Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?"

Transkript

1 BRAGT I Social Politik, nr. 3, 2007: Juni 2007 Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? Kjeld Møller Pedersen Professor, sundhedsøkonomi Syddansk Universitet At dømme efter den offentlige debat er der næsten udelukkende problemer forbundet med frivillige syge-og sundhedsforsikringer: det skaber A og B-hold, det bryder med lighedsprincippet, det er begyndelsen til enden for den solidariske finansiering af sundhedsvæsenet osv. En stor del af debatten foregår imidlertid mere på det ideologiske plan end som egentlig analyse baseret på håndgribelige fakta. Der skelnes således ikke mellem forskellige forsikringsordninger. Der er især en tendens til at fokusere på de virksomhedsbetalte ordninger. Hvorfor de er værre, end den individuelt betalte forsikring i det medlemsejede non-profit danmark står på ingen måder klart og hvori består forskellen? Formålet med denne artikel er dels at præsentere en række faktuelle forhold, som ofte overses og derfor ikke indgår i den dagsaktuelle debat, dels at diskutere en række mere principielle spørgsmål. Forsikringstyper Det er nyttigt at skelne mellem tre forsikringstyper, hvoraf kun de to første er af interesse i nærværende sammenhæng: brugerbetalingsforsikringer, behandlingsforsikring og kritisk sygdomsforsikring. Ordningerne er forskellige på en række afgørende punkter. Brugerbetalings-forsikringer drejer sig om forsikringer, der primært afdækker dele af brugerbetaling for eksempelvis medicin og voksentandpleje, men også operationer på privathospitaler- og klinikker. Denne type af forsikring udbydes i realiteten alene af danmark. Der er 4 hovedgrupper af forsikringer (gruppe 1, 2, 5 og 8). De adskiller sig ved, hvad og hvor meget de dækker med gruppe 1 og 2 som de mest omfattende og gruppe 8 som en adgangsbillet, dvs. man køber sig ret til senere at kunne rykke op i én af de tre andre grupper, men har ingen umiddelbare medlemsfordele udover, at man kan blive medlem til en lav præmie, medens man endnu ikke har fået en kronisk sygdom. Forsikringspræmien betales af den forsikrede selv og er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen, dvs. ikke skattesubsidieret som behandlingsforsikringerne er det. I 2007 er årspræmien for henholdsvis et gruppe 1, gruppe 5 og gruppe 8 medlem: kr. 2390, kr og kr Gruppe 5- medlemmer kan tilkøbe sig operationsdækning for en ekstra årlig præmie på kr Præmien er hverken afhængig af alder, anciennitet i forsikringsgruppen eller sundhedstilstand, dvs. en flad præmie. Forsikringerne henvender til befolkningen i almindelighed forudsat, at optagelsesbetingelsen om fravær af kronisk sygdom og ikke fyldt 60 år på optagelsestidspunktet er opfyldt. Især er det vigtigt 1

2 at notere, at man også kan være forsikret, når man bliver alderspensionist. Princippet svarer til den filosofi, der prægede sygekasserne, som danmark er vokset ud af, at én gang medlem så medlem så længe man selv ønsker det (og betaler præmie) og solidaritet inden for gruppen, dvs. samme præmie uanset alder og sundhedstilstand. Behandlings-eller hospitalsforsikringer (elle sundhedsforsikringer ) udbydes af kommercielle forsikringsselskaber med Danica og Codan som de to største. Forsikringen er ofte sammenknyttet med fx en pensionsforsikring, jfr. at Danica Pension er størst på markedet, ligesom PFA også fylder meget, men der findes også selskaber som alene har behandlingsforsikringer som forretningsområde illustreret ved Mølholm Forsikring, som blev startet af privathospitalet af samme navn. Forsikringen dækker typisk én eller anden form for planlagt kirurgi men også bl.a. fysioterapi, behandling hos speciallæge eller periodisk sundhedscheck. Ventetiderne på behandling på offentlige sygehuse var og er fortsat et salgsargument, om end forsikringens ydelser i de senere år er udvidet til meget andet end planlagt kirurgi. Forsikringspræmien betales som hovedregel af den virksomhed, hvor den forsikrede er ansat. Forsikringen er med andre ord gratis for den forsikrede, idet frynsegodet ikke er skattepligtigt. For virksomheden er præmien en almindelig driftsudgift og er således skattesubsidieret, idet det skattepligtige overskud reelt set reduceres med præmiebeløbet. Ifølge Skatteministeriet udgjorde dette skattesubsidie i 2006 ca. 405 mio. kroner, jfr. tabel 1 og 3 i 2006-personalegoderedegørelsen, [1]. Normalt er man ikke forsikret, når man bliver pensionist, fordi forsikringen følger ansættelsesforholdet. I princippet, men sjældent i praksis, kan man godt tegne en behandlingsforsikring, som privatperson, men så er det baseret på almindelige aktuariske principper, figur 1, der viser den aldersgraduerede præmie for privatpersoner, der ønsker at tegne forsikring hos Topdanmark og betegnende nok stopper ved 64 år. På hjemmesiden hedder det, at Du kan købe forsikringen indtil du bliver 60 år, og den gælder til, du fylder 65 år. Præmien for kollektive virksomhedsordninger er betydeligt lavere, men publiceres ikke, og er afhængig af forhandling og utvivlsomt bundling med andre forsikringsprodukter og er forfatteren bekendt ikke aldersgradueret, ligesom der normalt ikke er individuelle helbredsbetingelser. Ifølge Skatteministeriet var gennemsnitspræmien per forsikret kr i 2006, [1]. Forsikringen er normalt bundet til ansættelsesforholdet. Hvis virksomheden skal kunne trække forsikringspræmien fra som driftsudgift og forsikringen være skattefri for den forsikrede, skal alle virksomhedens ansatte være dækket. Dette betyder for praktiske formål, at det ikke kun er direktionsgangen, der har behandlingsforsikringer. Der er sandsynligvis en forskel mellem hvilke virksomhedstyper, der har behandlingsforsikring som frynsegode, fx næppe mange industrivirksomheder sammenlignet med fx IT-virksomheder. I det omfang, der indgår sundhedsordninger- /behandlingsforsikringer i overenskomster på især LO-området, kan det være med til at skabe mere balance. Nogle fagforbund, fx 3F Transportgruppe, svarende til 50 tusinder personer, har en sundhedsordning som en del af pensionsordningen (PensionDanmark). Det er en meget begrænset ordning, der udelukkende omfatter bevægeapparat-problemer, og hvor der ydes i Falck Health Care centre (bl.a. fysioterapi, massage, kiropraktik, zoneterapi), og hvor Falck Health Care på én og samme gang er et slags forsikringsselskab og leverandør af behandlingsydelserne. Et funktionærforbund som Finansforbundet, der omfatter de ansatte i den finansielle sektor, har en behandlingsforsikring, som en del af overenskomsten. 2

3 Alder og præmie, Topdanmark, 2007 kroner år 21 år 24 år 27 år 30 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 60 år 63 år Kilde: Kritisk sygdom er i realiteten en ulykkesforsikring, hvor ulykken er, at man kommer til at lide af én af en række nærmere definerede sygdomme, fx en ondartet kræftform, blodprop i hjertet, hjerneblødning/blodprop i hjernen eller blindhed. Når skadesbegivenheden er indtruffet, udbetales der et éngangsbeløb, der kan bruges frit, dvs. behøver ikke at blive brugt til behandling. Det udbetalte beløb er skattefrit. Det er som hovedregel arbejdsgiveren, der betaler forsikringspræmien. En lang række overenskomster har indbygget kritisk sygdom i overenskomsten, og det er den altdominerende måde at få denne forsikring på. Individuel forsikringstegning forekommer også, bl.a. i danmark, som i 2006 dækkede knap medlemmer, [2]. Et kvalificeret gæt er, at det især drejer sig om selvstændigt erhvervsdrivende. I alt omkring 2 mio. erhvervsaktive har en sådan forsikring, [3]. Dette skal sammenholdes med, at der er omkring 2,8 mio. erhvervsaktive, hvoraf ca er selvstændige. Forsikringen ophører, når man bliver pensioneret, og erstatningsbeløbet nedtrappes ofte fra omkring 58-årsalderen og frem til pensioneringstidspunktet. I det følgende ses der bort fra denne forsikringstype, fordi den grundlæggende er forskellig fra de andre. Hvor mange frivilligt forsikrede er der? Et sted mellem 2 og 2,5 millioner danskere har én eller anden form for brugerbetalings- eller behandlingsforsikring. Det store interval skyldes usikkerhed vedr. dobbeltdækning, fx både i danmark og en virksomhedsbetalt ordning. Med så stort et antal forsikrede er det næppe holdbart at hævde, at det er forbeholdt en elite. Således afspejler medlemssammensætningen i danmark stort set den almindelige befolkning. Omkring 2 mio. har en brugerbetalings-forsikring i danmark, jfr. figur 2, heraf tusinder som gruppe 1 og 2 medlemmer med operationsdækning, dvs. hvis man får udført en operation på et privathospital dækker danmark udgifterne med i gennemsnit 85%, dog med et loft. Hertil kommer ca , der som gruppe 5-medlemmer har tegnet en tillægsforsikring (operationsdækning) således, at over af danmarks medlemmer har operationsdækning. Da danmark blev stiftet oven på resterne af fortsættelsessygekasserne i 1973, da sygekasserne blev nedlagt, var der medlemmer. I den forstand er der tale om en imponerende vækst, der for en stor dels vedkommende alene er båret frem af brugerbetaling. 3

4 Medlemstallet i danmark er steget med godt 3,5% om året siden Med etableringen af det første danske kommercielle privathospital i 1989/1990 udvidede danmark dækningen til også at omfatte operationer, dog ikke 100% af prisen for operationen. Allerede i 1990 var der 2.000, der benyttede ordningen, [4]. Denne udvidelse førte dog ikke til en markant større vækst i medlemstilgangen i de efterfølgende år. Medlemstallet i 'danmark', incl. børn, Medlemmer Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5 Gruppe 8 Total Kilde: Data i [4] Medlemmerne af danmark afviger lidt fra gennemsnitsbefolkningen. Lidt færre unge og ældre er medlemmer, medens de midaldrende er overrepræsenteret. Det er dog sådan, at for de 70+-årige er alderfordelingen blandt forsikrede og ikke-forsikrede næsten ens. Der er tendens til, at flere funktionærer end faglærte/ufaglærte er forsikrede. Overraskende nok er der ikke stor forskel med hensyn til sundhedsstatus [5]. Omkring erhvervsaktive havde en behandlingsforsikring i 2006, excl. den ovenfor omtalte Falck Care-ordning. Før 2001 var antal forsikrede beskedent, men med VK-regeringens tiltræden i efteråret 2001 og ændret lovgivning på området i 2002 er tilgangen til disse forsikringstyper nærmest eksploderet. Kort fortalt medførte 2002-ændringerne, at så længe alle ansatte i en virksomhed er dækket af behandlingsforsikringer dette personalegode skattefrit for den ansatte, og virksomheden kan betragte præmien som en almindelig driftsudgift med deraf følgende indirekte skattesubsidiering svarende til 400 mio. kr, jfr. ovenfor. Grundtænkningen bag denne ændring indfanges med efterfølgende citat fra forelæggelsen i Folketinget: Formålet med lovforslaget er at gøre sundhedsbehandlinger, som arbejdsgiveren betaler for sine medarbejdere, skattefri. Herved vil der ske en forbedring af den generelle velfærd, og det gøres mere attraktivt for virksomhederne at påtage sig et socialt ansvar. 4

5 Forslaget om skattefrihed skal omfatte behandling af medarbejderen ved sygdom og ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog eller en psykiater, samt sygdomsforebyggende behandlinger. Skattefriheden er for alle de nævnte behandlinger betinget af, at behandlingen er lægefagligt begrundet, hvilket nærmere indebærer, at der skal foreligge en lægehenvisning til behandling. Rent kosmetiske behandlinger og behandling for barnløshed vil derimod ikke være omfattet af skattefriheden. (www.ft.dk/samling/20012/lovforslag_fremsaettelse/l97.htm) Udviklingen i behandlingsforsikringer antal forsikrede * Kilde: oplysninger på Med den store udbredelse danmark har og den stigende udbredelse af behandlingsforsikringer, er det uundgåeligt, at der er dobbeltdækning. I den eneste offentligt tilgængelige undersøgelse heraf gælder det for ca. 15% [5]. Fem udvalgte problemstillinger Et selvindlysende spørgsmål lyder: hvorfor har vi i det hele taget sygeforsikringer i et sundhedsvæsen med fri og lige adgang? Svarene er relativt selvindlysende. Først og fremmest, fordi der er brugerbetaling, svarende til omkring 20 % af de samlede sundhedsudgifter [6]. Det forklarer også, hvorfor vi har haft denne forsikringsform siden Sygeforsikring er ikke et nyt fænomen, og det er brugerbetaling heller ikke. Dernæst fordi der er ventetid til behandling på offentlige sygehuse (behandlingsforsikringerne og operationsdækning i danmark ). Det betyder, at med disse to forklaringer i baghovedet, kan man i betydelig grad sige, at (lands)politikerne i høj grad selv kan påvirke omfanget af sygeforsikring. Men med faldende ventetid i almindelighed og indførelsen af det udvidede frie sygehusvalg ( 2 månedersreglen ), der per 1. oktober reduceres til 1 måned, må man imidlertid undre sig over væksten i behandlingsforsikringerne. Man kan således gratis komme til behandling indenfor én måned enten på et offentligt sygehus eller på et privathospital (betalt af det offentlige). Hvorfor så i det hele taget have en forsikring, fordi der let går mindst 2-3 uger, før man kan få en tid på et privathospital? Hvis en person med en behandlingsforsikring selv skulle betale, sådan som man gør ved brugerbetalingsforsikringer, ville de fleste utvivlsomt heller ikke tegne forsikringen: dels fordi de behandlingsmæssige fordele ikke længere er selvindlysende, dels fordi en almindelig sandsynlighedsovervejelse ville få mange til at 5

6 tvivle på fordelene. Dels er sandsynligheden for at komme til at lide af én af de typiske ventelistelidelser, fx behov for at udskifte en hofte eller en grå stær operation, ret ringe for erhvervsaktive det er især pensionistsygdomme, fx er hoftepatienter i gennemsnit en del over 70 år, dels er man ikke forsikret, når man bliver pensionist og har mest brug for en forsikring. Den rationelle kalkule ville ud fra dette snarere pege i retning af medlemskab af danmark, hvor man kan fortsætte ind i pensionistalderen, som for de fleste vil være af stor betydning. MEN den enkelte betaler ikke selv, og hvem siger nej til et gratis gode? Man kan så spørge: hvorfor tilbyder virksomhederne disse forsikringer til deres ansatte. Der er to hovedforklaringer. Forsikringerne er blevet et almindeligt personalegode, der tegner billedet af en god arbejdsplads og dermed bliver en del af rekrutterings- og fastholdelsesgrundlaget for nye medarbejdere. Hertil kommer, at det ikke kan udelukkes, at man kan finde (få) enkelttilfælde, hvor en medarbejder kan komme hurtigere i behandling med en forsikring, men billedet af, at medarbejdere, der står på venteliste til behandling samtidig er sygemeldte er i almindelighed misvisende. Endelig må man ikke overse betydningen af wellness -bølgen, dvs. det drejer sig mere om velvære end egentlig behandling massage, en del fysioterapi og rigtig meget af krisehjælpen som eksempler. Her ser man utvivlsomt en glidning og en almindelig forbrugergørelse af området. Hvis sundhedsforsikringerne også bruges til wellness, er det i øvrigt tvivlsomt, om virksomhederne falder ind under de gældende skatteregler, som kræver en klar lægelig begrundelse for et (behandlings)tilbud. Det hører også med til billedet, at en behandlingsforsikring er billig for virksomhederne fordi skattevæsenet og dermed alle danskere - i realiteten betaler omkring en 1/3 af præmiesummen, hvortil kommer, at præmieniveauet i en række tilfælde er lavt, bl.a. fordi det er pakket sammen med mere lukrative forsikringer, typisk pension. Er en yderligere udbredelse af sygeforsikring et alternativ til et skattefinansieret sundhedsvæsen er det begyndelsen til et privatiseret sundhedsvæsen? Svaret er nej. For det første skal man erindre, at de nuværende ordninger er frivillige og et supplement til den solidariske skattefinansiering. Skulle de derfor være et reelt alternativ, skulle forsikringstegning være obligatorisk, og så ville man øjeblikkeligt blive konfronteret med spørgsmålet om, hvad der er forskellen mellem skattefinansiering og forsikringsfinansiering. For det andet skal man sætte præmiebetalingen for de nuværende forsikringer i forhold til de samlede sundhedsudgifter. Præmieindtægterne udgør tilsammen omkring 2,8 mia. hvoraf kun omkring 2,2 udbetales som erstatning. Resten går til administration med de kommercielle forsikringer som de dyreste og overskud/hensættelser. Dette skal sammenholdes med samlede sundhedsudgifter på omkring 100 mia. kr. - danmark har en præmieindtægt på omkring 2 mia. hvoraf godt 90% udbetales som erstatninger [2]. Præmieindtægten fra behandlingsforsikringerne må være i omegnen af 800 mio. kroner og en erstatningsprocent på maximalt 60 % (ifølge statistik fra brancheorganisationen angives dog kun præmieindtægter på 369 mio. kr. i 2005, [3]). Hvordan er samspillet mellem sygeforsikring og private behandlingsinstitutioner? Behandlingsforsikringer og danmarks operationsdækning har som forudsætning, at der findes private behandlingstilbud, dvs. bl.a. privathospitaler. Hvis ikke, har forsikringen ingen reel værdi, når man samtidig har lovgivning, der for praktiske formål forhindrer offentlige sygehuse i at tage imod betalingspatienter. I den forstand kan man sige, at sygeforsikring er med til at skabe et (vist) fundament for en privat behandlingssektor og nogle af privathospitalerne har eller har haft 6

7 forsikringsselskaber som aktionærer for at selskaberne ad denne vej kunne sikre et privat behandlingstilbud, [7]. På den anden side skal man også bemærke, at frem til omkring 2002/2003 var det samlede økonomiske nettoresultat for privathospitaler enten minus eller måske lige i balance. Privathospitalernes forbedrede situation skyldes især indførelsen af 2-måneders-garantien og den dermed følgende offentlige finansiering og i mindre grad de hastigt voksende behandlingsforsikringer. Et fjerde spørgsmål går på, om sygeforsikringerne ikke skaber et A og et B hold, dvs. skaber (mere) ulighed? Den populære udlægning er, at A-holdet er dem med forsikring og B-holdet dem uden. Det er utvivlsomt er meget forenklet problemstilling, der trænger til et kritisk gennemsyn, se bl.a. kapitel 9 i [8]. Grundproblemet er næppe, at nogen har forsikring og andre ikke. Hvis det var tilfældet, skulle man ændre meget i samfundet, fx pensions- og ulykkesforsikringer. Kernen er snarere, om dem med forsikring stilles behandlingsmæssigt bedre end dem uden, og om det i givet fald er problematisk ud fra en lighedsbetragtning. Forsikringsindehavere har næsten per definition lettere adgang til behandling, nemlig i den private sektor, og forsikringsselskaberne benytter i stigende grad mellemmænd, der hurtigt kan skaffe de forsikrede behandling (og til en for forsikringsselskabet fordelagtig pris). Lige fra privathospitaler til praktiserende speciallæger. På den anden side skal man huske på, at de så ikke alternativt belaster det offentlige sundhedsvæsen og dermed gør det lettere for ikke-forsikrede at komme til. Om det går lige op, kan i sagens natur ikke afgøres, men det er næppe sandsynligt, fordi en del af behandlingen i privatsektoren næppe ville være blevet givet i det offentlige sundhedsvæsen, dvs. forsikringerne medfører måske et indikationsskred og indførelse af en bredere ydelsespalette, men om det skal opfattes, som (yderligere) ulighedsskabende er et åbent spørgsmål. Det sidste og femte spørgsmål går på, om forsikrings-bølgen er udtryk for tidsåndens individualisering og selvcentrering og således udtryk for en underminering af den bredere samfundsmæssige solidaritet? Overfladisk kunne man tro det, men det behøver langt fra at være tilfældet. Som ved de øvrige spørgsmål, men med særlig vægt her, kan emnet kun berøres meget overfladisk. I et velfærdssamfund kan man godt på én og samme gang være solidarisk og egoist, dvs. betale sin skat (med mere eller mindre glæde) og samtidig have økonomisk overskud til at erhverve andre ønskede goder, fx en sygeforsikring. Populært sagt være en solidarisk individualist. Det er især en relevant problemstilling, hvis man oplever, at den politiske betalingsvilje er mindre end den individuelle. Via forsikringer kan man både blæse og have mel i munden: betale til og støtte et offentligt sundhedsvæsen og samtidig skabe sig muligheden for at købe sig til bedre service, fx enestue, adgang til internet under indlæggelse osv., ved at få udført ikke-akut behandling på et privathospital. Man skal være meget renlivet idealist for at finde dette forkert. Det ville vel svare til, at varme fortalere kollektiv trafik ikke skulle have bil eller motorcykel. Afsluttende bemærkninger I overskriften lød spørgsmålet: løsning eller problem? Sygeforsikringer ikke løsningen på overordnede problemer i sundhedsvæsenet. De er fx ikke et reelt alternativ til skattefinansiering, om end de mildner virkningen af brugerbetaling for medicin og voksentandpleje for mange mennesker. Da tilskuddet fra danmark reelt nedsætter prisen for fx tandpleje, ville man ud fra den 7

8 almindelige efterspørgselsteori forvente, at forsikrede efterspørger mere tandpleje end ikkeforsikrede. Analyser bekræfter dette [5]. Hvis behandlingsforsikringer skal kunne bruges forudsætter det eksistens af private behandlingstilbud. Derfor ser man også forsikringsselskaber som aktionærer i nogle privathospitaler. Eksistensen af de ca behandlingsforsikringer og de af danmarks medlemmer med operationsdækning skaber et vist omsætningsgrundlag for privathospitalerne, men endnu vigtigere for dem er den offentlige finansiering af de behandlinger, der er en følge af 2-måneders ventetidsgarantien (og den kommende nedsættelse til én måned). Det ses også af det forhold, at der i 2005 blev opereret 3,5 personer per indbyggere på privathospitaler mm., og 2,7 per var offentligt finansierede [6]. Størstedelen af erstatningerne fra danmark vedrører almindelig brugerbetaling og på ingen måde operationer på privathospitaler. Taget under ét bidrager behandlingsforsikringer og operationsdækning fra danmark næppe mere end 300 millioner af omsætningen på de egentlige privathospitaler, dvs. med senge og ikke bare klinikker inden for et bestemt speciale. 8

9 Litteratur [1] Skatteministeriet. Statusrapport til Folketinget personalegoder/naturalieydelser [2] Sygeforsikringen danmark. Årsrapport København: [3] Forsikring og Pension.Videnscenter for helbred og Forsikring. Forsikring ved Kritisk Sygdom Brancheudgave. København: [4] Sygeforsikringen. Sygeforsikringen danmark - kort fortalt (internt materiale). København: [5] Pedersen K. Voluntary Supplementary Health Insurance in Denmark. Public Finance and Management 2005; 5(4): [6] Indenrigs-og sundhedsministeriet. Sundhedssektoren i tal (september 2006). København: [7] Pedersen K. Sygdom og markedsøkonomi. København: FADLs Forlag, [8] Pedersen K. Sundhedspolitik. Odense: Syddansk Universitetsforlag,

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Forsikring eller velfærd?

Forsikring eller velfærd? Forsikring NFT eller 2/2005 velfærd? Forsikring eller velfærd? af Johannes Due De nordiske lande er blandt mange andre fælles træk karakteriseret ved at have meget veludbyggede velfærdssystemer, der i

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Fra kapitlet Flere ældre en udfordring for velfærdsstaten, Dansk Økonomi, efterår 1998

Fra kapitlet Flere ældre en udfordring for velfærdsstaten, Dansk Økonomi, efterår 1998 240 Efterlønnen er et dyrt velfærdsgode. Efterlønnen er ca. dobbelt så høj som folkepensionen og har i høj grad medvirket til at sænke den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder. Tendensen går i retning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere