Personalegoder og bruttotrækordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder og bruttotrækordninger"

Transkript

1 Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den seneste rapport er fra januar 2008 og indeholder skøn over en række personalegoder for året Rapporten er blevet udarbejdet siden 2003, men udbredelsen af medarbejderaktier og obligationer indgår først fra og med Skatteministeriets rapport bliver ikke længere udgivet, men statistikken over udbredelsen af personalegoder opdateres fortsat på Skatteministeriets hjemmeside. Skønnet over den samlede værdi er dog ikke videreført. Det er vigtigt at bemærke, at Skatteministeriets statusrapport anvender betegnelsen personalegoder bredt. Det vil sige, at begrebet også dækker goder, ikke opfattes som løn i lønstatistikken. Det skal også bemærkes, at nogle af de værdiansatte personalegoder kan være finansieret via en fleksibel lønpakke - også kaldet en bruttotrækordning i lønstatistikken. 1.1 Personalegoder i lønstatistikken Arten og antallet af personalegoder er ikke en fastlagt størrelse, men i tabel 1 er der opstillet en oversigt over en række goder, som i skattemæssig forstand kan betragtes som et personalegode. Nogle personalegoder indgår i den årlige lønstrukturstatistik, mens andre personalegoder indgår i statistikken over øvrige arbejdsomkostninger, som i øvrigt kun udarbejdes for den private sektor. Endelig er der en række personalegoder, der ikke dækkes af statistikken. Lønstrukturstatistikken De A-skattepligtige personalegoder fri bil og fri kost og logi indgår i den årlige lønstrukturstatistik. Dermed indgår de i Lønkommissionens lønbegreber. Kvaliteten af indberetningen for disse personalegoder vurderes til at være god og konsistent over tid, da disse beløb også indgår i indberetningen af lønmodtagerens indkomst til SKAT. Øvrige arbejdsomkostninger for den private sektor I statistikken opdeles øvrige arbejdsomkostninger i fem grupper; bidrag til offentlige kasser, andre lovpligtige omkostninger, aftalebestemte omkostninger, uddannelsesomkostninger samt andre frivillige personaleomkostninger. 1 Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser opdateret med nye oplysninger om sundhedsforsikring, januar 2008 t:\lønkommissionen\5. undersøgelse om ledelse\offentliggørelse\personalegoder og bruttotrækordninger.doc

2 Tabel 1 Oversigt over personalegoder opdelt efter skattemæssig status og deres dækning i lønstatistikken og i Statusrapport Lønstatistik Ikke med lønstat. Øvrige arbejdsomk. A-skattepligtige: Fri bil Fri kost og logi Gaver, i kontanter Jubilæumsgratialer over 8000 kr. Personalelån, eftergivet lån Med i Statusrapport B-skattepligtige: Fri telefon m.v. Arbejdsgiverbetalt datakommunikation uden adgang til arbejdsgivers netværk. Bonusordninger ifm. rejser Fitnessordninger betalt af arbejds-giver Fri aviser og tidsskrifter Fri bolig Fri tv-licens Frirejser Gaver, markedsværdi over 500 kr. Kantine Personalelån, gevinst fra rentefrit eller lavt forrentede Sommerbolig stillet til rådighed af arbejdsgiver Tyverialarm Ulykkesforsikringer Ægtefælles deltagelse i forretningsrejser Skattefrie: Aktiebaserede incitamentsordninger m.v. Arbejdsgiverbetalt erhvervsmæssig befordring Arbejdsgiverbetalt datakommunikation med adgang til arbejdsgivers netværk. Arbejdsgiverbetalt PC-hjemmearbejdsplads. BroBizz/ Færgeabonnement ifm. forretningsrejser Sundhedsydelser-/forsikring betalt af arbejdsgiver Fri arbejdsbeklædning under bagatelgrænsen Gaver, markedsværdi under 500 kr. Jubilæumsgratialer under kr. Fri parkeringsplads Rygeafvænning Studierejser/kurser Uddannelse Kilde: Person- & Erhvervsbeskatning, Personalegoder, KPMG, 2008, Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber. 2

3 De andre frivillige personaleomkostninger dækker bl.a. over rekrutteringsomkostninger, frivillige medarbejderrelaterede forsikringer, kantinetilskud og personalekonferencer o.l. Sundhedsforsikringer er et eksempel på frivillige medarbejderrelaterede forsikringer, som er betalt af arbejdsgiveren og stillet til rådighed for alle medarbejdere. De øvrige arbejdsomkostninger er som udgangspunkt omkostninger, der ikke har karakter af fortjeneste for lønmodtageren, men udgifter, der for virksomheden er forbundet med et ansættelsesforhold. De komponenter, som indgår i statistikken over øvrige arbejdsomkostninger, må dog i nogen grad betragtes som fortjeneste for lønmodtageren, men da de ikke er direkte henførbare til den enkelte lønmodtager, indgår de som øvrige arbejdsomkostninger. Lønkommissionens to lønbegreber tager udgangspunkt i lønmodtagerens fortjeneste. Det betyder, at lønbegreberne, som benyttes af kommissionen, ikke indeholder komponenter, som indgår i statistikken over øvrige arbejdsomkostninger. Ikke dækket af statistikken Af tabel 1 fremgår B-skattepligtige personalegoder og skattefrie personalegoder, som ikke dækkes af statistikken. Desuden indgår aktie- og obligationsaflønning hverken i lønstatistikken eller i opgørelsen af øvrige arbejdsomkostninger. 1.2 A-skattepligtige personalegoder Skatteministeriets Statusrapport indeholder et skøn over værdien af de væsentligste personalegoder. På denne baggrund er det muligt at vurdere, hvor stor en del af de samlede personalegoder, der indgår i lønstatistikken. Oplysningerne i Skatteministeriets rapport stammer fra forskellige kilder bl.a. oplysningssedlen, Forsikring og Pension, oplysninger fra udbyderne af personalegoder suppleret med Skatteministeriets egne skøn. Det bør fremhæves, at Skatteministeriet i statusrapporten anfører, at skønnene over udbredelse af personalegoder, som ikke angives på oplysningssedlen, er forbundet med væsentlig usikkerhed. Rapporten afdækker kun personalegoder for hele økonomien. Det betyder, at det ikke er muligt at opgøre dækningsgraden fordelt på sektorer. Tabel 2 Skøn over fordeling af personalegoder 2006 mio. kr. fordeling pct. af lønsum Personalegoder jf. Skm. statusrapport ,0 A-skattepligtige personalegoder i Lønstatistikken ,5 Personalegoder uden for lønstatistikken ,5 Heraf: B-skattepligtige ,1 Aktie- og obligationsaflønning ,1 Skattefrie personalegoder (PC-ordninger og sundhedsydelser) ,3 Lønsum, (D.1 aflønning af ansatte), Nationalregnskabet )Summer ikke til totalen pga. afrunding. Kilde: Statusrapport til folketinget om personalegoder/naturalieydelser 2008, Nationalregnskabet I Skatteministeriets Statusrapport skønnes de samlede personalegoder at udgøre 8,8 mia. kr. i Dette svarer til 1,0 pct. af den samlede lønsum, jf. tabel 2. De A-skattepligtige personalegoder, der indgår i lønstatistikken, skønnes at udgøre halvdelen af de samlede personalegoder, jf. tabel 2. 3

4 Det skal bemærkes, at de skattepligtige personalegoder, hvis samlede værdi er under bagatelgrænsen, ikke er med i ovenstående beregninger, da disse ikke indregnes i Skatteministeriets statusrapport. Til gengæld kan visse personalegoder være finansieret af bruttotrækordningen og i sådanne tilfælde vil opgørelsen overvurdere størrelsen af personalegoder finansieret af arbejdsgiveren. 1.3 B-skattepligtige personalegoder og skattefrie personalegoder samt aktie- og obligationsaflønning Hverken B-skattepligtige eller skattefrie personalegoder herunder aktie- og obligationsaflønning indgår i lønstatistikken. Ifølge Skatteministeriets opgørelse skønnes de B-skattepligtige personalegoder at udgøre 0,1 pct. af den samlede lønsum, mens aktie- og obligationsaflønningen skønnes at udgøre 0,1 pct. af den samlede lønsum for økonomien. De skattefrie personalegoder, som i Skatteministeriets opgørelse består af PC-ordninger og sundhedsforsikringer, skønnes at udgøre 0,3 pct. af den samlede lønsum for økonomien. Sundhedsforsikringer skønnes at udgøre 0,1 pct. af den samlede lønsum. Som tidligere nævnt indgår disse forsikringer i statistikken over øvrige arbejdsomkostninger. Indførelsen af eindkomst vil forøge mulighederne for fremover at indarbejde de B- skattepligtige personalegoder i lønstatistikkerne. Det samme gør sig delvist gældende for aktie- og obligationsaflønning. De skattefrie personalegoder vil imidlertid fortsat ikke blive registreret. 1.4 Personalegoder under bagatelgrænsen Skattepligtige personalegoder, hvis samlede værdi lå under bagatelgrænsen på kr. årligt i 2007, indberettes ikke til lønstatistikken. Disse oplysninger indberettes heller ikke til SKAT, da de ikke er skattepligtige. Således vil opgørelsen af personalegoder være undervurderet på grund af de personalegoder, der ligger under bagatelgrænsen. Der findes så vidt vides ikke oplysninger eller statistikker for omfanget af de skattepligtige personalegoder under bagatelgrænsen, hvorfor udbredelsen og størrelsesordnen af disse personalegoder ikke kan vurderes. 1.5 Personalegoder i lønstatistikken fordelt på sektorer og arbejdsfunktion Ser man på sammensætningen af lønstatistikkens personalegoder på tværs af sektor, køn og arbejdsfunktion varierer de meget, jf. tabel 3. Tabel 3 Lønstatistikkens personalegoder for alle ansatte fordelt efter arbejdsfunktion, 2007 I alt Mænd Kvinder kr. pr. præsteret time Privat, i alt 1,90 2,40 0,80 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 13,80 15,50 6,70 2 Højt kvalifikationsniveau 2,10 2,50 1,20 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 3,10 4,50 1,20 4

5 4 Kontorarbejde 0,60 1,00 0,30 5 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 0,40 0,70 0,10 6 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 0,10 0,10 0,10 7 Håndværkspræget arbejde 0,20 0,20 0,10 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 0,10 0,10 0,00 9 Andet arbejde 0,20 0,20 0,10 Stat, i alt 0,12 0,17 0,05 0 Militært arbejde 0,03 0,03 0,00 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 0,79 0,91 0,56 2 Højt kvalifikationsniveau 0,05 0,05 0,05 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 0,10 0,25 0,01 4 Kontorarbejde 0,02 0,03 0,01 5 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 0,61 0,72 0,27 6 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 0,01 0,01 0,00 7 Håndværkspræget arbejde 0,02 0,02 0,01 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 0,01 0,01 0,00 9 Andet arbejde 0,02 0,03 0,02 Kommuner og regioner, i alt 0,00 0,01 0,00 0 Militært arbejde 0,00 0,00 0,00 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 0,03 0,05 0,01 2 Højt kvalifikationsniveau 0,00 0,00 0,00 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 0,00 0,01 0,00 4 Kontorarbejde 0,00 0,00 0,00 5 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 0,00 0,00 0,00 6 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 0,01 0,01 0,00 7 Håndværkspræget arbejde 0,00 0,00 0,00 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 0,01 0,02 0,00 9 Andet arbejde 0,00 0,01 0,00 Mens en ansat i den private sektor modtager personalegoder til en værdi af 1,90 kr. pr. præsteret time modtager den ansatte i staten kun 0,12 kr. mens ansatte i kommuner og regioner modtager 0,00 kr. Tilsvarende er der stor forskel indenfor de 3 sektorer på hvem der modtager. I alle sektorer er det således den øverste ledelse, der modtager markant mere end de øvrige ansatte. Endelig må det understreges, at i alle sektorer modtager mændene mere i personalegoder end kvinderne. Fordelingen af de B-skattepligtige personalegoder forventes at være anderledes end for de A-skattepligtige personalegoder, da en del af disse ordninger forudsætter, at ordningen tilbydes alle ansatte. Det kan således være vanskeligt at foretage en korrektion for værdien af B-skattepligtige personalegoder samt aktie- og obligationsaflønning, da størrelsesordnen af personalegoder for de enkelte arbejdsfunktioner ikke kendes. For de skattepligtige personalegoder under bagatelgrænsen er det heller ikke muligt at foretage korrektioner i lønstatistikken, da der hverken findes et skøn over størrelsesordnen på disse eller oplysninger om udbredelsen. 2 Bruttotrækordninger Personalegoder kan indføres som en del af lønpakken i følgende tre situationer: Hvis lønmodtageren i forbindelse med en nyansættelse indgår aftale med arbejdsgiveren om, at en eller flere naturalieydelser er en del af lønnen Hvis lønmodtageren i forbindelse med forhandlinger om en fremtidig lønstigning får tilsagn om, at et eller flere personalegoder Hvis lønmodtageren genforhandler en tidligere indgået lønaftale med arbejdsgiveren og i den nye aftale med arbejdsgiveren får en ændret veder- 5

6 lagssammensætning således, at der fremtidigt er en mindre andel af kontantløn og en større andel personalegoder. Den offentlige debat om personalegoder i lønaftaler gennem de seneste år, har næsten udelukkende fokuseret på den sidste af de tre situationer. Denne kaldes i lønstatistikken for en bruttotræksordning. Retligt og faktisk er der imidlertid ingen forskel på de tre ordninger for hverken arbejdsgiver, lønmodtager eller samfundsfinanserne. 2.1 Bruttotrækordninger i lønstatistikken. Da en del af den optjente fortjeneste ved en bruttotrækordning anvendes til at erhverve et gode til lønmodtageren, vil arbejdsgiveren udbetale en mindre andel af fortjenesten end hvis vedkommende ikke havde deltaget i en bruttotrækordning. Udfordringen ved udarbejdelsen af lønstatistikken er således at (gen)indregne dette løntræk i fortjenesten. I lønstatistikken indregnes bruttotrækordningen derfor som en del af den almindelige fortjeneste svarende til det løntræk, som arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen reducerer medarbejderens kontante bruttoløn med. Bruttotrækordninger indgår i de to lønbegreber valgt af Lønkommissionen. 2.2 Skøn over omfanget af bruttotrækordninger Danmarks Statistik har fra og med 2007 modtaget oplysninger om bruttotrækordninger til lønstatistikken fra såvel den private sektor som fra regioner og kommuner. Ordningen anvendes ikke i den statslige sektor. Indberetningerne for den kommunale og regionale sektor vurderes meget ufuldstændige og kan derfor ikke anvendes til at give et skøn over udbredelsen i denne sektor. For den private sektor er værdien af bruttotrækordninger i 2007 opgjort til 0,51 kr. pr. præsteret time. Til sammenligning udgjorde de A-skattepligtige personalegoder i den private sektor 1,90 kr. pr. præsteret time. Værdien af bruttotrækordninger i den private sektor udgjorde i øre pr. præsteret time og er således steget med 55 pct. Stigningen skyldes dels en bedre statistisk dækning, men også at ordningen er blevet mere bredt anvendt. Lønkommissionen har besluttet, at der skal ses på lønudviklingen fra 2002 til 2007, mens der i den øvrige del at lønanalyserne er særligt fokus på lønniveauet for Konsekvensen af de manglende indberetninger for bruttotrækordningerne før 2007 er, at fortjenesten i lønstatistikken før 2007 er lidt undervurderet. Det er ikke muligt at angive hvor meget, men ordningen har været stigende anvendt i årene forud for Der må således formodes at der er tale om et mindre databrud for stigningen i fortjenesten fra 2006 til 2007, og at undervurderingen af fortjeneste bagud er af mindre størrelse. Da der ikke foreligger information om, hvilke grupper der ikke er indberettet for er det ikke muligt at vurdere i hvilket omfang undervurderingen af fortjenesten, pga. manglende indberetninger for bruttotrækordninger, påvirker lønniveauet for enkelt grupper. 6

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere