Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv."

Transkript

1 Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer, eller andre begivenheder, som ændrer den normale funktion for området. Regulativet beskriver de overordnede muligheder og regler. Det beskriver ligeledes reglerne for opsætning af plakater, skilte og bannere. Ansøgning og tilladelse Der skal altid søges om tilladelse til at benyttet et offentligt areal - veje, pladser, torve, skove og grønne områder Såfremt lovgivningen og betingelserne på kommunens hjemmeside følges, skal der ikke ansøges om tilladelse til opsætning af valgplakater eller indsamling af underskrifter opsætte plakater ved offentlige veje og private fællesvej i byer placering af skurvogne, containere, midlertidige stilladser, byggematerialer mv. Afgifter Der opkræves afgifter efter kommunens gældende takstblad. Ansvar Arrangøren er ansvarlig for overholdelse af betingelserne, der er givet i tilladelsen eller på kommunens hjemmeside. Ansøgeren skal selv sikre sig eventuelle andre nødvendige tilladelser fra f.eks. levnedsmiddelkontrollen, bevillingsnævnet og politiet (næringsbrev, alkoholbevilling, tilladelse til bortlodning og lignende). Ansøgeren af arrangementet er forpligtet til at foretage nødvendig oprydning under arrangementet og skal sikre at det benyttede areal afleveres opryddet. Ansøgeren er ligeledes forpligtet til at erstatte eventuelle skader på belægning, gadeinventar, belysning, kunstværker, beplantning ect. Lovgivning Regulativet er udarbejdet i henhold til Vejlovens 102, 103 og 105 og forhandlet med Midt- og Vestjyllands Politi. Strøgcentret i Ikast Ansøgeren skal kontakte Strøgcenterforeningen i Ikast for arrangementer, der ønskes afholdt i Strøgcentret i Ikast. Vedtagelse og ikrafttræden Dette regulativ erstatter alle tidligere regulativer, vedtægter mv., som har været gældende i Ikast, Brande og Nørre Snede kommuner inden for disse områder. I vejledningen Facadevejledning for Brande midtby fra 2002 udgår dog kun de dele, som er omfattet af dette regulativ - udstillingszonen og skilte/plakater. Regulativet er vedtaget af Ikast-Brande Byråd til ikrafttrædelse den 1. maj Side 1 af 6

2 Torvehandel Steder, tidspunkter og rengøring Der er torvehandel i Brande på N.I. Møllers Plads på torsdage kl Ikast i Strøgcentret på lørdage kl Ikast ved Føtex inden for Føtex åbningstid Stadeholdere må tage opstilling på en tildelt stadeplads 1 time før "torvetidens" begyndelse. Senest 1 time efter "torvetidens" udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort. Stadeudlejning Stadepladserne udlejes i helårlige terminer, kvartalsvis eller som dagspladser. Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad. Helårlige pladser fornyes pr. 1. januar. En udebleven stadeholder har intet krav på refusion af indbetalt stadeafgift. Udlån eller overdragelse af enhver stadeplads er forbudt. Det er dog tilladt at flere søger i fællesskab om en enkelt stadeplads. N.I. Møllers Plads i Brande Stadeholdere, som ønsker en stadeplads, henvender sig til pladsmanden på torvedagen. Pladsmanden anviser en plads og opkræver stadeafgift kontant eller via fakturaopkrævning. Torvehandlere, som ikke betaler stadeafgift forud, har ikke krav på en fast stadeplads. En plads er en p- plads (ca. 2,5 x 5 m). Stadeholdere, som i en periode har lejet en stadeplads, har fortrinsret til fortsat at leje denne plads. Der ud over gælder først til mølle princippet. Er en stadeplads ikke optaget af stadeholderen kl. 8.00, kan en anden - uden fast reserveret stadeplads - leje pladsen den pågældende dag. Ved Føtex i Ikast Der er kun én stadeplads til rådighed. Stadepladsen udlejes kun kvartalsvis eller helårligt. Strøgcenteret i Ikast Torvehandlen administreres af Strøgcenterforeningen. Herunder antal pladser, placering, tidspunkter og priser inden for Strøgcenterforeningens beføjelser. Undtagelser Gives der undtagelsesvis tilladelse til andre arrangementer på den del af pladsen, der benyttes til torvehandel, kan kommunen indskrænke torvetiden eller flytte torvehandelen. Dette vil blive meddelt stadeholderne skriftligt mindst 4 uger før. Stadeafgiften kan ikke kræves nedsat i forbindelse med flytning eller indskrænkning af stadepladsen. Generelle bestemmelser Hvis en stadeholder ikke benytter sin plads, vil stadeholderen ikke få refunderet indbetalt stadeafgift. Stadeholderens navn og adresse skal være tydeligt angivet på boder, vogne og lignende, der benyttes til handel. Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter nærmere aftale. Side 2 af 6

3 Arrangementer på torve og pladser Ønskes et vejareal (veje, torve og pladser, der er åbne for almindelig færdsel) eller et af kommunens grønne arealer benyttet til et arrangement, skal der søges om tilladelse hertil. Det kan f.eks. være til cirkus, gadefest, byfest eller motionsløb. Scene på Torvet i Brande I Brande kan der opsættes en scene med eller uden bagvæg ud for Torvet 1 mellem Jernbanegade og Borgergade. Scenen kan opsættes og nedtages af kommunens entreprenørafdeling, eller ansøger kan låne materiellet hos afdelingen. Cirkuspladser Præstevænget 7B i Ikast Brandlundvej i Brande (indkørsel over for Nordlundvej) Arealer med el og vand Der er mulighed for tilslutning af el og vand følgende steder Torvet i Ikast (el) Torvet i Brande (el) Cirkuspladsen på Præstevænget i Ikast (el og vand) Pladsen ved kraftvarmeværket i Engesvang (el og vand) Brandlund Fælled i Brande (vand) Toiletforhold Der skal være adgang til toiletfaciliteter til arrangementer, så uhygiejniske forhold ikke opstår. Overnatning Der skal søges om tilladelse til overnatning i forbindelse med cirkus, tivoli, sportsarrangementer og lignende. Skt. Hansbål Der skal søges tilladelse til afbrænding af Skt. Hansbål på kommunens arealer. Afspærring af veje Der skal søges om tilladelse til afspærring af vej eller dele heraf. Skal der afspærres vejareal i forbindelse med et arrangement, skal det søges samtidigt med ansøgning om lån af pladsen. Der skal ALTID være en fri kørevej på min. 3,5 m til udrykningskøretøjer. Foreninger og private ansøgere kan mod betaling låne afspærringsmateriel hos kommunens entreprenørafdeling ved selv at hente og returnere materialet. Kommunens entreprenørafdeling kan bestilles til at etablere afspærringen. Afdækning af færdselstavler må kun foretages af kommunen. Side 3 af 6

4 Opsætning af plakater, skilte og banner Ansøgning om tilladelse Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af skilte og bannere ved offentlige veje og arealer. Plakater, som opsættes i gadelysmasterne, må opsættes uden ansøgning, hvis betingelserne for Opsætning i master og Generelt følges. I Brande by er der plakatsøjler på Torvet og Stationsvej ved stationen, som også må benyttes uden ansøgning. Betingelserne for Plakatsøjler og Generelt skal overholdes. Betingelser Opsætning i master Hvor og hvordan må plakaterne hænges op På kommunens gadelysstandere med plaststrips, sejlgarn eller lign. Opsætningen må ikke ridse standerne. De skal placeres mindst 2,30 m over sti og fortov, målt til plakatens underkant. Det skal sikres, at de ikke glider eller falder ned. Hvor og hvordan må plakaterne ikke hænges op På færdselstavler, signalanlæg, broer, busskure og lignende, samt i midterrabatter og uden for bygrænsen. På fordelingsskabe, med mindre at der foreligger aftale med ledningsejeren. De må ikke dække for trafikanternes udsyn til skilte, signalanlæg og udkørsler, eller på anden måde være til gene for trafikken. Plakaterne må ikke anbringes inden for en afstand af 50 m fra gadekryds og jernbaneoverskæringer. Plakatsøjler Det skal sikres at plakaterne er limet godt fast, så de ikke løsrives af vejret. Stående på terræn Ansøgning kræves. De skal placeres min. 1,0 m fra asfaltkanten, hvor der ikke er fortov eller sti. De må ikke anbringes, så de rager ind på fortov eller sti. Det skal sikres at de ikke vælter. Ansøger bærer selv ansvaret for eventuelle skader på underliggende ledningsanlæg (bl.a. el-, tele- og fiberkabler). Ophængning over vejareal Ansøgning kræves. Der er etableret anordninger til ophængning over Østergade i Ikast og Storegade i Brande. Generelt Plakater, skilte og bannere må ikke reklamere kommercielt eller have et anstødeligt indhold, herunder personlige og private anliggender. skal være påført navn og telefonnummer på arrangøren. må tidligst opsættes 3 uger før arrangementet. skal nedtages senest 2 hverdage efter arrangementets afslutning. Plakater på plakatsøjler er undtaget. Side 4 af 6

5 Skader Ansvar - Konsekvenser Kommunen kan fjerne det opsatte for ansøgers regning uden yderligere varsel i henhold til Vejlovens 102 og Privatvejslovens 66, hvis ovennævnte betingelser ikke overholdes. Hvis der sker skader på anlægget/arealet m.v., herunder beplantning, gadelygter og ledningsanlæg, skal vi have besked førstkommende hverdag på tlf I skal desuden vurdere, om skaden af sikkerhedshensyn skal laves/begrænses omgående. I så fald kontaktes s Tekniske Servicevagt på tlf Udgifter forbundet med eventuel skade afholdes af ansøger. Flagalléer Der kan opsættes flagalléer Østergade-Vestergade i Ikast Storegade-Ågade i Brande Flagning med Dannebrog skal ske efter gældende flagregler. Foreninger med tilskud fra Folkeoplysningsudvalget, Handelsstandsforeninger og lignende, kan mod betaling låne materiellet efter nærmere aftale med kommunens entreprenørafdeling. Kommunens entreprenørafdeling kan bestilles til at opsætte flagalléen, hvor der er anordninger til flagstængerne. Huller til flagstænger skal dækkes med fasthængslede jerndæksler, hvis overflade skal være i fortovets niveau. Flere af erhvervsforeningerne, borgerforeningerne mv. har også flagalléer. Den lokale forening kontaktes for nærmere oplysninger. Udstillinger på fortove/pladser Udstilling af varer, løse skilte og lignende må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger. Alle udstillede genstande, boder mv. skal fjernes ved lukketid. Arealet til udstilling må ikke fremlejes eller udlånes. Reoler, stativer, parasoller og lignende, der benyttes ved udstilling, skal være af sikkerhedsmæssig forsvarlig konstruktion. Der må ikke afspilles musik eller andet på udstillingsarealet. Udstillede genstande skal placeres i en afstand af mindst 1,0 m fra gadeinventar som bænke, plantekummer og lignende. Der må ikke placeres genstande ud for eventuelle andre indgange end forretningens. På grønne eller beplantede arealer, cykelstier og kørebaner må der ikke placeres udstillinger eller skilte. Den enkelte forretning må disponere over vejarealet ud for forretningsfacaden inden for åbningstiden med følgende begrænsninger: Udstilling og skiltning skal anbringes nærmest facaden. Der må ikke foretages salg fra udstillingsarealet. Der skal altid være en fri gangbredde på fortovet, parallel med facaden, på mindst 1,3 m. Ingen genstand må anbringes nærmere kørebane/cykelsti/parkeringsplads end 0,5 m. De udstillede genstande skal placeres, så fodgængere, der krydser kørebanen, har let adgang til fortovet og til eventuelle ramper. Ved hjørneejendomme må udstillingen ikke vanskeliggøre forholdene for kørende trafik. Side 5 af 6

6 kan i samråd med politiet fastsætte andre gangbredder eller helt forbyde udstilling. Storegade og Jernbanegade i Brande Her må der tillige anbringes udstilling og skilte på fortovsarealet 1,0 m målt fra vandrenden ind mod facaden (arealet mellem lygtestandere, pullerter og træbeplantning). Arealet må ikke benyttes ud for trapper og lignende, hvor der ikke er minimum 1,3 m fri gangbredde. Udeservering på fortove/pladser Der kan gives tilladelse til opstilling af borde, bænke og stole og lignende til udendørs servering. Tilladelse gives kun ud for facaden af den forretning, hvorfra udeserveringen foregår, og kun inden for forretningens åbningstid. På fortove skal der altid være mindst 1,3 m gangbredde for fodgængere. Afgrænsning af serveringsarealet med nagelfast hegn eller lignende kræver særskilt tilladelse. Skurvogne, containere, midlertidige stilladser mv. Anbringelse af stilladser, hegn, skurvogne, containere, byggematerialer og lignende på vejareal (kørebane, fortove, rabatter, stier og pladser) kræver normalt kommunens tilladelse. Det er aftalt med Midt- og Vestjyllands Politi, at ansøgning kan undlades, hvis betingelserne på kommunens hjemmeside følges. Der skal altid søges, hvis anbringelsen medfører afspærring for kørende, cyklende eller gående trafik af parkeringspladser buslommer Ansøgeren/ejeren har det fulde ansvar for at det anbragte er opstillet efter gældende regler i Vejlovens 102 og betingelserne på kommunens hjemmeside. Ansøgeren/ejere har også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning, som skal opfylde reglerne i "Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejdere m.v." Private fællesveje På private fællesveje skal ansøgeren orientere vejejerne. I byer, skal ansøgeren endvidere orientere grundejerforeningen, hvis en sådan findes for det pågældende areal. Side 6 af 6

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere