Følgende sager behandles på mødet Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet Side"

Transkript

1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område 3 Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Orientering om lovændring vedr. magtanvendelse over for voksne 8 Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet 11 Visitationskriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede 19 Orientering vedr. lovændring for loft over egenbetaling for madlevering for hjemmeboende22 Orientering vedr. borgersag 24 Økonomisk oversigt over aktivitet i hjemmemplejen - august Status ældre og voksne på døgninstitution 26 Status ældre - august Bilagsoversigt 28 Fraværende Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Social- og Seniorudvalget Punkt: 63 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Resume Beslutning Social- og Seniorudvalget den Der er indkaldt til temamøde vedr. planstrategi mandag den 27. september kl.15.00, og der er dermed sammenfald med Social- og Seniorudvalgets september-møde. ΣΣΥ µ δε δεν 27 σεπτεµβερ 2010 ερ ρψκκετ φρεµ τιλ κλ πγα. ΚΒ τεµαµ δε κλ ΣΣΥ πκτ. 70 υδσ ττεσ τιλ ν στε γανγ δεν Λουισε Η γ οριεντερεδε οµ τιδλιγερε οµταλτε πιλοτπροϕεκτ ι διστρικτ Μιδτβψεν, σοµ αρβεϕδερ µεδ νογλε αφ δε σαµµε µετοδερ, σοµ ερ βλεϖετ κενδτ σοµ Φρεδεριχια µοδελλεν. Προϕεκτετ ερ ετ σαµσπιλ µελλεµ δεν λδρε ογ κοµµυνεν οµ ατ γενοπτρ νε ογ ϖεδλιγεηολδε φ ρδιγηεδσνιϖεαυετ φρεµ φορ ατ ψδε πασσιϖ ηϕ λπ. Μορτεν Ωινγε οµδελτε εν πϕεχε ινϖιτατιον τιλ εν κονφερενχε Φριϖιλλιγε ι ϖελφ ρδεν σοµ αφηολδεσ δεν 16. σεπτεµβερ Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 2

3 Social- og Seniorudvalget Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 09/24515 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på driftssiden på kr. samt en reduktion af bevillingen på anlægssiden på kr. Administrationen har tillige gennemført en opfølgning på de mål, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Forslag Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på kr. i 2010 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2010 på kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen i oktober måned at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen har endvidere foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Den endelige målopfølgning for 2010 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Budgetkorrektioner Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 3

4 Det fremgår af tabel 1, at det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Tabel 1: Opgørelse af merudgifter Budget Budgetrevision 3: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde 41 Politikområde Anlæg Politikområde I alt Merudgifter. Korrektionerne på driftssiden skyldes reguleringen af budgetgarantien til førtidspension samt en teknisk korrektion af et indtægtsbudget. Udgiftsneutrale omplaceringer. De udgiftsneutrale omplaceringer skyldes flytning af opgaver mellem politikområder. Anlæg. Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter og omprioriteret anlægsprogrammet ved udskydelse af anlægsprojekter til 2011 eller senere. Anlægsbudgettet holdes således totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget Der er fulgt op på anlægsbudgettet på Social- og Seniorudvalgets område. Dette har bevirket, at anlægsbudgettet i 2010 på politikområde 41 reduceres med kr. Denne opfølgning fremgår af bilag 3. Økonomi/personale Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 41 Drift Anlæg politikområde 42 Drift Anlæg Ialt Drift Anlæg Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 4

5 Total Bilag - Bilag 1: Budgetændringer SSU - Bilag 2: Opfølgning på handleplan budget SSU - Bilag 3: Anlægsopfølgning SSU Beslutning Social- og Seniorudvalget den Ινδστιλλινγεν γοδκενδτ οϖερφορ κονοµιυδϖαλγετ ογ Κοµµυναλβεστψρελσεν. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 5

6 Social- og Seniorudvalget Punkt: 65 Acadre sagsnr.: 10/140 Journalnr.: K01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2009 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 6

7 Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen har udarbejdet og iværksat en handleplan med henblik på hurtigst muligt at rette op på de konstaterede forhold, der er bemærkninger til. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2009, som behandles i Økonomiudvalget den 16. september 2010 og i Kommunalbestyrelsen den 27. september Bilag - Delberetning 2009 social Hørsholm Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den Πυνκτετ ταγετ τιλ εφτερρετνινγ. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 7

8 Social- og Seniorudvalget Punkt: 66 Acadre sagsnr.: 10/13588 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Orientering om lovændring vedr. magtanvendelse over for voksne Resume Administrationen orienterer med dette punkt om lovændring i Lov om Social Service vedrørende magtanvendelse over for voksne. Nærmere bestemt ny lov vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer samt flytning uden samtykke. Forslag Administrationen orienterer Social og Seniorudvalget om lovændring i Lov om Social Service vedrørende magtanvendelse over for voksne. Nærmere bestemt ny lov vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer samt flytning uden samtykke. Sagsfremstilling Baggrund for lovændringen vedr. alarm- og pejlesystemer 1. juli trådte en ny lov i kraft vedr. magtanvendelse over for voksne herunder vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Nedenstående beskrives regeringens incitament for at ændre lovgivningen vedr. plejepersonalets anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Lovgivningen indrettes således, at anvendelse af ny teknik, herunder for eksempel GPSsystemer, i endnu højere grad end efter de gældende regler kan anvendes i arbejdet med at opfylde omsorgspligten overfor demente borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen og som kan have vanskeligt ved at give udtryk for, om de ønsker at blive udstyret med et sådant system. Formålet er at medvirke til at skabe øget tryghed og sikkerhed for borgere med demens. Anvendelsen af teknologi, der kan lokalisere en bortkommen dement borger eller advare om, at vedkommende er ved at forlade eksempelvis boligens arealer, kan være medvirkende til at mindske risikoen for alvorlig personskade og derved medvirke til at skabe øget tryghed. Betingelserne for at udstyre demente med teknologi, der kan forhindre risikoen for alvorlig personskade, lempes derfor med lovændringen. Lovændringen Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 8

9 personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset." Konsekvenser Vedrørende personlige alarm- og pejlesystemer indebærer lovændringen to ændringer i betingelserne for anvendelse af personlige alarm og pejlesystemer: a) At der uden særlig godkendelse af kommunalbestyrelsen vil kunne anvendes personlige alarm- og pejlesystemer over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når den nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en fremadskridende, ikke medfødt men senere erhvervet mental lidelse, det vil sige en demenslidelse, når den pågældende ikke aktivt modsætter sig anvendelsen. Det vil sige, at beslutning om anvendelsen kan træffes som led i den almindelige varetagelse af omsorgen for den pågældende, f.eks. af personalet eller forstanderen eller på samme måde, som man ellers i kommunen har besluttet kompetencefordelingen. b) At kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor en person, der er omfattet af den ovenfor nævnte personkreds, direkte modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem - og på grundlag af en sagsbehandling, hvor der fremskaffes de relevante faglige oplysninger, som fremgår af lovens 130, vil kunne træffe afgørelse om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem for en tidsubegrænset periode. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne påklages til det sociale nævn. Baggrund for lovændringen vedr. flytning uden samtykke Lovændringen giver mulighed for, at der i særlige tilfælde ved beslutninger om flytning uden samtykke, kan tages hensyn til både de pårørendes og hovedpersonens forhold. Formålet er at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende, ved at der konkret samlet skønnes over, hvad der er i hovedpersonens interesse. Lovændringen "Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende." [ ] "Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende." Konsekvenser Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 9

10 Med lovændringen muliggøres det, at der kan træffes beslutning om flytning uden samtykke af en person, der er optaget i et botilbud, selv om den nødvendige omsorg og pleje er til stede, hvis det skønnes at være i pågældendes egen interesse, at en flytning til en andet botilbud finder sted. Vurderingen af om betingelserne for en sådan flytning er til stede, vil bero på en samlet bedømmelse, hvori hensynet til muligheden for at opretholde kontakten mellem den pågældende og de pårørende indgår. Der vil således alene i de tilfælde, hvor det samlede hensyn til personen og til at personen vil kunne opretholde konktakten med de pårørende, kunne træffes afgørelse om, at flytte en person fra et botilbud til et andet, selvom plejen af og omsorgen for personen fortsat ville kunne varetages i den hidtidige bolig. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at træffe afgørelse om flytning af en person uden dennes samtykke, med det formål at sikre en bestemt beboersammensætning i et botilbud eller tilsvarende. Da flytning uden samtykke er et indgribende indgreb over for den enkelte, lægger lovændringen op til, at afgørelsen om flytning uden samtykke, skal træffes af det sociale nævn efter kommunalbestyrelsens indstilling. Det sociale nævns afgørelse vil kunne indbringes for Ankestyrelsen, og evt. derefter for domstolene. Økonomi/personale Kommunikation Beslutning Social- og Seniorudvalget den ΣΣΥ τογ οριεντερινγεν τιλ εφτερρετνινγ. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 10

11 Social- og Seniorudvalget Punkt: 67 Acadre sagsnr.: 10/13588 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet Resume Administrationen orienterer med dette punkt om en række lovændringer om social service, der vedrører ældreområdet. Lovændringen trådte i kraft pr. 1. juli Vejledning til lovændringerne udsendes i sensommeren. Lovændringerne strækker sig over det meste af Ældre og Sundheds ydelsesområde, og hver lovændring kræver derfor indgående beskrivelser af området i dag og ved lovændringen. Hver lovændring kræver sit eget forslagspunkt, og derfor lægges op til, at Kommunalbestyrelsen under de enkelte ændringer drøfter det fremtidige serviceniveau på ydelsen og tager beslutning herom. Forslag Administrationen indstiller til vedtagelse af nyt serviceniveau på følgende af de lovregulerede områder: Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Forenkling af reglerne om ældreråd Nedlæggelser af klageråd Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og at plejeplaner gøres frivillige Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager forslag 2 af fremlagte forslag. 1. At give borgeren en skriftlig afgørelse om den bevilgede hjælp - uanset afgørelsen Eller: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 11

12 2. Kun at sende afgørelse med begrundelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke fuldt får medhold ( og dermed ingen skriftlig oplysning ved eksempelvis en opjustering af hjælpen efter aftale) Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager punkt 1 og træffer beslutning vedr. punkt 2: 1. At det årlige uanmeldte tilsyn skal foretages af en privat virksomhed, på samme vis som i dag Og: 2. Hvorvidt der skal deltage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen ved det uanmeldte tilsyn Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen fastlægger et serviceniveau med brugerbetaling for alle midlertidige visiterede ydelser beskrevet i Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk bistand. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at fastholde den nuværende organisering af brugerpårørende råd med samme mødestruktur og valgfrekvens til rådene. Nedlæggelser af klageråd (jf. lov om social service og retssikkerhedsloven) Administrationen orienterer om, at de kommunale klageråd bortfalder, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen) Forenkling af reglerne om ældreråd (jf. retssikkerhedsloven) Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter at fastholde de nuværende lokale bestemmelser og regler for samarbejdet mellem Seniorrådet og Hørsholm Kommune Overvejelserne bag indstillingerne til hver lovændring beskrives i nedenstående sagsfremstilling. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 12

13 Sagsfremstilling Baggrund Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget et lovforslag - L 177- om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelser af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. Loven træder i kraft den 1. juli Administrationen orienterer med dette punkt om de lovændringerne på ældreområdet, der hører under Social og Seniorudvalget, og indstiller til behandling af opstillede forslag i forhold til det fremtidige serviceniveau. I det nedenstående gennemgås hvert hovedelement i lovændringer. Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og plejeplaner gøres frivillige De almindelige forvaltningsretslige regler vil fortsat skulle iagttages, og borgeren skal fortsat skriftligt have oplyst hvilke ydelser, vedkommende er bevilget. Ændringerne vedrører udelukkende nedenstående afgørelser. Lovændringen Med lovændringen ophæves kommunens pligt til at give en skriftlig begrundelse i afgørelser, der giver borgeren fuldt ud medhold i forbindelse med tildeling af personlig hjælp og pleje. Lovændringen vedr. 89 stk. 1 kan uddybes således: Nuværende krav om en skriftlig begrundelse i alle skriftlige afgørelse om hjælp efter servicelovens kap. 16, herunder 83 (praktisk hjælp og personlig bistand) og 86 (genoptræning) ophæves. Dermed ophæves pligten til at give en skriftlig begrundelse i afgørelser, der giver borgeren fuldt ud medhold. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at administrationen ikke længere fremsender en skriftlig oplysning til borgeren, når dennes hjælp opjusteres i mindre grad Afgørelsesbrevet skal ikke længere indeholde skema med oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen og perioden, hvor hjælpen gives, ( 89 stk. 2 & 3). Konsekvenser Administrationen vurderer, at mulighederne indenfor denne lovændring er begrænsede i forhold til en reduktion i den administrative arbejdsbyrde. Kommunens visitation har stadig dokumentationspligt, og vil stadig indskrive alle afgørelser og argumenter i kommunens elektroniske plejesystem, og det er dermed kun enkelte afgørelsesbreve og uddybningen af andre afgørelsesbreve, der bortfalder med lovændringen. (Der kan dog ligge en mindre besparelse i, at portoen til afgørelsesbreve, når borgeren gives medhold kan spares.) Forslag Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 13

14 Administrationen anbefaler dog, at Kommunalbestyrelsen vælger, at den kommende praksis på afgørelsesbreve følger lovændringen. Administrationen anbefaler dermed, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at den fremtidige praksis skal følge punkt 2 i indstillingen. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Administrationen orienterer om, at lovændringen på tilsynsområdet pr. 1. juli betyder, ét årligt kommunalt uanmeldt tilsyn, og at der ikke længere udarbejdes tilsynsrapporter efter besøg, ej hellere udarbejdes en samlet årsrapport. Lovændringen giver derudover mulighed for, at repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen atter kan deltage i tilsyn - og mulighed for, at kommunerne selv kan foretage de kommunale uanmeldte tilsyn. Lovændringen Kravet om mindst 2 tilsyn om året ophæves, det årlige anmeldte tilsyn bortfalder Kravet om udarbejdelse af en tilsynsrapport ved hvert enkelt besøg bortfalder Den årlige redegørelse om alle årets tilsyn, herunder embedslægens tilsyn bortfalder Kravet om en redegørelse for sammenhæng mellem de bevilgede og de leverede ydelser bortfalder Konsekvenser Ændringen indebærer, at der fremadrettet skal foretages mindst et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem hvert år, (hvor rammerne for den tidligere lovgivning har været mindst to tilsynsbesøg et anmeldt og et uanmeldt). Det er fremadrettet muligt for Kommunalbestyrelsen at deltage ved tilsynsbesøg, og repræsentanter fra Social og Seniorudvalget kan derfor deltage ved det uanmeldte tilsynsbesøg. Der vil ikke længere foreligge tilsynsrapporter fra de udførte tilsynsbesøg, og Kommunalbestyrelsen vil ej hellere modtage en årlig samlet rapport fra tilsynene. Embedslægeinstitutionen vil dog stadig foretage deres årlige besøg og aflægge rapport, som kan fremlægges Social og Seniorudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen, hvis dette er et ønske. Endelig kan Kommunalbestyrelsen vælge at hjemtage tilsynsopgaven, som i dag udføres af et privat firma. Økonomiske konsekvenser Kommunen har i dag en aftale med et privat firma på udarbejdelse af tilsyn svarende til den gamle lovramme. Aftalen har kostet kommunen kr. årligt. Denne kommunale udgift vil være mindre ved ny aftaleindgåelse på grund af halveringen i antallet af besøg, der ikke længere skal opfølges med tilsynsrapporter. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter: 1. At det årlige uanmeldte tilsyn skal foretages af en privat virksomhed, på samme vis som i dag Og: 2. Hvorvidt der skal deltage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen ved det uanmeldte tilsyn Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 14

15 Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Administrationen orienterer om lovændring vedrørende opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp. Da lovændringen omkring brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp bliver frivilligt, åbnes mulighed for at ændre fra nuværende praksis med opkrævning af brugerbetaling til en praksis, hvor der ikke opkræves brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp. Lovændringen 1 stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal opkræves betaling for hjælp, der ydes midlertidigt efter servicelovens 83 stk. 1, herunder om der opkræves betaling for enkelte ydelseskategorier, og om der skal fastsættes en minimumsgrænse for, hvornår der opkræves betaling. (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84) Konsekvenser: Vælger Kommunalbestyrelsen at opkræve egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp, vil serviceniveauet gælde alle modtagere af midlertidig hjælp indenfor alle ydelseskategorier under praktisk bistand og personlig pleje. Der kan ikke differentieres i forhold til borgerens sygdomsforløb eller funktionsniveau. Lovændringen omfatter ikke pasning af døende Betaling for en times midlertidig hjemmehjælp kan som hidtil ikke overstige 116 kr. pr. time (2010) Administrationen er blevet opmærksom på, at der muligvis kan opkræves brugerbetaling for midlertidig hjælp efter serviceloven for borgere, der indlægges på kommunens midlertidige pladser, Margrethelund. Administrationen vil undersøge muligheden nærmere. forslag Indtil 1. juli 2010 har det været lovpligtigt at opkræve brugerbetaling for midlertidig hjælp (praktisk bistand og personlig pleje). Denne praksis mener administrationen er fornuftig at køre videre af flere årsager. Ud over det økonomiske incitament, er opkrævningen en allerede implementeret opgave i administrationen. Målgruppen for brugerbetalingen er med lovændringen udvidet til også at gælde de borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen, men som gå grund af fald eller lignende visiteres til et midlertidigt supplement af hjælp. Disse borgere vil blive opkrævet alene for den midlertidige supplerende hjælp, som de visiteres til. Denne udvidelse kan betyde en mindre kommunal merindtægt. Administrationen forslår, at brugerbetalingen gælder for alle ydelser under kommunens kvalitetsstandarder for praktisk bistand og personlig pleje. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 15

16 På baggrund af disse argumenter anbefaler administrationen, at der fortsat opkræves brugerbetaling på midlertidig hjemmepleje. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Administrationen orienterer om, at oprettelsen af bruger-pårørenderåd med lovændringen er gjort frivillig, med krav om ny organisering af bruger- pårørendeinddragelse ved nedlæggelse af nuværende struktur. Lovændringen Med bortfald af servicelovens 17 gives kommunalbestyrelsen mulighed for lokalt at tilrettelægge indsatsen i forhold til at inddrage beboere og deres pårørende, herunder at træffe beslutning om, hvorvidt der skal etableres bruger- og pårørende råd. Konsekvenser Kommunalbestyrelsen har med lovændringen mulighed for at fastholde den nuværende struktur på bruger-pårørenderåd, eller at retænke organiseringen på en ny måde, hvor værdien i samarbejdet med beboere og pårørende bibeholdes. Kommunalbestyrelsen har ud fra lovændringen følgende modeller at vælge imellem: De nuværende bruger- og pårørende kan fortsætte som hidtil Rådene kan ophæves og samarbejdet kan gentænkes i forhold til: o At værdien om samarbejdet med beboere og pårørende kan organiseres på en anden måde efter de lokale behov o At samarbejdet med beboere og pårørende fortsat skal have høj prioritet Nuværende praksis på plejehjemmene fungerer godt, og der er ikke behov for at ændre den nuværende struktur, der på nuværende tidspunkt giver god inddragelse af beboerne og de pårørende på plejehjemmene. Forslag 1. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager at fastholde den nuværende organisering af brugerpårørende råd med samme mødestruktur og valgfrekvens til rådene. Nedlæggelser af klageråd Jævnfør ændringer i Lov om Social Service og retssikkerhedsloven orienterer administrationen om lovændringen omkring klageråd. Klagerådene bortfalder pr. 1. juli 2010, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen). Lovændringen Med lovændringen i socialloven/ retssikkerhedsloven omkring klageråd nedlæges de nuværende klageråd, således at klager over afgørelser om hjælp efter 83 & 84 fremover sendes direkte til det sociale nævn efter kommunens behandling. Der vil dermed kun være et klagesystem for alle klager på det sociale område Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 16

17 Konsekvenser Da administrationen ikke har haft klager på indsatser under 83 & 84, er der ikke gjort brug af klagerådet i en længere periode, og lovændringen har dermed ikke de store konsekvenser for Hørsholm Kommune. Forslag Orientering om lovændringen: 1. Administrationen orienterer om, at de kommunale klageråd bortfalder, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen) Forenkling af reglerne om ældreråd Jævnfør lovændringer i retssikkerhedsloven orienterer administrationen om lovændring vedrørende forenkling af reglerne om ældreråd. Ændringen vedrører proceskrav i forbindelse med valg til ældrerådet, valg af stedfortrædere og høringsområdet for ældrerådene. Der er med lovændringen lagt op til, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet kan fastlægge de nærmere regler for rådets virke. Lovændringen Lovændringen omkring ældrerådet vedrører proceskrav i forbindelse med valg til kommunens Seniorråd, valg af stedfortrædere og høringsområdet. Der stilles krav om, at Kommunalbestyrelsen fortsat har pligt til at etablere mindst et ældreråd, og det lægges ud til Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet at fastlægge de nærmere regler for rådets virke. Kan der ikke opnås enighed mellem ældreråd og kommunalbestyrelse om at målrette rådets indsats i forhold til høringsprocessen, skal kommunalbestyrelsen fortsat høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Proceduren skal tages op ved hvert seniorrådsvalg, hvis proceduren ændres. Konsekvenser Vælger Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Hørsholm Seniorråd at omdefinere rammerne for Seniorrådets virke, er det alene på rammerne omkring valgprocedure og på høringsområdet, at reglerne kan omdefineres. Administrationen har indtryk af, at Social og Seniorudvalget såvel som Seniorrådet er tilfredse med de nuværende rammer for Seniorrådets virke og anbefaler derfor Kommunalbestyrelsen at holde fast i det nuværende regelsæt. Forslag 1. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fastholder de nuværende lokale bestemmelser og regler for samarbejdet mellem Seniorrådet og Hørsholm Kommune Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 17

18 Økonomi/personale Lovændringerne er en del af den statslige afbureaukratisering Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område fra oktober Planen skal medvirke til at frigøre ressourcer i kommunerne. Det er fra regeringen side anslået, at de samlede lovændringer vil frigøre 80,5 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende år at frigøre 160,5 mio. kr. årligt i kommunerne. Kommunikation Sagens tidligere behandling Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den ΣΣΥ δρ φτεδε δε 6 νψε σερϖιχενιϖεαυ ογ τιλκενδεγαϖ ατ: Αδ. 1 Ενκλερε ρεγλερ φορ ϖισιτατιον τιλ περσονλιγ ηϕ λπ ογ πλεϕε µ.ϖ. ογ ατ πλεϕεπλανερ γ ρεσ φριϖιλλιγε: πινδ 2 γοδκενδτ. Αδ. 2. Ενκλερε ρεγλερ φορ τιλσψν π λδρεοµρ δετ: πινδ 1 γοδκενδτ ιδετ υδϖαλγετ νσκερ εν σκριφτλιγ αφραππορτερινγ. Αδ 3. Φριϖιλλιγ οπκρ ϖνινγ αφ βρυγερβεταλινγ π µιδλερτιδιγ ηϕ λπ: Υδϖαλγετ νσκερ, ατ πυνκτετ υνδερσ γεσ τιλ ν στε γανγ. Αδ 4. Φριϖιλλιγτ ατ οπρεττε βρυγερ ογ π ρ ρενδερ δ: Υδϖαλγετ νσκερ ικκε, ατ νεδλ γγε βρυγερ, π ρ ρενδερ δ. Αδ 5. Νεδλ γγελσε αφ κλαγερ δ: Υδϖαλγετ τογ τιλ εφτερρετνινγ, ατ κλαγερ δετ ερ νεδλαγτ, µεν νσκερ εν οριεντερινγ οµ υδϖικλινγεν ι κλαγερ ι φορβινδελσε µεδ δε φορεστ ενδε βεσπαρελσερ. Αδ 6. Φορενκλινγ αφ ρεγλερνε οµ λδρερ δ (Σενιορρ δ): ΣΣΥ νσκερ ινγεν νδρινγερ ι σαµαρβεϕδετ µεδ Σενιορρ δετ. ετ οπλεϖεσ σοµ µεγετ ϖελφυνγερενδε Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 18

19 Social- og Seniorudvalget Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 10/15662 Journalnr.: P21 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Visitationskriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede Resume Administrationen anbefaler med dette dagsordenspunkt, at Social og Seniorudvalget indstiller en ændring i Hørsholm Kommunes visitationskriterier for tildeling af bolig til ældre og handicappede. Ændringen betyder ny procedure, når borgeren takker nej til et ønsket tilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager at ændre de nuværende kriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede, således at de borgere, der takker nej til et ønsket tilbud, slettes af samtlige ventelister, med mulighed for ansøgning igen et halvt år efter. Sagsfremstilling Baggrund Det tidligere Social og Sundhedsudvalg vedtog i februar 2009 en ændring af de daværende visitationskriterier for tildeling af en ældrebolig. Kriterierne blev ændret, da administrationen blandt andet var usikker på følgende formulering, der var gældende i kriterierne vedtaget i 2005: Borgerne har mulighed for frit at vælge hvilke boliger de vil stå på venteliste til. Hvis man får tilbudt en ønsket bolig, men ikke ønsker at modtage tilbuddet, bliver man derefter slettet af samtlige ventelister. Man har dog mulighed for at ansøge igen efter ½ år. Social og Sundhedsudvalget vedtog i stedet følgende fremlagte formulering, der er en del af de gældende kriterier: Borgerne har mulighed for frit at vælge hvilke boliger de vil stå på venteliste til. Hvis man får tilbudt en ønsket bolig, men ikke ønsker at modtage tilbuddet, bliver man placeret på ventelisten med en ny anciennitetsdato, som er samme dato som afslaget af boligen. Administrationen har nu arbejdet efter denne nye formulering i halvandet år, og det er erfaringen, at formuleringen giver anledning til administrative problemstillinger. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 19

20 Problemstillinger ved nuværende formulering Administrationen har oplevet, at den nye formulering, giver flere borgere anledning til at takke nej til det ledige tilbud. Administrationen mener, at den stigende tendens skyldes, at det i højere grad end tidligere er uden konsekvenser at springe et tilbud over, for at vente på noget andet. Dette betyder, at en ældrebolig i flere tilfælde bliver tilbudt til en række borgere på ventelisten, der takker nej. Administrationen bruger ressourcer på at tilbyde boligen til de aktuelle borgere og vente på svar. I de tilfælde, hvor der bruges en længere periode på at finde en borger, der ønsker boligen, er det Hørsholm Kommune, der har huslejeudgiften til boligen, mens den står tom. Administrationen ser ligeledes flere tilfælde, hvor en given borger takker nej til flere ønskede boligtilbud. Borgernes begrundelser ved afslag af boligtilbuddet har som regel ikke noget med boligens generelle beliggenhed at gøre, da den enkelte har taget stilling til om han eller hun vil være skrevet op til bolig eksempelvis i Breelteparken eller på Sophielund. Begrundelserne kan i stedet gå på, at det på det gældende tidspunkt passer dårligt at flytte, eller at man ønsker at vente på en bolig med en bedre placering i forhold til sol m.v. Disse specifikke ønsker bliver med den gældende formulering i højere grad imødekommet, når konsekvensen for at takke nej er begrænset set i forhold til ventetiden til et nyt tilbud. Praktisering af lovgivning i andre kommuner Administrationen har derfor undersøgt, hvordan lovgivningen praktiseres hos en række andre kommuner. En række kommuner, har i deres kriterier indskrevet, at borgeren slettes af ventelisterne, hvis denne takker nej til et ønsket tilbud. De fleste formulerer herefter, at borgeren kan skrives på venteliste igen efter en periode, mens en enkelt kommune beskriver, at borgeren ved revisitationen skal have et forværret funktionsniveau for på ny at kunne komme i betragtning til en ældrebolig. Administrationen har derudover været i telefonisk kontakt med andre kommuner, der alle tolker lovgivningen således, at det er lovligt at slette borgeren fra listen og give denne en karantæneperiode. Endelig har administrationen været i kontakt med en faglig konsulent fra Schultz lovguide, der ligeledes medgiver, at loven kan praktiseres som formuleret i kommunens kriterier fra Ændres de nuværende kriterier vil pågå en ny revisitation, hvis en borger, der takker nej til et ønsket tilbud, ønsker at blive skrevet på venteliste igen til en ældrebolig efter et halvt år. Nye visitationskriterier med formulering fra kriterierne fra 2005 Administrationen lægger på baggrund af ovenstående op til, at Social og Seniorudvalget indstiller til en ændring i formuleringen for kriterier for tildeling af ældrebolig. Administrationen anbefaler, at den tidligere benyttede formulering bruges, og at teksten dermed ændres til følgende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 20

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere