Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 1 Synopsis - Navneskifte, image og identitet af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Pjece fra 2008 til 2010 Ny pjece fra januar 2011 Indhold Fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut... 2 Baggrund... 2 Problemformulering... 2 Model for image - identitet - kultur... 2 En undersøgelse - identitet og image... 4 Undersøgelsesmetode... 4 Undersøgelsens resultater 3 interessante pointer... 4 Den ledelsesmæssige udfordring... 5 Konklusion... 6 Litteratur... 6

2 2 Fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut Baggrund I forbindelse med revideret bekendtgørelse for uddannelsen Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik forår 2010 skiftede uddannelsen og professionen navn fra afspændingspædagog til psykomotorisk terapeut. Uddannelsen/faget er etableret i starten af 40 erne og har gennemgået en løbende. Mest markant har været overgang til halvoffentlig MVU uddannelse i 1986, offentlig overenskomst i 1996 samt overgang til bacheloruddannelse i 2002 og sammenlægning i CVU er og nu i Professionshøjskoler (University Colleges). Siden 1996, hvor den faglige organisation sammen med 15 andre lande i Europa dannede Psykomotorisk Forum, har der været drøftelser i professionen og fagkredse i Danmark om ændring af navn. Det var først i ca. 1994, at man erfarer, at andre lande (ca uddannede i verden) havde en tilsvarende uddannelse som den danske. Følgende argumenter har bl.a. været fremhævet i forhold til at ændre navn 1, titlen er ikke dækkende, ingen ved hvad vi laver og man tror det er en efteruddannelse oven på pædagoguddannelsen I 2008, i forbindelse med arbejdet med ny bekendtgørelse, sendte lederne af de to uddannelser i Danmark en opfordring til Hovedbestyrelsen for Danske Afspændingspædagoger (DAP) om at tage stilling til, om man ønskede at skifte navn, da det muligvis ville kunne integreres i den nye bekendtgørelse 2. Navneskiftet blev efterfølgende drøftet i den faglige organisation samt på de to offentlige uddannelser, som er i Danmark. Det skete bl.a. ved medlemsmøder i faglige organisation, gennem fagblad, via temaaftener mv. med de studerende og i elektroniske fora (psykomotorisk netværk). Navneskiftet blev implementeret i den nye bekendtgørelse og et udpluk af høringssvarene samler baggrunden og begrundelsen for navneskifte 3 : Tidssvarende og fremadrettet titel Internationalt samarbejde og mobilitet samt international genkendelighed Fællesskab med tilsvarende sundhedsuddannelser (f.eks. ergo- og fysioterapeut) Udgangspunktet for navneskiftet er altså primært et ønske om imageændring og at signalere noget mere og andet (tidssvarende titel, fællesskab med en bestemt type uddannelser, samt internationalt fællesskab). Det strategiske udgangspunkt/perspektiv for lederen af uddannelsen (organisationen) er efterfølgende, at kommunikere et bredere billede af os selv. De grundlæggende kerneværdier er ikke ændret. Problemformulering Når der sker et sådant navneskifte, kan man stille sig selv spørgsmålet, om det har en effekt eller påvirkning på organisationen og i så fald hvilken? Organisationen kan her afgrænses til at være den store løst sammenkoblede organisation/netværk i Danmark (uddannelserne, den faglige organisation, alle uddannede) og den kan afgrænses til den definerede og formelle organisation Psykomotorikuddannelsen i Randers, som består af ledelsen, medarbejderne og de studerende. I denne synopsis vil jeg afgrænse mig til at have fokus på de studerende og på hvilken effekt navneskiftet (imageændringen) har på de studerendes oplevelse af identitet. Desuden vil jeg berøre om ændringen påvirker kulturen i organisationen. Jeg vil i det følgende præsentere og beskrive model for image-identitet-kultur og med den afgrænse begreberne identitet, image, kultur, herefter vil jeg præsentere en undersøgelse, jeg har lavet (bilag 1). Begge dele vil jeg anvende til analyse af casen. Model for image - identitet - kultur På næste side præsenteres model for organisatorisk identitet 4. Grundlæggende tager modellen afsæt i Hacth og Schulz 5 beskrivelse af en dynamisk og foranderlig organisation, hvor identitet kan kobles til image og kultur, og hvor de tre temaer indbyrdes er afhængige og påvirker hinanden gensidigt. Ligeledes gives der definitioner på image, identitet og kultur som anvendes i denne synopsis. Den næste side antyder de forskellige muligheder for sammenhæng og påvirkning i forhold til navneskiftet fra afspændingspædagog til psykomotorisk teraput. Disse sammenhænge uddybes ved den mundtlige fremstilling. 1 Diverse debatindlæg over en årrække ( ) i DAPs fagblad 2 Brev af 5. september Høringssvar fra Censorformandskabet, Danske Afspændingspædagoger og Rektorkollegiet for Professionshøjskolerne (alle april 2010). Sundhedsstyrelsen indgav ikke høringssvar, selvom de var høringsberettiget. 4 H. Salomonsen (slides 2010) 5 The expressive organization, Schultz, Hatch

3 3 2. Identitet - hvorledes en organisations ledere og ansatte opfatter og forstår hvem vi er og hvad organisationen står for (Salomonsen, slides 2010). Organisatorisk identitet som multipelt, foranderligt og dynamisk (Schultch, Hatch) 2. case organisationen identitet Når image ændres, har det så en effekt/påvirkning på identitet. Hvordan er organisationens identitet? undersøges nærmere gennem interview, se analyse 4. Kultur case I hvilket omfang vil en ny/ændret identitet påvirke kulturen? Man kan også tage afsæt her og beskrive, at der er en begyndende ændring i kulturen, på baggrund af ændret identitet som BA uddannelse, over de seneste 6-8 år: En øget videnskabelighed og evidensbaseret og teoretisk tilgang til faget (krav til uddannelsen) modsvarende en primær egenoplevelse /praktisk tilgang til faget (tidl. mesterlærefag). Dette påvirker også opfattelsen af identitet organisationens historie og samtidig udtrykker hvad medarbejderne 67 føler for deres arbejdsplads (Edlevsen) Organisatorisk identitet et forsøg på syntese mellem image- og kulturbegrebet Identity expresses cultural understanding Identity mirrors the the images of of others Culture Identity Image Reflecting embeds identity in in culture Hatch & Schultz 4. Kultur Kultur kan beskrives som vores daglige tage for givet antagelser, vores meninger, verdenssyn, som er mere eller mindre delt af medlemmer i organisationen (Hatch, Schultz, min oversættelse). De interne værdier og hovedantaelser, som omfavner 5. udfordring Der er en udfordring i at bibeholde den kultur og de kerneværdier, som er i organisationen. Der er et ønske om at bevare den grundlæggende kultur. 1. Image - hvorledes en organisation udtrykker og differentierer sig selv overfor sine interessenter/sin omverden og egne interessenter (Salomonsen 2010) Expressed identity leaves impression on on others 1. Case organisationen har.. ønske om imageændring: fra bagud (gl.) til tidssvarende fra lokalt til internationalt fra ukendt til genkendeligt (fællesskab sundhedsudd.) Ændring af navn legitimeres gennem denne historie. Disse ønsker kan også beskrives som vision for uddannelsen/ faget og dermed for organisationen 3. Hvordan har en ændret identitet påvirket image? I denne case kan man pege på forskellige elementer som har påvirket til at der har været ønske om navneændring: En identitetsændring fra at være lokal uddannelse til at være international uddannelse Ændring fra MVU uddannelse til BA uddannelse (signalere niveau). Indgåelse af off. overenskomst (fællesskab, sundhed) Ændring fra hel og halvprivat til offentlig og del af VIA UC Man kan derfor argumentere for at navneændringen kommer på nuværende tidspunkt pga. ovenstående gradvise identitetsændring over de seneste 15 år. Derudover kan man kigge på om nyt navn ændre identitet yderligt og dermed påvirker til ændret image (se under 2 case) 6 The expressive organization, Schultz, Hatch, 7 Coorperativ Branding, Hanne OlkjærEdlevsen

4 4 En undersøgelse - identitet og image Undersøgelsesmetode Jeg har lavet en mini-undersøgelse af opfattelsen af identitet og kultur blandt de studerende. Jeg har interviewet 8 første års studerende. Det kendetegnende for første årgang er at de delvist kender kulturen og uddannelsen (de har været 3 mdr. på uddannelsen) og derfor bærer de stadigt i en vis grad de billeder, som de havde af uddannelsen inden de søgte ind på den. For at have noget at sætte disse informationer op mod, har jeg desuden interviewet 4 anden og tredje års studerende, samt 4 personer som er uddannet som afspændingspædagog før I alle grupper interviewede jeg 75% kvinder og 25% mænd. Disse tal svarer til repræsentationen på første årgang, men der er en overrepræsentation af mænd i forhold til kvinder på anden og tredje årgang, samt hos de færdiguddannede (ca.5-8%) Interviewet foregik med første årgang som en umiddelbart og hurtig brainstorm. Der var ingen forberedelsestid, og de sagde ja til interviewet 10 minutter inden afholdelse. Hver person fik 2 post-it sedler i en farve. Jeg stillede spørgsmål (se nedenfor), de fik få minutter til at skrive ord på sedlen. Sedlerne blev sat op på væg. Jeg spurgte om der skulle tilføjes nogle, hvorefter 4-6 ord blev tilføjet. Dette blev gentaget for hvert spørgsmål. Interview med 2. og 3. års studerende foregik på samme måde suppleret med et telefoninterview. Interviewet med de 4 færdiguddannede foregik ved, at jeg ringede til dem, spurgte om de ville deltage og svare hvad der umiddelbart faldt dem ind, hvorefter jeg noterede ordene ned. Spørgsmålene var følgende. De blev stillet i denne rækkefølge (for at undgå direkte sammenligning mellem de to titler): Kultur - hvordan beskriver du kulturen på uddannelsen (den som man er uddannet på)? Det handler om identitet hvad forbinder du med Afspændingspædagog hvad kommer du til at tænke på? VIA UC - hvad forbinder du med VIA University College - hvad kommer du til at tænke på? Det handler om identitet - hvad forbinder du med Psykomotorisk terapeut hvad kommer du til at tænke på? Undersøgelsens svar/resultater kan ses i bilag 1. Undersøgelsens resultater 3 interessante pointer Identitetsskift Sammenligner man første års studerende opfattelse af identitet som afspændingspædagog og psykomotorisk terapeut, så ses der en klar forskel; Afspændingspædagog beskrives med ord som rummer primært bløde værdier; afslapning, rummelighed, åben,, muligheder samt ord, der er myterelateret, som f.eks. rundkreds, lilla bleer, urtete og hippie. Psykomotorisk terapeut beskrives med ord, der handler om krop-psyke sammenhæng, samt videnskabeligt, off. anerkendelse, samt igen, og gøre forskel. Det store skift er på den faglige forståelse: fra ro/afslapning til krop-psyke sammenhæng, samt på anerkendelse; fra rundkreds, hippie til professionel, videnskab og samfund. Laver man den samme sammenligning for ældre studerende og for færdiguddannede, så ses der den samme tendens, nemlig gående fra bløde værdier, proces og /muligheder i fokus og til fokus på krop-psyke sammenhæng og. Kendetegnede er det dog også at ingen af de ældre bruger negative ord om afspændingspædagog identitet, hvilken kan forklares med at det er en dybere integreret del af deres fagidentitet. Hvordan opfattes identiteten for psykomotorisk terapeut? Der er en gradsforskel mellem 1. års studerende og 2. og 3. års studerendes opfattelse af identiteten. Første års studerende peger i meget større grad på videnskabelighed, samfund, professionalisme og respekt end de andre. Dette kan forklares med forskellige vinkler; det kan være det ønske, som man har søgt ind på, nemlig en faglig stærk og anerkendt uddannelse, og det er stadigt meget present for dem. Det kan også forklares med at 2. og 3. års studerende i større grad kender det indre i uddannelsen og er optaget af dette, dvs. både kulturen og den del af identiteten, som hænger sammen med det person/krops-faglige (ressourceorienteret,

5 5, bevægelse, balance). Forskellen bliver mindre jo mere man kender uddannelsen, i starten er det navn og rygte der fylder. For alle tre grupper peges der på krop-psyke sammenhæng og teoretisk niveau og, som ord dækkende for identiteten. Dette understøttes af opfattelse af VIA UC, som er den organisation uddannelsen udbydes fra. Igen ord som, teori, uddannelse, BA niveau, anerkendelse og professionalitet. Kulturen Kort vil jeg nævne, at trods ændringen omkring identiteten som psykomotorisk terapeut, så beskrives kulturen grundlæggende ens for alle tre grupper: personlig, levende, egen proces/personlig udviklende, kropslig, en legeplads/kreativt, rummelig, åben, accepterende. Dette matcher uddannelsen værdigrundlag 8 Andre synlige effekter/resultater af navneændringen I 2010 har 22% af alle ansøgere været mænd tallet plejer at være 8-10%. Denne markante ændring har jeg spurgt om første årgang havde nogle bud på. Svaret falder i tre kategorier; 1) Navnet appellerer bredere og indikerer fagligt niveau. 2) Det er blevet mere acceptabelt for mænd at forholde sig til følelser 3) Det kan være en tilfældighed. Kravene til underviserne og uddannelsen er øget i forhold til forventninger om niveau. De studerende har forventninger til deres status som uddannede. Dette åbner muligvis for et dilemma senere, da manglende volumen og kendskab til udd. kan være en hindring i forhold til arbejdsmarkedet. Den ledelsesmæssige udfordring Der er forskellige ledelsesmæssige udfordringer i forhold til kommunikation. Man ændrer navnet og dermed i en vis grad image for at kommunikere et bredere billede af os selv. Men generelt ønsker man at fastholde grundlæggende værdier, ideer, kultur og den næsten samme uddannelse. Hvordan kommunikeres dette internt i organisationen, samt i forhold til eksterne faguddannede, som til en vis grad frygter at miste det gode fra deres uddannelse? Navneskiftet er sket, men for at det kan slå igennem skal det implementeres på hjemmeside, ligesom det skal nedfældes og ejes i organisationen (både den afgrænsede og netværket i Danmark), blandt medarbejdere, studerende, ansøgere samt tidligere uddannede. Hvad kan jeg ledelsesmæssigt gøre for at få organisationen til at eje det nye navn? Nogle få bud på lederens opgave i forhold til dette kan være, at sikre: Internt o Undervisere og leder som rollemodeller og kulturbærere o Fælles aktiviteter med studerende med afsæt de grundlæggende værdier o Drøftelser i undervisning, råd og udvalg med afsæt i værdier og kultur o Drøftelser i lærergruppen og blandt studerende Eksternt o Afholde arrangementer, hvor eksterne inviteres ind til oplevelse og dialog (ex. konferencer og foredrag) o Nyhedsbreve, artikler, fortælle historien som den er nu o Samarbejde med andre aktører, som også ejer navneændringen (uddannelser, fagforening) Samlet set kan man sige, at lederen er placeret midt i figuren (punkt 5, side 3), i det spændingsfelt og udfordring, som ligger i at implementere navneændring, men bevare en grundlæggende kultur og værdier. 8 Værdigrundlag,

6 6 Konklusion Jeg satte mig for at undersøge, hvilken effekt navneskiftet (imageændringen) har på de studerendes oplevelse af identitet. Jeg kan udlede af undersøgelsen og analysen af denne, at det har en effekt samt at effekten er en ændret opfattelse gående mod krop-psyke -identitet, fagligt-teoretisk niveau, oplevelsen af anerkendelse og professionalitet. Samtidigt kan jeg konkludere, at flere af kerneord/værdier indgår i opfattelsen af identiteten uagtet hvilket titel;, sammenhæng og helhed, ressourcer, bevægelse, respekt og. Undersøgelsens grundlag er dog spinkelt, så det vil kræve en mere omfattende undersøgelse, evt. over tid til at konkludere om denne effekt slår igennem. Noget tyder på, at et imageskifte kan ske uden at miste kerneværdier. Dette understreges også af, at der ikke er en ændring i beskrivelsen af kulturen. Da ændring i kultur er en længerevarende proces, kan denne undersøgelse dog ikke konkludere at der IKKE vil ske en ændring på sigt. Derfor bliver den ledelsesmæssige kommunikation og strategier på dette område væsentlige for at fastholde de elementer af kulturen, som er bærende for uddannelsen, samt arbejde konstruktiv og bevidst med de ændringer, som vil kunne ske på baggrund af at uddannelsen har skiftet navn og er blevet en offentlig BA uddannelse. Litteratur Primært: The expressive organization, (2000), Schultz, Hatch, Coorperativ Branding i den offentlige sektor, (2007), H.O. Edlevsen H. Salomonsen (slides 2010) Stratetic communication, (Paper 2009), H.H. Salomonsen Andet: Den kommunikerende organisation (2009), ledelse og kommunikation, S. Hildebrandt

7 færdiguddannede med minimum 15 års erfaring (Telefon interview med 4 personer, de er blevet stillet spørgsmålet og bedt svare spontant eller umiddelbart. Jeg har noteret ordnen) 2. og 3. år studerende (interview med i alt 4 studerende) 1 årgang - studerende - 3 mdr. på studiet (gruppeinterview, jeg har stillet spørgsmålet som står i det blå felt. Givet alle to sedler til at skrive det de først kommer til at tænke på. Sedlerne blev sat op på væg, et åbent spørgsmå l herefter: mangler der noget. Mellem 4-6 ekstra ord tilføjet) Helle Brok, Master of Public Governance, Ålborg Universitet januar Afspændingspædagog identitet hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på at møde forståelse åben afslappet rummelig individ bevidsthed om muligheder meget bløde værdier afslappet uden spænding ro hjælp til selvhjælp alle retninger fagligt søde, søde men fodformede sko rundkreds ordet pædagog bliver tilbage i hovedet Børnehave hokus pokus hippie lilla bleer multifarvet tamburin urtete kvinde anderledes rolig behandling omsorg krop-psyke kropsoplevelse kontakt samarbejde autentisk at være sig selv bredt nærvær ressourcer ressourcer ressourcer muligheder kropslighed kropslighed bevægelse helhedssyn helhedssyn helhed, krop sundhed balance egen proces rummelig Psykomotorisk terapeut identitet hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på humanistisk videnskab professionel samfund videnskabelighed doktorgrad klinisk offentlig sektor krop-psyke arbejde viden om krop-psyke sammenhæng kompetence indenfor psyke + fysik krop, psyke, ånd bringe fysik og psyke sammen god baggrundsviden terapi hjælp til bedre tilværelse gennem respekt behandler vejleder sundhed faglig kompetence gøre en forskel - synliggøre menneskelige ressourcer indre drive balance modsætninger i spil dynamik behandling af krop og psyke bevægelse omsorg samme som afsp.pæd kontakt bevægelse selvstændighed krop - psyke det samme som afsp. pædagog de nyuddannede nyt navn offentlig uddannelse nyt navn diskussioner mere præcist integration af krop og psyke krop-psyke krop og psyke behandling - ikke så pædagogisk internationalt klart fokus præcist struktur teoretisk niveau Kultur hvordan beskriver du kulturen på uddannelsen (den som man kender) menneskelig human åben nysgerrighed levende åben rummelig fri afslappet omsorgsfuld accept fællesskab bredtfavnende kropslig erfaring alsidighed overgangsfaser personlig proces grænserykning personlig udviklende kommunikation på mange niveauer åbenhed sammenhold indflydelse plads til at være sig selv kærligt blød en legeplads åbenhed passer sit eget kontakt nærvær hygge åbenhed rummeligt egen proces sorienteret kropsligt kreativt fordybelse søge indad personlig nærværende åbent VIA UC hvad forbinder du med hvad kommer du til at tænke på mellemlang uddannelse fys, ergo, psykomotorik længere uddannelse videre uddannelse Randers centralisering stort forsvinder i mængden omlægning anerkendelse professionalitet struktur sammensætning samlet fællesskab udveksling alsidighed ved jeg ikke identitet socialt forskellighed nye muligheder administration bureaukrati tværfagligt samarbejde på tværs stort uoverskueligt paraply uddannelser pædagogiske og sundhedsuddannelser på BA niveau uddannelser international tænker ikke noget samlingssted mangfoldighed teoretisk niveau Bilag 1, Spørgsmålene er stillet i denne rækkefølge: 1. Kultur 2. Afspændingspædagog identitet 3. VIA UC identitet 4. Psykomotorisk terapeut identitet

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Communication & Media Strategy Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét PDF-dokument

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere