Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts Spørgsmål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:"

Transkript

1 Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Web Dato: 30. marts 2012 Spørgsmål: Jeg er blevet kontaktet om vedlagte ansøgning. [Interreg - Kreative Industrier i Øresundsregionen]. Det lyder jo som en på mange måder god idé med en samlet strategi for de kreative industrier. Jeg vil spørge dig [koncerndirektør Kim Høgh] om to ting. Det ene: Vurderer du, at der er et sagligt behov for et initiativ af denne art? Og det andet: Hvordan ville mulighederne for støtte i vores regi være - og hvornår ville det i givet fald kunne behandles? Svar: Projektet er i høj grad lagt an som et analyseprojekt. Det handler om kortlægning og identifikation af barrierer for de kreative industrier i Øresundsregionen. Analysen er tidligere lavet for København. Det nye projekt handler om at udbrede undersøgelsen til Øresundsregionen. Det er administrationens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt nyskabende til Interreg-programmet blot at udbrede en allerede gennemført analyse til hele Øresundsregionen. Samtidig mangler der er et præcist og handlingsrettet erhvervsfremmeformål med projektet. Vækstforum Hovedstaden støtter erhvervsfremmeprojekter med erhvervsudviklingsmidler. Men Vækstforum går normalt ikke ind i projekter, hvis hovedformål er analyse. Hvis Region Hovedstaden i givet fald skulle gå ind og medfinansiere projektet kunne det ske med midler afsat til Øvrig regional udvikling. Ansøgningen ville så skulle behandles af regionsrådet i maj Koncern Regional Udvikling blev af Dansk Design Center spurgt om muligheden for medfinansiering af projektet i forbindelse med, at centret udarbejdede ansøgningen. Dog uden at der blev præsenteret et konkret projekt. På grundlag af ovenstående svarede administrationen Dansk Design Center, at det ikke var oplagt, at regionen indgik i projektet.

2 Side 1 Kreative industrier i Øresundsregionen. Formål med projektet. Formålet med projektet er at kortlægge de kreative industrier i Øresundsregionen og undersøge de kreative industriers betydning for innovation og jobskabelse i regionen. Projektet har to fokusområder. Det ene er innovation og iværksætteri i de kreative industrier, og den afsmittende effekt på andre industrier. Det andet fokusområde er de kreative industriers betydning for et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen. Kritiske rammebetingelser vil blive identificeret. Det vil blive undersøgt, hvor der er hæmmende barrierer, og hvor der er behov for bedre erhvervsvilkår. Et tættere samarbejde mellem kreative industrier i Øresundsregionen kan have flere fordele. Det kan styrke de kreative industrier, hvis virksomhederne har adgang til et mere fælles arbejdsmarked og kan udnytte særlige kompetencer på begge sider af Sundet. Det kan endvidere styrke industrien, hvis et tættere samarbejde kan udløse synergieffekter, hvilket er sandsynligt, da der formentlig er forskelle i specialisering og styrkepositioner på de to sider af Sundet. På grundlag af ovenstående undersøgelser vil der blive lavet forslag, der kan styrke de kreative industriers betydning for job og velstand i Øresundsregionen. Baggrund for projektet. Fremtidens velstand i Øresundsregionen - som i andre højt udviklede regioner kommer til at bygge på højteknologisk produktion, vidensintensiv service og kreative industrier. For at skabe mange jobs og bæredygtig velstand er det nødvendigt at have en stærk position i den globale konkurrence på innovation. Det er en konkurrence mellem virksomheder, men det er også en konkurrence mellem regioner og Metropoler på erhvervsmæssige rammebetingelser - både generelle rammebetingelser, men også rammebetingelser i topklasse for regionens eller Metropolens styrkepositioner. Øresundsregionen har flere styrkepositioner inden for både højteknologisk produktion, vidensintensiv service og kreative industrier, og deres fremtidige udvikling vil i høj grad bestemmes af, hvordan de klarer sig i den globale konkurrence på innovation. En væsentlig del af denne konkurrence kommer til at handle om nye cleantech løsninger og nye velfærdsløsninger, hvor ny teknologi og nye kombinationer af teknologi spiller en afgørende rolle, men for at skabe de bedste løsninger vil en menneskeliggørelse af teknologien blive en afgørende konkurrencefaktor. Her kan de kreative industrier komme til at spille en afgørende rolle.

3 Side 2 Det gælder ikke mindst design med nye faglige discipliner, som brugercentreret design, interaktiv design, service design og strategisk design eller designtænkning, som er vigtige kompetencer og redskaber for innovation i alle erhverv. Men det gælder også webdesign og webtjenester, hvor nye metoder og forretningsmodeller udvikles og spredes til andre områder. Nye designformer og webtjenster er muliggjort af den digitale teknologi, og vi er formentlig kun ved begyndelsen af de muligheder, der ligger i den digitale teknologi. Overraskende eksperimenter opstår, hvor kunst og teknologi mødes, og det gælder ikke kun digital teknologi. Der er mange eksempler på, at kunstnere og designere deltager i eksperimenter og udviklingsprojekter sammen med eksperter fra flere forskellige videnskabelige discipliner, og det synes at være en voksende tendens. I verdens førende multietniske og multikulturelle Metropoler som London og New York, men også i den måske mest multikulturelle metropol Montreal, er der blomstrende industrielle miljøer, hvor blandingen af kunst og teknologi arttech er en drivende faktor i en ny industriel revolution. Der findes også et spirende arttech-miljø i Øresundsregionen, og en undersøgelse har vist, at selvom miljøet er begrænset, er arttech-miljøet i Øresundsregionen måske det største i Europa, bortset fra London. Arttech-miljøet kan måske blive en vigtig kilde til innovation i Øresundsregionen. Kreative industrier er en vidtforgrenet industri med mange brancher, der har det tilfælles, at selve produktet er resultatet af en kunstnerisk og kreativ udfoldelse, men produktionsproces og virksomhedsdannelse kan være meget forskellig. Mangfoldigheden i den kreative industri kommer også til udtryk ved at nogle kreative virksomheder har ansatte med meget forskellig baggrund - både menneskeligt, fagligt og etnisk. I en tid, hvor traditionelle arbejdspladser flytter ud, og mange nye jobs skabes i højteknologisk produktion, vidensintensiv service og kreative industrier, er det vigtigt, at der også skabes en mangfoldighed af nye job, og her kan dele af de kreative industrier komme til at spille en særlig rolle. Sammenfattende kan det konstateres, at kreative industrier er vigtige og måske udgør de den største jobskaber i Øresundsregionen. Og at kreative industrier både kan få en særlig betydning for innovation og velstand, og spille en vigtig rolle i skabelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked. For at udnytte mulighederne i de kreative industrier, må der udvikles en erhvervsstrategi for de kreative industrier. Skal det ske på et faktabaseret grundlag, er der brug for en bedre beskrivelse af de kreative industrier og en bedre forståelse af de kritiske rammebetingelser og erhvervsmæssige vilkår.

4 Side 3 Undersøgelsen. Undersøgelsen af de kreative industrier består af 3 delanalyser: Kortlægning og international benchmark af alle kreative industrier i Øresundsregionen på grundlag af eksisterende data. Opgørelse af antal virksomheder og beskæftigelse inden for design, webtjenester og arttech på grundlag af nye data og en beskrivelse af kritiske rammebetingelser. Opgørelse af sociale virksomheder og deres beskæftigelse inden for kreative industrier og en beskrivelse af de erhvervsmæssige vilkår. Kortlægning og international benchmark af kreative industrier i Øresundsregionen. I studiet Det kreative København er de kreative industrier i København kortlagt, og beskæftigelsen i de kreative industrier i København er sammenlignet med andre Metropoler i Europa. Der er lagt særlig vægt på at belyse omfanget af specialisering, fordi specialisering er udtryk for en stærk position på det globale marked. En erhvervsspecialisering kan opgøres som erhvervets andel af den samlede beskæftigelse. Ved at opgøre beskæftigelsen i et erhverv i forhold til den samlede beskæftigelse og sammenligne på tværs af regioner, får man et godt udtryk for, i hvilke erhverv en region er specialiseret. De specialiserede erhverv er udtryk for regionens styrkepositioner, hvis den relativt høje beskæftigelse er opnået ved en stor eksport, hvilket vil være tilfældet, når man sammenligner regioner på nogenlunde samme velstandsniveau. De kreative industrier i de nordiske Metropoler hører til blandt de mest specialiserede i Europa. Denne undersøgelsen vil vise, hvordan Øresundsregionen placerer sig i sammenligning med Europas øvrige metropoler. Der undersøges både den samlede kreative industri og en række subklynger inden for den kreative industri. Som supplement til at undersøge de kreative industrier, kan man undersøge de kreative jobfunktioner. Det vil sige kreative jobfunktioner i kreative industrier og i alle andre industrier. Det er også sket for København, og der er sammenlignet med de førende kreative Metropoler i USA og enkelte vigtige kreative Metropoler i Europa. Stockholm er helt i top og København er også blandt de Metropoler, der har et relativt stort antal kreative jobfunktioner. I denne undersøgelse vil der blive lavet sammenlignelige tal for Øresundsregionen, og den vil blive sammenlignet med de førende kreative metropoler i USA og Europa for at

5 Side 4 identificere Øresundsregionens styrkepositioner. Sammenligningen vil omfatte både den samlede kreative klasse og en halv-snes vigtige undergrupper. Sammenligning af koncentrationen og specialiseringen inden for den kreative industri og den kreative klasse kan give en indikation af de kreative styrkepositioner i Øresundsregionen. Studiet Det kreative København viste, at København har flere styrkepositioner bl.a. design og webtjenester. Denne undersøgelse kan illustrere om Øresundsregionen underbygger disse styrkepositioner. Men undersøgelsen kan også give et fingerpeg om, hvorvidt der er forskellige styrkepositioner på de to sider af Sundet. Da undersøgelsen allerede er lavet for København, vil det ikke være særligt ressourcekrævende at udvide undersøgelsen til Øresundsregionen. Beskrivelse af design, webtjenester og arttech, samt undersøgelse af kritiske rammebetingelser. De databaser, der bruges til internationale sammenligninger er mangelfulde, men gør det dog muligt, at skabe brugbare billeder af forskelle i specialiseringen. Data er imidlertid ikke gode nok til en fyldestgørende beskrivelse af subklynger og slet ikke en beskrivelse af nye vækstområder, da udviklingen går så hurtigt, at de officielle nomenklaturer og kategorier ikke kan følge med. Der vil blive udvalgt tre brancher, der ventes at få stor betydning for udviklingen af de kreative industrier. De tre områder, der gøres til genstand for en særlig kortlægning er: designbranchen, webtjenester og arttech. Design og webtjenester kan formentlig afgrænses som selvstændige subklynger, mens arttech både kan være en opstående subklynge eller et værktøj, en kompetence, eller en særlig aktivitet, som finder anvendelse i mange kreative erhverv. Det kan også være begge dele. Designbranchen, webtjenester og arttech vil blive kortlagt ved hjælp af snowball teknikken. Teknikken blev bl.a. brugt til at kortlægge den danske miljøklynge, og metoden har vist sig anvendelig til at identificere virksomheder i nye og meget dynamiske brancher. Ved snowball metoden bliver virksomheder, organisationer og netværk inden for design, webtjenester og arttech identificeret. Til de identificerede virksomheder mv. udsendes herefter et spørgeskema, hvor virksomhederne bliver spurgt, om de selv mener, at de tilhører henholdsvis design, webtjenester og arttech. Virksomhederne vil også blive bedt om at oplyse om beskæftigelse, omsætning, eksport og indtjening.

6 Side 5 I spørgeskemaet vil virksomhederne endvidere blive spurgt om deres vurdering af de erhvervsmæssige rammebetingelser. Der vil blive udarbejdet en liste over vigtige rammebetingelser og virksomhederne vil blive bedt om at vurdere kvaliteten af rammebetingelserne på en skala fra overordentlig god til meget ringe. Svarpersonerne vil endvidere få mulighed for at komme med forslag til forbedring af rammebetingelserne. Virksomhederne bliver også spurgt om deres forretningsmodeller, innovationsprojekter og ønsker om samarbejdspartnere m.v. Det er forventningen, at spørgeskemaundersøgelsen vil give et godt overordnet billede af de tre brancher/områder, deres syn på rammebetingelserne og prioriterede innovationsprojekter og mulige samarbejdspartnere. På grundlag af besvarelserne kombineret med desk research og kontakter i netværket udvælges nøglepersoner fra de tre brancher, som ventes at have særligt kvalificerede bud på branchens udfordringer og muligheder. De udvalgte personer interviewes om deres syn på branchen, dens styrke, muligheder og internationale position. Desuden interviewes personerne om deres syn på rammebetingelserne. Hvor er der særlige barrierer, og hvor er der behov for initiativer, der kan styrke erhvervene i den globale konkurrence? Det er vurderingen, at der på grundlag af snowballen, spørgeskemaundersøgelsen og interviewene kan laves en detaljeret kortlægning af designbranchen, webtjenester og arttech i Øresundsregionen samt en beskrivelse af branchernes syn på de erhvervsmæssige vilkår og ønsker om forbedringer. Beskrivelse af sociale virksomheder inden for kreative industrier og beskrivelse af de erhvervsmæssige vilkår. Der vil blive lavet en definition af sociale virksomheder og socialt ansvar, som kan danne grundlag for en undersøgelse af, hvor udbredt fænomenet er inden for de kreative industrier i Øresundsregionen. Snowball teknikken vil blive anvendt til at identificere sociale virksomheder og virksomheder, der arbejder med socialt ansvar. De identificerede virksomheder vil få et spørgeskema, hvor de skal tage stilling til, om de er en social virksomhed og/eller arbejder med socialt ansvar. Virksomhederne vil også blive bedt om at oplyse beskæftigelse, omsætning, eksport og indtjening. I spørgeskemaet vil virksomhederne endvidere blive spurgt om deres vurdering af de erhvervsmæssige vilkår for sociale virksomheder og betingelserne for at arbejde med socialt ansvar. Svarpersonerne vil endvidere få mulighed for at komme med forslag til forbedringer af vilkårene.

7 Side 6 Virksomhederne vil også blive spurgt om deres forretningsmodeller, innovationsprojekter og ønsker om samarbejdspartnere m.v. Det er forventningen, at spørgeskemaundersøgelsen vil give et godt overordnet billede af de sociale virksomheder og virksomheder, der arbejder med socialt ansvar, samt deres syn på erhvervsvilkårene og deres prioriterede projekter og ønsker om samarbejdspartnere. På grundlag af besvarelserne kombineret med desk research og kontakter i netværket udvælges nøglepersoner, som ventes at have særligt kvalificerede bud på fordringer og muligheder for sociale virksomheder inden for de kreative industrier samt betingelser og muligheder for at arbejde med socialt ansvar. De udvalgte personer interviewes om deres synspunkter og ønsker til forbedringer af vilkårene. Det er vurderingen, at der på grundlag af snowballen, spørgeskemaundersøgelsen og interviewene kan laves en detaljeret beskrivelse af sociale virksomheder og virksomheder inden for de kreative industrier, der arbejder med socialt ansvar i Øresundsregionen. Og at der kan indsamles vigtig viden om virksomhedernes syn på de erhvervsmæssige vilkår og ønsker til forbedringer. Politikforslag. Det er hensigten, at kortlægningen og undersøgelserne skal give et solidt grundlag for en vurdering af særlige styrkepositioner, jobmæssige muligheder og de erhvervsmæssige rammer for nogle af de mest dynamiske dele af de kreative industrier i Øresundsregionen. Det er også hensigten, at kortlægningen skal give et godt billede af rummeligheden af det kreative arbejdsmarked, omfanget af sociale virksomheder og de vilkår de arbejder under. På det grundlag vil der blive udarbejdet politikforslag med særlig fokus på innovation, iværksætteri og vilkår for sociale virksomheder. Der vil blive lagt særlig vægt på forslag, der kan fremme samarbejdet og udnytte en mulig synergi i Øresundsregionen Der vil blive arbejdet med de områder, hvor undersøgelserne viser, at der er særlige barrierer eller brug for bedre vilkår for at udnytte mulighederne for nye jobs. Der vil blive arbejdet med muligheder for udveksling af arbejdspladser og praktikpladser på tværs af Sundet. Tidligere undersøgelser og internationale erfaringer viser, at følgende områder har særlig betydning for udviklingen af de kreative industrier: Attraktive byrum og tætte byggerier med en sammensat befolkning og billige erhvervslejemål. Mange og varierede uddannelsestilbud. Gode vilkår for iværksætteri og mange og varierede inkubator muligheder.

8 Side 7 Adgang til risikovillig kapital, der er særligt tilpasset kreative opstartsvirksomheder. Mange events og mødesteder, hvor mennesker med kunstnerisk baggrund og teknologisk baggrund kan mødes og udveksle ideer. Der vil blive nedsat en dialoggruppe med repræsentanter for de kreative erhverv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, eksperter og politiske beslutningstagere, hvor undersøgelsens resultater og forslag vil blive diskuteret. Der vil blive arbejdet videre med de forslag, der får høj prioritet, og det er hensigten, at forslagene skal konkretiseres og modnes så meget, at der kan udarbejdes budgetter, så forslagene umiddelbart kan gennemføres, hvis der er tilstrækkelig politisk tilslutning og finansieringen er tilstede.

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere