Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler"

Transkript

1 Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015

2

3 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie... 4 Afsnit D Dækninger... 8 Afsnit E Udbetalinger Afsnit F Alderspension Afsnit G Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Afsnit H Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Afsnit I Udbetalinger ved død Afsnit J Sundhedsforsikring Afsnit K Undtagelser fra dækning Afsnit L Fratrædelse Afsnit M Præmieophør uden fratrædelse Afsnit N Øvrige forhold Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 1

4

5 Afsnit A Omfattede medarbejdere 1. Omfattede medarbejdere De generelle vilkår gælder for alle medarbejdere med Kollektiv pensionsordning eller Fleksibel pensionsordning i Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr ( Sampension ). 2. Pensionsordningen er lukket for tilgang Pensionsordningerne er lukket for tilgang af nye medarbejdere. 3. Begrænset dækning Medarbejdere, der ikke har afgivet de af Sampension krævede helbredsoplysninger i forbindelse med optagelsen, har begrænset dækning, jf. stk. 2 og 3. De af stk. 1 omfattede medarbejdere er omfattet af en livsvarig alderspension uden ret til præmiefritagelse. De af stk. 1 omfattede medarbejdere er omfattet af gruppelivsforsikringen, jf. 15. Afgiver medarbejderen helbredsoplysninger på et senere tidspunkt, hvor der fortsat betales præmie, bliver medarbejderen omfattet af en pensionsordning med fuld dækning. Der er ikke dækning for de i afsnit G J nævnte begivenheder ( forsikringsbegivenheder ), der indtræder inden oprettelsen af en pensionsordning med fuld dækning. Det er medarbejderens ansvar at afgive helbredsoplysninger til Sampension. Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer 4. Aftalen Pensionsordningen er oprettet på grundlag af en eller flere aftaler mellem på den ene side Sampension og på den anden side fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, kommuner, arbejdsgivere og lignende ( aftaleparter ). Der er tale om en aftale mellem aftaleparterne, medarbejderen og Sampension bestående af aftaler mellem alle parter. Sampension er et pensionsselskab, der er ejet af aftaleparter bag hovedparten af medarbejdernes pensionsaftaler. Sampensions bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra aftaleparterne. Aftaleparterne og Sampensions bestyrelse træffer beslutninger om pensionsordningen på medarbejdernes vegne i medfør af den ret, som aftaleparterne har til at træffe beslutning herom. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 3

6 5. Vilkår for pensionsordningen Pensionsordningen er omfattet af dansk ret. Aftalegrundlaget (vilkår) for pensionsordningen består af følgende: Generelle vilkår Individuelle vilkår Særlige vilkår for enkelte emner fx Sundhedsforsikring og lignende. Gruppelivsdækninger er tillige omfattet af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppelivs ( FG ) til enhver tid gældende almindelige forsikringsbetingelser for gruppeliv med tilhørende forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme og visse kritiske sygdomme til børn, medmindre andet fremgår af de aftalte vilkår. Hvis sundhedsforsikringen er oprettet i et andet selskab, er dette selskabs betingelser for sundhedsforsikring tillige gældende for pensionsordningen. Sampension udsteder en pensions- og forsikringsoversigt med oplysninger om forsikringsdækninger og supplerende vilkår for pensionsordningen, herunder aldersgrænser. Stk. 6. Sampension udsteder et pensionsoverblik med supplerende oplysninger om pensionsordningen. Stk. 7. Vilkår for pensionsordningen er tilgængelige på sampension.dk og kan bestilles i Sampension. FG s forsikringsbetingelser fremgår af og kan bestilles i FG. 6. Ændringer af pensionsordningen Sampension kan uden varsel ændre alle vilkår i pensionsordningen, jf. 5, med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie 7. Tilmelding til pensionsordningen Arbejdsgiver er ansvarlig for korrekt og rettidig tilmelding af medarbejderen til pensionsordningen. Medarbejderen bliver tilmeldt til pensionsordningen ved indberetning om indbetaling af pensionsbidrag som led i lønudbetaling til medarbejderen. Indberetning skal ske efter Sampensions retningslinjer. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 4

7 Pensionsordningen bliver oprettet med virkning fra den lønudbetalingsperiode, som den første rettidige indberetning om pensionsbidrag gælder for, tilmeldingstidspunktet. Sampension tilskriver renter og afkast og opkræver risiko- og administrationsomkostninger fra dette tidspunkt. Indberetning af pensionsbidrag for en tidligere lønudbetalingsperiode medfører ikke, at pensionsordningen bliver oprettet med tilbagevirkende kraft, bortset fra den i 8 nævnte situation. Pensionsordningen bliver oprettet ud fra oplysninger på tilmeldingstidspunktet om fx medarbejderens alder og lønforhold. Pensionsordningen bliver oprettet i det produkt, som medarbejderen er berettiget til på tilmeldingstidspunktet. 8. For sen tilmelding til pensionsordninger, der er oprettet som led i ansættelsesforhold Korrekt optagelsestidspunkt er det tidspunkt, hvor medarbejderen har ret til en pensionsordning i Sampension ifølge den faglige overenskomst eller øvrige ansættelsesvilkår. For sen tilmelding er, når medarbejderen bliver tilmeldt på et senere tidspunkt end det korrekte optagelsestidspunkt. Ved for sen tilmelding oprettes pensionsordningen med virkning fra tilmeldingstidspunktet, jf. 7, stk. 3. Pensionsordningen oprettes i det produkt og på de vilkår, der gælder på tilmeldingstidspunktet. Pensionsordningen dækker de forsikringsbegivenheder, jf. afsnit G J, der indtræder efter tilmeldingstidspunktet. Pensionsordningen dækker dog fra det korrekte optagelsestidspunkt, hvis arbejdsgiver efterbetaler præmien, fra det korrekte optagelsestidspunkt. Fra det korrekte optagelsestidspunkt og frem til tilmeldingstidspunktet dækker pensionsordningen på de vilkår, der havde været gældende for pensionsordningen, hvis medarbejderen var blevet rettidigt tilmeldt og ikke havde foretaget valg eller omvalg. For denne dækning betaler medarbejderen fra korrekt optagelsestidspunkt en præmie for dækning ved forsikringsbegivenheder ( risikopræmie ). Uanset stk. 4 dækker pensionsordningen ikke i en periode, der er dækket af en anden pensionsordning i Sampension. Stk. 6. Forhold, der afhænger af medarbejderens helbred, fx helbredsoplysninger, klausuler og karens, bliver vurderet ud fra helbredsforholdene på tilmeldingstidspunktet. Vurderingen sker dog efter helbredsforholdene på det korrekte optagelsestidspunkt og får virkning fra dette tidspunkt, hvis arbejdsgiveren efterbetaler den præmie, der er påløbet fra korrekt optagelsestidspunkt. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 5

8 9. Forkert oprettede pensionsordninger Forkert oprettede pensionsordninger er pensionsordninger, hvor der er sket tilmelding til en forkert pensionsleverandør eller på en forkert pensionsordning. Forkert oprettede pensionsordninger har samme gyldighed som andre pensionsordninger. Sampension dækker, hvis der er oprettet en pensionsordning, og tilskriver renter og afkast og opkræver præmie for dækninger ved forsikringsbegivenheder ( risikopræmie ) og administrationsomkostninger på forkert oprettede pensionsordninger. Hvis indbetaling af præmie ophører, har medarbejderen samme rettigheder som en fratrådt medarbejder, jf. afsnit L. 10. Indbetaling af præmie Arbejdsgiveren er ansvarlig for at der sker korrekt og rettidig indbetaling af præmie til Sampension. Er pensionsordningen videreført privat, er det medarbejderen, der er ansvarlig for at foretage korrekt og rettidig indbetaling. Præmien bliver forrentet fra det tidspunkt, hvor Sampension modtager den. Regulering af præmien får virkning fra det tidspunkt, hvor Sampension modtager reguleringen. Hvis der som følge af forkerte præmiereguleringer systemmæssigt sker dækningsforhøjelser på pensionsordningen, der ikke har grundlag i aftalen, vil dækningerne blive nedsat til det aftalte niveau. Stk. 6. Når udbetaling af alderspension eller udbetaling/præmiefritagelse efter afsnit G er begyndt, kan der ikke længere blive indbetalt præmie til samme pensionsordning. Den indbetalte præmie vil blive anvendt til en ny pensionsordning. 11. Overførsel fra anden pensionsordning Medarbejderen kan efter aftale med Sampension overføre værdier fra andre pensionsordninger til Sampension. Der gælder særlige regler for overførsel af værdier fra pensionsordninger i forbindelse med jobskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse. Se sampension.dk. De overførte værdier bliver som udgangspunkt anvendt på pensionsordningen. Som hovedregel bliver de gældende skattekoder bevaret ved overførslen. Det kan medføre, at der bliver oprettet dækninger, som medarbejderen ikke selv har valgt. Medarbejderen kan med respekt af gældende skatteregler fravælge disse dækninger til fordel for andre dækninger. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 6

9 Hvis der er særlige krav til den overførte værdi, vil værdien blive anvendt med respekt af disse krav. 12. Frivillige indbetalinger Medarbejderen kan efter aftale med Sampension foretage frivillige indbetalinger til pensionsordningen, enten som et privat indskud eller som løbende præmier. Indskud bliver enten indbetalt af medarbejderen eller af arbejdsgiveren. Når medarbejderen er i et ansættelsesforhold, bliver løbende præmier indbetalt af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren foretager indbetalinger, trækkes disse over medarbejderens løn. Arbejdsgiveren skal over for Sampension foretage en særskilt indberetning af frivillige indbetalinger. Sampension kan fastsætte krav til størrelsen af fx minimumspræmie og indskud og til sammensætningen af dækninger mv. Se sampension.dk. 13. Helbredsoplysninger, klausuler og karens Sampension kan stille krav om afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger fra medarbejderen eller en medforsikret ved fx optagelse, valg eller omvalg, udbetaling af alderspension før det aftalte udbetalingstidspunkt, overførelser, ophævelse af pensionsordningen (genkøb), frivillig indbetaling, nedsættelse eller fravalg af ægtefællepension eller fortsættelse af pensionsordningen. Kan medarbejderen eller en medforsikret ikke give tilfredsstillende helbredsoplysninger, jf. stk. 1, giver Sampension afslag på anmodningen. Pensionsordninger kan være oprettet med en eller flere klausuler, se sampension.dk. Klausulerne fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Klausuler kan gøres gældende i forbindelse med ansøgning om dækninger omfattet af afsnit G eller I. Gøres klausuler gældende, bortfalder retten til dækning efter afsnit G eller I på de dækninger, der er omfattet af klausulerne. De klausulerede dækningers opsparede værdi vil blive anvendt til køb af en livrente efter nærmere aftale med Sampension. Pensionsordningen er oprettet med karens. Karens kan blive gjort gældende, hvis der er indbetalt præmie for mindre end 12 måneder efter optagelsen. Kun præmie, der er indbetalt af arbejdsgiveren, bliver medregnet. Bliver karens gjort gældende, er medarbejderen ikke berettiget til dækning efter afsnit G som følge af ulykke eller sygdom, der er indtrådt inden optagelsen i denne pensionsordning. Se mere om karens på sampension.dk. Medarbejdere, der ikke har fuld dækning på grund af deres helbred, jf. stk. 1-3, kan få vurderet deres dækning igen ved at afgive nye helbredsoplysninger. Den ændrede dækning gælder først fra det tidspunkt, hvor Sampension har godkendt ændringen af pensionsordningen på grundlag af de nye helbredsoplysninger. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 7

10 Afsnit D Dækninger 14. Anvendelse af præmien Sampension anvender præmie og indskud til de dækninger, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Der kan være mulighed for, at medarbejderen kan ændre dækningernes størrelse eller vælge andre dækninger, som beskrevet i de individuelle vilkår. Sampension har ret til at foretage ændringer i dækningernes størrelse og at ændre sammensætningen af dækninger. 15. Gruppelivsforsikringen En del af præmien kan være anvendt til gruppelivsdækninger. Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, om dækningerne er oprettet som gruppelivsdækninger. Der kan være mulighed for at foretage til- og/eller fravalg af gruppelivsdækninger, jf. 14, stk. 2. Gruppelivsdækninger bliver oprettet i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv ( FG ). Sampension kan vælge at oprette gruppelivsdækninger som gruppedækninger i Sampension eller i et andet selskab. Det er Sampension, eventuelt sammen med aftaleparterne, der løbende fastsætter hvilke dækninger, der bliver oprettet som gruppelivsdækninger, samt størrelsen og vilkårene for dækningerne. Det kan blive ændret uden varsel med virkning for samtlige pensionsordninger. 16. Timelønsforbehold Pensionsordninger, der i henhold til pensions- og forsikringsoversigten er oprettet med timelønsforbehold, er omfattet af nedenstående regler. Dækninger, der er fastsat som en procentdel af lønnen, bliver beregnet på grundlag af en gennemsnitlig pensionsgivende løn. Dækninger, der er fastsat ud fra præmiens størrelse, bliver beregnet på grundlag af en gennemsnitlig præmie. Den gennemsnitlige pensionsgivende løn bliver fastsat som 1/12 af summen af de 12 senest indberettede månedlige pensionsgivende lønninger inden for de sidste 24 måneder. Er der ikke indberettet lønninger i 12 måneder, fastsættes den gennemsnitlige pensionsgivende løn ud fra det antal måneder, hvor der er indberettet lønninger. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 8

11 Den gennemsnitlige præmie beregnes på grundlag af den gennemsnitlige pensionsgivende løn samt bidragsprocenten på beregningstidspunktet. Den gennemsnitlige præmie bliver anvendt i alle beregninger, hvor præmiens størrelse indgår. 17. Maksimal risikodækning Sampension kan fastsætte grænser for den samlede dækning ved død, erhvervsevnetab, offentlig førtidspension, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, visse kritiske sygdomme og visse kritiske sygdomme til børn. Det kan medføre, at en eller flere dækninger ikke bliver oprettet, jf. 14, stk Teknisk grundlag I tilslutning til de generelle vilkår gælder det tekniske grundlag for Sampension. Der gælder et særligt teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer. Det tekniske grundlag er anmeldt til Finanstilsynet, der påser, at det er rimeligt og betryggende over for medarbejderen. Sampension har ret til at foretage ændringer i det tekniske grundlag med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Det kan betyde, at dækninger bliver nedsat eller bortfalder. 19. Bonus og afkast Sampension regner bonus og afkast på pensionsordningen i henhold til de gældende beregningsregler, som fremgår af Sampensions regler for bonus og afkast, der er en del af det tekniske grundlag. Der gælder særlige regler for bonus på gruppelivsforsikringen. Reglerne fremgår af det gældende bonusregulativ for gruppelivsforsikringen. Bonus og afkast bliver anvendt i henhold til de af Sampension fastsatte vilkår. Reglerne fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Sampension har til enhver tid ret til at ændre i beregning og anvendelse af bonus og afkast med virkning for samtlige pensionsordninger, både eksisterende og nye. Det kan betyde, at bonus eller afkast bliver nedsat eller bortfalder. 20. Beregning og regulering af dækningerne Dækningerne bliver beregnet efter de af Sampension fastsatte vilkår, jf. 18 og 19. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 9

12 Sampension har ret til at ændre i vilkårene. Det kan betyde, at dækninger bortfalder eller bliver nedsat. Sampension foretager reguleringen af dækningerne under hensyn til medarbejderens valg og prioritering. For pensionsordninger med flere beregningsgrundlag foretager Sampension reguleringen af dækningerne under hensyn til samtlige grundlag. 21. Garanti Dækningerne er ikke garanterede, medmindre andet fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Er dækningerne ikke garanterede, kan de blive nedsat eller bortfalde. De nærmere regler fremgår af det til enhver tid gældende tekniske grundlag for Sampension, jf Bonuskapital Pensionsordningen har bonuskapital, hvis det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Bonuskapital bliver udbetalt sammen med den løbende pensionsudbetaling, der ikke er fra gruppelivsdækninger. Bonuskapital er ikke garanteret og kan derfor blive nedsat eller bortfalde. Bonuskapital bliver løbende tildelt samme forholdsmæssige positive eller negative afkast som Sampensions egenkapital før skat. Negativt afkast vil nedsætte størrelsen af bonuskapital. Bonuskapital og Sampensions egenkapital indgår i den kapital, der skal dække eventuelle tab i Sampension. Bliver bonuskapital brugt til dækning af tab, kan det i de efterfølgende år blive betalt tilbage, hvis der opstår tilstrækkeligt afkast på investeringsaktiverne i overensstemmelse med den finansielle lovgivning. Har medarbejderen ikke længere ret til bonuskapital efter Sampensions aftale med Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen af den 2. maj 2013, bliver bonuskapital med tilskrevet afkast overført til Sampensions egenkapital, i det omfang, bonuskapital ikke allerede er udbetalt. Det medfører en nedsættelse af medarbejderens udbetaling. Stk. 6. De nærmere regler for bonuskapital, herunder for beregning, overførsel og udbetaling, fastsættes i øvrigt i Sampensions tekniske grundlag, jf. 18. Stk. 7. Bliver der alene udbetalt bonuskapital og eventuelt gruppelivsdækninger ved medarbejderens død, bliver bonuskapital udbetalt til medarbejderens dødsbo. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 10

13 Afsnit E Udbetalinger 23. Begunstigelse Dækninger, der ved medarbejderens død skal udbetales til den begunstigede, bliver udbetalt til nærmeste pårørende, jf. stk. 2 5, medmindre andet fremgår af vilkårene for dækningerne eller aftales med medarbejderen efter stk. 6 eller 7. Er pensionsordningen oprettet inden den 1. januar 2008, forstås ved nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge medarbejderens: Ægtefælle eller registreret partner Børn eller deres livsarvinger Arvinger efter testamente Arvinger efter arveloven. Er pensionsordningen oprettet den 1. januar 2008 eller senere, forstås ved nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge medarbejderens: Ægtefælle eller registreret partner Samlever, der: o på dødstidspunktet lever sammen med medarbejderen på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med medarbejderen, eller o har haft fælles bopæl med medarbejderen i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet Børn eller deres livsarvinger Arvinger efter testamente Arvinger efter arveloven. Efter et omvalg fra andre pensionsordninger i Sampension, følger begunstigelsen nærmeste pårørende reglerne på tidspunktet for oprettelsen af den oprindelige pensionsordning. Reglerne i stk. 2-4 er formodningsregler og gælder kun, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne. Stk. 6. Medarbejderen kan indsætte særligt begunstigede med den virkning, at reglerne i stk. 2-5 ikke finder anvendelse. Indsættelse af særligt begunstigede skal ske efter anvisningerne på sampension.dk. Der kan være begrænsninger i muligheden for at indsætte særligt begunstigede. Stk. 7. Medarbejderen kan vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens dødsbo. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 11

14 Stk. 8. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke er en berettiget person i henhold til stk Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter arveloven. Stk. 9. Dør den begunstigede under udbetalingsperioden, sker udbetalingen til den begunstigedes nærmeste pårørende, medmindre andet er aftalt. 24. Registrerede partnere Registrerede partnere er altid sidestillet med ægtefæller med mindre andet fremgår af lovgivningen. 25. Udbetalingstidspunkt Medarbejderen eller de begunstigede bliver berettiget til udbetalingen den første dag i måneden efter forsikringsbegivenheden. Udbetaling sker forud fra den første dag i måneden. Hvis der er tale om en løbende udbetaling, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor der ikke længere er ret til udbetaling. 26. Kapitalisering Sampension kan kapitalisere og udbetale pensioner af ringe størrelse med frigørende virkning. Det betyder, at Sampension kan ophæve og udbetale hele eller dele af pensionsordningen som et engangsbeløb. 27. Frister for anmeldelse af krav efter overførsel eller genkøb Der gælder særlige frister for anmeldelse af krav efter overførsel og genkøb af pensionsordningen, jf. 57 stk. 6, 58 stk. 8 og 62 stk. 3 og 7. Medarbejderens krav om dækning under pensionsordningen bortfalder, hvis fristerne ikke bliver overholdt. Afsnit F Alderspension 28. Generelle regler Vilkårene for de enkelte pensioner i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende pension efter pensions- og forsikringsoversigten. Det normale udbetalingstidspunkt kan ses i de individuelle vilkår. Medarbejderen kan vælge, at alle pensioner bliver udbetalt fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 12

15 Udbetaling forudsætter, at medarbejderen er i live og er fratrådt sin stilling. Hvis medarbejderen fratræder før det normale udbetalingstidspunkt, kan det være aftalt, at der med respekt af gældende skatteregler er mulighed for at udbetale pensionen før tid. Ved udbetaling af pension før det normale udbetalingstidspunkt bliver udbetalingerne sat ned. Sampension kan kræve afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger som betingelse for udbetaling før tid. Er medarbejderen ikke fratrådt sin stilling ved det normale udbetalingstidspunkt, bliver udbetalingen med respekt af gældende skatteregler udsat indtil medarbejderen fratræder. Med respekt af gældende skatteregler kan medarbejderen vælge at udsætte udbetalingen til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Stk. 6. Bliver der overført værdi fra en pensionsordning oprettet før den 1. maj 2007, kan der være mulighed for, at pensionsudbetalingsalderen for den ældre ordning kan overføres. Stk. 7. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner bortfalder gruppelivsforsikringen og dækninger efter afsnit G fra udbetalingstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen før udbetalingen har fået tilkendt udbetaling/præmiefritagelse efter afsnit G. I så fald bevares udbetaling/præmiefritagelse efter afsnit G på de pensioner, der ikke er omfattet af alderspensioneringen. Stk. 8. De nærmere vilkår om udbetaling af alderspension fremgår af sampension.dk. 29. Livsvarig alderspension Livsvarig alderspension bliver udbetalt som en løbende pension, indtil medarbejderen dør. Når medarbejderen dør, stopper udbetalingen, medmindre alderspensionen har tilknyttet sikring ved død. Dør medarbejderen, før udbetalingen er påbegyndt, sker der ingen udbetaling. Det fremgår af de individuelle vilkår sidst i dette stk., hvis medarbejderen ved udbetalingens start kan vælge, at der skal tilknyttes sikring ved død til alderspensionen i en nærmere aftalt periode med respekt af gældende skatteregler. Sikringsperioden fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Har alderspensionen tilknyttet sikring ved død, bliver den tilknyttede sikring udbetalt til den/de begunstigede ved medarbejderens død i sikringsperioden, jf. 23. Sikringen bliver udbetalt som en månedlig pension i sikringsperioden. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 13

16 Den/de begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af sikringen som et engangsbeløb. 30. Ophørende alderspension Ophørende alderspension bliver udbetalt i den periode, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Dør medarbejderen, før udbetalingen er påbegyndt, sker der ingen udbetaling. Dør medarbejderen i udbetalingsperioden, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor medarbejderen dør. Medarbejderen har med respekt af gældende skatteregler mulighed for at forlænge udbetalingsperioden. Hvis dette ikke er aftalt i forbindelse med påbegyndelse af udbetalingen, bliver udbetalingsperioden forlænget fra den førstkommende 1. januar. 31. Alderssum Alderssum bliver udbetalt som et engangsbeløb til medarbejderen. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, sker der ingen udbetaling, medmindre alderssummen har tilknyttet sikring ved død. Har alderssummen tilknyttet sikring ved død, bliver den opsparede værdi udbetalt til den/de begunstigede, jf. 23. Bliver udbetalingstidspunktet udsat, får alderssummen tilknyttet sikring ved død. 32. Børnepension ved alderspensionering Børnepension bliver udbetalt som en løbende pension. Børnepension bliver udbetalt til de af medarbejderens børn, som endnu ikke har opnået den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, den 1. i måneden efter, at medarbejderen har opnået det normale udbetalingstidspunkt. Børn født efter den 1. i måneden efter, at medarbejderen har opnået det normale udbetalingstidspunkt, er ikke berettiget til udbetaling. Udbetaling af pensionen ophører ved udgangen af den måned, hvor det enkelte barn opnår den alder, der fremgår af pensions-og forsikringsoversigten. Hvis det enkelte barn dør inden dette tidspunkt, ophører udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 14

17 Børnepension bliver udbetalt med virkning fra det normale udbetalingspunkt for alderspensioner, uanset om medarbejderen har valgt at få alderspensionen udbetalt tidligere eller senere end det normale udbetalingstidspunkt. Stk. 6. Udbetalingen ophører, hvis medarbejderen afgår ved døden. Stk. 7. Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på tidspunktet for medarbejderens alderspensionering. Afsnit G Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab 33. Generelle regler Vilkårene i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til invalidepension/invalidesum/præmiefritagelse efter pensions- og forsikringsoversigten. Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, om pensionsordningen giver ret til udbetaling/præmiefritagelse. Medarbejderen skal efter anmodning fra Sampension fremskaffe den af Sampension ønskede dokumentation for nedsættelsen af erhvervsevnen. Det gælder også oplysninger om medarbejderens indtægter. Det er Sampension, der vurderer, om betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse er opfyldt. Sampension er ikke forpligtet til at følge offentlige afgørelser om førtidspension og lignende ydelser. Nedsættelsen vurderes af Sampension ud fra objektive helbredsmæssige kriterier. Stk. 6. Betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse skal være opfyldt i forsikringstiden og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder den udløbsalder, der fremgår af pensionsog forsikringsoversigten. Stk. 7. Udbetaling/præmiefritagelse sker tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter den dag, hvor nedsættelsen har varet uafbrudt i tre måneder. Stk. 8. Der er ikke dækning for erhvervsevnetab, der er fremkaldt med forsæt. Stk. 9. Udbetaling/præmiefritagelse er betinget af, at medarbejderen følger lægelige råd og anvisninger og foretager, hvad der med rimelighed forlanges af Sampension for at afhjælpe erhvervsevnenedsættelsen, fx deltager i helbredsfremmende behandling, genoptræning o. lign. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 15

18 Stk. 10. Efter tilkendelsen kan Sampension til enhver tid kræve dokumentation for, at medarbejderen fortsat opfylder betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse. Modtages den ønskede dokumentation ikke, ophører udbetaling/præmiefritagelse. Stk. 11. Genvinder medarbejderen erhvervsevnen i et sådant omfang, at forudsætningerne for udbetaling/præmiefritagelse ikke længere er til stede, ophører udbetaling/præmiefritagelse. Medarbejderen/arbejdsgiveren skal straks give Sampension besked, hvis erhvervsevnen genvindes helt eller delvis. Modtager medarbejderen/arbejdsgiveren beløb, som medarbejderen/arbejdsgiveren ikke er berettiget til, skal beløbet tilbagebetales til Sampension. Stk. 12. Udbetaling/præmiefritagelse ophører senest med udgangen af den måned, hvor medarbejderen dør eller opnår den udløbsalder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. 34. Udbetaling/præmiefritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab Udbetaling/præmiefritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab i henhold til stk. 2 7 er betinget af, at medarbejderens erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat i nuværende erhverv med mindst 2/3, og medarbejderen på grund af erhvervsevnenedsættelsen maksimalt er i stand til at arbejde 1/3 af den aftalte arbejdstid. Der sker midlertidig udbetaling/præmiefritagelse til medarbejderen, hvis medarbejderen på grund af erhvervsevnenedsættelsen maksimalt kan oppebære 1/3 af den hidtidige løn. Indtægt fra ansættelse i fleksjob og anden ansættelse, hvor der med baggrund i helbredsmæssige forhold enten direkte eller indirekte ydes offentlige tilskud, indgår på lige fod med lønindtægt, uanset om indtægten hel eller delvis bliver betalt af det offentlige som et tilskud til arbejdsgiveren eller medarbejderen. Der sker midlertidig udbetaling til arbejdsgiveren, hvis det er aftalt i pensionsaftalen og fremgår af de individuelle vilkår, arbejdsgiveren fortsat udbetaler den hidtidige løn og fortsat indbetaler til pensionsordningen, og medarbejderen ikke har ret til udbetaling. Udbetaling til arbejdsgiveren kan kun ske, hvis arbejdsgiveren er arbejdsgiver i henhold til den overenskomst eller ansættelsesaftale, der ligger til grund for medarbejderens pensionsordning. Hvis der sker udbetaling til arbejdsgiveren, er der ikke ret til præmiefritagelse på pensionsordningen. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 16

19 Stk. 6. Midlertidig udbetaling/præmiefritagelse bevilges for kortere perioder ad gangen. Den samlede periode kan maksimalt udgøre 24 måneder. Dog kan Sampension i særlige tilfælde forlænge udbetalingen/præmiefritagelsen. Den samlede forlængelse kan højst udgøre 12 måneder. Stk. 7. Midlertidig udbetaling/præmiefritagelse ophører under alle omstændigheder, når Sampension kan foretage en endelig vurdering af medarbejderens erhvervsevnetab efter reglerne om varigt erhvervsevnetab. 35. Udbetaling/præmiefritagelse ved varigt erhvervsevnetab Der er ret til udbetaling/præmiefritagelse, hvis medarbejderens generelle erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat i ethvert erhverv med mindst 2/3. Den generelle erhvervsevne er erhvervsevnen i ethvert erhverv og ikke kun det erhverv, som medarbejderen er uddannet eller beskæftiget indenfor. Ved vurderingen af den generelle erhvervsevne indgår medarbejderens mulighed for under hensyntagen til alder, uddannelse og joberfaring via omskoling, genoptræning og revalidering at blive i stand til at udføre andet arbejde. Fastsættelse af omfanget af erhvervsevnetabet sker på grundlag af en vurdering af medarbejderens varige medicinske og økonomiske erhvervsevnetab, jf. stk. 4 5, samt medarbejderens arbejdstid, jf. stk. 6. Alle tre betingelser skal være opfyldt. Det medicinske erhvervsevnetab er betinget af medarbejderens evne til at bestride et passende fuldtidsarbejde ud fra objektive helbredskriterier. Det er uden betydning, om lønnen i arbejdet er mindre end medarbejderens hidtidige løn. Det økonomiske erhvervsevnetab er betinget af, at medarbejderen som følge af sygdom eller ulykke, ikke vil kunne oppebære en større arbejdsindtægt end 1/3 af lønnen, før erhvervsevnen blev nedsat. Indtægt fra ansættelse i fleksjob og anden ansættelse, hvor der med baggrund i helbredsmæssige forhold enten direkte eller indirekte ydes offentlige tilskud, indgår på lige fod med lønindtægt, uanset om en del af indtægten bliver betalt af det offentlige som et tilskud til fleksjobarbejdsgiveren eller medarbejderen. Stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling/præmiefritagelse, at medarbejderen ikke er i stand til at arbejde mere end 1/3 af arbejdstiden, før erhvervsevnen blev nedsat. Stk. 7. Hvis der er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab, starter udbetaling/præmiefritagelse ved varigt erhvervsevnetab tidligst fra det tidspunkt, hvor udbetaling/præmiefritagelse ved midlertidigt erhvervsevnetab ophører. 36. Invalidepension/præmiefritagelse Udbetaling af invalidepension/præmiefritagelse er betinget af, at erhvervsevnen er midlertidigt eller varigt nedsat efter vilkårene i 34 eller 35. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 17

20 Udbetaling sker med det beløb, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. 37. Invalidesum fra gruppelivsforsikringen Udbetaling af invalidesum er betinget af, at erhvervsevnen er varigt nedsat efter vilkårene i 35. Udbetaling sker med det beløb, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Efter udbetaling af invalidesum kan dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen blive nedsat med det udbetalte beløb, som beskrevet i de individuelle vilkår. 38. Børnepension ved udbetaling efter afsnit G Børnepension bliver udbetalt som en løbende pension, så længe medarbejderen er berettiget til udbetaling efter afsnit G. Børnepension bliver udbetalt til de af medarbejderens børn, som endnu ikke har opnået den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Børn født senere end det tidspunkt, hvor medarbejderen bliver berettiget til udbetaling, er ikke berettiget til børnepension. Udbetaling af pensionen ophører, når medarbejderen ikke længere er berettiget til udbetaling, dog senest ved udgangen af den måned, hvor det enkelte barn opnår den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Hvis det enkelte barn dør inden dette tidspunkt, ophører udbetalingen dog ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen bliver berettiget til udbetaling. 39. Ændringer i vilkårene Sampension vil revurdere vilkårene i dette afsnit, hvis der sker ændringer i lovgivningen eller offentlig administrativ praksis og lignende. Sampension har til enhver tid ret til at ændre vilkårene, jf. 6. Afsnit H Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 40. Generelle regler Vilkårene for de enkelte udbetalinger i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende udbetaling efter pensions- og forsikringsoversigten. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 18

21 Dækningerne er gruppelivsdækninger, jf Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme bliver udbetalt til medarbejderen, hvis medarbejderen får diagnosticeret en kritisk sygdom i forsikringstiden. Diagnosen skal være stillet efter det tidspunkt, hvor pensionsordningen omfatter denne dækning, og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder den i pensions- og forsikringsoversigten anførte udløbsalder. En kritisk sygdom er en lidelse, der på diagnosetidspunktet er defineret som en kritisk sygdom i FG s forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme, jf. FG.dk. Er medarbejderen død, før udbetaling har fundet sted, bortfalder udbetalingen. Det gælder dog ikke, hvis Sampension før dødsfaldet skriftligt har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling, og medarbejderen inden dødsfaldet opfyldte betingelserne for udbetaling i FG s forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme. Efter udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme kan der være begrænsninger i dækningen, eller dækningen kan bortfalde, som beskrevet i de individuelle vilkår. Stk. 6. Efter udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme kan dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen blive nedsat med det udbetalte beløb, hvis medarbejderen dør inden for en periode efter det tidspunkt, hvor diagnosen blev stillet, som beskrevet i de individuelle vilkår. 42. Sum ved visse kritiske sygdomme til børn Sum ved visse kritiske sygdomme til børn bliver udbetalt, hvis medarbejderens børn får diagnosticeret en kritisk sygdom, inden barnet opnår den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Diagnosen skal være stillet efter det tidspunkt, hvor pensionsordningen omfatter denne dækning, og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder den i pensions- og forsikringsoversigten anførte udløbsalder. En kritisk sygdom er en lidelse, der på diagnosetidspunktet er defineret som en kritisk sygdom i FG s forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme til børn, jf. FG.dk. Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på diagnosetidspunktet. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 19

22 Er barnet død før udbetalingen har fundet sted, bortfalder udbetalingen. Det gælder dog ikke, hvis Sampension inden dødsfaldet skriftligt har modtaget anmodning om udbetaling, og barnet inden dødsfaldet opfyldte betingelserne for udbetaling i FG s forsikringsbetingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme til børn. Stk. 6. Efter udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme til børn kan der være begrænsninger i dækningen, eller dækningerne kan bortfalde, som beskrevet i de individuelle vilkår. Stk. 7. Sum ved visse kritiske sygdomme til børn bliver udbetalt til medarbejderen. Hvis begge forældre er omfattet af samme gruppelivsforsikringsaftale i FG, udbetales en sum til hver af forældrene. Stk. 8. Er medarbejderen afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales sum ved visse kritiske sygdomme til børn til den længstlevende forælder, under forudsætning af, at denne er værge for barnet. Subsidiært udbetales summen til barnet. Stk. 9. Er begge forældre forsikrede, og er begge forældre afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales sum ved visse kritiske sygdomme til børn til barnet. Afsnit I Udbetalinger ved død 43. Generelle regler Vilkårene for de enkelte udbetalinger i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende udbetaling efter pensions- og forsikringsoversigten. Dødsfaldet skal være sket inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen opnår den udløbsalder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Udbetaling sker til den/de begunstigede, jf. 23, medmindre andet fremgår af vilkårene for dækningen. 44. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Dødsfaldssum bliver udbetalt ved medarbejderens død inden den udløbsalder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. 45. Børnesum fra gruppelivsforsikringen Børnesum bliver udbetalt til de af medarbejderens børn på dødsfaldstidspunktet, som ved udgangen af måneden, hvor medarbejderen dør, endnu ikke har opnået den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 20

23 Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på tidspunktet for medarbejderens død. 46. Børnepension Børnepension bliver udbetalt som en løbende pension. Individuel børnepension bliver udbetalt til de af medarbejderens børn, som medarbejderen har valgt skal være dækket, mens kollektiv børnepension bliver udbetalt til alle medarbejderens børn på dødsfaldstidspunktet. Pensionen bliver udbetalt til de børn, som ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen dør, endnu ikke har opnået den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Udbetaling af pensionen ophører ved udgangen af den måned, hvor det enkelte barn opnår den alder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten. Dør det enkelte barn inden dette tidspunkt, ophører udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. En individuel børnepension og værdien af denne bortfalder, hvis barnet dør før medarbejderen. Stk. 6. Det kan være aftalt, at børnepensionen bliver fordoblet, hvis barnet bliver forældreløst. Medarbejderens barn anses for forældreløst, når barnets forældremyndighedsindehaver(e) efter medarbejderens død ikke er en af følgende personer: Biologisk forælder til barnet Adoptivforælder til barnet. Der gælder særlige regler for børn, som er myndige på tidspunktet for medarbejderens død. Stk. 7. Kollektiv børnepension bliver på udbetalingstidspunktet for alderspensioner, jf. 28, ændret til individuel børnepension til fordel for medarbejderens børn, herunder adoptiv- og stedbørn, der er under den i pensions- og forsikringsoversigten anførte alder. Det betyder, at der ikke bliver udbetalt børnepension til børn, som medarbejderen får efter dette tidspunkt. Stk. 8. Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede børn. Kollektiv børnepension udbetales dog kun til stedbørn, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på tidspunktet for medarbejderens død. 47. Dødsfaldssum Dødsfaldssum bliver udbetalt som et engangsbeløb til de begunstigede. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 21

24 48. Livsvarig kollektiv ægtefællepension Livsvarig kollektiv ægtefællepension bliver udbetalt til medarbejderens ægtefælle, hvis følgende vilkår alle er opfyldt: Ægteskabet er indgået før den udløbsalder, der fremgår af pensions- og forsikringsoversigten Ægteskabet har varet i mindst tre måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom Ægteskabet ikke er opløst ved skilsmisse Der ikke er meddelt separation efter den 1. januar Ægtefællepension bliver udbetalt som en løbende pension til og med den måned, hvor ægtefællen dør. En fraskilt eller frasepareret ægtefælle kan have bevaret sin ret til ægtefællepension i henhold til lovgivningen. Der vil alene blive udbetalt én samlet ægtefællepensionsydelse. 49. Livsvarig ægtefælle- og samleverpension Livsvarig ægtefælle- og samleverpension bliver udbetalt til den medforsikrede. Medarbejderen kan indsætte sin ægtefælle, fraskilte ægtefælle og samlever som medforsikrede. Den medforsikrede skal være fyldt 18 år ved indsættelsen. Som samlever kan indsættes en person, som har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet. Der kan kun indsættes én samlever. Indsættelsen af ægtefælle, fraskilt ægtefælle og samlever er gyldig, når Sampension har noteret indsættelsen. Dør den medforsikrede før medarbejderen, bortfalder den livsvarige ægtefælle- og samleverpension samt værdien af denne. Stk. 6. Livsvarig ægtefælle- og samleverpension bliver udbetalt til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Stk. 7. Der kan være begrænsninger i retten til at fravælge pensionen ved separation og skilsmisse. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 22

25 Afsnit J Sundhedsforsikring 50. Sundhedsforsikring Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, om der er tilknyttet sundhedsforsikring til pensionsordningen. Sampension kan oprette sundhedsforsikring i et andet selskab. Hvis Sampension opretter sundhedsforsikring i et andet selskab, kan det være aftalt, at det andet selskab er forsikringsgiver for ordningen, og at Sampension alene er formidler af sundhedsforsikringen. Det betyder, at alle krav skal rettes mod det andet selskab. Er der tilknyttet sundhedsforsikring til pensionsordningen, fremgår reglerne for sundhedsforsikringen af de særlige vilkår for sundhedsforsikring, jf. 5, stk. 2 og 4. Afsnit K Undtagelser fra dækning 51. Krigsrisiko og anden fareforøgelse Der er undtagelser fra dækningen for de i afsnit G og I nævnte begivenheder ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. de til enhver tid gældende særlige vilkår for krigsrisiko og anden fareforøgelse. Se i øvrigt sampension.dk. For gruppelivsdækninger gælder i stedet FG s forsikringsbetingelser. Afsnit L Fratrædelse 52. Fratrædelse Medarbejderen er ved fratrædelse af den pensionsgivende stilling omfattet af mulighederne i dette afsnit, medmindre der på fratrædelsestidspunktet sker udbetaling eller ydes præmiefritagelse efter afsnit G, eller der er sket udbetaling af alderspension efter afsnit F. 53. Henstand Sampension yder henstand med betaling af præmie, hvis medarbejderen ophører med at betale præmie i forbindelse med, at medarbejderen fratræder sin stilling uden at gå på pension og uden at være omfattet af afsnit G. Henstandsperioden er normalt 12 måneder efter fratrædelsen, men der kan være aftalt en anden henstandsperiode i de individuelle vilkår. Hvis der er ydet udbetaling eller præmiefritagelse efter afsnit G i en kortere periode end den aftalte henstandsperiode, har medarbejderen ret til henstand i resten af perioden efter denne bestemmelse. Sampension yder tre måneders henstand på privat videreførte pensionsordninger. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 23

26 Henstandsperioden løber fra tidspunktet, hvor præmien er betalt til. Dækninger på tidspunktet for præmieophør bliver opretholdt i henstandsperioden, dog kun frem til det tidspunkt, hvor dækningerne i øvrigt ville bortfalde. Udgangspunkt er den præmie, der blev indbetalt på tidspunktet for præmieophør. Betalingen for dækningerne bliver trukket i pensionsordningens værdi. På alderspensioner er det dog kun retten til præmiefritagelse efter afsnit G, som medarbejderen opretholder. Betalingen for dækningerne bliver trukket i pensionsordningens værdi. Stk. 6. Henstand bliver længst ydet til det normale udbetalingstidspunkt for alderspensioner i medarbejderens pensionsordning. Det forlænger ikke perioden med henstand, at medarbejderen udsætter udbetalingen af alderspension. Stk. 7. Henstand bortfalder, hvis medarbejderen laver et omvalg. Stk. 8. Der er også ret til henstand på gruppelivsdækninger, jf. dog stk. 9. Stk. 9. Udover de i stk. 6 og 7 anførte vilkår, bortfalder ret til henstand på gruppelivsdækninger ved: Ændring til fripolice eller fortsættelse af pensionsordningen i henstandsperioden Udbetaling af alderspension efter fratrædelse. Stk. 10. Medarbejderen kan fravælge eller forkorte henstandsperioden ved at give Sampension besked. Stk. 11. Medarbejderen skal senest ved udgangen af henstandsperioden vælge, hvad der fremover skal ske med pensionsordningen, jf Stk. 12. Genoptager medarbejderen ikke betalingen af præmie ved udgangen af henstandsperioden, bliver pensionsordningen ændret til en fripolice, jf Fortsættelse af pensionsordningen, bortset fra gruppelivsforsikringen Medarbejderen kan fortsætte pensionsordningen enten privat eller gennem en ny arbejdsgiver. Aftalen om fortsættelse af pensionsordningen skal være indgået inden henstandsperioden udløber, jf. 53, stk. 1., medmindre der har været ydet præmiefritagelse efter afsnit G, der ophører senere end 12 måneder efter fratrædelsen. I dette tilfælde skal anmodning om fortsættelse senest ske dagen før ophør af præmiefritagelsesperioden efter afsnit G. Fortsætter medarbejderen pensionsordningen privat og selv betaler præmien for den fortsatte pensionsordning, enten direkte eller via ny arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt efter de af Sampension fastsatte vilkår. Der bliver oprettet en fripolice for de tidligere betalte præmier. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 24

27 Fortsætter medarbejderen pensionsordningen gennem en ny arbejdsgiver, der bidrager til præmiebetalingen, vil præmien blive anvendt til en ny pensionsordning efter nærmere aftale. Der bliver oprettet en fripolice for de tidligere betalte præmier. Medarbejderen bevarer alle rettigheder og begrænsninger i forhold til den hidtidige pensionsordning. Medarbejderen har dog ikke ret til at fortsætte betalingen på fripolicen. Medarbejderen kan efter aftale med Sampension fortsætte kollektiv børnepension som en individuelt prisfastsat dækning. 55. Fortsættelse af dækninger i gruppelivsforsikringen Der kan være mulighed for at fortsætte en eller flere af dækningerne i gruppelivsforsikringen uden afgivelse af helbredsoplysninger indenfor en aftalt frist, jf. sampension.dk. Dækningerne kan maksimalt være af samme størrelse som de tilsvarende dækninger i gruppelivsforsikringen. De fortsatte dækninger vil have andre vilkår, der kan være forskellige fra den oprindelige gruppelivsaftale. Prisen for de fortsatte dækninger vil være individuelt prissat, hvilket kan medføre en højere præmie. 56. Fripolice Medarbejderen kan ændre pensionsordningen til en fripolice, hvor der ikke betales præmie. Sampension kan ændre pensionsordningen til en fripolice, hvis medarbejderen ikke er omfattet af en af de øvrige muligheder i afsnit L. Det kan medføre, at dækninger bliver nedsat eller bortfalder. Medarbejderen kan have mulighed for at vælge om mellem dækninger, jf. 14, stk. 2, dog ikke på gruppelivsdækninger, der bortfalder ved omskrivning til fripolice. 57. Overførsel til anden pensionsordning Ved jobskifte, virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse kan der være mulighed for at overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, hvis Jobskifteaftalens eller Virksomhedsomdannelsesaftalens regler er opfyldt. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte kan medarbejderen ved fratrædelse overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør. Overførslen er betinget af, at den nye pensionsordning er oprettet som en obligatorisk ordning i et ansættelsesforhold. Ved overførsel efter stk. 1 og 2 er vilkårene for genkøb samt krav til ydelsessammensætning i henhold til disse vilkår fortsat gældende for den overførte værdi, hvis aftaleparten stiller krav herom. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 25

28 Der kan være mulighed for at overføre værdien af pensionsordningen i andre situationer. Se sampension.dk. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, kan medarbejderen i visse tilfælde overføre værdien af pensionsordningen til forhøjelse af anciennitetsalderen i tjenestemandspensionsordningen. Stk. 6. Overfører medarbejderen værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør, er der ikke længere dækning fra pensionsordningen. Krav om dækning fra pensionsordningen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter overførsel. Dækning af kravet er betinget af, at værdien af pensionsordningen bliver ført tilbage til Sampension. 58. Ophævelse af pensionsordningen (genkøb) Medarbejderen kan genkøbe pensionsordningen tidligst 12 måneder efter fratrædelsen, hvis pensionsordningens værdi ikke overstiger en af Sampension til enhver tid fastsat grænse. Det kan være muligt at genkøbe pensionsordningen i andre situationer. De i stk. 1 og 2 nævnte regler er beskrevet i de individuelle vilkår. Pensionsordningen kan dog ikke genkøbes, hvis medarbejderen, dennes ægtefælle eller samlever har søgt om kontanthjælp eller en lignende ydelse fra det offentlige, der er betinget af formueforhold. Er en del af pensionsordningens værdi overført fra en tidligere pensionsordning, kan medarbejderen kun genkøbe den overførte del, hvis den tidligere pensionsordnings vilkår for genkøb er opfyldt, og den nuværende pensionsordnings vilkår for genkøb er opfyldt for hele pensionsordningen. Stk. 6. Sampension kan efter præmieophør skriftligt frigøre sig for forsikringsdækningen mod udbetaling af et engangsbeløb til medarbejderen, hvis pensionsordningens værdi ikke overstiger den til enhver tid fastsatte minimumsgrænse. Stk. 7. Værdien af pensionsordningen og det beløb, genkøbsværdien, der udbetales til medarbejderen, bliver beregnet efter regler fastsat af Sampension. Stk. 8. Efter pensionsordningen er genkøbt, og genkøbsværdien er udbetalt til medarbejderen, er der ikke længere dækning fra pensionsordningen. Krav under pensionsordningen skal anmeldes til Sampension senest 6 måneder efter genkøbstidspunktet. Dækning af kravet kræver, at genkøbsværdien bliver ført tilbage til Sampension. Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Side 26

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere