FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner"

Transkript

1 FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

2 INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s. 08 Forebyggelsesinitiativer...s. 11 Inspirationskatalog: Til lokal rusmiddelpolitik...s. 13 Bilag 1 Fakta og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen...s. 15 Bilag 2 Hvad siger de unge i Nordvestsjælland...s. 16 Bilag 3 Lovgivning...s

3 INDLEDNING Rusmiddelstrategien er udarbejdet i samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner og ungdomsuddannelserne i forbindelse med projekt Ung & Rus. Formålet med projektet er at forebygge og tage professionelt hånd om unge med et problematisk forhold til alkohol og stoffer i et forpligtende samarbejde med ungdomsuddannelserne i de 3 kommuner. Rusmiddelstrategien er et led i kommunernes og ungdomsuddannelsernes målrettede indsats for, at rusmidler ikke skaber forhindringer for unge i at gennemføre deres uddannelse. Kommuner og ungdomsuddannelser tager med denne rusmiddelstrategi fælles ansvar for de rammer og retningslinjer, der bedst muligt forebygger og håndterer et problematisk rusmiddelforbrug og mistrivsel generelt blandt eleverne, således at de bedste betingelser for fagligt udbytte, personlige og social udvikling og et godt studiemiljø i fællesskab sikres. Udgangspunktet for strategien er, at rusmidler og undervisning ikke kan kombineres. Hvad indeholder Rusmiddelstrategien? Rusmiddelstrategien indeholder både konkrete vejledninger til, hvordan en ung med et problematisk forhold til rusmidler spottes, og hvordan de støttes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men den indeholder også brede forebyggende rammer for ansvarlig omgang med rusmidler hos unge. Rusmidler er i denne strategi en samlet betegnelse for alkohol, euforiserende stoffer og tobak. Tobaksvarer indgår, fordi undersøgelser (f.eks. Ungeprofilen 2013) viser, at der er en stærk sammenhæng mellem rygning og indtagelsen af alkohol og euforiserende stoffer. Rusmiddelstrategien er udarbejdet på baggrund af uddannelsesstedernes allerede eksisterende retningslinjer, input fra skolelederne, Ungeprofilen 2013 og Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens anbefalinger for unges indtag af rusmidler, tidlig indsats og opsporing. Strategien er gældende fra den 1. december Strategien revideres i november 2014 ved afslutningen af Projekt Ung & Rus, hvor der aftales en forankring af strategien mellem kommunerne og uddannelsesstederne. 3

4 95% MISSION Rusmiddelstrategien skal medvirke til at øge elevernes udbytte af uddannelsen, således at 95 % af alle unge i de 3 kommuner kan gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi den bidrager til særlig opmærksomhed på unge i farezonen for at udvikle et problematisk forhold til rusmidler. FORMÅL At Rusmiddelstrategien beskriver og systematiserer kommunernes og ungdomsuddannelsesstedernes samarbejde omkring forebyggelse af - og indsats i forhold til - et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler hos unge. Konkret er målene: 1. At forebygge at eleverne udvikler et forbrug af rusmidler, som forhindrer eleven i at gennemføre en ungdomsuddannelse. 2. At sikre at sårbare og udsatte elever får den fornødne hjælp/opmærksomhed ved mistrivsel og/eller misbrug. 3. At tydeliggøre ansvar for og forventninger til en tidlig indsats overfor rusmidler hos unge. 4. At påvirke rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af et mindre forbrug og/eller et forbrug, som ikke har en negativ indvirkning på deres uddannelse. MÅLGRUPPE Strategien er fælles for alle ungdomsuddannelser i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner. Således gælder strategien for følgende uddannelsessteder: Høng Gymnasium & HF Kalundborg Gymnasium & HF Stenhus Gymnasium & HF Odsherreds Gymnasium EUC Nordvestsjælland (alle afdelinger) Produktionsskolen Holbæk (PH) Nordvestsjællands Produktionsskole (NV-PRO) SOSU Sjælland (Holbæk afd.) Kalundborgegnens Produktionsskole Høng Landbrugsskole Høng Erhvervsskole Rusmiddelstrategien gælder for alle, som færdes på skolens område. 4

5 Den vigtigste fastholdelsesfaktor er, når skolen opdager, at eleverne har et problem og hjælper til med at løse det DEA 2011 parat til uddannelse

6 FÆLLES RAMME FOR FOREBYGGELSE AF RUSMIDLER: Fælles regler/forpligtelser: Alle uddannelsesstederne forpligter sig til at have en lokal alkohol/rusmiddelpolitik. Denne skal ligge tilgængelig på skolernes hjemmesider, og ledelse/lærere/ansatte/forældre/ elever skal være gjort bekendt med denne. I uddannelsesstedernes alkohol/rusmiddelpolitik skal det ligeledes fremgå hvilke konsekvenser, der iværksættes ved overtrædelse af Rusmiddelstrategien, og det skal fremgå af uddannelsesstedernes studieordensregler. Både Rusmiddelstrategien og studieordensregler skal være offentligt tilgængelige på uddannelsesstedernes hjemmeside. Uddannelsesstederne er rusmiddelfrie i undervisningstiden. Der kan ved særlige lejligheder laves andre aftaler med ledelsen. Disse særaftaler skal aftales for hvert enkelt arrangement. Uddannelsesstederne italesætter unges brug af rusmidler i retning af at gøre dem bevidste om en ansvarlig brug af rusmidler og tilstræber, at alkohol ikke er omdrejningspunktet ved sociale arrangementer på skolen, og at der også er tilbud om arrangementer uden alkohol. Uddannelsesstedernes allerede eksisterende retningslinjer for indtag af rusmidler kan i grove træk skitseres således: Alkohol: Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på skolernes område eller ved dagsekskursioner udenfor skolernes område. Det er ikke acceptabelt, at man møder på skolen påvirket af eller påvirket af eftervirkningerne af indtagelse af alkohol. Euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af euforiserende stoffer i undervisningstiden eller indenfor skolernes område. Dette er, uanset hvor undervisningen finder sted, og uanset hvilket arrangement skolerne anvendes til. Indsats når rammerne overtrædes: Uddannelsesstedet fastholder som udgangspunkt eleven med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, hvis dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation, og den enkelte elev er opsat på at ændre adfærd og hvis det i øvrigt er foreneligt med forholdene på det enkelte uddannelsessted. Uddannelsesstederne er meget forskellige ift. målgrupper/aldersgrupper m.m. Det giver derfor ikke mening at lave mere ensartede regelsæt på tværs af uddannelsesretningerne. Men det tilstræbes, at skolerne efterlever principperne i denne strategi. Det er ikke acceptabelt, at man møder på skolen påvirket af eftervirkningerne af brug af euforiserende stoffer. 6

7 Gode lærere er en af de vigtigste faktorer, når det handler om løsning af problemerne. Deres evner til at skabe gode relationer og tillidsbånd er uvurderlige DEA 2011 parat til uddannelse

8 HJÆLPENDE/RÅDGIVENDE INDSATS: De deltagende uddannelsessteder forpligter sig på: At alle medarbejdere udviser opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på generel mistriv sel og/eller problematisk rusmiddelforbrug hos eleverne. At alle medarbejdere handler så tidligt som overhovedet muligt ved tegn på problematisk forbrug af rusmidler hos eleverne. Tidlig indsats ved mistrivsel hos unge: Mistrivsel hos en elev kan evt. skyldes et problematisk forbrug af rusmidler. Det er vigtigt at reagere tidligt, når man bliver bekymret for en elev. Det anbefales at benytte Opmærksomhedsguiden for undervisere og vejledere ved mistrivsel hos unge, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Projekt Ung & Rus, Projekt 2P og repræsentanter fra uddannelsesstederne. Dette er hovedpunkterne i guiden: At der iværksættes en indsats ved egen eller andres bekymring for en elev, som tager udgangspunkt i handlefaserne i Opmærk somhedsguiden for undervisere og vejledere ved mistrivsel hos unge (se næste afsnit). At gøre det tydeligt for alle elever, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår behov for råd givning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelforbrug. At underrette kommunen hvis de kommer i kontakt med unge under 18 år, der har behov for særlig støtte jf. lov om skærpet underret ningspligt At opfordre alle elever til at kontakte sko lernes medarbejdere ved bekymring for en medstuderende. 1. Du er bekymret for en elev, fordi du ser tegn på mistrivsel og/eller rusmiddelproblematikker, eller fordi en elev henvender sig til dig med problematikker. 2. Overvej hvordan du skal handle på det - jo tidligere jo bedre. Den unge går ikke i stykker af at blive spurgt du kan ikke gøre situationen værre. De fleste unge vil gerne ses og have din opmærksomhed. 3. Del evt. din bekymring med en anden, evt. en kollega eller din leder. 4. Vælg om du selv tager en samtale med eleven, eller om du overdrager din bekymring til din leder, kollega, en studievejleder/ fastholdelses-koordinator mhp. at denne tager samtalen med eleven.

9 Hvis du vælger selv at tage samtalen så: 5. Overvej hvad du vil sige og hvordan, inden du tager den første kontakt til eleven. 6. Forsøg at skabe uforstyrrede rammer (tid og rum) for samtalen. 7. Læg lærerrollen fra dig før og under samtalen ved at være nysgerrig og tag udgangspunkt i den unge. 8. Åben samtalen med afsæt i de observationer, som har vagt din nysgerrighed eller bekymring. 9. Brug spørgsmål som er tryghedsskabende, men husk også at få indsamlet konkrete informationer og få en fornemmelse for elevens livssammenhænge. Handlefaser 10. Rund samtalen af ved bl.a. at opsummere og foretage et bekymringstjek. Lav en plan for det videre forløb. 11. Evaluér samtalen med én, evt. en kollega. 12. Følg op på den plan du og eleven lavede sammen. 13. Efter behov drøftes indsatsen for eleven med: a) lærerteamet b) Studievejleder c) Åben rådgivning/hotline for sparring - UPCN d) Ungerådgiveren/behandleren (Misbrugsområdet) Link til Opmærksomhedsguiden for undervisere og vejledere ved mistrivsel hos unge klik på fanebladet For lærere > klik på Opmærksomhedsguide Læreren vælger selv at have den første samtale med eleven Læreren kontakter åben rådgivning eller hotline for sparring, f.eks.: Psykologisk rådgivning (UPCN), Misbrugsrådgivning for unge, Livslinien, andre Bekymring for en elev Læreren tager sin bekymring med tilbage til lærer-teamet eller leder, hvor sagen drøftes. Læreren overdrager sin bekymring til en kollega, studie-vejleder eller leder, som tager den første samtale med eleven. Bekymring afkræftes i lærerteam. Evt. Senere opfølgning Kollega/ leder har en samtale med eleven Læreren har en samtale med eleven Den unge afkræfter bekymringen. Evt. løbende opfølgning på den unge Sagen drøftes i Lærerteam. Stadig bekymret? Den unge hjælpes videre til studievejleder Interne tiltag, f.eks.: Samtaler med (kontakt) lærer/ mentor/ studievejleder/ psykolog. Klasserumsintervention. Henvisning til andre tilbud/ eksterne tiltag, f.eks.: Kontakte forældre, henvisning til egen læge, psykiatrisk akutmodtagelse, socialrådgiver, misbrugsrådgivning, andre rådgivningstilbud. 9

10 INDDRAG OG BRUG SAMARBEJDSPARTNERNE PÅ SKOLEN ELLER I KOMMUNEN UPCN tilbud om psykolog til sårbare unge med risiko for frafald Link til hjemmesiden: Hotline tlf.: (alle hverdage mellem kl ) Mail: UNGERÅDGIVER/BEHANDLER I Holbæk: Katrine Linnebo: tlf Jakob Fischer Rømer: tlf Lotte Hasselpflug: tlf Lene munk Vilstrup: tlf I Kalundborg: Susanne Nehls: tlf I Odsherred: Astrid Kragh: tlf Ungerådgiveren/behandleren sidder på uddannelsessteder i deres tilhørende kommune, men dækker også unge fra de andre kommuner, som går på uddannelsesstedet. SSP - SAMARBEJDET MELLEM DE SOCIALE MYNDIGHEDER, SKOLE OG POLITI Kan kontaktes omkring unge med et problematisk forhold til rusmidler, på vej i eller i kriminalitet på følgende tlf. numre: Holbæk: tlf / tlf (hele døgnet) Kalundborg: tlf Odsherred: tlf / tlf

11 FOREBYGGELSESINITIATIVER: Ungdomsuddannelserne og kommunerne samarbejder om at forebygge et problematisk forhold til rusmidler og mistrivsel blandt elever bl.a. igennem sundhedspædagogiske tiltag, idet undervisning, information og dialog er en vigtig kilde til at udvikle et reflekteret og ansvarligt forhold til rusmidler. Målet er, at den unge ikke har et rusmiddelforbrug, der har en negativ indvirkning på den unges læring, og dermed mindsker dennes mulighed for gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Hvilke og hvordan aktiviteterne afvikles, aftales individuelt med det enkelte uddannelsessted. Der informeres om Rusmiddelstrategien på intromøder med kommende elever og deres forældre. Kommunerne tilbyder samarbejde med uddannelsesstedernes festudvalg/elevråd/ tutorer om udvikling af miljøer med ansvarlig omgang med rusmidler. Den kommunale ungerådgiver/behandler på rusmiddelområdet samarbejder med og har faste aftaler med uddannelsesstederne med henblik på anonym rådgivning og evt. behandling. Ungdomsuddannelserne og kommunerne samarbejder om kompetenceudvikling i brugen af Opmærksomhedsguiden i forbindelse med projekt Ung & Rus og 2P og udvikler konceptet med tiden. Kommunerne har løbende tilpassede og individuelle tilbud til ungdomsuddannelserne om undervisning og events omkring rusmidler fx via følgende metoder: Forumteater, Ung til Ung indsatser, Social pejling, oplæg og kampagner. Eleverne får mulighed for at deltage i oven stående i undervisningstiden. Kommunen tilbyder ungdomsuddannelserne indsatser i forhold til rygestop. Disse vil blive tilpasset evidens på området og aftales efter uddannelsesstedets behov for indsats. Underviserne opfordres til at inddrage temaer omkring rusmidler i undervisningen, herunder holdningsbearbejdning, bl.a. for at udvikle handlekompetencer, der gør det lettere for de unge at tage sundere valg inspiration findes i materialekassen (under udarbejdelse) Der vil foregå en løbende koordinering mellem uddannelsesstederne og kommunerne omkring forebyggelsesindsatserne. De tilpasses løbende efter behov, evidens og best practise på området. Ved afslutningen af projekt Ung & Rus aftales rammen for den forebyggende indsats mellem kommuner og uddannelsessteder. Som supplement til denne strategi findes også kommunernes forebyggelsesindsatser omkring alkohol, euforiserende stoffer og tobak i folkeskolernes overbygningsskoler, hvor der i henhold til Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker, skal arbejdes mere systematisk med den forebyggende og opsporende indsats i de kommende år.

12 INSPIRATIONSKATALOG

13 INSPIRATIONSKATALOG TIL LOKAL ALKOHOL/RUSMIDDELPOLITIK Hvis uddannelsesinstitutionerne ikke har udformet en lokal rusmiddelpolitik, eller vil justere på den de har, så følger her et inspirationskatalog med anbefalinger og mulige formuleringer, som kan være hensigtsmæssige at bruge. Er der behov for støtte og vejledning, vil projekt Ung & Rus gerne bistå med dette i processen. Disse retningslinjer kan være supplement til de allerede eksisterende fælles rammer (se ovenstående). Euforiserende stoffer: Ungdomsuddannelserne og kommunernes SSP holder hinanden orienteret, hvis og når der konstateres besiddelse, salg eller formidling af stoffer på skolerne. Oplysningspligten skal ligge indenfor rammerne af persondataloven. Uddannelsesstedet anmelder al salg/formidling af euforiserende stoffer til kommunens SSP eller politiet. Tobak: Ved tobak forstås tobaksvarer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak samt E-cigaretter. I henhold til Lov om røgfrie miljøer pr kan der være forskel på retningslinjerne for tobak på de enkelte uddannelsessteder i henhold til uddannelsesretningen og alderen for de optagne elever. Under 18 år På institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år gælder følgende: Det er ikke tilladt at ryge på uddannelsesstedets område, hverken indendørs eller udendørs. Over 18 år På institutioner med flest optagne elever over 18 år og som ikke er en del af en uddannelsesinstitution med en 3 årig gymnasial uddannelse gælder følgende: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på uddannelsessteder. Se evt. mere specifikt om rammerne i lov om røgfrie miljøer i bilag 3. Det anbefales at uddannelsesstedet uanset elevernes alder har: Forbud mod rygning på uddannelsesstedets område Forbud mod rygning i undervisningstiden Indsats, når rammerne overtrædes: (Kan indskrives i studie/ordens-reglerne) Uddannelsesstedet går så vidt muligt i dialog med eleven for at aftale en indsats. Indsatsen kan suppleres med en kommunal indsats (se afsnittet om hjælp og rådgivende indsats). Der accepteres ikke salg eller besiddelse af euforiserende stoffer på uddannelsesstedet, og det vil som hovedregel føre til midlertidig bortvisning og politianmeldes, men samtidig aftales en indsatsplan for eleven evt. i samråd med kommunen (fx UU, ungebehandler). 13

14 INSPIRATIONSKATALOG (FORTSAT) Anbefaling til lokale rammer for arrangementer med alkohol: Det anbefales, at skolerne forholder sig til procedurer i forbindelse med arrangementer, hvor eleverne har lov til at indtage alkohol. Det anbefales, at elevråd og medarbejdere inddrages i drøftelsen af retningslinjerne for arrangementer, fester og ture. Nedenstående er angivet en række gode bud på ansvarlige retningslinjer i disse sammenhænge. Det er afgørende, at man beslutter, om/hvilke af disse man ønsker at gøre brug af og samtidig sikrer sig, at de relevante personer (ledere/lærere/ ansatte) er bekendt med disse retningslinier. Der udskænkes ikke drikkevarer med en alkoholprocent over 5 %. Alkohol må ifølge loven ikke sælges til unge under 16 år. Det kan anbefales, at de unge under 16 år er tydeligt markeret fx med armbånd, ID-kort eller lign. De personer, der forestår udskænkning af alkoholiske drikke, skal ifølge loven have opnået myndighedsalder, dvs. være mindst 18 år. Det kan anbefales, at firmaer med uddannet personale står for dette. Der må ifølge loven ikke udskænkes alkohol til elever under 18 år, når der er tale om åbne fester, hvor der skal ansøges alkoholbevilling. Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer. Personer, der vurderes stærkt påvirket af rusmidler og er til gene for sig selv eller andre, vil som udgangspunkt blive bortvist fra arrangementet. Skolens personale skal sørge for at hjælpe med, at den påvirkede bliver bragt hjem (dvs. afhentet af forældre eller evt. sendt med taxa hjem ledsaget af en ven). Der må ikke være undervisning dagen efter (for at undgå uoplagte elever i undervisningen). Elever må ikke medbringe alkohol til arrangementer på uddannelsesstedet, uanset om arrangementet er med eller uden tilladelse til indtag af alkohol. Der må ikke indtages alkohol og euforiserende stoffer på studieture. Dette gælder både ledere, undervisere og elever. På skolen må der ikke via opslag eller lignende reklameres for alkoholprodukter eller arrangementer uden for skolens regi, hvor der udskænkes alkohol. Selv om festmiljøerne på uddannelsesinstitutionerne oftest karakteriseret som private, så anbefales det, at de tilrettelægges i henhold til retningslinjerne i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling. I henhold til loven kan festmiljøet på uddannelsesstedet kun betragtes som privat, hvis det kun er skolens elever, der deltager. Hvis andre, herunder andre skolers elever, skal deltage, skal der søges lejlighedstilladelse til alkoholbevilling hos politiet. Se evt. yderligere info om dette i loven Link til loven: FORMS/R0710.aspx?id=

15 FAKTA OG ANBEFALINGER FRA SUNDHEDSSTYRELSEN OG SOCIALSTYRELSEN Anbefalinger: Drik ikke alkohol for sundhedens skyld - for Intet alkoholforbrug er risikofrit for helbredet. Man har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd Man har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis man drikker mere end 14/21 om ugen Stop før 5 genstande ved samme lejlighed Det anbefales at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol Det anbefales at unge over 16 år drikker så lidt som muligt og stopper før 5 genstande ved én enkelt lejlighed Undgå rygning og passiv rygning. E-cigaretter behandles som konventionelle cigaretter i relation til gældende regler og love om røgfri miljøer (WHO og Sundhedsstyrelsen). Det anbefales, at der ikke må ryges på skolens område, og at synligheden af eventuelt rygning begrænses mest muligt. Hvis der må ryges på skolens område, anbefales det at, det sted man må ryge er placeret langt fra skolen, så det er mindst muligt synligt, og det på længere sigt er uattraktivt at skulle så langt væk. BILAG 1 Fakta: Danmark er et af de lande i verden, hvor de unge drikker både hyppigst og mest alkohol. Dobbelt så mange unge i Danmark, som gennemsnittet i Europa har i løbet af et år været fulde. Hvert fjerde dødsfald blandt de årige unge mænd hænger sammen med alkohol. På længere sigt relaterer alkohol sig til 60 forskellige sygdomme og er kræftfremkaldende. Fx kræft i mund og svælg, spiserør, strube, lever, endetarm for mænd og bryst for kvinder. Risikoen for sygdomme/kræft bliver større, jo mere man drikker. Børn og unges organer, blandt andet hjernen, er ikke færdigudviklet og er derfor mere følsomme for alkohols skadelige effekter. Unge er mere tilbøjelige til at udvikle afhængighed af rusmidler end voksne. De unge, der har størst risiko for selv at få alkoholproblemer, bestemmer alkoholkulturen for andre unge. Det er unge, der begynder at drikke alkohol tidligt i livet, der sætter dagsordenen for andre unges drikkevaner. De unge, der ikke har lyst til at drikke, beskrives som personer ingen kender og ingen inviterer, som umodne, kedelige og nogen, som ikke er in. På den måde skabes et voldsomt drikkepres med metoder, der ligner mobning. Unge bliver af samme årsag også meget lettere afhængige af rusmidler end voksne, da de ikke færdigudviklede hjerner er lettere påvirkelige. Der er sammenhæng mellem en tidlig debut og risiko for udvikling af misbrug/afhængighed. Hastigheden af at udvikle et misbrug eller en afhængighed afhænger bl.a. andet af alder og rusmiddel. Personer, der bruger stoffer, har ofte et større alkoholforbrug sammenlignet med gennemsnittet. Det er forbudt at indtage og være i besiddelse af euforiserende stoffer. 15

16 BILAG 2 HVAD SIGER DE UNGE I NORDVESTSJÆLLAND - UNGEPROFILEN 2012 Ungeprofilen 2012 blev gennemført som en spørgeskema undersøgelse af de unge på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner i efteråret De blev spurgt om deres generelle trivsel og rusmiddelforbrug. Omkring elever deltog i undersøgelsen, de havde en gennemsnitalder på 16,7 år og de unge svarede blandt andet at: 12% ALKOHOL: 88% af de unge drikker alkohol. Sidst angivne uge drak ca. 1/3 af dem slet ikke, 1/3 drak inden for Sundhedsstyrelsens lavrisiko-grænser (7/14), og 1/3 drak mere end dette. Selvom de unge drikker, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, så eskalerer forbruget i løbet af uddannelsen. 18% har været i skole påvirket af alkohol eller stoffer, og næsten hver fjerde føler sig uoplagt først på ugen på grund af fester og alkoholindtagelse i weekenderne. 17% af dem, som drikker alkohol, har været involveret i vold sandsynligheden stiger i takt med indtagelsen af alkohol og stoffer. har følt et pres for at drikke alkohol, da de startede på en ungdomsuddannelse. Blandt de unge, der rusdrikker, er der øget tendens til at være uoplagt i skolen først på ugen. 25% af de unge har haft sex i beruset tilstand, som de efterfølgende har fortrudt. Andelen er den samme for mænd og kvinder, men en større kønnet forskel på produktionsskoler og Erhversskoler. Til sammenligning gælder dette kun 15 % af kvinderne på landsplan (MULD 2008) 2% Kun 2 % af dem, som drikker alkohol, drikker aldrig mere end 5 genstande på en gang. 78 % gør det månedligt eller oftere. 3% gør det mere end to gange om ugen. Fritidsinteresser At bruge tid på fritidsinteresser og venner er vigtigere for de unge end at feste og gå i byen. EUFORISERENDE STOFFER: 41% har prøvet hash og 14 % har prøvet hårde stoffer. Sammenhæng Der er en stærk sammenhæng mellem rygning og store mængder af alkohol og/eller stoffer. 63% synes, det er træls, hvis nogen tager stoffer til en fest. 16

17 TOBAK: 21% er faste daglige rygere og yderligere 20% er lejlighedsrygere. Af de faste rygere er 36% storrygere, dvs. de ryger over 15 cigaretter hver dag. 76% af de faste rygere vil gerne stoppe, 30 % heraf vil gerne have hjælp til det. 47 % af dem vil gerne have tilbud om rygestop på skolen. MISTRIVSEL: 9% har forsøgt at tage deres liv en eller flere gange (en lignede spørgeskemaundersøgelse viser 4 % af de unge i alderen årige har forsøgt selvmord). 54% af de unge i Ungeprofilen er positivt stemt over for rygeforbud på skolerne, fordi en skole skal være et sundt sted at være. Sammenhæng Der er stærk sammenhæng mellem belastende faktorer (fx økonomi, boligsituation, arbejdssituation, dødsfald i familien) og følelse af fx stress, nedtrykthed, problemfyldt hverdag m.v. UNDERVISERNE: 56% af dem, som alt i alt har det dårligt, har ikke oplevet, at en lærer eller vejleder i løbet af deres ungdomsuddannelse har udvist bekymring for deres trivsel. Undersøgelsen viser tydeligt, at voksnes holdning til rusmidler spiller en vigtig rolle i forhold til de unges forbrug. Voksnes holdning Undersøgelsen viser tydeligt, at voksnes holdning til rusmidler spiller en vigtig rolle i forhold til de unges forbrug. SKOLENS BETYDNING: Alkoholforbrug Meget højt alkoholforbrug og dårlig trivsel hænger sammen med, at den unge vurderer skolen som uvigtig. Kontakt til skolen Netop blandt dem, der har det dårligt, er der et særligt behov for kontakt til skolen eller andre myndigheder omkring problemer. Trivsel Der er en tæt sammenhæng mellem trivsel generelt og trivsel i skolen. Dvs. hvordan man trives i skolen generelt, lever op til de faglig krav, skift fra folkeskole til ungdomsuddannelse og hvordan man har det i skolen generelt hænger sammen med elvens trivsel generelt. 17

18 BILAG 3 LOVGIVNING Lov om røgfriemiljøer: Link til loven: 2. Loven finder anvendelse på 1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg, 2) institutioner og skoler for børn og unge, 3) øvrige uddannelsesinstitutioner, 4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, 5) kollektive transportmidler og taxaer samt 6) serveringssteder. 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser og institutioner, jf. 4. Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Stk. 4. Arbejdspladser, der har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal ved synlig skiltning informere om, at luften i omgivelserne uden for disse kan være sundhedsskadelig. Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udstedelse, udformning, opsætning m.v. af skiltning i medfør af stk. 4.«7. På institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område, jf. dog stk Stk. 2. Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Stk. 4. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område. Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Link til loven: 1. Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år. Stk. 2. Ved tobaksvarer forstås: 1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak. 2) Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning. 18

19 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. 2 a. Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve fremvisning af gyldig billed legitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 16 år. Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkohol volumenprocent på 16,5 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. Lov om euforiserende stoffer Link til loven: 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at bestemme, at stoffer, som efter internationale vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder ganske særlig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, ikke må forefindes her i landet, med mindre ministeren under ganske særlige omstændigheder og på nærmere af ham fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. En given tilladelse kan senere tilbagekaldes. Stk. 3. Bortset fra forhold omfattet af en tilladelse efter stk. 1 eller en behandling efter stk. 2 er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besid delse af sådanne stoffer forbudt. 19

20

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Kort fortparoltfilen 2015 ter fra Unge Hovedpunk UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Hovedpunkter fra Ungeprofilen 2015 Ungeprofilen 2015 Udarbejdet af Projekt Ung & Rus I samarbejde

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav til billedlegitimation og til skiltning herom samt forbud

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...S. 04 Trivsel...S. 06 Trivsel fordelt på uddannelse og kommuner...s. 08 Psykiske belastninger...s. 09 Emotionsindeks

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere