BILAG 3 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S"

Transkript

1 BILAG 3 København Marts 2015 Sagsnr jkr/tkr/hpj ADMINISTRATIONS- OG SERVICEAFTALE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S [JAMMERBUGT KOMMUNE - ADRESSE] CVR-NR. [NUMMER] ( SELSKABET ) VATTENFALL VINDKRAFT A/S EXNERSGADE ESBJERG CVR-NR ( VV AS ELLER VATTENFALL ) København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Varighed DRIFT og vedligehold Generel beskrivelse af ydelse Beskrivelse af de specifikke ydelser Pris Administration og salg Generel beskrivelse af ydelse Beskrivelse af de specifikke administrative ydelser Pris ØVRIGE FORHOLD Genforhandling af pris Force Majeure Voldgift og LOVVALG Lovvalg Voldgift... 10

3 3/10 AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Selskabet skal eje og drive vindmølleparken i Klim ( Parken ). I forbindelse med driften af Parken er der behov for levering af en lang række ydelser til Selskabet fra selskaber i Vattenfall-koncernen. Formålet med denne aftale ( Aftalen ) er at fastlægge, hvilke ydelser, der leveres til Parken og under hvilke betingelser, herunder pris, disse ydelser leveres. VV AS er ansvarlig for at levere eller sikre levering af de ydelser, som er beskrevet i denne Aftale. VV AS kan vælge selv at levere ydelserne, sørge for, at et andet selskab i Vattenfall-koncernen leverer ydelserne eller indgå aftale med tredjemand om levering af ydelserne. Varighed Medmindre andet følger af Aftalens øvrige bestemmelser, skal Aftalen være gældende fra underskrivelse indtil Parken er nedtaget og alle installationer, konstruktioner mv. er solgt og/eller bortfjernet. DRIFT og vedligehold Generel beskrivelse af ydelse VV AS har driftsansvaret for Parken og forestår drift, service og vedligehold af Parken i hele dens levetid. VV AS har ret til efter forudgående aftale med Selskabet at lade driftsansvaret, herunder service og vedligehold, overgå til andre selskaber i Vattenfall-koncernen eller til tredjemand udenfor Vattenfall koncernen. VV AS er berettiget til at træffe alle foranstaltninger vedrørende driften herunder service og vedligehold af Parken. I pkt. 2.2 er beskrevet de specifikke drifts- og vedligeholdsydelser, som skal leveres til Selskabet. I det omfang der måtte være behov for levering af yderligere ydelser, skal VV AS sørge for dette. I så fald skal Selskabet erlægge betaling for sådanne yderligere ydelser, som ikke fremgår af nedenstående.

4 4/10 Beskrivelse af de specifikke ydelser Drift og Overvågning: - Koordinering af servicearbejde i parken - Overvågning af møllerne 24/7 fra Vattenfalls overvågningscenter i Esbjerg - Reset og opstart af møller i forbindelse med fejl - Udarbejdelse af månedlige produktions- og rådighedsrapporter - Varetagelse af driftslederansvaret i forhold til sikkerhedsstyrelsen - Kommunikation med offentlige myndigheder - Administration af afregningsmålinger og kontrol af disse i forhold til Energinet.dk Service og Vedligeholdelse: - Fejlretning i forbindelse med utilsigtede stop af møllen - Servicering af møllerne i henhold til den danske lovgivning vedr. servicering af vindmøller - Håndtering af lager for forbrugsvarer og reservedele - Vedligeholdelse af veje og udenomsarealer - Kontakt til lodsejere og øvrige naboer - Servicering af kabel- og elanlæg i parken - Servicering af kommunikationsforbindelser til parken - Kontakt til og administration af øvrige entreprenører der arbejder i parken - Diverse ad hoc opgaver i forbindelse med servicering af møllerne - Vedligeholdelse af servicebygninger i forbindelse med parken i det omfang disse Support: Pris ejes af selskabet. - Håndtering af garantisager i forhold til leverandørerne - Løbende optimering af produktionen og møllerne - Gennemførelse af overleveringsforretninger i forbindelse med idriftsættelse og garantiafslutning. Som udgangspunkt for afregning af ydelser mellem Vattenfall og Selskabet er anvendt principperne i Transfer Pricing-modeller, hvilket vil sige afregning til markedspriser efter arms-længde-princippet.

5 5/10 I det omfang der er leveret eksterne serviceydelser og/eller materialer direkte af tredjemand, faktureres sådanne ydelser direkte videre til Selskabet til Vattenfalls indkøbspris uden tillæg udover betaling for i forbindelse med håndteringen af sådanne aftaler og ordrer af Vattenfall forbrugte tid og ressourcer. Der skal gældende følgende principper for prissætning af de ovenfor nævnte ydelser: Drift og Overvågning, jf. pkt Omkostninger til Drift og Overvågning opgøres på baggrund af principper for Activity Based Cost. De direkte omkostninger opsamles i Vattenfalls økonomiregistreringssystem på specifikke stedkoder for Drift og Overvågning og afregnes til kostpris med tillæg af 10%. Allokering af omkostninger til Drift og Overvågning, der ikke direkte kan henføres til en eller flere bestemte vindmølleparker, sker på basis af den til enhver tid eksisterende møllekapacitet. Der kan ændres ved dette princip, hvis der opstår en situation, hvor en eller flere mølleparker har et større træk på fællesfunktionen for Drift og Overvågning. Allokerede omkostninger afregnes til kostpris med tillæg af 10% Service og Vedligeholdelse, jf. pkt Omkostninger til Service og Vedligeholdelse baserer sig på de til enhver tid gældende timeog materialebaserede satser, og forbrug registreres i Vattenfalls økonomiregistreringssystemet på de for Mølleparken relevante stedkoder. De materialebaserede stykpriser er baseret på indkøbspriser for materialet plus et tillæg for håndtering/lagring, mens de gældende timesatser afspejler en rimelig markedsværdi for de pågældende ydelser. Support, jf. pkt Omkostninger til support baserer sig på de til enhver tid gældende time- og materialebaserede satser, og forbrug registreres i Vattenfalls økonomiregistreringssystemet på de for Mølleparken relevante stedkoder. Betaling erlægges månedsvis, senest 5 dage efter modtagelse af faktura. Vattenfall er berettiget til at foranledige betaling af fakturaer gennem regulering af mellemregning mellem VV AS og Selskabet.

6 6/10 Omkostninger bliver reguleret én gang årligt med virkning fra efterfølgende budgetår. Administration og salg Generel beskrivelse af ydelse Administrationen af Selskabet bliver forestået af VV AS, dog har VV AS efter forudgående aftale med Selskabet ret til at lade administrationsansvaret, herunder konkrete administrative opgaver overgå til andre selskaber i Vattenfall-koncernen eller til tredjemand udenfor Vattenfall koncernen. VV AS er forpligtet til at levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at Selskabet får et retvisende billede af driften med henblik på udbetaling af udbytte. VV AS er berettiget til at træffe alle foranstaltninger vedrørende administrationen af Parken. I pkt. 3.2 er beskrevet de ydelser, som skal leveres til Selskabet. I det omfang der måtte være behov for levering af yderligere ydelser, skal VV AS sørge for dette. I så fald skal Selskabet erlægge betaling for sådanne yderligere ydelser, som ikke fremgår af nedenstående. Beskrivelse af de specifikke administrative ydelser Regnskab og bogføring (Accounting) - Afdelingen vil forestå behandlingen af ind- og udgående fakturaer herunder fakturakontrol. - Drift og opstart af regnskabs- og bogføringssystemer (ERP-system) - Bogføring - Udarbejdelse af årsrapport - Kontakt til selskabets revisor - Indberetning til relevante myndigheder

7 7/10 HR / Personale - VV AS sikrer at alle medarbejdere der er involveret i Selskabet har de fornødne kvalifikationer til at forestå de normale drifts- og administrative opgaver i forbindelse med parken Miljø og kvalitetssikring Controlling Ledelse - Kvalitets-, sundheds-, sikkerheds- og miljøledelse og kontrol er omfattet af aftalen. - Medvirke ved budgetudarbejdelse - Budgetkontrol - VV AS forestår såvel den overordnede ledelse samt den daglige driftsledelse af Selskabet Kommunikation/Public affairs - Medvirke ved udarbejdelse af årsrapport - Udarbejdelse af informationsannoncer, brochuremateriale - Vedligeholde udstillingen - Forestå og vedligeholde hjemmesiden - Udsendelse af informationsmateriale til aktionærkredsen - Forestå besøgstjeneste - VV AS vil forestå al myndighedskontakt på såvel lokalt-, regionalt- og landsdækkende niveau. - VV AS vil repræsentere Selskabet i brancheorganisationerne Vindmølleindustrien og Dansk Vindmølleforening Markedsovervågning - VV AS vil forestå markedsovervågningen, der skal sikre at Selskabet opnår de bedste priser på levering af hovedkomponenter- og reservedele,

8 8/10 Salg af el - Vattenfall A/S forestår salg af elproduktionen fra Selskabet. Al salg vil indtil Balanceansvar: videre foregå via handelspladsen Nord Pool. - Vattenfall A/S forestår balanceansvaret for Selskabet. Driftsoptimering og komponenter Pris - Overvågning af markedet for nye hoved- og delkomponenter for at sikre muligheden for at driftsoptimere Parken - Bistand med faglig sparring ved konkrete driftsopgaver, der kræver et dybere analysearbejde Som udgangspunkt for afregning af ydelser mellem Vattenfall og Selskabet er anvendt principperne i Transfer Pricing-modeller, hvilket vil sige afregning til markedspriser efter arms-længde-princippet. I det omfang der er leveret eksterne serviceydelser og/eller materialer direkte af tredjemand, faktureres sådanne ydelser direkte videre til Selskabet til Vattenfalls indkøbspris uden tillæg udover betaling for i forbindelse med håndteringen af sådanne aftaler og ordrer af Vattenfall forbrugte tid og ressourcer. For ydelserne omfattet af pkt til og ovenfor: Omkostninger til administrative ydelser er baseret på ressourcetræk hos de pågældende afdelinger. Ressourcetrækket opgøres på basis af timeregnskaber eller kvalificerede skøn over relativt tidsforbrug for specifikke ydelser. Som udgangspunkt for timepriserne anvendes Vattenfalls omkostningsforbrug til tilvejebringelse af disse ydelser, registreret via stedkode regnskaber. Der kan ændres ved ovennævnte fordeling løbende efter skøn og/eller registreret forbrug. For balanceydelser omfattet af pkt ovenfor:

9 9/10 Balanceydelser afregnes for hver måned til Vattenfall A/S. Levering sker efter principperne i den som Appendix A vedhæftede aftale om fysisk leverance inkl. balancekraft på Jylland/Fyn for 2009 af 20. februar I det omfang det måtte være rimeligt, skal Vattenfall være berettiget på andet sagligt grundlag af fastsætte de månedlige balanceomkostninger, herunder såfremt det findes hensigtsmæssigt ved reference til balanceringsomkostninger hos andre udbydere af balanceydelser eller på anden vis. Betaling for Administration, drift og vedligehold sker via et kvartårligt honorar til Vattenfall A/S, der faktureres umiddelbart efter forløbet af hvert kvartal og forfalder 5 dage fra fakturadato. Vattenfall A/S er berettiget til at foranledige betaling af fakturaer gennem regulering af mellemregning mellem Vattenfall A/S og Selskabet. ØVRIGE FORHOLD Genforhandling af pris Såfremt det måtte vise sig, at de i denne Aftale fastsatte priser afviger væsentligt fra markedsprisen for de leverede ydelser, skal Parterne forhandle om en ændring af prisen, således at denne afspejler markedspris. Kan Parterne ikke nå til enighed om en pris skal hver af Parterne være berettiget til at anmode Foreningen af Statsautoriseret Revisor om at udpege en upartisk og uafhængig revisor til at vurdere priserne og fastlægge priser, som svarer til markedspriser. Parterne skal dele omkostningerne til en sådan revisor. Force Majeure I tilfælde af Force Majeure skal en Parts forpligtelser blive udskudt i det omfang Parten er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure begivenheden. I tilfælde af Force Majeure, skal den Part, som er berørt heraf uden ophold underrette den anden Part herom og om den forventede forsinkelse som følge heraf. Voldgift og LOVVALG Lovvalg Denne Aftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.

10 10/10 Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg For Vattenfall Vindkraft Klim P/S: For Vattenfall Vindkraft A/S:

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere