Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011"

Transkript

1 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni

2 Alleen Sorø Tlf.: regionsjaelland.dk Universitetsvej Roskilde Tlf.: Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Region Hovedstaden Region Sjælland Internetversion: Juni

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Hovedudfordringerne Forudsætninger og rammer Fremskrivningerne Arbejdsstyrke og højtudannet arbejdskraft Højtuddannet arbejdskraft er afgørende for vækst Resume og hovedkonklusioner Balancen mellem udbud og efterspørgsel Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Efterspørgselen på højtuddannet arbejdskraft Perspektivering Situationen i dag Dimittend-ledighed blandt de højtuddannede Private virksomheders beskæftigelsesvurdering Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i de kommende år Regionale forskelle i udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Højtuddannet arbejdskraft opgjort på faglige uddannelsesretninger Aldersbetinget udskiftning Udvidelse af arbejdskraftsudbuddet Den geografiske fordeling af højtuddannet arbejdskraft Efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark Den generelle udvikling i arbejdspladserne i Østdanmark Den erhvervsmæssige udvikling på brancheniveau i Østdanmark Efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft Sektorbaseret efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft Aldersbetinget udskiftning Enkelte brancher anvender et stigende antal højtuddannede Efterspørgselen på uddannelsesmæssige kvalifikationer for den højtuddannede arbejdskraft i Østdanmark Balancen mellem udbud og efterspørgsel Bilag Bilag 1: Den regionaløkonomiske fremskrivningsmodel SAM/K Line Bilag 2: ErhvervsPhD-ordningen Bilag 3: Arbejdsstyrken med en Ph.d.-uddannelse efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, landsdele, 1996, 2009 og 2020 Bilag 4: Tildelte ph.d. grader efter år, køn, hovedområder for hele landet. Bilag 5: Indekseret udvikling i arbejdsstyrken på de lange videregående uddannelser, opdelt efter uddannelsesretning. Region Hovedstaden, Bilag 6: Indekseret udvikling i arbejdsstyrken på de lange videregående uddannelser, opdelt efter uddannelsesretning. Region Sjælland, Bilag 7: Godkendte ErhvervsPhD-projekter fordelt efter forskningsfagligt område, hele landet Bilag 8: Udvikling i arbejdsstyrken med en lang videregående uddannelse og den samlede arbejdsstyrke i antal, 2009, Bilag 9: Udviklingen i højtuddannet beskæftigelse opdelt på erhverv, Region Hovedstaden, Bilag 10: Udviklingen i højtuddannet beskæftigelse opdelt på erhverv, Region Sjælland,

4 1.0 Indledning Denne analyse af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark er udarbejdet i det tværregionale analysesamarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Formålet med samarbejdet er, at skabe viden om udviklingen inden for erhverv og arbejdsmarked i de kommende år, og dermed få et indblik i de udfordringer og potentialer, der kan identificeres på det østdanske arbejdsmarked. 1.1 Hovedudfordringerne Analysen giver en detaljeret opgørelse af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft. Balancen kan pege på, om der kan forventes en generel mangel, eller mangel på en bestemt type arbejdskraft. Der er behov for at imødegå fire væsentlige udfordringer, hvis balance mellem udbud og efterspørgsel på højt uddannet arbejdskraft i Østdanmark fremover skal sikres: 1. Manglen på arbejdskraft med specifikke kvalifikationer blandt højtuddannede; Der skal sikres et tilstrækkelig udbud af højtuddannet arbejdskraft, således at virksomhedernes behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer kan dækkes 2. Lav produktivitetsvækst gennem højkonjunkturen; Overophedningen på arbejdsmarkedet bremsede væksten i produktiviteten. Produktivitetsudviklingen under højkonjunkturen var svag på trods af stigende økonomisk vækst. 3. Lille andel af højtuddannet arbejdskraft i private og offentlige virksomheder; I fremtiden forventes regionaløkonomisk vækst og produktivitetsstigninger at være drevet af vækst i brancher, der anvender arbejdskraft med et højt vidensniveau. I dag er Østdanmark, på trods af vækst i udbuddet af højtuddannet arbejdskraft, stadig bagefter andre regioner internationalt, når der måles på andelen af højtuddannede i virksomhederne 1. Manglen på højtuddannet arbejdskraft var markant i årene , og formodes at være en af grundene til den relativt lave produktivitetsvækst under højkonjunkturen. Nærværende analyse vil derfor se nærmere på, hvorvidt Østdanmark er på vej ind i en lignende situation: Hvordan balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft har udviklet sig historisk frem til 2009, og hvorledes udbud af og efterspørgsel på højtudannet arbejdskraft kan forventes at udvikle sig de kommende år. Særligt, om der forventes mangel på bestemte typer højtuddannet arbejdskraft. Dermed bliver det muligt at vurdere: Hvilke udfordringer og potentialer der kan identificeres på arbejdsmarkedet for højtuddannet arbejdskraft frem til Om der kan forventes tilstrækkelig højtuddannet arbejdskraft på arbejdsmarkedet, således at en mere vidensbaseret erhvervsudvikling kan understøttes, og den regionale vækst og produktivitetsstigningen i Østdanmark igen har de rette rammebetingelser. 1 Human resources and knowledge creation: An assessment of human resources and knowledge creation in the Stockholm, Helsinki and Copenhagen regions.- Metropolitan Inc

5 1.2 Forudsætninger og rammer De fremskrivninger 2, der anvendes i dette notat til at beskrive den fremtidige udvikling, er en alt andet lige betragtning, der fremskriver de historiske trends og sammenhænge mellem regioner og kommuner i Østdanmark. Fremskrivningerne tager bl.a. udgangspunkt i velfærdsforliget fra 2006, men en yderligere ændring i tilbagetræknings-mønstret er ikke medtaget i fremskrivningerne. Således er det senest indgåede efterlønsforlig ikke indarbejdet. Fremskrivningerne af den regionale udvikling inden for erhverv og arbejdsmarked, foretages ved hjælp af den regionaløkonomiske fremskrivningsmodel SAM/K Line. Modellen foretager trendfremskrivninger på regionsniveau på baggrund af den historiske udvikling fra 1996 til 2009, i samspil med en række forskellige påvirkningsfaktorer 3. Modellen er afgrænset til Danmark, og tager derfor ikke højde for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft som et middel til at afhjælpe manglen. Dette notat er afgrænset geografisk til Østdanmark, og vil derfor kun når det er nødvendigt, se på udviklingen for hele Danmark Fremskrivningerne Fremskrivningerne fra strukturrapporten 4 fra sommeren 2010 viste, at der ville opstå mangel på højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark, hvis den udvikling vi har haft de senere år fortsætter frem til Prognosen for fremskrivningerne har ændret sig siden udarbejdelsen af rapporten fra Det skyldes: At efterspørgselen har udviklet sig svagere end forventet. Dette skyldes den økonomiske lavkonjunktur som har påvirket dansk økonomi negativt. Ny befolkningsprognose som øger antallet af personer i den erhvervsaktive alder i Region Hovedstaden. Det betyder, at udbuddet af højt uddannet arbejdskraft øges tilsvarende. Fremskrivningen tager udgangspunkt i den faktiske beskæftigelse i virksomheder, brancher og regioner til og med Hvis det antages, at der historisk har været mangel på højtuddannede arbejdskraft, vil en evt. substitution ikke være mulig at indregne i behovet for højtuddannet arbejdskraft fremover, da den ikke kan registreres. 1.3 Arbejdsstyrke og højtudannet arbejdskraft I analysen anvendes en række begreber, som er defineret nedenfor. Højtuddannet arbejdskraft: Personer, som har en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Personer med en Phd. uddannelse behandles særskilt fra andre højtuddannede, 2 Den regionale udvikling i efterspørgselen i Østdanmark fremskrives med udgangspunkt i Finansministeriets ADAM prognose for udviklingen i efterspørgselen i den nationale økonomi og RAS virksomhedsdata fra ultimo 2008, som indeholder antallet af arbejdspladser. Udviklingen i udbuddet fremskrives med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2010, omkring udviklingen i arbejdsstyrken 3 Grundet Danmarks statistiks overgang fra DB03 til DB07 er der databrud mellem 2006 og Dette er forsøgt udglattet, men netop derfor kan historiske data før 2007 være behæftet med en vis usikkerhed. 4 Globalisering, vækst og velfærd Østdanmarks udfordring arbejdsmarked og erhverv frem til 2020, juni

6 men benævnes også som højtuddannede i det følgende. Den højtuddannede arbejdskraft betegnes ofte som vidensarbejdere, fordi de er beskæftigede med komplekse og ofte innovative arbejdsopgaver. De lange videregående uddannelser er i dag delt op i en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatoverbygning. I dette notat medtages personer med en bacheloruddannelse som højest fuldførte uddannelse ikke. Ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv., kategoriseres i beskæftigelsesvurderingerne som højtuddannet arbejdskraft. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse. Arbejdsstyrken: Arbejdsstyrken dækker over alle som er i beskæftigelse, herunder selvstændige og medarbejdende ægtefæller, samt ledige der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I analysen beregnes arbejdsstyrken ud fra bopælsadressen. Nogle personer, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken, indgår ligeledes i arbejdsstyrken. Det kan være personer i aktivering, modtagere af sygedagpenge, personer på barselsorlov eller modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse. Derimod er studerende som ikke er i beskæftigelse, pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 eller selvforsørgende uden beskæftigelse, ikke medregnet i arbejdsstyrken. Uddannelseskategorien andre : Indeholder lange videregående uddannelser inden for Gartnerividenskab, Brygmester, Levnedsmiddel og ernæring, Landbrugsvidenskab, Veterinær, Skovbrugsvidenskab Ph.d.-uddannede: Indgår i arbejdsstyrken på trods af, at de er i gang med et uddannelsesforløb på et universitet, eller en ErhvervsPh.d.-uddannelse på en virksomhed. Forudsætningen for at påbegynde en Ph.d.-uddannelse er en allerede gennemført kandidatuddannelse Landsdele: Østdanmark er i denne rapport delt op på seks landsdele. Fire i Region Hovedstaden som er Københavns by, Københavns omegn, Nordsjælland og Bornholm, samt to i Region Sjælland som er Østsjælland og Syd- og Vestsjælland. Se opgørelse over hvilke kommuner der hører ind under de forskellige landsdele i bilag Højtuddannet arbejdskraft er afgørende for vækst Den højtuddannede arbejdskraft har længe været i fokus blandt regionerne, hvor den anses som en afgørende faktor for at sikre regionaløkonomisk vækst. Derfor er der fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fokus på at øge udbuddet af højtuddannet arbejdskraft og sikre, at udbuddet kan matche virksomhedernes efterspørgsel. Der arbejdes i regionerne med at udforme tiltag i erhvervsudviklingsstrategierne, som kan sikre en målrettet indsats for at øge uddannelsesniveauet og styrke virksomhedernes rammebetingelser i Østdanmark. Denne indsats ligger i tråd med regeringens globaliseringsmål om, at sikre at 95 pct. af en årgang får en uddannelse, og 50 pct. af befolkningen får en videregående uddannelse i

7 2.0 Resume og hovedkonklusioner Situationen på det højtudannede arbejdsmarked i dag. Den økonomiske lavkonjunktur har medført, at virksomhederne fra juli 2008 har efterspurgt færre medarbejdere, også højtuddannet arbejdskraft. Ledigheden blandt højtuddannede steg fra januar 2009 frem til december 2010, hvor antallet af bruttoledige i AC-gruppen i Østdanmark steg til over personer en stigning på 108,0 pct.. Dimittend-ledigheden begyndte for alvor at stige fra juli 2008, mens ledigheden for hele ACgruppen først for alvor begyndte at stige i januar På det tidspunkt var ledigheden blandt dimittender allerede høj. Ses der dog bort fra udviklingen fra juli 2008 til januar 2009 har ledighedsudviklingen for dimittender og AC-gruppen været ens. Efterspørgselen efter højtuddannet arbejdskraft De private virksomheder forventer en bedring på arbejdsmarkedet de kommende 6 måneder, som især er rettet mod højtuddannede. En undersøgelse foretaget for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at 13 pct. af de adspurgte virksomheder i Østdanmark forventes at øge omfanget af højtuddannet arbejdskraft, mens kun 2 pct. forventes at mindske antallet. Mest positiv er virksomhederne i København, hvor 16 pct. forventer at øge antallet af højtuddannet arbejdskraft. 2.1 Balancen mellem udbud og efterspørgsel I 2009 var der et relativt lille overudbud af højtuddannet arbejdskraft. Samlet for arbejdskraft med en lang videregående uddannelse var der et overudbud på personer eller 2,4 pct. i Østdanmark, eller 2,5 pct. i Region Hovedstaden og 315 i Region Sjælland, hvilket svarer til 1,5 pct.. Frem mod 2020 forventes overudbuddet af højtuddannede arbejdskraft i Østdanmark at vokse fra ca til ca , hvilket svarer til en ledighed på 2,7 pct. Overskuddet dækker over væsentlige forskydninger inden for enkelte faglige retninger ift. situationen i I Region Hovedstaden vil overudbuddet vokse til ca , svarende til en ledighed på 4,9 pct., mens Region Sjælland kan forvente at mangle 2.450, et underudbud på 11,9 pct. I 2020 kan forventes et overskud af højtuddannet arbejdskraft med en humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund samtidig med at der vil mangle højtuddannet arbejdskraft med en lang videregående uddannelse inden for andre og sundheds uddannede. I Region Hovedstaden kan forventes et overskud af højtuddannet arbejdskraft. I 2020 kan regionen forvente et overskud af humanistiske kandidater på ca , samfundsvidenskabelige på ca og naturvidenskabelig på ca , mens der vil mangle hhv. ca og ca. 140 højtuddannede med en uddannelse inden for sundhed eller andre. I Region Sjælland vil der mangle højtuddannet arbejdskraft hvis virksomhederne skal have deres behov for højtuddannet arbejdskraft dækket. I 2020 forventes at mangle højtuddannede inden for alle uddannelseskategorier og samlet set skal udbuddet stige med personer, hvis 7

8 efterspørgselen skal dækkes. Manglen vil være størst på sundhedsfaglig arbejdskraft, hvor der vil mangle ca. 836 personer, hvilket vil give udfordringer for både det offentlige og private sundhedsvæsen. Tabel 2.1: Udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft, opdelt på udannelsesmæssig baggrund og geografi, 2009 og 2020, balance og udvikling. Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Østdanmark Udvikling Udvikling i % i % Humanistiske , , ,5 Naturvidenskabelig , , ,4 Samfundsvidenskabelig , , ,4 Sundhed , , ,9 Andre , , ,1 I alt , , ,7 Ph.d.-uddannelse , , ,5 Region Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Hovedstaden Udvikling 2020 Udvikling i % 2020 i % Humanistiske , , ,1 Naturvidenskabelig , , ,3 Samfundsvidenskabelig , , ,7 Sundhed , , ,0 Andre , , ,9 I alt , , ,9% Ph.d.-uddannelse , , ,4 Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Region Sjælland Udvikling Udvikling i % i % Humanistiske , , ,1 Naturvidenskabelig , , ,7 Samfundsvidenskabelig , , ,8 Sundhed , , ,1 Andre , , ,8 I alt , , ,2 Ph.d.-uddannelse , , ,2 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm.: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm.: Arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse er ikke opgjort sammen med arbejdskraften med en lang videregående uddannelse. Denne opdeling ses, hvor det er muligt i analysen, for at kunne isoleret evt. forskelle i udviklingen mellem de to typer arbejdskraft. Udbuddet af arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse har udviklet sig positivt, fordi der er kommet mere fokus på at dække virksomheders efterspørgsel, via f.eks. ErhvervsPhD-ordningen, som blev etableret i Udviklingen har skabt hul igennem til virksomhederne og den udvikling der har været, skal ses i lyset af at niveauet i 2002 var lavt. 8

9 Der kan opstå markant mangel på højtuddannet arbejdskraft med en Phd.-uddannelse på trods af øget udbud. Fremskrivningen bygger på den faktiske udvikling frem til i dag, og det må påpeges, at selvom udviklingen i udbud har været markant, så er der tegn på, at det ikke fortsætter i samme tempo som fremskrivningerne viser. Ubalancen skyldes, at fremskrivningerne er baseret på den faktiske udvikling fra 2000 til 2009, hvor især efterspørgselen på Ph.d.-uddannede er steget markant. Efterspørgselen fremskriver den udvikling der har været, og skal derfor ses i dette lys. Det medfører, at efterspørgselen må formodes at blive mindre end hvad fremskrivningerne viser. 2.2 Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Østdanmark har ligesom resten af landet øget udbuddet af højtuddannet arbejdskraft siden I 2009 var andelen af højtuddannet arbejdskraft i arbejdsstyrken steget til 10,6 pct., hvilket svarer til personer. I 1996 var andelen af højtuddannet arbejdskraft ift. den samlede arbejdsstyrke på 6,5 pct. i Østdanmark. Region Hovedstaden har øget andelen af højtuddannede i arbejdsstyrken med 64,5 pct. fra 8.1 pct. i 1996 til 13,9 pct., i 2009, hvilket svarer til personer. Dette skyldes særligt udviklingen i antallet af højtuddannede i landsdelene København og København og omegn. Region Sjælland havde i 2009 en arbejdsstyrke på højtuddannede, hvilket svarer til en andel på 5,0 pct. Dette er en stigning på 56,9 pct. fra 1996 hvor andelen lå på 3,1 pct. Frem til 2020 forventes et stigende udbud, hvor særligt Østsjælland vil øge udbuddet af højtuddannede. Syd- og Vestsjælland vil ligeledes øge udbuddet, men i mere begrænset omfang. Udbuddet af arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse er steget, og mest i Region Hovedstaden, hvor København og Københavns omegn har haft den største stigning. Udviklingen fra 1996 til 2009 har derimod været svagest i Østsjælland. Fra 1996 til 2009 har alle landsdele øget antallet af Ph.d.- uddannede i arbejdsstyrken, og frem til 2020 kan alle landsdele i Østdanmark forvente yderligere vækst. Markant flere med en humanistisk og samfundsvidenskabelig uddannelse mindre vækst inden for naturvidenskab og sundhed I Region Hovedstaden er udbuddet med samfundsvidenskabelig uddannelse vokset med 103,4 pct., mens de humanistiske er vokset med 75,8 pct. fra 1996 til I samme periode er udbuddet af højtuddannede med en naturvidenskabelig baggrund steget med 54,4 pct., og udbuddet af sundhedsvidenskabeligt uddannede er øget med 25,5 pct., mens uddannelseskategorien andre er steget med 38,8 pct. Region Sjælland har med en stigning i udbuddet af naturvidenskabelige kandidater på 70,6 pct. haft en større stigning, men fra et lavere udgangspunkt, end Region Hovedstaden. For de samfundsvidenskabelige er udbuddet fra 1996 til 2009 vokset med 74,3 pct., mens de humanistiske er steget med 73,8 pct. Sidst er de sundhedsvidenskabelige vokset med 21,9 pct. og andre med 26,6 pct. 9

10 Fremskrivningerne viser, at udbuddet forventes at stige i begge regioner, og inden for alle uddannelseskategorier undtagen de sundhedsvidenskabelige i Region Sjælland. Her forventes stagnation ift. niveauet i Udbuddet af personer med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse forventes at vokse mest. Aldersbetinget udskiftning i arbejdsstyrken Det øgede antal ældre i arbejdsstyrken, som står over for at træde tilbage fra arbejdsmarkedet på kort sigt, påvirker udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark. Udfordringen knytter sig til hele arbejdsmarkedet, og selvom den aldersbetingede udskiftning forventes at ramme andre dele af arbejdsmarkedet hårdere end højtuddannede, kan balancen påvirke det højtuddannede arbejdsmarked. Fremskrivningerne viser, at udbuddet i aldersgruppen år i 2020 vil blive reduceret relativt ift Den aldersbetingede afgang medfører ligeledes, at udbuddet af højtuddannet arbejdskraft stiger mindre fremover. Særligt stigningen i andelen af ældre over 60 år kombineret med mindre tilgang, kan på længere sigt medføre mangel på højtuddannet arbejdskraft inden for uddannelseskategorier som sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser. Udbuddet af sundhedsvidenskabelig arbejdskraft står over for den største udskiftning i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. I Region Sjælland kan der dog også identificeres en aldrende arbejdsstyrke inden for de naturvidenskabelige højtuddannede. Dermed kan virksomheder have mere vanskeligt ved at rekruttere disse typer arbejdskraft fremover. Stort udbud af højtuddannet arbejdskraft Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark er ikke ensartet. Kommunerne i og omkring København har, med undtagelse af en række Vestegnskommuner, de højeste andele af højtuddannet arbejdskraft. Fremskrivningerne viser, at Region Sjælland kan forvente en mindre stigning i udbuddet end Region Hovedstaden. I nogle kommuner vil andelen af højtuddannede i arbejdsstyrken stige, mens det absolutte antal højtuddannede vil falde. Dette fordi arbejdsstyrken i andre uddannelsesgrupper vil falde betydeligt og medfører, at den højtuddannet arbejdskraft udgør en større andel i Der forventes ikke væsentlige forskelle ift. den geografiske fordeling, vi ser i Dog forventes en yderligere koncentration af højtuddannet arbejdskraft, som bliver endnu mere udtalt, og de kommuner der allerede har en høj andel, får størst vækst frem til Efterspørgselen på højtuddannet arbejdskraft De østdanske virksomheder efterspørger i stigende grad arbejdskraft med en lang videregående uddannelse eller en Ph.d. uddannelse. Dette gør sig gældende inden for næsten samtlige brancher. I Østdanmark er der fra 1996 til 2009 skabt eller 71,3 pct. flere arbejdspladser for højtuddannede i Østdanmark. For Region Hovedstaden er antallet vokset med hvilket svarer til 75 pct., mens Region Sjælland har haft en mere moderat vækst på 51,4 pct. eller Fremskrivningerne viser, at Region Sjælland kan forvente vækst i antallet af arbejdspladser for højtuddannede på 24 pct. Dette er højere end Region Hovedstaden, hvor der forventes vækst på 16 10

11 pct. Den større vækst i Region Sjælland skal ses i lyset af, at regionen har et markant lavere udgangspunkt for stigningen. Markant beskæftigelsesvækst inden for især offentlige og vidensbaserede private erhverv I Region Hovedstaden er antallet af arbejdspladser for højtuddannede steget med fra 1996 til Af dem er skabt i det offentlige sektor, hvilket svar til en stigning på 50,2 pct., mens eller 98 pct. er skabt inden for den private sektor. I Region Sjælland er antallet i perioden fra 1996 til 2009 øget med arbejdspladser for højtuddannede, hvor er skabt inden for den offentlig sektor og er skabt i den private sektor. Brancherne information og kommunikation, erhvervsservice og finansiering og forsikringer, kædes ofte sammen med videnssamfundet. Disse erhverv har haft stor vækst siden 1996, hvor antallet af arbejdspladser for højtuddannede inden for information og kommunikation og finansiering og forsikring er steget markant, mens antallet af arbejdspladser inden for erhvervsservice også har haft stor vækst. For erhvervsservice skyldes udviklingen specielt den del, som vedrører vidensservice og rådgivende ingeniører. Fremskrivningerne viser dog, at der for de fleste brancher forventes vækstrater på et noget lavere niveau frem til 2020, end dem vi har set fra 1996 til Øget behov for højtuddannet arbejdskraft Udviklingen fra 1996 til 2009 viser, at virksomheder i Østdanmark i stigende grad ansætter højtuddannet arbejdskraft. Dette sker på bekostning af andre typer arbejdskraft med et lavere uddannelsesniveau. I 2009 var antallet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark steget til 13,5 pct. fra 8,3 pct. i Behovet for højtuddannet arbejdskraft er forskelligt brancherne imellem, og information og kommunikation og finansiering og forsikring har med hhv. 20,0 pct. og 18,2 pct. øget behovet for højtuddannet arbejdskraft betydeligt ift. andre brancher. Erhvervsservice er med 21,6 pct. stadig den branche hvor de højtuddannede udgør den største andel af branchens arbejdspladser, ligesom offentlig administration, undervisning og sundhed med 17,3 pct., har et stort behovet for højtuddannet arbejdskraft. Virksomhederne i Region Hovedstaden efterspørger mere højtuddannet arbejdskraft inden for alle brancher end i Region Sjælland, hvor flere faktorer skal ses som en del af forklaringen. For det første er udbuddet af højtuddannet arbejdskraft større i Region Hovedstaden, og giver derfor et bedre grundlag for at anvende højtuddannet arbejdskraft. Dernæst har virksomhederne i de to regioner forskellige behov for arbejdskraft pga. forskelle i bl.a. produktion, og fordi bestemte dele af branchernes værdikæde i overvejende grad placeres i den ene af regionerne. Ligeledes betyder Københavns funktion som hovedstad, at administrative funktioner placeres her, og medfører, at en række vidensintensive servicefunktioner inden for bl.a. erhvervsservice lokaliseres i hovedstaden. Aldersbetinget udskiftning i den private og offentlige sektor I Østdanmark er der i 2009 mange højtuddannede med en sundhedsvidenskabelig baggrund, der står over for at forlade arbejdsstyrken. Udfordringen er stor og vil være medvirkende til at udbuddet 11

12 ikke forventes at matche efterspørgselen. Der kan identificeres en generel aldersudfordring, som dog vil ramme Region Sjælland hårdest, fordi der går flere fra end der kommer ind. Udfordringen synes større i den private sektor, hvor flere står over for at forlade arbejdsstyrken. Der er personer i gruppen over 60 år, hvilket udgør 24,9 pct. af det samlede antal sundhedsvidenskabelige arbejdspladser i den private sektor i Østdanmark. Det drejer sig primært om praktiserende læger og andre specialister inden for sundhed som f.eks. tandlæger. Udfordringen i den offentlige sektor kan også identificeres inden for de sundhedsvidenskabelige arbejdspladser, om end udfordringen er mindre end i den private sektor. Ligeledes er udfordringerne på de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelig arbejdspladser store, da gruppen over 60 år udgør en relativ stor andel ift. andelen under 30 år. 12

13 3.0 Perspektivering Fremskrivningen er baseret på en alt andet lige betragtning, der forudsætter, at den udvikling der har været de senere år, vil fortsætte de kommende år. Fremskrivningen er det bedste bud på en regional fremskrivning, og skal ikke ses som en prognose, men en vurdering af situationen de kommende år, hvis den historiske udvikling der har været i Østdanmark, fortsætter. Udviklingen på lokal- og brancheniveau kan risikere at ændre sig markant i forhold fremskrivningen. Globale virksomheder kan vælge at ændre deres investeringsstrategier, og enten oprette en ny afdeling i Østdanmark, eller lukke en eksisterende afdeling. Ligeledes kan indskrænkningerne i den offentlige sektor have stor betydning for udviklingen på det højtuddannede arbejdsmarked de kommende år Det skal bemærkes, at fremskrivningerne er baseret på, at der ikke sker væsentlige forandringer i uddannelsestilbøjeligheden fremover. Hvis andelen af personer der gennemfører en lang videregående uddannelse ændres eller færre træder ud af arbejdsmarkedet, vil det påvirke udbuddet. En øget vækst eller et øget behov for højtuddannet arbejdskraft i virksomhederne, kan ligeledes være med til at rykke balancerne, og sætte yderligere pres på det højtudannede arbejdsmarked. Indskrænkninger i det offentlige, som allerede er gennemført, kan tænke sig at gøre aldersudfordringen mindre. Indskrænkningerne vil mindske behovet på sigt, også for højtuddannet arbejdskraft, og medfører at højtuddannet arbejdskraft i højere grad må finde beskæftigelse i private virksomheder i stedet. Ubalancer kan hæmme erhvervsudviklingen og økonomisk vækst Fremskrivninger af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft viser, at der kan forventes mangel på højtuddannet arbejdskraft de kommende år. En sådan mangel vil udmønte sig i, at virksomhederne vil ansætte arbejdskraft med et andet kvalifikationsniveau eller helt undlade at ansætte ny arbejdskraft. Situationen under den seneste højkonjunkturperiode viser dog, at sådanne løsninger ikke er optimale, da manglen på arbejdskraft formodes at have indflydelse på virksomhedernes vækstbetingelser. En afgørende forudsætning for vækst og produktivitetsudvikling er sikringen af et positivt investeringsmiljø, hvor bl.a. tilgængeligheden til den rette arbejdskraft er en afgørende forudsætning. Manglen på højtuddannet arbejdskraft med en lang videregående uddannelse på sigt, er et signal om, at udbuddet af højtuddannede i øjeblikket kan være utilstrækkelig til at understøtte den erhvervsmæssige udvikling, der forventes de kommende år. Hvis de forventede ubalancer i 2020 ønskes imødegået, er der behov for at sikre tilstrækkelig adgang til højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark. Allerede på kort sigt forventes mangel på højtuddannet arbejdskraft med en Ph.d. uddannelse i Østdanmark. Der forventes ligeledes underskud på højtuddannet arbejdskraft med en sundhedsfaglig eller uddannelse inden for kategorien andre, og dermed er der risiko for, at virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft begrænses. 13

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere