Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen"

Transkript

1 Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen Behandlingscenter Svendborg er en ambulant institution til behandling af stofmisbrug. Institutionen er beliggende i gåafstand til offentlige transportmidler. Det er en selvstændig afdeling under Svendborg Kommunes Socialafdelings organisation, som også har en afdeling i Faaborg og en Ungeafdeling i Svendborg. Afdelingen blev taget i brug i Huset er det første i landet, som er nybygget til formålet. Det er på 3 etager og indeholder grupperum, terapirum, akupunkturrum, individuelle samtalerum, undervisningslokale, musikrum samt værksted. Afdelingen tilbyder behandling til stofmisbrugere over 25 år. Personale: Afdelingen har følgende personale: 1 afdelingsleder 1 stedfortræder 2 sygeplejersker 1 30 t social og sundhedsassistent 1 32 t projektmedarbejder 1 HK 37 t 1 HK 25 t 5 misbrugsbehandlere (fordelt på pædagoger og socialrådgivere) Derudover har afdelingen fast tilknyttet psykolog 4 dage om ugen samt læge 3 dage om ugen. 1

2 Målgruppe: Stofmisbrugere fra 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. Formål: At stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, som henvender sig eller henvises. Afdelingens mål: At opstille et kvalificeret behandlingstilbud, der både er forebyggende og fremadrettet. At inddrage stofmisbrugeren i videst muligt omfang. At skabe et miljø, som giver tryghed og opleves som venligt og imødekommende. At varetage konsulentfunktion overfor nærmeste samarbejdsrelation eller andre, der ønsker råd/vejledning i komplekse problemstillinger. Hovedopgaver: Rådgivning Ambulant behandling Substitutionsbehandling Terapi Psykologiske undersøgelser Tilsyn med døgninstitutioner Sundhedsfaglige undersøgelser Omsorg Støtte Samarbejde med relevante samarbejdspartnere Koordinere behandlingsindsats Aktiviteter og samværstilbud Psykoedukation Coaching 2

3 Eksterne samarbejdsrelationer: Kommuner Hjemmepleje Kriminalforsorg Psykiatrisk afdeling Sygehuse / skadestue Distriktspsykiatrien Praktiserende læger Forsorgshjem / herberg Embedslægen Private behandlingstilbud Børne- / døgninstitutioner Værdigrundlag på Misbrug og Behandling Vi antager, at misbruget opstår og fastholdes i et kompliceret samspil mellem den enkelte og dennes omgivelse. Der er ikke nogen enkel årsag/virkningsforhold, men et kompleks af mange, hvor stofmisbruget er en reaktion på dette. Vi tror på, at personlig vækst fremmes i et hus med klare rammer, tydelige mål, og hvor klienten bliver ansvarliggjort igennem medinddragelse. Fokus er den enkeltes ressourcer, herunder at fastholde nysgerrigheden og fremme håbet for den enkelte. Vi vil forpligte os til at skabe et hus, hvor de fysiske rammer virker indbydende, og hvor den enkelte får oplevelse af at føle sig velkommen. Igennem tydelige mål, professionalitet, medinddragelse og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vil vi fastholde, at forandring er en mulighed med respekt for den enkeltes livsværdier. Herunder at fremkomme med dokumentation. DERFOR HAR VI: Modulinddelt behandling Indskrivningsprocedure Behandlingskonference Visitationskonference Behandlingsplan / handleplan Klientkonference Kvalitetssikring med klientdeltagelse Psykologisk test Behandlerfunktion Introduktionskursus Individuel samtalebehandling Gruppebehandling / psykoedukation Tilbagefaldsforebyggelseskursus Sundhedslære Akupunktur / lysbehandling 3

4 Brugermøder Brugerråd Weekendåbning Aktiviteter Træningsprocesser Pårørendekursus Aftenåbent For at opfylde og tilgodese behovet for differentieret behandling, hvor den enkelte klients personlighed, ressourcer, behov og livssyn tilgodeses, er afdelingen delt op i 6 overordnede grupper. Behandlingstilbuddet indenfor stoffri og medicinsk behandling er sammensat, så behandlingsbehovet tilgodeses bedst muligt. Der er følgende grupper: Starten 2 eren Ta hjem gruppen Oktobergruppen (harm reduction) Udleveringsenhed Stoffrit værested Til hver gruppe er tilknyttet fast personale STARTEN Modul 1 Målgruppe: Nye klienter, som skal have lavet behandlingsplan og handleplan, samt opstartes i substitutionsbehandling. Desuden vil der i denne gruppe også indgå klienter, hvis behandlingsforløb er præget af ambivalens og ustabilt fremmøde, men som stadig laver en stor arbejdsindsats for at ændre på dette, fordi de har et håb om forandring. Metode: Behandlingsafklaring Medinddragelse / ansvarliggørelse Motivering Kognitiv / systemisk behandling Substitutionsbehandling Introkursus Social færdighedstræning Sundhedsfaglig forebyggelse / behandling Fokus på ressourcer Psykoedukation 4

5 Individuel samtalebehandling Fokus på egenomsorg / ernæring Terapeutisk nedtrapning Relationsopbygning Stop-op-kursus Kvalitetssikring Brugermøder Nærvær Støtte Aktiviteter Mål: At få et sted (Starten), hvor alle føler sig velkommen, er trygge og oplever at blive set og have en betydning, således at der kan skabes grobund for tillid. 2 EREN Målgruppe: Formål: Klienter, hvor der foreligger en behandlingsafklaring, tydelig handleplan samt motivation til behandling. At give denne gruppe udviklingsmuligheder for at fastholde lysten til behandling i samvær med andre, der er på samme niveau eller længere. Behandlingen retter sig mod at fastholde beslutningen om en ændret livsform. Metode: Mål: Medinddragelse /ansvarliggørelse Kognitiv / systemisk behandling Social færdighedstræning /social mestring Tilbagefaldsforebyggelsesbehandling Terapeutisk nedtrapning Gruppebehandling Individuelle samtaler Information om hashens skadelige virkninger Hashafvænningskursus Information om benzodiazepiners skadelige virkning Benzodiazepinnedtrapning Impulskontrol Sundhedslære Arbejdsafklaring 3-partsmøde med kommunal sagsbehandler Akupunktur / lysterapi Fokus på successer Brugermøder Kvalitetssikring Impulskontrol At bibringe så meget viden som muligt om misbrugets skadelige virkning samt misbrugsadfærd. Herunder klarlægge metoder til at handle anderledes end tidligere samt anskueliggøre nye muligheder. 5

6 Oktobergruppen At blive stoffri. Målgruppe: Klienter, hvis almentilstand er dårlig, er psykisk ustabile, og som ikke på nuværende tidspunkt har kræfter til at indgå i et behandlingsforløb. Formål: At give den gruppe klienter, som ikke har overskud til at indgå i behandlingen et tilbud, som retter sig mod at mindske skaderne af stofmisbruget. At yde en social og omsorgsmæssig pleje/behandling, således at klientens fysiske, psykiske og sociale tilstand forbedres. Metode: Daglig snak med støtteperson Omsorg, pleje Støtte Rådgivning Hjælp/ vejledning til indkøb af morgenmad m. m. Hjælp/ vejledning til tøjvask Hjælp/ vejledning ved lægebesøg sygehusbesøg tandlægebesøg Hjemmebesøg Aktiviteter Brugermøder Opbygning af traditioner Handleplansvurdering 1 gang årligt Skriftligt resumé 1 gang månedligt. Mål: At øge livskvaliteten og mindske skaderne af stofmisbruget, så muligheden for igen at få et håb om en forandring dukker op og dermed lysten og energien til behandling. TA` HJEM GRUPPEN Målgruppe: Formål: Klienter, som igennem længere tid har vist stabilitet i behandlingen og bl.a. fået medgivet metadon til weekenderne igennem de sidste 6 mdr. Der stilles krav om, at klienten har gennemført et tilbagefaldskursus. At give denne gruppe et behandlingstilbud, som giver øget mulighed for socialt samvær med andre, der er på samme eller højere niveau i behandlingen, samt videreudvikle for at få et højere funktionsniveau. 6

7 Metode: Hashkursus Selvtillidskursus Individuelle samtaler Gruppebehandling ud fra definerede problemstillinger Brugermøder Aktiviteter Medicinudlevering adskilt fra de øvrige grupper Netværksarbejde Urinprøver Mål: At stabilisere eller øge funktionsniveauet og graden af selvhjulpethed, så behovet for fortsat behandling erstattes af netværk og selvhjælpsgrupper, som stoffri eller i udleveringsenhedens regi. Udleveringsenhed Målgruppe: Klienter, der er færdigbehandlet, men som fortsat har behov for medicinsk behandling. Formål: Metode: Mål: At få mulighed for at afslutte en behandling, hvor målet er opnået, men hvor der stadig er behov for medicinsk støtte, og kun dette. Kvartalsvise opfølgningssamtaler. Periodevis metadonindtagelseskontrol (passer den ordinerede dosis). At fastholde den opnåede stabilitet, herunder medicinudlevering i kendte rammer samt hurtig indsats i tilfælde af tilbagefald. HASHAFVÆNNING Målgruppe: Klienter hvis eneste misbrug er hash. Formål: Metoder: At give et kvalificeret behandlingstilbud alene eller i samvær med andre hvis eneste misbrug er hash. Behandlingen foregår i et tidsrum, hvor kontakten til øvrige misbrugere i huset er minimal. Motiverende og forberedende samtaler Kognitiv / systemisk behandling Akupunktur 7

8 Psykoedukation Hjemmeopgaver Konkrete problemstillinger Individuelle samtaler Gruppebehandling Tilbagefaldsforebyggelse Netværk Hashfri hvad nu? CENTRALSTIMULERENDE STOFFER (KOKAIN AMFETAMIN ECSTASY) Målgruppe: Formål: Metoder: Mål: Klienter, hvis misbrug er enten kokain amfetamin eller ecstasy. Der kan også forekomme misbrug af alle 3 dele samtidig. At opbygge et behandlingstilbud, som tilgodeser en gruppe klienter, som ofte er i arbejde, hvis netværk er rimeligt intakt, og hvor der også er mulighed for at anvende mail. Individuel samtalebehandling / gruppebehandling Kognitiv / systemisk behandling Psykologisk test Akupunktur Psykoedukation Tilbagefaldsforebyggelse Hverdagen efter ophør At opnå stoffrihed og lære at tackle verden uden misbrug, Opbygge ny identitet, hvor styrken hentes fra dem selv frem for igennem stoffer. STOFFRIT VÆRESTED CAFÈ MØLLEN Målgruppe: Formål: Mål: Klienter, som er enten stoffri eller er i slutningen af deres behandling eller færdigbehandlet. At have et socialt mødested uden stoffer/alkohol. Undgå ensomhed. Styrke socialt netværk. Blive frivillig. At få et værested, der hindrer ensomhed, indtil nyt netværk uden misbrug er opbygget. 8

9 INDSKRIVNING Stofmisbrugere er lige så forskellige som alle andre mennesker, hvorfor der ved hver ny indskrivning laves en ny behandlingsplan. For at en behandlingsindsats skal virke, er det nødvendigt, at stofmisbrugeres samlede situation bliver særdeles grundigt kortlagt, hvorfor den også er tværfaglig. Til selve indskrivningen anvendes et spørgeskema, kaldet ASI. Den er delt op i 3: Lægeligt Psyko/socialt Førstegangssamtale med fremtidig behandler. Lægeligt: Omfatter en somatisk undersøgelse, status på aktuelle og historiske helbredstilstand - hospitalsindlæggelser - misbrugskarriere - medicinforbrug højde, vægt m.v. Der indhentes relevante oplysninger og udskrivningspapirer til brug for handling I lægeundersøgelsen vægtes særligt at informere om AIDS og andre misbrugsrelaterede sygdomme samt viden om smitterisiko. Der indhentes til dette formål blodprøve til undersøgelse af HIV, Hepatitis A-B-C og D-vitaminmangel. Endvidere formidles der om svangerskabsforebyggelse, sundere levevis samt hvordan de passer bedre på sig selv. Psyko/socialt: Omfatter klientens personlige data, opvækstforhold - arbejde og uddannelsesforhold - misbrugskarriere - behandlingskarriere - kriminalitet - indtægtsforhold - sociale status samt klientens egen vurdering af behandlingsbehov. Der indhentes her skriftligt samtykke til, at behandlingsrelevante oplysninger må indhentes, samt at deres afgivne oplysninger må bruges anonymt til forskning. I denne samtale deltager også den tildelte Behandler, som mærker sig områder, der er nødvendige at få drøftet nærmere. Førstegangssamtale: Omfatter uddybelse af nogle af de punkter, der blev fortalt ved behandlingsinterview vedrørende familie - skolegang - barndom og opvækst - behandlingsønsker. Klarlæggelse af klientens forventninger samt egen deltagelse i behandlingen. Klienten informeres her om, hvornår der er behandlingskonference og om, hvornår den medicinske behandling kan påtænkes at begynde. 9

10 Der informeres ligeledes om introkursus, som der stilles krav om at deltage i. Psykologisk test: Psykologisk test kan indgå, hvor behandlingstilgangen virker uklar. Klienten får et overblik over sin personlighed og kan prioritere udviklingsbehov samt mål. Behandlingskonference: Efter indsamling af relevante oplysninger afholdes denne, sammensat personalemæssigt af læge sygeplejerske - psykolog intaker (den person, som har taget behandlingsinterview) - behandleren - samt afdelingslederen Der udarbejdes her en behandlingsplan ud fra de oplysninger, klienten har fortalt. Denne danner baggrund for den handleplan, som udfærdiges efterfølgende af klient og Behandler. Den nedskrives på særskilt ark og underskrives af klienten, såfremt behandlingstilbuddet kan accepteres. Visitationskonference: Når behandlingsplanen er færdigbehandlet, tilsendes denne skriftligt til kommunen, som efterfølgende inviteres til endelig visitation. KVALITETSSIKRING. Behandlingsplanen revideres løbende i forhold til mål og status. I denne sikring indgår et skema (follow up), som gennemgås med klienten efter 3, 2 x 6, 2 x 6 måneder. Efter gennemgang af follow up med klienten tages dette på konference, hvor status og nye mål sættes. Klienten inviteres til at deltage, hvori indgår et krav om at tage ansvar for egen behandling. Niveauet og tilgangen tilrettelægges således, at alle kan deltage, og således fortsættes kvalitetssikringen indtil udskrivning. I Oktober (Harm Reduction) laves follow up 1 gang om året. Formål: At sikre at behandlingen stemmer overens med klientens ønskede mål At synliggøre udvikling At klientens opnåede mål ses og registreres At Behandleren fokuserer på det centrale og væsentlige At erfaring og viden opsamles At der er dokumentation At støtte og styrke klientens egenindsats At øge kvaliteten i behandlingsarbejdet 10

11 INTRODUKTIONSKURSUS For at skabe tydelighed omkring behandlingen og de muligheder, den rummer, afholdes introduktionskursus 1 gang månedligt. Formålet er at modarbejde myter og fordomme, som ellers kan stå i vejen for optimal brug af behandlingstilbuddet, samt tydeliggøre krav og forventninger, som er: At overholde indgåede aftaler At komme til aftalt tid eller eventuelt melde afbud At tage hensyn til andre klienter At respektere regler med hensyn til alkohol og stoffer At respektere regler i forbindelse med truende og voldelig adfærd. Der vil under forløbet være oplæg/undervisning fra fagpersonale - besvarelse/dialog med klienterne, samt gennemgang af velkomstmappe, som medgives for at underbygge de teoretiske oplæg med skriftlighed. BEHANDLER / KONTAKTPERSON: Afdelingen har en ordning, hvor hver klient er tilknyttet en Behandler. Det skaber tryghed at vide, hvem man skal henvende sig til, både for klienten samt diverse samarbejdspartnere, og det giver grobund for en tæt relation, hvor et langvarigt behandlingsarbejde kan påbegyndes - og kun påbegyndes, såfremt trygheden er til stede. Behandlerens hovedopgave er: At opbygge øget selvværd og ansvarsfølelse At opbygge tillid, håb og tro på, at der er mulighed for forandring igennem personlig udvikling. At motivere At tydeliggøre ambivalensen At afdække misbrugets omfang At støtte positiv udvikling At problemformulere At klarlægge ressourcer At lave målsætning At lave handleplan med delmål At samarbejde med relevante samarbejdspartnere At koordinere den samlede behandlingsindsats God kontakt/dialog er en forudsætning, hvorfor der er mulighed for, at behandler/klient kan vælge ny matching, hvis ikke kontakten fungerer. 11

12 KLIENTKONFERENCE: Afholdes ugentligt, hvor Behandlerne kan drøfte behandlingstiltag omkring den enkelte klient. Justerer behandlingsplan samt orienterer om alt, hvad der er relevant i forhold til en samlet behandlingsindsats. I denne konference deltager alt behandlende personale. Metode: Konferencen er opdelt i to, hvor den første del afholdes i de teams, som er i de enkelte grupper (Starten - 2 eren - Ta-hjem - Oktober) og den anden del samlet med alt behandlende personale. BRUGERMØDER: For at skabe mulighed for indflydelse, afholdes ca. hver 3 mdr. brugermøde i den gruppe, hvor man behandlingsmæssigt er p.t. Der ophænges dagsorden, hvor punkter, der ønskes drøftet, nedskrives. I princippet er der ingen regler for, hvor der kan være brugerinddragelse, men spørgsmål, som er i konflikt med den overordnede målsætning for Behandlingscenter Svendborg, holdes udenfor indflydelse. Der udarbejdes referat, som kan læses af interesserede i Centret. Formålet er at få et forum for dialog om, hvordan huset kan blive bedst muligt at være i både behandlingsmæssigt, socialt og kulturelt. BRUGERRÅD: Er sammensat ud fra, at hver enkel gruppe har valgt en repræsentant. Og her deltager også en medarbejderrepræsentant og afdelingslederen. Udgangspunktet er at få løftet opgaven med indflydelse op på et højere plan, hvor drøftelserne i denne gruppe vil omhandle hele huset og ikke kun den gruppe, man behandlingsmæssigt er i p.t. Dette råd vil f.eks. være med, når der skal ansættes nye medarbejdere. Formål: At støtte op med ideer - forslag omkring tiltag - aktiviteter - indretning m.m. i huset. Være med til at gribe ind, før mindre problemer udvikler sig til store alvorlige. Bidrage med konstruktiv kritik ud fra de oplevelser, man får kendskab til. Bistå ved evaluering af diverse undersøgelser kvalitetssikringer, rapporter m.m. 12

13 2 eren Leder Starten Brugerråd Oktober Ta hjem Personale PÅRØRENDE: Et misbrug fylder meget også for familien/netværket. Der tilbydes derfor kursus for disse, hvor der informeres om behandlingen, herunder virkning af den ordinerede medicin. Derudover tages der afsæt i det at være pårørende og hvordan de kan undgå at blive inddraget i misbruget, men i stedet løsningen. Telefonisk kontakt til erfaren behandler én dag ugentligt, hvor der er mulighed for råd og vejledning. 13

14 WEEKENDÅBENT: Afdelingen har åbent for medicinudlevering weekends, søgne- og helligdage. Der vil i åbningstiden være mulighed for kaffe/te og avislæsning. Ved sygdom eller ved behov for kontakt med en medarbejder uden for dette tidsrum, kan afdelingen kontaktes på telefon indenfor nærmere angivet tidsrum. Formål: Undgå svage klienter udnyttes til at aflevere deres metadon Metadonen anvendes til formålet Mulighed for social kontakt Det eneste sted de kan komme og være sammen med andre mennesker En weekend er lang, når man er ensom Mulighed for at få hjælp ved akutte problemer, eksempelvis sygdom Indtages på et sted/rum, hvor værdigheden bibeholdes AKTIVITETER: Når man er alene, uden arbejde eller anden aktivering, skal man selv opfinde sin dag og skabe struktur i denne. Det at blive set og savnet, hvis man udebliver, er identitets- og strukturskabende. Aktiviteterne rummer mange muligheder for at skabe strukturoplevelser viden, som er forudsætning for udvikling på forskellige niveauer. Aktiviteterne er et instrument, der kan indstilles til den enkelte klients niveau og relateres tilbage til samtalebehandlingen. Der er åbent værksted på hverdage i et fastlagt tidsrum, som indeholder følgende: Dart Bordtennis Syværksted Spil Computer Cykelværksted: Cykelværksted: Åbent efter aftale, hvor cykel kan repareres. Gode råd og hjælp er en mulighed. Reservedele betaler klienten selv. Klienterne opfordres til at hjælpe hinanden. Ved at bruge og dele deres færdigheder er der grobund for at skabe nogle sociale og personlige successer. Musik: Husorkesteret øver fast 1 gang om ugen. Mindre øvede og nybegyndere øver efter aftale. Musikerne hjælper og underviser hinanden. Banko: Husorkesteret spiller til arrangementer både inden- og udenfor huset og udvikler herved sig selv, musikken samt oplevelsen af at være i stand til at gøre andre glade. Der spilles banko 1 gang om måneden med deltagelse af 14

15 klienter på tværs af grupperne. Der er lagt vægt på, at der er en god omgangstone, at klienterne tager hensyn til hinanden. Bankospil opøver og træner koncentrationen i et socialt samspil med andre. Fiskejollen Njord : Afdelingen råder over en 19 fods jolle, som indgår som en del af behandlingen, hvor der fiskes med stang og sættes garn m.m. Herudover tilbydes der løbende aktiviteter som: Byttetøj-dag Gokartkørsel Bowling Papirklip Svømning Teateraftner Udflugter Sociale sammenkomster VÆRDIGRUNDLAG PÅ SAMARBEJDE Vi antager, at forudsætningen for et godt samarbejde er loyalitet, fælles viden, tydelige mål og fokus på at udnytte egne ressourcer og hinandens forskellighed. Vi tror, at tryghed øger dialog og styrker en positiv udvikling fagligt personligt og kvalitetsmæssigt. At klare kompetencer/beføjelser øger engagement og ansvarlighed. Vi forpligter os til at arbejde med en samtalekultur, hvor alle er indstillet på at lytte til hinanden, at informere og indhente information, samt bidrage med en positiv indstilling til nye tiltag. DERFOR HAR VI: Supervision Efteruddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsmiljøpolitik. Praktikstuderende Trivelsesagenter SUPERVISION: 15

16 Hvert forår og efterår er der 2 timers supervision af ekstern supervisor. Med undtagelse af HK deltager alt personale, herunder også afdelingslederen. Der vil ind imellem være skift af supervisor, idet behovet for nye indgange/viden/forandringer er en nødvendighed. Ved disse skift kan der være kortere pauser uden ekstern supervision. Supervisionen tager udgangspunkt i relationen imellem klient og Behandler og herigennem at nå frem til de mål, klienten har ønsket. Supervision indgår også på klientkonferencer og i dagligdagen efter behov, hvor den varetages af afdelingens psykolog afdelingslederen kolleger. EFTERUDDANNELSE: Der vil blive tilbudt efteruddannelse/kurser efter behov. Nye medarbejdere tilbydes basisuddannelse, således at niveauet for behandlingsindsats fastholdes. Kognitiv behandling: Det forventes, at alt behandlende personale har kendskab og evner til at udføre denne metode i praksis i løbet af HK opkvalificeres via kommunale kurser til programmer, elektronisk regnskabsprogram, elektronisk klientjournal samt andet, der for denne gruppe er relevant. Efter kurser/temadage laves et referat med indhold af fagligt udbytte, dette formidles til kolleger på personalemødet. MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER: En gang årligt afholdes udviklingssamtale medarbejder/afdelingsleder. Samtalen tager udgangspunkt i et skema, hvor krav og forventninger samt udviklingspunkter vendes. Samtalen afsluttes med udarbejdelse af handleplan. ARBEJDSMILJØPOLITIK: 16

17 For at tilgodese et godt og udviklende arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder er der udarbejdet procedure i forbindelse med: Vold Trusler om vold Længerevarende sygdom Arbejdsrelateret stress Informationsmappe. Omsorg ved kriser Rygepolitik Brug af mobiltelefon 17

18 HVAD SKAL UDVIKLES I 2012? Rygestop og selvstyret netværksgrupper Mere jævn fordeling af opgaverne Fokus på Scott Miller test Kortlægning og registrering af konflikter Implementering af anvendelse af personlighedsforstyrrelser Tilgængelighed i Oktober Udvikle kurser i sundhed og velvære (denne/dette specielt rettet mod den medicinske behandling) Formidling af vores tilbud til klienter i arbejde Kvalitetsstandarder. Personlighedsforstyrrelse Ny organisering omkring behandlingskonference og visitation. En vurdering efter 12 uger omkring personlige forstyrrelser kan den strammes? 18

19 Bilag Emneskema for: Starten 2 eren Ta hjemgruppe Oktobergruppe Udleveringsenhed Introduktionskursus Tilbagefaldsforebyggelse Hashgruppe Psykologiske tiltag Akupunktur Terapeutisk nedtrapning Søvn Lysterapi Benzodiazepinnedtrapning Sundhedsgruppe Pårørende D-vitamin Selvværdskursus Stoffri behandling Stop-op-kursus Centralstimulerende stoffer Alkoholbehandling Mindfulness 19

20 SKEMA Gruppe: STARTEN (Modul I) Introduktionskursus Give relevant viden om behandling og Centret Oplæg ved behandler samt projektmedarbejder Invitation / program til klienterne 1 hverdag fra Kl Behandler i Starten Stop-op-kursus Stoppe misbrug Psykoedukation Gennemgå kursusmateriele (individuelt) Hverdage Behandler Sundhedskursus Generel viden om læge/sygeplejersker Arbejdsområder Oplæg ved Læge/sygeplejerske Gennemgå læges/sygeplejerskers arbejdsområder Efter introkursus 1 time Læge/sygeplejerske Sociale kompetencer Udvikling/afklaring Gruppebehandling - sætte personlige grænser - lytte/interessere sig for hinanden - bede om hjælp - sprogbrug Hverdage Personale i gruppen 20

21 SKEMA Gruppe: STARTEN Nystartede klienter visiteres til behandling samt substitutionsmedicin Lægesamtaler Give optimal og koncentreret behandlingsstart Justere substitutionsbehandling Gruppebehandling Psykoedukation Eget grupperum Plan for forløb Kurser Mandag kl Tirsdag kl Ons-tors-fredag kl Relevant medicinering Samtale Mandage Tirsdage Torsdage Behandler Psykolog Sundhedsfagligt personale Læge Introduktion til behandling Give viden om Behandlingen Psykoedukation Gennemgang af kursusmateriale Onsdage kl Behandler / Projektmedarbejder Sundhedskursus Give viden om ernæring og egenomsorg Psykoedukation Sygeplejerske Stop-op-kursus Stoppe misbrug Kognitivt kursusmateriale Gennemgang af kursusmateriale Hverdage Behandler Fokus på klientens stærke sider Skabe udvikling Øge selvtillid Systemisk Samtale Alle hverdage Behandler Støtte til kontakt til sagsbehandler og Kriminalforsorg Øget mestring Kognitiv Støttende samtaler Fællesmøder Alle hverdage Behandler 21

22 STARTEN fortsat Hyppige urinprøver Kontrol med henblik på relevant medicinering Urinprøvetagning Aflægge urinprøve Alle hverdage Sygeplejerske / klient Akupunkturbehandling Fysisk/psykisk Bedring Brugermøder Give medindflydelse / Delagtiggøre NADA akupunktur Akupunkturbehandling Mandage Onsdage Fredage Systemisk Indkalde, gennemføre og skrive referat af mødet Behandler Sundhedsfagligt personale / klient Hver 3. måned Klienter / behandler 22

23 SKEMA Gruppe: 2 EREN Social mestring Øget social mestring Psykoedukation Gruppebehandling Øvelser Deltaget i den daglige gruppebehandling Hverdage Klienter Behandler Tilbagefaldsforebyggelsesbehandling Støtte til ophør af misbrug Gruppebehandling Psykoedukation Gennemgå tilbagefaldsforebyggelsesmaterialet Mandage og torsdage Behandler Psykolog Klienter Information om hash og benzodiazepiners virkning/bivirkning samt støtte til ophør Viden om stofferne og motivation til ophør Psykoedukation Gruppebehandling Information, film Onsdage Behandler Klienter Impulskontrol Hensigtsmæssig adfærd Psykoedukation Deltage i kurset Behandler Kvalitetssikring Fortsat ansvarliggørelse i behandlingen Samtale Planlægge de næste 6 måneder i behandlingen Deltagelse På hverdage Klient Behandler Psykolog Kriminalitet Ophør Samtale / Bevidstgørelse? Hverdage Klient Behandler Gruppen

24 SKEMA Gruppe: Ta Hjem Ta Hjem 1 Udslusningsgruppe Udtrapning af substitutionsmedicin Kurser Tematimer Mindfulness Kognitiv tilgang Gruppen åbent 2 gange ugentligt Periodevist kurser Mandag samt torsdag kl. 8-9 Kurser kl Lasse, Lene & Lone

25 SKEMA Gruppe: Oktober EMNE Brugermøder Få klienterne til at deltage aktivt i egen situation Systemisk A1 Personalet deltager og indkalder til møde hver 2. måned Hver 2. onsdag i ulige måneder Gruppens personale Radio/aviser At få klienten samfundsinteresseret Inddrage klient i bevidstgøring og valg af medie Valg af medier på brugermøder Diskutere dagens hændelser Dagligt Gruppens personale Dagbog Traditioner Kropsbevidsthed Diverse aktiviteter At klientens dagligdag i gruppen beskrives Skabe forudsigelighed i hverdagen samt markere festlige dage Kunne tåle sin egen krops normale reaktioner At få aktiveret klienten, samt give andre oplevelser end stofrelaterede Intern dokumentation for gruppens aktiviteter Inddrage klienter i arrangementer - fødselsdage og lignende At udarbejde og udføre aktiviteter sammen med klienten Bog der skrives i både af klienter og personale Inddrage i udsmykning Gavekøb i forbindelse med fødselsdage og lignende Højtlæsning Musik Afslapningsteknikker Fysisk udfoldelse Akupunktur Kostvejledning Tage på ture Lave arrangementer sammen med faglærer Dagligt Klienter + gruppens personale Efter skøn Gruppens personale Efter behov Prøve at give en forståelse for kroppens normale funktioner Sygeplejerskerne Efter behov Faglærer + gruppens personale

26 OKTOBER fortsat Mad Lave mad sammen Lave mad sammen At få aktiveret klienten, samt give andre oplevelser end stofrelaterede Klienten får forståelse for ernæringens betydning Økonomi Indkøb i forhold til egen økonomi Ca. 14 dage Hygiejne Håndvask Madhygiejne (kød for sig grøntsager for sig) Køkkenhygiejne Ca. hver 14. dag Indkøb Vejlede og rådgive ved indkøb Ca. hver 14. dage samt efter behov Gruppens personale Gruppens personale Gruppens personale Lave mad sammen Ernæringslære Rådgivning i varieret kost Ca. hver 14. dage samt efter behov Gruppens personale Kvalitetssikring og dokumentation Dokumentere gruppens berigtigelse i FAB Sikre kontinuitet i arbejdet Journalføring Handleplaner Cardex Dagbog Ved tiltag eller ændring Skrives og evalueres 1 gang årligt Daglig føring Daglig føring Gruppens personale

27 SKEMA Gruppe: Udleveringsenhed Selvstædighed Fri af sidemisbrug Støtte selvstændighed Fange evt. tilbagefald Udtrapning Kontrolsamtaler hver 3. måned Urinprøver Torsdage Kl Behandler/ sygeplejerske

28 SKEMA Gruppe: Introduktion Introduktionskursus At give den enkelte klient information om behandlingen, huset og mulighederne Dialogbaseret undervisning Informationsmateriale Generel information Behandling Lægelige forhold Projekter/aktiviteter i huset Gennemgang af blå velkomstmappe 1 x 1 gang pr. måned Behandler Læge Projektmedarbejder

29 SKEMA Gruppe: Tilbagefaldsforebyggelseskursus Tilbagefaldsforebyggelseskursus. Bibringe klienten redskaber til at forblive fri af sidemisbrug. Forberedelse til påbegyndelse af modul 3. Kognitiv behandling. Dialog. Løsning af opgaver. Hjemmearbejde. Konstruktion af personlig kriseplan. 4-5 kurser årligt. 10 sessioner á 1 time. Personale Klienter

30 SKEMA Gruppe: Gruppebehandling - Hash Gruppebehandling Hash (klienter med job) Gruppebehandling Hash (klienter uden job) Stoffrihed Kognitiv terapi Afholdelse af 4 ugers kursus. Efterfulgt af 12 ugers behandling. Stoffrihed Kognitiv terapi Afholdelse af 4 ugers kursus. Efterfulgt af 12 ugers behandling. Hver torsdag kl Hver mandag kl Lone/Lasse Vibeke/Lasse

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Mandag den 1. marts 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Mandag den 1. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, Svendborg Kommune Mandag den 1. marts 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere