Indhold. 0. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 0. Introduktion"

Transkript

1 1

2 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats 1.8 Regionale programmer 1.9 Young Crew Danmark 2. PR og markedsføring 2.1 Behovsafklaring 2.2 Public relations 2.3 Samarbejdsaftaler 2.4 Informationsmateriale 2.5 Udstillinger 2.6 Medlemshvervning 2.7 Orienteringsmøder 3. Arrangementer 3.1 Mødekoordinering 3.2 Projektbesøg /Gå-hjem-møder 3.3 Halv- og heldagsseminarer 3.4 Young Crew events 3.5 Certificerede mødes 3.6 Årligt Projektforum 3.7 Konferencer med Ingeniøren Information 4.1 Medlemssekretariat Medlemsudsendelser 4.3 Foreningens website 4.4 Anvende sociale medier 4.5 Projekttidsskrift 4.6 Projektlitteratur 5. Certificering Udvikling 6.1 Forskningsprogrammet Metodeudviklingen 6.3 Uddannelsesregistrering 6.4 Project Control gruppen 6.5 Andre interessegrupper 6.6 Mulig dansk Project Award 7. Symposieprojekt Internationalt 8.1 IPMA 8.2 ICEC 8.3 NORDNET 8.4 GPM 27 Foreningens budget

3 Der et to grunde til, at vi i Dansk Projektledelse (DPL) bruger energi på årligt at forberede en Handlingsplan: Den ene er, at der i henhold til vores vedtægter skal fremlægges og godkendes en Handlingsplan på den årlige generalforsamling. Til det formål kunne planen meget vel være på nogle få sider. Den anden grund er, at vi blandt de mange aktive i foreningen ønsker at give overblik over vores mange aktiviteter og give kredit over for dem, der yder en indsats. Til det formål håber vi, at den udførlige plan vil være et nyttigt værktøj. De følgende sider giver forslag til mål og aktiviteter for DPL i Sammenfattende vil vi yde et markant bidrag til at højne niveauet for dansk projektledelse på følgende måder: Styrke DPL s position som den førende, nationale forening for projektledelse og samtidig at udbygge samarbejdet til andre, der bidrager til at højne projektledelse i Danmark. Satse som målgruppe bevidst på impulser til både medlemmer og potentielle medlemmer og til andre projektinvolverede, som næppe tegner medlemskab. Forbedre strategien for kommunikation ved 1. at supplere med nye medier, 2. at åbne op for at mere information bliver generelt tilgængelig og 3. at fremme synergien på tværs mellem foreningens mange aktiviteter. Profilere faget og foreningen ved at fremme pressedækningen af emner vedr. projektledelse og videreføre samarbejdsaftaler med mediapartnere. Afholde en bred vifter af arrangementer i form af projektbesøg og seminarer samt nye mødeformer så som inspirationsmøder for certificerede. Forny foreningens website med et nyt design, der øger tilgængeligheden af informationer samt fremmer anvendelse af sitet om forskning i projektledelse. Indføre månedlige udsendelser af korte inspirationsartikler og udbygge anvendelsen af sociale medier til både faglig debat og information om hvad, der foregår i foreningen. Videreføre det høje niveau for tidsskriftet Projektledelse som en vigtig inspirationskilde også ved at gøre bladet tilgængeligt på foreningens website. Forstærke anvendelsen af IPMA Certificering på både dansk og engelsk som et vitalt middel for virksomheders professionalisering af ledelsen af projekter. Udbrede tilbuddet om IPMA baseret registrering af uddannelsesprogrammer som støtte til behovsbaseret valg af uddannelse og til inspiration for udbydere. Parallelt med at yde den brede vifte af services, vil der i 2011 foregå en udvikling af grundlaget for foreningens virke frem til 2015, herunder at evaluere de overordnede mål, virkemidler og aktiviteter samt at skabe grundlag for en stadig fornyelse af foreningens organisation og ressourcer. 3

4 1.1 Foreningens grundlag Missionen for Dansk Projektledelse (DPL) er på tværs af brancher at yde et markant og synligt bidrag til at fremme og forbedre ledelsen af projekter og af projektbaserede virksomheder. Udtrykket projekt bruges om løsningen af mere eller mindre komplekse opgaver over en tidsbegrænset periode med involvering af forskellige typer af ressourcer og interessenter. At bruge projektledelse til håndtering af opgaven betyder, at der udøves en bevidst ledelsesindsats, som omfatter både planlægning og styring af projektarbejdet og ledelse over for alle involverede i projektet til fremme af, at et projekt lykkes. Visionen for Dansk Projektledelse er, at også ledelsen af projekter tages alvorligt. Vi tager projekter og deres indhold alvorligt men der er potentiale i at tage ledelsen (endnu) mere alvorligt! Som midler til at fremme ledelse af projekter satser DPL både på det ledelsesfaglige og på at virke som interesseorganisation. Målgruppen for DPL omfatter fire segmenter: 1. Nøglepersoner i virksomheder så som ansatte i projektkontorer samt projektkonsulenter og undervisere, der ønsker inspiration til at udvikle ledelsen af projekter og projektbaserede virksomheder inkl. kompetenceudvikling. 2. Projektledere og projektejere, der ønsker inspiration til at udøve bedre ledelse af egne projekter og udvikling af egne kompetencer. 3. Programledere, projektchefer og andre virksomhedsledere, der ønsker inspiration til at udøve bedre ledelse af egne programmer og porteføljer samt opnå et bedre samspil mellem virksomhedens strategi og projektorientering. 4

5 4. Andre i både den private og den offentlige sektor, der påvirker vilkårene for projektledelse eller hvis forståelse for ledelse af projekter er vigtig for nyttiggørelsen af kompetent ledelse af projekter. Den samlede og ret så brede målgruppe vil omfatte to kategorier hvad angår medlemsskab: Nuværende og potentielle medlemmer som er det mindste, men et centralt segment. Det drejer sig om målgruppe 1 samt 2 og 3 hvad angår personer, der har valgt faget projektledelse som karrierevej og/eller som satser på certificering. Projektinvolverede uden interesse i medlemskab som udgør langt det største segment, som også er vigtigt i forhold til DPL s mission. Det segment omfatter målgruppe 4 samt personer fra målgruppe 2 og 3, som mere identificerer sig med egen fagorganisation, men gerne vil inspireres til bedre projektledelse. Hovedparten af det, vi i Dansk Projektledelse tilbyder af muligheder for at forbedre ledelse af projekter, henvender sig til alle fire segmenter og til både medlemmer og ikkemedlemmer. Ud fra erkendelsen af, at ikke alle med interesse for projektledelse er potentielle medlemmer af DPL, er det valgt frem til 2015 at accentuere en todelt strategi for udviklingen af DPL som interesseorganisation: 1. Vi styrker DPL på alle ledder. Det er vigtigt at DPL bliver styrket for at leve op til missionen. Det sker ved at opnå flere medlemmer for at være en troværdig repræsentant for dansk projektledelse, styrke bestyrelsen, så den repræsenterer hele målgruppen, fremskaffe flere ressourcer til at drive og udbygge ydelserne og fortsætte professionaliseringen af foreningens virke og ydelser. 2. Vi går på tværs for at nå mere. 5

6 For at opnå mere i forhold til missionen og visionen er der brug for at gå endnu mere på tværs ud over hvad der i DPL har været tradition for i en årrække. Det sker ved at udbygge samarbejde med andre foreninger med fokus på projektledelse. Det gælder indgåelse af aftaler med brancheforeninger om at formidle DPL s ydelser til deres medlemmer. Som nævnt i introduktionen til Handlingsplanen, vil der i 2011 foregå en afklaring af grundlaget for foreningens virke frem til 2015, herunder at evaluere de overordnede mål, virkemidler og aktiviteter samt at skabe grundlag for en stadig fornyelse af foreningens organisation og ressourcer. 1.2 Indsatsområder For at fremme den værdi, som medlemmer og andre får ud af foreningens aktiviteter forbedrer vi kommunikationsstrategien på tre måder: Vi supplerer de hidtidige aktiviteter i form af websitet, medlemsbreve, tidsskriftet Projektledelse og foreningens arrangementer med bl.a. udsendelse af inspirationsartikler og større anvendelse af sociale medier. Vi åbner op for, at flere informationer bliver generelt tilgængelige via websitet og tilmelding til mailgrupper. Eksempelvis vil tidsskriftet kunne læses elektronisk på websitet. Samtidig udbygges og profileres de services, der er forbeholdt medlemmer. Vi fremmer synergien på tværs mellem foreningens aktiviteter. Eksempelvis ved at artikler i tidsskriftet følges op af inspirationsblade som følges op af en diskussion via et socialt medie og/eller et arrangement. Målet herfor er både at fremme videndeling på tværs mellem medlemmer og andre og gennem en udvidet aktivitetsportefølje at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye. Perspektivet for at supplere aktiviteterne, åbne op for informationen og fremme synergien er også, at det øger nytten af at benytte foreningen som platform for markedsføring af serviceydelser inden for projektledelse og dermed muligheden for indkomst til foreningen. Som et yderligere virkemiddel vil vi videreføre, at der for hvert halvår udvælges et fælles tema, som behandles ved flest mulige aktiviteter. Det gælder eksempelvis i tidsskriftet, ved arrangementer, via netværksgrupper og måske i bøger. Ideen med at arbejde ud fra et fælles tema er også at opnå større synergi mellem foreningens ydelser i forhold til medlemmer og andre interesserede. Vi forventer ved en sådan mere målrettet indsats at kunne yde mere markante bidrag til at løfte kompetenceniveauet for projektledelse her i landet. Hovedtema for første halvår af 2011 Som fælles tema fokuseres på virtuel projektledelse også kaldet at lede projekter på distance. Der er tre områder, hvor en sådan form for ledelse kræver mere: Der er brug for en mere konsekvent anvendelse af projektledelsens metoder og værktøjer. Der er brug for at vælge egnede teknologier, der kan understørre den virtuelle kommunikation. Der er brug for at fokusere mere på de sociale aspekter, når flere af de kanaler, vi sender på ved fysisk samvær, ikke fungerer. 6

7 Til uddybning af temaet henvises til temaintroduktionen på Hovedtema for andet halvår af 2011 Som fælles tema er her valgt at lede virksomhedens projektportefølje. Umiddelbart er det et emne for virksomhedsledelsen, herunder projektchefer og projektledelseskontorer. For den enkelte projektledere er det også vigtigt at kunne spille sammen med porteføljeledelsen. Blandt de problemstillinger, der ventes behandlet kan nævnes følgende: Vurdering af virksomhedens modenhed hvad angår ledelse af projektporteføljer. Den strategiske udvælgelse og prioritering mellem projekter og re-prioritering. Fordeling af ressourcer mellem virksomhedens projekter og re-fordeling. Organisatoriske og samarbejdsmæssige tiltag til fremme af porteføljeledelsen. Projektmodeller og IT systemer til understøttelse af porteføljeledelsen En uddybning af efterårets tema præsenteres fra juni på websitet. Indsatsområder og samspil mellem disse Til fremme af kvalitet og effektivitet satser vi fortsat på at segmentere målgrupperne for DPL og at differentiere aktiviteter/produkter i forhold til målgrupperne. De konkrete indsatsområder svarer til Handlingsplanens indholdsfortegnelse: 1. Foreningen generelt 2. PR og markedsføring 3. Arrangementer 4. Information 5. Certificering 6. Udvikling 7. Symposieprojekter 8. Internationalt De konkrete tiltag inden for hvert af disse indsatsområder er specificeret i de følgende afsnit af handlingsplanen. I 2011 vil der som nævnt blive fokuseret på at fremme synergien mellem indsatsområderne og de tilhørende produkter. Middel hertil er kommunikationsstrategien og de fælles hovedtemaer et andet er en udbygget anvendelse af de tværgående fora i foreningen, herunder programledermøder og planlægningsseminarer. 1.3 Organisationsform DPL s stigende professionalisering i produkter og ydelser betyder, at også organisationsog samarbejdsformen i DPL i stigende grad professionaliseres. Et middel hertil er yderligere at fokusere bestyrelsens rolle på strategiske aspekter og samtidig styrke den operationelle foreningsdirektør og programledergruppe. Sigtet med opdelingen er også at aktivere flere i at håndtere foreningens aktiviteter. I lyset af disse principper blev DPL for fire år siden organiseret som vist på diagrammet. Som hovedregel vil en person ikke være medlem af bestyrelsen og samtidigt fungere som programleder eller varetage anden central opgave i forhold til foreningens drift. Hvis et 7

8 medlem af bestyrelse er eller udpeges til programleder eller påtager sig en anden, større ledelsesopgave, udtræder den pågældende af bestyrelsen. Alle programledere og projektledere refererer til foreningsdirektøren. Det centrale kommunikationsforum for de opperationelle aktiviteter er de månedlige programledermøder. IPMA Certificeringsprogrammet har i henhold til IPMA s retningslinjer en særskilt organisation med egen styregruppe og ledelse. Formanden for Certificeringsstyregruppen refererer direkte til foreningens bestyrelse (se yderligere afsnit 5). Som led i en stadig professionalisering af DPL s virke vil der fortsat blive sørget for en høj grad af integritet og habilitet på alle niveauer i foreningens organisation. Herunder er det et krav til alle, at der ikke sker sammenblanding af foreningen og egen virksomhed, når man frivilligt eller mod betaling optræder for foreningen henholdsvis for egen virksomhed. Midler hertil vil være at formulere og efterleve et værdisæt for foreningen, at indarbejde habilitetskravet i aftaler om ydelser til foreninger og at integritet og habilitet løbende tages op i foreningens ledende enheder. Til fremme heraf udpeges blandt medlemmerne af bestyrelsen se nedenfor en intern revisor, som i forhold til integritet og habilitet har følgende opgaver: Føre tilsyn med habilitet i foreningens bestyrelse, ledelse, sekretariat, enheder. Rejse principielle spørgsmål om habilitet og integritet. Medvirke til overvejelser og debat om etik eksempelvis ansvarlighed og troværdighed i foreningens regi. 1.4 Ledelsesfunktioner Bestyrelsen på 7 medlemmer udpeger blandt dens medlemmer formand, næstformand og intern revisor. Bestyrelsens opgaver er sammenfattende: Forestår udvikling af strategien for foreningen og følger op herpå. Bidrager til og godkender foreningens årsberetning, årsregnskab, handlingsplan og årsbudget. Sikrer stabilitet for foreningens nuværende og fremtidige organisation, herunder bemanding af ledelsesfunktioner. Sparrer med foreningsdirektøren og programledere i forhold til foreningens drift Godkender aftaler om sekretariatsassistance samt aftaler med/planer for selvejende enheder, herunder certificering, NCB/metodeudvikling, symposium og andre. Godkender principperne i det fælles grundlag for regionalgrupper. På skift kvartalsvis følger op på de enkelte programmer, herunder certificeringen. Godkender ændringer af budgettet på over kr Ud over at fremme integritet og habilitet på alle niveauer her den interne revisor følgende opgaver i forhold til foreningens økonomi: Følger op på i hovedtræk på økonomien for foreningen og de enkelte enheder. Attesterer fakturaer vedr. sekretariatsassistance fra fangel Consulting as. 8

9 Programledergruppe/møder Organisationsdiagram Generalforsamling Bestyrelse Sekretariatsfunktion Aktivt medvirkende Region Nord, Midt, Syd, Sjælland Færøerne Young Crew Styregruppe PR / Hvervning Arrangementer Foreningsdirektør Certificeringsledelse Markedsføring Procedureudvikling Assessorforhold Projekt-websitet Anvende sociale medier Projekttidsskrift Projektlitteratur Forskningsprogrammet Metodeudvikling Uddannelsesregistrering Interessegrupper IPMA Niveau A Certificering IPMA Niveau B Certificering IPMA Niveau C Certificering IPMA Niveau D Certificering Symposieprojekter Kontakt IPMA / ICEC / NORDNET /GPM IPMA A/B/C Recertificering 9

10 Afgiver bemærkninger til regnskab og budget og rejser principielle spørgsmål Sparrer med foreningsdirektøren vedrørende foreningens økonomi. Der planlægges kvartalsvise bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne fokuserer på principielle spørgsmål for foreningen og fremtidige tiltag. Desuden ventes bestyrelsen at tage aktiv del i de halvårlige planlægningsseminarer se nedenfor. Til at forestå den operationelle drift af foreningen udpeger generalforsamlingen på indstilling fra bestyrelsen foreningsdirektøren, der forestår den løbende ledelse i foreningen med reference til bestyrelsen. Direktøren planlægger bestyrelsesmøder sammen med formanden og næstformand og deltager i møderne. For udpeges Morten Fangel til at fortsætte som foreningsdirektør. Programledergruppen omfatter foreningsdirektøren, repræsentanter for DPL sekretariatet samt aftalte program-/projektledere. Der indgås aftaler med program- /projektlederne om de har status af faste medlemmer og derfor deltager i behandling af eget område og yder sparring på øvrige områder, eller om program-/projektledere er ad hoc deltagere fortrinsvis ved behandling af eget område. Formand, næstformand og/eller intern revisor deltager som hovedregel i programledermøderne. Andre ressourcepersoner kan deltage på forslag fra foreningsdirektøren. Sammen med formændene for regionalgrupperne arrangeres en separat møderække fortrinsvis som webmøde. Halvårligt arrangerer direktøren sammen med medarrangører heldags planlægningsseminarer, hvor foreningens strategier afklares og programområder bearbejdes. De inviterede deltagere er bestyrelsen, programlederne, berørte sekretærer og andre aktive, herunder flere repræsentanter for regionerne og programmer/projekter. Der videreføres hhv. etableres grupper til varetagelse af følgende programmer /projekter, hvis opgaver er nærmere beskrevet i handlingsplanens enkelte afsnit: Region Nord ( ) Region Midt ( ) Region Syd ( ) Region Sjælland ( ) Region Færøerne ( ) Young Crew programmet (1.9) Public Relation ( ) Medlemshvervning (2.6) Arrangementer ( ) Projekt-websitet (4.3) Bruge sociale medier (4.4) Projekttidsskrift (4.5) Projektlitteratur (4.6) Forskningsformidling (6.1) Metodeudvikling (6.2) Uddannelsesregistrering (6.3) Project Control gruppen (6.4) IPMA Project Award gruppen (6.5) Interessegrupper Symposieprojekter (7) 10

11 Internationale repræsentanter (8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4). Certificeringen (5) For hvert program udarbejdes årlige programplaner, der omfatter introduktion/baggrund, målbeskrivelse i forhold til de fælles temaer og andet. Endvidere beskrivelse af indsatsområder, hovedtidsplan, organisation med opgavefordeling samt budget i forhold til kvartaler. Planerne gøres tilgængelige for alle aktive i foreningen. Tilsvarende udarbejdes for projekter under programmerne og for andre projekter projektplaner efter samme mønster. Der delegeres til selvstændige enheder med eget økonomisk ansvar, herunder certificeringen, metodegruppen, uddannelsesregistrering og symposieprojektet. 1.5 Sekretariatsfunktionen Foreningens sekretariat vil fortsat blive varetaget af foreningens partner og leverandør, fangel Consulting as, som vil udbygge sekretariatets kapacitet til varetagelse af både løbende og nye opgaver. Det fremgår af websitet, hvem der i sekretariatet er ansvarlig for hvilke opgaver. Arbejdet i foreningens programmer/projekter vil også blive assisteret af lønnede studerende eller andre, der ikke er ansat hos Fangel. For yderligere at synliggøre foreningen og lette serviceringen af medlemmerne er foreningens kontor på Symbion fortsat fast bemandet. Sekretariatsfunktionen styrkes endvidere ved videreudvikling af CRM systemet. En foreningshåndbog som værktøj for de aktive i foreningen ajourføres løbende på en lukket del af websitet. I løbet af 2011 udvikles en plan for fremtidige organisering og placering af sekretariatet. 1.6 Foreningens økonomi I 2011 fortsættes med at oplyse både pris for medlemmer og ikke medlemmer. Formålet er at gøre det attraktivt at tegne medlemskab ved at give rabatter på arrangementer af samme størrelsesorden som medlemskontingenter. For IPMA Certificeringen er medlemsrabatten kr for Niveau C, B og A og kr. 600 for Niveau D. For at få rabat ved deltagelse i certificeringen forudsættes, at der er betalt kontingent for et helt års medlemskab. Ved Generalforsamlingen 2010 blev vedtaget følgende kontingenter for gældende for 2011 alle beløbene er ekskl. moms: Kr for personligt medlemskab en forhøjelse på kr Kr for gruppemedlemskab, hvor en virksomhed repræsenteres af en kontaktperson og op til yderligere 4 navngivne personer en forhøjelse på kr Kr for hver yderligere navngivet person, som er tilknyttet en virksomheds gruppemedlemskab en forhøjelse på kr. 80. Kr. 400 for studerende inkl. Ph.d.-studerende, for arbejdsledige og for medlemmer fra de øvrige nordiske projektforeninger Finland, Island, Norge eller Sverige samt for arbejdsledige uændret. 11

12 Som kontingenter for 2012 foreslås ved Generalforsamlingen 2011 vedtaget uændret kontingent i forhold til 2010 alle beløbene er ekskl. moms: kr for personligt medlemskab. kr for gruppemedlemskab, hvor en virksomhed repræsenteres af en kontaktperson og op til yderligere 4 navngivne personer. kr for hver yderligere navngivet person, som er tilknyttet en virksomheds gruppemedlemskab. kr. 400 for studerende inkl. Ph.d.-studerende, for arbejdsledige og for medlemmer fra de øvrige nordiske projektforeninger Finland, Island, Norge eller Sverige samt for arbejdsledige. Både for foreningens løbende administration og medlemsservice, der finansieres af medlemskontingenter og betaling for annoncer og arrangementer, er budgetteret med overskud på kr og dermed en konsolidering. Se hovedbudgettet på side 29. For de økonomisk selvstændige enheder er budgetteret med følgende: IPMA Certificeringen Indtægter , udgifter , overskud NCB/metodegruppen Indtægter , udgifter , overskud IPMA Registrering Indtægter , udgifter , overskud Symposier/bogsalg Indtægter , udgifter 0, overskud Størrelsen af vederlag til fangel Consulting, til assessorer og andre ressourcepersoner vil være af samme størrelse som i regnskabet for 2010 dog med nogen forskydning fra fangel mod andre ressourcepersoner. 1.7 Ressourceindsats Til varetagelse af de ledende, koordinerende og servicerende funktioner i DPL satses i 2011 på et uændret niveau i forhold til det foregående år men med en forskydning fra betalt indsats fra Fangel mod betalt indsats fra andre. Det indebærer følgende budgetterede timeindsats i 2011: timers ubetalt indsats af bestyrelsens medlemmer og lederne af regionalgrupper, programgrupper og projektgrupper timers betalt indsats af programledere, projektledere mv. ekskl. fangel konsulentindsats fra fangel timers sekretariatsassistance fra fangel timer i alt i Forudsætningen for at realisere denne indsats og dermed intentioner og aktiviteter i Handlingsplan 2011 er, at de mange aktive påtager sig yderligere opgaver og/eller at flere medlemmer bliver engageret. Hvad angår de aktive i foreningen satses fortsat på god synergi mellem den blanding af projektfolk fra virksomheder, konsulenter og undervisere, som har skabt de hidtidige resultater i foreningen. Foreningens linje er delvis at yde vederlag til de, der påtager sig opgaver af administrativ eller driftsmæssig karakter ud over hvad der forventes på frivillig basis af de pågældende. 12

13 1.8 Regionale programmer De regionale programmer for Region Nord, Region Midt, Region Syd samt Færøerne videreføres og udvikles. I 2011 vil der blive arbejdet på at etablere regionalgrupper på Sjælland og i Grønland. Hovedstadsområdet serviceres via den arrangementsgruppe, der er nævnt under 1.4 i samspil med programledermøderne. For hver region vælges årligt en koordinerende regionalgruppe. Spillereglerne for de regionale enheder fremgår af det Fælles grundlag for regionale enheder, som findes på Regionalgrupperne styrkes både ved at stille midler til rådighed og ved at basere stadig flere aktiviteter i DPL på regionernes initiativer. Regionerne opfordres til at udvikle aktiviteter, der er bedst egnede for det pågældende område. De vigtigste aktiviteter pr. region beskrives under 3. Arrangementer. Økonomien for regiongrupper i Jylland-Fyn og evt. på Sjælland håndteres som en del af foreningens samlede økonomi mens Færøerne og evt. Grønland varetager egen økonomi på grundlag af delvis tilbageførte kontingentindtægter fra de to regioner. Regionerne får stillet midler til rådighed i henhold til aktivitetsbaserede budgetter. Det prioriteres at stille ekstra midler til rådighed, hvis regionerne i løbet af året vil initiere yderligere medlems- eller PR-aktiviteter. 1.9 Young Crew Danmark YC programmets har haft som formål at fremme interessen for projektledelse hos unge, samt støtte og inspirere unge projektledere. Målgruppen er fortrinsvis projektledere under 35 år, samt studerende inden for projektledelse eller med interesse i projektledelse. Det afklares i løbet af 2011 hvor stor interessen er for at videreføre målrettede aktiviteter på området. 13

14 2.1 Behovsafklaring Der vil foregå en løbende afklaring af tendenser inden for projektledelse og af behovet for initiativer i DPL på følgende måder: Afholdelse af de halvårlige planlægningsseminarer for alle aktive i foreningen. Invitere kontaktpersoner i medlemsgrupper til halvårlige sparringsmøder. Invitere repræsentanter for virksomheder, der bruger IPMA Certificeringen, til halvårlige kontaktmøder. 2.2 Public Relations Der er behov for at markedsføre DPL på foreningens samlede tilbud. Fokus vil stadig være på foreningens primære produkter som certificering, seminarer og tidsskrift - men også på de mindre konkrete aktiviteter som netværk, karriereudvikling, prestige, identifikation og sparring. Det sidste er elementer, det er essentielt at synliggøre i foreningens brand, for at tiltrække flere medlemmer og ikke mindst fastholdes nuværende. PR-programmets mål er at opnå et PR-mæssigt gennembrud for Dansk Projektledelse som brand og for projektledelse som fag ved at gennemføre en integreret og finansieret kampagne, på tværs af foreningens øvrige programmer. Virkemidlerne hertil er følgende: PR-aktiviteter baseret på netværk til relevante journalister, og forsyne disse med nyhedsmails. Samarbejdsaftaler med PR-partnere og varetage løbende samarbejde med disse. Pressemeddelelser udarbejde konceptbeskrivelse og påbegynde forsøg med målrettede, selvskabte nyheder på basis af f.eks. medlemsundersøgelser. Udsende 1-3 pressemeddelelser, samt pressemeddelelser ved arrangementer. 14

15 Assistere de programmer, der annoncerer, med overordnede kampagneplaner og indgåelse af fordelagtige aftaler med medier om annoncer. Artikler i aviser & blade formidles ved at assistere med formulering/formidling. Der vil endvidere blive udarbejdet en politik for udsendelse af pressemeddelelser og gennemarbejdede artikeloplæg. Budgetterne for annoncering forestås af foreningens arrangementskoordinator hhv. certificeringsorganisationen. 2.3 Samarbejdsaftaler I foreningen har vi tradition for at indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger og brancheorganisationer. Enten ad hoc eller aftaler om et løbende samarbejde. Det gældende samarbejde med Dansk IT og IDA Lederforum tilstræbes udbygget. Der vil yderligere blive arbejdet på at indgå minimum tre andre konkrete aftaler. Ved udvælge af nye samarbejdspartnere lægges vægt på, at der er tale om et match, hvor DPL s ydelser supplerer hvad partnerne selv disponerer over og omvendt. 2.4 Informationsmateriale Informationsfolder og slideserie vil blive ajourført også under hensyn til, at der sker omlægning mod elektronisk markedsføring. Se punkt 2.6. Foreningens website, projekttidsskriftet, foreningsplakater og invitationer til arrangementer er fortsat vigtige medier for foreningens markedsføring. 2.5 Udstillinger DPL s udstillingsvæg vil løbende blive ajourført. Benyttes ved foreningens større arrangementer men gerne også i medlemsvirksomheder. Udstillingsvæggen er suppleret med bannere som nemt kan transporteres. 2.6 Medlemshvervning Målet i 2011 er at konsolidere antallet af medlemmer på 2100 ved udgangen af I 2011 satses på en yderligere forskydning mod elektronisk markedsføring. Nøglen hertil at vil være opbygning af mailgrupper og brug af sociale medier. Endvidere viderefører sekretariatet den løbende salgsindsat ved kvartalsvis at distribuere tidsskriftet sammen med andet aktuelt materiale til deltagerne i efteruddannelseskurser besøgende på konferencesteder, og omkring 500 nye modtagere, herunder virksomheder, der annoncerer efter projektledere. 2.7 Orienteringsmøder Som en service over for både potentielle medlemmer og nye medlemmer videreføres rækken af åbne orienteringsmøder. Ved møderne gives indsigt i, hvordan virksomheder og enkelt medlemmer kan få (endnu) mere ud af deres medlemskab. Møderne holdes normalt kl i forlængelse af møderne om IPMA Certificering. 15

16 3.1 Mødekoordinering Ved planlægning af arrangementer prioriteres i 2011 at inddrage udenlandske medvirkende både fra norden og internationalt. Foreningen vil videreføre traditionen med afholdelse af en række gratis projektbesøg som gå-hjem-møder for medlemmer, betalte halv- og heldagsseminarer og dedikerede inspirationsmøder for IPMA Certificerede. Parallelt hermed ønsker vi at udvikle nye former for arrangementer med fokus på netværksdannelse. Også mulighederne for at afholde virtuelle arrangementer vil blive undersøgt og afprøvet. Foreningens mål for 2011 er at der afholdes mindst 24 medlemsarrangementer. Heri er medregnet arrangementer, som forestås af de danske regionalgrupper og Young Crew samt gentagelser af seminarer fra symposiet. Kvalitetsmålet er under et 4,2 på en skala fra 1 til 5. Som det fremgår af side 29 budgetteres med mødeindtægter på i alt kr og mødeudgifter på kr Dertil kommer på udgiftssiden kr til regionale årsmøder mv. som er indeholdt i kontoen DPL Generelt. Altså i alt et tilskud til mødeaktiviteter på kr eller kr pr. aktivitet forudsat de 24 arrangementer. Arrangementerne i hovedstadsområdet udvikles og koordineres ved halvårlige udviklingsseminarer afholdt i december (det forudgående år) og i juni. 16

17 Arrangementerne i regionerne planlægges af hver regionalgruppe og koordineres ved halvårlige, fælles møder for alle regionalgrupperne. Arrangementerne vil blive samordnet af sekretariatets arrangementskoordinator. Seminarer annonceres ved individuelle trykte brochureblade og via elektroniske medier gå-hjem-møder og andre gratisarrangementer annonceres kun via elektroniske medier. Regionalgrupperne opfordres til yderligere at bidrage til salgsindsatsen sekretariatet assisterer. De foreliggende retningslinjer for møde- og seminararrangører vil trinvis blive ajourført på baggrund af indhøstede erfaringer. 3.2 Projektbesøg / Gå-hjem-møder Der afholdes en række projektbesøg i typisk virksomheder i form af gå-hjem-møder eller en anden form på et par timer. Møderne er gratis for navngivne medlemmer mens der opkræves vederlag på kr. 500 ekskl. moms fra øvrige, også fra ikke-medlemmer fra virksomhederne, der har gruppemedlemskab. Målet er mindst 10 arrangementer fordelt med halvdelen i foråret og efteråret. Regionernes årsmøder medregnet som på-hjem-møder. Ved hvert projektbesøg deltager en facilitator fra foreningen, og møderne vil blive evalueret på linje med foreningens øvrige arrangementer. Der lægges vægt på, at arrangementerne både har en faglig og en oplevelsesmæssig dimension. 3.3 Halv- og heldagsseminarer Hvad angår seminarer vil aktivitetsniveauet minimum være 14 fordelt med halvdelen i foråret og efteråret. Kriteriet for et seminar er, at det temamæssigt er smalt, så der kan gås i dybden. Temaet behandles af minimum to og helst tre af hinanden uafhængige indlægsholdere. Udbuddet af seminarer kan delvis omfatte gentagelser af vellykkede seminarer fra andre regioner, fra Symposiet eller fra tidligere år. Seminarerne vil aktivt blive anvendt til at opfordre medlemmerne til at videreføre temaerne i interessegrupper. Det vil også fremgå af indbydelserne. 3.4 Young Crew events Det afklaret i løber af 2011 i hvilken udstrækning de tidligere afholdte projektbarer og seminarer for yngre projektledere videreføres. 3.5 IPMA certificerede mødes I 2011 viderefører vi succesen med hvert halve år at afholde halvdags inspirationsmøder, hvor IPMA certificerede på niveau C, B og A får lejlighed til at mødes for at udveksle erfaringer, skabe netværk og underbygge identiteten som IPMA certificeret. 17

18 3.6 Årligt Projektforum I forbindelse med årets generalforsamling gennemføres igen et årligt Projektforum, som et arrangement for foreningens medlemmer alene. 3.7 Konferencer med Ingeniøren Samarbejdet med mediepartneren Ingeniøren videreføres med afholdelse af to fælles arrangementer: En ny konference under overskriften Project Management Across Boundaries afholdes 12. maj i Dansk Design Center. Afholde endnu en omgang af det succesfulde arrangement ProjektVærktøjsdagen den 17. november på Radisson Falkoner. 18

19 4.1 Medlemssekretariat Sekretariatet har to bemandede lokaliteter: På Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø Hos fangel Consulting, Sættedammen 4, Hillerød Foreningens postadresse er fortsat: Sættedammen 4, 3400 Hillerød. Sekretariatets telefontid er fra kl. 9 til 16. Det anbefales primært at bruge eller ved henvendelse til foreningen. 4.2 Medlemsudsendelser Der planlægges følgende fire medlemsudsendelser primo februar, primo april, medio august og primo november omfattende medlemsbrev, projekttidsskrift og enkelte brochurer. Aktuel information vil i øvrigt formidles i form af medlemsmails to gange månedligt. Fra 2011 indføres som noget nyt månedlige elektroniske udsendelser af inspirationsartikler, der indeholder en-sides artikler om aktuelle udfordringer eller muligheder inden for ledelse af projekter. Et inspirationsblad kan eksempelvis bygge videre på en artikel i tidsskriftet, et afholdt arrangement eller en inspiration fra en international konference. Typisk følges et udsendt blad op med et diskussionsforum på et socialt medie. 19

20 På foreningens website udbygges tilbuddene om, at medlemmerne kan tilkendegive interesse for at modtage information om udvalgte temaer vedr. projektledelse (Mailgrupper). 4.3 Foreningens website Som adresse vil både og fungere som foreningens webadresser. I 2011 satses på at fornyet websitet. I forhold til medlemmerne og foreningens drift er målene følgende: Bedre tilgængelighed og større nytte af sitets mange informationer. Større personlig tilknytning til foreningen mere networking. Fremme anvendelse af sitet om forskning i projektledelse. Større anvendelse af sitet til intern kommunikation i foreningen. Effektivisering af arbejdsprocesser i sekretariatet Som middel hertil er målene for det nye webprodukt bl.a.: fornyet struktur og mere åbent design fortsat afspejlende foreningens fælles designlinje, integration mellem websitet, sociale medier og administrative systemer, alle medlemmer af DPL får individuelle passwords skift til en ny og økonomisk platform for websitet og udbygning af artikeldatabasen med bl.a. artikler fra symposier. Redaktionen for tidsskriftet vil bidrage til en blog på websitet se punkt 4.4 for at fremme dialogen mellem medlemmerne. Den engelske website vil også blive fornyet samt udbygget med mere information. Udviklingen foretages med bistand fra et professionelt web-bureau. 4.4 Anvende sociale medier Der satses i 2011 på at udbygge anvende af sociale medier. Grundlaget herfor vil være udbyggede faciliteter på foreningens website og udarbejdelse af vejledning for hvordan vi i foreningen vil initiere dialog på de sociale medier, og i hvilken grad vi vil spille med i debatter. Som led i den udbyggede kommunikationsstrategi satses på at skabe et mere dialogorienteret kommunikationsmiljø mellem foreningen og medlemmerne. Som middel hertil vil der foregå en samordning af indholdet mellem de sociale medier, websitet, R&D websitet se punkt 6.1 samt tidsskriftet. Spændende tiltag, artikler, diskussioner mm. distribueres til flest mulige medlemmer, så mange får mulighed for at engagere sig i aktuelle emner og blande sig i de igangværende debatter og dermed bidrage til at skabe et videnudvekslings-loop i foreningen. 4.5 Projekttidsskrift Tidsskriftet Projektledelse vil i 2011 udkomme fire gange. Tidsskriftet distribueres til medlemmerne samt til skiftende målgrupper. Udgivelsen forestås af redaktionsgruppen og finansieres af tilskud fra DPL samt 20

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere