Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling for Arktisk Miljø (AM)"

Transkript

1 Bilag 1. RKmål og AP06mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger (RKmål) i og deres sammenhæng med de årlige målsætningerne i arbejdsprogram 2006 (AP06mål) Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Projektområde: Miljøeffekter af råstofaktiviteter i Grønland 1. Strategiske miljøvurderinger af prioriterede udbudsområder for kulbrinte- og mineralaktiviteter: Journalsager, notater, rapporter 2. GIS-baserede sammenhængende udpegninger af sårbare natur- og miljøforhold på regional skala: Modeller, kortgrundlag, rapporter, videnskabelige artikler. 3. Samlet beskrivelse af populationsbiologi hos udvalgte nøglearter af pattedyr og fugle i Grønland/ Canada: Videnskabelige artikler, indspil til forvaltningsplaner 4. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af minedrift i Maarmorilik: Rapport, videnskabelige artikler RK-mål - AM 1. Videngrundlaget for miljøvurdering af råstofaktiviteter i Grønland er udbygget bl.a. med baggrundsundersøgelser, og der er gennemført miljøovervågning og rådgivning i tilknytning til råstofaktiviteter lokalt såvel som regionalt. - AM 2. Grundlaget for forvaltning af grønlandsk miljø og natur er udbygget med viden om bl.a. sårbare natur- og miljøforhold. AP-mål En foreløbig strategisk miljøvurdering i.f.m. planlagt olieefterforskning i Baffin Bugt foreligger (AM1). 2. Der er gennemført overvågning af miljø- og naturpåvirkning af minedrift i Maarmorilik, Seqi og Nalunaq (AM1). 3. Kortlægning af kritiske områder og bestandsudbredelse for udvalgte dyrearter (polarlomvie, grønlandsk blisgås, hvaler, hvalros) er videreført (AM2). 4. Kortlægning af naturressourcer i den Nordøstgrønlandske Nationalpark er gennemført (AM2). 5. Baggrundsundersøgelser ved Mestersvig, Østgrønland er videreført (AM2). 6. Modeller for miljøkonsekvensvurderinger for råstofaktiviteter i Grønland foreligger (AM2). 1. GIS-projekter, rapporter, præsentationsmaterialer. 2. Tilsynsrapporter, journalsager. 3. Feltrapporter, databaser, 3 videnskabelige manuskripter 4. Feltrapporter 5. Rapport 6. Rapport Afhænger af fremdrift i udbud af områder Afhænger af finansiering 5. Afhænger af finansiering 6. Afhænger af finansiering 1

2 Projektområde: Skæbne og effekt af langtransporteret kemisk forurening i Arktis 1. Fagligt indspil til nationale og internationale AMAP assessments: Rapporter, videnskabelige artikler RK-mål AM 3. Videngrundlaget vedrørende niveauer og skæbne af langtransporterede kemiske stoffer i økosystemer i Grønland er udbygget ved koordineret overvågning og rådgivning AM 4. Vurdering af effekter af kemiske stoffer på organismer på højere trofiske niveauer er udbygget med bl.a. kontrollerede forsøg AM 5. Der foreligger en samlet rådgivning vedrørende negative og positive sider af traditionel kost AP-mål Et koordineret AMAP-overvågningsprogram er videreført (AM3). 2. Undersøgelse af kviksølv-transport gennem marine fødekæder er gennemført (AM3). 3. Der bidrages til AMAP olie assessment (2006) (AM3). 4. Syntese af lokale kilders bidrag til marin forurening af havet omkring Grønland er gennemført (AM3). 5. Undersøgelser af effekter af kontaminanter på slædehunde og isbjørne er videreført (AM4). 6. Et AMAP formidlingsprojekt er igangsat (AM5). 2. Rådgivning og formidling af AMAP-resultater, herunder kostvejledning: Rapporter, videnskabelige artikler, internetbaseret formidling, populærfaglig bog 1. Statusrapport, 1 videnskabeligt manuskript 2. Rapport, 1 videnskabeligt manuskript 3. Fagligt indspil til assessment-rapport 4. Rapport 5. 2 videnskabelige manuskripter 6. Miljøbiblioteksbog udkommet Afhænger af opnået finansiering fra Miljøstøtte til Arktis Programmet 4. Afhænger af finansiering 2

3 Projektområde: Klimaeffekter på økosystemer i Arktis 1. Videnskabelig syntese af ti års overvågning og forskning i Zackenberg: videnskabelige artikler, populærfaglig formidling. 2. Internet-baseret præsentation af det samlede overvågningsprogram i Zackenberg: databaser, hjemmeside. 3. Syntese vedrørende gåsebestandes påvirkning af tundraøkosystemer: videnskabelige artikler, populærfaglig formidling. 4. Igangsættelse af tværgående projekt til belysning af klimaændringers effekt i Grønland RK-mål - AM 6. Videngrundlaget for vurdering af effekter af klimaændringer på arktiske økosystemers funktion og biodiversitet udbygges gennem integreret forskning og overvågning. AP-mål Overvågningsprogrammerne i Zackenberg er gennemført og resultater er syntetiseret (AM6) 2. C02-flux beregninger i Zackenberg er opskaleret til regionalt niveau (AM6) 3. Syntesepublikation om klimaeffekter på økosystemer i Zackenberg er samlet (AM6) 4. Moniteringsprogram i Sydvestgrønland er igangsat (AM6) 5. Effekter af klimaændringer og socioøkonomiske forhold på fangst i Grønland de sidste 200 år er analyseret (AM6) 1. Årsrapporter; 5 videnskabelige manuskripter 2. 2 videnskabelige manuskripter 3. Workshop afholdt; bogbidrag er samlet 4. Første feltsæson afsluttet med datarapporter 5. 1 videnskabeligt manuskript, 1 rapport Afhænger af opnået finansiering fra Miljøstøtte til Arktis Programmet og andre finansieringskilder 4. Afhænger af finansiering 3

4 Projektområde: Menneskeskabte påvirkninger af havpattedyr 1. Vurderinger af havvindmølleparkers effekt: Rapporter, videnskabelige artikler 2. Fagligt indspil til nationale og internationale forvaltningsplaner for havpattedyr: Rapporter 3. Deltagelse i nationalt og internationalt koordinerede undersøgelses- og overvågningsprogrammer: Rapporter, videnskabelige artikler RK-mål - AM 7. Videngrundlaget for vurdering af havvindmølleparkers og andre menneskeskabte aktiviteters effekt på havpattedyr er udbygget. - AM 8. Grundlaget for national og international forvaltning af havpattedyr er forbedret gennem undersøgelser af bestandenes biologi, sundhedstilstand og overvågning af bestandsstørrelser. AP-mål Undersøgelser af effekter af havvindmøller i drift på marsvin og sæler afsluttes (AM7) 2. Et overvågningsprogram for små havpattedyr i Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen (SCANS II) afsluttes (AM8) 3. Nye metoder til overvågning af havpattedyr er afprøvet (AM8) 4. Modellering af sæler og marsvins fordeling i danske farvande er igangsat (AM8) 1. 4 videnskabelige manuskripter, slutrapporter 2. 1 videnskabeligt manuskript, bidrag til slutrapport 3. Feltrapporter 4. Statusrapporter Afhænger af opnået finansiering fra elselskaber, EU, Skov- og Naturstyrelsen 4

5 Afdeling for Atmosfærisk Miljø (ATMI) RK-mål ATMI 1: Luftdelen i overvågningsprogrammet 1. Data forefindes i databasen. NOVANA inkl. by-måleprogrammet LMP er gennemført og rapporteret iht. indgåede aftaler. Akkrediteringen er udvidet. Resultaterne er formidlet til befolkning og myndigheder, og forbedring af DMU s informationer på Internettet er gennemført. ATMI 2: Drift og udvikling af Fagdatacenter for 2. Kvartals- og årsrapporter. Luftforurening gennemført i samarbejde med amter og kommuner. ATMI 3: Forskning og udvikling, herunder feltstudier, der forbedrer og effektiviserer overvågningsprogrammet og forbedrer basis for vurdering af luftkvalitet, er gennemført og resultaterne implementeret. 3. Nye eller forbedrede målemetoder og modeller implementeret i overvågningsprogrammet. AP-mål NOVANA overvågningen er gennemført og rapporteret (ATMI 1). 2. NOVANA metodeafprøvning, feltkampagner med bestemmelse af tørdeposition, målinger af NH3 med høj tidsopløsning gennemført (AT- MI 1). 1. Data på nettet samt aftalt rapportering inden for NO- VANA. 2. Rapport om metodeafprøvning; gennemført to feltkampagner og opstart af NH3-målinger med højtidsopløsning på målestationerne Kontrakt Kbhvn. 3. Målinger i København gennemført. 4. Vurdering af opfyldelse af EMEPs nye målestrategi er udarbejdet (ATMI 2). 5. Deltagelse i EMEP Task Force om modellering og validering (ATMI 2). 6. Partikelmåleprogram for PM 10, PM 2,5, ultrafine partikler og sod er gennemført og rapporteret (ATMI 3). 7. Målekampagner i WOODUSE-projektet påbegyndt (ATMI 3). 8. Målinger i Intervention-projektet af indendørspartikler i ca. 20 lejligheder (ATMI 3). 9. Vurdering af effekten af miljøzoner i Danmark og i København påbegyndt (ATMI 3). 3. Data og dagsprognoser for luftforurening i Kbh. kan ses på internettet. 4. Internt notat. 5. Mødereferater. 6. Rapport + artikel. 7. Datarapporter. 8. Datarapport. 9. Scenarieberegninger gennemført og måleplan udarbejdet Justitsministeriets accept. 5

6 10. Fortsættelse af studier af VOC er i udeluft (ATMI 3). 11. Undersøgelse af organisk (dioxin og PAH) og partikulær forurening fra brændeovne afsluttes. (ATMI 3). 12. Afslutning af karakterisering og spredning af ammoniak omkring en kilde (ATMI 3). 10. Målekampagne gennemført. Intern rapport. Ansøgning til nye projekter. 11. Rapport. 12. Datarapport. 10. Finansiering Finansiering, & aftale med landbruget. 6

7 RK-mål ATMI 4: Der er etableret et samlet operationelt 4. Operationelt system implementeret og anvendes. modelsystem med høj tidslig og rumlig opløsning til brug for vurdering og scenariestudier af luftforureningen i Danmark og Europa bl.a. tilpasset behovene i NOVANA-programmet og luftforureningsproblemer i byerne. ATMI 5: Der er udviklet prognose og scenarieværktøjer på aktuelle udvalgte områder f.ex. luftforurening i byer, ammoniak i nærområder, lugt, trafikstøj mv. 5. Et eller flere operationelle delsystemer foreligger og anvendes. AP-mål Udvikling og implementering af partikel-dynamik i det integrerede modelsystem (ATMI 4). 2. Videreudvikling af transportmodeller i NOVANA med høj opløsning og nyt våd- og tørdepositionsmodul (ATMI 4). 3. Model til beregning af lokal deposition af kvælstof til brug i NOVANA og til VVM-beregninger udviklet III). (ATMI 4). 4. Udvikling af modelsystem til beskrivelse af sammenhæng mellem luftforurening og klimaændringer, herunder konsekvenser for sundhed og natur (ATMI 4). 1. Partikelprognoser findes på nettet. 2. Ny modelversion anvendes i NOVANA. 3. Modelsystem udviklet og valideringsrapport foreligger. 4. Intern arbejdsrapport. 1. Finansiering Tæt kontakt med endusers. 4. Finansiering 5. Udbygning af samarbejdet med DMI indenfor luftforurenings- og klimamodeller. (ATMI 5) 6. Udvikling af modelsystem i samarbejde med SYS til beskrivelse af sammenhæng mellem luftforurening og økonomiske konsekvenser i relation til sundhed og økosystemer (ATMI 5). 7. Afslutning af phd-projekt om organiske partikler (ATMI 5). 8. Implementering af ataassimilering i THOR (ATMI 5). 9. Prototype af transportmodel for pollen. (ATMI 5). 10. Udvikling af model for luftbårne mikrobiologiske organismer (ATMI 5). 11. Udvikling af system til konsekvensvurdering af scenarier for brintsamfund mht. atmosfæriske processer, luftkvalitet samt samfundsøkonomiske a- spekter ATMI 5). 5. Én eller flere samarbejdsaftaler, fælles ansøgninger. 6. Projektrapport, Ecosence. 7. Ph.D.-afhandling. 8. Intern arbejdsrapport. 9. Beregninger foreligger. 10. Parameteriseringer for emission og prognoseberegninger til brug for felt kampagner foreligger. 11. Scenarier defineret og kobling mellem emission og luftkvalitetsmodeller beskrevet 5. Finansiering. 6. EFP-finansiering Ph.D. projekt 10. EU-ansøgning accepteret. 11. SFR-ansøgning accepteres. 7

8 12. Videreudvikling af CO 2 -model og evaluering mod internationale modeller (ATMI 5). 13. Floodrelief-projektet (EU) afsluttet (ATMI 5). 14. Salg af modeller og prognoser (ATMI 5). 12. Model sammenligning foreligger Afsluttende publikationer. 14. Modelsalg / samarbejdsaftaler

9 6. Formelle aftaler om samarbejde og nye projekter foreligger. RK-mål ATMI 6: Der er etableret udbygning og formalisering af samarbejdet med sundhedssektoren i form af et Sundhedscenter for miljøbetingede sundhedsproblemer med fokus på sammenkobling med epidemiologisk forskning. ATMI 7: Udvikling af nye og validerede modeller for human eksponering i inde-/udemiljøet med speciel fokus på luftforureningen i bymiljøet. ATMI 8: Sundhedkomponenter indarbejdet i miljøvurderinger af luftforureningen. AP-mål Samarbejdet på sundhedsområdet udbygges indenfor rammerne af AirPolife og Wooduse projekterne gennem fælles projektforslag (ATMI 6). 2. Videreudvikling af AirGIS modelsystemet mhp. byudvikling og langtidseksponering (ATMI 7). 3. Videreudvikling af AirGIS mht. beregninger for brændeovne (ATMI 7). 4. Beregninger af eksponering på adresseniveau for kost, kræft, helbredskohorte 200,000 adresser. (ATMI 7). 5. Studier af brændeovnsrøg i boliger inde og ude (ATMI 7). 7. Nye modeller, rapporter & artikler. 8. Valideringsrapport og modelbeskrivelse. 1. Nye ansøgninger / projekter. 2. Ny modelversion dokumenteret. 3. Ny modelversion dokumenteret. 4. Beregninger gennemført og rapporteret (AirPolife). 5. Datarapport. 6. Ekstern opbakning fra forskningsprogrammer og forskningsråd fra og med midten af Undersøgelse af dioxin i økologiske landbrug afsluttet (ATMI 8). 7. Videreudvikling af model for lugtgener fra stalde og (ATMI 8). 8. Undersøgelse af støjbelastning ved brug af Air- GIS metoderne (ATMI 8). 9. Kortlægning af vidensbehov vdr. boligopvarmning med træ i Danmark (ATMI 8). 10. Screening af lægemidler og triclosan afsluttet (ATMI 8). 6. Rapport til MST. 7. Ny modelversion dokumenteret. 8. Aftale med MST. 9. Forslag til metode for geografisk opgørelse foreligger. 10. Rapport til MST VMPIII forskningsmidler 8. Finansiering 9. Finansiering 10. 9

10 9. Data i databasen. Statusrapporter afleveret. RK-mål ATMI 9: Luftforureningsovervågningen under AMAP programmet er gennemført og videreudviklet. ATMI 10: Dansk kviksølvcenter etableret, herunder forskningsprojekter vedrørende kviksølvforurening. AP-mål AMAP monitering gennemført og rapporteret og aftale om fortsat monitering indgået (ATMI 9) 2. Detaljerede beregninger for deposition af miljøfremmede stoffer i Grønland er gennemført (ATMI 9). 3. Deltagelse i EMEP task force om Hemispheric Transport of Air Pollutants, herunder modelintercomparison (ATMI 9) 4. Måling af POP og Dioxiner i Nuuk er afsluttet og rapporteret (ATMI 9). 5. Videreudvikling og anvendelse af hemisfærisk transportmodel for Hg og forsuring (ATMI 9). 6. Udbygning af AMAP programmet med måling af partikelstørrelsesfordeling og solindstråling (AT- MI 9). 7. Udbygning af AMAP programmet med målinger med perfluro-forbindelser (ATMI 9). 8. Generelle luftkvalitetsmålinger samt måling af partikler og kviksølvforbindelser under Galatheaekspeditionen, aug (ATMI 9). 9. Deltagelse i Antarctic Tropospheric Chemistry Investigation field studies, NSF (ATMI 9). 10. Aftaler indgået. Rapporter/artikler foreligger. 1. Data i databasen. Rapport afleveret. Aftale med MST foreligger 2. Projektrapport. 3. Mødereferater, samt design til modelsammenligning foreligger. 4. Rapport foreligger. 5. Ny modelversion dokumenteret og implementeret i AMAP. 6. Målinger igangsat. 7. Målinger igangsat. 8. Deltagelse godkendt. Målinger igangsat. 9. Planlægning og forberedelse af målinger i 2007 gennemført. Projektplan. 9. Kontrakter under A- MAP. 10. Finansiering fra SNF mv. 1. Finansiering 2. Finansiering 3. Finansiering Finansiering 7. Finansiering 8. Finansiering 9. Kontrakt 10. Nyt forskningsprojekt vedrørende kviksølvforurening i Arktis (ATMI 10) 11. Vurdering af klimaændringers betydning for transporten af Hg og anden luftbåren forurening til Arktis, forprojekt gennemført (ATMI 10). 10. Ansøgning sendes til EU og MST. 11. Projekt igangsat. 10. Finansiering. 11. Finansiering. 10

11 Afdeling for Ferskvandsøkologi (FEVØ) Projektområde: Oplandsanalyser RK-mål - FEVØ 1. Der er udviklet modeller og analyseredskaber for Verificerede værktøjer til analyse af alle fosforbidrag: Tilgang af eksterne transporten af fosfor og kvælstof fra oplande til vandløb og indices, modeller, rapporter, videnskabelige artikler projekter søer Forskellige udvaskningsmodeller for kvælstof er afprøvet: Ansættelse af modelpersoner modeller, rapporter, videnskabelige artikler Hydrologiske modeller er udviklet til beregning af afstrømning fra umålte oplande: rapporter Oplandsanalyser er afprøvet i relation til behovet for indsatsplaner under Vandrammedirektivet Grundlag for fastlæggelse af referencetilstand foreligger AP-mål Dynamisk udvaskningsmodel opstillet (FEVØ 1) 2. Udvikling af 2. version af dansk fosforindeks (FEVØ 1) 3. Metoder til monitering af landbrugets næringsstoftab udviklet (VMP III-forskning) (FEVØ 1) 4. Analyse af diffuse fosforbidrag er igangsat (VMP III-forskning) (FEVØ 1) 5. Kortlægning af risikoen for P-tab er påbegyndt for hele DK. (FEVØ 1) 6. Analyse af forskellige typer oplandsmodeller gennemført(euroharp) (FEVØ 1) 7. Udvikling af transportmodel for fosfor igangsat (FEVØ 1) 8. Vurdering af usikkerhed på modeller for udvaskning gennemført (FEVØ 1) 9. Metode til beregning af næringsstoftab fra oplande uden målestationer er udviklet (FEVØ 1) 10. Rådgivning vedr. Regeringens Landbrugsudspil gennemført (FEVØ 1) 1. a) Rapportering af Daisy kalibrering færdig b) Modelberegning for 2 LOOP-oplande gennemført 2. P-index-modellen (2. version) parametriseret og opsat på forskellige oplandstyper 3. Statusnotat færdigt; 1 videnskabelig artikel 4. Feltundersøgelser påbegyndt 5. Datamodel opstillet; statusrapport foreligger 6. 3 videnskabelige artikler afsendt 7. Præsentation af model for amter; 1 videnskabelig artikel 8. 1 faglig rapport 9. Beregningsmodel foreligger; model beskrevet; teknisk anvisning 10. Notater vedr. vejledning og udredningsarbejde færdige Bevilling fra VMP III forskningspakke 5. Bevilling fra SNS Bevilling fra tværgående NO- VANA-pulje Bevilling fra SNS 11

12 Projektområde: Vandløb og Ådale RK-mål - FEVØ2. Der findes et forskningsbaseret fagligt grundlag til - Metoder til analyse af arealanvendelsens (landbrug, skovbrug) Finansiering via nye at vurdere sammenhængen mellem driftsændringer i landbruget indflydelse på biodiversitet i vandløb og ådale: ex- projekter og skovbruget og biokompleksitet og biodiversitet i pertsystem, faglige rapporter, videnskabelige artikler vandløb og ådale - Vidensgrundlaget omfatter: Referenceværktøjer, operationelle - FEVØ3. Vidensgrundlaget for implementering af vandrammedirektivet indikatorer for vandløbs økologiske kvalitet: Model- Ansættelse af forsker og Habitatdirektivet i vandløb foreligger ler, faglige rapporter, videnskabelige artikler, populære artikler - habitatmodeller - FEVØ4. Der er udviklet et expertsystem til vurdering af den samlede miljøpåvirkning fra dambrug, til brug for rådgivning - Modeller, faglige rapporter, videnskabelige artikler, der og administration beskriver ekspertsystemet AP-mål International publicering vedr. restaurering af Skjern Å gennemført (FEVØ 2) 2. Forskning vedr. biol. struktur i vandløb igangsat (FEVØ 2) 3. Miljømæssig effekt af nyetablerede vådområder på næringsstoffer vurderet (FEVØ 2) 4. Udredningsarbejde vedr. implementering af VRD, herunder referencedatabase for vandløb, opbygget (FEVØ 2 & 3) 1. 1 videnskabelig artikel afsendt 2. Ph.d.-projekt påbegyndt 3. 1 faglig rapport og 1 videnskabelig artikel afsendt 4. 1 videnskabelig artikel; 1 populær rapport; SNS projekt afsluttet Bevilling opnået 3. Overvågningsprogram fortsætter 4. Bevilling fra SNS 5. Sammenhænge mellem påvirkninger og de økologiske forhold i vandløb er udviklet til brug for indførelsen af VRD. (REBECCA-projektet) (FEVØ 3) 6. Undersøgelser vedr. sedimentets betydning for smådyr i vandløb afsluttet (FEVØ 2 & 3) 7. Udvikling af habitatmodeller for et dansk vandløb gennemført 8. Rådgivning vedr. Vandrammedirektivet gennemført (FEVØ 3) 5. Slutrapport samt 2 videnskabelige artikler afsendt 6. 2 videnskabelige artikler afsendt 7. 1 faglig rapport foreligger 8. Databearbejdning gennemført; notater til interkalibrering leveret

13 Projektområde: Klimaeffekter på ferske økosystemer RK-mål AP-mål Eksperimentel undersøgelse af effekterne af samspillet mellem temperatur og næringsstoffer på den biologiske struktur i vandløb (Island) gennemført (FEVØ 5) 2. Temperaturens betydning for søer undersøgt eksperimentelt i Lemming forsøgsanlæg (FEVØ 5) 3. Klimaændringers effekt på vandløb, søer og afstrømning er undersøgt på europæisk plan (FEVØ 5) 4. Klimaændringers betydning for naturgenopretning af finsk sø gennemført (FEVØ 5) 5. Klimaeffekter i Nord-atlantiske søer over de seneste c år er undersøgt med paleoøkologiske metoder (FEVØ 5). - FEVØ 5. Videngrundlaget om klimaeffekter er udbygget Modeller for, og videnskabelige artikler om vandløbs- og Ekstern finansiering med forskningsresultater vedr. effekten på afstrømning og søers biologiske respons på klimaændringer transport af næringsstoffer samt på vandløbs og søers næringsstofomsætning Modeller og videnskabelige artikler om prediktive værk- Palæo-økolog ansat og biologiske funktion tøjer til analyse af klimaændringers indflydelse på udvaskning og transport af næringsstoffer 1. Eksperiment gennemført; 2 artikler afsendt 2. Rapport om CONWOY-projektet færdig; 4 videnskabelige artikler afsendt; 1 bog om klimaeffekter udarbejdet; afholdelse af national konference 3. 3 videnskabelige artikler er afsendt 4. Laboratorieanalyser afsluttet 5. 1 videnskabelig artikel og 1 populær artikel afsendt Finansiering af feltundersøgelser på Grønland

14 Projektområde: Eutrofiering i fersk- og brakvandssøer RK-mål AP-mål FEVØ 6. Viden om søers biologiske funktion er udbygget Biologisk funktion: Modeller, faglige rapporter, videnskabelige Ekstern finansiering med modeller af sammenhænge mellem næringsstoffer og artikler om samspil mellem næringsstoffer og biologisk respons. biologiske forhold - FEVØ 7. Videngrundlaget for implementering af vandrammedirektivet Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv: Metoder til og Habitatdirektivet i søer samt for restaurering fastlæggelse af referencetilstand, og klassifikation af sø- af både ferskvands- og brakvandssøer foreligger er: miljøhistoriske analyser foreligger: rapporter, videnskabelige artikler Restaurering: populære artikler, faglige rapporter, videnskabelige artikler om Metoder til optimering af restaureringsindgreb i fersk- og brakvandssøer 1. Analyse af kemiske og biologiske restaureringsmetoder for danske søer igangsat (FEVØ 6) 2. Eksperimentelle undersøgelse af N & P begrænsning i søer igangsat (FEVØ 6 & 7) 3. Rådgivning vedr. interkalibrering i relation til VRD gennemført (FEVØ 7) 4. Samspil mellem fugle og søkvalitet dokumenteret (FEVØ 7) 5. Dynamiske planktonmodel for Ravn Sø er udviklet (FEVØ 7) 6. Biologiske indikatorer for økologisk vandkvalitet i søer er udviklet i overensstemmelse med VRD (FEVØ 7) 1. Ansøgning indsendt og feltundersøgelser igangsat; 1 videnskabelig artikel 2. Feltundersøgelser igangsat; 1 videnskabelig artikel 3. Data indberettet til EU ifm. interkalibrering; notater leveret 4. Indikatorer udviklet og beskrevet i populær artikel 5. Planktonmodel for Ravn Sø opbygget; notat foreligger 6. Rapport afsluttet; populærfaglig artikel færdiggjort 1. Ekstern finansiering 2. Forudsætter bevilling fra VMP III forskningspakke 3. SNS finansiering 4. Støtte fra cafemidler 5. Midler fra Århus Amt 6. 14

15 Projektområde: Miljøfremmede stoffer i ferskvand RK-mål - FEVØ 8. Viden om miljøfremmede stoffer er udbygget med Rapporter om forekomsten af de miljøfremmede stoffers Ekstern finansiering resultater om de hyppigste stoffers transport, skæbne og påvirkning i vandløb og deres effekt på nøgleorganismer af økologiske forhold i vandløb og søer AP-mål Effekt af pesticider på rekolonisering og den biologiske struktur i vandløb undersøges i et delvist eksperimentelt design (FEVØ 8) 2. Udledninger fra (model)-dambrug måles og data bearbejdes (FEVØ 8) 3. Undersøgelser vedr. effekten af rensemetoder fra dambrug på udledningen af miljøfremmede stoffer er igangsat (FEVØ 8). 4. Drift af pesticidvarslingssystem gennemført (FEVØ 8) 5. Formidling af viden om minimering af miljøpåvirkninger på dambrug (FEVØ 8) 1. Feltarbejde i naturlige vandløb afsluttes, 1 artikel afsendt 2. Statusrapport 3. Ansøgning udarbejdet; statusrapport 4. Bidrag til statusrapport afleveret; feltundersøgelser gennemført; 1 videnskabelig artikel 5. Undervisning på workshops 1. Bevilling fra pesticidmidler Bevilling fra Fødevaredirektoratet 4. Kontrakt med GEUS 5. 15

16 Projektområde: Fagdatacentre for ferskvand og landovervågning RK-mål - FEVØ 9. Overvågningsprogrammet (NOVANA) for ferskvand Der er gennemført fagmøder, workshops, modeludvik- Tværgående projektet og landovervågningsoplande er fagligt optimeret i et ling, tværgående udredningsprojekter bevilges af aftaleud- samarbejde med amterne valget AP-mål Overvågningsdata fra amternes LOOP-oplande er kvalitetssikret (FEVØ 9). 2. Der foreligger en vidensyntese om biologiske indikatorer for vandløb, søer og marine områder (FEVØ 9). 3. Fagdatacenterfunktioner er gennemført tilfredsstillende (FEVØ 9). 4. Udvikling af nationale databaser igangsat (FEVØ 9). 5. Justering af NOVANA-program for vandløb, søer og landovervågningsoplande (FEVØ 9). 6. Udvikling af DEVANO-overvågningsprogram for søer og vandløb (FEVØ 9). 7. Udvikling af fælles modelværktøjer til statens miljøcentre (FEVØ 9) LOOP-rapport 2. Faglig rapport 3. Fagmøder, workshops og styringsgruppemøder afholdt; notater udarbejdet 4. a) Datamodel for sødata udviklet; programmering af database påbegyndt b) Datamodel for vandløbsdata udviklet; programmering af datamodel påbegyndt. 5. Notater foreligger (3 stk.) og temadage afholdt (3 stk.) 6. Notater foreligger (2 stk.) og temadage afholdt (2 stk.) 7. Statusnotat foreligger a + b: Finansiering via FORS

17 Afdeling for Marin Økologi (MAR) Projektområde: Biologisk struktur og interaktioner mellem havbund og de frie vandmasser, herunder iltsvind og masseforekomster af alger RKmål - MAR 1. Der er frembragt ny viden om de faktorer, der regulerer 1. Videnskabelige artikler, rapporter mv., der kvantificerer Fondsmidler fra forekomst, vækst og udbredelse af planter, dyr og pro- og operationaliserer de regulerende faktorer i havet og i blandt andet ministe- cesser i havet og i kystzonen kystzonen rier, industri, amter, - MAR 2. Vidensgrundlaget for at implementere biologisk 2. Videnskabelige artikler om biologisk modellering. forskningsråd og modellering af havmiljøet er udbygget 3. Rapporter og videnskabelige artikler om de miljømæssige Carlsbergfondet - MAR 3. Der er tilvejebragt et fagligt grundlag for at opstille effekter af havdambrug forudsætninger for skaldyrsproduktion samt hav- og saltvandsbrug i danske havområder AP-mål Der er lavet en vidensyntese om bentiske algers betydning for stofomsætning i havbunden (MAR 1) 2. Tidligere gennemførte VVM redegørelser er kortlagt og registreret (MAR 1) 3. Der er frembragt ny viden om genetablering af fauna i iltsvindsområder (MAR 1) 4. Fækaliepåvirkningen af sedimentprocesser fra muslingebrug er kvantificeret (MAR 3) 5. Foulingorganismer ifm opdræt af muslinger og østers er kortlagt (MAR 3) 6. Videnopbygning om regulering af bentiske kiselagesamfund (MAR 3) 7. Videnopbygning om de faktorer, der regulerer caragentangs vækst (MAR 3) 1. Opsamlende rapport udarbejdet 2. Meta-database over VVM-redegørelser er etableret 3. Videnskabelig artikel publiceret 4. Data fra målinger under forskellige brug i Limfjorden 5. Data indsamlet i Limfjorden og samlet på kort 6. Der er publiceret en videnskabelig artikel 7. Data fra laboratorie- og feltforsøg foreligger. Årsrapport er udarbejdet. 17

18 Projektområde: Overvågning i de danske havområder og Implementering af vandrammedirektiv og habitatdirektiv RKmål MAR 4. Havmiljøovervågningen i Danmark er gennemført i Rapporter og data fra NOVANA; Rapporter med sammenhængende henhold til NOVANA programmet analyser af miljøtilstanden i de danske MAR 5. Det nødvendige videngrundlag til implementering af havområder, herunder betydningen af klimabetingede EU s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv i Danmark foreligger ændringer af belastning med næringsstoffer Rapporter vedrørende typologier, referenceforhold og kvalitetsklasser for den danske kystzone; rapporter om konsekvensvurderinger for implementering af Vandrammedirektivet AP-mål NOVANA samt iltsvindstogter er gennemført (MAR 4) 2. Tekniske anvisninger for monitering af fisk er udarbejdet (MAR 4) 3. Der er igangsat faglig implementering af Vandrammedirektivet i relation til resultaterne fra den europæiske interkalibrering (MAR 5) 4. Der er frembragt viden om referenceforhold, kvalitetsklasser og kvalitetsparametre (MAR 5) 5. Der kortlægges nye stenrev og boblerev (MAR 5) 6. Samarbejdet med SNS om kortlægning af naturtyper, klassifikation, overvågning og udformning af basisanalyser ifm Habitatdirektiv og NATURA 2000 er styrket (MAR 5) 1. NOVANA data er indlagt i MADS databasen. Rapporter fra de enkelte iltsvindstogter er publiceret 2. Tekniske anvisninger fremsendt til Aftaleudvalget 3. Der udarbejdes rapport om anvendeligheden af biologiske indikatorer for påvirkning med næringsstoffer 4. Der er udarbejdet en rapport om tærskelværdier for makroalge-dækningsgrader 5. Der gennemført togter og udarbejdet rapportbidrag 6. Der er sammen med SNS udarbejdet en redegørelse om videnshuller i basisanalyser. - 18

19 Projektområde: Udvikling og anvendelse af empiriske og dynamiske modeller i havmiljøet RKmål - MAR 6. Vidensgrundlaget for at implementere biologisk - Videnskabelige artikler om biologisk modellering. Financiering fra EU, modellering af havmiljøet er udbygget - Rapporter og videnskabelige artikler om modelbeskrivelse VMPIII pulje, over- - MAR 7. Der er etableret af et hieraki af modeller til vurdering af danske fjorde og åbne havområder vågnigen og cafe- af samspillet mellem belastning og miljøeffekter i havet midleretablering af - MAR 8. Der er opstillet et nyt modelkoncept for danske fjorde. modelnetværk i Danmark - MAR 9. Grundlaget for modelbeskrivelse af de åbne danske havområder er forbedret med et biologisk modelgrundlag AP-mål Dokumentation af metode til kvantificering af opblanding alderstracer (MAR 6) 2. Udvikling af 3D-hydrografisk model for Horsens Fjord (MAR 6) 3. Udvikling af 3D-hydrografisk model for Young Sound (MAR 7) 4. Etablering af samarbejde med SYKE, Finland, om et fælles projekt ( COHERENS ) til etablering og anvendelse af en hydrodynamisk model for Østersøen (MAR 7) 1. Artikel accepteret 2. Model valideret 3. Model valideret 4. Fælles bidrag til EMAP-projektet foreligger 4. At SYKE vil indgå i samarbejde 5. Ansættelse af 2 forskere/ seniorforskere inden for biologisk modellering. 5. Udvikling af en prototype for en dynamisk fjordmodel (MAR 8) 6. Videreudvikling af Empirisk modellering af Limfjorden og indre farvande (MAR 9) 7. Anvendelse af globale modeller i klimascenarier (MAR 9) 8. Kvantificering af biotilgængelighed (MAR 9) 5. Kodet model foreligger 6. 4 artikler sendt ind 7. Eksperimenter afsluttet, artikel sendt ind 8. Eksperimenter afsluttet, artikel sendt ind 19

20 Projektområde: Struktur og funktion af arktiske marine områder RKmål - MAR 10. Der er igangsat langtidsserier af data, som beskriver Rapporter med resultater af overvågningen i Marinbasis Fortsat finansiering status og udvikling i arktiske havmiljøer, blandt andet i programmet fra DANCEA samt relation til klimaudvikling Videnskabelige artikler og rapporter om samspil mellem deltagelse i internationale - MAR 11 Videngrundlaget om det arktiske havmiljø er udbygget havbunden og de frie vandmasser og kvantificering af projekter i ark- på områderne økologisk struktur og funktion de økologiske processer tisk AP-mål Marinbasisprogrammet for 2006 er gennemført (MAR 10) 2. Udvikling af metode til kemisk analyse af kalkstrukturer i arktiske bunddyr (MAR11) 3. Vækstdynamik hos arktiske søpindsvin undersøges (MAR 11) 4. Øget viden om betydningen af opløst organisk stof i kulstofkredsløbet i arktiske områder (MAR 11) 5. Der gennemføres undersøgelser af effekter af olieboringer på biota (MAR 11) 6. ECOGREEN projektet igangsættes (MAR 11) 7. Øget viden om sammenhæng mellem isdække, plankton og hvaler (MAR 11) 8. Øget viden om Effekter af olie på Calanus (MAR 11) 9. Der er gennemført et sæsonstudie af variationen i pelagiske planktonsamfunds følsomhed overfor PAH er (MAR 11) 1. Overvågningsrapport udarbejdet 2. Forsøgsprotokol udarbejdet 3. Artikel udarbejdet 4. Artikel udarbejdet 5. Artikel publiceres 6. Fremdrift i projektplan 7. Der er publiceret en artikel 8. Der er submittet en artikel 9. Data fra Sæsonstudie foreligger 2. Midler fra Carlsberg Fondet 6. Finansiering fra IPY 20

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Bilag 1. og AP07mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger () i og deres sammenhæng med de årlige målsætninger i arbejdsprogram 2007 (AP07mål) Afdeling for Arktisk

Læs mere

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2011

Klimaprojekter i Arktis 2011 Klimaprojekter i Arktis 2011 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 Godkendt på DMU s bestyrelsesmøde 15. december 2004 December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Anvendelses- muligheder for GOI typologien

Anvendelses- muligheder for GOI typologien Anvendelses- muligheder for GOI typologien Igangværende projekt financieret af By- og Landskabsstyrelsen Mette Dahl, GEUS Klaus Hinsby, GEUS Jette Vindum, Kolding Kommune ATV møde om Grundvand/overfladevand-interaktion

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2010

Klimaprojekter i Arktis 2010 Klimaprojekter i Arktis 2010 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser

Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser 1. Kontraktparter og kontraktperiode. Der indgås en kontrakt mellem Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA

Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter, som i 2013 er sat i gang med økonomisk støtte fra Miljøstøtteordningen

Læs mere

På vej mod en landsdækkende nitratmodel

På vej mod en landsdækkende nitratmodel NiCA Seminar, 9. oktober 2014, Aarhus Universitet På vej mod en landsdækkende nitratmodel Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og DCA) Seniorforsker, Anker

Læs mere

Projekttitel Program for Overvågning af Grønlands Indlandsis; PROMICE 2014

Projekttitel Program for Overvågning af Grønlands Indlandsis; PROMICE 2014 Klimaprojekter i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Programbeskrivelse 1. del

Programbeskrivelse 1. del Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 780 Offentligt Udkast til offentlig høring 2010 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-15 Programbeskrivelse

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA

Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter, som i 2014 er sat i gang med økonomisk støtte fra Miljøstøtteordningen

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 112 MILJØBIBLIOTEKET 113 7 Målrettet indsats nødvendig Det er klart, at de gentagne iltsvind i de danske farvande forringer livet i havet og ødelægger store naturværdier. Der skal færre næringsstoffer

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Tekst skrives ind i sdehoved/sidefod Rigsfællesskabet En del af Rigsfællesskabet

Læs mere

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner 1 Indhold: Forpligtigelse: Vandrammedirektivets bilag v 1.4. Udfordringer: Implementering af yderligere kvalitetselementer Oversættelse af interkalibreringen

Læs mere

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 Indhold: Baggrund Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 I. Kommunalreformen II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klimaområdet IV. Styrket vand og naturindsats

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS INDHOLD Overordnet fokus Faglige projekter herunder status på igangværende projekter vedr. virkemidler

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler Status for kvælstof Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler, Indhold 1) Status for Danmarks kvælstofudledninger 2) Tidsforsinkelse og vejen tilbage til et godt

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM 2010-2013 Bilag 1 Økonomiske rammer 2010 1. Reservationsbevillingen til Miljøundersøgelser Miljøministeriets reservationsbevilling vedrørende Miljøundersøgelser fremgår

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekter under Vandmiljøplan III

Projektbeskrivelse for projekter under Vandmiljøplan III Projektbeskrivelse for projekter under Vandmiljøplan III i henhold til Fødevareministeriets aktstykke166 af 17. maj 2004, tiltrådt af Finansudvalget den 26. maj 2004 1. Projektets titel Udpegning af risikoområder

Læs mere

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004 Regeringen 1 Vandmiljøplan III 2004 2 Vandmiljøplan III, 2004 Udgivet af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tryk: Schultz Grafisk Lay-out: Page Leroy Cruce Fotos: Bert Wiklund,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet?

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Målrettet regulering - hvor, hvordan, hvorfor? Mandag den 31. oktober, Frederiksberg Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Seniorforsker Anker

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget Til: Dato: Europaudvalget 15. januar 2008 Miljø- og Planlægningsudvalgets udtalelse til Europaudvalget om Kommissionens

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Ålegræssets historiske udbredelse i de danske farvande Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Baggrundsfoto: Peter Bondo Christensen

Læs mere

Jagten på den gode økologiske tilstand

Jagten på den gode økologiske tilstand Jagten på den gode økologiske tilstand Om de grundvilkår der definerer bundhabitaten og om de kvalitetsparametre der bestemmer dens økologiske tilstand Hvordan tages der højde for disse i miljøvurderinger?

Læs mere

Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA

Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA Annette Baattrup-Pedersen Afd. for Ferskvandsøkologi Kvalitetssikring på forskellige niveauer EU-direktiver mm NOVANA Tekniske anvisninger Feltundersøgelser

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Opslag 2016. Indkaldelse af ansøgninger om tilskud. fra. Miljøstyrelsens Program for. Bekæmpelsesmiddelforskning i perioden

Opslag 2016. Indkaldelse af ansøgninger om tilskud. fra. Miljøstyrelsens Program for. Bekæmpelsesmiddelforskning i perioden Opslag 2016 Indkaldelse af ansøgninger om tilskud fra Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning i perioden 2016 2019 Ansøgningsfrist er tirsdag den 1. december 2015 Ansøgningsskema og vejledning

Læs mere

Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø

Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø Kandidat i Jordbrug, Natur og Miljø En uddannelse med fokus på jordbrug, klima, vandmiljø, biodiversitet, naturressourcer og samfund A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006 1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi fordeler i 2006 sine midler til henholdsvis 3 eksisterende projekter (alle igangsat i 2005) og 5 nye projekter (projektstart 2006). Dertil kommer et eller flere

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Kommenteret dagsorden for mødet i NOVANA-styringsgruppen for marine områder den 9. februar 2005 hos Miljøstyrelsen DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Videnbehov til implementering af Vandrammedirektivet i Danmark

Videnbehov til implementering af Vandrammedirektivet i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser 200802 JEA Videnbehov til implementering af Vandrammedirektivet i Danmark Indledning Vandrammedirektivet (VRD) har til formål at forhindre forringelser og at forbedre miljøtilstanden

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden?

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef (Ph.D) 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute,

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu juni 2012 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi aktiviteter i 2005

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi aktiviteter i 2005 1 SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- må højst fylde 5 sider 1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater MiFi har i 2005 holdt to møder hhv. d. 28/1 og d. 14-15/9. Begge

Læs mere

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Minihøring, 18. november 2014, Scandinavian Congress Center, Århus Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Baggrund Metodik Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet) Operationelle modeller for ammoniakemission og spredning fra husdyrhold

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet) Operationelle modeller for ammoniakemission og spredning fra husdyrhold Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og Forskningskontoret DATO: 19. januar 2005 Statusrapport for udviklings- og forskningsprojekter under Vandmiljøplan

Læs mere