Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr Ulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring"

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099

2

3 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke af følgende klausulnumre (dækninger) der gælder for forsikringen 1 Forsikrede 2 Geografisk område 3 Risikoforandring 4 Anmeldelse af skade og følgeudgifter 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 6 Opkrævning af præmie og afgifter 7 Regulering af præmie og summer 8 Forsikringens varighed og opsigelse 9 Lovgivning, ankenævn og medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 10 Forældelse Afsnit 2 Dækningsskema Hvilke skader er dækket Side Nr 1 Dødserstatning Nr 2 Invaliditetserstatning (Ménerstatning) Nr 3 Tandskadeerstatning Nr 4 Dagpengeerstatning ved ulykkestilfælde Nr 5 Dagpengeerstatning ved sygdoms- eller ulykkestilfælde Nr 6 Fritidsulykkesforsikring Nr 7 Børneulykkesforsikring Nr 8 Selvstændig børneulykkesforsikring for 1 barn Nr 9 Motorcykelrisiko Nr10 Flyverisiko Nr11 Hustrudækning Fortrydelsesret ved nytegning Side Ulykkesforsikringlwp

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 2 Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 8 1 Forsikrede Forsikringen dækker de i policen anførte forsikrede personer Er der tegnet børnedækning og ændres antallet af børn ved fødsel eller adoption efter forsikringens tegning, skal dette straks meddeles Alm Brand 2 Geografisk område Forsikringen dækker 21 i Norden og på Grønland, 22 under rejser og midlertidigt ophold i indtil 12 måneder i den øvrige del af verden Ophold udover 12 måneder skal meddeles og tillægspræmie betales Såfremt der ikke sker nogen meddelelse, ophører dækningen uden opsigelse fra selskabets side efter udenlandsophold i 12 måneder, med mindre andet fremgår af policen 3 Risikoforandring Det skal snarest muligt skriftligt meddeles Alm Brand, når der sker ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse Ved heltidsforsikring, når der sker ændring af ens erhverv, og ved fritidsforsikring ved overgang til selvstændig erhvervsvirksomhed Endvidere skal meddeles - Arbejdsløshed hvis denne strækker sig over 6 mdr - Overgang til offentlig førtidspension Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning 4 Anmeldelse af skade og følgeudgifter 41 Enhver skade skal hurtigst muligt - ved død senest 48 timer efter dødsfaldet - anmeldes skriftligt til Alm Brand Ved dødsfald er Alm Brand berettiget til at kræve obduktion Jvf endvidere forældelsesreglerne i pkt 10 Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede straks bliver behandlet af læge og i øvrigt er under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger Så snart lægebehandlingen er endt - eller skadens blivende følger kan bedømmes - skal lægens slutattest indsendes til Alm Brand 42 Følgeudgifter efter skade, feks udgifter til fysioterapeut, kiropraktor eller operation (eller følger heraf) medicin, transport eller hjælpemidler, dækkes ikke af forsikringen 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 51 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud Erstatningspligten er betinget af, at 511 der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, 512 forsikrede ikke selv deltager i handlingerne 52 jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl Færøerne og Grønland), 53 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 6 Opkrævning af præmie og afgifter 61 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et opkrævningsgebyr Betales præmien fortsat ikke, sender Alm Brand restancemeddelelse, hvori konsekvensen af den manglende betaling er anført I lighed med erindringsskrivelsen, vil en restancemeddelelse være pålagt et opkrævningsgebyr 62 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 5099 Ulykkesforsikringlwp

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 7 Regulering af præmier og summer Forsikringen reguleres på baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Statistik: 71 de i policen anførte forsikringssummer på første forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår Erstatning for ulykkestilfælde beregnes efter de på skadedagen gældende forsikringssummer (gældende indeks) 72 Præmien på første forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår Reguleringen ophører ved udgangen af det kalenderår, i hvilket forsikrede fylder 60 år Forsikringssummer og dagpenge nedsættes uden præmieregulering med 50% fra det fyldte 70 år 8 Forsikringens varighed og opsigelse 81 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag 82 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen 83 Forsikringen ophører på første forfaldsdag efter den forsikredes fyldte 75 år Børneulykkesforsikringen ophører på første forfaldsdag efter det forsikrede barns fyldte 18 år 84 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter en skadesags afslutning, erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel 9 Lovgivning, ankenævn og medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Alm Brands lokale afdeling Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Telefon Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 10 Forældelse 101 Forsikringen dækker ikke for et ulykkestilfældes følger, der viser sig senere end 5 år efter at ulykkestilfældet er indtrådt Dette gælder også for opståede forværringer Ligeledes dækker forsikringen ikke for skader der anmeldes senere end 5 år efter ulykkestilfældets indtræden Fristen regnes fra skadedato og til skriftlig anmeldelse modtages af Alm Brand 102 Erstatningskrav der anmeldes senere end 6 måneder efter at sikrede har eller burde have konstateret, at et skadetilfælde har medført varige følger, er ikke dækket af forsikringen, jvf endvidere seneste frist i pkt Har Alm Brand afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, med mindre den sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, jvf pkt 9, eller for domstolene Fristen for indsigelse løber fra det tidspunkt hvor den sikrede skriftligt har modtaget meddelelse om afvisningen Meddelelsen fra Alm Brand vil indeholde oplysning om hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke afbrydes 104 De almindelige forældelsesfrister i Lov om forsikringsaftaler finder også anvendelse, medmindre disse er begrænset af ovennævnte bestemmelser i pkt Ulykkesforsikringlwp

6 Afsnit 2 Dækningsskema Side 4 Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: Hoveddækning: 11 Ulykkestilfælde 111 Ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge Der er dog særlige regler for sport, motorcykel/scooter og fly (Se under pkt 12, 13 og 14) Ovennævnte definition på et ulykkestilfælde er lempet på følgende område: Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse tilfølge Såfremt hoveddækningen er opfyldt, dækkes: 12 Sport 121 Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i pkt 1211, 1212 og Ulykkestilfælde, der indtræffer under de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane 13 Motorcykel/scooter 131 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører under kørsel på motorcykel eller scooter med halvdelen af de ved ulykkestilfældet gældende forsikringssummer, dagpenge og opgjort tandskadeerstatning 14 Flyverisiko 141 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som pilot eller besætningsmedlem under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, med halvdelen af de ved ulykkestilfældet gældende forsikringssummer, dagpenge og opgjort tandskadeerstatning - passagerer er dog dækket i fuld omfang 11 Sygdom, mv 1111 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, ildebefindende eller besvimelse 1112 Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde 1113 Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom 1114 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde Endvidere undtages lidelser overført fra insektstik og smitte fra mad, herunder overfølsomhedsreaktioner Dette er uanset opståelsesmåden 1115 Selvforskyldt beruselse, mv Ulykkestilfælde, der - uanset sindstilstand eller tilregnelighed - er fremkaldt af forsikrede med forsæt, ved grov uagtsomhed, slagsmål, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og andre lignende giftstoffer 1116 Lændedel Facetledssymptomer, hekseskud, lændehold, diskusprolapstilfælde, opstået i lændedelen, uanset årsag hertil Det samme gælder ved forværringer af lændedelssymptomer 12 Sport 1211 Ulykkestilfælde, der indtræffer under deltagelse eller træning i professionel sport, cykel- eller hestevæddeløb på bane, boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, udendørs klatrevæg, faldskærmsudspring herunder drageflyvning og lignende samt dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr 1212 Ulykkestilfælde, der indtræffer ved motorcross- og speedwaykørsel samt under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art 1213 Begrænsningerne i pkt 1111 til 1116 er også gældende for denne dækning 13 Motorcykel/scooter 1311 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede under kørsel på motorcykel eller scooter, hvor forsikrede ikke har lovligt kørekort Forsikringen dækker kun hovedlæsion, hvis den forsikrede har benyttet en fastspændt styrthjelm under kørselen Se færdselslovens 56 og Begrænsningerne i pkt 1111 til 1116 er også gældende for denne dækning 14 Flyverisiko 1411 Ulykkestilfælde, der indtræffer under anden flyvning end den, der anføres i pkt 141 I skemaets modsatte side 1412 Begrænsningerne i pkt 1111 til 1116 er også gældende for denne dækning

7 Afsnit 3 Klausuler (dækninger) Det fremgår af policen, hvilke klausulnumre (dækninger) der gælder for forsikringen Side 5 Nr 1 Dødserstatning Såfremt et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død inden der er gået et år efter ulykkesdagen, betales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum Begunstiget er forsikredes nærmeste pårørende, med mindre andet skriftligt er meddelt Alm Brand Er der i anledning af ulykkestilfældet betalt invaliditetserstatning, jvf klausul nr 2, udbetales alene det beløb, hvormed dødserstatningen overstiger den allerede skete udbetaling Nr 2 Invaliditetserstatning (ménerstatning) 21 Såfremt ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har forsikrede ret til erstatning Den medicinske invaliditet skal fastsættes til mindst 5% mén Erstatning for invaliditet betales ikke, såfremt méngraden fastsættes til mindre end 5%, se dog punkt 24 Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadesstyrelsens mén-tabel på skadetidspunktet efter følgende i uddrag aftrykte tabel og uden hensyn til forsikredes erhverv: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne Tab af synet på et øje Tab af hørelsen på begge ører Tab af hørelsen på et øre Tab af tommelfinger Tab af tommelfingers yderstykke Tab af pegefinger Tab af pegefingers yder- og midterstykke Tab af pegefingers yderstykke Tab af langfinger Tab af langfingers yder - og midterstykke Tab af langfingers yderstykke Tab af ringfinger Tab af ringfingers yder - og midterstykke Tab af lillefinger Tab af lillefingers yder- og midterstykke Tab af hele benet Tab af fod med god protesefunktion Tab af alle tæer på en fod Tab af storetå og mellemfodsben Tab af storetå 100% 20% 75% 10% 25% 12% 10% 10% 5% 10% 8% 5% 8% 5% 8% 5% 65% 30% 10% 8% 5% Tab af hele armen Tab af en hånd Tab af tommelfinger og mellemhåndsben Højre 70% 60% 30% Venstre 65% 55% 25% Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den fastsatte forsikringssum Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den medicinske méngrad efter tilsvarende principper som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning I alle tilfælde fastsættes invaliditetserstatningen på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til erhvervsevnetab, ens erhverv eller andre individuelle forhold Méngraden kan normalt ikke overstige 100%, dog kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes en højere méngrad på indtil 120% Voldgift Méngradens størrelse skal - hvis en af parterne forlanger det - fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter Arbejdsskadestyrelserns gebyr betales af den part der ønsker styrelsens udtalelse Såfremt der fastsættes en højere méngrad end den af Alm Brand fastsatte, betales gebyret altid af Alm Brand 22 En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været tilstede 23 Tillægserstatning For ulykkestilfælde, som rammer personer, der ikke er fyldt 60 år på skadetidspunktet, betales følgende tillægserstatning: Méngrad Mellem 5% og 19% Mellem 20% og 24% Mellem 25% og 29% Mellem 30% og 120% Tillægserstatning Bemærkninger Ingen 5% af forsikringssummen 8% af forsikringssummen Dobbelt erstatning Den fastsatte méngrad er afgørende for tillægserstatningens størrelse 5099 Ulykkesforsikringlwp

8 Afsnit 3 Klausuler (dækninger) Side 6 24 Særlig fingererstatning For ulykkestilfælde, der alene medfører knogleamputation af hele det yderste stk (dvs fjernelse af yderstykket gennem yderleddet) på enten ringfinger eller lillefinger, betaler forsikringen kr Denne særlige fingererstatning gælder for méngrader, der fastsættes til mindre end 5% Såfremt et ulykkestilfælde medfører méngrader på 5% eller derover, bortfalder den særlige fingererstatning Nr 3 Tandskadeerstatning Forsikringen betaler nødvendige og rimelige udgifter til sikredes tandbehandling efter ulykkestilfælde, i det omfang sikrede ikke har ret til godtgørelse fra anden side Forsikringen betaler på samme måde skader på aftagelige tandproteser når disse beskadiges mens de er i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet (feks som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose, eller andre sygelige forandringer) reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som sådanne forhold måtte medføre Når forsikringen har betalt udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt Tandskader eller proteseskader opstået ved tygning er ikke omfattet af forsikringen Dette gælder uanset årsag til beskadigelsen Nr 4 Dagpengeerstatning ved ulykkestilfælde Såfremt et ulykkestilfælde medfører uarbejdsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen for lægebehandlingens begyndelse og indtil raskmelding finder sted, dog højst det i policen anførte antal dage og periode Ved delvis uarbejdsdygtighed betales delvis dagpengeerstatning Personer uden arbejdsindtægt får kun halv dagpengeerstatning, med mindre de er indlagt på hospital eller efter lægens ordre er sengeliggende Nr 5 Dagpengeerstatning ved sygdomseller ulykkestilfælde 51 Såfremt et sygdoms- eller ulykkestilfælde medfører uarbejdsdygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen for lægebehandlingens begyndelse og indtil raskmelding finder sted, dog højst det i policen anførte antal dage og periode Ved delvis uarbejdsdygtighed betales delvis dagpengeerstatning Personer uden arbejdsindtægt får kun halv dagpengeerstatning, med mindre de er indlagt på hospital eller efter lægens ordre er sengeliggende Når dagpengeerstatning for en sygdom er betalt for hele den aftalte periode, må der skaffes lægeerklæring for, at forsikrede er fuldstændigt helbredt for den pågældende sygdom, idet der ellers ikke vil blive betalt dagpengeerstatning for senere tilfælde af denne Der betales ikke samtidig dagpenge for sygdom og ulykkestilfælde 52 Begrænsninger ved sygeforsikring 521 Forsikringen dækker ikke for sygdom, der udbryder inden for 1 måned efter forsikringens ikrafttræden 522 For neurasteni, overanstrengelse, funktionelle neuroser eller i det hele taget for sygdomme, hvor objektive tegn mangler, betales dagpengeerstatning alene for det tidsrum, hvor forsikrede er indlagt på hospital eller efter lægens ordre er sengeliggende 523 For sygdomme, der er opstået uden for Europa, betales dagpengeerstatning alene for det tidsrum, forsikrede er uarbejdsdygtig efter tilbagekomsten til sit hjemland 524 En før forsikringens tegning tilstedeværende sygdom berettiger ikke til dagpengeerstatning En bestående sygdom kan derfor ikke bevirke, at dagpengeerstatningen ansættes højere, end hvis en sådan sygdom ikke havde været til stede 525 Undtagelserne i punkterne fra 1114 til og med 1116 samt 1211 til og med 1212 i afsnit 2 gælder også for sygdomme 5099 Ulykkesforsikringlwp

9 Afsnit 3 Klausuler (dækninger) Side 7 Nr 6 Fritidsulykkesforsikring Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, som indtræffer i forsikredes fritid bortset fra 61 ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs under arbejde for andre 62 ulykkestilfælde, der indtræffer under betalt fritidsarbejde (herunder selvstændig erhvervsvirksomhed) Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm Brand, hvis forsikrede helt eller delvis påtager sig beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende eller ophører - dog ikke ved midlertidig arbejdsløshed - med at være heltidsbeskæftiget (mindst 30 timer ugentlig arbejdstid) som lønmodtager Nr 7 Børneulykkesforsikring 71 Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn Plejebørn er ikke omfattet af børneulykkesforsikringen Fremtidige børn og adoptivbørn er ikke dækket af forsikringen, hvis de lider af medfødt fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, herunder nedsat syn og/eller hørelse 72 Forsikringen omfatter 721 udbetaling ved død som følge af ulykkestilfælde med kr 722 erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), jvf i øvrigt klausul nr 2 Forsikringen omfatter ikke erstatning for ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs under arbejde for andre Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler 82 erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), jvf i øvrigt klausul nr 2 Forsikringen omfatter ikke erstatning for ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs under arbejde for andre Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler Nr 9 Motorcykelrisiko Uanset bestemmelsen i punkt 131 i afsnit 2, er forsikrede som fører af motorcykel eller scooter dækket i hele det aftalte omfang Dækningen er dog betinget af, at forsikrede har lovligt kørekort og har anvendt fastspændt styrthjelm under kørslen jvf punkt 1311 og de almindelige begrænsninger i pkt 1111 og til 1116 Nr 10 Flyverisiko Uanset bestemmelsen i punkt 141 i afsnit 2, er forsikrede som pilot eller besætningsmedlem under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dækket i hele det aftalte omfang Forsikringen dækker dog ikke drageflyvning og lignende jvf pkt 1211 og 1411 samt de almindelige begrænsninger i pkt 1111 til 1116 Nr 11 Hustrudækning Forsikringen omfatter ikke erstatning for ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs under arbejde for andre Dette gælder uanset om Arbejdsskadestyrelsen i øvrigt anser skaden som en arbejdsskade, eller erstatningsberettiget Nr 8 Selvstændig børneulykkesforsikring for 1 barn Forsikringen omfatter 81 udbetaling ved død som følge af ulykkestilfælde med kr 5099 Ulykkesforsikringlwp

10

11 Fortrydelse Ulykkesforsikring Side 8 Fortrydelsesret ved nytegning Fortrydelsesfristen Efter kapitel 4 a i Lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har fået forsikringsbetingelserne i hænde Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis forsikringsbetingelserne er modtaget før dette tidspunkt Hvis man feks modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1, er fristen til og med mandag den 15 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5 juni, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Gives underretning pr post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Ulykkesforsikring Aftalen af: dag mdr år Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnummer By Underskrift Dato Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København K 5099 Ulykkesforsikringlwp

12 ULYK KopiCenter

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING

I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING Forsikringstager : FDF-FPF RYSENSTEENSGADE 3 L564 KOBENI{AVN v Forsikr.nr.: L672-9s31--9 OMF.AI{G: Forsikringen omfatter samtlige registrerede kredsledere, ledere, seniorer,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING VERSION 2122005

ULYKKESFORSIKRING VERSION 2122005 ULYKKESFORSIKRING VERSION 2122005 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Ulykkesforsikring - voksne Afsnit 14 Side 7 Dødsfald - voksne Afsnit 15-16

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere