Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen"

Transkript

1 Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen Behandlingscenter Svendborg er en ambulant institution til behandling af stofmisbrug. Institutionen er beliggende i gåafstand til offentlige transportmidler. Det er en selvstændig afdeling under Svendborg Kommunes Socialafdelings organisation, som også har en afdeling i Faaborg og en Ungeafdeling i Svendborg. Afdelingen blev taget i brug i Huset er det første i landet, som er nybygget til formålet. Det er på 3 etager og indeholder grupperum, terapirum, akupunkturrum, individuelle samtalerum, undervisningslokale, musikrum samt værksted. Afdelingen tilbyder behandling til stofmisbrugere over 25 år. Personale: Afdelingen har følgende personale: 1 afdelingsleder 1 stedfortræder 2 sygeplejersker 1 30 t social og sundhedsassistent 1 32 t projektmedarbejder 1 HK 37 t 1 HK 25 t 5 misbrugsbehandlere (fordelt på pædagoger og socialrådgivere) Derudover har afdelingen fast tilknyttet psykolog 4 dage om ugen samt læge 3 dage om ugen. 1

2 Målgruppe: Stofmisbrugere fra 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. Formål: At stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, som henvender sig eller henvises. Afdelingens mål: At opstille et kvalificeret behandlingstilbud, der både er forebyggende og fremadrettet. At inddrage stofmisbrugeren i videst muligt omfang. At skabe et miljø, som giver tryghed og opleves som venligt og imødekommende. At varetage konsulentfunktion overfor nærmeste samarbejdsrelation eller andre, der ønsker råd/vejledning i komplekse problemstillinger. Hovedopgaver: Rådgivning Ambulant behandling Substitutionsbehandling Terapi Psykologiske undersøgelser Tilsyn med døgninstitutioner Sundhedsfaglige undersøgelser Omsorg Støtte Samarbejde med relevante samarbejdspartnere Koordinere behandlingsindsats Aktiviteter og samværstilbud Psykoedukation Coaching 2

3 Eksterne samarbejdsrelationer: Kommuner Hjemmepleje Kriminalforsorg Psykiatrisk afdeling Sygehuse / skadestue Distriktspsykiatrien Praktiserende læger Forsorgshjem / herberg Embedslægen Private behandlingstilbud Børne- / døgninstitutioner Værdigrundlag på Misbrug og Behandling Vi antager, at misbruget opstår og fastholdes i et kompliceret samspil mellem den enkelte og dennes omgivelse. Der er ikke nogen enkel årsag/virkningsforhold, men et kompleks af mange, hvor stofmisbruget er en reaktion på dette. Vi tror på, at personlig vækst fremmes i et hus med klare rammer, tydelige mål, og hvor klienten bliver ansvarliggjort igennem medinddragelse. Fokus er den enkeltes ressourcer, herunder at fastholde nysgerrigheden og fremme håbet for den enkelte. Vi vil forpligte os til at skabe et hus, hvor de fysiske rammer virker indbydende, og hvor den enkelte får oplevelse af at føle sig velkommen. Igennem tydelige mål, professionalitet, medinddragelse og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vil vi fastholde, at forandring er en mulighed med respekt for den enkeltes livsværdier. Herunder at fremkomme med dokumentation. DERFOR HAR VI: Modulinddelt behandling Indskrivningsprocedure Behandlingskonference Visitationskonference Behandlingsplan / handleplan Klientkonference Kvalitetssikring med klientdeltagelse Psykologisk test Behandlerfunktion Introduktionskursus Individuel samtalebehandling Gruppebehandling / psykoedukation Tilbagefaldsforebyggelseskursus Sundhedslære Akupunktur / lysbehandling 3

4 Brugermøder Brugerråd Weekendåbning Aktiviteter Træningsprocesser Pårørendekursus Aftenåbent For at opfylde og tilgodese behovet for differentieret behandling, hvor den enkelte klients personlighed, ressourcer, behov og livssyn tilgodeses, er afdelingen delt op i 6 overordnede grupper. Behandlingstilbuddet indenfor stoffri og medicinsk behandling er sammensat, så behandlingsbehovet tilgodeses bedst muligt. Der er følgende grupper: Starten 2 eren Ta hjem gruppen Oktobergruppen (harm reduction) Udleveringsenhed Stoffrit værested Til hver gruppe er tilknyttet fast personale STARTEN Modul 1 Målgruppe: Nye klienter, som skal have lavet behandlingsplan og handleplan, samt opstartes i substitutionsbehandling. Desuden vil der i denne gruppe også indgå klienter, hvis behandlingsforløb er præget af ambivalens og ustabilt fremmøde, men som stadig laver en stor arbejdsindsats for at ændre på dette, fordi de har et håb om forandring. Metode: Behandlingsafklaring Medinddragelse / ansvarliggørelse Motivering Kognitiv / systemisk behandling Substitutionsbehandling Introkursus Social færdighedstræning Sundhedsfaglig forebyggelse / behandling Fokus på ressourcer Psykoedukation 4

5 Individuel samtalebehandling Fokus på egenomsorg / ernæring Terapeutisk nedtrapning Relationsopbygning Stop-op-kursus Kvalitetssikring Brugermøder Nærvær Støtte Aktiviteter Mål: At få et sted (Starten), hvor alle føler sig velkommen, er trygge og oplever at blive set og have en betydning, således at der kan skabes grobund for tillid. 2 EREN Målgruppe: Formål: Klienter, hvor der foreligger en behandlingsafklaring, tydelig handleplan samt motivation til behandling. At give denne gruppe udviklingsmuligheder for at fastholde lysten til behandling i samvær med andre, der er på samme niveau eller længere. Behandlingen retter sig mod at fastholde beslutningen om en ændret livsform. Metode: Mål: Medinddragelse /ansvarliggørelse Kognitiv / systemisk behandling Social færdighedstræning /social mestring Tilbagefaldsforebyggelsesbehandling Terapeutisk nedtrapning Gruppebehandling Individuelle samtaler Information om hashens skadelige virkninger Hashafvænningskursus Information om benzodiazepiners skadelige virkning Benzodiazepinnedtrapning Impulskontrol Sundhedslære Arbejdsafklaring 3-partsmøde med kommunal sagsbehandler Akupunktur / lysterapi Fokus på successer Brugermøder Kvalitetssikring Impulskontrol At bibringe så meget viden som muligt om misbrugets skadelige virkning samt misbrugsadfærd. Herunder klarlægge metoder til at handle anderledes end tidligere samt anskueliggøre nye muligheder. 5

6 Oktobergruppen At blive stoffri. Målgruppe: Klienter, hvis almentilstand er dårlig, er psykisk ustabile, og som ikke på nuværende tidspunkt har kræfter til at indgå i et behandlingsforløb. Formål: At give den gruppe klienter, som ikke har overskud til at indgå i behandlingen et tilbud, som retter sig mod at mindske skaderne af stofmisbruget. At yde en social og omsorgsmæssig pleje/behandling, således at klientens fysiske, psykiske og sociale tilstand forbedres. Metode: Daglig snak med støtteperson Omsorg, pleje Støtte Rådgivning Hjælp/ vejledning til indkøb af morgenmad m. m. Hjælp/ vejledning til tøjvask Hjælp/ vejledning ved lægebesøg sygehusbesøg tandlægebesøg Hjemmebesøg Aktiviteter Brugermøder Opbygning af traditioner Handleplansvurdering 1 gang årligt Skriftligt resumé 1 gang månedligt. Mål: At øge livskvaliteten og mindske skaderne af stofmisbruget, så muligheden for igen at få et håb om en forandring dukker op og dermed lysten og energien til behandling. TA` HJEM GRUPPEN Målgruppe: Formål: Klienter, som igennem længere tid har vist stabilitet i behandlingen og bl.a. fået medgivet metadon til weekenderne igennem de sidste 6 mdr. Der stilles krav om, at klienten har gennemført et tilbagefaldskursus. At give denne gruppe et behandlingstilbud, som giver øget mulighed for socialt samvær med andre, der er på samme eller højere niveau i behandlingen, samt videreudvikle for at få et højere funktionsniveau. 6

7 Metode: Hashkursus Selvtillidskursus Individuelle samtaler Gruppebehandling ud fra definerede problemstillinger Brugermøder Aktiviteter Medicinudlevering adskilt fra de øvrige grupper Netværksarbejde Urinprøver Mål: At stabilisere eller øge funktionsniveauet og graden af selvhjulpethed, så behovet for fortsat behandling erstattes af netværk og selvhjælpsgrupper, som stoffri eller i udleveringsenhedens regi. Udleveringsenhed Målgruppe: Klienter, der er færdigbehandlet, men som fortsat har behov for medicinsk behandling. Formål: Metode: Mål: At få mulighed for at afslutte en behandling, hvor målet er opnået, men hvor der stadig er behov for medicinsk støtte, og kun dette. Kvartalsvise opfølgningssamtaler. Periodevis metadonindtagelseskontrol (passer den ordinerede dosis). At fastholde den opnåede stabilitet, herunder medicinudlevering i kendte rammer samt hurtig indsats i tilfælde af tilbagefald. HASHAFVÆNNING Målgruppe: Klienter hvis eneste misbrug er hash. Formål: Metoder: At give et kvalificeret behandlingstilbud alene eller i samvær med andre hvis eneste misbrug er hash. Behandlingen foregår i et tidsrum, hvor kontakten til øvrige misbrugere i huset er minimal. Motiverende og forberedende samtaler Kognitiv / systemisk behandling Akupunktur 7

8 Psykoedukation Hjemmeopgaver Konkrete problemstillinger Individuelle samtaler Gruppebehandling Tilbagefaldsforebyggelse Netværk Hashfri hvad nu? CENTRALSTIMULERENDE STOFFER (KOKAIN AMFETAMIN ECSTASY) Målgruppe: Formål: Metoder: Mål: Klienter, hvis misbrug er enten kokain amfetamin eller ecstasy. Der kan også forekomme misbrug af alle 3 dele samtidig. At opbygge et behandlingstilbud, som tilgodeser en gruppe klienter, som ofte er i arbejde, hvis netværk er rimeligt intakt, og hvor der også er mulighed for at anvende mail. Individuel samtalebehandling / gruppebehandling Kognitiv / systemisk behandling Psykologisk test Akupunktur Psykoedukation Tilbagefaldsforebyggelse Hverdagen efter ophør At opnå stoffrihed og lære at tackle verden uden misbrug, Opbygge ny identitet, hvor styrken hentes fra dem selv frem for igennem stoffer. STOFFRIT VÆRESTED CAFÈ MØLLEN Målgruppe: Formål: Mål: Klienter, som er enten stoffri eller er i slutningen af deres behandling eller færdigbehandlet. At have et socialt mødested uden stoffer/alkohol. Undgå ensomhed. Styrke socialt netværk. Blive frivillig. At få et værested, der hindrer ensomhed, indtil nyt netværk uden misbrug er opbygget. 8

9 INDSKRIVNING Stofmisbrugere er lige så forskellige som alle andre mennesker, hvorfor der ved hver ny indskrivning laves en ny behandlingsplan. For at en behandlingsindsats skal virke, er det nødvendigt, at stofmisbrugeres samlede situation bliver særdeles grundigt kortlagt, hvorfor den også er tværfaglig. Til selve indskrivningen anvendes et spørgeskema, kaldet ASI. Den er delt op i 3: Lægeligt Psyko/socialt Førstegangssamtale med fremtidig behandler. Lægeligt: Omfatter en somatisk undersøgelse, status på aktuelle og historiske helbredstilstand - hospitalsindlæggelser - misbrugskarriere - medicinforbrug højde, vægt m.v. Der indhentes relevante oplysninger og udskrivningspapirer til brug for handling I lægeundersøgelsen vægtes særligt at informere om AIDS og andre misbrugsrelaterede sygdomme samt viden om smitterisiko. Der indhentes til dette formål blodprøve til undersøgelse af HIV, Hepatitis A-B-C og D-vitaminmangel. Endvidere formidles der om svangerskabsforebyggelse, sundere levevis samt hvordan de passer bedre på sig selv. Psyko/socialt: Omfatter klientens personlige data, opvækstforhold - arbejde og uddannelsesforhold - misbrugskarriere - behandlingskarriere - kriminalitet - indtægtsforhold - sociale status samt klientens egen vurdering af behandlingsbehov. Der indhentes her skriftligt samtykke til, at behandlingsrelevante oplysninger må indhentes, samt at deres afgivne oplysninger må bruges anonymt til forskning. I denne samtale deltager også den tildelte Behandler, som mærker sig områder, der er nødvendige at få drøftet nærmere. Førstegangssamtale: Omfatter uddybelse af nogle af de punkter, der blev fortalt ved behandlingsinterview vedrørende familie - skolegang - barndom og opvækst - behandlingsønsker. Klarlæggelse af klientens forventninger samt egen deltagelse i behandlingen. Klienten informeres her om, hvornår der er behandlingskonference og om, hvornår den medicinske behandling kan påtænkes at begynde. 9

10 Der informeres ligeledes om introkursus, som der stilles krav om at deltage i. Psykologisk test: Psykologisk test kan indgå, hvor behandlingstilgangen virker uklar. Klienten får et overblik over sin personlighed og kan prioritere udviklingsbehov samt mål. Behandlingskonference: Efter indsamling af relevante oplysninger afholdes denne, sammensat personalemæssigt af læge sygeplejerske - psykolog intaker (den person, som har taget behandlingsinterview) - behandleren - samt afdelingslederen Der udarbejdes her en behandlingsplan ud fra de oplysninger, klienten har fortalt. Denne danner baggrund for den handleplan, som udfærdiges efterfølgende af klient og Behandler. Den nedskrives på særskilt ark og underskrives af klienten, såfremt behandlingstilbuddet kan accepteres. Visitationskonference: Når behandlingsplanen er færdigbehandlet, tilsendes denne skriftligt til kommunen, som efterfølgende inviteres til endelig visitation. KVALITETSSIKRING. Behandlingsplanen revideres løbende i forhold til mål og status. I denne sikring indgår et skema (follow up), som gennemgås med klienten efter 3, 2 x 6, 2 x 6 måneder. Efter gennemgang af follow up med klienten tages dette på konference, hvor status og nye mål sættes. Klienten inviteres til at deltage, hvori indgår et krav om at tage ansvar for egen behandling. Niveauet og tilgangen tilrettelægges således, at alle kan deltage, og således fortsættes kvalitetssikringen indtil udskrivning. I Oktober (Harm Reduction) laves follow up 1 gang om året. Formål: At sikre at behandlingen stemmer overens med klientens ønskede mål At synliggøre udvikling At klientens opnåede mål ses og registreres At Behandleren fokuserer på det centrale og væsentlige At erfaring og viden opsamles At der er dokumentation At støtte og styrke klientens egenindsats At øge kvaliteten i behandlingsarbejdet 10

11 INTRODUKTIONSKURSUS For at skabe tydelighed omkring behandlingen og de muligheder, den rummer, afholdes introduktionskursus 1 gang månedligt. Formålet er at modarbejde myter og fordomme, som ellers kan stå i vejen for optimal brug af behandlingstilbuddet, samt tydeliggøre krav og forventninger, som er: At overholde indgåede aftaler At komme til aftalt tid eller eventuelt melde afbud At tage hensyn til andre klienter At respektere regler med hensyn til alkohol og stoffer At respektere regler i forbindelse med truende og voldelig adfærd. Der vil under forløbet være oplæg/undervisning fra fagpersonale - besvarelse/dialog med klienterne, samt gennemgang af velkomstmappe, som medgives for at underbygge de teoretiske oplæg med skriftlighed. BEHANDLER / KONTAKTPERSON: Afdelingen har en ordning, hvor hver klient er tilknyttet en Behandler. Det skaber tryghed at vide, hvem man skal henvende sig til, både for klienten samt diverse samarbejdspartnere, og det giver grobund for en tæt relation, hvor et langvarigt behandlingsarbejde kan påbegyndes - og kun påbegyndes, såfremt trygheden er til stede. Behandlerens hovedopgave er: At opbygge øget selvværd og ansvarsfølelse At opbygge tillid, håb og tro på, at der er mulighed for forandring igennem personlig udvikling. At motivere At tydeliggøre ambivalensen At afdække misbrugets omfang At støtte positiv udvikling At problemformulere At klarlægge ressourcer At lave målsætning At lave handleplan med delmål At samarbejde med relevante samarbejdspartnere At koordinere den samlede behandlingsindsats God kontakt/dialog er en forudsætning, hvorfor der er mulighed for, at behandler/klient kan vælge ny matching, hvis ikke kontakten fungerer. 11

12 KLIENTKONFERENCE: Afholdes ugentligt, hvor Behandlerne kan drøfte behandlingstiltag omkring den enkelte klient. Justerer behandlingsplan samt orienterer om alt, hvad der er relevant i forhold til en samlet behandlingsindsats. I denne konference deltager alt behandlende personale. Metode: Konferencen er opdelt i to, hvor den første del afholdes i de teams, som er i de enkelte grupper (Starten - 2 eren - Ta-hjem - Oktober) og den anden del samlet med alt behandlende personale. BRUGERMØDER: For at skabe mulighed for indflydelse, afholdes ca. hver 3 mdr. brugermøde i den gruppe, hvor man behandlingsmæssigt er p.t. Der ophænges dagsorden, hvor punkter, der ønskes drøftet, nedskrives. I princippet er der ingen regler for, hvor der kan være brugerinddragelse, men spørgsmål, som er i konflikt med den overordnede målsætning for Behandlingscenter Svendborg, holdes udenfor indflydelse. Der udarbejdes referat, som kan læses af interesserede i Centret. Formålet er at få et forum for dialog om, hvordan huset kan blive bedst muligt at være i både behandlingsmæssigt, socialt og kulturelt. BRUGERRÅD: Er sammensat ud fra, at hver enkel gruppe har valgt en repræsentant. Og her deltager også en medarbejderrepræsentant og afdelingslederen. Udgangspunktet er at få løftet opgaven med indflydelse op på et højere plan, hvor drøftelserne i denne gruppe vil omhandle hele huset og ikke kun den gruppe, man behandlingsmæssigt er i p.t. Dette råd vil f.eks. være med, når der skal ansættes nye medarbejdere. Formål: At støtte op med ideer - forslag omkring tiltag - aktiviteter - indretning m.m. i huset. Være med til at gribe ind, før mindre problemer udvikler sig til store alvorlige. Bidrage med konstruktiv kritik ud fra de oplevelser, man får kendskab til. Bistå ved evaluering af diverse undersøgelser kvalitetssikringer, rapporter m.m. 12

13 2 eren Leder Starten Brugerråd Oktober Ta hjem Personale PÅRØRENDE: Et misbrug fylder meget også for familien/netværket. Der tilbydes derfor kursus for disse, hvor der informeres om behandlingen, herunder virkning af den ordinerede medicin. Derudover tages der afsæt i det at være pårørende og hvordan de kan undgå at blive inddraget i misbruget, men i stedet løsningen. Telefonisk kontakt til erfaren behandler én dag ugentligt, hvor der er mulighed for råd og vejledning. 13

14 WEEKENDÅBENT: Afdelingen har åbent for medicinudlevering weekends, søgne- og helligdage. Der vil i åbningstiden være mulighed for kaffe/te og avislæsning. Ved sygdom eller ved behov for kontakt med en medarbejder uden for dette tidsrum, kan afdelingen kontaktes på telefon indenfor nærmere angivet tidsrum. Formål: Undgå svage klienter udnyttes til at aflevere deres metadon Metadonen anvendes til formålet Mulighed for social kontakt Det eneste sted de kan komme og være sammen med andre mennesker En weekend er lang, når man er ensom Mulighed for at få hjælp ved akutte problemer, eksempelvis sygdom Indtages på et sted/rum, hvor værdigheden bibeholdes AKTIVITETER: Når man er alene, uden arbejde eller anden aktivering, skal man selv opfinde sin dag og skabe struktur i denne. Det at blive set og savnet, hvis man udebliver, er identitets- og strukturskabende. Aktiviteterne rummer mange muligheder for at skabe strukturoplevelser viden, som er forudsætning for udvikling på forskellige niveauer. Aktiviteterne er et instrument, der kan indstilles til den enkelte klients niveau og relateres tilbage til samtalebehandlingen. Der er åbent værksted på hverdage i et fastlagt tidsrum, som indeholder følgende: Dart Bordtennis Syværksted Spil Computer Cykelværksted: Cykelværksted: Åbent efter aftale, hvor cykel kan repareres. Gode råd og hjælp er en mulighed. Reservedele betaler klienten selv. Klienterne opfordres til at hjælpe hinanden. Ved at bruge og dele deres færdigheder er der grobund for at skabe nogle sociale og personlige successer. Musik: Husorkesteret øver fast 1 gang om ugen. Mindre øvede og nybegyndere øver efter aftale. Musikerne hjælper og underviser hinanden. Banko: Husorkesteret spiller til arrangementer både inden- og udenfor huset og udvikler herved sig selv, musikken samt oplevelsen af at være i stand til at gøre andre glade. Der spilles banko 1 gang om måneden med deltagelse af 14

15 klienter på tværs af grupperne. Der er lagt vægt på, at der er en god omgangstone, at klienterne tager hensyn til hinanden. Bankospil opøver og træner koncentrationen i et socialt samspil med andre. Fiskejollen Njord : Afdelingen råder over en 19 fods jolle, som indgår som en del af behandlingen, hvor der fiskes med stang og sættes garn m.m. Herudover tilbydes der løbende aktiviteter som: Byttetøj-dag Gokartkørsel Bowling Papirklip Svømning Teateraftner Udflugter Sociale sammenkomster VÆRDIGRUNDLAG PÅ SAMARBEJDE Vi antager, at forudsætningen for et godt samarbejde er loyalitet, fælles viden, tydelige mål og fokus på at udnytte egne ressourcer og hinandens forskellighed. Vi tror, at tryghed øger dialog og styrker en positiv udvikling fagligt personligt og kvalitetsmæssigt. At klare kompetencer/beføjelser øger engagement og ansvarlighed. Vi forpligter os til at arbejde med en samtalekultur, hvor alle er indstillet på at lytte til hinanden, at informere og indhente information, samt bidrage med en positiv indstilling til nye tiltag. DERFOR HAR VI: Supervision Efteruddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsmiljøpolitik. Praktikstuderende Trivelsesagenter SUPERVISION: 15

16 Hvert forår og efterår er der 2 timers supervision af ekstern supervisor. Med undtagelse af HK deltager alt personale, herunder også afdelingslederen. Der vil ind imellem være skift af supervisor, idet behovet for nye indgange/viden/forandringer er en nødvendighed. Ved disse skift kan der være kortere pauser uden ekstern supervision. Supervisionen tager udgangspunkt i relationen imellem klient og Behandler og herigennem at nå frem til de mål, klienten har ønsket. Supervision indgår også på klientkonferencer og i dagligdagen efter behov, hvor den varetages af afdelingens psykolog afdelingslederen kolleger. EFTERUDDANNELSE: Der vil blive tilbudt efteruddannelse/kurser efter behov. Nye medarbejdere tilbydes basisuddannelse, således at niveauet for behandlingsindsats fastholdes. Kognitiv behandling: Det forventes, at alt behandlende personale har kendskab og evner til at udføre denne metode i praksis i løbet af HK opkvalificeres via kommunale kurser til programmer, elektronisk regnskabsprogram, elektronisk klientjournal samt andet, der for denne gruppe er relevant. Efter kurser/temadage laves et referat med indhold af fagligt udbytte, dette formidles til kolleger på personalemødet. MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER: En gang årligt afholdes udviklingssamtale medarbejder/afdelingsleder. Samtalen tager udgangspunkt i et skema, hvor krav og forventninger samt udviklingspunkter vendes. Samtalen afsluttes med udarbejdelse af handleplan. ARBEJDSMILJØPOLITIK: 16

17 For at tilgodese et godt og udviklende arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder er der udarbejdet procedure i forbindelse med: Vold Trusler om vold Længerevarende sygdom Arbejdsrelateret stress Informationsmappe. Omsorg ved kriser Rygepolitik Brug af mobiltelefon 17

18 HVAD SKAL UDVIKLES I 2012? Rygestop og selvstyret netværksgrupper Mere jævn fordeling af opgaverne Fokus på Scott Miller test Kortlægning og registrering af konflikter Implementering af anvendelse af personlighedsforstyrrelser Tilgængelighed i Oktober Udvikle kurser i sundhed og velvære (denne/dette specielt rettet mod den medicinske behandling) Formidling af vores tilbud til klienter i arbejde Kvalitetsstandarder. Personlighedsforstyrrelse Ny organisering omkring behandlingskonference og visitation. En vurdering efter 12 uger omkring personlige forstyrrelser kan den strammes? 18

19 Bilag Emneskema for: Starten 2 eren Ta hjemgruppe Oktobergruppe Udleveringsenhed Introduktionskursus Tilbagefaldsforebyggelse Hashgruppe Psykologiske tiltag Akupunktur Terapeutisk nedtrapning Søvn Lysterapi Benzodiazepinnedtrapning Sundhedsgruppe Pårørende D-vitamin Selvværdskursus Stoffri behandling Stop-op-kursus Centralstimulerende stoffer Alkoholbehandling Mindfulness 19

20 SKEMA Gruppe: STARTEN (Modul I) Introduktionskursus Give relevant viden om behandling og Centret Oplæg ved behandler samt projektmedarbejder Invitation / program til klienterne 1 hverdag fra Kl Behandler i Starten Stop-op-kursus Stoppe misbrug Psykoedukation Gennemgå kursusmateriele (individuelt) Hverdage Behandler Sundhedskursus Generel viden om læge/sygeplejersker Arbejdsområder Oplæg ved Læge/sygeplejerske Gennemgå læges/sygeplejerskers arbejdsområder Efter introkursus 1 time Læge/sygeplejerske Sociale kompetencer Udvikling/afklaring Gruppebehandling - sætte personlige grænser - lytte/interessere sig for hinanden - bede om hjælp - sprogbrug Hverdage Personale i gruppen 20

21 SKEMA Gruppe: STARTEN Nystartede klienter visiteres til behandling samt substitutionsmedicin Lægesamtaler Give optimal og koncentreret behandlingsstart Justere substitutionsbehandling Gruppebehandling Psykoedukation Eget grupperum Plan for forløb Kurser Mandag kl Tirsdag kl Ons-tors-fredag kl Relevant medicinering Samtale Mandage Tirsdage Torsdage Behandler Psykolog Sundhedsfagligt personale Læge Introduktion til behandling Give viden om Behandlingen Psykoedukation Gennemgang af kursusmateriale Onsdage kl Behandler / Projektmedarbejder Sundhedskursus Give viden om ernæring og egenomsorg Psykoedukation Sygeplejerske Stop-op-kursus Stoppe misbrug Kognitivt kursusmateriale Gennemgang af kursusmateriale Hverdage Behandler Fokus på klientens stærke sider Skabe udvikling Øge selvtillid Systemisk Samtale Alle hverdage Behandler Støtte til kontakt til sagsbehandler og Kriminalforsorg Øget mestring Kognitiv Støttende samtaler Fællesmøder Alle hverdage Behandler 21

22 STARTEN fortsat Hyppige urinprøver Kontrol med henblik på relevant medicinering Urinprøvetagning Aflægge urinprøve Alle hverdage Sygeplejerske / klient Akupunkturbehandling Fysisk/psykisk Bedring Brugermøder Give medindflydelse / Delagtiggøre NADA akupunktur Akupunkturbehandling Mandage Onsdage Fredage Systemisk Indkalde, gennemføre og skrive referat af mødet Behandler Sundhedsfagligt personale / klient Hver 3. måned Klienter / behandler 22

23 SKEMA Gruppe: 2 EREN Social mestring Øget social mestring Psykoedukation Gruppebehandling Øvelser Deltaget i den daglige gruppebehandling Hverdage Klienter Behandler Tilbagefaldsforebyggelsesbehandling Støtte til ophør af misbrug Gruppebehandling Psykoedukation Gennemgå tilbagefaldsforebyggelsesmaterialet Mandage og torsdage Behandler Psykolog Klienter Information om hash og benzodiazepiners virkning/bivirkning samt støtte til ophør Viden om stofferne og motivation til ophør Psykoedukation Gruppebehandling Information, film Onsdage Behandler Klienter Impulskontrol Hensigtsmæssig adfærd Psykoedukation Deltage i kurset Behandler Kvalitetssikring Fortsat ansvarliggørelse i behandlingen Samtale Planlægge de næste 6 måneder i behandlingen Deltagelse På hverdage Klient Behandler Psykolog Kriminalitet Ophør Samtale / Bevidstgørelse? Hverdage Klient Behandler Gruppen

24 SKEMA Gruppe: Ta Hjem Ta Hjem 1 Udslusningsgruppe Udtrapning af substitutionsmedicin Kurser Tematimer Mindfulness Kognitiv tilgang Gruppen åbent 2 gange ugentligt Periodevist kurser Mandag samt torsdag kl. 8-9 Kurser kl Lasse, Lene & Lone

25 SKEMA Gruppe: Oktober EMNE Brugermøder Få klienterne til at deltage aktivt i egen situation Systemisk A1 Personalet deltager og indkalder til møde hver 2. måned Hver 2. onsdag i ulige måneder Gruppens personale Radio/aviser At få klienten samfundsinteresseret Inddrage klient i bevidstgøring og valg af medie Valg af medier på brugermøder Diskutere dagens hændelser Dagligt Gruppens personale Dagbog Traditioner Kropsbevidsthed Diverse aktiviteter At klientens dagligdag i gruppen beskrives Skabe forudsigelighed i hverdagen samt markere festlige dage Kunne tåle sin egen krops normale reaktioner At få aktiveret klienten, samt give andre oplevelser end stofrelaterede Intern dokumentation for gruppens aktiviteter Inddrage klienter i arrangementer - fødselsdage og lignende At udarbejde og udføre aktiviteter sammen med klienten Bog der skrives i både af klienter og personale Inddrage i udsmykning Gavekøb i forbindelse med fødselsdage og lignende Højtlæsning Musik Afslapningsteknikker Fysisk udfoldelse Akupunktur Kostvejledning Tage på ture Lave arrangementer sammen med faglærer Dagligt Klienter + gruppens personale Efter skøn Gruppens personale Efter behov Prøve at give en forståelse for kroppens normale funktioner Sygeplejerskerne Efter behov Faglærer + gruppens personale

26 OKTOBER fortsat Mad Lave mad sammen Lave mad sammen At få aktiveret klienten, samt give andre oplevelser end stofrelaterede Klienten får forståelse for ernæringens betydning Økonomi Indkøb i forhold til egen økonomi Ca. 14 dage Hygiejne Håndvask Madhygiejne (kød for sig grøntsager for sig) Køkkenhygiejne Ca. hver 14. dag Indkøb Vejlede og rådgive ved indkøb Ca. hver 14. dage samt efter behov Gruppens personale Gruppens personale Gruppens personale Lave mad sammen Ernæringslære Rådgivning i varieret kost Ca. hver 14. dage samt efter behov Gruppens personale Kvalitetssikring og dokumentation Dokumentere gruppens berigtigelse i FAB Sikre kontinuitet i arbejdet Journalføring Handleplaner Cardex Dagbog Ved tiltag eller ændring Skrives og evalueres 1 gang årligt Daglig føring Daglig føring Gruppens personale

27 SKEMA Gruppe: Udleveringsenhed Selvstædighed Fri af sidemisbrug Støtte selvstændighed Fange evt. tilbagefald Udtrapning Kontrolsamtaler hver 3. måned Urinprøver Torsdage Kl Behandler/ sygeplejerske

28 SKEMA Gruppe: Introduktion Introduktionskursus At give den enkelte klient information om behandlingen, huset og mulighederne Dialogbaseret undervisning Informationsmateriale Generel information Behandling Lægelige forhold Projekter/aktiviteter i huset Gennemgang af blå velkomstmappe 1 x 1 gang pr. måned Behandler Læge Projektmedarbejder

29 SKEMA Gruppe: Tilbagefaldsforebyggelseskursus Tilbagefaldsforebyggelseskursus. Bibringe klienten redskaber til at forblive fri af sidemisbrug. Forberedelse til påbegyndelse af modul 3. Kognitiv behandling. Dialog. Løsning af opgaver. Hjemmearbejde. Konstruktion af personlig kriseplan. 4-5 kurser årligt. 10 sessioner á 1 time. Personale Klienter

30 SKEMA Gruppe: Gruppebehandling - Hash Gruppebehandling Hash (klienter med job) Gruppebehandling Hash (klienter uden job) Stoffrihed Kognitiv terapi Afholdelse af 4 ugers kursus. Efterfulgt af 12 ugers behandling. Stoffrihed Kognitiv terapi Afholdelse af 4 ugers kursus. Efterfulgt af 12 ugers behandling. Hver torsdag kl Hver mandag kl Lone/Lasse Vibeke/Lasse

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere