Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold"

Transkript

1 Center Børn og Unge Journalnr: XX P Ref.: Rikke Jønson Telefon: / Dato: Uddrag fra indstilling til styregruppen Ny afdeling proces/indhold Arbejdsgruppen for samling af tilsyn, udvikling og pædagogisk/psykologisk rådgivning i ny afdeling proces/indhold har haft følgende fokusområder: 1. Tilsynsopgaven a. Ensretning af tilsyn mellem kommunal og privat b. Systematik og metode i tilsynet c. Uvildighed i tilsynet 2. Model for organisering af den pædagogiske konsulent- og tilsynsopgave i sammenhæng med PPR 3. Synliggørelse af fordele ved kommunal dagpleje 4. Krav til godkendelse af private pasningsordninger ved private selvstændige børnepassere Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt ikke haft mulighed for at afslutte sine analyser, men nedenstående beskrivelser og delanalyser giver et indtryk af retningen for arbejdet samt hvilke overlap der er ift. beslutningen vedrørende decentralisering af dagplejen. Arbejdsgruppen har med baggrund i anbefalingerne fra EVA s rapport Pædagogisk tilsyn evaluering af kommunernes tilsyn med daginstitutionerne fra 2015 gennemgået den nuværende tilsynspraksis i Rebild Kommune og udarbejdet en metode for tilsynet, der fremadrettet vil sikre ensretning af praksis mellem kommunal og private pasningstilbud samt give systematik og fælles vidensgrundlag for tilsynene. I nedenstående findes første udkast til beskrivelse af tilsynspraksis. Arbejdsgruppen ønsker dog at arbejde videre med særligt metoden og omfanget af de lovpligtige tilsynsbesøg. Arbejdsgruppen har også haft til opgave at kigge på muligheden for at skærpe kravene til godkendelse af private pasningsordninger i Rebild Kommune. I nedenstående findes arbejdsgruppens forslag til Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger. Sideløbende med denne analyse mener arbejdsgruppen, at Rebild kommune i langt højere grad end tidligere bør tydeliggøre, hvad den kommunale dagpleje kan tilbyde børn og forældre. Arbejdsgruppen har derfor valgt at opliste opmærksomhedspunkter, som Rebild kommune med rette kan bruge ved promovering af den kommunale dagpleje. Derudover oplistes forslag til tiltag, som vil skærpe den kommunale dagplejes profil. I nedenstående findes arbejdsgruppens foreløbige beskrivelse af dette. 1

2 1. Tilsynspraksis og ensretning af tilsyn mellem kommunal og privat Arbejdsgruppen har haft fokus på at sikre ensretning af praksis mellem kommunale og private pasningstilbud samt give systematik og fælles vidensgrundlag for tilsynene i dagpleje og daginstitution. Målet har været at sikre de bedst mulige rammer for børnene i Rebild Kommune, så alle børn - uanset forældrenes valg af dagtilbud kan få et godt børneliv med trivsel i dagtilbuddet. Rammer for tilsynet: Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i dagtilbudsloven, EVA-rapportens anbefalinger samt Rebild Kommunes politiker og visioner på området. Dagtilbudsloven: Ifølge dagtilbudsloven samt vejledning til denne skal tilsynet både sikre og udvikle kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Dette indebærer tilsyn med: børnenes trivsel, udvikling og læring (dette indeholder også det sikkerhedsmæssige check, fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø.) 1,5,7 læringsmiljøet pædagogiske læreplaner sprogvurdering. Skal udarbejdes når barnet er mellem 2.8år -3.4 år (kun i daginstitutionerne) personalets kvalifikationer opfølgning på de kommunale mål. Der skal føres tilsyn med dagtilbuddets egnethed i forhold til tilbuddets målgruppe. Dette indebærer, at der føres tilsyn med de fysiske rammer, det pædagogiske indhold i tilbuddet samt om de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er egnet til den målgruppe, som dagtilbuddet henvender sig til. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunen sikre, at rammerne i dagtilbuddet bevirker, at børn får den støtte, de har behov for efter dagtilbudsloven og anden lovgivning. Den viden, der indhentes gennem tilsynet, bør anvendes i kommunens drøftelser og fastsættelse af serviceniveauet i kommunen samt i forbindelse med de løbende forbedringer og overvejelser om fornyelse og udvikling af dagtilbudsområdet i kommunen. EVA-rapporten Pædagogisk Tilsyn anbefaler at kommunerne overvejer: at ensrette tilsynspraksis overfor private og offentlige dagtilbud at styrke systematikken i tilsynet metoder, som giver indblik i den pædagogiske praksis såsom interviews og observationer at styrke uvildigheden i tilsynet hvordan udvikling på baggrund af tilsynene sker på et systematisk vidensgrundlag den betydning, det uformelle tilsyn tillægges. I Rebild Kommune er det følgende politikker der arbejdes efter: Den sammenhængende børnepolitik, Perspektiver på det gode børneliv Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år. 2

3 Visionen for det gode børneliv i Rebild Kommune er: o at alle børn udvikler sig og bliver så dygtige som de kan, o at alle børn trives, o at alle børn inkluderes. I forhold til visionen og disse politikker skal der føres tilsyn med: - trivsel, inklusion og læring I perioden er der specielt fokus på emnerne: Natur og friluftsliv samt digitale medier. Desuden er der de overordnede kontraktmål for de forskellige dagtilbud. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Rebild Kommune: Dagtilbud: Antal tilsynsbesøg: Heraf uanmeldte Tilsynsområde: tilsynsbesøg: Kommunal dagpleje 4-5 per år Som udgangspunkt alle Det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer og sikkerhed i hjemmene. Kommunale legestuer 4 per år 2 Det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer og sikkerhed i legestuerne. Privat pasningsordning med op til 5 børn 3 på to år 1 Det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer, sikkerhed i hjemmene Privat pasningsordning med under 3 børn Kommunale daginstitutioner samt børnenes trivsel. 1 per år Op til 1 Det pædagogiske arbejde og barnets/børnenes trivsel. 1 per år 1 Det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer og sikkerhed i institutionen. Private daginstitutioner 2 per år 1 Det pædagogiske arbejde, de fysiske rammer og sikkerhed i institutionen. I alt

4 Tilsynspraksis og rammer for tilsyn fremadrettet I nedenstående er arbejdsgruppens forslag til leve op til ovenstående målsætninger samt fremadrettet at opnå: Ensretning af tilsyn ved private selvstændige børnepassere og kommunale dagplejere samt private og kommunale daginstitutioner. Systematik og metode i tilsynet Uvildighed i tilsynet Arbejdsgruppen foreslår følgende rammer for tilsynet: Antal tilsynsbesøg i alt: Dagtilbud: Antal tilsynsbesøg: Heraf uanmeldte Tilsynsområde: tilsynsbesøg: Kommunal dagpleje 3 per år Minimum 1 Se beskrivelse nedenfor. Kommunale legestuer 1 Op til 1 Se beskrivelse nedenfor. Privat pasningsordning 3 per år Minimum 1 Se beskrivelse nedenfor. med op til 5 børn Selvstændige 3 per år Minimum 1 Se beskrivelse nedenfor. børnepassere med under 3 børn Kommunale 2 per år 1 Se beskrivelse nedenfor. daginstitutioner Private daginstitutioner 2 per år 1 Se beskrivelse nedenfor. I alt 14 5 (op til 6 eller flere) Se beskrivelse nedenfor. Tilsyn med kommunale dagplejere Som udgangspunkt vil vi skille tilsynsdelen (udføres af tilsynsførende konsulent) fra rådgivningsdelen (udføres af råd- og vejledningskonsulent)for at sikre uvildighed i tilsynet. Dette anbefales i EVA-rapporten. Dette betyder i praksis, at når der ved et tilsyn viser sig behov for yderligere vejledning/rådgivning/ overleveres opgaven til rådgivningsteamet. Det kan være et forløb i forhold til et barn, samspil i børnegruppen, læringsmiljøet osv. (se yderligere beskrivelse i kapitel 3, afsnit Uvildighed i tilsynet, s. X) Lovgivning: Der føres tilsyn med de kommunale dagplejere ifølge dagtilbudsloven 5. Formål/tilsynsområde: Formålet med tilsynet er at sikre: børnenes trivsel, udvikling og læring ved at checke det sikkerhedsmæssige, fysiske, psykiske og æstetisk børnemiljø, læringsmiljøet, de pædagogiske læreplaner, personalets kvalifikationer og opfølgning på de kommunale mål. Frekvens af tilsynsbesøg: Vi foreslår 3 tilsynsbesøg årligt, hvoraf mindst 1 er uanmeldt. 4

5 Udfører: Tilsynene udføres af tilsynsførende konsulent/dagplejepædagog. Tilrettelæggelse: Der udarbejdes et skema som udfyldes ved hvert enkelt tilsynsbesøg for at sikre kvaliteten i tilsynet. Den enkelte dagplejer modtager kopi af skemaet. Dette bruges som udgangspunkt for opfølgning ved næste tilsynsbesøg. Sparring/rådgivning: Ud over de lovgivningsmæssige tilsynskrav vil den enkelte dagplejer få sparring og rådgivning i forhold til den pædagogiske praksis fra dagplejepædagogen. Ved decentralisering af dagplejen kan sparring og rådgivning ligeledes gives af kontraktholderen. Tilsyn med legestuerne: Formål/tilsynsområde: De fysiske rammer og sikkerhed i legestuen Frekvens af tilsynsbesøg: 1 årligt Udfører: Tilsynsførende konsulent (eller kontraktholder, hvis dagplejen decentraliseres) Tilrettelæggelse: Der udarbejdes et skema som udfyldes ved hvert enkelt tilsynsbesøg for at sikre kvaliteten i tilsynet. Kontraktholderen og dagplejerne modtager kopi af skemaet. Dette bruges som udgangspunkt for opfølgning ved næste tilsynsbesøg. Sparring/rådgivning: Derudover skal der mindst 4 gange årligt være pædagogisk sparring/udviklingsmøder i legestuerne. I tilfælde af decentralisering af dagplejeledelsen udføres disse møder af kontraktholderen af den daginstitution som dagplejerne tilhører. På denne måde opnås det samarbejde i områderne som er ønskværdigt for at skabe sammenhænge og gode overgange for børn og familier. Det bliver de samme kontraktmål der arbejdes efter uanset om barnet er i dagpleje eller i institution. Derudover øges kendskabet til hinandens faglighed, hinanden som personer og giver bedre grobund at skabe fælles udvikling af netop dette dagtilbud I tilfælde af en fortsat central dagplejeledelse varetages den pædagogiske sparring af de tilsynsførende konsulenter/dagplejepædagoger for området. 5

6 Tilsyn med private selvstændige børnepassere, der arbejder i eget hjem (private pasningsordninger) Lovgivning: Rebild kommune fører tilsyn med private pasningsordninger med mere end 2 børn i henhold til bestemmelsen om tilsyn af private pasningsordninger i dagtilbudslovens 78, stk. 2. Rebild Kommune har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i en privat pasningsordning. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Rebild Kommune, herunder i forhold til det pædagogiske tilsyn, som bl.a. skal dokumentere, at det kommunale forældretilskud går til relevante formål. Rebild Kommune kan på baggrund af tilsynet trække godkendelsen tilbage, hvis den private dagpleje ikke lever op til de betingelser, der lå til grund for godkendelsen. Formål/tilsynsområde: Formålet med tilsynet er at sikre: børnenes trivsel, udvikling og læring ved at checke det sikkerhedsmæssige, fysiske, psykiske og æstetisk børnemiljø, læringsmiljøet, personalets kvalifikationer Frekvens af tilsynsbesøg: Vi foreslår, der årligt gennemføres tre tilsynsbesøg, hvor minimum 1 besøg er uanmeldt Udfører: Tilsynsførende konsulent Tilrettelæggelse: Der udarbejdes et skema som udfyldes ved hvert enkelt tilsynsbesøg for at sikre kvaliteten i tilsynet. Efter tilsynsbesøg modtager den private pasningsordning en tilsynsrapport der dokumenterer, at der har været tilsyn samt indholdet af tilsynet. Den private pasningsordning har pligt til at orientere såvel nuværende som kommende forældre om tilsynsrapportens indhold. Tilsynsrapporten bruges som udgangspunkt for opfølgning ved næste tilsynsbesøg. Sparring/rådgivning: Den private børnepasser kan kontakte Rebild kommune i forbindelse med ønske om sparring/rådgivning omkring børnegruppen eller det enkelte barn efter aftale med forældrene. Tilsyn med private selvstændige børnepassere med under 3 børn Lovgivning: 6

7 Tilsyn med private pasningsordninger med under 3 børn udføres i henhold til servicelovens 146. Formål/tilsynsområde: I tilsynet med den private pasningsordning lægges der vægt på: Barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling. Børnepasserens kompetencer formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler. Frekvens af tilsynsbesøg: Vi foreslår, der årligt gennemføres tre tilsynsbesøg, hvor minimum 1 besøg er uanmeldt.. Udfører: Tilsynsførende konsulent Tilrettelæggelse: Der udarbejdes et skema som udfyldes ved hvert enkelt tilsynsbesøg for at sikre kvaliteten i tilsynet. Efter tilsynsbesøg modtager den selvstændige børnepasser en tilsynsrapport der dokumenterer, at der har været tilsyn samt indholdet af tilsynet. Tilsynsrapporten bruges som udgangspunkt for opfølgning ved næste tilsynsbesøg. Tilsyn med kommunale daginstitutioner: Lovgivning: Der føres tilsyn med de kommunale daginstitutioner ifølge dagtilbudsloven 5. Formål/tilsynsområde: Formålet med tilsynet er at sikre: børnenes trivsel, udvikling og læring ved at checke det sikkerhedsmæssige, fysiske, psykiske og æstetisk børnemiljø, læringsmiljøet, de pædagogiske læreplaner, sprogvurdering (udarbejdes når barnet er mellem 2.8 år -3.4 år), personalets kvalifikationer og opfølgning på de kommunale mål. Frekvens af tilsynsbesøg: Der udføres pt. uanmeldt tilsyn 1 gang årligt. Desuden er der 1 gang årligt et dialogmøde med forvaltning, den pædagogiske konsulent og politikere ved de kommunale daginstitutioner. 7

8 Med udgangspunkt i EVA-rapportens anbefalinger, foreslår vi, at der fremadrettet er 2 årlige tilsyn, hvoraf 1 er uanmeldt. Det anmeldte tilsyn foregår ved et møde mellem kontraktholder, TR, forældrebestyrelsesformand og konsulent. Derved indgår dialogmøderne fremadrettet ikke som en del af det officielle tilsyn. Udfører: Tilsynsførende konsulent Tilrettelæggelse: Der tages udgangspunkt i et skema der er tilsendt og udfyldt af kontraktholder inden tilsynsbesøgets afholdelse, så der er mulighed for forberedelse. Ved det uanmeldte tilsyn laves der rapport efter skema. Tilsyn med private daginstitutioner: Lovgivning: Der føres tilsyn med de private daginstitutioner ifølge dagtilbudsloven 5. Formål/tilsynsområde: Formålet med tilsynet er at sikre: børnenes trivsel, udvikling og læring ved at checke det sikkerhedsmæssige, fysiske, psykiske og æstetisk børnemiljø, læringsmiljøet, de pædagogiske læreplaner, sprogvurdering (udarbejdes når barnet er mellem 2.8 år -3.4 år), personalets kvalifikationer og opfølgning på de kommunale mål. Frekvens af tilsynsbesøg: Der udføres 2 årlige tilsyn hvoraf 1 er uanmeldt. Det anmeldte tilsyn foregår ved et møde mellem institutionslederen, TR, forældrebestyrelsesformand og konsulent. Udfører: Tilsynsførende konsulent Tilrettelæggelse: Der tages udgangspunkt i et skema der er tilsendt og udfyldt af institutionslederen inden tilsynsbesøgets afholdelse, så der er mulighed for forberedelse. Ved det uanmeldte tilsyn laves der rapport efter skema. 8

9 2. Godkendelse af private pasningsordninger og fordele ved den kommunale dagpleje Arbejdsgruppen har kigget på muligheden for at skærpe kravene til godkendelse af private pasningsordninger. Dette gøres på baggrund af, at antallet af børn som passes i private pasningsordninger har været stigende, og i perioden fra 2007 til 2014 er pasningsprocenten i den kommunale dagpleje faldet fra 59% til 40%. Dette fald skal naturligvis også ses i lyset af, at kommunen har oprettet småbørnsgrupper i samme periode, dog kan der også ses en udvikling i et øget antal private pasningsordninger, som er opstartet af tidligere kommunale dagplejere. Endvidere hænger skærpelsen af godkendelseskriterierne til de private pasningsordninger også sammen med ændringen i tilsynspraksis og ensretningen af tilsynet med den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger. Som et supplement til arbejdsgruppens arbejde med godkendelseskriterier for private pasningsordninger, har gruppen udarbejdet en oversigt over fordele ved kommunal dagpleje samt forslag til mulige tiltag for at synliggøre fordelene overfor forældrene. Det er arbejdsgruppens betragtning, at fordelene med rette kan promoveres bedre offentligt. Oversigten er lavet ud fra den nuværende organisering af dagplejen, og bør tilrettes afhængig af den politiske beslutning vedrørende decentralisering af dagplejen. I nedenstående findes hhv. Synliggørelse af fordele ved kommunal dagpleje og Skærpelse af krav til godkendelse af private pasningsordninger inkl. udkast til procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild Kommune. Synliggørelse af fordele ved kommunal dagpleje Nedenstående gennemgang af fordele ved pasning i den kommunale dagpleje er beskrevet ud fra gældende praksis. I tilfælde af at der tages beslutning om en decentralisering af dagplejen kan nedenstående liste udvides med de fordele som fremhæves ift. distriktsopdelingen. Fordele ved pasning i den kommunale dagpleje Dagplejen er et lille, overskueligt og trygt miljø med tæt voksenkontakt, hvor der er kontinuerlige tilsyn samt sparring med pædagogisk uddannet personale. Der arbejdes efter Dagplejens håndbog som udstikker fælles overordnede rammer for arbejdet med børnene; såsom f.eks. kostpolitik. Dagplejerne tilbydes kurser, temaaftner, aftenmøder for at udvikle fagligheden. Der er dagplejere der har specielle kompetencer indenfor tvillinger, for tidligt fødte børn og børn med sproglige udfordringer 1) Pladsanvisning Sikring af plads gennem pladsanvisningssystemet Nyt it-system vil gøre det gennemskueligt for den enkelte familie, hvilke dagplejere, som er tilgængelige.(forventes implementeret i 2017) Tæt samarbejde mellem den administrative medarbejder i pladsanvisningen og den pædagogiske medarbejder i pladsanvisningen som er stedfortræder i dagplejen 9

10 2) Barnets udvikling a. Der udarbejdes læreplaner o Tæt samarbejde med dagplejepædagogerne/pædagogisk konsulent ift. udvikling og opfølgning på læreplanerne o Der er sparring efter behov hos den enkelte dagplejer, som kan følges op af mere intense pædagogiske forløb (ICDP)hvor der er behov for det o Der tilbydes samtaler med alle forældre, når deres barn er omkring de to år. o Der kan laves mere intense forløb hos den enkelte dagplejer (ICDP) o Der fokus på barnet i større sammenhænge idet der også er tilsyn i legestuerne 3) Den praktiske hverdag a. Sikring af pasning hver dag o Gæstepleje enten hos dagplejer så tæt på hjemmet som muligt eller i dagplejens Gæstehus i Støvring 4) Økonomisk friplads a. Der kan søges om økonomisk friplads 5) Børn med særlige behov a. Der kan søges om socialpædagogisk friplads b. Der afholdes enten opstartsmøder eller opfølgningsmøder med deltagelse af en dagplejepædagog sammen med familien hos dagplejeren, når det er børn der er født for tidligt, adoptionsbørn, plejebørn, to-kulturelle børn, børn med en diagnose, børn hvor vi får henvendelse fra socialrådgiver c. Der arbejdes med observationsmodellen alle Med som redskab og udgangspunkt for forældresamtaler til børn der er særlig opmærksomhed på. d. Der afholdes forældresamtaler efter behov med disse familier. e. Der arbejdes tæt sammen med PPR omkring disse, kan søge om ekstra ressourcer i dagplejen f. eks i forbindelse med overgangen til børnehaven. b. Hvis kommunen skønner det, er der mulighed for udsættelse af start i daginstitution 6) Overgang fra dagpleje til daginstitution a. Dagplejerne mødes i legestue hos den lokale daginstitution. o Tæt samarbejde med daginstitutionspædagogerne (ved decentralisering = endnu tættere samarbejde) o Børnene bliver bekendt med omgivelserne i daginstitutionen o Forældrene bliver bekendt med daginstitutionen ved afhentning af barn o Der afholdes overleveringssamtaler med en dagplejepædagog ved børn der har særlige behov b. Læreplaner (ved decentralisering = en tydelig rød tråd ml dagpleje og daginstitution) c. Kompetenceudvikling/-plan af dagplejeren (ved decentralisering = Kontraktholder udarbejder kompetenceudviklingsplan for hver enkelt dagplejer) 10

11 Forslag til tiltag: 1) Hjemmeside På den nuværende hjemmeside er den enkelte dagpleje portrætteret. a. Mindske forskellen på den enkelte dagplejers profil ved at opsætte faste punkter, som skal beskrives. b. Offentliggøre tidspunkt for kommende ledige pladser (implementeres samtidigt med nyt it-system) På den nuværende hjemmeside er hver legegruppe beskrevet. c. Gøre det nemmere at vælge dagplejer ud fra hvilken legegruppe hun/han er tilknyttet d. Gøre det nemmere at finde legegrupper med specifikke interesser e. Sørge for at både aktivitetsplan og galleri er udfyldt, så ingen sider er tomme f. Gøre det nemmer at vælge dagpleje ud fra hvilke områder (daginstitution) han/hun er tilknyttet. 2) Valg af dagpleje 3) Pris a. Gøre det nemmere for forældrene at vælge en specifik dagpleje eller dagplejegruppe o Nyt it-system gør dette muligt o Gøre det muligt at søge på dagplejere ud fra specifikke søgekriterier: dagplejens placering åbningstider specialer (musik, natur, mad) tilknyttet/samarbejdende daginstitution/legestue/gæstehus tid for ledige pladser o Afholdelse af introduktionsmøder for kommende forældre f.eks. i mødre grupperne eller på bibliotekerne. En kommunal dagplejeplads er dyrere for forældrene end en privat dagplejeplads. Prisen for en privat dagplejeplads varierer, men en kommunal plads kan være op til 7000 kroner dyrere om året. Prisforskellen ligger dog hovedsageligt på en merpris på kroner om året. a. Analysere prisforskellen på en kommunal og en privat dagplejeplads b. Tydeliggøre hvad prisforskellen indebærer 4) Fleksibilitet a. Forståelsen af at kommunale dagplejere er bundet af reglement => ændres til kvalitetskrav o Vise dagplejerens frihedsgrad til planlægning: Dagplejeren tilrettelægger selv en hverdag ud fra børnenes behov, trivsel og udvikling. b. Sikring af dagplejere med forskellige åbningstider 11

12 5) Sygefravær a. Analysere muligheden for vikardækning - gæstepleje hos hjemmevikarer (erfarne dagplejere uden fast tilknyttede børn Aalborg-model) b. Analysere myten om mange sygedage i den kommunale dagpleje Skærpelse af krav til godkendelse af private pasningsordninger På nuværende tidspunkt findes der under Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Rebild Kommune to dokumenter som relaterer sig til godkendelse af og krav til private pasningsordninger: - Bilag 5b Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger samt tilskud til disse - Bilag 6 Rammer for tilsyn - Dagtilbud og private pasningsordninger Arbejdsgruppen har efter udvalgets anmodning gennemgået disse to dokumenter med henblik på at udarbejde en politik for godkendelse af private pasningstilbud. Det er arbejdsgruppens holdning, at det ikke er nødvendigt, at lave en selvstændig politik for området. Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at Bilag 5b og 6 udbygges. I det nedenstående findes arbejdsgruppens forslag til Godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere. Forslaget lever op til de lovgivningsmæssige krav og er udarbejdet i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag til tilsynspraksis og følger forslaget om den nye organisatoriske opbygning af tilsyn og rådgivning/vejledning af private dagplejere. Følgende er udkast til Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild Kommune : 12

13 PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt om drift med kommunen (jf. 21, stk. 3). I stedet har forældre mulighed for at vælge at få deres barn passet i en privat pasningsordning hos en privat selvstændig børnepasser efter Dagtilbudsloven Forældrene kan få tilskud til betaling af pasningsordningen efter 80. Rebild Kommune skal give tilladelse til pasningsordningen, når der modtages 3 eller flere børn i ordningen. Hvis ordningen kun modtager 1-2 børn og pasningen foregår i forældrenes eller børnepasserens eget hjem, skal kommunen ikke give tilladelse til ordningen. Dog skal Rebild kommune godkende pasningsaftalen mellem forældre og børnepasser i de tilfælde, hvor forældrene søger om tilskud til betaling. En privat pasningsordning kan etableres i eget eller et af børnenes hjem, og der kan gives tilladelse til pasning af op til 5 børn. Private pasningsordninger indgår ikke i kommunalbestyrelsens forsyningspligt, og det er den enkelte pasningsordning, der bestemmer hvilke børn, der skal modtages. Der findes ingen regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Den private selvstændige børnepasser som har pasningsordningen er selvstændig erhvervsdrivende, og pasningsordningerne får ingen offentlige tilskud. Pasningsordningen er alene finansieret af forældrebetalingen og eventuelle tilskud fra privat side. Forældrebetalingen er baseret på en aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, og der betales direkte til den private pasningsordning. 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER Jf. Dagtilbudsloven 78 kræver etablering og drift af private pasningsordninger tilladelse fra Kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn. Tilladelsen omfatter en helhedsvurdering af de fysiske rammer, børnepasserens personlige kvalifikationer samt hvorvidt forholdene i hjemmet er egnet til, at der passes børn i hjemmet. Tilladelsen bliver givet på baggrund af en godkendelse af den private selvstændige børnepassers fysiske rammer og børnepasserens 13

14 personlige og faglige kvalifikationer ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, en forsvarlig pasning med tryghed, trivsel og udvikling. Ansøgeren skal henvende sig til godkendelsesmyndigheden som i Rebild Kommune er XX 1. Efter henvendelsen, tager XX kontakt til ansøgeren og aftaler et besøg i hjemmet, hvor der udarbejdes et oplysningsskema til brug ved godkendelse af privat selvstændige børnepassere. Ansøgeren skal fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i pasningsordningen skal underskrive. Ansøgeren vil efter besøget få oplysning om, hvorvidt godkendelsesproceduren kan fortsætte. Det er den tilsynsførende myndighed der vurderer, hvor mange børn ansøgeren kan godkendes til at passe. Der kan maksimalt passes fem børn i alderen fra 0-2 år hos den private børnepasser. I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget et konkret skøn, der vil kunne resultere i en godkendelse til færre end 5 børn. Der er udarbejdet et skema til gennemgang af hjemmet og lokalernes sikkerhed. Anvisningerne skal følges for at blive godkendt. Godkendelsesproceduren kan forventes at tage op til 2 måneder. 3. KRITERIER FOR GODKENDELSE Private selvstændige børnepasningsordninger skal leve op til Rebild Kommunes Sammenhængende Børneog Ungepolitik. Som led i godkendelsen foretages en undersøgelse af forholdene i det pågældende hjem, omfattende de fysiske indendørs og udendørs rammer, og af børnepasserens personlige kvalifikationer. Det er vigtigt, at der er tale om et hjem, der er i stand til at tilgodese børnenes behov både fysisk, psykisk og socialt. A. FYSISKE RAMMER I vurderingen ses der på boligens indretning, sikkerhed og udendørsarealer. Der lægges vægt på at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig, de sanitære forhold og de udendørs legemuligheder og faciliteter, er forsvarlige og hensigtsmæssige til formålet. Lokalerne skal derudover leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. Skønnes det nødvendigt, kan kommunen indhente erklæring fra Sundhedsstyrelsen eller anden sagkyndig. 1 Afventer ny organisering i Center Børn og Unge 14

15 I vurderingen lægges der vægt på: Fysiske rammer indendørs: De fysiske rammer skal primært indrettes i stueplan Børnelokalet (legeværelset) skal ligge i rimelig nærhed af køkken og toiletfaciliteter. Børnelokalet og området, hvor børnene opholder sig, skal være permanent indrettet og rumme muligheder for leg, aktiviteter, og der skal være dagslys i lokalet. Børnelokalet må ikke være egne børns værelser. Garderobe skal indrettes gerne med infotavle. Puslefaciliteter skal enten være på badeværelset eller et separat rum med rindende vand, så børnelokalet ikke anvendes Trapper og afsatser skal være afskærmet. Forebyggelse af skader i forhold til brændeovn, komfur, elektriske hjælpemidler eller andre varmekilder. Røgalarmer som minimum i de godkendte rum. Farlige vaskemidler og kemikalier må ikke være placeret i børnehøjde. Fysiske rammer udendørs: Tilstrækkelig indhegning af udeareal, som benyttes til leg. Kældertrapper skal være afskærmet. Vinduer og terrassedøre skal være børnesikrede. Legeredskaber skal være sikre / nødvendig afskærmning Der må ikke være åbent vand eller bassin i haven Sandkassen skal kunne overdækkes udskiftning af sand hvert år B. SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet i åbningstiden. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Større husdyr skal være adskilt fra børnene, og hunde, katte m.m. må ikke opholde sig sammen med børnene uden voksenopsyn. Der skal være særlig opmærksomhed vedr. husdyr og allergi. C. PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER I godkendelsen af den enkelte pasningsordning vil der blive foretaget en individuel vurdering af børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer. Det er derudover et krav, at børnepasseren er mindst er 20 år. Børnepasseren skal have: Fysisk overskud dvs. at personen skal en god fysik og være fysisk aktiv med børnene. Psykisk overskud dvs. at personen skal være nærværende og have god mimik, kontakt- og kommunikationsevner, så børnenes trivsel og udvikling sikres. 15

16 Overblik dvs. at personen skal være i stand til at få en hverdag til at fungere med børnegruppen Børnepasseren skal kunne: Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling Give børnene omsorg og tryghed Møde barnet med respekt Tale dansk og kunne understøtte børnenes integration Tage imod råd og vejledning fra den tilsynsførende og bruge vejledningen i dagligdagen. Den individuelle vurdering baseres på en personlig samtale i hjemmet. Rebild Kommune anbefaler, at evt. voksne familiemedlemmer, der er tilknyttet bopælen, er til stede under samtalen. Samtalens omdrejningspunkter er ud over ovenstående følgende: Begrundelse for ansøgningen. Kendskab til ordningen om privat pasning. Egne forventninger og normer til arbejdet med børn. Hvad lægger ansøgerne vægt på? Beskrivelse af dagligdagen, - hvad vil ansøgerne tilbyde børnene? Hvilke oplevelsesmuligheder er der i nærområdet? Hvordan bliver børnelokalet indrettet? Kendskab til børns behov i forhold til alder. Forældresamarbejde og forældreindflydelse hvordan vil ansøgeren gribe det an? Personlige holdninger og samarbejdsevner ift. opgaven. Familiens holdning til at være privat pasningsordning. Udfordringer, hvis familiemedlemmer bliver syge. Hvor kan der rekvireres hjælp, hvis der opstår problemer? Hvordan kan hjemmet fungere samtidig med pasning af børn? Husdyr i hjemmet. Rygning, hygiejnebestemmelser. Tavshedspligt. Tidligere erhvervserfaringer. Retningslinjer for optag D. VIKAR Som udgangspunkt skal den godkendte børnepasser altid være til stede i hjemmet, når der passes børn i ordningen. Hvis der sker noget akut, eksempelvis hvis et barn kommer til skade, er det vigtigste at yde barnet hurtig hjælp. Her er det derfor tilladt at bede nærmeste voksne om at overtage ansvaret for de øvrige børn. Forældrene skal informeres straks, så de har mulighed for at hente deres barn. 16

17 Den private pasningsordning har mulighed for at tilknytte en vikar, der kan komme i det godkendte hjem, så længe brugen af vikar er af midlertidig karakter. Forældrene skal godkende brugen af vikar i pasningsaftalen mellem pasningsordningen og forældrene. Samtidigt skal brugen af vikar hver gang aftales på forhånd med forældrene. Vikaren skal godkendes af Rebild Kommune, som ved en samtale vurderer vikarens personlige og faglige kvalifikationer. Der skal ligeledes gøres rede for det forventede omfang af vikararbejdet. I tilfælde hvor der gøres brug af vikaren mere end én dag, skal kommunen informeres. E. FORSIKRING Den private pasningsordning skal tegne de lovpligtige forsikringer vedr. børnene herunder en erhvervsskadeforsikring. F. STRAFFE- OG BØRNEATTEST Godkendelse af pasningsordningen forudsætter, at der foreligger straffe og børneattest på børnepasseren og vikar samt på ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år. Straffe- og børneattest indhentes af XX. G. GODKENDELSESBREV Rebild Kommune udsteder en skriftlig godkendelse af den private pasningsordning, hvori det fremgår: Hvilken person og adresse tilladelsen er givet til Hvilke kriterier, der er lagt til grund for godkendelsen Antal børn der maksimalt kan passes i ordningen Forhold med hensyn til børnenes aldersfordeling Åbningstid, herunder forhold ved lukkedage, ferie og sygdom Godkendte fysiske rammer Tilsyn Retningslinjer ved ophør Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for Rebild Kommunes godkendelsesgrundlag. Ved ønsker om evt. ændring af godkendt børnenormering, flytning til ny bopæl, eller periodisk ophør m.m., skal der indsendes skriftlig ansøgning/orientering til XX. 4. DRIFT AF PASNINGSORDNINGEN A. LOVGIVNING Private pasningsordninger er ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens afsnit II om dagtilbud vedr. eksempelvis formål for dagtilbud, pædagogiske læreplaner, sprogstimulering og forældreinddragelse. 17

18 Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse i 1. Forældre kan efter dagtilbudsloven 80 ansøge kommunen om at modtage tilskud til brug for pasning i den private pasningsordning. B. OPTAGELSESKRITERIER En privat pasningsordning har kompetence til at optage børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 mdr. Den private pasningsordning bestemmer selv hvilke forældre, der indgås aftale med og således hvilke børn, der modtages i pasningsordningen. I tilfælde af at den selvstændige private børnepasser har eget barn i alderen 0-6 år som passes hjemme, indgår barnet i den private pasningsordnings normering. Den selvstændige private børnepasser kan ikke få tilskud til pasning af eget barn. C. PASNINGSAFTALE Hvis forældre søger tilskud til betalingen af pasning i en privat pasningsordning, skal forældrene indgå en pasningsaftale med børnepasseren. Denne aftale skal godkendes af Rebild Kommune. En pasningsaftale kan kun indgås med en pasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer, sundhedsmæssige forhold og børnepasserens personlige forudsætninger. Se i øvrigt kapital 3 i forhold til kriterier for godkendelse af en privat pasningsordning. En pasningsaftale bør indeholde følgende grundlæggende og generelle elementer: Hvem indgås aftalen mellem (forælderens navn og adresse) og (navn, adresse og CPRnummer eller eventuelt CVR-nummer for pasningsordningen). Pasningsadresse og telefonnummer. Det maksimale antal børn i pasningsordningen. Forventet pasningsperiode. Børnenes pasningsbehov/børnepasserens arbejdstid Fridage og ferie - herunder omfang og vilkår for brug af vikar(er). Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter søges dækket). Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra dagplejerens side. D. BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Der kan fra kommunal side ikke gives støtte til børn med særlige behov i en privat pasningsordning, Rebild Kommune kan derudover beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til privat pasning, hvis der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger og kommunen anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud. (jf. Dagtilbudsloven 84). 18

19 E. UNDERRETNINGSPLIGT En privat pasningsordning har underretningspligt, såfremt den private passer får kendskab til forhold, der giver anledning til bekymring (jf. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen). F. Ferie Pasningsordningen lukker i forbindelse med børnepasserens planlagte ferie. G. Udmeldelsesregler/overgang til kommunal pasning Ved overgang mellem private pasningsordninger og kommunale dagtilbud gælder pladsanvisningsprincipperne (jf. bilag 3 i styrelsesvedtægten). Som hovedregel kan børn ikke overflyttes til et andet tilbud, før opsigelsesvarslet i henholdsvis det kommunale dagtilbud og den private pasningsordning er overholdt. Der gives ikke dispensation i forhold til det seneste tidspunkt for børns overgang fra privat pasningsordning til daginstitution. Overgangen kan således senest ske, når barnet fylder 2 år og 11 måneder. H. Ophør Ved ophør af den private pasningsordning skal det meddeles skriftligt til Rebild Kommune. Såfremt en privat pasningsordning ikke har indskrevet barn/børn i 1/2 år, betragtes ordningen som ophørt. Der skal fremsendes anmodning om ny godkendelse, hvis pasningsordningen fortsat ønsker at være aktiv. Ved ophør af den private pasningsordning er Rebild Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud. Det er forældrenes ansvar, at barnet er skrevet op til en plads i et andet dagtilbud. Godkendelsen af den private pasningsordning kan trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, såfremt Rebild Kommune vurdere, at den private pasning ikke lever op til de kriterier, som den private pasningsordning er godkendt efter. 5. FORÆLDRETILSKUD TIL PRIVAT PASNING I henhold til Dagtilbudsloven er kommunen forpligtet til at yde tilskud til forældre, der ønsker en privat børnepasser( 80). Det er ligeledes fastsat, at der ydes tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 måneder. Hvis forældre søger tilskud til betaling af den private pasningsordning, skal forældrene indgå en pasningsaftale med pasningsordningen. Denne aftale skal godkendes af Rebild Kommune (se afsnit 4.c). 19

20 En pasningsaftale kan kun indgås med en privat dagpasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer, sundhedsmæssige forhold og personlig og faglige kvalifikationer. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Forældre på forældreorlov kan ikke få tilskud til pasning i en privat pasningsordning. Tilskudstakster fremgår af Rebild kommunes hjemmeside: 6. PÆDAGOGISK TILSYN Rebild kommune fører tilsyn med pasningsordningen i henhold til bestemmelsen om tilsyn på dagtilbudsområdet - Dagtilbudslovens 5. Rebild Kommune har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i en privat pasningsordning. Rebild Kommune gennemfører årligt tre tilsynsbesøg, hvor minimum 1 besøg er uanmeldt. I tilsynet med den private pasningsordning kan kommunen lægge vægt på: Barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling. Børnepasserens kompetencer formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler. Fastlæggelsen af rammerne for tilsynet skal sikre en systematik, der bidrager til, at der føres tilsyn med alle relevante elementer. Rammerne for tilsynet bør tilrettelægges, så tilsynet er ensartet for både private og offentlige dagtilbud. Efter tilsynsbesøg modtager den private pasningsordning en tilsynsrapport der dokumenterer, at der har været tilsyn samt indholdet af tilsynet. Den private pasningsordning har pligt til at orientere såvel nuværende som kommende forældre om tilsynsrapportens indhold. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Rebild Kommune, herunder i forhold til det pædagogiske tilsyn, som bl.a. skal dokumentere, at det kommunale forældretilskud går til relevante formål. Rebild Kommune kan på baggrund af tilsynet trække godkendelsen tilbage, hvis den private dagpleje ikke lever op til de betingelser, der lå til grund for godkendelsen. 20

21 7. ANSATTE BØRNEPASSERE I EGET HJEM ELLER PASNING AF EGET BARN Kommunen har mulighed for at give forældre et økonomisk tilskud, som forældrene kan anvende til at passe deres eget barn (Dagtilbudslovens 86). Forældre har mulighed for at få et tilskud til privat pasning, som de kan anvende til at indgå en aftale med en privat person om pasning af deres barn i eget hjem (Dagtilbudslovens 80). A. GODKENDELSESKRITERIER Børnepasseren skal være mindst 17 år. Børnepasseren kan højst passe 2 børn under 3 år. Børnepasseren har en ren straffe- og børneattest (indhentes af Rebild Kommune). Børnepasseren må ikke fungere som au pair. Børnepasseren skal kunne tale dansk i de tilfælde, hvor modersmålet i barnets hjem ikke er dansk. B. TILSYN Kommunalbestyrelsen har en tilsynsforpligtelse efter servicelovens 146 i de tilfælde, hvor der ikke skal gives tilladelse til etablering og drift af en privat pasningsordning, hvis der modtages under to børn, og ordningen derfor ikke skal have tilladelse. Rebild Kommune afholder tre tilsynsbesøg hvoraf mindst 1 er uanmeldt. 8. ANKEMULIGHEDER Den godkendelse som gives er en generel rammegodkendelse, og afslag på godkendelse kan påklages til Ankestyrelsen (jf. Dagtilbudslovens 97). Klagen sendes til Rebild Kommune, afdeling XX, inden for 4 uger efter afgørelsen. Rebild kommune genvurderer derefter hele sagen. Hvis kommunens afgørelse fastholdes, videresendes sagen til Ankestyrelsen. Hvis Rebild Kommune tilbagekalder en allerede udstedt tilladelse, kan ovenstående procedure med klage ligeledes iværksættes. 21

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune.

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. BILAG 5B STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. 1. Indledning Forældre i

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune

Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail: rijo@rebild.dk Dato: 30-10-2015 Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces

Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail: rijo@rebild.dk Dato: 22-10-2015 Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere