Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 1 Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Pjece fra 2008 til 2010 Ny pjece fra januar 2011 Indhold Fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut... 2 Baggrund... 2 Problemformulering... 2 Model for image - identitet - kultur... 2 En undersøgelse - identitet og image... 4 Undersøgelsesmetode... 4 Undersøgelsens resultater 3 interessante pointer... 4 Den ledelsesmæssige udfordring... 5 Konklusion... 6 Litteratur... 6

2 2 Fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut Baggrund I forbindelse med revideret bekendtgørelse for uddannelsen Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik forår 2010 skiftede uddannelsen og professionen navn fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut. Uddannelsen/faget er etableret i starten af 40 erne og har gennemgået en løbende. Mest markant har været overgang til halvoffentlig MVU uddannelse i 1986, offentlig overenskomst i 1996 samt overgang til bacheloruddannelse i 2002 og sammenlægning i CVU er og nu i Professionshøjskoler (University Colleges). Siden 1996, hvor den faglige organisation sammen med 15 andre lande i Europa dannede Psykomotorisk Forum, har der været drøftelser i professionen og fagkredse i Danmark om ændring af navn. Det var først i ca. 1994, at man erfarer, at andre lande (ca uddannede i verden) havde en tilsvarende uddannelse som den danske. Følgende argumenter har bl.a. været fremhævet i forhold til at ændre navn 1, titlen er ikke dækkende, ingen ved hvad vi laver og man tror det er en efteruddannelse oven på pædagoguddannelsen I 2008, i forbindelse med arbejdet med ny bekendtgørelse, sendte lederne af de to uddannelser i Danmark en opfordring til Hovedbestyrelsen for Danske Afspændingspædagoger (DAP) om at tage stilling til, om man ønskede at skifte navn, da det muligvis ville kunne integreres i den nye bekendtgørelse 2. Navneskiftet blev efterfølgende drøftet i den faglige organisation samt på de to offentlige uddannelser, som er i Danmark. Det skete bl.a. ved medlemsmøder i faglige organisation, gennem fagblad, via temaaftener mv. med de studerende og i elektroniske fora (psykomotorisk netværk). Navneskiftet blev implementeret i den nye bekendtgørelse og et udpluk af høringssvarene samler baggrunden og begrundelsen for navneskifte 3 : Tidssvarende og fremadrettet titel Internationalt samarbejde og mobilitet samt international genkendelighed Fællesskab med tilsvarende sundhedsuddannelser (f.eks. ergo- og fysioterapeut) Udgangspunktet for navneskiftet er altså primært et ønske om imageændring og at signalere noget mere og andet (tidssvarende titel, fællesskab med en bestemt type uddannelser, samt internationalt fællesskab). Det strategiske udgangspunkt/perspektiv for lederen af uddannelsen (organisationen) er efterfølgende, at kommunikere et bredere billede af os selv. De grundlæggende kerneværdier er ikke ændret. Problemformulering Når der sker et sådant navneskifte, kan man stille sig selv spørgsmålet, om det har en effekt eller påvirkning på organisationen og i så fald hvilken? Organisationen kan her afgrænses til at være den store løst sammenkoblede organisation/netværk i Danmark (uddannelserne, den faglige organisation, alle uddannede) og den kan afgrænses til den definerede og formelle organisation Psykomotorikuddannelsen i Randers, som består af ledelsen, medarbejderne og de studerende. I denne synopsis vil jeg afgrænse mig til at have fokus på de studerende og på hvilken effekt navneskiftet (imageændringen) har på de studerendes oplevelse af identitet. Desuden vil jeg berøre om ændringen påvirker kulturen i organisationen. Jeg vil i det følgende præsentere og beskrive model for image-identitet-kultur og med den afgrænse begreberne identitet, image, kultur, herefter vil jeg præsentere en undersøgelse, jeg har lavet (bilag 1). Begge dele vil jeg anvende til analyse af casen. Model for image - identitet - kultur På næste side præsenteres model for organisatorisk identitet 4. Grundlæggende tager modellen afsæt i Hacth og Schulz 5 beskrivelse af en dynamisk og foranderlig organisation, hvor identitet kan kobles til image og kultur, og hvor de tre temaer indbyrdes er afhængige og påvirker hinanden gensidigt. Ligeledes gives der definitioner på image, identitet og kultur som anvendes i denne synopsis. Den næste side antyder de forskellige muligheder for sammenhæng og påvirkning i forhold til navneskiftet fra afspændingspædagog til psykomotorisk teraput. Disse sammenhænge uddybes ved den mundtlige fremstilling. 1 Diverse debatindlæg over en årrække ( ) i DAPs fagblad 2 Brev af 5. september Høringssvar fra Censorformandskabet, Danske Afspændingspædagoger og Rektorkollegiet for Professionshøjskolerne (alle april 2010). Sundhedsstyrelsen indgav ikke høringssvar, selvom de var høringsberettiget. 4 H. Salomonsen (slides 2010) 5 The expressive organization, Schultz, Hatch

3 3 2. Identitet - hvorledes en organisations ledere og ansatte opfatter og forstår hvem vi er og hvad organisationen står for (Salomonsen, slides 2010). Organisatorisk identitet som multipelt, foranderligt og dynamisk (Schultch, Hatch) 2. case organisationen identitet Når image ændres, har det så en effekt/påvirkning på identitet. Hvordan er organisationens identitet? undersøges nærmere gennem interview, se analyse 4. Kultur case I hvilket omfang vil en ny/ændret identitet påvirke kulturen? Man kan også tage afsæt her og beskrive, at der er en begyndende ændring i kulturen, på baggrund af ændret identitet som BA uddannelse, over de seneste 6-8 år: En øget videnskabelighed og evidensbaseret og teoretisk tilgang til faget (krav til uddannelsen) modsvarende en primær egenoplevelse /praktisk tilgang til faget (tidl. mesterlærefag). Dette påvirker også opfattelsen af identitet organisationens historie og samtidig udtrykker hvad medarbejderne 67 føler for deres arbejdsplads (Edlevsen) Organisatorisk identitet et forsøg på syntese mellem image- og kulturbegrebet Identity expresses cultural understanding Identity mirrors the the images of of others Culture Identity Image Reflecting embeds identity in in culture Hatch & Schultz 4. Kultur Kultur kan beskrives som vores daglige tage for givet antagelser, vores meninger, verdenssyn, som er mere eller mindre delt af medlemmer i organisationen (Hatch, Schultz, min oversættelse). De interne værdier og hovedantaelser, som omfavner 5. udfordring Der er en udfordring i at bibeholde den kultur og de kerneværdier, som er i organisationen. Der er et ønske om at bevare den grundlæggende kultur. 1. Image - hvorledes en organisation udtrykker og differentierer sig selv overfor sine interessenter/sin omverden og egne interessenter (Salomonsen 2010) Expressed identity leaves impression on on others 1. Case organisationen har.. ønske om imageændring: fra bagud (gl.) til tidssvarende fra lokalt til internationalt fra ukendt til genkendeligt (fællesskab sundhedsudd.) Ændring af navn legitimeres gennem denne historie. Disse ønsker kan også beskrives som vision for uddannelsen/ faget og dermed for organisationen 3. Hvordan har en ændret identitet påvirket image? I denne case kan man pege på forskellige elementer som har påvirket til at der har været ønske om navneændring: En identitetsændring fra at være lokal uddannelse til at være international uddannelse Ændring fra MVU uddannelse til BA uddannelse (signalere niveau). Indgåelse af off. overenskomst (fællesskab, sundhed) Ændring fra hel og halvprivat til offentlig og del af VIA UC Man kan derfor argumentere for at navneændringen kommer på nuværende tidspunkt pga. ovenstående gradvise identitetsændring over de seneste 15 år. Derudover kan man kigge på om nyt navn ændre identitet yderligt og dermed påvirker til ændret image (se under 2 case) 6 The expressive organization, Schultz, Hatch, 7 Coorperativ Branding, Hanne OlkjærEdlevsen

4 4 En undersøgelse - identitet og image Undersøgelsesmetode Jeg har lavet en mini-undersøgelse af opfattelsen af identitet og kultur blandt de studerende. Jeg har interviewet 8 første års studerende. Det kendetegnende for første årgang er at de delvist kender kulturen og uddannelsen (de har været 3 mdr. på uddannelsen) og derfor bærer de stadigt i en vis grad de billeder, som de havde af uddannelsen inden de søgte ind på den. For at have noget at sætte disse informationer op mod, har jeg desuden interviewet 4 anden og tredje års studerende, samt 4 personer som er uddannet som afspændingspædagog før I alle grupper interviewede jeg 75% kvinder og 25% mænd. Disse tal svarer til repræsentationen på første årgang, men der er en overrepræsentation af mænd i forhold til kvinder på anden og tredje årgang, samt hos de færdiguddannede (ca.5-8%) Interviewet foregik med første årgang som en umiddelbart og hurtig brainstorm. Der var ingen forberedelsestid, og de sagde ja til interviewet 10 minutter inden afholdelse. Hver person fik 2 post-it sedler i en farve. Jeg stillede spørgsmål (se nedenfor), de fik få minutter til at skrive ord på sedlen. Sedlerne blev sat op på væg. Jeg spurgte om der skulle tilføjes nogle, hvorefter 4-6 ord blev tilføjet. Dette blev gentaget for hvert spørgsmål. Interview med 2. og 3. års studerende foregik på samme måde suppleret med et telefoninterview. Interviewet med de 4 færdiguddannede foregik ved, at jeg ringede til dem, spurgte om de ville deltage og svare hvad der umiddelbart faldt dem ind, hvorefter jeg noterede ordene ned. Spørgsmålene var følgende. De blev stillet i denne rækkefølge (for at undgå direkte sammenligning mellem de to titler): Kultur - hvordan beskriver du kulturen på uddannelsen (den som man er uddannet på)? Det handler om identitet hvad forbinder du med Afspændingspædagog hvad kommer du til at tænke på? VIA UC - hvad forbinder du med VIA University College - hvad kommer du til at tænke på? Det handler om identitet - hvad forbinder du med Psykomotorisk terapeut hvad kommer du til at tænke på? Undersøgelsens svar/resultater kan ses i bilag 1. Undersøgelsens resultater 3 interessante pointer Identitetsskift Sammenligner man første års studerende opfattelse af identitet som afspændingspædagog og psykomotorisk terapeut, så ses der en klar forskel; Afspændingspædagog beskrives med ord som rummer primært bløde værdier; afslapning, rummelighed, åben,, muligheder samt ord, der er myterelateret, som f.eks. rundkreds, lilla bleer, urtete og hippie. Psykomotorisk terapeut beskrives med ord, der handler om krop-psyke sammenhæng, samt videnskabeligt, off. anerkendelse, samt igen, og gøre forskel. Det store skift er på den faglige forståelse: fra ro/afslapning til krop-psyke sammenhæng, samt på anerkendelse; fra rundkreds, hippie til professionel, videnskab og samfund. Laver man den samme sammenligning for ældre studerende og for færdiguddannede, så ses der den samme tendens, nemlig gående fra bløde værdier, proces og /muligheder i fokus og til fokus på krop-psyke sammenhæng og. Kendetegnede er det dog også at ingen af de ældre bruger negative ord om afspændingspædagog identitet, hvilken kan forklares med at det er en dybere integreret del af deres fagidentitet. Hvordan opfattes identiteten for psykomotorisk terapeut? Der er en gradsforskel mellem 1. års studerende og 2. og 3. års studerendes opfattelse af identiteten. Første års studerende peger i meget større grad på videnskabelighed, samfund, professionalisme og respekt end de andre. Dette kan forklares med forskellige vinkler; det kan være det ønske, som man har søgt ind på, nemlig en faglig stærk og anerkendt uddannelse, og det er stadigt meget present for dem. Det kan også forklares med at 2. og 3. års studerende i større grad kender det indre i uddannelsen og er optaget af dette, dvs. både kulturen og den del af identiteten, som hænger sammen med det person/krops-faglige (ressourceorienteret,

5 5, bevægelse, balance). Forskellen bliver mindre jo mere man kender uddannelsen, i starten er det navn og rygte der fylder. For alle tre grupper peges der på krop-psyke sammenhæng og teoretisk niveau og, som ord dækkende for identiteten. Dette understøttes af opfattelse af VIA UC, som er den organisation uddannelsen udbydes fra. Igen ord som, teori, uddannelse, BA niveau, anerkendelse og professionalitet. Kulturen Kort vil jeg nævne, at trods ændringen omkring identiteten som psykomotorisk terapeut, så beskrives kulturen grundlæggende ens for alle tre grupper: personlig, levende, egen proces/personlig udviklende, kropslig, en legeplads/kreativt, rummelig, åben, accepterende. Dette matcher uddannelsen værdigrundlag 8 Andre synlige effekter/resultater af navneændringen I 2010 har 22% af alle ansøgere været mænd tallet plejer at være 8-10%. Denne markante ændring har jeg spurgt om første årgang havde nogle bud på. Svaret falder i tre kategorier; 1) Navnet appellerer bredere og indikerer fagligt niveau. 2) Det er blevet mere acceptabelt for mænd at forholde sig til følelser 3) Det kan være en tilfældighed. Kravene til underviserne og uddannelsen er øget i forhold til forventninger om niveau. De studerende har forventninger til deres status som uddannede. Dette åbner muligvis for et dilemma senere, da manglende volumen og kendskab til udd. kan være en hindring i forhold til arbejdsmarkedet. Den ledelsesmæssige udfordring Der er forskellige ledelsesmæssige udfordringer i forhold til kommunikation. Man ændrer navnet og dermed i en vis grad image for at kommunikere et bredere billede af os selv. Men generelt ønsker man at fastholde grundlæggende værdier, ideer, kultur og den næsten samme uddannelse. Hvordan kommunikeres dette internt i organisationen, samt i forhold til eksterne faguddannede, som til en vis grad frygter at miste det gode fra deres uddannelse? Navneskiftet er sket, men for at det kan slå igennem skal det implementeres på hjemmeside, ligesom det skal nedfældes og ejes i organisationen (både den afgrænsede og netværket i Danmark), blandt medarbejdere, studerende, ansøgere samt tidligere uddannede. Hvad kan jeg ledelsesmæssigt gøre for at få organisationen til at eje det nye navn? Nogle få bud på lederens opgave i forhold til dette kan være, at sikre: Internt o Undervisere og leder som rollemodeller og kulturbærere o Fælles aktiviteter med studerende med afsæt de grundlæggende værdier o Drøftelser i undervisning, råd og udvalg med afsæt i værdier og kultur o Drøftelser i lærergruppen og blandt studerende Eksternt o Afholde arrangementer, hvor eksterne inviteres ind til oplevelse og dialog (ex. konferencer og foredrag) o Nyhedsbreve, artikler, fortælle historien som den er nu o Samarbejde med andre aktører, som også ejer navneændringen (uddannelser, fagforening) Samlet set kan man sige, at lederen er placeret midt i figuren (punkt 5, side 3), i det spændingsfelt og udfordring, som ligger i at implementere navneændring, men bevare en grundlæggende kultur og værdier. 8 Værdigrundlag,

6 6 Konklusion Jeg satte mig for at undersøge, hvilken effekt navneskiftet (imageændringen) har på de studerendes oplevelse af identitet. Jeg kan udlede af undersøgelsen og analysen af denne, at det har en effekt samt at effekten er en ændret opfattelse gående mod krop-psyke -identitet, fagligt-teoretisk niveau, oplevelsen af anerkendelse og professionalitet. Samtidigt kan jeg konkludere, at flere af kerneord/værdier indgår i opfattelsen af identiteten uagtet hvilket titel;, sammenhæng og helhed, ressourcer, bevægelse, respekt og. Undersøgelsens grundlag er dog spinkelt, så det vil kræve en mere omfattende undersøgelse, evt. over tid til at konkludere om denne effekt slår igennem. Noget tyder på, at et imageskifte kan ske uden at miste kerneværdier. Dette understreges også af, at der ikke er en ændring i beskrivelsen af kulturen. Da ændring i kultur er en længerevarende proces, kan denne undersøgelse dog ikke konkludere at der IKKE vil ske en ændring på sigt. Derfor bliver den ledelsesmæssige kommunikation og strategier på dette område væsentlige for at fastholde de elementer af kulturen, som er bærende for uddannelsen, samt arbejde konstruktiv og bevidst med de ændringer, som vil kunne ske på baggrund af at uddannelsen har skiftet navn og er blevet en offentlig BA uddannelse. Litteratur Primært: The expressive organization, (2000), Schultz, Hatch, Coorperativ Branding i den offentlige sektor, (2007), H.O. Edlevsen H. Salomonsen (slides 2010) Stratetic communication, (Paper 2009), H.H. Salomonsen Andet: Den kommunikerende organisation (2009), ledelse og kommunikation, S. Hildebrandt

7 færdiguddannede med minimum 15 års erfaring (Telefon interview med 4 personer, de er blevet stillet spørgsmålet og bedt svare spontant eller umiddelbart. Jeg har noteret ordnen) 2. og 3. år studerende (interview med i alt 4 studerende) 1 årgang - studerende - 3 mdr. på studiet (gruppeinterview, jeg har stillet spørgsmålet som står i det blå felt. Givet alle to sedler til at skrive det de først kommer til at tænke på. Sedlerne blev sat op på væg, et åbent spørgsmå l herefter: mangler der noget. Mellem 4-6 ekstra ord tilføjet) Helle Brok, Master of Public Governance, Ålborg Universitet januar Afspændingspædagog identitet hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på at møde forståelse åben afslappet rummelig individ bevidsthed om muligheder meget bløde værdier afslappet uden spænding ro hjælp til selvhjælp alle retninger fagligt søde, søde men fodformede sko rundkreds ordet pædagog bliver tilbage i hovedet Børnehave hokus pokus hippie lilla bleer multifarvet tamburin urtete kvinde anderledes rolig behandling omsorg krop-psyke kropsoplevelse kontakt samarbejde autentisk at være sig selv bredt nærvær ressourcer ressourcer ressourcer muligheder kropslighed kropslighed bevægelse helhedssyn helhedssyn helhed, krop sundhed balance egen proces rummelig Psykomotorisk terapeut identitet hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på humanistisk videnskab professionel samfund videnskabelighed doktorgrad klinisk offentlig sektor krop-psyke arbejde viden om krop-psyke sammenhæng kompetence indenfor psyke + fysik krop, psyke, ånd bringe fysik og psyke sammen god baggrundsviden terapi hjælp til bedre tilværelse gennem respekt behandler vejleder sundhed faglig kompetence gøre en forskel - synliggøre menneskelige ressourcer indre drive balance modsætninger i spil dynamik behandling af krop og psyke bevægelse omsorg samme som afsp.pæd kontakt bevægelse selvstændighed krop - psyke det samme som afsp. pædagog de nyuddannede nyt navn offentlig uddannelse nyt navn diskussioner mere præcist integration af krop og psyke krop-psyke krop og psyke behandling - ikke så pædagogisk internationalt klart fokus præcist struktur teoretisk niveau Kultur hvordan beskriver du kulturen på uddannelsen (den som man kender) menneskelig human åben nysgerrighed levende åben rummelig fri afslappet omsorgsfuld accept fællesskab bredtfavnende kropslig erfaring alsidighed overgangsfaser personlig proces grænserykning personlig udviklende kommunikation på mange niveauer åbenhed sammenhold indflydelse plads til at være sig selv kærligt blød en legeplads åbenhed passer sit eget kontakt nærvær hygge åbenhed rummeligt egen proces sorienteret kropsligt kreativt fordybelse søge indad personlig nærværende åbent VIA UC hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på mellemlang uddannelse fys, ergo, psykomotorik længere uddannelse videre uddannelse Randers centralisering stort forsvinder i mængden omlægning anerkendelse professionalitet struktur sammensætning samlet fællesskab udveksling alsidighed ved jeg ikke identitet socialt forskellighed nye muligheder administration bureaukrati tværfagligt samarbejde på tværs stort uoverskueligt paraply uddannelser pædagogiske og sundhedsuddannelser på BA niveau uddannelser international tænker ikke noget samlingssted mangfoldighed teoretisk niveau Bilag 1, Spørgsmålene er stillet i denne rækkefølge: 1. Kultur 2. Afspændingspædagog identitet 3. VIA UC identitet 4. Psykomotorisk terapeut identitet

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunikation og resultat Allan Baumann

Kommunikation og resultat Allan Baumann Kommunikation og resultat Allan Baumann EKSAMENSOPGAVE I INFORMATIONSJOURNALISTIKKENS STRATEGISKE GRUNDLAG, UPDATE MAJ 2010 OBLIGATORISK MODUL I DIPLOMUDDANNELSERNE I JOURNAISTISKE ARBEJDE VEJLEDER HELLE

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost?

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost? Kapitel 1 Indledning Indledningen beskriver hvilke personlige forhold og overvejelser, der leder frem til problemformuleringen om organisationens kompleksitet, og hvilke konsekvenser det kan have for ledelsen.

Læs mere