Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelsesnummer: Ulykke 1.1"

Transkript

1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S

2 Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer, der er nævnt på policens forside. Se dog pkt. C, stk. 3 vedrørende børneulykke. B. Forsikringens omfang Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Skader der skyldes slid - og andre ikke pludseligt opståede skader - er ikke dækket. Forsikringen giver ligeledes ret til erstatning ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom, når handlingen kan anses for forsvarlig. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30% eller derover. Forsikringen dækker ved: 1. Ulykkestilfælde overgået de forsikrede i Skandinavien, 2. Ulykkestilfælde indtruffet under rejser og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed i den øvrige del af verden. C. Forsikringens dækningsomfang - fremgår af policens forside 1. Heltidsulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen Max. dækning: Død - Kr / Ménerstatning Kr De valgte forsikringssummer fremgår af policens forside. Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet i såvel arbejdstid som fritid. 2. Fritidsulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen Max. dækning: Død - Kr / Ménerstatning Kr De valgte forsikringssummer fremgår af policens forside. Fritidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet i fritiden. Det er en forudsætning, at den forsikrede er dækket gennem sit arbejde i minimum 30 timer ugentligt hvor sikrede er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller under de forhold, hvorved dette foregår, såfremt ulykkestilfældet er 2

3 omfattet af den til enhver tid gældende Lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste samt andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. 3. Børneulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen. Forsikringen omfatter de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år (dog max. 5 børn), der er hjemmeboende under uddannelse eller har ophold andetsteds. Børn, som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er dog kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale. Forsikringssummen ved død, som fremgår af policens forside, omfatter ethvert under policen forsikret barn. Forsikring dækker dødsfaldssum op til kr pr. barn. Børneulykkesforsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved det sikrede barns arbejde eller beskæftigelse eller under de forhold, hvorved dette foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende Lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed. 4. Tandskadedækning Forsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Hvis en beskadiget tand er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning, fyldning eller rodbehandling erstattes kun indtil 50% af de rimelige udgifter til nødvendig behandling af den beskadigede tand. Tandskader som følge af tygning anses ikke som ulykkestilfælde. (Se dog punkt 7). Den samlede erstatning for ovennævnte udgifter kan maksimalt pr. skade andrage et beløb svarende til 3% af forsikringssummen ved invaliditet. 5. Ekstra udgifter Forsikringen dækker de udgifter, sikrede efter et ulykkestilfælde har afholdt til lægebehandling samt rimelige udgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, i det omfang den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse fra anden side. Det er en forudsætning for erstatning, at der er tale om lægehenvisning. Den samlede erstatning for ovennævnte udgifter kan maksimalt pr. skade andrage et beløb svarende til 3% af forsikringssummen ved invaliditet. Der betales for behandling, der foretages indenfor 3 år fra ulykkestilfældets indtræden, dog kun til eventuel erstatning udbetales, eller sagen i øvrigt afsluttes. Er der sammenlagt ydet erstatning i 3 år for en bestemt art behandling, ophører retten til erstatning for samme art behandling for senere ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også nødvendige befordringsudgifter fra bopæl til behandlingssted og retur. 3

4 TILVALGSDÆKNING - fremgår af policens forside. 6. Udvidet tandskade - kun som tillægsdækning: se police Max. dækning Kr Forsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling efter en tyggeskade, når skaden er opstået i forbindelse med tygning herunder spisning, såfremt skaden skyldes et uventet fremmedlegeme, i det man tygger. Hvis en beskadiget tand er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at den beskadigede tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning, fyldning eller rodbehandling erstattes med indtil 50% af rimelige udgifter til en nødvendig behandling af den beskadigede tand. Tandbehandling for børn under 18 år, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under denne police skal være afsluttet senest ved skadelidtes fyldte 21 år. Herefter bortfalder alle erstatningskrav. 7. Risikabel Sport - (kun som tillægsdækning i forbindelse med fuldtids-/fritidsulykke ) Tillægsforsikring kan købes til dækning af følgende sport: Judo, karate, boksning, motorcykelløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art, selvforsvar og kampsportsgrene, svæveflyvning, bjergbestigning og rapelling på bjergvæg, drageflyvning, kunstflyvning, paragliding, ultralightflyvning, rafting, privatflyvning, faldskærmsudspring, dykning, alle former for hestesport, samt motorsport (bortset fra orienteringsløb), samt udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående. Forsikringen dækker ikke professionel sportsudøvelse. D. Særlige undtagelser Undtaget fra ulykkesforsikringens dækning er: 1. Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Endvidere undtages ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 2. Skade, som er opstået på grund af forbigående besvimelsestilfælde, ildebefindende eller smitte f.eks. fra bakterier og virus. 3. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller selvmordsforsøg eller grov uagtsomhed eller under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer eller deltagelse i slagsmål. Disse bestemmelser gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand og tilregnelighed ved ulykkestilfældet. 4. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. 5. Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. 6. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. 4

5 Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, terrorisme eller terrorlignede handlinger af enhver art uanset om der er tale om handlinger udført af enkelt personer eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 7. Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse eller træning i forbindelse med: a. Professionel sport. b. Hestevæddeløb, boksning, karate og anden lignende sport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning samt dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. c. Motorløb af enhver art; herfra dog undtaget de i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 8. Ulykkestilfælde indtruffet under cykel-, skateboard- og rulleskøjteløb på bane. 9. Ulykkestilfælde indtruffet under kørsel på motorcykel eller scooter. 10. Ulykkestilfælde indtruffet under ekspedition og opdagelsesrejser. 11. Ulykkestilfælde indtruffet under flyvning som pilot / besætningsmedlem. 12. Skader påført briller, tøj, smykker og andre personlige genstande. E. Værnepligt Er forsikringen tegnet som fritidsulykkesforsikring af. pkt. C, stk. 2), forbliver forsikringen uændret. Er forsikringen tegnet som heltidsulykkesforsikring af. pkt. C, stk. 1), skal selskabet underrettes om indkaldelsen. F. Erstatningsberegning 1. Ved død Såfremt der på policen er anført forsikringssum ved død, gælder følgende: Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. Er der i forbindelse med ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes maksimalt erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den pga. invaliditet foretagne udbetaling. Var afdøde fyldt 67 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Alder ved døden 67 år 90% Alder ved døden 68 år 80% Alder ved døden 69 år 70% Alder ved døden 70 år 60% 5

6 Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som evt. er betalt som invaliditeterstatning i dødserstatningen. 2. Ved varigt mén Såfremt der på policen er anført forsikringssum ved invaliditet, gælder følgende: Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til méngradserstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad på grundlag af omstående i pkt. K aftrykte ménskala og uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Méngraden fastsættes således alene på grundlag af den medicinske vurdering af skadens art og omfang, svarende til reglerne om fastsættelse af varigt mén. Méngradserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen for varigt mén. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet, lidelse eller deformitet berettiger ikke til erstatning. En bestående invaliditet, herunder nedsat syn eller hørelse, kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. G. Forhold ved skadetilfælde Skade skal uden ophold anmeldes til selskabet. Har ulykkestilfældet medført døden, skal meddelelse herom tilstilles selskabet hurtigst muligt. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion. Selskabet betaler udgifterne for de derved forlangte lægeattester. Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge. H. Erstatningens udbetaling Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, tilfalder erstatningsydelsen ved invaliditet den forsikrede. Er forsikrede et barn, der ikke er myndigt på udbetalingstidspunktet, anbringes erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. Hvis ikke andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales erstatningsydelse ved forsikredes død til forsikredes nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, børn eller arvinger. I. Ankemulighed Såfremt sikrede ikke kan acceptere selskabets afgørelse, kan sikrede indbringe sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Får sikrede medhold ved Arbejdsskadestyrelsen, betaler selskabet de omkostninger, der er forbundet med sagens forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen. Får 6

7 selskabet derimod medhold, skal sikrede selv afholde disse omkostninger. Selskabet er ikke bundet af Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse. J. Fællesbetingelser 1. Risikoforandringer Følgende ændringer skal straks meddeles selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte: a. Enhver ændring i arten eller omfanget af den sikredes beskæftigelse i forhold til det ved indtegningen oplyste. b. Såfremt der kommer flere børn end dem, der er nævnt på policen. c. Såfremt sikrede driver professionel sport, dyrker boksning, karate, faldskærmsudspring eller deltager i hestevæddeløb eller motorløb samt sportsdykning eller anden sport, eller andre aktiviteter, som kan betragtes som risikabelt. d. Såfremt sikrede er fører af motorcykel. e. Såfremt sikrede flyver i privat- eller svævefly. 2. Arbejdsledighed Ved arbejdsledighed, der direkte skyldes en ulykke, fortsætter forsikringen uforandret. Hvis arbejdsledighed er over 6 måneder, skal det meddeles selskabet. Undladelse af meddelelse om ovennævnte risikoforandringer kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 3. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Selskabet kan ændre betingelser eller præmier med 1 måneds varsel til enhver forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke acceptere ændringerne, kan forsikringen skriftligt opsiges med 1 uges varsel til ændringens ikrafttrædelse. 4. Opkrævning af præmie Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Mondux sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien samt eventuelle gebyrer og afgifter til staten. Hvis præmien ikke betales rettidigt, sendes en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. Mondux har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr. Påkrav om betaling af præmie sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Mondux straks underrettes herom. Mondux kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (fx policer) og for andre serviceydelser. Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen, sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt. 7

8 Selskabet er berettiget til sammen med præmien og udover denne at opkræve et administrationsgebyr. Betales præmien ikke rettidigt, således at Selskabet må erindre om betaling, har Selskabet ret til at opkræve et gebyr. Mondux Assurance Agentur A/S modtager provision for formidlingen og administrationen af denne forsikring. 5. Indeksregulering Præmien indeksreguleres hvert år på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen sker på baggrund af det forrige års offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Hvis Danmarks Statistik ophører med at udgive nævnte lønindeks eller ændrer grundlaget for dets udregning, har Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ret til i stedet at indeksregulere efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. Forsikringens ophør De for en forsikret gældende forsikringssummer nedsættes med 1/10 årligt i 5 år fra dennes fyldte 67. år. Nedsættelsen medfører ingen ændring af præmien. Forsikringens dækning bortfalder i sin helhed ved den første præmieforfaldsdag efter forsikredes fyldte 70. år. Omfatter forsikringen børneulykkesforsikring, ophører dækningen for barnet ved første præmieforfald, efter barnet er fyldt 18 år. 7. Opsigelse af forsikringen Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst én måneds varsel skriftligt opsiges til en hovedforfaldsdag, hvilket dog tidligst kan ske til den på policen anførte udløbsdato. Forsikringstager kan, mod et gebyr på kr. 50,-, vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. Såfremt forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår, udgør gebyret kr. 500,-. Efter anmeldt skade er Selskabet i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel eller kræve skærpede vilkår. Indtil én måned efter afslutning af enhver skade er forsikringstageren berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Er der givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, har Selskabet ret til enhver tid at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8. Fortrydelsesret Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til om med den 15. Hvis fristen udløber på 8

9 en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Mondux Assurance Agentur A/S om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Mondux Assurance Agentur A/S Bredgade København K K. Regler for ansættelse af invaliditetsgrader Tab af begge øjne el. synet på begge øjne % Tab af synet på et øje... 20% Tab af hørelsen på begge ører... 75% Tab af hørelsen på et øre... 10% Tab af tommelfinger... 25% Tab af tommelfingers yderste led... 12% Tab af pegefinger... 10% Tab af pegefingers to yderste led... 10% Tab af pegefingers yderste led... 5% Tab af langfinger... 10% Tab af langfingers to yderste led... 8% Tab af ringfinger... 8% Tab af ringfingers to yderste led... 5% Tab af lillefinger... 8% Tab af lillefingers to yderste led... 5% Tab af hele benet... 65% Tab af fod... 30% Tab af alle tæer på en fod... 10% Tab af storetå og mellemfodsben... 8% Tab af storetå... 5% Højre Venstre Tab af hele armen 70% 65% Tab af hånden 60% 55% Tab af tommel og mellemhåndsben 30% 25% I de tilfælde, den tilskadekomne er venstrehåndet, ombyttes ovennævnte invaliditetsgrader. Ved invaliditet, som ikke umiddelbart kan fastsættes efter den ovenfor anførte skala, ansættes invaliditetsgraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde og uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Invaliditetsgraden fastsættes således alene på grundlag af en medicinsk vurdering af skadens art og omfang, svarende til reglerne om fastsættelse af varigt mén. For invaliditeter under 5% ydes ikke erstatning. Tab af flere legemsdele erstattes sammenlagt ikke med mere end 100%. 9

10 L. Hvis du er utilfreds med selskabet 1. Kontakt til selskabet Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, så prøv i først omgang at kontakte den person eller den afdeling, der har behandlet din sag. Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os. 2. Klageansvarlig enhed Er du efter at have drøftet problemet med os fortsat ikke enig, kan du klage til vores klageansvarlige enhed på eller brev. Du kan skrive til: eller Gjensidige Forsikring Att.: Den klageansvarlige enhed A.C. Meyers Vænge København SV 3. Ankenævnet for forsikring Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du derefter mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf (kl ) Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et specielt skema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Klageskemaet kan du få hos os eller Ankenævnet eller hente på Ankenævnets hjemmeside Du har også mulighed for at klage til Ankenævnet online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside M. Lovvalg og sprog For forsikringen gælder dansk lovgivning. Tvister afgøres ved dansk domstol. 10

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere