at sikre borgernes fortsatte berettigelse til ydelserne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Side 59

10 Økonomisk oversigt for området Politikområde Sociale ydelser Vedtaget budget priser Drift Introduktionsydelse 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kontanthjælp 50,8 57,5 57,5 57,5 57,5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16,9 20,4 20,4 20,4 20,4 Revalidering 24,7 22,6 22,6 22,6 22,6 Løntilskud til fleksjob m.v. 63,8 65,6 65,6 65,6 65,6 Sociale ydelser i alt 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til kontanthjælp er forhøjet på baggrund af forventet fortsat stigende ledighed i samt den kraftige opbremsning i tilkendelse af både fleksjob og førtidspensioner. Det samme er gældende for udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Revalideringsområdet er nedjusteret som følge af en forventning om færre personer på området. På fleksjobområdet er der sket en kraftig opbremsning i tilkendelser af nye fleksjob i 2010, hvilket forventes at fortsætte i. I kombination med afgang fra ordningen forventes samlet set færre fleksjob i. Til gengæld forventes flere personer på ledighedsydelse i end det aktuelle antal i 2010, blandt andet som følge af at mange personer omfattet af tidsbegrænsede fleksjob udløber. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Modtagere af kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering Antal fleksjob Antal personer på ledighedsydelse Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Side 60

11 Udvalgte satser Sociale ydelser 2010 Kontanthjælp ung udeboende pr. måned Kontanthjælp forsørger fyldt 25 år pr. måned Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned Revalideringsydelse fyldt 25 år pr. måned Ledighedsydelse maksimalt pr. uge Introduktionsydelse enlig fyldt 25 år pr. måned Introduktionsydelse forsørgertillæg enlig Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sociale ydelser udvikling 2008 Nettodriftsudgift kontanthjælp pr /64 årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr /64 årig Nettodriftsudgift revalidering pr /64 årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb ECO Nøgletal Sociale ydelser regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift kontanthjælp pr årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr årig Nettodriftsudgift revalidering pr årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Rammebetingelser Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. Fra 2010 er der mulighed for at give aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med henblik på at få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Side 61

12 Fokusområde Sygedagpenge Indsats for nedbringelse af den gennemsnitlige varighed for sygemeldte. Udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger reduceres i forhold til niveauet ved udgangen af Jobcenter Svendborg har valgt at have fokus på en tidlig indsats enten i form af delvis raskmelding eller deltagelse i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. I det tilfælde, hvor den sygemeldte ikke længere har en arbejdsgiver, vil der være fokus på afklaring af arbejdsevnen i form af praktikforløb på andre virksomheder. For langvarigt sygemeldte afklares arbejdsevnen i samarbejde med andre aktører. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Sygedagpenge Vedtaget budget priser Drift Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Sygedagpenge i alt 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der er budgetteret med flere sager af 9 til 52 ugers varighed svarende til det faktiske antal i Også antal sager over 52 ugers varighed er opjusteret i forhold til 2010 budgettet. Der er budgetteret med en udgift til anden aktørs aktiveringsindsats svarende til den indgåede kontrakt for Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Sygedagpengemodtagere 0-4 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 5-8 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 9-52 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 52+ ugers varighed I alt Side 62

13 Udvalgte satser Sygedagpenge 2010 Højeste dagpengebeløb pr. uge, kr Højeste dagpengebeløb pr. time, kr. 97,97 101,67 103,60 Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sygedagpenge udvikling 2008 Nettodriftsudgift sygedagpenge pr /64 årig ECO Nøgletal Sygedagpenge regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift sygedagpenge pr årig Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Rammebetingelser Arbejdsløshedsdagpenge: Kommunen bidrager til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget omfatter udgifter til personer, som på udbetalingstidspunktet har ophold i Kommunen. Bidraget udgør 50% af udgifterne til dagpenge. Modtages der aktive tilbud, udgør Kommunens bidrag 25% af udgifterne til dagpenge. Kommunens bidrag udgør 100% af udgifterne til dagpenge fra det tidspunkt, hvor personen har ret og pligt til tilbud og indtil tilbud påbegyndes. I bidrager Kommunen ikke til finansiering for de første 12 uger og i 2012 for de første 8 uger. Herefter bidrager Kommunen ikke de første 4 uger. Aktivering: Aktivering dækker over de aktive tilbud, som de forsikrede ledige har ret og pligt til at modtage mhp. hurtigst muligt at opnå beskæftigelse. Jobcenteret kan efter 22 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik, og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. Vejledning og opkvalificering dækker dels over korte vejlednings- og afklaringsforløb, dels over kortere eller længere uddannelsesforløb. Borgere, der er under 30 år eller over 60 år, og som har under 6 måneders sammenlagt ledighed, samt borgere, der er mellem 30 og 60 år og har under 9 måneders sammenlagt ledighed, kan højst modtage tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger. Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 4 uger, mens tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 12 måneder. Ansættelse med løntilskud ved private arbejdsgivere kan tidligst ske efter 6 måneders ledighed. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud vil på grund af de gode beskæftigelseseffekter være højt prioriterede tilbud. Tilbud om opkvalificering og uddannelse vil blive givet, når dette sikrer den hurtigste vej til beskæftigelse. For eksempel kan korte opkvalificerende tilbud være rele- Side 63

14 vante til ufaglærte, der ønsker at skifte til en branche med gode beskæftigelsesmuligheder, eksempelvis offentlig service. Unge ufaglærte under 25 år, som ikke umiddelbart kan påbegynde en ordinær uddannelse, vil modtage tilbud, der sigter mod en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen for de unge mellem 25 og 30 år vil primært rette sig mod beskæftigelse, men de vil også blive præsenteret for forskellige uddannelsesmuligheder, herunder voksenlærlingeordningen. Andre aktører: Hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen kan i henhold til LAB 4 for en aftalt periode lægges ud til andre aktører. Andre aktører kan være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, a-kasser mv., som med deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Hele beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med en lang videregående uddannelse (LVU ere) skal varetages af andre aktører. LVU ere med en udsat arbejdsmarkedssituation, der har behov for en særlig og tidlig indsats, lægges ud til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Øvrige LVU ere lægges ud til anden aktør efter 7 måneders ledighed. Andre aktører varetager derudover en del af beskæftigelsesindsatsen for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, over 55 årige og ledere (serviceudbuddet) samt nyledige (Hurtigt I Gang). Andre aktører anvendes, når deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Andre aktører indgår som et vigtigt redskab i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og bidrager til at sikre rettidigheden at borgerne får de samtaler og tilbud, de har krav på til tiden. Fokusområde Forsikrede ledige Jobcenterets indsats formuleres i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de beskæftigelsespolitiske indsatsområder, Beskæftigelsesministeren udmelder, og hvor der er behov for en styrket indsats. To af Beskæftigelsesministerens mål vedrører i særlig grad arbejdsløshedsdagpengemodtagere: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse. et for Jobcenter Svendborg er at udmønte den politisk besluttede beskæftigelsesstrategi Jobcenter Svendborgs indsats for hurtigt at få ledige tilbage i job og derved begrænse arbejdskraftreserven mest muligt er tostrenget. På den ene side fokuseres der på en tidlig indsats for nyledige bestående af for eksempel intensive kontaktforløb kombineret med fremrykket aktivering. På den anden side fokuseres der for ledige med længevarende ledighed på en afhjælpende indsats, bestående af virksomhedsrettede tilbud og/eller kortere opkvalificerings- og uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der ellers forventes mangel på arbejdskraft. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Side 64

15 Økonomisk oversigt for området Politikområde Forsikrede ledige Vedtaget budget priser Drift Dagpenge til forsikrede ledige 86,2 93,4 109,4 117,4 117,4 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 22,6 27,8 27,8 27,8 27,8 Forsikrede ledige i alt 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Svendborg Kommune modtager i et beskæftigelsestilskud på 122,0 mio. kr. Tilskuddet skal finansiere Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige som er budgetteret til 93,4 mio. kr. i. Endvidere dækkes udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige, som er budgetlagt til 27,8 mio. kr. netto. Den resterende del af beskæftigelsestilskuddet på 0,8 mio. kr. er budgetlagt under Jobcenteret til betaling for administrative udgifter ved brug af andre aktører. tet er blandt andet lagt på baggrund af Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen. Der foretages regulering af beskæftigelsestilskuddet midt i budgetåret og igen, når året er gået på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling. Side 65

Budget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Erhvervsudvalgets ansvarsområde

Erhvervsudvalgets ansvarsområde Generelt Erhvervsudvalgets ansvarsområde Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter: Erhverv, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenter samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose Afbud: Per

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2012 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 2.2. Lokale mål for 2012 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013 Indhold 0. Resumé... 2 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013... 6 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere