Følgende sager behandles på mødet Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet Side"

Transkript

1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område 3 Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Orientering om lovændring vedr. magtanvendelse over for voksne 8 Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet 11 Visitationskriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede 19 Orientering vedr. lovændring for loft over egenbetaling for madlevering for hjemmeboende22 Orientering vedr. borgersag 24 Økonomisk oversigt over aktivitet i hjemmemplejen - august Status ældre og voksne på døgninstitution 26 Status ældre - august Bilagsoversigt 28 Fraværende Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Social- og Seniorudvalget Punkt: 63 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Resume Beslutning Social- og Seniorudvalget den Der er indkaldt til temamøde vedr. planstrategi mandag den 27. september kl.15.00, og der er dermed sammenfald med Social- og Seniorudvalgets september-møde. ΣΣΥ µ δε δεν 27 σεπτεµβερ 2010 ερ ρψκκετ φρεµ τιλ κλ πγα. ΚΒ τεµαµ δε κλ ΣΣΥ πκτ. 70 υδσ ττεσ τιλ ν στε γανγ δεν Λουισε Η γ οριεντερεδε οµ τιδλιγερε οµταλτε πιλοτπροϕεκτ ι διστρικτ Μιδτβψεν, σοµ αρβεϕδερ µεδ νογλε αφ δε σαµµε µετοδερ, σοµ ερ βλεϖετ κενδτ σοµ Φρεδεριχια µοδελλεν. Προϕεκτετ ερ ετ σαµσπιλ µελλεµ δεν λδρε ογ κοµµυνεν οµ ατ γενοπτρ νε ογ ϖεδλιγεηολδε φ ρδιγηεδσνιϖεαυετ φρεµ φορ ατ ψδε πασσιϖ ηϕ λπ. Μορτεν Ωινγε οµδελτε εν πϕεχε ινϖιτατιον τιλ εν κονφερενχε Φριϖιλλιγε ι ϖελφ ρδεν σοµ αφηολδεσ δεν 16. σεπτεµβερ Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 2

3 Social- og Seniorudvalget Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 09/24515 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på driftssiden på kr. samt en reduktion af bevillingen på anlægssiden på kr. Administrationen har tillige gennemført en opfølgning på de mål, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Forslag Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på kr. i 2010 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2010 på kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen i oktober måned at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen har endvidere foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Den endelige målopfølgning for 2010 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Budgetkorrektioner Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 3

4 Det fremgår af tabel 1, at det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Tabel 1: Opgørelse af merudgifter Budget Budgetrevision 3: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde 41 Politikområde Anlæg Politikområde I alt Merudgifter. Korrektionerne på driftssiden skyldes reguleringen af budgetgarantien til førtidspension samt en teknisk korrektion af et indtægtsbudget. Udgiftsneutrale omplaceringer. De udgiftsneutrale omplaceringer skyldes flytning af opgaver mellem politikområder. Anlæg. Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter og omprioriteret anlægsprogrammet ved udskydelse af anlægsprojekter til 2011 eller senere. Anlægsbudgettet holdes således totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget Der er fulgt op på anlægsbudgettet på Social- og Seniorudvalgets område. Dette har bevirket, at anlægsbudgettet i 2010 på politikområde 41 reduceres med kr. Denne opfølgning fremgår af bilag 3. Økonomi/personale Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 41 Drift Anlæg politikområde 42 Drift Anlæg Ialt Drift Anlæg Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 4

5 Total Bilag - Bilag 1: Budgetændringer SSU - Bilag 2: Opfølgning på handleplan budget SSU - Bilag 3: Anlægsopfølgning SSU Beslutning Social- og Seniorudvalget den Ινδστιλλινγεν γοδκενδτ οϖερφορ κονοµιυδϖαλγετ ογ Κοµµυναλβεστψρελσεν. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 5

6 Social- og Seniorudvalget Punkt: 65 Acadre sagsnr.: 10/140 Journalnr.: K01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2009 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 6

7 Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen har udarbejdet og iværksat en handleplan med henblik på hurtigst muligt at rette op på de konstaterede forhold, der er bemærkninger til. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2009, som behandles i Økonomiudvalget den 16. september 2010 og i Kommunalbestyrelsen den 27. september Bilag - Delberetning 2009 social Hørsholm Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den Πυνκτετ ταγετ τιλ εφτερρετνινγ. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 7

8 Social- og Seniorudvalget Punkt: 66 Acadre sagsnr.: 10/13588 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Orientering om lovændring vedr. magtanvendelse over for voksne Resume Administrationen orienterer med dette punkt om lovændring i Lov om Social Service vedrørende magtanvendelse over for voksne. Nærmere bestemt ny lov vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer samt flytning uden samtykke. Forslag Administrationen orienterer Social og Seniorudvalget om lovændring i Lov om Social Service vedrørende magtanvendelse over for voksne. Nærmere bestemt ny lov vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer samt flytning uden samtykke. Sagsfremstilling Baggrund for lovændringen vedr. alarm- og pejlesystemer 1. juli trådte en ny lov i kraft vedr. magtanvendelse over for voksne herunder vedr. anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Nedenstående beskrives regeringens incitament for at ændre lovgivningen vedr. plejepersonalets anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Lovgivningen indrettes således, at anvendelse af ny teknik, herunder for eksempel GPSsystemer, i endnu højere grad end efter de gældende regler kan anvendes i arbejdet med at opfylde omsorgspligten overfor demente borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen og som kan have vanskeligt ved at give udtryk for, om de ønsker at blive udstyret med et sådant system. Formålet er at medvirke til at skabe øget tryghed og sikkerhed for borgere med demens. Anvendelsen af teknologi, der kan lokalisere en bortkommen dement borger eller advare om, at vedkommende er ved at forlade eksempelvis boligens arealer, kan være medvirkende til at mindske risikoen for alvorlig personskade og derved medvirke til at skabe øget tryghed. Betingelserne for at udstyre demente med teknologi, der kan forhindre risikoen for alvorlig personskade, lempes derfor med lovændringen. Lovændringen Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 8

9 personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset." Konsekvenser Vedrørende personlige alarm- og pejlesystemer indebærer lovændringen to ændringer i betingelserne for anvendelse af personlige alarm og pejlesystemer: a) At der uden særlig godkendelse af kommunalbestyrelsen vil kunne anvendes personlige alarm- og pejlesystemer over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når den nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en fremadskridende, ikke medfødt men senere erhvervet mental lidelse, det vil sige en demenslidelse, når den pågældende ikke aktivt modsætter sig anvendelsen. Det vil sige, at beslutning om anvendelsen kan træffes som led i den almindelige varetagelse af omsorgen for den pågældende, f.eks. af personalet eller forstanderen eller på samme måde, som man ellers i kommunen har besluttet kompetencefordelingen. b) At kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor en person, der er omfattet af den ovenfor nævnte personkreds, direkte modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem - og på grundlag af en sagsbehandling, hvor der fremskaffes de relevante faglige oplysninger, som fremgår af lovens 130, vil kunne træffe afgørelse om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem for en tidsubegrænset periode. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne påklages til det sociale nævn. Baggrund for lovændringen vedr. flytning uden samtykke Lovændringen giver mulighed for, at der i særlige tilfælde ved beslutninger om flytning uden samtykke, kan tages hensyn til både de pårørendes og hovedpersonens forhold. Formålet er at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende, ved at der konkret samlet skønnes over, hvad der er i hovedpersonens interesse. Lovændringen "Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende." [ ] "Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende." Konsekvenser Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 9

10 Med lovændringen muliggøres det, at der kan træffes beslutning om flytning uden samtykke af en person, der er optaget i et botilbud, selv om den nødvendige omsorg og pleje er til stede, hvis det skønnes at være i pågældendes egen interesse, at en flytning til en andet botilbud finder sted. Vurderingen af om betingelserne for en sådan flytning er til stede, vil bero på en samlet bedømmelse, hvori hensynet til muligheden for at opretholde kontakten mellem den pågældende og de pårørende indgår. Der vil således alene i de tilfælde, hvor det samlede hensyn til personen og til at personen vil kunne opretholde konktakten med de pårørende, kunne træffes afgørelse om, at flytte en person fra et botilbud til et andet, selvom plejen af og omsorgen for personen fortsat ville kunne varetages i den hidtidige bolig. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at træffe afgørelse om flytning af en person uden dennes samtykke, med det formål at sikre en bestemt beboersammensætning i et botilbud eller tilsvarende. Da flytning uden samtykke er et indgribende indgreb over for den enkelte, lægger lovændringen op til, at afgørelsen om flytning uden samtykke, skal træffes af det sociale nævn efter kommunalbestyrelsens indstilling. Det sociale nævns afgørelse vil kunne indbringes for Ankestyrelsen, og evt. derefter for domstolene. Økonomi/personale Kommunikation Beslutning Social- og Seniorudvalget den ΣΣΥ τογ οριεντερινγεν τιλ εφτερρετνινγ. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 10

11 Social- og Seniorudvalget Punkt: 67 Acadre sagsnr.: 10/13588 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet Resume Administrationen orienterer med dette punkt om en række lovændringer om social service, der vedrører ældreområdet. Lovændringen trådte i kraft pr. 1. juli Vejledning til lovændringerne udsendes i sensommeren. Lovændringerne strækker sig over det meste af Ældre og Sundheds ydelsesområde, og hver lovændring kræver derfor indgående beskrivelser af området i dag og ved lovændringen. Hver lovændring kræver sit eget forslagspunkt, og derfor lægges op til, at Kommunalbestyrelsen under de enkelte ændringer drøfter det fremtidige serviceniveau på ydelsen og tager beslutning herom. Forslag Administrationen indstiller til vedtagelse af nyt serviceniveau på følgende af de lovregulerede områder: Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Forenkling af reglerne om ældreråd Nedlæggelser af klageråd Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og at plejeplaner gøres frivillige Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager forslag 2 af fremlagte forslag. 1. At give borgeren en skriftlig afgørelse om den bevilgede hjælp - uanset afgørelsen Eller: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 11

12 2. Kun at sende afgørelse med begrundelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke fuldt får medhold ( og dermed ingen skriftlig oplysning ved eksempelvis en opjustering af hjælpen efter aftale) Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager punkt 1 og træffer beslutning vedr. punkt 2: 1. At det årlige uanmeldte tilsyn skal foretages af en privat virksomhed, på samme vis som i dag Og: 2. Hvorvidt der skal deltage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen ved det uanmeldte tilsyn Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen fastlægger et serviceniveau med brugerbetaling for alle midlertidige visiterede ydelser beskrevet i Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk bistand. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at fastholde den nuværende organisering af brugerpårørende råd med samme mødestruktur og valgfrekvens til rådene. Nedlæggelser af klageråd (jf. lov om social service og retssikkerhedsloven) Administrationen orienterer om, at de kommunale klageråd bortfalder, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen) Forenkling af reglerne om ældreråd (jf. retssikkerhedsloven) Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter at fastholde de nuværende lokale bestemmelser og regler for samarbejdet mellem Seniorrådet og Hørsholm Kommune Overvejelserne bag indstillingerne til hver lovændring beskrives i nedenstående sagsfremstilling. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 12

13 Sagsfremstilling Baggrund Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget et lovforslag - L 177- om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelser af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. Loven træder i kraft den 1. juli Administrationen orienterer med dette punkt om de lovændringerne på ældreområdet, der hører under Social og Seniorudvalget, og indstiller til behandling af opstillede forslag i forhold til det fremtidige serviceniveau. I det nedenstående gennemgås hvert hovedelement i lovændringer. Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v. og plejeplaner gøres frivillige De almindelige forvaltningsretslige regler vil fortsat skulle iagttages, og borgeren skal fortsat skriftligt have oplyst hvilke ydelser, vedkommende er bevilget. Ændringerne vedrører udelukkende nedenstående afgørelser. Lovændringen Med lovændringen ophæves kommunens pligt til at give en skriftlig begrundelse i afgørelser, der giver borgeren fuldt ud medhold i forbindelse med tildeling af personlig hjælp og pleje. Lovændringen vedr. 89 stk. 1 kan uddybes således: Nuværende krav om en skriftlig begrundelse i alle skriftlige afgørelse om hjælp efter servicelovens kap. 16, herunder 83 (praktisk hjælp og personlig bistand) og 86 (genoptræning) ophæves. Dermed ophæves pligten til at give en skriftlig begrundelse i afgørelser, der giver borgeren fuldt ud medhold. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at administrationen ikke længere fremsender en skriftlig oplysning til borgeren, når dennes hjælp opjusteres i mindre grad Afgørelsesbrevet skal ikke længere indeholde skema med oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen og perioden, hvor hjælpen gives, ( 89 stk. 2 & 3). Konsekvenser Administrationen vurderer, at mulighederne indenfor denne lovændring er begrænsede i forhold til en reduktion i den administrative arbejdsbyrde. Kommunens visitation har stadig dokumentationspligt, og vil stadig indskrive alle afgørelser og argumenter i kommunens elektroniske plejesystem, og det er dermed kun enkelte afgørelsesbreve og uddybningen af andre afgørelsesbreve, der bortfalder med lovændringen. (Der kan dog ligge en mindre besparelse i, at portoen til afgørelsesbreve, når borgeren gives medhold kan spares.) Forslag Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 13

14 Administrationen anbefaler dog, at Kommunalbestyrelsen vælger, at den kommende praksis på afgørelsesbreve følger lovændringen. Administrationen anbefaler dermed, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at den fremtidige praksis skal følge punkt 2 i indstillingen. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Administrationen orienterer om, at lovændringen på tilsynsområdet pr. 1. juli betyder, ét årligt kommunalt uanmeldt tilsyn, og at der ikke længere udarbejdes tilsynsrapporter efter besøg, ej hellere udarbejdes en samlet årsrapport. Lovændringen giver derudover mulighed for, at repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen atter kan deltage i tilsyn - og mulighed for, at kommunerne selv kan foretage de kommunale uanmeldte tilsyn. Lovændringen Kravet om mindst 2 tilsyn om året ophæves, det årlige anmeldte tilsyn bortfalder Kravet om udarbejdelse af en tilsynsrapport ved hvert enkelt besøg bortfalder Den årlige redegørelse om alle årets tilsyn, herunder embedslægens tilsyn bortfalder Kravet om en redegørelse for sammenhæng mellem de bevilgede og de leverede ydelser bortfalder Konsekvenser Ændringen indebærer, at der fremadrettet skal foretages mindst et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem hvert år, (hvor rammerne for den tidligere lovgivning har været mindst to tilsynsbesøg et anmeldt og et uanmeldt). Det er fremadrettet muligt for Kommunalbestyrelsen at deltage ved tilsynsbesøg, og repræsentanter fra Social og Seniorudvalget kan derfor deltage ved det uanmeldte tilsynsbesøg. Der vil ikke længere foreligge tilsynsrapporter fra de udførte tilsynsbesøg, og Kommunalbestyrelsen vil ej hellere modtage en årlig samlet rapport fra tilsynene. Embedslægeinstitutionen vil dog stadig foretage deres årlige besøg og aflægge rapport, som kan fremlægges Social og Seniorudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen, hvis dette er et ønske. Endelig kan Kommunalbestyrelsen vælge at hjemtage tilsynsopgaven, som i dag udføres af et privat firma. Økonomiske konsekvenser Kommunen har i dag en aftale med et privat firma på udarbejdelse af tilsyn svarende til den gamle lovramme. Aftalen har kostet kommunen kr. årligt. Denne kommunale udgift vil være mindre ved ny aftaleindgåelse på grund af halveringen i antallet af besøg, der ikke længere skal opfølges med tilsynsrapporter. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter: 1. At det årlige uanmeldte tilsyn skal foretages af en privat virksomhed, på samme vis som i dag Og: 2. Hvorvidt der skal deltage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen ved det uanmeldte tilsyn Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 14

15 Frivillig opkrævning af brugerbetaling på midlertidig hjælp Administrationen orienterer om lovændring vedrørende opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp. Da lovændringen omkring brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp bliver frivilligt, åbnes mulighed for at ændre fra nuværende praksis med opkrævning af brugerbetaling til en praksis, hvor der ikke opkræves brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp. Lovændringen 1 stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal opkræves betaling for hjælp, der ydes midlertidigt efter servicelovens 83 stk. 1, herunder om der opkræves betaling for enkelte ydelseskategorier, og om der skal fastsættes en minimumsgrænse for, hvornår der opkræves betaling. (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84) Konsekvenser: Vælger Kommunalbestyrelsen at opkræve egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp, vil serviceniveauet gælde alle modtagere af midlertidig hjælp indenfor alle ydelseskategorier under praktisk bistand og personlig pleje. Der kan ikke differentieres i forhold til borgerens sygdomsforløb eller funktionsniveau. Lovændringen omfatter ikke pasning af døende Betaling for en times midlertidig hjemmehjælp kan som hidtil ikke overstige 116 kr. pr. time (2010) Administrationen er blevet opmærksom på, at der muligvis kan opkræves brugerbetaling for midlertidig hjælp efter serviceloven for borgere, der indlægges på kommunens midlertidige pladser, Margrethelund. Administrationen vil undersøge muligheden nærmere. forslag Indtil 1. juli 2010 har det været lovpligtigt at opkræve brugerbetaling for midlertidig hjælp (praktisk bistand og personlig pleje). Denne praksis mener administrationen er fornuftig at køre videre af flere årsager. Ud over det økonomiske incitament, er opkrævningen en allerede implementeret opgave i administrationen. Målgruppen for brugerbetalingen er med lovændringen udvidet til også at gælde de borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen, men som gå grund af fald eller lignende visiteres til et midlertidigt supplement af hjælp. Disse borgere vil blive opkrævet alene for den midlertidige supplerende hjælp, som de visiteres til. Denne udvidelse kan betyde en mindre kommunal merindtægt. Administrationen forslår, at brugerbetalingen gælder for alle ydelser under kommunens kvalitetsstandarder for praktisk bistand og personlig pleje. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 15

16 På baggrund af disse argumenter anbefaler administrationen, at der fortsat opkræves brugerbetaling på midlertidig hjemmepleje. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Administrationen orienterer om, at oprettelsen af bruger-pårørenderåd med lovændringen er gjort frivillig, med krav om ny organisering af bruger- pårørendeinddragelse ved nedlæggelse af nuværende struktur. Lovændringen Med bortfald af servicelovens 17 gives kommunalbestyrelsen mulighed for lokalt at tilrettelægge indsatsen i forhold til at inddrage beboere og deres pårørende, herunder at træffe beslutning om, hvorvidt der skal etableres bruger- og pårørende råd. Konsekvenser Kommunalbestyrelsen har med lovændringen mulighed for at fastholde den nuværende struktur på bruger-pårørenderåd, eller at retænke organiseringen på en ny måde, hvor værdien i samarbejdet med beboere og pårørende bibeholdes. Kommunalbestyrelsen har ud fra lovændringen følgende modeller at vælge imellem: De nuværende bruger- og pårørende kan fortsætte som hidtil Rådene kan ophæves og samarbejdet kan gentænkes i forhold til: o At værdien om samarbejdet med beboere og pårørende kan organiseres på en anden måde efter de lokale behov o At samarbejdet med beboere og pårørende fortsat skal have høj prioritet Nuværende praksis på plejehjemmene fungerer godt, og der er ikke behov for at ændre den nuværende struktur, der på nuværende tidspunkt giver god inddragelse af beboerne og de pårørende på plejehjemmene. Forslag 1. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager at fastholde den nuværende organisering af brugerpårørende råd med samme mødestruktur og valgfrekvens til rådene. Nedlæggelser af klageråd Jævnfør ændringer i Lov om Social Service og retssikkerhedsloven orienterer administrationen om lovændringen omkring klageråd. Klagerådene bortfalder pr. 1. juli 2010, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen). Lovændringen Med lovændringen i socialloven/ retssikkerhedsloven omkring klageråd nedlæges de nuværende klageråd, således at klager over afgørelser om hjælp efter 83 & 84 fremover sendes direkte til det sociale nævn efter kommunens behandling. Der vil dermed kun være et klagesystem for alle klager på det sociale område Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 16

17 Konsekvenser Da administrationen ikke har haft klager på indsatser under 83 & 84, er der ikke gjort brug af klagerådet i en længere periode, og lovændringen har dermed ikke de store konsekvenser for Hørsholm Kommune. Forslag Orientering om lovændringen: 1. Administrationen orienterer om, at de kommunale klageråd bortfalder, og klager behandles direkte i det sociale nævn (og ved principielle sager herefter til ankestyrelsen) Forenkling af reglerne om ældreråd Jævnfør lovændringer i retssikkerhedsloven orienterer administrationen om lovændring vedrørende forenkling af reglerne om ældreråd. Ændringen vedrører proceskrav i forbindelse med valg til ældrerådet, valg af stedfortrædere og høringsområdet for ældrerådene. Der er med lovændringen lagt op til, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet kan fastlægge de nærmere regler for rådets virke. Lovændringen Lovændringen omkring ældrerådet vedrører proceskrav i forbindelse med valg til kommunens Seniorråd, valg af stedfortrædere og høringsområdet. Der stilles krav om, at Kommunalbestyrelsen fortsat har pligt til at etablere mindst et ældreråd, og det lægges ud til Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet at fastlægge de nærmere regler for rådets virke. Kan der ikke opnås enighed mellem ældreråd og kommunalbestyrelse om at målrette rådets indsats i forhold til høringsprocessen, skal kommunalbestyrelsen fortsat høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Proceduren skal tages op ved hvert seniorrådsvalg, hvis proceduren ændres. Konsekvenser Vælger Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Hørsholm Seniorråd at omdefinere rammerne for Seniorrådets virke, er det alene på rammerne omkring valgprocedure og på høringsområdet, at reglerne kan omdefineres. Administrationen har indtryk af, at Social og Seniorudvalget såvel som Seniorrådet er tilfredse med de nuværende rammer for Seniorrådets virke og anbefaler derfor Kommunalbestyrelsen at holde fast i det nuværende regelsæt. Forslag 1. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fastholder de nuværende lokale bestemmelser og regler for samarbejdet mellem Seniorrådet og Hørsholm Kommune Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 17

18 Økonomi/personale Lovændringerne er en del af den statslige afbureaukratisering Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område fra oktober Planen skal medvirke til at frigøre ressourcer i kommunerne. Det er fra regeringen side anslået, at de samlede lovændringer vil frigøre 80,5 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende år at frigøre 160,5 mio. kr. årligt i kommunerne. Kommunikation Sagens tidligere behandling Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den ΣΣΥ δρ φτεδε δε 6 νψε σερϖιχενιϖεαυ ογ τιλκενδεγαϖ ατ: Αδ. 1 Ενκλερε ρεγλερ φορ ϖισιτατιον τιλ περσονλιγ ηϕ λπ ογ πλεϕε µ.ϖ. ογ ατ πλεϕεπλανερ γ ρεσ φριϖιλλιγε: πινδ 2 γοδκενδτ. Αδ. 2. Ενκλερε ρεγλερ φορ τιλσψν π λδρεοµρ δετ: πινδ 1 γοδκενδτ ιδετ υδϖαλγετ νσκερ εν σκριφτλιγ αφραππορτερινγ. Αδ 3. Φριϖιλλιγ οπκρ ϖνινγ αφ βρυγερβεταλινγ π µιδλερτιδιγ ηϕ λπ: Υδϖαλγετ νσκερ, ατ πυνκτετ υνδερσ γεσ τιλ ν στε γανγ. Αδ 4. Φριϖιλλιγτ ατ οπρεττε βρυγερ ογ π ρ ρενδερ δ: Υδϖαλγετ νσκερ ικκε, ατ νεδλ γγε βρυγερ, π ρ ρενδερ δ. Αδ 5. Νεδλ γγελσε αφ κλαγερ δ: Υδϖαλγετ τογ τιλ εφτερρετνινγ, ατ κλαγερ δετ ερ νεδλαγτ, µεν νσκερ εν οριεντερινγ οµ υδϖικλινγεν ι κλαγερ ι φορβινδελσε µεδ δε φορεστ ενδε βεσπαρελσερ. Αδ 6. Φορενκλινγ αφ ρεγλερνε οµ λδρερ δ (Σενιορρ δ): ΣΣΥ νσκερ ινγεν νδρινγερ ι σαµαρβεϕδετ µεδ Σενιορρ δετ. ετ οπλεϖεσ σοµ µεγετ ϖελφυνγερενδε Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 18

19 Social- og Seniorudvalget Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 10/15662 Journalnr.: P21 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Visitationskriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede Resume Administrationen anbefaler med dette dagsordenspunkt, at Social og Seniorudvalget indstiller en ændring i Hørsholm Kommunes visitationskriterier for tildeling af bolig til ældre og handicappede. Ændringen betyder ny procedure, når borgeren takker nej til et ønsket tilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager at ændre de nuværende kriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede, således at de borgere, der takker nej til et ønsket tilbud, slettes af samtlige ventelister, med mulighed for ansøgning igen et halvt år efter. Sagsfremstilling Baggrund Det tidligere Social og Sundhedsudvalg vedtog i februar 2009 en ændring af de daværende visitationskriterier for tildeling af en ældrebolig. Kriterierne blev ændret, da administrationen blandt andet var usikker på følgende formulering, der var gældende i kriterierne vedtaget i 2005: Borgerne har mulighed for frit at vælge hvilke boliger de vil stå på venteliste til. Hvis man får tilbudt en ønsket bolig, men ikke ønsker at modtage tilbuddet, bliver man derefter slettet af samtlige ventelister. Man har dog mulighed for at ansøge igen efter ½ år. Social og Sundhedsudvalget vedtog i stedet følgende fremlagte formulering, der er en del af de gældende kriterier: Borgerne har mulighed for frit at vælge hvilke boliger de vil stå på venteliste til. Hvis man får tilbudt en ønsket bolig, men ikke ønsker at modtage tilbuddet, bliver man placeret på ventelisten med en ny anciennitetsdato, som er samme dato som afslaget af boligen. Administrationen har nu arbejdet efter denne nye formulering i halvandet år, og det er erfaringen, at formuleringen giver anledning til administrative problemstillinger. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 19

20 Problemstillinger ved nuværende formulering Administrationen har oplevet, at den nye formulering, giver flere borgere anledning til at takke nej til det ledige tilbud. Administrationen mener, at den stigende tendens skyldes, at det i højere grad end tidligere er uden konsekvenser at springe et tilbud over, for at vente på noget andet. Dette betyder, at en ældrebolig i flere tilfælde bliver tilbudt til en række borgere på ventelisten, der takker nej. Administrationen bruger ressourcer på at tilbyde boligen til de aktuelle borgere og vente på svar. I de tilfælde, hvor der bruges en længere periode på at finde en borger, der ønsker boligen, er det Hørsholm Kommune, der har huslejeudgiften til boligen, mens den står tom. Administrationen ser ligeledes flere tilfælde, hvor en given borger takker nej til flere ønskede boligtilbud. Borgernes begrundelser ved afslag af boligtilbuddet har som regel ikke noget med boligens generelle beliggenhed at gøre, da den enkelte har taget stilling til om han eller hun vil være skrevet op til bolig eksempelvis i Breelteparken eller på Sophielund. Begrundelserne kan i stedet gå på, at det på det gældende tidspunkt passer dårligt at flytte, eller at man ønsker at vente på en bolig med en bedre placering i forhold til sol m.v. Disse specifikke ønsker bliver med den gældende formulering i højere grad imødekommet, når konsekvensen for at takke nej er begrænset set i forhold til ventetiden til et nyt tilbud. Praktisering af lovgivning i andre kommuner Administrationen har derfor undersøgt, hvordan lovgivningen praktiseres hos en række andre kommuner. En række kommuner, har i deres kriterier indskrevet, at borgeren slettes af ventelisterne, hvis denne takker nej til et ønsket tilbud. De fleste formulerer herefter, at borgeren kan skrives på venteliste igen efter en periode, mens en enkelt kommune beskriver, at borgeren ved revisitationen skal have et forværret funktionsniveau for på ny at kunne komme i betragtning til en ældrebolig. Administrationen har derudover været i telefonisk kontakt med andre kommuner, der alle tolker lovgivningen således, at det er lovligt at slette borgeren fra listen og give denne en karantæneperiode. Endelig har administrationen været i kontakt med en faglig konsulent fra Schultz lovguide, der ligeledes medgiver, at loven kan praktiseres som formuleret i kommunens kriterier fra Ændres de nuværende kriterier vil pågå en ny revisitation, hvis en borger, der takker nej til et ønsket tilbud, ønsker at blive skrevet på venteliste igen til en ældrebolig efter et halvt år. Nye visitationskriterier med formulering fra kriterierne fra 2005 Administrationen lægger på baggrund af ovenstående op til, at Social og Seniorudvalget indstiller til en ændring i formuleringen for kriterier for tildeling af ældrebolig. Administrationen anbefaler, at den tidligere benyttede formulering bruges, og at teksten dermed ændres til følgende: Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 20

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde EBU møde 31. august Tirsdag 31.08.2010 kl. 7:30 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Erhvervs-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 18.03.2013 kl. 13:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Temadrøftelse, indsats og metoder i forhold

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere