D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1."

Transkript

1 D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B og V.L. B Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Jens Brøbeck Gregersen, Esbjerg) mod Dansk Industri som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat Thomas Nielsen, København) Biintervenient: Landsorganisationen i Danmark (advokat Ane K. Lorentzen, København) Disse sager, der er anlagt den 16. august 2012 ved Retten i Kolding, er ved kendelse af 17. oktober 2012 henvist til behandling ved Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgerne, A og B, var begge ansat hos sagsøgte, DS Smith Packaging Denmark A/S. De var begge sygemeldt i en periode i 2011 og 2012 og fik i perioden alene udbetalt sygedagpenge. Deres ansættelsesforhold var omfattet af den såkaldte Emballageoverenskomst. Spørgsmålet er i første række, om der i Emballageoverenskomsten i relation til udbetaling af sygeløn er hjemmel til at forskelsbehandle ansatte, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund, og ansatte der - som A og B - er medlemmer af et andet forbund, således at medlemmer af de overenskomstbærende forbund har ret til sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge med tillæg af supplerende sygehjælp, mens andre ansatte alene har krav på sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge. I bekræftende fald er spørgsmålet herefter, om en sådan forskelsbehandling er i strid med foreningsfrihedsloven, således som den må fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed. En-

2 - 2 - delig er det spørgsmålet, om det har været berettiget at modregne for meget udbetalt sygeløn i senere lønudbetalinger. Påstande Fagforeningen Danmark har som mandatar for A nedlagt påstand om, at DS Smith Packaging Denmark A/S (herefter selskabet) skal betale kr. med procesrente fra den 16. august Fagforeningen Danmark har som mandatar for B nedlagt påstand om, at selskabet skal betale kr. med procesrente fra den 16. august Dansk Industri har som mandatar for selskabet påstået frifindelse. Biintervenienten, Landsorganisationen i Danmark, har udtalt sig til støtte for Dansk Industri. As påstand er opgjort således: 1. Modregnet beløb ,78 kr. 2. Lavere sats, sygeløn, i stedet for fuld løn ,45 kr. 3. Feriepenge af ,90 kr. 4. Fritvalgsopsparing af 1 + 2, jf. overenskomsten 324,47 kr. 5. Pension af løn m.v ,21 kr. I alt ,81 kr. Bs påstand er opgjort således: 1. Modregnet beløb ,13 kr. 2. Lavere sats, sygeløn, i stedet for fuld løn 6.402,48 kr. 3. Feriepenge af ,70 kr. 4. Fritvalgsopsparing af 1 + 2, jf. overenskomsten 236,06 kr. 5. Pension af løn m.v ,39 kr. I alt ,76 kr. Der er mellem parterne enighed om den talmæssige opgørelse af påstandsbeløbene.

3 - 3 - Sagsfremstilling B blev efter ansættelsesaftale dateret den 17. december 2007 ansat som kartonnagearbejder hos Søren Berggreen & Co. med tiltræden den 2. oktober 2006, og A blev efter ansættelsesaftale dateret den 18. juni 2008 med tiltræden den 9. januar 2008 ansat som kartonnagearbejder hos samme arbejdsgiver. Der er enighed om, at begge ansættelsesforhold efterfølgende er overdraget til selskabet. Emballageoverenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst I for Emballageindustrien og Plastindustrien i Danmark (herefter Dansk Industri) på den ene side og 3F Industri (Emballage) (herefter 3F) og HK/Privat (herefter HK) på den anden side. Emballageoverenskomsten har bl.a. følgende ordlyd: Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Afsnit 1 Dækningsområde 1 DÆKNINGSOMRÅDE 1 Overenskomsten mellem DI Organisation I (i det følgende benævnt DIO I) for Emballageindustrien samt Plastindustrien i Danmark og 3f Industri (Emballage)/HK/Privat 2 Overenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner, der indgår i emballage- og papirvareproduktionen i de af overenskomsten omfattede virksomheder 3 Hjælpearbejdere i bliktrykkerier omfattes ikke af overenskomsten. Der er enighed om, at Emballageoverenskomsten er en såkaldt områdeoverenskomst, der som hovedregel regulerer alt arbejde, som udføres under overenskomstens anvendelsesområde. A og B var begge under deres ansættelse hos selskabet organiseret i fagforeningen Det Faglige Hus.

4 - 4 - A og B var begge sygemeldt i en periode i slutningen af 2011 og begyndelsen af Selskabet udbetalte i første omgang fuld løn under sygdom til dem begge, men den 17. januar 2012 skrev selskabet bl.a. følgende til A og B: Ang. ændring af sygeløn: Vi er blevet ringet op af den Sociale Fond, og er blevet oplyst om, at du ikke er medlem af fagforeningen 3F, derfor må jeg desværre meddele dig, at vi må regulerer din sygeløn ned, således at den fremover udgør 106,49 kr./pr. time. Desværre skal vi også regulerer din sygeløn med tilbagevirkende kraft, således at vi må trække differencen mellem dagpengesatsen (som sidste år udgjorde 103,51 kr./pr. time) og din timeløn tilbage Det fremgår videre af brevet til A, at differencen mellem dagpengesatsen og timelønnen for hans vedkommende udgjorde 41,54 kr. i timen, og at der skulle reguleres for 407 sygetimer i perioden fra uge Af brevet til B fremgår, at differencen mellem dagpengesatsen og timelønnen for hans vedkommende udgjorde 46,24 kr. i timen, og at der skulle reguleres for 372,04 sygetimer i perioden fra uge Der er enighed om, at differencebeløbene efterfølgende er tilbagebetalt ved selskabets modregning i senere lønudbetalinger. Der er endvidere enighed om, at A og B fremadrettet alene fik udbetalt sygeløn svarende til sygedagpengesatsen. A og Bs ansættelsesaftaler indeholder ikke bestemmelser om aflønning i forbindelse med sygdom. Spørgsmålet er derimod reguleret i Emballageoverenskomsten, der i afsnit 10 og 11 indeholder en række bestemmelser vedrørende Emballageindustriens Sociale Fond og om retten til sygeløn og supplerende sygehjælp. Det hedder i Emballageoverenskomstens afsnit 10 og 11 bl.a.: Afsnit 10 Socialfond 38 EMBALLAGEINDUSTRIENS SOCIALE FOND Den 1. januar 2000 har overenskomstparterne etableret Emballageindustriens Sociale Fond i overensstemmelse med nedenstående fondsbestemmelser. Fondens formål 1 Fonden har til formål at yde refusion af udbetalt supplerende sygeløn til de af overenskomsten mellem DIO I og 3f Industri (Emballage)/HK/Privat omfat-

5 - 5 - tede virksomheder, der har udbetalt sygeløn efter overenskomstens regler om sygeløn Bidrag til fonden 8 Til finansiering af Emballageindustriens Sociale Fond vil der for arbejdsgivere, der er medlem af DIO I, blive opkrævet et bidrag til fonden pr. ansættelsesuge for samtlige medarbejdere med undtagelse af elever som er beskæftiget ved det af overenskomsten omfattede arbejde 39 SYGEHJÆLP 1 Retten til supplerende sygehjælp opnås efter 13 ugers aktivt medlemskab af 3f Industri (Emballage)/HK/Privat (MedieGrafisk). 2 Medarbejderen må overfor sin arbejdsgiver forevise gyldig dokumentation for sit aktive medlemskab af forbundet. Refusion af udbetalt supplerende sygehjælp 9 Den af virksomheden udbetalte supplerende sygehjælp refunderes af fonden. Dog refunderes der ikke for supplerende sygehjælp for de første 5 uger (35 kalenderdage) i hvert enkelt sygdomstilfælde. Afsnit 11 Sygeløn 40 SYGELØN 1 Idet Dagpengeloven og den sociale fonds bestemmelser i øvrigt er gældende, gælder nedenstående regler for sygeløn. 42 SYGELØNNENS STØRRELSE 1 Sygelønnen udgør sygemeldtes personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden. 46 UBERETTIGET MODTAGET SYGELØN 1 Har sygemeldte mod bedre vidende uberettiget modtaget sygeløn, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales Har virksomheden ikke mulighed for at foretage modregning, inddrives beløbet evt. med forbundets bistand. Medlemsskabsbetingelsen i Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, stammer efter det oplyste oprindelig fra overenskomsten fra 1967 mellem Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening og Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund, hvoraf fremgik et krav om mindst 3 måneders medlemskab af forbundet som betingelse for sygeunderstøttelse. Parterne har foretaget forskellige beregninger til belysning af, hvilken økonomisk betydning et medlemskab af de overenskomstbærende forbund har i relation til sygeløn. Efter beregningerne vil en medarbejder, der er medlem af fagforeningen Det Faglige Hus, få udbetalt 322,13

6 - 6 - kr. mindre i sygeløn pr. dag end en medarbejder, der er medlem af 3F. Der er enighed om, at et medlemskab af 3F er dyrere end et medlemskab af fagforeningen Det Faglige Hus. Forklaringer B har forklaret, at han kom til Danmark fra Kosovo i Han er ikke længere ansat i selskabet. I 2011 havde han en længere sygeperiode, hvor han fik udbetalt sin sædvanlige løn. Da han i begyndelsen af 2012 fik brev om, at han havde fået udbetalt for meget i sygeløn, og at han skulle betale det, han havde modtaget for meget, tilbage, kontaktede han sin fagforening. Det overraskede ham, at han skulle behandles anderledes end sine kolleger, der var medlemmer af 3F. Han overvejede at melde sig ind i 3F. Han ombestemte sig imidlertid efter, at han havde været i kontakt med Det Faglige Hus. Fra januar 2012 fik han alene udbetalt sygeløn svarende til sygedagpengesatsen, og selskabet modregnede det beløb, han havde fået udbetalt for meget i sygeløn i 2011, i senere lønudbetalinger. I en periode var den månedlige lønudbetaling så lille, at den ikke kunne dække hans udgifter. Selskabet foretog modregning uden aftale med ham. Han startede på arbejde igen efter at have været sygemeldt i godt 3 måneder. Han var ikke bekendt med, at han ikke havde ret til fuld løn under sygdom, og kendte ikke Emballageoverenskomstens bestemmelser. A har forklaret, at han på samme måde som B ikke kunne forstå, at han var dårligere stillet end sine kolleger, der var medlemmer af 3F. Han overvejede at skifte fagforening. Han havde ikke kendskab til Emballageoverenskomstens bestemmelser om sygeløn og var ikke klar over, at han ikke havde ret til fuld løn under sygdom. Mogens Juul har forklaret, at han er økonomidirektør i selskabet. I 2009 blev han ansat som produktionsdirektør i selskabet, som har 8 fabrikker i Danmark med i alt omkring 700 ansatte, hvoraf ca. 450 er timelønnede, og de øvrige er funktionærer. Den koncern, som selskabet er en del af, har på verdensplan ca ansatte. A og B var ansat på selskabets fabrik i Vejle. Selskabet interesserer sig ved ansættelser ikke for, hvilken fagforening medarbejderne er medlemmer af. Lønnen er den samme for alle ansatte uanset fagforeningstilknytning. Selskabet udbetalte sygeløn til A og B, fordi selskabet ikke var opmærksom på, at de ikke var medlemmer af 3F. Det fandt selskabet ud af, da Emballageindustriens Sociale Fond afviste at yde refusion af supplerende sygehjælp. Hvis selskabet er bekendt med, at en ansat ikke er medlem af 3F, udbetales der ikke supplerende sy-

7 - 7 - gehjælp, idet Emballageoverenskomstens regler følges. Indtil den 1. januar 2013 blev lønforholdene for selskabets ansatte forhandlet kollektivt gennem tillidsrepræsentanterne, som repræsenterer alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Nu forhandles løn og andre arbejdsvilkår for selskabets ansatte individuelt, og en ansat, som ikke er medlem af 3F/HK, vil kunne aftale supplerende sygehjælp. Både før og efter den 1. januar 2013 har det teoretisk set været muligt for medarbejdere, som ikke er medlemmer af 3F, at forhandle sig til fuld løn under sygdom, men ingen tillidsrepræsentanter har stillet forslag om, at adgangen til supplerende sygehjælp skulle udvides til alle ansatte. Tillidsrepræsentanterne har generelt ikke stillet forslag om vilkår, der vil medføre særlige fordele for enkelte medarbejdere. Selskabet er som udgangspunkt åben over for alle forslag til lokalaftaler. Han er bekendt med, at der på selskabets fabrik i Grenå er indgået en lokalaftale om udvidet fratrædelsesgodtgørelse for alle medarbejdere. Der er endnu ikke indgået individuelle aftaler om særvilkår for enkelte medarbejdere. De aftaler, som indgås lokalt, supplerer Emballageoverenskomsten. Det forhold, at selskabet alene modtager refusion af supplerende sygehjælp for ansatte, der er medlemmer af 3F/HK, betyder, at det vil blive dyrere for selskabet at have ansatte, som ikke er medlemmer heraf, hvis sagerne får det udfald, at selskabet skal betale supplerende sygehjælp under sygdom til alle ansatte uanset fagforeningsmedlemskab. Han var ikke bekendt med, at 3F på en tavle i en af selskabets kantiner havde opslået en beregning af den økonomiske fordel i relation til sygeløn ved at være medlem af 3F, men han har ikke noget imod opslaget. Selskabet har pga. en fejl begået af en vikar udbetalt fuld løn til B for ca. 180 sygetimer i 2012 efter henvendelsen fra Emballageindustriens Sociale Fond. Karsten Almosetoft har forklaret, at han er sekretariatsleder i Dansk Industri. Han har været ansvarlig for Emballageoverenskomsten siden Han har også før 1999 arbejdet med Emballageoverenskomsten og dens forløber. Emballageoverenskomsten blev først en selvstændig overenskomst i I 2000 var han med på sidelinien, da Emballageoverenskomsten blev forhandlet, og i 2004, 2007, 2010 og 2012 var han chefforhandler. Siden 1999 har han ført 44 faglige voldgifter vedrørende Emballageoverenskomsten. Han har siddet i bestyrelsen for Emballageindustriens Sociale Fond siden 1989.

8 - 8 - Det fremgår af Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, at kun ansatte, som er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, har ret til supplerende sygehjælp. Efter Emballageoverenskomsten er sygelønnen den ansattes almindelige dagtursløn. Sygelønnen er summen af sygedagpengesatsen og den supplerende sygehjælp. Overenskomstparterne har altid været enige om, at alene ansatte, som er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, har ret til supplerende sygehjælp. Overenskomsten er gennem årene blevet administreret i overensstemmelse hermed. Virksomhederne kan ringe til Emballageindustriens Sociale Fond for at få oplyst, om en ansat er medlem af et af de overenskomstbærende forbund. Emballageindustriens Sociale Fond yder alene refusion af udbetalt supplerende sygehjælp til medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Emballageindustriens Sociale Fond kan ikke blot beslutte tillige at yde refusion af supplerende sygehjælp til ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. En sådan beslutning kræver en ændring af overenskomsten. Han går ud fra, at forskelsbehandlingen i overenskomsten i relation til sygeløn fra 3F/HK s side tjener til at tilbyde egne medlemmer gode vilkår i overenskomsterne. Virksomhederne betaler bidrag til Emballageindustriens Sociale Fond for alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Hvis fagforeningen Det Faglige Hus får medhold i sagen, kan virksomhederne fortsat ikke få refunderet udgifter til supplerende sygehjælp til ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Det vil herefter blive dyrere for virksomhederne at have medarbejdere ansat, som ikke er medlemmer af et af de overbærende forbund, i forhold til at have medarbejdere ansat, som er medlemmer af et af disse forbund. Dansk Industri har for nylig ført en voldgiftssag om bl.a. Emballageoverenskomstens uddannelsesfond. Alle medarbejdere har uanset fagforeningstilknytning ret til 14 dages uddannelse med fuld løn. Dansk Industri fik ved voldgiften ikke medhold i, at der skal udbetales lønrefusion fra Emballageindustriens Sociale Fond for ansatte, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, uanset at der også betales bidrag til fonden for disse medarbejdere. Inden voldgiftssagen blev anlagt, havde Dansk Industri forgæves forsøgt at få 3F til at acceptere, at der også skulle ske refusion fra fonden af løn udbetalt til medarbejdere, der ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund.

9 - 9 - Mindstelønssatsen i Emballageoverenskomsten 70 gælder for alle ansatte, uanset organisationsforhold. På virksomhederne finder der desuden individuelle eller kollektive lønforhandlinger sted. Han tror ikke, at der er medarbejdere i den grafiske branche, som alene får mindstelønnen. En medarbejder, som er organiseret i Det Faglige Hus, kan godt under lønforhandlinger med sin arbejdsgiver aftale fuld løn under sygdom. Tillidsrepræsentanten repræsenterer alle medarbejdere, men vil normalt være medlem af 3F, da tillidsrepræsentanten skal godkendes af dette forbund. De fleste kartonnagearbejdere er medlemmer af 3F eller HK. Nogle virksomheder har valgt at betale fuld løn under sygdom til alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Det gennemsnitlige sygefravær for alle kartonnagearbejdere var i ,06 %. Hvis en medarbejder ikke har ret mange sygedage, kan det være en økonomisk fordel at være medlem af fagforeningen Det Faglige Hus frem for at være medlem af 3F, idet besparelsen på fagforeningskontingentet overstiger den supplerende sygehjælp. Det er ikke usædvanligt, at overenskomster giver særlige vilkår til medarbejdere, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Lederaftalen indeholder flere bestemmelser herom. Industriens Funktionæroverenskomst, der danner baggrund for øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked, er et andet eksempel. Dansk Industri har mange forhandlingsmodparter. Efter Emballageoverenskomsten kan Dansk Industri ikke indgå overenskomst med Det Faglige Hus på emballageområdet. Henvisningen i Emballageoverenskomstens 40 til dagpengeloven medfører, at en medarbejder alene har krav på sygedagpenge, hvis reglerne i dagpengeloven er opfyldt. Peter Andersen har forklaret, at han har været forhandlingssekretær i 3F siden Fra var han forretningsfører i SID. Han har siden 1986 arbejdet med Eemballageoverenskomsten på forbundssiden. Han sidder i bestyrelsen for Emballageindustriens Sociale Fond og har de fleste mæglingsmøder på Emballageoverenskomstens område. Hovedreglen er, at Emballageoverenskomsten stiller alle medarbejdere ens uanset fagforeningstilknytning. En lokalaftale stiller også typisk medarbejdere på et område ens. Emballageoverenskomstens 39 giver medlemmer af 3F ret til fuld sygeløn, mens andre medarbejdere alene har ret til sygedagpenge.

10 Overenskomstparterne er enige om, at alene medarbejdere, der er medlemmer af 3F, har ret til supplerende sygehjælp, og overenskomsten administreres også i overensstemmelse hermed. Det samme gælder bestemmelsen om, at Emballageindustriens Sociale Fond alene yder refusion for supplerende sygehjælp udbetalt til medlemmer af 3F/HK Målet med overenskomstforhandlingerne er at opnå så gode vilkår som muligt for egne medlemmer. En overenskomst kan derfor indeholde særvilkår for medarbejdere, som er medlemmer af de overenskomstbærende forbund, og som via deres kontigent betaler for overenskomstforhandlingerne. Også andre overenskomster på det danske arbejdsmarked giver særrettigheder til de overenskomstbærende forbunds medlemmer, herunder ret til fuld løn under sygdom. Emballageoverenskomsten giver medlemmer af de overenskomstbærende forbund ret til fuld løn under sygdom i en usædvanlig lang periode. Procedure Fagforeningen Danmark har til støtte for A og Bs påstande overordnet gjort gældende, at de objektivt set har været udsat for forskelsbehandling begrundet i fagforeningsforhold, idet selskabet i forbindelse med, at selskabet krævede tilbagebetaling af allerede udbetalt sygeløn og fremadrettet nedsatte sygelønnen, direkte henviste til deres manglende medlemskab af 3F. Fagforeningen Danmark har henvist til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006 (Sørensen og Rasmussen mod Danmark), hvori det blev fastslået, at eksklusivbestemmelser er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, og at den danske stat har pligt til at beskytte den negative foreningsfrihed. Dommen førte til, at foreningsfrihedsloven blev ændret, således at det af lovens 4c, stk. 1, nu fremgår, at bestemmelser i kollektive overenskomster, der forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der er medlemmer af en bestemt faglig organisation, er ugyldige. Bestemmelsen i foreningsfrihedslovens 4c må på baggrund af Menneskerettighedskonventionens artikel 11 og Menneskerettighedsdomstolens praksis forstås således, at den tillige forbyder bestemmelser i en overenskomst, der de facto har karakter af en eksklusivbestemmelse, således at forstå at den reelt binder en lønmodtager til at være medlem af den overenskomstbærende fagforening. Det bestrides ikke, at overenskomstparterne i et vist omfang kan indgå aftaler om særvilkår under ansættelsen for de overenskomstbærende organisa-

11 tioners medlemmer, men lovgivningen og herunder foreningsfrihedsloven sætter en grænse for, hvor lukrative sådanne særvilkår må være. Når særvilkårene er egnede til at påvirke valget af fagforening, er der tale om ulovlige eksklusivbestemmelser. Emballageoverenskomstens bestemmelser om sygeløn og Emballageindustriens Sociale Fond er, således som bestemmelserne praktiseres af selskabet og overenskomstparterne, for ethvert ansættelsesforhold så væsentlige forhold, at de er egnede til indirekte at tvinge lønmodtagerne til at være medlem af den overenskomstbærende organisation. Bestemmelserne har dermed karakter af lovstridige og ugyldige eksklusivbestemmelser. Det bør herved indgå med stor vægt, at Emballageoverenskomsten er en områdeoverenskomst, som dækker alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Det er ikke en mulighed, at der kan indgås paralleloverenskomst eller individuelle aftaler, der sikrer andre end de overenskomstbærende organisationers medlemmer i relation til sygeløn. Forskelsbehandlingen i Emballageoverenskomsten i relation til sygeløn er ikke sagligt begrundet, henset til at virksomhederne skal indbetale bidrag til Emballageindustriens Sociale Fond for alle medarbejdere uanset fagforeningstilknytning. Den forskelsbehandling, som finder sted, kan alene opretholdes som følge af overenskomstparternes monopol på at overenskomstdække emballageområdet. Monopolet misbruges til at sikre de overenskomstbærende organisationers medlemmer særlige fordele, hvilket er en skævvridning af ansættelsesområdet og ude af trit med de principper om ret til foreningsfrihed, som navnlig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået. De økonomiske beregninger i sagen viser, at der set over et længere forløb kan være meget stor forskel på, hvad medarbejdere, der er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og andre medarbejdere får udbetalt i sygeløn. I den forbindelse må der også henses til de andre bestemmelser i emballageoverenskomsten, der tilsyneladende hjemler en forskelsbehandling, navnlig barselsreglerne. Udgiften til fagforeningskontigent er ikke relevant i forbindelse med beregningerne. Både A og B har overvejet at skifte fagforening af økonomiske årsager. Fagforeningen Danmark har endvidere gjort gældende, at selskabets forskelsbehandling af medarbejderne i relation til udbetaling af sygeløn ikke har den fornødne hjemmel i emballageoverenskomstens afsnit 11 om sygeløn og afsnit 10 om social fond. Fagforeningen Danmark har til støtte herfor anført, at forskelsbehandlingen for at have virkning over for medarbejderne må kræve udtrykkelig hjemmel, især fordi Emballageoverenskomsten er en områdeoverenskomst, der som udgangspunkt gælder alle medarbejdere inden for overenskomstens område uanset fagforeningstilknytning. Overenskomstens afsnit 11, der regulerer størrelsen af den sygeløn, der skal udbetales, indeholder ingen bestemmelser om, at

12 lønmodtagere er stillet forskelligt alt efter, om de er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund eller ej. A og B har derfor ikke af overenskomstens ordlyd kunnet udlede, at de ikke havde krav på supplerende sygehjælp. En kutyme eller praksis kan ikke udgøre det fornødne hjemmelsgrundlag, uanset hvor længe denne kutyme eller praksis måtte være fulgt. Et så væsentligt indgreb som en reduktion af lønnen må kræve fuldstændig klar hjemmel i selve aftaleteksten, således at lønreduktionen er kendt og påregnelig for lønmodtagerne. Det bestrides i øvrigt, at der foreligger kutyme eller praksis for forskelsbehandlingen. Selskabet har da også udbetalt supplerende sygehjælp til B efter, at denne sag er opstået. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling har Fagforeningen Danmark gjort gældende, at selskabet under alle omstændigheder har været uberettiget til at modregne den supplerende sygehjælp, som rent faktisk er udbetalt til A og B i 2011, i senere lønudbetalinger. Selv om det er udgangspunktet, at den, som har betalt for meget, har krav på at få det for meget udbetalte tilbage, gælder dette dog ikke, hvis et tilbagebetalingskrav ville være urimeligt eller særlig byrdefuldt. Efter Emballageoverenskomstens 46 er lønmodtagerens viden afgørende for muligheden for tilbagesøgning. A og B har modtaget sygelønnen i god tro, og det ville således være urimelig byrdefuldt at pålægge dem at tilbagebetale beløbet. Selskabet har til støtte for sin påstand for det første gjort gældende, at det forhold, at supplerende sygehjælp forbeholdes medlemmer af de overenskomstbærende forbund, ikke er i strid med foreningsfrihedsloven. Selskabet har til støtte herfor anført, at der lovligt på arbejdsmarkedet kan indgås overenskomster, der rummer særlige fordele for medlemmer af de overenskomstbærende forbund. Foreningsfrihedsloven regulerer efter sin ordlyd og sit formål ikke pligt- og rettighedsforhold under selve ansættelsen, hvilket fremgår helt klart af forarbejderne til lovændringen i 2006, som blev gennemført netop for at opfylde Menneskerettighedsdomstolens dom af 11. januar 2006, som ikke omfatter forskelsbehandling pga. foreningsforhold under ansættelsen. Foreningsfrihedslovens regulering er begrænset til et forbud mod, at der lægges vægt på foreningsforhold ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Det har ikke været lovgivers intention, at der skal være en grænse for omfanget af særvilkår under ansættelsen. Ved Faglig Voldgift af 27. november 2012 mellem Dansk Industri og 3F/HK vedrørende Emballageoverenskomsten blev det fastslået, at foreningsfrihedsloven ikke er til hinder for, at medlemmer og ikke-medlemmer af en organisation behandles forskelligt under ansættelsen. Det blev endvidere slået fast, at det danske overenskomstsystem ofte vil indebære en sådan forskelsbehand-

13 ling, idet medlemskab af den overenskomstbærende organisation vil kunne have væsentlig indflydelse på de rettigheder og forpligtelser, som følger af et ansættelsesforhold. Hvis A og B får medhold i denne sag, vil det betyde, at virksomhederne skal betale supplerende sygehjælp til alle medarbejdere uden at kunne få refusion fra Emballageindustriens Sociale Fond for udgifter til medarbejdere, der ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Konsekvensen heraf vil være, at det bliver væsentligt dyrere for virksomhederne at have medarbejdere ansat, som ikke er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og det vil netop være i strid med foreningsfrihedsloven. Dansk Industri har endvidere gjort gældende, at de omhandlede overenskomstbestemmelser ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, idet de ikke på nogen måde kan anses for at udgøre en eksklusivaftale. Til støtte herfor har Dansk Industri anført, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol generelt overlader medlemsstaterne en vid skønsmargin i spørgsmål om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet. Det fremgår af betænkning nr fra 1991 om inkorporering af EMK i dansk ret, at domstolene må udvise tilbageholdenhed med at anlægge en selvstændig fortolkning af konventionen, i hvert fald hvor det som her vil kunne få meget vidtrækkende konsekvenser. A og B er ikke underlagt noget økonomisk pres ved ikke at modtage supplerende sygehjælp. Ved at undlade medlemskab af de overenskomstbærende forbund opnår de tværtimod en økonomisk besparelse set i forhold til den manglende udbetaling af en gennemsnitlig årlig supplerende sygehjælp. Spørgsmålet om ydelser under f.eks. barsel har ikke relevans for det rejste krav om sygeløn og bør derfor ikke indgå ved bedømmelsen af sagen. A og B har ikke været forhindrede i som led i en almindelig lønforhandling at fremsætte krav om løn under sygdom. Fagforeningen Det Faglige Hus har endvidere mulighed for konflikte sig til en overenskomst på emballageområdet. Dansk Industri har dernæst gjort gældende, at der foreligger en udtrykkelig hjemmel i emballageoverenskomstens 40, stk. 1, og 39, stk. 1, for selskabet til ikke at betale A og B supplerende sygehjælp. Betingelsen om medlemskab af et af de overenskomstbærende forbund for ret til supplerende sygehjælp har været en udtrykkelig del af overenskomsten i mange år, og hjemlen følger derfor under alle omstændigheder af overenskomstparternes praksis, som er bindende for alle medarbejdere. A og B er i kraft af at være omfattet af Emballageoverenskomsten bundet af overenskomstens regulering, hvad enten dette sker gennem positive bestemmelser i overenskomsten eller gennem den praksis, som overenskomstens parter har ud-

14 øvet i tilknytning hertil. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling har Dansk Industri gjort gældende, at A og B modtog supplerende sygehjælp uden at have ret til det. Selskabets modregning i senere lønudbetalinger var derfor fuldt ud berettiget. Alle betingelser for modregning er opfyldt, og Emballageoverenskomstens 46 indeholder udtrykkelig hjemmel til tilbagesøgning ved modregning. A og B modtog den supplerende sygehjælp i ond tro, idet de vidste eller burde vide, at de efter Emballageoverenskomsten ikke var berettigede til supplerende sygehjælp. Landsrettens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at Emballageoverenskomsten, der er en områdeoverenskomst, var gældende for A og Bs ansættelsesforhold, selvom de ikke var medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund. Selskabets forpligtelser efter Emballageoverenskomsten var således, med mindre andet var bestemt i overenskomsten, de samme i forhold til alle medarbejdere dækket af overenskomsten uanset medlemskab af et af de overenskomstbærende forbund. Efter ordlyden af Emballageoverenskomstens 39, stk. 1, har kun ansatte med mindst 3 måneders aktivt medlemskab af 3F eller HK/Privat ret til supplerende sygehjælp. Efter sammenhængen mellem denne bestemmelse og 40, stk. 1, hvorefter dagpengeloven og den sociale fonds bestemmelser sammen med overenskomstens regler er gældende for sygeløn, har selskabet haft hjemmel til alene at udbetale sygedagpenge og ikke sygeløn til A og B. Karsten Almosetoft og Peter Andersen, der begge har arbejdet med Emballageoverenskomsten i mange år, har forklaret, at en sådan ordlydsfortolkning også svarer til overenskomstparternes forståelse og administration af overenskomsten, hvilket landsretten lægger til grund. Herefter, og da det er ubestridt, at A og B har fået udbetalt sygedagpenge, har de ikke efter Emballageoverenskomsten krav på yderligere sygeløn. Spørgsmålet er herefter, om den forskelsbehandling, som Emballageoverenskomsten hjemler, er i strid med foreningsfrihedsloven, herunder således som den må fortolkes på baggrund af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Foreningsfrihedsloven blev vedtaget i 1982 bl.a. på baggrund af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. august 1981 i sag nr. 44, Young, James og Webster (British

15 Rail). Ved denne dom blev det fastslået, at artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention også i visse situationer beskytter den negative foreningsfrihed. Foreningsfrihedsloven er senest blevet ændret i 2006 på baggrund Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006 i sag nr /99 og 52620/99 (Sørensen og Rasmussen mod Danmark), som fastslog, at Danmark ved at tillade eksklusivaftaler havde svigtet forpligtelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 til at beskytte klagernes negative fagforeningfrihed. I beskæftigelsesministerens forslag til ændringer i foreningsfrihedsloven, fremsat den 2. februar 2006, blev nugældende 4b og 4c indsat. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at den foreslåede udvidelse af den negative foreningsfrihed havde til formål at bringe foreningsfrihedsloven i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, således som den er fortolket ved Menneskerettighedsdomstolens afgørelse af 11. januar Det fremgår videre, at lovforslaget skulle sikre lønmodtagere beskyttelse af deres fagforeningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Under den efterfølgende høringsproces tilkendegav Kristelig Fagbevægelse, at man fandt, at lovforslaget ikke sikrede den fulde foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, og at der også var behov for et forbud mod diskrimination på grund af foreningsforhold under ansættelsen. Af høringsnotat af 21. februar 2006 fra Beskæftigelsesministeriet fremgår bl.a: Gennemførelse af et generelt diskriminationsforbud i forbindelse med foreningsforhold vil være at gå længere end dommen fra Menneskerettighedsdomstolen tilsiger. Et absolut forbud mod at lægge vægt på foreningsforhold under ansættelsen vil kunne gøre det vanskeligt for organisationerne og arbejdsgiverne at agere i forhold til de indgåede overenskomster Af beskæftigelsesministerens besvarelse fra marts 2006 af spørgsmål fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg fremgår bl.a.: Jeg er ikke enig med Kristelig Fagbevægelse i de foreslåede ændringer. Lovforslaget har alene til formål at opfylde dommen fra Menneskerettighedsdomstolen hverken mere eller mindre. Dommen vedrører beskyttelse af foreningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, og derfor går lovforslaget ikke videre end det.

16 Indførelse af et generelt diskriminationsforbud i forbindelse med foreningsforhold ville være at gå længere end dommen fra Menneskerettighedsdomstolen tilsiger Foreningsfrihedsloven tager efter sin ordlyd og udtrykkeligt efter forarbejderne alene sigte på at beskytte faforeningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Foreningsfrihedsloven indeholder derimod ikke et forbud imod forskelsbehandling under ansættelsen. Der er ikke holdepunkter for at antage, at foreningsfrihedsloven ikke efter ændringen i 2006 er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Selvom Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 beskytter den negative foreningsfrihed, er der således ikke grundlag for at antage, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er til hinder for, at manglende medlemskab af en bestemt forening kan have negative konsekvenser under ansættelsesforholdet, således som det er tilfældet i denne sag. Det er herefter ikke i strid med foreningsfrihedsloven, at Emballageoverenskomsten i et vist omfang hjemler en forskelsbehandling under ansættelsesforholdet mellem ansatte, der er medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund, og ansatte der - som A og B - er medlemmer af et andet forbund. Landsretten finder endvidere, at den forskelsbehandling, som Emballageoverenskomstens afsnit 10 og 11 har medført i de konkrete sager, ikke er et udtryk for, at A og B er blevet ramt af en de facto eksklusivbestemmelse i strid med foreningsfrihedsloven, således som denne må fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling er der enighed om, at A og B i 2011 fik udbetalt henholdsvis ,78 kr. og ,13 kr. i supplerende sygehjælp, som efterfølgende er tilbagebetalt ved selskabets modregning i senere lønudbetalinger. A og B var efter det anførte ikke berettigede til supplerende sygehjælp, og selskabet kunne derfor efter reglerne om condictio indebiti som udgangspunkt kræve det for meget udbetalte tilbage, med mindre tilbagebetalingskravet konkret ville være urimeligt. Det følger endvidere af Emballageoverenskomstens 46, at et beløb, der er modtaget med urette, skal tilbagebetales, hvis det er modtaget mod bedre vidende.

17 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at selskabet, der er en stor industrivirksomhed, har udbetalt supplerende sygehjælp til A og Bs uden forinden at undersøge, om de var medlemmer af et af de overenskomstbærende forbund og dermed berettiget til supplerende sygehjælp. Efter bevisførelsen, herunder A og Bs forklaringer, kan det ikke lægges til grund, at de vidste eller burde vide, at de ikke havde krav på supplerende sygehjælp. Under disse omstændigheder finder landsretten, at selskabet ikke har været berettiget til at kræve den for meget udbetalte sygehjælp tilbage. Det var derfor uberettiget, at selskabet foretog modregning i A og Bs efterfølgende krav på løn. As påstand tages derfor til følge med ,78 kr., og Bs påstand tages til følge med ,13 kr. Fagforeningen Danmark skal som mandatar for A og B betale sagsomkostninger til DS Smith Packaging Denmark A/S med kr. til dækning af udgiften til advokatbistand. Beløbet er uden moms, da DS Smith Packaging Denmark A/S er momsregistreret. Ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet er der lagt vægt på sagens udfald, værdi, forløb og omfang. Der er særligt lagt vægt på, at Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B ikke har fået medhold i den principielle del af sagen. Der findes ikke grundlag for at tillægge biintervenienten sagsomkostninger. T h i k e n d e s f o r r e t: Sagsøgte, DS Smith Packaging Denmark A/S, skal til sagsøgeren, A, betale ,78 kr. og til sagsøgeren, B, betale ,13 kr. med procesrente fra den 16. august Fagforeningen Danmark skal som mandatar for A og B betale sagsomkostninger til Dansk Industri som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI (advokat Thomas Nielsen) mod 3f Industri (Emballage) og HK/Privat (advokat Ane Kristine Lorentzen) Afsagt den 27. november 2012 2 1. Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -!

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -! Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer - hjemvisning til Ankestyrelsen Vestre Landsrets dom af 21. juni 2007 14. afd., sag B-0966-06 Sgr. (advokat Therése Kemp) mod Ankestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere