Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i den årlige Beskæftigelsesplan. Politikområde Jobcenteret Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune samt det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø kommuner. Politikområde Beskæftigelsesindsats Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Der er ved budgetforliget vedtaget en besparelse på 1,4 mio. kr. Fokus på: Arbejdskraftreserven, Færre på permanent forsørgelse, Unge, Indvandrere. Politikområde Sociale ydelser Politikområde Sygedagpenge Dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er forsikrede mod ledighed. Fokus på udbetaling af korrekte ydelser og budgetoverholdelse. Omfatter Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere samt udgifter til aktive tilbud til sygemeldte. Fokus på nedbringelse af sygedagpengeforløb over 26 ugers varighed. Politikområde Forsikrede ledige Omfatter Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Fokus på at få ledige hurtigt i job og unge i arbejde eller uddannelse. Side 51

2 Økonomisk oversigt Mio. kr. Vedtaget budget priser Drift Serviceudgifter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Politikområde Jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Overførselsindkomster 370,6 393,1 409,1 417,1 417,1 Beskæftigelsesindsats 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 Sociale ydelser 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Forsikrede ledige 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 Drift i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 i alt 409,8 433,7 450,2 457,0 457,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Fleksjobpulje, tilbageførsel af budget ved afgang 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion problemområder, anden aktør ledighedsydelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Reduktion problemområder, lægeattester -0,1-0,1-0,1-0,1 Flytning af lønbudget til direktionssekretariatet -0,5-0,5-0,5-0,5 Afbureaukratisering/rammebesparelse -0,5-0,5-0,5-0,5 Ansættelsesstop -1,0-1,0-1,0-1,0 Besparelse vedr. forskudt tjenestetid -0,1-0,1-0,1-0,1 0,25% effektivisering -0,1-0,1-0,1-0,1 Lokalløn ,7 0,7 0,7 0,7 Pris- og lønfremskrivning 2010 til 6,8 7,0 7,4 7,4 Nyt skøn overførselsindkomster -22,5-21,2-34,9-34,9 Lov- og Cirkulæreprogram ,8 3,5 2,3 2,3 Selektiv besparelse, aktiveringsområdet -1,4-1,4-1,4-1,4 Helhedsorienteret sagsbehandling, finansiering af medarb. -0,4-0,4-0,4-0,4 ændringer drift i alt -16,2-14,0-28,5-28,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget -14. Side 52

3 Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet indeholder driften af Jobcenter Svendborg inkl. de to filialer på Langeland og Ærø. Indkomstoverførsler tet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Rammebetingelser Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, borgere i fleksog skånejob, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Fra 2010 til 2013 er to projektmedarbejdere ansat under Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Ligeledes deltager Jobcenter Svendborg i projektet På rette vej i job for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, der tilbydes en tidlig aktiv indsats i form af samtaleforløb og aktivt tilbud i en virksomhed med mentor tilknyttet efter behov. Organisationsdiagram Jobcenter Svendborg Jobcenterchef Birgit Bagge Stedfortræder / driftschef Erling Melchior Hansen Jobcentersekretariat Erling Melchior Hansen Team Job 1 Team Job 2 Team Jobkonsulenter Team Jobafklaring Team Fleksjob Team Jobfastholdelse Team Danskuddannelse Jobcenter Danmarksvej Peter Karlsen Masoum Moradi Erna Sø Masoum Moradi Susanne Albrectsen Peter Karlsen Lone Kramer Tværgående indsatser Side 53

4 Fokusområde Beskæftigelsespolitik Det er vigtigt, at beskæftigelsespolitikken ikke ses som et isoleret fænomen, der alene styres fra Christiansborg. Fra politisk hold skal der være fokus på de tværsektorielle sammenhænge der er i kommunerne. Det tværsektorielle samarbejde starter på det politiske niveau, som danner grundlaget for et succesfuldt administrativt samarbejde. Beskæftigelsesområdet er afhængigt af indsatsen i andre politikområder. Det er f.eks. afgørende, at borgerne får de rette behandlingstilbud, i Direktørområde Social og Sundhed, hvis de skal drage nytte af et beskæftigelsesrettet tilbud. At Jobcenter Svendborg bidrager aktivt med at sætte beskæftigelsespolitikken på den kommunale dagsorden. At sætte beskæftigelsespolitikken på dagsordenen kan ske i form af politiske temamøder, dagsordener på tværs af politiske udvalg og andre initiativer. Der vil være fokus på et styrket samarbejde med de øvrige direktørområder Social og sundhed, Kultur og plan, Erhverv samt Børn og unge. Jobcenteret vil også fortsat arbejde på at udvide og videreudvikle de samarbejdsrelationer, der er med bl.a. faglige organisationer, a-kasser, UU-center og uddannelsesinstitutioner. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget 2012 og igen ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Jobcenter Vedtaget budget priser Drift Administration vedr. jobcenter 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 Jobcenter i alt 39,2 40,6 41,1 39,9 39,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet til administrationen udgør 40,6 mio. kr. i. I forhold til 2010 udgør de væsentligste ændringer rammebesparelser m.v. på 0,9 mio. kr. Flytning af en medarbejder til andet område udgør 0,5 mio. kr. Ansættelsesstoppet udgør en reduktion på 1,0 mio. kr. Der er tilført 0,7 mio. kr. i f.m. lokallønsforhandlinger og 2,3 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Side 54

5 Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Rammebetingelser Beskæftigelsesindsats dækker over de aktive tilbud, som anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse (primært de ikke forsikrede ledige). Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Efter flere år med højkonjunktur og faldende ledighed er udviklingen vendt, og den helt store beskæftigelsespolitiske udfordring bliver at balancere de kortsigtede udfordringer som følge af den økonomiske krise med de langsigtede udfordringer som demografi og manglende uddannelsesniveau. I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse, eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Borgere, som ikke umiddelbart forlader Jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse, har mulighed for at få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(lab) 22: Jobcenteret kan give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB 32, stk. 3: Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samarbejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. Løntilskudspladser og virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med Jobcenterets jobkonsulenter. Borgere, hvor der er en klar jobplan med et beskæftigelsesrettet sigte, og hvor der klart kan defineres et opkvalificerings-/uddannelsesbehov, kan henvises til enkeltpladser. For nogle målgrupper, f.eks. flygtninge/indvandrere, kan der i perioder være indgået aftale med eksterne aktører om tilrettelæggelse af særlige holdforløb for en bestemt type. Der kan efter behov henvises til disse. Jobcenteret tilpasser løbende tilbudsviften, så borgerne kan henvises til de tilbud, der er behov for. Jobcenteret annoncerer jf. Tilbudsloven efter relevante tilbud efter behov. I 2010 er der f. eks. annonceret efter tilbud til unge med psykosociale vanskeligheder og borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt forløb for unge ledige uden kompetencegivende uddannelse i ny match 1. Borgere, der ikke direkte henvises til enkeltpladser i virksomheder, enkeltpladser i uddannelses- /opkvalificerende forløb eller særlige tilrettelagte holdforløb, henvises til Jobcenter Danmarksvej til følgende tilbud: 1. Virksomhedscenter, som er partnerskabsaftaler med virksomheder om opkvalificering af en større eller mindre gruppe af ledige. 2. Mentor-tilbud, som er et forløb for borgere med komplekse barrierer i forhold til de øvrige beskæftigelsesrettede tilbud. Det er borgere, der i højere grad har brug for samtaler, coaching og motivation. Borgere, der kan have brug for en tovholder for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller tættere på et af de andre beskæftigelsesrettede tilbud. 3. Forløb for fleksjobvisiterede, der skal hjælpe borgere i fleksjob eller afklare skånehensyn. 4. Gården, et tilbud for misbrugere. For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. Side 55

6 Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcenteret, er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Fokusområde arbejdskraftreserven Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til ledige i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde færre på permanent forsørgelse Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 56

7 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde unge Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til personer i december 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø kommuner De indsatser der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Fokusområde indvandrere Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, Beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. Indsatsen sker ud fra de centrale målsætninger fra ministeren, som blandt andet er: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til personer i december. 1 jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner De indsatser, der skal til for at nå ovenstående mål, er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for, hvorfor der henvises til denne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget Side 57

8 n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Beskæftigelsesindsats Vedtaget budget priser Drift Introduktionsprogram -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 9,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Beskæftigelsesordninger 14,4 15,2 15,2 15,2 15,2 Beskæftigelsesindsats i alt 21,4 15,3 15,3 15,3 15,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige er reduceret i som følge af konteringsændringer, hvor udgiften til løntilskuddet til ansættelsesstederne nu findes under politikområdet Forsikrede ledige. Ovenstående er således kun Kommunens nettoudgift som arbejdsgiver. Beskæftigelsesordninger viser stigende nettoudgifter primært på grund af øgede udgifter til elever på Sydfyns Erhvervsforskole samt mindreindtægt vedr. flaskehalsbevillingen, der bortfalder fra. Ved budgetforliget er området reduceret med 1,4 mio. kr. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Beskæftigelsesindsats Antal personer under Integrationsloven Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Udvalgte satser Beskæftigelsesindsats 2010 Grundtilskud pr. person under Integrationsloven Resultattilskud for ordinær beskæftigelse Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for bestået danskuddannelse Note: Løbende priser ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats udvikling 2008 Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr /17-64 årig ECO Nøgletal Beskæftigelsesindsats regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift beskæftigelsesordninger pr årig Side 58

9 Beskrivelse af politikområde Sociale ydelser Rammebetingelser Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende grupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse. Borgere som er i jobtræning Borgere i fleksjob eller skånejob Fokusområde Sociale ydelser Sociale ydelser er underlagt loven om aktiv beskæftigelsesindsats og loven om aktiv socialpolitik. Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, er beskrevet under politikområdet Beskæftigelsesindsats og i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes årligt i Jobcenteret og efterfølgende godkendes politisk. Det primære mål er at sikre, at borgerne får udbetalt de korrekte ydelser, samt at budgetterne overholdes. et skal blandt andet opnås ved at have et godt samarbejde med Borgerservice, da de håndterer det økonomiske og udbetalingerne i borgernes sager. Der udføres ledelsestilsyn for at sikre borgernes fortsatte berettigelse til ydelserne. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Side 59

10 Økonomisk oversigt for området Politikområde Sociale ydelser Vedtaget budget priser Drift Introduktionsydelse 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kontanthjælp 50,8 57,5 57,5 57,5 57,5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16,9 20,4 20,4 20,4 20,4 Revalidering 24,7 22,6 22,6 22,6 22,6 Løntilskud til fleksjob m.v. 63,8 65,6 65,6 65,6 65,6 Sociale ydelser i alt 157,1 167,0 167,0 167,0 167,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udgifter til kontanthjælp er forhøjet på baggrund af forventet fortsat stigende ledighed i samt den kraftige opbremsning i tilkendelse af både fleksjob og førtidspensioner. Det samme er gældende for udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Revalideringsområdet er nedjusteret som følge af en forventning om færre personer på området. På fleksjobområdet er der sket en kraftig opbremsning i tilkendelser af nye fleksjob i 2010, hvilket forventes at fortsætte i. I kombination med afgang fra ordningen forventes samlet set færre fleksjob i. Til gengæld forventes flere personer på ledighedsydelse i end det aktuelle antal i 2010, blandt andet som følge af at mange personer omfattet af tidsbegrænsede fleksjob udløber. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Modtagere af kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering Antal fleksjob Antal personer på ledighedsydelse Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år Side 60

11 Udvalgte satser Sociale ydelser 2010 Kontanthjælp ung udeboende pr. måned Kontanthjælp forsørger fyldt 25 år pr. måned Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned Revalideringsydelse fyldt 25 år pr. måned Ledighedsydelse maksimalt pr. uge Introduktionsydelse enlig fyldt 25 år pr. måned Introduktionsydelse forsørgertillæg enlig Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sociale ydelser udvikling 2008 Nettodriftsudgift kontanthjælp pr /64 årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr /64 årig Nettodriftsudgift revalidering pr /64 årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb ECO Nøgletal Sociale ydelser regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift kontanthjælp pr årig Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr årig Nettodriftsudgift revalidering pr årig Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse Nettodriftsudgift introduktionsydelse pr. indb Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Rammebetingelser Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. Fra 2010 er der mulighed for at give aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med henblik på at få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Side 61

12 Fokusområde Sygedagpenge Indsats for nedbringelse af den gennemsnitlige varighed for sygemeldte. Udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger reduceres i forhold til niveauet ved udgangen af Jobcenter Svendborg har valgt at have fokus på en tidlig indsats enten i form af delvis raskmelding eller deltagelse i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. I det tilfælde, hvor den sygemeldte ikke længere har en arbejdsgiver, vil der være fokus på afklaring af arbejdsevnen i form af praktikforløb på andre virksomheder. For langvarigt sygemeldte afklares arbejdsevnen i samarbejde med andre aktører. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres første gang ved regnskabsafslutningen for. Økonomisk oversigt for området Politikområde Sygedagpenge Vedtaget budget priser Drift Sygedagpenge 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 Sygedagpenge i alt 83,3 89,6 89,6 89,6 89,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der er budgetteret med flere sager af 9 til 52 ugers varighed svarende til det faktiske antal i Også antal sager over 52 ugers varighed er opjusteret i forhold til 2010 budgettet. Der er budgetteret med en udgift til anden aktørs aktiveringsindsats svarende til den indgåede kontrakt for Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Sygedagpengemodtagere 0-4 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 5-8 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 9-52 ugers varighed Sygedagpengemodtagere 52+ ugers varighed I alt Side 62

13 Udvalgte satser Sygedagpenge 2010 Højeste dagpengebeløb pr. uge, kr Højeste dagpengebeløb pr. time, kr. 97,97 101,67 103,60 Note: Løbende priser ECO Nøgletal Sygedagpenge udvikling 2008 Nettodriftsudgift sygedagpenge pr /64 årig ECO Nøgletal Sygedagpenge regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift sygedagpenge pr årig Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Rammebetingelser Arbejdsløshedsdagpenge: Kommunen bidrager til finansiering af statens udgifter til dagpenge. Bidraget omfatter udgifter til personer, som på udbetalingstidspunktet har ophold i Kommunen. Bidraget udgør 50% af udgifterne til dagpenge. Modtages der aktive tilbud, udgør Kommunens bidrag 25% af udgifterne til dagpenge. Kommunens bidrag udgør 100% af udgifterne til dagpenge fra det tidspunkt, hvor personen har ret og pligt til tilbud og indtil tilbud påbegyndes. I bidrager Kommunen ikke til finansiering for de første 12 uger og i 2012 for de første 8 uger. Herefter bidrager Kommunen ikke de første 4 uger. Aktivering: Aktivering dækker over de aktive tilbud, som de forsikrede ledige har ret og pligt til at modtage mhp. hurtigst muligt at opnå beskæftigelse. Jobcenteret kan efter 22 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) give tilbud om følgende: 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik, og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. Vejledning og opkvalificering dækker dels over korte vejlednings- og afklaringsforløb, dels over kortere eller længere uddannelsesforløb. Borgere, der er under 30 år eller over 60 år, og som har under 6 måneders sammenlagt ledighed, samt borgere, der er mellem 30 og 60 år og har under 9 måneders sammenlagt ledighed, kan højst modtage tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger. Tilbud om virksomhedspraktik kan gives i op til 4 uger, mens tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 12 måneder. Ansættelse med løntilskud ved private arbejdsgivere kan tidligst ske efter 6 måneders ledighed. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud vil på grund af de gode beskæftigelseseffekter være højt prioriterede tilbud. Tilbud om opkvalificering og uddannelse vil blive givet, når dette sikrer den hurtigste vej til beskæftigelse. For eksempel kan korte opkvalificerende tilbud være rele- Side 63

14 vante til ufaglærte, der ønsker at skifte til en branche med gode beskæftigelsesmuligheder, eksempelvis offentlig service. Unge ufaglærte under 25 år, som ikke umiddelbart kan påbegynde en ordinær uddannelse, vil modtage tilbud, der sigter mod en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen for de unge mellem 25 og 30 år vil primært rette sig mod beskæftigelse, men de vil også blive præsenteret for forskellige uddannelsesmuligheder, herunder voksenlærlingeordningen. Andre aktører: Hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen kan i henhold til LAB 4 for en aftalt periode lægges ud til andre aktører. Andre aktører kan være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, a-kasser mv., som med deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Hele beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med en lang videregående uddannelse (LVU ere) skal varetages af andre aktører. LVU ere med en udsat arbejdsmarkedssituation, der har behov for en særlig og tidlig indsats, lægges ud til anden aktør efter 4 måneders ledighed. Øvrige LVU ere lægges ud til anden aktør efter 7 måneders ledighed. Andre aktører varetager derudover en del af beskæftigelsesindsatsen for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, over 55 årige og ledere (serviceudbuddet) samt nyledige (Hurtigt I Gang). Andre aktører anvendes, når deres særlige ekspertise kan gøre en forskel for specifikke målgrupper. Andre aktører indgår som et vigtigt redskab i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og bidrager til at sikre rettidigheden at borgerne får de samtaler og tilbud, de har krav på til tiden. Fokusområde Forsikrede ledige Jobcenterets indsats formuleres i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de beskæftigelsespolitiske indsatsområder, Beskæftigelsesministeren udmelder, og hvor der er behov for en styrket indsats. To af Beskæftigelsesministerens mål vedrører i særlig grad arbejdsløshedsdagpengemodtagere: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse. et for Jobcenter Svendborg er at udmønte den politisk besluttede beskæftigelsesstrategi Jobcenter Svendborgs indsats for hurtigt at få ledige tilbage i job og derved begrænse arbejdskraftreserven mest muligt er tostrenget. På den ene side fokuseres der på en tidlig indsats for nyledige bestående af for eksempel intensive kontaktforløb kombineret med fremrykket aktivering. På den anden side fokuseres der for ledige med længevarende ledighed på en afhjælpende indsats, bestående af virksomhedsrettede tilbud og/eller kortere opkvalificerings- og uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der ellers forventes mangel på arbejdskraft. n opgøres første gang senest en måned efter vedtagelsen af budget n opgøres ved regnskabsafslutningen for. Side 64

15 Økonomisk oversigt for området Politikområde Forsikrede ledige Vedtaget budget priser Drift Dagpenge til forsikrede ledige 86,2 93,4 109,4 117,4 117,4 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 22,6 27,8 27,8 27,8 27,8 Forsikrede ledige i alt 108,8 121,2 137,2 145,2 145,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Svendborg Kommune modtager i et beskæftigelsestilskud på 122,0 mio. kr. Tilskuddet skal finansiere Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige som er budgetteret til 93,4 mio. kr. i. Endvidere dækkes udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige, som er budgetlagt til 27,8 mio. kr. netto. Den resterende del af beskæftigelsestilskuddet på 0,8 mio. kr. er budgetlagt under Jobcenteret til betaling for administrative udgifter ved brug af andre aktører. tet er blandt andet lagt på baggrund af Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen. Der foretages regulering af beskæftigelsestilskuddet midt i budgetåret og igen, når året er gået på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling. Side 65

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere