D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1."

Transkript

1 D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B og V.L. B Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Jens Brøbeck Gregersen, Esbjerg) mod Dansk Industri som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat Thomas Nielsen, København) Biintervenient: Landsorganisationen i Danmark (advokat Ane K. Lorentzen, København) Disse sager, der er anlagt den 16. august 2012 ved Retten i Kolding, er ved kendelse af 17. oktober 2012 henvist til behandling ved Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgerne, A og B, var begge ansat hos sagsøgte, DS Smith Packaging Denmark A/S. De var begge sygemeldt i en periode i 2011 og 2012 og fik i perioden alene udbetalt sygedagpenge. Deres ansættelsesforhold var omfattet af den såkaldte Emballageoverenskomst. Spørgsmålet er i første række, om der i Emballageoverenskomsten i relation til udbetaling af sygeløn er hjemmel til at forskelsbehandle ansatte, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund, og ansatte der - som A og B - er medlemmer af et andet forbund, således at medlemmer af de overenskomstbærende forbund har ret til sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge med tillæg af supplerende sygehjælp, mens andre ansatte alene har krav på sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge. I bekræftende fald er spørgsmålet herefter, om en sådan forskelsbehandling er i strid med foreningsfrihedsloven, således som den må fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed. En-

2 - 2 - delig er det spørgsmålet, om det har været berettiget at modregne for meget udbetalt sygeløn i senere lønudbetalinger. Påstande Fagforeningen Danmark har som mandatar for A nedlagt påstand om, at DS Smith Packaging Denmark A/S (herefter selskabet) skal betale kr. med procesrente fra den 16. august Fagforeningen Danmark har som mandatar for B nedlagt påstand om, at selskabet skal betale kr. med procesrente fra den 16. august Dansk Industri har som mandatar for selskabet påstået frifindelse. Biintervenienten, Landsorganisationen i Danmark, har udtalt sig til støtte for Dansk Industri. As påstand er opgjort således: 1. Modregnet beløb ,78 kr. 2. Lavere sats, sygeløn, i stedet for fuld løn ,45 kr. 3. Feriepenge af ,90 kr. 4. Fritvalgsopsparing af 1 + 2, jf. overenskomsten 324,47 kr. 5. Pension af løn m.v ,21 kr. I alt ,81 kr. Bs påstand er opgjort således: 1. Modregnet beløb ,13 kr. 2. Lavere sats, sygeløn, i stedet for fuld løn 6.402,48 kr. 3. Feriepenge af ,70 kr. 4. Fritvalgsopsparing af 1 + 2, jf. overenskomsten 236,06 kr. 5. Pension af løn m.v ,39 kr. I alt ,76 kr. Der er mellem parterne enighed om den talmæssige opgørelse af påstandsbeløbene.

3 - 3 - Sagsfremstilling B blev efter ansættelsesaftale dateret den 17. december 2007 ansat som kartonnagearbejder hos Søren Berggreen & Co. med tiltræden den 2. oktober 2006, og A blev efter ansættelsesaftale dateret den 18. juni 2008 med tiltræden den 9. januar 2008 ansat som kartonnagearbejder hos samme arbejdsgiver. Der er enighed om, at begge ansættelsesforhold efterfølgende er overdraget til selskabet. Emballageoverenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst I for Emballageindustrien og Plastindustrien i Danmark (herefter Dansk Industri) på den ene side og 3F Industri (Emballage) (herefter 3F) og HK/Privat (herefter HK) på den anden side. Emballageoverenskomsten har bl.a. følgende ordlyd: Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Afsnit 1 Dækningsområde 1 DÆKNINGSOMRÅDE 1 Overenskomsten mellem DI Organisation I (i det følgende benævnt DIO I) for Emballageindustrien samt Plastindustrien i Danmark og 3f Industri (Emballage)/HK/Privat 2 Overenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner, der indgår i emballage- og papirvareproduktionen i de af overenskomsten omfattede virksomheder 3 Hjælpearbejdere i bliktrykkerier omfattes ikke af overenskomsten. Der er enighed om, at Emballageoverenskomsten er en såkaldt områdeoverenskomst, der som hovedregel regulerer alt arbejde, som udføres under overenskomstens anvendelsesområde. A og B var begge under deres ansættelse hos selskabet organiseret i fagforeningen Det Faglige Hus.

4 - 4 - A og B var begge sygemeldt i en periode i slutningen af 2011 og begyndelsen af Selskabet udbetalte i første omgang fuld løn under sygdom til dem begge, men den 17. januar 2012 skrev selskabet bl.a. følgende til A og B: Ang. ændring af sygeløn: Vi er blevet ringet op af den Sociale Fond, og er blevet oplyst om, at du ikke er medlem af fagforeningen 3F, derfor må jeg desværre meddele dig, at vi må regulerer din sygeløn ned, således at den fremover udgør 106,49 kr./pr. time. Desværre skal vi også regulerer din sygeløn med tilbagevirkende kraft, således at vi må trække differencen mellem dagpengesatsen (som sidste år udgjorde 103,51 kr./pr. time) og din timeløn tilbage Det fremgår videre af brevet til A, at differencen mellem dagpengesatsen og timelønnen for hans vedkommende udgjorde 41,54 kr. i timen, og at der skulle reguleres for 407 sygetimer i perioden fra uge Af brevet til B fremgår, at differencen mellem dagpengesatsen og timelønnen for hans vedkommende udgjorde 46,24 kr. i timen, og at der skulle reguleres for 372,04 sygetimer i perioden fra uge Der er enighed om, at differencebeløbene efterfølgende er tilbagebetalt ved selskabets modregning i senere lønudbetalinger. Der er endvidere enighed om, at A og B fremadrettet alene fik udbetalt sygeløn svarende til sygedagpengesatsen. A og Bs ansættelsesaftaler indeholder ikke bestemmelser om aflønning i forbindelse med sygdom. Spørgsmålet er derimod reguleret i Emballageoverenskomsten, der i afsnit 10 og 11 indeholder en række bestemmelser vedrørende Emballageindustriens Sociale Fond og om retten til sygeløn og supplerende sygehjælp. Det hedder i Emballageoverenskomstens afsnit 10 og 11 bl.a.: Afsnit 10 Socialfond 38 EMBALLAGEINDUSTRIENS SOCIALE FOND Den 1. januar 2000 har overenskomstparterne etableret Emballageindustriens Sociale Fond i overensstemmelse med nedenstående fondsbestemmelser. Fondens formål 1 Fonden har til formål at yde refusion af udbetalt supplerende sygeløn til de af overenskomsten mellem DIO I og 3f Industri (Emballage)/HK/Privat omfat-

5 - 5 - tede virksomheder, der har udbetalt sygeløn efter overenskomstens regler om sygeløn Bidrag til fonden 8 Til finansiering af Emballageindustriens Sociale Fond vil der for arbejdsgivere, der er medlem af DIO I, blive opkrævet et bidrag til fonden pr. ansættelsesuge for samtlige medarbejdere med undtagelse af elever som er beskæftiget ved det af overenskomsten omfattede arbejde 39 SYGEHJÆLP 1 Retten til supplerende sygehjælp opnås efter 13 ugers aktivt medlemskab af 3f Industri (Emballage)/HK/Privat (MedieGrafisk). 2 Medarbejderen må overfor sin arbejdsgiver forevise gyldig dokumentation for sit aktive medlemskab af forbundet. Refusion af udbetalt supplerende sygehjælp 9 Den af virksomheden udbetalte supplerende sygehjælp refunderes af fonden. Dog refunderes der ikke for supplerende sygehjælp for de første 5 uger (35 kalenderdage) i hvert enkelt sygdomstilfælde. Afsnit 11 Sygeløn 40 SYGELØN 1 Idet Dagpengeloven og den sociale fonds bestemmelser i øvrigt er gældende, gælder nedenstående regler for sygeløn. 42 SYGELØNNENS STØRRELSE 1 Sygelønnen udgør sygemeldtes personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden. 46 UBERETTIGET MODTAGET SYGELØN 1 Har sygemeldte mod bedre vidende uberettiget modtaget sygeløn, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales Har virksomheden ikke mulighed for at foretage modregning, inddrives beløbet evt. med forbundets bistand. Medlemsskabsbetingelsen i Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, stammer efter det oplyste oprindelig fra overenskomsten fra 1967 mellem Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening og Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund, hvoraf fremgik et krav om mindst 3 måneders medlemskab af forbundet som betingelse for sygeunderstøttelse. Parterne har foretaget forskellige beregninger til belysning af, hvilken økonomisk betydning et medlemskab af de overenskomstbærende forbund har i relation til sygeløn. Efter beregningerne vil en medarbejder, der er medlem af fagforeningen Det Faglige Hus, få udbetalt 322,13

6 - 6 - kr. mindre i sygeløn pr. dag end en medarbejder, der er medlem af 3F. Der er enighed om, at et medlemskab af 3F er dyrere end et medlemskab af fagforeningen Det Faglige Hus. Forklaringer B har forklaret, at han kom til Danmark fra Kosovo i Han er ikke længere ansat i selskabet. I 2011 havde han en længere sygeperiode, hvor han fik udbetalt sin sædvanlige løn. Da han i begyndelsen af 2012 fik brev om, at han havde fået udbetalt for meget i sygeløn, og at han skulle betale det, han havde modtaget for meget, tilbage, kontaktede han sin fagforening. Det overraskede ham, at han skulle behandles anderledes end sine kolleger, der var medlemmer af 3F. Han overvejede at melde sig ind i 3F. Han ombestemte sig imidlertid efter, at han havde været i kontakt med Det Faglige Hus. Fra januar 2012 fik han alene udbetalt sygeløn svarende til sygedagpengesatsen, og selskabet modregnede det beløb, han havde fået udbetalt for meget i sygeløn i 2011, i senere lønudbetalinger. I en periode var den månedlige lønudbetaling så lille, at den ikke kunne dække hans udgifter. Selskabet foretog modregning uden aftale med ham. Han startede på arbejde igen efter at have været sygemeldt i godt 3 måneder. Han var ikke bekendt med, at han ikke havde ret til fuld løn under sygdom, og kendte ikke Emballageoverenskomstens bestemmelser. A har forklaret, at han på samme måde som B ikke kunne forstå, at han var dårligere stillet end sine kolleger, der var medlemmer af 3F. Han overvejede at skifte fagforening. Han havde ikke kendskab til Emballageoverenskomstens bestemmelser om sygeløn og var ikke klar over, at han ikke havde ret til fuld løn under sygdom. Mogens Juul har forklaret, at han er økonomidirektør i selskabet. I 2009 blev han ansat som produktionsdirektør i selskabet, som har 8 fabrikker i Danmark med i alt omkring 700 ansatte, hvoraf ca. 450 er timelønnede, og de øvrige er funktionærer. Den koncern, som selskabet er en del af, har på verdensplan ca ansatte. A og B var ansat på selskabets fabrik i Vejle. Selskabet interesserer sig ved ansættelser ikke for, hvilken fagforening medarbejderne er medlemmer af. Lønnen er den samme for alle ansatte uanset fagforeningstilknytning. Selskabet udbetalte sygeløn til A og B, fordi selskabet ikke var opmærksom på, at de ikke var medlemmer af 3F. Det fandt selskabet ud af, da Emballageindustriens Sociale Fond afviste at yde refusion af supplerende sygehjælp. Hvis selskabet er bekendt med, at en ansat ikke er medlem af 3F, udbetales der ikke supplerende sy-

7 - 7 - gehjælp, idet Emballageoverenskomstens regler følges. Indtil den 1. januar 2013 blev lønforholdene for selskabets ansatte forhandlet kollektivt gennem tillidsrepræsentanterne, som repræsenterer alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Nu forhandles løn og andre arbejdsvilkår for selskabets ansatte individuelt, og en ansat, som ikke er medlem af 3F/HK, vil kunne aftale supplerende sygehjælp. Både før og efter den 1. januar 2013 har det teoretisk set været muligt for medarbejdere, som ikke er medlemmer af 3F, at forhandle sig til fuld løn under sygdom, men ingen tillidsrepræsentanter har stillet forslag om, at adgangen til supplerende sygehjælp skulle udvides til alle ansatte. Tillidsrepræsentanterne har generelt ikke stillet forslag om vilkår, der vil medføre særlige fordele for enkelte medarbejdere. Selskabet er som udgangspunkt åben over for alle forslag til lokalaftaler. Han er bekendt med, at der på selskabets fabrik i Grenå er indgået en lokalaftale om udvidet fratrædelsesgodtgørelse for alle medarbejdere. Der er endnu ikke indgået individuelle aftaler om særvilkår for enkelte medarbejdere. De aftaler, som indgås lokalt, supplerer Emballageoverenskomsten. Det forhold, at selskabet alene modtager refusion af supplerende sygehjælp for ansatte, der er medlemmer af 3F/HK, betyder, at det vil blive dyrere for selskabet at have ansatte, som ikke er medlemmer heraf, hvis sagerne får det udfald, at selskabet skal betale supplerende sygehjælp under sygdom til alle ansatte uanset fagforeningsmedlemskab. Han var ikke bekendt med, at 3F på en tavle i en af selskabets kantiner havde opslået en beregning af den økonomiske fordel i relation til sygeløn ved at være medlem af 3F, men han har ikke noget imod opslaget. Selskabet har pga. en fejl begået af en vikar udbetalt fuld løn til B for ca. 180 sygetimer i 2012 efter henvendelsen fra Emballageindustriens Sociale Fond. Karsten Almosetoft har forklaret, at han er sekretariatsleder i Dansk Industri. Han har været ansvarlig for Emballageoverenskomsten siden Han har også før 1999 arbejdet med Emballageoverenskomsten og dens forløber. Emballageoverenskomsten blev først en selvstændig overenskomst i I 2000 var han med på sidelinien, da Emballageoverenskomsten blev forhandlet, og i 2004, 2007, 2010 og 2012 var han chefforhandler. Siden 1999 har han ført 44 faglige voldgifter vedrørende Emballageoverenskomsten. Han har siddet i bestyrelsen for Emballageindustriens Sociale Fond siden 1989.

8 - 8 - Det fremgår af Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, at kun ansatte, som er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, har ret til supplerende sygehjælp. Efter Emballageoverenskomsten er sygelønnen den ansattes almindelige dagtursløn. Sygelønnen er summen af sygedagpengesatsen og den supplerende sygehjælp. Overenskomstparterne har altid været enige om, at alene ansatte, som er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, har ret til supplerende sygehjælp. Overenskomsten er gennem årene blevet administreret i overensstemmelse hermed. Virksomhederne kan ringe til Emballageindustriens Sociale Fond for at få oplyst, om en ansat er medlem af et af de overenskomstbærende forbund. Emballageindustriens Sociale Fond yder alene refusion af udbetalt supplerende sygehjælp til medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Emballageindustriens Sociale Fond kan ikke blot beslutte tillige at yde refusion af supplerende sygehjælp til ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. En sådan beslutning kræver en ændring af overenskomsten. Han går ud fra, at forskelsbehandlingen i overenskomsten i relation til sygeløn fra 3F/HK s side tjener til at tilbyde egne medlemmer gode vilkår i overenskomsterne. Virksomhederne betaler bidrag til Emballageindustriens Sociale Fond for alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Hvis fagforeningen Det Faglige Hus får medhold i sagen, kan virksomhederne fortsat ikke få refunderet udgifter til supplerende sygehjælp til ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Det vil herefter blive dyrere for virksomhederne at have medarbejdere ansat, som ikke er medlemmer af et af de overbærende forbund, i forhold til at have medarbejdere ansat, som er medlemmer af et af disse forbund. Dansk Industri har for nylig ført en voldgiftssag om bl.a. Emballageoverenskomstens uddannelsesfond. Alle medarbejdere har uanset fagforeningstilknytning ret til 14 dages uddannelse med fuld løn. Dansk Industri fik ved voldgiften ikke medhold i, at der skal udbetales lønrefusion fra Emballageindustriens Sociale Fond for ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, uanset at der også betales bidrag til fonden for disse medarbejdere. Inden voldgiftssagen blev anlagt, havde Dansk Industri forgæves forsøgt at få 3F til at acceptere, at der også skulle ske refusion fra fonden af løn udbetalt til medarbejdere, der ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund.

9 - 9 - Mindstelønssatsen i Emballageoverenskomsten 70 gælder for alle ansatte, uanset organisationsforhold. På virksomhederne finder der desuden individuelle eller kollektive lønforhandlinger sted. Han tror ikke, at der er medarbejdere i den grafiske branche, som alene får mindstelønnen. En medarbejder, som er organiseret i Det Faglige Hus, kan godt under lønforhandlinger med sin arbejdsgiver aftale fuld løn under sygdom. Tillidsrepræsentanten repræsenterer alle medarbejdere, men vil normalt være medlem af 3F, da tillidsrepræsentanten skal godkendes af dette forbund. De fleste kartonnagearbejdere er medlemmer af 3F eller HK. Nogle virksomheder har valgt at betale fuld løn under sygdom til alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Det gennemsnitlige sygefravær for alle kartonnagearbejdere var i ,06 %. Hvis en medarbejder ikke har ret mange sygedage, kan det være en økonomisk fordel at være medlem af fagforeningen Det Faglige Hus frem for at være medlem af 3F, idet besparelsen på fagforeningskontingentet overstiger den supplerende sygehjælp. Det er ikke usædvanligt, at overenskomster giver særlige vilkår til medarbejdere, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Lederaftalen indeholder flere bestemmelser herom. Industriens Funktionæroverenskomst, der danner baggrund for øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked, er et andet eksempel. Dansk Industri har mange forhandlingsmodparter. Efter Emballageoverenskomsten kan Dansk Industri ikke indgå overenskomst med Det Faglige Hus på emballageområdet. Henvisningen i Emballageoverenskomstens 40 til dagpengeloven medfører, at en medarbejder alene har krav på sygedagpenge, hvis reglerne i dagpengeloven er opfyldt. Peter Andersen har forklaret, at han har været forhandlingssekretær i 3F siden Fra var han forretningsfører i SID. Han har siden 1986 arbejdet med Eemballageoverenskomsten på forbundssiden. Han sidder i bestyrelsen for Emballageindustriens Sociale Fond og har de fleste mæglingsmøder på Emballageoverenskomstens område. Hovedreglen er, at Emballageoverenskomsten stiller alle medarbejdere ens uanset fagforeningstilknytning. En lokalaftale stiller også typisk medarbejdere på et område ens. Emballageoverenskomstens 39 giver medlemmer af 3F ret til fuld sygeløn, mens andre medarbejdere alene har ret til sygedagpenge.

10 Overenskomstparterne er enige om, at alene medarbejdere, der er medlemmer af 3F, har ret til supplerende sygehjælp, og overenskomsten administreres også i overensstemmelse hermed. Det samme gælder bestemmelsen om, at Emballageindustriens Sociale Fond alene yder refusion for supplerende sygehjælp udbetalt til medlemmer af 3F/HK Målet med overenskomstforhandlingerne er at opnå så gode vilkår som muligt for egne medlemmer. En overenskomst kan derfor indeholde særvilkår for medarbejdere, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund, og som via deres kontigent betaler for overenskomstforhandlingerne. Også andre overenskomster på det danske arbejdsmarked giver særrettigheder til de overenskomstbærende forbunds medlemmer, herunder ret til fuld løn under sygdom. Emballageoverenskomsten giver medlemmer af de overenskomstbærende forbund ret til fuld løn under sygdom i en usædvanlig lang periode. Procedure Fagforeningen Danmark har til støtte for A og Bs påstande overordnet gjort gældende, at de objektivt set har været udsat for forskelsbehandling begrundet i fagforeningsforhold, idet selskabet i forbindelse med, at selskabet krævede tilbagebetaling af allerede udbetalt sygeløn og fremadrettet nedsatte sygelønnen, direkte henviste til deres manglende medlemskab af 3F. Fagforeningen Danmark har henvist til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006 (Sørensen og Rasmussen mod Danmark), hvori det blev fastslået, at eksklusivbestemmelser er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, og at den danske stat har pligt til at beskytte den negative foreningsfrihed. Dommen førte til, at foreningsfrihedsloven blev ændret, således at det af lovens 4c, stk. 1, nu fremgår, at bestemmelser i kollektive overenskomster, der forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der er medlemmer af en bestemt faglig organisation, er ugyldige. Bestemmelsen i foreningsfrihedslovens 4c må på baggrund af Menneskerettighedskonventionens artikel 11 og Menneskerettighedsdomstolens praksis forstås således, at den tillige forbyder bestemmelser i en overenskomst, der de facto har karakter af en eksklusivbestemmelse, således at forstå at den reelt binder en lønmodtager til at være medlem af den overenskomstbærende fagforening. Det bestrides ikke, at overenskomstparterne i et vist omfang kan indgå aftaler om særvilkår under ansættelsen for de overenskomstbærende organisa-

11 tioners medlemmer, men lovgivningen og herunder foreningsfrihedsloven sætter en grænse for, hvor lukrative sådanne særvilkår må være. Når særvilkårene er egnede til at påvirke valget af fagforening, er der tale om ulovlige eksklusivbestemmelser. Emballageoverenskomstens bestemmelser om sygeløn og Emballageindustriens Sociale Fond er, således som bestemmelserne praktiseres af selskabet og overenskomstparterne, for ethvert ansættelsesforhold så væsentlige forhold, at de er egnede til indirekte at tvinge lønmodtagerne til at være medlem af den overenskomstbærende organisation. Bestemmelserne har dermed karakter af lovstridige og ugyldige eksklusivbestemmelser. Det bør herved indgå med stor vægt, at Emballageoverenskomsten er en områdeoverenskomst, som dækker alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Det er ikke en mulighed, at der kan indgås paralleloverenskomst eller individuelle aftaler, der sikrer andre end de overenskomstbærende organisationers medlemmer i relation til sygeløn. Forskelsbehandlingen i Emballageoverenskomsten i relation til sygeløn er ikke sagligt begrundet, henset til at virksomhederne skal indbetale bidrag til Emballageindustriens Sociale Fond for alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Den forskelsbehandling, som finder sted, kan alene opretholdes som følge af overenskomstparternes monopol på at overenskomstdække emballageområdet. Monopolet misbruges til at sikre de overenskomstbærende organisationers medlemmer særlige fordele, hvilket er en skævvridning af ansættelsesområdet og ude af trit med de principper om ret til foreningsfrihed, som navnlig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået. De økonomiske beregninger i sagen viser, at der set over et længere forløb kan være meget stor forskel på, hvad medarbejdere, der er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og andre medarbejdere får udbetalt i sygeløn. I den forbindelse må der også henses til de andre bestemmelser i emballageoverenskomsten, der tilsyneladende hjemler en forskelsbehandling, navnlig barselsreglerne. Udgiften til fagforeningskontigent er ikke relevant i forbindelse med beregningerne. Både A og B har overvejet at skifte fagforening af økonomiske årsager. Fagforeningen Danmark har endvidere gjort gældende, at selskabets forskelsbehandling af medarbejderne i relation til udbetaling af sygeløn ikke har den fornødne hjemmel i emballageoverenskomstens afsnit 11 om sygeløn og afsnit 10 om social fond. Fagforeningen Danmark har til støtte herfor anført, at forskelsbehandlingen for at have virkning over for medarbejderne må kræve udtrykkelig hjemmel, især fordi Emballageoverenskomsten er en områdeoverenskomst, der som udgangspunkt gælder alle medarbejdere inden for overenskomstens område uanset fagforeningstilknytning. Overenskomstens afsnit 11, der regulerer størrelsen af den sygeløn, der skal udbetales, indeholder ingen bestemmelser om, at

12 lønmodtagere er stillet forskelligt alt efter, om de er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund eller ej. A og B har derfor ikke af overenskomstens ordlyd kunnet udlede, at de ikke havde krav på supplerende sygehjælp. En kutyme eller praksis kan ikke udgøre det fornødne hjemmelsgrundlag, uanset hvor længe denne kutyme eller praksis måtte være fulgt. Et så væsentligt indgreb som en reduktion af lønnen må kræve fuldstændig klar hjemmel i selve aftaleteksten, således at lønreduktionen er kendt og påregnelig for lønmodtagerne. Det bestrides i øvrigt, at der foreligger kutyme eller praksis for forskelsbehandlingen. Selskabet har da også udbetalt supplerende sygehjælp til B efter, at denne sag er opstået. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling har Fagforeningen Danmark gjort gældende, at selskabet under alle omstændigheder har været uberettiget til at modregne den supplerende sygehjælp, som rent faktisk er udbetalt til A og B i 2011, i senere lønudbetalinger. Selv om det er udgangspunktet, at den, som har betalt for meget, har krav på at få det for meget udbetalte tilbage, gælder dette dog ikke, hvis et tilbagebetalingskrav ville være urimeligt eller særlig byrdefuldt. Efter Emballageoverenskomstens 46 er lønmodtagerens viden afgørende for muligheden for tilbagesøgning. A og B har modtaget sygelønnen i god tro, og det ville således være urimelig byrdefuldt at pålægge dem at tilbagebetale beløbet. Selskabet har til støtte for sin påstand for det første gjort gældende, at det forhold, at supplerende sygehjælp forbeholdes medlemmer af de overenskomstbærende forbund, ikke er i strid med foreningsfrihedsloven. Selskabet har til støtte herfor anført, at der lovligt på arbejdsmarkedet kan indgås overenskomster, der rummer særlige fordele for medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Foreningsfrihedsloven regulerer efter sin ordlyd og sit formål ikke pligt- og rettighedsforhold under selve ansættelsen, hvilket fremgår helt klart af forarbejderne til lovændringen i 2006, som blev gennemført netop for at opfylde Menneskerettighedsdomstolens dom af 11. januar 2006, som ikke omfatter forskelsbehandling pga. foreningsforhold under ansættelsen. Foreningsfrihedslovens regulering er begrænset til et forbud mod, at der lægges vægt på foreningsforhold ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Det har ikke været lovgivers intention, at der skal være en grænse for omfanget af særvilkår under ansættelsen. Ved Faglig Voldgift af 27. november 2012 mellem Dansk Industri og 3F/HK vedrørende Emballageoverenskomsten blev det fastslået, at foreningsfrihedsloven ikke er til hinder for, at medlemmer og ikke-medlemmer af en organisation behandles forskelligt under ansættelsen. Det blev endvidere slået fast, at det danske overenskomstsystem ofte vil indebære en sådan forskelsbehand-

13 ling, idet medlemskab af den overenskomstbærende organisation vil kunne have væsentlig indflydelse på de rettigheder og forpligtelser, som følger af et ansættelsesforhold. Hvis A og B får medhold i denne sag, vil det betyde, at virksomhederne skal betale supplerende sygehjælp til alle medarbejdere uden at kunne få refusion fra Emballageindustriens Sociale Fond for udgifter til medarbejdere, der ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Konsekvensen heraf vil være, at det bliver væsentligt dyrere for virksomhederne at have medarbejdere ansat, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og det vil netop være i strid med foreningsfrihedsloven. Dansk Industri har endvidere gjort gældende, at de omhandlede overenskomstbestemmelser ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, idet de ikke på nogen måde kan anses for at udgøre en eksklusivaftale. Til støtte herfor har Dansk Industri anført, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol generelt overlader medlemsstaterne en vid skønsmargin i spørgsmål om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet. Det fremgår af betænkning nr fra 1991 om inkorporering af EMK i dansk ret, at domstolene må udvise tilbageholdenhed med at anlægge en selvstændig fortolkning af konventionen, i hvert fald hvor det som her vil kunne få meget vidtrækkende konsekvenser. A og B er ikke underlagt noget økonomisk pres ved ikke at modtage supplerende sygehjælp. Ved at undlade medlemskab af de overenskomstbærende forbund opnår de tværtimod en økonomisk besparelse set i forhold til den manglende udbetaling af en gennemsnitlig årlig supplerende sygehjælp. Spørgsmålet om ydelser under f.eks. barsel har ikke relevans for det rejste krav om sygeløn og bør derfor ikke indgå ved bedømmelsen af sagen. A og B har ikke været forhindrede i som led i en almindelig lønforhandling at fremsætte krav om løn under sygdom. Fagforeningen Det Faglige Hus har endvidere mulighed for konflikte sig til en overenskomst på emballageområdet. Dansk Industri har dernæst gjort gældende, at der foreligger en udtrykkelig hjemmel i emballageoverenskomstens 40, stk. 1, og 39, stk. 1, for selskabet til ikke at betale A og B supplerende sygehjælp. Betingelsen om medlemskab af et af de overenskomstbærende forbund for ret til supplerende sygehjælp har været en udtrykkelig del af overenskomsten i mange år, og hjemlen følger derfor under alle omstændigheder af overenskomstparternes praksis, som er bindende for alle medarbejdere. A og B er i kraft af at være omfattet af Emballageoverenskomsten bundet af overenskomstens regulering, hvad enten dette sker gennem positive bestemmelser i overenskomsten eller gennem den praksis, som overenskomstens parter har ud-

14 øvet i tilknytning hertil. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling har Dansk Industri gjort gældende, at A og B modtog supplerende sygehjælp uden at have ret til det. Selskabets modregning i senere lønudbetalinger var derfor fuldt ud berettiget. Alle betingelser for modregning er opfyldt, og Emballageoverenskomstens 46 indeholder udtrykkelig hjemmel til tilbagesøgning ved modregning. A og B modtog den supplerende sygehjælp i ond tro, idet de vidste eller burde vide, at de efter Emballageoverenskomsten ikke var berettigede til supplerende sygehjælp. Landsrettens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at Emballageoverenskomsten, der er en områdeoverenskomst, var gældende for A og Bs ansættelsesforhold, selvom de ikke var medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Selskabets forpligtelser efter Emballageoverenskomsten var således, med mindre andet var bestemt i overenskomsten, de samme i forhold til alle medarbejdere dækket af overenskomsten uanset medlemskab af et af de overenskomstbærende forbund. Efter ordlyden af Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, har kun ansatte med mindst 3 måneders aktivt medlemskab af 3F eller HK/Privat ret til supplerende sygehjælp. Efter sammenhængen mellem denne bestemmelse og 40, stk. 1, hvorefter dagpengeloven og den sociale fonds bestemmelser sammen med overenskomstens regler er gældende for sygeløn, har selskabet haft hjemmel til alene at udbetale sygedagpenge og ikke sygeløn til A og B. Karsten Almosetoft og Peter Andersen, der begge har arbejdet med Emballageoverenskomsten i mange år, har forklaret, at en sådan ordlydsfortolkning også svarer til overenskomstparternes forståelse og administration af overenskomsten, hvilket landsretten lægger til grund. Herefter, og da det er ubestridt, at A og B har fået udbetalt sygedagpenge, har de ikke efter Emballageoverenskomsten krav på yderligere sygeløn. Spørgsmålet er herefter, om den forskelsbehandling, som Emballageoverenskomsten hjemler, er i strid med foreningsfrihedsloven, herunder således som den må fortolkes på baggrund af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Foreningsfrihedsloven blev vedtaget i 1982 bl.a. på baggrund af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. august 1981 i sag nr. 44, Young, James og Webster (British

15 Rail). Ved denne dom blev det fastslået, at artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention også i visse situationer beskytter den negative foreningsfrihed. Foreningsfrihedsloven er senest blevet ændret i 2006 på baggrund Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006 i sag nr /99 og 52620/99 (Sørensen og Rasmussen mod Danmark), som fastslog, at Danmark ved at tillade eksklusivaftaler havde svigtet forpligtelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 til at beskytte klagernes negative fagforeningfrihed. I beskæftigelsesministerens forslag til ændringer i foreningsfrihedsloven, fremsat den 2. februar 2006, blev nugældende 4b og 4c indsat. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at den foreslåede udvidelse af den negative foreningsfrihed havde til formål at bringe foreningsfrihedsloven i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, således som den er fortolket ved Menneskerettighedsdomstolens afgørelse af 11. januar Det fremgår videre, at lovforslaget skulle sikre lønmodtagere beskyttelse af deres fagforeningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Under den efterfølgende høringsproces tilkendegav Kristelig Fagbevægelse, at man fandt, at lovforslaget ikke sikrede den fulde foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, og at der også var behov for et forbud mod diskrimination på grund af foreningsforhold under ansættelsen. Af høringsnotat af 21. februar 2006 fra Beskæftigelsesministeriet fremgår bl.a: Gennemførelse af et generelt diskriminationsforbud i forbindelse med foreningsforhold vil være at gå længere end dommen fra Menneskerettighedsdomstolen tilsiger. Et absolut forbud mod at lægge vægt på foreningsforhold under ansættelsen vil kunne gøre det vanskeligt for organisationerne og arbejdsgiverne at agere i forhold til de indgåede overenskomster Af beskæftigelsesministerens besvarelse fra marts 2006 af spørgsmål fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg fremgår bl.a.: Jeg er ikke enig med Kristelig Fagbevægelse i de foreslåede ændringer. Lovforslaget har alene til formål at opfylde dommen fra Menneskerettighedsdomstolen hverken mere eller mindre. Dommen vedrører beskyttelse af foreningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, og derfor går lovforslaget ikke videre end det.

16 Indførelse af et generelt diskriminationsforbud i forbindelse med foreningsforhold ville være at gå længere end dommen fra Menneskerettighedsdomstolen tilsiger Foreningsfrihedsloven tager efter sin ordlyd og udtrykkeligt efter forarbejderne alene sigte på at beskytte faforeningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Foreningsfrihedsloven indeholder derimod ikke et forbud imod forskelsbehandling under ansættelsen. Der er ikke holdepunkter for at antage, at foreningsfrihedsloven ikke efter ændringen i 2006 er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Selvom Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 beskytter den negative foreningsfrihed, er der således ikke grundlag for at antage, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er til hinder for, at manglende medlemskab af en bestemt forening kan have negative konsekvenser under ansættelsesforholdet, således som det er tilfældet i denne sag. Det er herefter ikke i strid med foreningsfrihedsloven, at Emballageoverenskomsten i et vist omfang hjemler en forskelsbehandling under ansættelsesforholdet mellem ansatte, der er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og ansatte der - som A og B - er medlemmer af et andet forbund. Landsretten finder endvidere, at den forskelsbehandling, som Emballageoverenskomstens afsnit 10 og 11 har medført i de konkrete sager, ikke er et udtryk for, at A og B er blevet ramt af en de facto eksklusivbestemmelse i strid med foreningsfrihedsloven, således som denne må fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling er der enighed om, at A og B i 2011 fik udbetalt henholdsvis ,78 kr. og ,13 kr. i supplerende sygehjælp, som efterfølgende er tilbagebetalt ved selskabets modregning i senere lønudbetalinger. A og B var efter det anførte ikke berettigede til supplerende sygehjælp, og selskabet kunne derfor efter reglerne om condictio indebiti som udgangspunkt kræve det for meget udbetalte tilbage, med mindre tilbagebetalingskravet konkret ville være urimeligt. Det følger endvidere af Emballageoverenskomstens 46, at et beløb, der er modtaget med urette, skal tilbagebetales, hvis det er modtaget mod bedre vidende.

17 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at selskabet, der er en stor industrivirksomhed, har udbetalt supplerende sygehjælp til A og Bs uden forinden at undersøge, om de var medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund og dermed berettiget til supplerende sygehjælp. Efter bevisførelsen, herunder A og Bs forklaringer, kan det ikke lægges til grund, at de vidste eller burde vide, at de ikke havde krav på supplerende sygehjælp. Under disse omstændigheder finder landsretten, at selskabet ikke har været berettiget til at kræve den for meget udbetalte sygehjælp tilbage. Det var derfor uberettiget, at selskabet foretog modregning i A og Bs efterfølgende krav på løn. As påstand tages derfor til følge med ,78 kr., og Bs påstand tages til følge med ,13 kr. Fagforeningen Danmark skal som mandatar for A og B betale sagsomkostninger til DS Smith Packaging Denmark A/S med kr. til dækning af udgiften til advokatbistand. Beløbet er uden moms, da DS Smith Packaging Denmark A/S er momsregistreret. Ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet er der lagt vægt på sagens udfald, værdi, forløb og omfang. Der er særligt lagt vægt på, at Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B ikke har fået medhold i den principielle del af sagen. Der findes ikke grundlag for at tillægge biintervenienten sagsomkostninger. T h i k e n d e s f o r r e t: Sagsøgte, DS Smith Packaging Denmark A/S, skal til sagsøgeren, A, betale ,78 kr. og til sagsøgeren, B, betale ,13 kr. med procesrente fra den 16. august Fagforeningen Danmark skal som mandatar for A og B betale sagsomkostninger til Dansk Industri som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI (advokat Thomas Nielsen) mod 3f Industri (Emballage) og HK/Privat (advokat Ane Kristine Lorentzen) Afsagt den 27. november 2012 2 1. Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere