Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling for Arktisk Miljø (AM)"

Transkript

1 Bilag 1. RKmål og AP06mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger (RKmål) i og deres sammenhæng med de årlige målsætningerne i arbejdsprogram 2006 (AP06mål) Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Projektområde: Miljøeffekter af råstofaktiviteter i Grønland 1. Strategiske miljøvurderinger af prioriterede udbudsområder for kulbrinte- og mineralaktiviteter: Journalsager, notater, rapporter 2. GIS-baserede sammenhængende udpegninger af sårbare natur- og miljøforhold på regional skala: Modeller, kortgrundlag, rapporter, videnskabelige artikler. 3. Samlet beskrivelse af populationsbiologi hos udvalgte nøglearter af pattedyr og fugle i Grønland/ Canada: Videnskabelige artikler, indspil til forvaltningsplaner 4. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af minedrift i Maarmorilik: Rapport, videnskabelige artikler RK-mål - AM 1. Videngrundlaget for miljøvurdering af råstofaktiviteter i Grønland er udbygget bl.a. med baggrundsundersøgelser, og der er gennemført miljøovervågning og rådgivning i tilknytning til råstofaktiviteter lokalt såvel som regionalt. - AM 2. Grundlaget for forvaltning af grønlandsk miljø og natur er udbygget med viden om bl.a. sårbare natur- og miljøforhold. AP-mål En foreløbig strategisk miljøvurdering i.f.m. planlagt olieefterforskning i Baffin Bugt foreligger (AM1). 2. Der er gennemført overvågning af miljø- og naturpåvirkning af minedrift i Maarmorilik, Seqi og Nalunaq (AM1). 3. Kortlægning af kritiske områder og bestandsudbredelse for udvalgte dyrearter (polarlomvie, grønlandsk blisgås, hvaler, hvalros) er videreført (AM2). 4. Kortlægning af naturressourcer i den Nordøstgrønlandske Nationalpark er gennemført (AM2). 5. Baggrundsundersøgelser ved Mestersvig, Østgrønland er videreført (AM2). 6. Modeller for miljøkonsekvensvurderinger for råstofaktiviteter i Grønland foreligger (AM2). 1. GIS-projekter, rapporter, præsentationsmaterialer. 2. Tilsynsrapporter, journalsager. 3. Feltrapporter, databaser, 3 videnskabelige manuskripter 4. Feltrapporter 5. Rapport 6. Rapport Afhænger af fremdrift i udbud af områder Afhænger af finansiering 5. Afhænger af finansiering 6. Afhænger af finansiering 1

2 Projektområde: Skæbne og effekt af langtransporteret kemisk forurening i Arktis 1. Fagligt indspil til nationale og internationale AMAP assessments: Rapporter, videnskabelige artikler RK-mål AM 3. Videngrundlaget vedrørende niveauer og skæbne af langtransporterede kemiske stoffer i økosystemer i Grønland er udbygget ved koordineret overvågning og rådgivning AM 4. Vurdering af effekter af kemiske stoffer på organismer på højere trofiske niveauer er udbygget med bl.a. kontrollerede forsøg AM 5. Der foreligger en samlet rådgivning vedrørende negative og positive sider af traditionel kost AP-mål Et koordineret AMAP-overvågningsprogram er videreført (AM3). 2. Undersøgelse af kviksølv-transport gennem marine fødekæder er gennemført (AM3). 3. Der bidrages til AMAP olie assessment (2006) (AM3). 4. Syntese af lokale kilders bidrag til marin forurening af havet omkring Grønland er gennemført (AM3). 5. Undersøgelser af effekter af kontaminanter på slædehunde og isbjørne er videreført (AM4). 6. Et AMAP formidlingsprojekt er igangsat (AM5). 2. Rådgivning og formidling af AMAP-resultater, herunder kostvejledning: Rapporter, videnskabelige artikler, internetbaseret formidling, populærfaglig bog 1. Statusrapport, 1 videnskabeligt manuskript 2. Rapport, 1 videnskabeligt manuskript 3. Fagligt indspil til assessment-rapport 4. Rapport 5. 2 videnskabelige manuskripter 6. Miljøbiblioteksbog udkommet Afhænger af opnået finansiering fra Miljøstøtte til Arktis Programmet 4. Afhænger af finansiering 2

3 Projektområde: Klimaeffekter på økosystemer i Arktis 1. Videnskabelig syntese af ti års overvågning og forskning i Zackenberg: videnskabelige artikler, populærfaglig formidling. 2. Internet-baseret præsentation af det samlede overvågningsprogram i Zackenberg: databaser, hjemmeside. 3. Syntese vedrørende gåsebestandes påvirkning af tundraøkosystemer: videnskabelige artikler, populærfaglig formidling. 4. Igangsættelse af tværgående projekt til belysning af klimaændringers effekt i Grønland RK-mål - AM 6. Videngrundlaget for vurdering af effekter af klimaændringer på arktiske økosystemers funktion og biodiversitet udbygges gennem integreret forskning og overvågning. AP-mål Overvågningsprogrammerne i Zackenberg er gennemført og resultater er syntetiseret (AM6) 2. C02-flux beregninger i Zackenberg er opskaleret til regionalt niveau (AM6) 3. Syntesepublikation om klimaeffekter på økosystemer i Zackenberg er samlet (AM6) 4. Moniteringsprogram i Sydvestgrønland er igangsat (AM6) 5. Effekter af klimaændringer og socioøkonomiske forhold på fangst i Grønland de sidste 200 år er analyseret (AM6) 1. Årsrapporter; 5 videnskabelige manuskripter 2. 2 videnskabelige manuskripter 3. Workshop afholdt; bogbidrag er samlet 4. Første feltsæson afsluttet med datarapporter 5. 1 videnskabeligt manuskript, 1 rapport Afhænger af opnået finansiering fra Miljøstøtte til Arktis Programmet og andre finansieringskilder 4. Afhænger af finansiering 3

4 Projektområde: Menneskeskabte påvirkninger af havpattedyr 1. Vurderinger af havvindmølleparkers effekt: Rapporter, videnskabelige artikler 2. Fagligt indspil til nationale og internationale forvaltningsplaner for havpattedyr: Rapporter 3. Deltagelse i nationalt og internationalt koordinerede undersøgelses- og overvågningsprogrammer: Rapporter, videnskabelige artikler RK-mål - AM 7. Videngrundlaget for vurdering af havvindmølleparkers og andre menneskeskabte aktiviteters effekt på havpattedyr er udbygget. - AM 8. Grundlaget for national og international forvaltning af havpattedyr er forbedret gennem undersøgelser af bestandenes biologi, sundhedstilstand og overvågning af bestandsstørrelser. AP-mål Undersøgelser af effekter af havvindmøller i drift på marsvin og sæler afsluttes (AM7) 2. Et overvågningsprogram for små havpattedyr i Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen (SCANS II) afsluttes (AM8) 3. Nye metoder til overvågning af havpattedyr er afprøvet (AM8) 4. Modellering af sæler og marsvins fordeling i danske farvande er igangsat (AM8) 1. 4 videnskabelige manuskripter, slutrapporter 2. 1 videnskabeligt manuskript, bidrag til slutrapport 3. Feltrapporter 4. Statusrapporter Afhænger af opnået finansiering fra elselskaber, EU, Skov- og Naturstyrelsen 4

5 Afdeling for Atmosfærisk Miljø (ATMI) RK-mål ATMI 1: Luftdelen i overvågningsprogrammet 1. Data forefindes i databasen. NOVANA inkl. by-måleprogrammet LMP er gennemført og rapporteret iht. indgåede aftaler. Akkrediteringen er udvidet. Resultaterne er formidlet til befolkning og myndigheder, og forbedring af DMU s informationer på Internettet er gennemført. ATMI 2: Drift og udvikling af Fagdatacenter for 2. Kvartals- og årsrapporter. Luftforurening gennemført i samarbejde med amter og kommuner. ATMI 3: Forskning og udvikling, herunder feltstudier, der forbedrer og effektiviserer overvågningsprogrammet og forbedrer basis for vurdering af luftkvalitet, er gennemført og resultaterne implementeret. 3. Nye eller forbedrede målemetoder og modeller implementeret i overvågningsprogrammet. AP-mål NOVANA overvågningen er gennemført og rapporteret (ATMI 1). 2. NOVANA metodeafprøvning, feltkampagner med bestemmelse af tørdeposition, målinger af NH3 med høj tidsopløsning gennemført (AT- MI 1). 1. Data på nettet samt aftalt rapportering inden for NO- VANA. 2. Rapport om metodeafprøvning; gennemført to feltkampagner og opstart af NH3-målinger med højtidsopløsning på målestationerne Kontrakt Kbhvn. 3. Målinger i København gennemført. 4. Vurdering af opfyldelse af EMEPs nye målestrategi er udarbejdet (ATMI 2). 5. Deltagelse i EMEP Task Force om modellering og validering (ATMI 2). 6. Partikelmåleprogram for PM 10, PM 2,5, ultrafine partikler og sod er gennemført og rapporteret (ATMI 3). 7. Målekampagner i WOODUSE-projektet påbegyndt (ATMI 3). 8. Målinger i Intervention-projektet af indendørspartikler i ca. 20 lejligheder (ATMI 3). 9. Vurdering af effekten af miljøzoner i Danmark og i København påbegyndt (ATMI 3). 3. Data og dagsprognoser for luftforurening i Kbh. kan ses på internettet. 4. Internt notat. 5. Mødereferater. 6. Rapport + artikel. 7. Datarapporter. 8. Datarapport. 9. Scenarieberegninger gennemført og måleplan udarbejdet Justitsministeriets accept. 5

6 10. Fortsættelse af studier af VOC er i udeluft (ATMI 3). 11. Undersøgelse af organisk (dioxin og PAH) og partikulær forurening fra brændeovne afsluttes. (ATMI 3). 12. Afslutning af karakterisering og spredning af ammoniak omkring en kilde (ATMI 3). 10. Målekampagne gennemført. Intern rapport. Ansøgning til nye projekter. 11. Rapport. 12. Datarapport. 10. Finansiering Finansiering, & aftale med landbruget. 6

7 RK-mål ATMI 4: Der er etableret et samlet operationelt 4. Operationelt system implementeret og anvendes. modelsystem med høj tidslig og rumlig opløsning til brug for vurdering og scenariestudier af luftforureningen i Danmark og Europa bl.a. tilpasset behovene i NOVANA-programmet og luftforureningsproblemer i byerne. ATMI 5: Der er udviklet prognose og scenarieværktøjer på aktuelle udvalgte områder f.ex. luftforurening i byer, ammoniak i nærområder, lugt, trafikstøj mv. 5. Et eller flere operationelle delsystemer foreligger og anvendes. AP-mål Udvikling og implementering af partikel-dynamik i det integrerede modelsystem (ATMI 4). 2. Videreudvikling af transportmodeller i NOVANA med høj opløsning og nyt våd- og tørdepositionsmodul (ATMI 4). 3. Model til beregning af lokal deposition af kvælstof til brug i NOVANA og til VVM-beregninger udviklet III). (ATMI 4). 4. Udvikling af modelsystem til beskrivelse af sammenhæng mellem luftforurening og klimaændringer, herunder konsekvenser for sundhed og natur (ATMI 4). 1. Partikelprognoser findes på nettet. 2. Ny modelversion anvendes i NOVANA. 3. Modelsystem udviklet og valideringsrapport foreligger. 4. Intern arbejdsrapport. 1. Finansiering Tæt kontakt med endusers. 4. Finansiering 5. Udbygning af samarbejdet med DMI indenfor luftforurenings- og klimamodeller. (ATMI 5) 6. Udvikling af modelsystem i samarbejde med SYS til beskrivelse af sammenhæng mellem luftforurening og økonomiske konsekvenser i relation til sundhed og økosystemer (ATMI 5). 7. Afslutning af phd-projekt om organiske partikler (ATMI 5). 8. Implementering af ataassimilering i THOR (ATMI 5). 9. Prototype af transportmodel for pollen. (ATMI 5). 10. Udvikling af model for luftbårne mikrobiologiske organismer (ATMI 5). 11. Udvikling af system til konsekvensvurdering af scenarier for brintsamfund mht. atmosfæriske processer, luftkvalitet samt samfundsøkonomiske a- spekter ATMI 5). 5. Én eller flere samarbejdsaftaler, fælles ansøgninger. 6. Projektrapport, Ecosence. 7. Ph.D.-afhandling. 8. Intern arbejdsrapport. 9. Beregninger foreligger. 10. Parameteriseringer for emission og prognoseberegninger til brug for felt kampagner foreligger. 11. Scenarier defineret og kobling mellem emission og luftkvalitetsmodeller beskrevet 5. Finansiering. 6. EFP-finansiering Ph.D. projekt 10. EU-ansøgning accepteret. 11. SFR-ansøgning accepteres. 7

8 12. Videreudvikling af CO 2 -model og evaluering mod internationale modeller (ATMI 5). 13. Floodrelief-projektet (EU) afsluttet (ATMI 5). 14. Salg af modeller og prognoser (ATMI 5). 12. Model sammenligning foreligger Afsluttende publikationer. 14. Modelsalg / samarbejdsaftaler

9 6. Formelle aftaler om samarbejde og nye projekter foreligger. RK-mål ATMI 6: Der er etableret udbygning og formalisering af samarbejdet med sundhedssektoren i form af et Sundhedscenter for miljøbetingede sundhedsproblemer med fokus på sammenkobling med epidemiologisk forskning. ATMI 7: Udvikling af nye og validerede modeller for human eksponering i inde-/udemiljøet med speciel fokus på luftforureningen i bymiljøet. ATMI 8: Sundhedkomponenter indarbejdet i miljøvurderinger af luftforureningen. AP-mål Samarbejdet på sundhedsområdet udbygges indenfor rammerne af AirPolife og Wooduse projekterne gennem fælles projektforslag (ATMI 6). 2. Videreudvikling af AirGIS modelsystemet mhp. byudvikling og langtidseksponering (ATMI 7). 3. Videreudvikling af AirGIS mht. beregninger for brændeovne (ATMI 7). 4. Beregninger af eksponering på adresseniveau for kost, kræft, helbredskohorte 200,000 adresser. (ATMI 7). 5. Studier af brændeovnsrøg i boliger inde og ude (ATMI 7). 7. Nye modeller, rapporter & artikler. 8. Valideringsrapport og modelbeskrivelse. 1. Nye ansøgninger / projekter. 2. Ny modelversion dokumenteret. 3. Ny modelversion dokumenteret. 4. Beregninger gennemført og rapporteret (AirPolife). 5. Datarapport. 6. Ekstern opbakning fra forskningsprogrammer og forskningsråd fra og med midten af Undersøgelse af dioxin i økologiske landbrug afsluttet (ATMI 8). 7. Videreudvikling af model for lugtgener fra stalde og (ATMI 8). 8. Undersøgelse af støjbelastning ved brug af Air- GIS metoderne (ATMI 8). 9. Kortlægning af vidensbehov vdr. boligopvarmning med træ i Danmark (ATMI 8). 10. Screening af lægemidler og triclosan afsluttet (ATMI 8). 6. Rapport til MST. 7. Ny modelversion dokumenteret. 8. Aftale med MST. 9. Forslag til metode for geografisk opgørelse foreligger. 10. Rapport til MST VMPIII forskningsmidler 8. Finansiering 9. Finansiering 10. 9

10 9. Data i databasen. Statusrapporter afleveret. RK-mål ATMI 9: Luftforureningsovervågningen under AMAP programmet er gennemført og videreudviklet. ATMI 10: Dansk kviksølvcenter etableret, herunder forskningsprojekter vedrørende kviksølvforurening. AP-mål AMAP monitering gennemført og rapporteret og aftale om fortsat monitering indgået (ATMI 9) 2. Detaljerede beregninger for deposition af miljøfremmede stoffer i Grønland er gennemført (ATMI 9). 3. Deltagelse i EMEP task force om Hemispheric Transport of Air Pollutants, herunder modelintercomparison (ATMI 9) 4. Måling af POP og Dioxiner i Nuuk er afsluttet og rapporteret (ATMI 9). 5. Videreudvikling og anvendelse af hemisfærisk transportmodel for Hg og forsuring (ATMI 9). 6. Udbygning af AMAP programmet med måling af partikelstørrelsesfordeling og solindstråling (AT- MI 9). 7. Udbygning af AMAP programmet med målinger med perfluro-forbindelser (ATMI 9). 8. Generelle luftkvalitetsmålinger samt måling af partikler og kviksølvforbindelser under Galatheaekspeditionen, aug (ATMI 9). 9. Deltagelse i Antarctic Tropospheric Chemistry Investigation field studies, NSF (ATMI 9). 10. Aftaler indgået. Rapporter/artikler foreligger. 1. Data i databasen. Rapport afleveret. Aftale med MST foreligger 2. Projektrapport. 3. Mødereferater, samt design til modelsammenligning foreligger. 4. Rapport foreligger. 5. Ny modelversion dokumenteret og implementeret i AMAP. 6. Målinger igangsat. 7. Målinger igangsat. 8. Deltagelse godkendt. Målinger igangsat. 9. Planlægning og forberedelse af målinger i 2007 gennemført. Projektplan. 9. Kontrakter under A- MAP. 10. Finansiering fra SNF mv. 1. Finansiering 2. Finansiering 3. Finansiering Finansiering 7. Finansiering 8. Finansiering 9. Kontrakt 10. Nyt forskningsprojekt vedrørende kviksølvforurening i Arktis (ATMI 10) 11. Vurdering af klimaændringers betydning for transporten af Hg og anden luftbåren forurening til Arktis, forprojekt gennemført (ATMI 10). 10. Ansøgning sendes til EU og MST. 11. Projekt igangsat. 10. Finansiering. 11. Finansiering. 10

11 Afdeling for Ferskvandsøkologi (FEVØ) Projektområde: Oplandsanalyser RK-mål - FEVØ 1. Der er udviklet modeller og analyseredskaber for Verificerede værktøjer til analyse af alle fosforbidrag: Tilgang af eksterne transporten af fosfor og kvælstof fra oplande til vandløb og indices, modeller, rapporter, videnskabelige artikler projekter søer Forskellige udvaskningsmodeller for kvælstof er afprøvet: Ansættelse af modelpersoner modeller, rapporter, videnskabelige artikler Hydrologiske modeller er udviklet til beregning af afstrømning fra umålte oplande: rapporter Oplandsanalyser er afprøvet i relation til behovet for indsatsplaner under Vandrammedirektivet Grundlag for fastlæggelse af referencetilstand foreligger AP-mål Dynamisk udvaskningsmodel opstillet (FEVØ 1) 2. Udvikling af 2. version af dansk fosforindeks (FEVØ 1) 3. Metoder til monitering af landbrugets næringsstoftab udviklet (VMP III-forskning) (FEVØ 1) 4. Analyse af diffuse fosforbidrag er igangsat (VMP III-forskning) (FEVØ 1) 5. Kortlægning af risikoen for P-tab er påbegyndt for hele DK. (FEVØ 1) 6. Analyse af forskellige typer oplandsmodeller gennemført(euroharp) (FEVØ 1) 7. Udvikling af transportmodel for fosfor igangsat (FEVØ 1) 8. Vurdering af usikkerhed på modeller for udvaskning gennemført (FEVØ 1) 9. Metode til beregning af næringsstoftab fra oplande uden målestationer er udviklet (FEVØ 1) 10. Rådgivning vedr. Regeringens Landbrugsudspil gennemført (FEVØ 1) 1. a) Rapportering af Daisy kalibrering færdig b) Modelberegning for 2 LOOP-oplande gennemført 2. P-index-modellen (2. version) parametriseret og opsat på forskellige oplandstyper 3. Statusnotat færdigt; 1 videnskabelig artikel 4. Feltundersøgelser påbegyndt 5. Datamodel opstillet; statusrapport foreligger 6. 3 videnskabelige artikler afsendt 7. Præsentation af model for amter; 1 videnskabelig artikel 8. 1 faglig rapport 9. Beregningsmodel foreligger; model beskrevet; teknisk anvisning 10. Notater vedr. vejledning og udredningsarbejde færdige Bevilling fra VMP III forskningspakke 5. Bevilling fra SNS Bevilling fra tværgående NO- VANA-pulje Bevilling fra SNS 11

12 Projektområde: Vandløb og Ådale RK-mål - FEVØ2. Der findes et forskningsbaseret fagligt grundlag til - Metoder til analyse af arealanvendelsens (landbrug, skovbrug) Finansiering via nye at vurdere sammenhængen mellem driftsændringer i landbruget indflydelse på biodiversitet i vandløb og ådale: ex- projekter og skovbruget og biokompleksitet og biodiversitet i pertsystem, faglige rapporter, videnskabelige artikler vandløb og ådale - Vidensgrundlaget omfatter: Referenceværktøjer, operationelle - FEVØ3. Vidensgrundlaget for implementering af vandrammedirektivet indikatorer for vandløbs økologiske kvalitet: Model- Ansættelse af forsker og Habitatdirektivet i vandløb foreligger ler, faglige rapporter, videnskabelige artikler, populære artikler - habitatmodeller - FEVØ4. Der er udviklet et expertsystem til vurdering af den samlede miljøpåvirkning fra dambrug, til brug for rådgivning - Modeller, faglige rapporter, videnskabelige artikler, der og administration beskriver ekspertsystemet AP-mål International publicering vedr. restaurering af Skjern Å gennemført (FEVØ 2) 2. Forskning vedr. biol. struktur i vandløb igangsat (FEVØ 2) 3. Miljømæssig effekt af nyetablerede vådområder på næringsstoffer vurderet (FEVØ 2) 4. Udredningsarbejde vedr. implementering af VRD, herunder referencedatabase for vandløb, opbygget (FEVØ 2 & 3) 1. 1 videnskabelig artikel afsendt 2. Ph.d.-projekt påbegyndt 3. 1 faglig rapport og 1 videnskabelig artikel afsendt 4. 1 videnskabelig artikel; 1 populær rapport; SNS projekt afsluttet Bevilling opnået 3. Overvågningsprogram fortsætter 4. Bevilling fra SNS 5. Sammenhænge mellem påvirkninger og de økologiske forhold i vandløb er udviklet til brug for indførelsen af VRD. (REBECCA-projektet) (FEVØ 3) 6. Undersøgelser vedr. sedimentets betydning for smådyr i vandløb afsluttet (FEVØ 2 & 3) 7. Udvikling af habitatmodeller for et dansk vandløb gennemført 8. Rådgivning vedr. Vandrammedirektivet gennemført (FEVØ 3) 5. Slutrapport samt 2 videnskabelige artikler afsendt 6. 2 videnskabelige artikler afsendt 7. 1 faglig rapport foreligger 8. Databearbejdning gennemført; notater til interkalibrering leveret

13 Projektområde: Klimaeffekter på ferske økosystemer RK-mål AP-mål Eksperimentel undersøgelse af effekterne af samspillet mellem temperatur og næringsstoffer på den biologiske struktur i vandløb (Island) gennemført (FEVØ 5) 2. Temperaturens betydning for søer undersøgt eksperimentelt i Lemming forsøgsanlæg (FEVØ 5) 3. Klimaændringers effekt på vandløb, søer og afstrømning er undersøgt på europæisk plan (FEVØ 5) 4. Klimaændringers betydning for naturgenopretning af finsk sø gennemført (FEVØ 5) 5. Klimaeffekter i Nord-atlantiske søer over de seneste c år er undersøgt med paleoøkologiske metoder (FEVØ 5). - FEVØ 5. Videngrundlaget om klimaeffekter er udbygget Modeller for, og videnskabelige artikler om vandløbs- og Ekstern finansiering med forskningsresultater vedr. effekten på afstrømning og søers biologiske respons på klimaændringer transport af næringsstoffer samt på vandløbs og søers næringsstofomsætning Modeller og videnskabelige artikler om prediktive værk- Palæo-økolog ansat og biologiske funktion tøjer til analyse af klimaændringers indflydelse på udvaskning og transport af næringsstoffer 1. Eksperiment gennemført; 2 artikler afsendt 2. Rapport om CONWOY-projektet færdig; 4 videnskabelige artikler afsendt; 1 bog om klimaeffekter udarbejdet; afholdelse af national konference 3. 3 videnskabelige artikler er afsendt 4. Laboratorieanalyser afsluttet 5. 1 videnskabelig artikel og 1 populær artikel afsendt Finansiering af feltundersøgelser på Grønland

14 Projektområde: Eutrofiering i fersk- og brakvandssøer RK-mål AP-mål FEVØ 6. Viden om søers biologiske funktion er udbygget Biologisk funktion: Modeller, faglige rapporter, videnskabelige Ekstern finansiering med modeller af sammenhænge mellem næringsstoffer og artikler om samspil mellem næringsstoffer og biologisk respons. biologiske forhold - FEVØ 7. Videngrundlaget for implementering af vandrammedirektivet Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv: Metoder til og Habitatdirektivet i søer samt for restaurering fastlæggelse af referencetilstand, og klassifikation af sø- af både ferskvands- og brakvandssøer foreligger er: miljøhistoriske analyser foreligger: rapporter, videnskabelige artikler Restaurering: populære artikler, faglige rapporter, videnskabelige artikler om Metoder til optimering af restaureringsindgreb i fersk- og brakvandssøer 1. Analyse af kemiske og biologiske restaureringsmetoder for danske søer igangsat (FEVØ 6) 2. Eksperimentelle undersøgelse af N & P begrænsning i søer igangsat (FEVØ 6 & 7) 3. Rådgivning vedr. interkalibrering i relation til VRD gennemført (FEVØ 7) 4. Samspil mellem fugle og søkvalitet dokumenteret (FEVØ 7) 5. Dynamiske planktonmodel for Ravn Sø er udviklet (FEVØ 7) 6. Biologiske indikatorer for økologisk vandkvalitet i søer er udviklet i overensstemmelse med VRD (FEVØ 7) 1. Ansøgning indsendt og feltundersøgelser igangsat; 1 videnskabelig artikel 2. Feltundersøgelser igangsat; 1 videnskabelig artikel 3. Data indberettet til EU ifm. interkalibrering; notater leveret 4. Indikatorer udviklet og beskrevet i populær artikel 5. Planktonmodel for Ravn Sø opbygget; notat foreligger 6. Rapport afsluttet; populærfaglig artikel færdiggjort 1. Ekstern finansiering 2. Forudsætter bevilling fra VMP III forskningspakke 3. SNS finansiering 4. Støtte fra cafemidler 5. Midler fra Århus Amt 6. 14

15 Projektområde: Miljøfremmede stoffer i ferskvand RK-mål - FEVØ 8. Viden om miljøfremmede stoffer er udbygget med Rapporter om forekomsten af de miljøfremmede stoffers Ekstern finansiering resultater om de hyppigste stoffers transport, skæbne og påvirkning i vandløb og deres effekt på nøgleorganismer af økologiske forhold i vandløb og søer AP-mål Effekt af pesticider på rekolonisering og den biologiske struktur i vandløb undersøges i et delvist eksperimentelt design (FEVØ 8) 2. Udledninger fra (model)-dambrug måles og data bearbejdes (FEVØ 8) 3. Undersøgelser vedr. effekten af rensemetoder fra dambrug på udledningen af miljøfremmede stoffer er igangsat (FEVØ 8). 4. Drift af pesticidvarslingssystem gennemført (FEVØ 8) 5. Formidling af viden om minimering af miljøpåvirkninger på dambrug (FEVØ 8) 1. Feltarbejde i naturlige vandløb afsluttes, 1 artikel afsendt 2. Statusrapport 3. Ansøgning udarbejdet; statusrapport 4. Bidrag til statusrapport afleveret; feltundersøgelser gennemført; 1 videnskabelig artikel 5. Undervisning på workshops 1. Bevilling fra pesticidmidler Bevilling fra Fødevaredirektoratet 4. Kontrakt med GEUS 5. 15

16 Projektområde: Fagdatacentre for ferskvand og landovervågning RK-mål - FEVØ 9. Overvågningsprogrammet (NOVANA) for ferskvand Der er gennemført fagmøder, workshops, modeludvik- Tværgående projektet og landovervågningsoplande er fagligt optimeret i et ling, tværgående udredningsprojekter bevilges af aftaleud- samarbejde med amterne valget AP-mål Overvågningsdata fra amternes LOOP-oplande er kvalitetssikret (FEVØ 9). 2. Der foreligger en vidensyntese om biologiske indikatorer for vandløb, søer og marine områder (FEVØ 9). 3. Fagdatacenterfunktioner er gennemført tilfredsstillende (FEVØ 9). 4. Udvikling af nationale databaser igangsat (FEVØ 9). 5. Justering af NOVANA-program for vandløb, søer og landovervågningsoplande (FEVØ 9). 6. Udvikling af DEVANO-overvågningsprogram for søer og vandløb (FEVØ 9). 7. Udvikling af fælles modelværktøjer til statens miljøcentre (FEVØ 9) LOOP-rapport 2. Faglig rapport 3. Fagmøder, workshops og styringsgruppemøder afholdt; notater udarbejdet 4. a) Datamodel for sødata udviklet; programmering af database påbegyndt b) Datamodel for vandløbsdata udviklet; programmering af datamodel påbegyndt. 5. Notater foreligger (3 stk.) og temadage afholdt (3 stk.) 6. Notater foreligger (2 stk.) og temadage afholdt (2 stk.) 7. Statusnotat foreligger a + b: Finansiering via FORS

17 Afdeling for Marin Økologi (MAR) Projektområde: Biologisk struktur og interaktioner mellem havbund og de frie vandmasser, herunder iltsvind og masseforekomster af alger RKmål - MAR 1. Der er frembragt ny viden om de faktorer, der regulerer 1. Videnskabelige artikler, rapporter mv., der kvantificerer Fondsmidler fra forekomst, vækst og udbredelse af planter, dyr og pro- og operationaliserer de regulerende faktorer i havet og i blandt andet ministe- cesser i havet og i kystzonen kystzonen rier, industri, amter, - MAR 2. Vidensgrundlaget for at implementere biologisk 2. Videnskabelige artikler om biologisk modellering. forskningsråd og modellering af havmiljøet er udbygget 3. Rapporter og videnskabelige artikler om de miljømæssige Carlsbergfondet - MAR 3. Der er tilvejebragt et fagligt grundlag for at opstille effekter af havdambrug forudsætninger for skaldyrsproduktion samt hav- og saltvandsbrug i danske havområder AP-mål Der er lavet en vidensyntese om bentiske algers betydning for stofomsætning i havbunden (MAR 1) 2. Tidligere gennemførte VVM redegørelser er kortlagt og registreret (MAR 1) 3. Der er frembragt ny viden om genetablering af fauna i iltsvindsområder (MAR 1) 4. Fækaliepåvirkningen af sedimentprocesser fra muslingebrug er kvantificeret (MAR 3) 5. Foulingorganismer ifm opdræt af muslinger og østers er kortlagt (MAR 3) 6. Videnopbygning om regulering af bentiske kiselagesamfund (MAR 3) 7. Videnopbygning om de faktorer, der regulerer caragentangs vækst (MAR 3) 1. Opsamlende rapport udarbejdet 2. Meta-database over VVM-redegørelser er etableret 3. Videnskabelig artikel publiceret 4. Data fra målinger under forskellige brug i Limfjorden 5. Data indsamlet i Limfjorden og samlet på kort 6. Der er publiceret en videnskabelig artikel 7. Data fra laboratorie- og feltforsøg foreligger. Årsrapport er udarbejdet. 17

18 Projektområde: Overvågning i de danske havområder og Implementering af vandrammedirektiv og habitatdirektiv RKmål MAR 4. Havmiljøovervågningen i Danmark er gennemført i Rapporter og data fra NOVANA; Rapporter med sammenhængende henhold til NOVANA programmet analyser af miljøtilstanden i de danske MAR 5. Det nødvendige videngrundlag til implementering af havområder, herunder betydningen af klimabetingede EU s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv i Danmark foreligger ændringer af belastning med næringsstoffer Rapporter vedrørende typologier, referenceforhold og kvalitetsklasser for den danske kystzone; rapporter om konsekvensvurderinger for implementering af Vandrammedirektivet AP-mål NOVANA samt iltsvindstogter er gennemført (MAR 4) 2. Tekniske anvisninger for monitering af fisk er udarbejdet (MAR 4) 3. Der er igangsat faglig implementering af Vandrammedirektivet i relation til resultaterne fra den europæiske interkalibrering (MAR 5) 4. Der er frembragt viden om referenceforhold, kvalitetsklasser og kvalitetsparametre (MAR 5) 5. Der kortlægges nye stenrev og boblerev (MAR 5) 6. Samarbejdet med SNS om kortlægning af naturtyper, klassifikation, overvågning og udformning af basisanalyser ifm Habitatdirektiv og NATURA 2000 er styrket (MAR 5) 1. NOVANA data er indlagt i MADS databasen. Rapporter fra de enkelte iltsvindstogter er publiceret 2. Tekniske anvisninger fremsendt til Aftaleudvalget 3. Der udarbejdes rapport om anvendeligheden af biologiske indikatorer for påvirkning med næringsstoffer 4. Der er udarbejdet en rapport om tærskelværdier for makroalge-dækningsgrader 5. Der gennemført togter og udarbejdet rapportbidrag 6. Der er sammen med SNS udarbejdet en redegørelse om videnshuller i basisanalyser. - 18

19 Projektområde: Udvikling og anvendelse af empiriske og dynamiske modeller i havmiljøet RKmål - MAR 6. Vidensgrundlaget for at implementere biologisk - Videnskabelige artikler om biologisk modellering. Financiering fra EU, modellering af havmiljøet er udbygget - Rapporter og videnskabelige artikler om modelbeskrivelse VMPIII pulje, over- - MAR 7. Der er etableret af et hieraki af modeller til vurdering af danske fjorde og åbne havområder vågnigen og cafe- af samspillet mellem belastning og miljøeffekter i havet midleretablering af - MAR 8. Der er opstillet et nyt modelkoncept for danske fjorde. modelnetværk i Danmark - MAR 9. Grundlaget for modelbeskrivelse af de åbne danske havområder er forbedret med et biologisk modelgrundlag AP-mål Dokumentation af metode til kvantificering af opblanding alderstracer (MAR 6) 2. Udvikling af 3D-hydrografisk model for Horsens Fjord (MAR 6) 3. Udvikling af 3D-hydrografisk model for Young Sound (MAR 7) 4. Etablering af samarbejde med SYKE, Finland, om et fælles projekt ( COHERENS ) til etablering og anvendelse af en hydrodynamisk model for Østersøen (MAR 7) 1. Artikel accepteret 2. Model valideret 3. Model valideret 4. Fælles bidrag til EMAP-projektet foreligger 4. At SYKE vil indgå i samarbejde 5. Ansættelse af 2 forskere/ seniorforskere inden for biologisk modellering. 5. Udvikling af en prototype for en dynamisk fjordmodel (MAR 8) 6. Videreudvikling af Empirisk modellering af Limfjorden og indre farvande (MAR 9) 7. Anvendelse af globale modeller i klimascenarier (MAR 9) 8. Kvantificering af biotilgængelighed (MAR 9) 5. Kodet model foreligger 6. 4 artikler sendt ind 7. Eksperimenter afsluttet, artikel sendt ind 8. Eksperimenter afsluttet, artikel sendt ind 19

20 Projektområde: Struktur og funktion af arktiske marine områder RKmål - MAR 10. Der er igangsat langtidsserier af data, som beskriver Rapporter med resultater af overvågningen i Marinbasis Fortsat finansiering status og udvikling i arktiske havmiljøer, blandt andet i programmet fra DANCEA samt relation til klimaudvikling Videnskabelige artikler og rapporter om samspil mellem deltagelse i internationale - MAR 11 Videngrundlaget om det arktiske havmiljø er udbygget havbunden og de frie vandmasser og kvantificering af projekter i ark- på områderne økologisk struktur og funktion de økologiske processer tisk AP-mål Marinbasisprogrammet for 2006 er gennemført (MAR 10) 2. Udvikling af metode til kemisk analyse af kalkstrukturer i arktiske bunddyr (MAR11) 3. Vækstdynamik hos arktiske søpindsvin undersøges (MAR 11) 4. Øget viden om betydningen af opløst organisk stof i kulstofkredsløbet i arktiske områder (MAR 11) 5. Der gennemføres undersøgelser af effekter af olieboringer på biota (MAR 11) 6. ECOGREEN projektet igangsættes (MAR 11) 7. Øget viden om sammenhæng mellem isdække, plankton og hvaler (MAR 11) 8. Øget viden om Effekter af olie på Calanus (MAR 11) 9. Der er gennemført et sæsonstudie af variationen i pelagiske planktonsamfunds følsomhed overfor PAH er (MAR 11) 1. Overvågningsrapport udarbejdet 2. Forsøgsprotokol udarbejdet 3. Artikel udarbejdet 4. Artikel udarbejdet 5. Artikel publiceres 6. Fremdrift i projektplan 7. Der er publiceret en artikel 8. Der er submittet en artikel 9. Data fra Sæsonstudie foreligger 2. Midler fra Carlsberg Fondet 6. Finansiering fra IPY 20

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål

Læs mere

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 Godkendt på DMU s bestyrelsesmøde 15. december 2004 December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere:

Læs mere

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU Februar 2010 Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariat Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Postboks 358 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 12 00 Arbejdsprogram

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015 Programbeskrivelse 2. del i samarbejde med DMU og GEUS Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 1. Sammenfatning Opgørelse af den udnyttelige drikkevandsressource i Danmark med udgangspunkt i modelsimulering af det hydrologiske kredsløb baseret på den nationale vandressourcemodel (DK-model)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-049-00196 Ref. SPE/LMU/japed(dep) Den 27. marts 2012 GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Danmarks Miljøundersøgelser [Tom side] Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Redaktion:

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere