Indhold. 0. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 0. Introduktion"

Transkript

1 1

2 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats 1.8 Regionale programmer 1.9 Young Crew Danmark 2. PR og markedsføring 2.1 Behovsafklaring 2.2 Public relations 2.3 Samarbejdsaftaler 2.4 Informationsmateriale 2.5 Udstillinger 2.6 Medlemshvervning 2.7 Orienteringsmøder 3. Arrangementer 3.1 Mødekoordinering 3.2 Projektbesøg /Gå-hjem-møder 3.3 Halv- og heldagsseminarer 3.4 Young Crew events 3.5 Certificerede mødes 3.6 Årligt Projektforum 3.7 Konferencer med Ingeniøren Information 4.1 Medlemssekretariat Medlemsudsendelser 4.3 Foreningens website 4.4 Anvende sociale medier 4.5 Projekttidsskrift 4.6 Projektlitteratur 5. Certificering Udvikling 6.1 Forskningsprogrammet Metodeudviklingen 6.3 Uddannelsesregistrering 6.4 Project Control gruppen 6.5 Andre interessegrupper 6.6 Mulig dansk Project Award 7. Symposieprojekt Internationalt 8.1 IPMA 8.2 ICEC 8.3 NORDNET 8.4 GPM 27 Foreningens budget

3 Der et to grunde til, at vi i Dansk Projektledelse (DPL) bruger energi på årligt at forberede en Handlingsplan: Den ene er, at der i henhold til vores vedtægter skal fremlægges og godkendes en Handlingsplan på den årlige generalforsamling. Til det formål kunne planen meget vel være på nogle få sider. Den anden grund er, at vi blandt de mange aktive i foreningen ønsker at give overblik over vores mange aktiviteter og give kredit over for dem, der yder en indsats. Til det formål håber vi, at den udførlige plan vil være et nyttigt værktøj. De følgende sider giver forslag til mål og aktiviteter for DPL i Sammenfattende vil vi yde et markant bidrag til at højne niveauet for dansk projektledelse på følgende måder: Styrke DPL s position som den førende, nationale forening for projektledelse og samtidig at udbygge samarbejdet til andre, der bidrager til at højne projektledelse i Danmark. Satse som målgruppe bevidst på impulser til både medlemmer og potentielle medlemmer og til andre projektinvolverede, som næppe tegner medlemskab. Forbedre strategien for kommunikation ved 1. at supplere med nye medier, 2. at åbne op for at mere information bliver generelt tilgængelig og 3. at fremme synergien på tværs mellem foreningens mange aktiviteter. Profilere faget og foreningen ved at fremme pressedækningen af emner vedr. projektledelse og videreføre samarbejdsaftaler med mediapartnere. Afholde en bred vifter af arrangementer i form af projektbesøg og seminarer samt nye mødeformer så som inspirationsmøder for certificerede. Forny foreningens website med et nyt design, der øger tilgængeligheden af informationer samt fremmer anvendelse af sitet om forskning i projektledelse. Indføre månedlige udsendelser af korte inspirationsartikler og udbygge anvendelsen af sociale medier til både faglig debat og information om hvad, der foregår i foreningen. Videreføre det høje niveau for tidsskriftet Projektledelse som en vigtig inspirationskilde også ved at gøre bladet tilgængeligt på foreningens website. Forstærke anvendelsen af IPMA Certificering på både dansk og engelsk som et vitalt middel for virksomheders professionalisering af ledelsen af projekter. Udbrede tilbuddet om IPMA baseret registrering af uddannelsesprogrammer som støtte til behovsbaseret valg af uddannelse og til inspiration for udbydere. Parallelt med at yde den brede vifte af services, vil der i 2011 foregå en udvikling af grundlaget for foreningens virke frem til 2015, herunder at evaluere de overordnede mål, virkemidler og aktiviteter samt at skabe grundlag for en stadig fornyelse af foreningens organisation og ressourcer. 3

4 1.1 Foreningens grundlag Missionen for Dansk Projektledelse (DPL) er på tværs af brancher at yde et markant og synligt bidrag til at fremme og forbedre ledelsen af projekter og af projektbaserede virksomheder. Udtrykket projekt bruges om løsningen af mere eller mindre komplekse opgaver over en tidsbegrænset periode med involvering af forskellige typer af ressourcer og interessenter. At bruge projektledelse til håndtering af opgaven betyder, at der udøves en bevidst ledelsesindsats, som omfatter både planlægning og styring af projektarbejdet og ledelse over for alle involverede i projektet til fremme af, at et projekt lykkes. Visionen for Dansk Projektledelse er, at også ledelsen af projekter tages alvorligt. Vi tager projekter og deres indhold alvorligt men der er potentiale i at tage ledelsen (endnu) mere alvorligt! Som midler til at fremme ledelse af projekter satser DPL både på det ledelsesfaglige og på at virke som interesseorganisation. Målgruppen for DPL omfatter fire segmenter: 1. Nøglepersoner i virksomheder så som ansatte i projektkontorer samt projektkonsulenter og undervisere, der ønsker inspiration til at udvikle ledelsen af projekter og projektbaserede virksomheder inkl. kompetenceudvikling. 2. Projektledere og projektejere, der ønsker inspiration til at udøve bedre ledelse af egne projekter og udvikling af egne kompetencer. 3. Programledere, projektchefer og andre virksomhedsledere, der ønsker inspiration til at udøve bedre ledelse af egne programmer og porteføljer samt opnå et bedre samspil mellem virksomhedens strategi og projektorientering. 4

5 4. Andre i både den private og den offentlige sektor, der påvirker vilkårene for projektledelse eller hvis forståelse for ledelse af projekter er vigtig for nyttiggørelsen af kompetent ledelse af projekter. Den samlede og ret så brede målgruppe vil omfatte to kategorier hvad angår medlemsskab: Nuværende og potentielle medlemmer som er det mindste, men et centralt segment. Det drejer sig om målgruppe 1 samt 2 og 3 hvad angår personer, der har valgt faget projektledelse som karrierevej og/eller som satser på certificering. Projektinvolverede uden interesse i medlemskab som udgør langt det største segment, som også er vigtigt i forhold til DPL s mission. Det segment omfatter målgruppe 4 samt personer fra målgruppe 2 og 3, som mere identificerer sig med egen fagorganisation, men gerne vil inspireres til bedre projektledelse. Hovedparten af det, vi i Dansk Projektledelse tilbyder af muligheder for at forbedre ledelse af projekter, henvender sig til alle fire segmenter og til både medlemmer og ikkemedlemmer. Ud fra erkendelsen af, at ikke alle med interesse for projektledelse er potentielle medlemmer af DPL, er det valgt frem til 2015 at accentuere en todelt strategi for udviklingen af DPL som interesseorganisation: 1. Vi styrker DPL på alle ledder. Det er vigtigt at DPL bliver styrket for at leve op til missionen. Det sker ved at opnå flere medlemmer for at være en troværdig repræsentant for dansk projektledelse, styrke bestyrelsen, så den repræsenterer hele målgruppen, fremskaffe flere ressourcer til at drive og udbygge ydelserne og fortsætte professionaliseringen af foreningens virke og ydelser. 2. Vi går på tværs for at nå mere. 5

6 For at opnå mere i forhold til missionen og visionen er der brug for at gå endnu mere på tværs ud over hvad der i DPL har været tradition for i en årrække. Det sker ved at udbygge samarbejde med andre foreninger med fokus på projektledelse. Det gælder indgåelse af aftaler med brancheforeninger om at formidle DPL s ydelser til deres medlemmer. Som nævnt i introduktionen til Handlingsplanen, vil der i 2011 foregå en afklaring af grundlaget for foreningens virke frem til 2015, herunder at evaluere de overordnede mål, virkemidler og aktiviteter samt at skabe grundlag for en stadig fornyelse af foreningens organisation og ressourcer. 1.2 Indsatsområder For at fremme den værdi, som medlemmer og andre får ud af foreningens aktiviteter forbedrer vi kommunikationsstrategien på tre måder: Vi supplerer de hidtidige aktiviteter i form af websitet, medlemsbreve, tidsskriftet Projektledelse og foreningens arrangementer med bl.a. udsendelse af inspirationsartikler og større anvendelse af sociale medier. Vi åbner op for, at flere informationer bliver generelt tilgængelige via websitet og tilmelding til mailgrupper. Eksempelvis vil tidsskriftet kunne læses elektronisk på websitet. Samtidig udbygges og profileres de services, der er forbeholdt medlemmer. Vi fremmer synergien på tværs mellem foreningens aktiviteter. Eksempelvis ved at artikler i tidsskriftet følges op af inspirationsblade som følges op af en diskussion via et socialt medie og/eller et arrangement. Målet herfor er både at fremme videndeling på tværs mellem medlemmer og andre og gennem en udvidet aktivitetsportefølje at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye. Perspektivet for at supplere aktiviteterne, åbne op for informationen og fremme synergien er også, at det øger nytten af at benytte foreningen som platform for markedsføring af serviceydelser inden for projektledelse og dermed muligheden for indkomst til foreningen. Som et yderligere virkemiddel vil vi videreføre, at der for hvert halvår udvælges et fælles tema, som behandles ved flest mulige aktiviteter. Det gælder eksempelvis i tidsskriftet, ved arrangementer, via netværksgrupper og måske i bøger. Ideen med at arbejde ud fra et fælles tema er også at opnå større synergi mellem foreningens ydelser i forhold til medlemmer og andre interesserede. Vi forventer ved en sådan mere målrettet indsats at kunne yde mere markante bidrag til at løfte kompetenceniveauet for projektledelse her i landet. Hovedtema for første halvår af 2011 Som fælles tema fokuseres på virtuel projektledelse også kaldet at lede projekter på distance. Der er tre områder, hvor en sådan form for ledelse kræver mere: Der er brug for en mere konsekvent anvendelse af projektledelsens metoder og værktøjer. Der er brug for at vælge egnede teknologier, der kan understørre den virtuelle kommunikation. Der er brug for at fokusere mere på de sociale aspekter, når flere af de kanaler, vi sender på ved fysisk samvær, ikke fungerer. 6

7 Til uddybning af temaet henvises til temaintroduktionen på Hovedtema for andet halvår af 2011 Som fælles tema er her valgt at lede virksomhedens projektportefølje. Umiddelbart er det et emne for virksomhedsledelsen, herunder projektchefer og projektledelseskontorer. For den enkelte projektledere er det også vigtigt at kunne spille sammen med porteføljeledelsen. Blandt de problemstillinger, der ventes behandlet kan nævnes følgende: Vurdering af virksomhedens modenhed hvad angår ledelse af projektporteføljer. Den strategiske udvælgelse og prioritering mellem projekter og re-prioritering. Fordeling af ressourcer mellem virksomhedens projekter og re-fordeling. Organisatoriske og samarbejdsmæssige tiltag til fremme af porteføljeledelsen. Projektmodeller og IT systemer til understøttelse af porteføljeledelsen En uddybning af efterårets tema præsenteres fra juni på websitet. Indsatsområder og samspil mellem disse Til fremme af kvalitet og effektivitet satser vi fortsat på at segmentere målgrupperne for DPL og at differentiere aktiviteter/produkter i forhold til målgrupperne. De konkrete indsatsområder svarer til Handlingsplanens indholdsfortegnelse: 1. Foreningen generelt 2. PR og markedsføring 3. Arrangementer 4. Information 5. Certificering 6. Udvikling 7. Symposieprojekter 8. Internationalt De konkrete tiltag inden for hvert af disse indsatsområder er specificeret i de følgende afsnit af handlingsplanen. I 2011 vil der som nævnt blive fokuseret på at fremme synergien mellem indsatsområderne og de tilhørende produkter. Middel hertil er kommunikationsstrategien og de fælles hovedtemaer et andet er en udbygget anvendelse af de tværgående fora i foreningen, herunder programledermøder og planlægningsseminarer. 1.3 Organisationsform DPL s stigende professionalisering i produkter og ydelser betyder, at også organisationsog samarbejdsformen i DPL i stigende grad professionaliseres. Et middel hertil er yderligere at fokusere bestyrelsens rolle på strategiske aspekter og samtidig styrke den operationelle foreningsdirektør og programledergruppe. Sigtet med opdelingen er også at aktivere flere i at håndtere foreningens aktiviteter. I lyset af disse principper blev DPL for fire år siden organiseret som vist på diagrammet. Som hovedregel vil en person ikke være medlem af bestyrelsen og samtidigt fungere som programleder eller varetage anden central opgave i forhold til foreningens drift. Hvis et 7

8 medlem af bestyrelse er eller udpeges til programleder eller påtager sig en anden, større ledelsesopgave, udtræder den pågældende af bestyrelsen. Alle programledere og projektledere refererer til foreningsdirektøren. Det centrale kommunikationsforum for de opperationelle aktiviteter er de månedlige programledermøder. IPMA Certificeringsprogrammet har i henhold til IPMA s retningslinjer en særskilt organisation med egen styregruppe og ledelse. Formanden for Certificeringsstyregruppen refererer direkte til foreningens bestyrelse (se yderligere afsnit 5). Som led i en stadig professionalisering af DPL s virke vil der fortsat blive sørget for en høj grad af integritet og habilitet på alle niveauer i foreningens organisation. Herunder er det et krav til alle, at der ikke sker sammenblanding af foreningen og egen virksomhed, når man frivilligt eller mod betaling optræder for foreningen henholdsvis for egen virksomhed. Midler hertil vil være at formulere og efterleve et værdisæt for foreningen, at indarbejde habilitetskravet i aftaler om ydelser til foreninger og at integritet og habilitet løbende tages op i foreningens ledende enheder. Til fremme heraf udpeges blandt medlemmerne af bestyrelsen se nedenfor en intern revisor, som i forhold til integritet og habilitet har følgende opgaver: Føre tilsyn med habilitet i foreningens bestyrelse, ledelse, sekretariat, enheder. Rejse principielle spørgsmål om habilitet og integritet. Medvirke til overvejelser og debat om etik eksempelvis ansvarlighed og troværdighed i foreningens regi. 1.4 Ledelsesfunktioner Bestyrelsen på 7 medlemmer udpeger blandt dens medlemmer formand, næstformand og intern revisor. Bestyrelsens opgaver er sammenfattende: Forestår udvikling af strategien for foreningen og følger op herpå. Bidrager til og godkender foreningens årsberetning, årsregnskab, handlingsplan og årsbudget. Sikrer stabilitet for foreningens nuværende og fremtidige organisation, herunder bemanding af ledelsesfunktioner. Sparrer med foreningsdirektøren og programledere i forhold til foreningens drift Godkender aftaler om sekretariatsassistance samt aftaler med/planer for selvejende enheder, herunder certificering, NCB/metodeudvikling, symposium og andre. Godkender principperne i det fælles grundlag for regionalgrupper. På skift kvartalsvis følger op på de enkelte programmer, herunder certificeringen. Godkender ændringer af budgettet på over kr Ud over at fremme integritet og habilitet på alle niveauer her den interne revisor følgende opgaver i forhold til foreningens økonomi: Følger op på i hovedtræk på økonomien for foreningen og de enkelte enheder. Attesterer fakturaer vedr. sekretariatsassistance fra fangel Consulting as. 8

9 Programledergruppe/møder Organisationsdiagram Generalforsamling Bestyrelse Sekretariatsfunktion Aktivt medvirkende Region Nord, Midt, Syd, Sjælland Færøerne Young Crew Styregruppe PR / Hvervning Arrangementer Foreningsdirektør Certificeringsledelse Markedsføring Procedureudvikling Assessorforhold Projekt-websitet Anvende sociale medier Projekttidsskrift Projektlitteratur Forskningsprogrammet Metodeudvikling Uddannelsesregistrering Interessegrupper IPMA Niveau A Certificering IPMA Niveau B Certificering IPMA Niveau C Certificering IPMA Niveau D Certificering Symposieprojekter Kontakt IPMA / ICEC / NORDNET /GPM IPMA A/B/C Recertificering 9

10 Afgiver bemærkninger til regnskab og budget og rejser principielle spørgsmål Sparrer med foreningsdirektøren vedrørende foreningens økonomi. Der planlægges kvartalsvise bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne fokuserer på principielle spørgsmål for foreningen og fremtidige tiltag. Desuden ventes bestyrelsen at tage aktiv del i de halvårlige planlægningsseminarer se nedenfor. Til at forestå den operationelle drift af foreningen udpeger generalforsamlingen på indstilling fra bestyrelsen foreningsdirektøren, der forestår den løbende ledelse i foreningen med reference til bestyrelsen. Direktøren planlægger bestyrelsesmøder sammen med formanden og næstformand og deltager i møderne. For udpeges Morten Fangel til at fortsætte som foreningsdirektør. Programledergruppen omfatter foreningsdirektøren, repræsentanter for DPL sekretariatet samt aftalte program-/projektledere. Der indgås aftaler med program- /projektlederne om de har status af faste medlemmer og derfor deltager i behandling af eget område og yder sparring på øvrige områder, eller om program-/projektledere er ad hoc deltagere fortrinsvis ved behandling af eget område. Formand, næstformand og/eller intern revisor deltager som hovedregel i programledermøderne. Andre ressourcepersoner kan deltage på forslag fra foreningsdirektøren. Sammen med formændene for regionalgrupperne arrangeres en separat møderække fortrinsvis som webmøde. Halvårligt arrangerer direktøren sammen med medarrangører heldags planlægningsseminarer, hvor foreningens strategier afklares og programområder bearbejdes. De inviterede deltagere er bestyrelsen, programlederne, berørte sekretærer og andre aktive, herunder flere repræsentanter for regionerne og programmer/projekter. Der videreføres hhv. etableres grupper til varetagelse af følgende programmer /projekter, hvis opgaver er nærmere beskrevet i handlingsplanens enkelte afsnit: Region Nord ( ) Region Midt ( ) Region Syd ( ) Region Sjælland ( ) Region Færøerne ( ) Young Crew programmet (1.9) Public Relation ( ) Medlemshvervning (2.6) Arrangementer ( ) Projekt-websitet (4.3) Bruge sociale medier (4.4) Projekttidsskrift (4.5) Projektlitteratur (4.6) Forskningsformidling (6.1) Metodeudvikling (6.2) Uddannelsesregistrering (6.3) Project Control gruppen (6.4) IPMA Project Award gruppen (6.5) Interessegrupper Symposieprojekter (7) 10

11 Internationale repræsentanter (8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4). Certificeringen (5) For hvert program udarbejdes årlige programplaner, der omfatter introduktion/baggrund, målbeskrivelse i forhold til de fælles temaer og andet. Endvidere beskrivelse af indsatsområder, hovedtidsplan, organisation med opgavefordeling samt budget i forhold til kvartaler. Planerne gøres tilgængelige for alle aktive i foreningen. Tilsvarende udarbejdes for projekter under programmerne og for andre projekter projektplaner efter samme mønster. Der delegeres til selvstændige enheder med eget økonomisk ansvar, herunder certificeringen, metodegruppen, uddannelsesregistrering og symposieprojektet. 1.5 Sekretariatsfunktionen Foreningens sekretariat vil fortsat blive varetaget af foreningens partner og leverandør, fangel Consulting as, som vil udbygge sekretariatets kapacitet til varetagelse af både løbende og nye opgaver. Det fremgår af websitet, hvem der i sekretariatet er ansvarlig for hvilke opgaver. Arbejdet i foreningens programmer/projekter vil også blive assisteret af lønnede studerende eller andre, der ikke er ansat hos Fangel. For yderligere at synliggøre foreningen og lette serviceringen af medlemmerne er foreningens kontor på Symbion fortsat fast bemandet. Sekretariatsfunktionen styrkes endvidere ved videreudvikling af CRM systemet. En foreningshåndbog som værktøj for de aktive i foreningen ajourføres løbende på en lukket del af websitet. I løbet af 2011 udvikles en plan for fremtidige organisering og placering af sekretariatet. 1.6 Foreningens økonomi I 2011 fortsættes med at oplyse både pris for medlemmer og ikke medlemmer. Formålet er at gøre det attraktivt at tegne medlemskab ved at give rabatter på arrangementer af samme størrelsesorden som medlemskontingenter. For IPMA Certificeringen er medlemsrabatten kr for Niveau C, B og A og kr. 600 for Niveau D. For at få rabat ved deltagelse i certificeringen forudsættes, at der er betalt kontingent for et helt års medlemskab. Ved Generalforsamlingen 2010 blev vedtaget følgende kontingenter for gældende for 2011 alle beløbene er ekskl. moms: Kr for personligt medlemskab en forhøjelse på kr Kr for gruppemedlemskab, hvor en virksomhed repræsenteres af en kontaktperson og op til yderligere 4 navngivne personer en forhøjelse på kr Kr for hver yderligere navngivet person, som er tilknyttet en virksomheds gruppemedlemskab en forhøjelse på kr. 80. Kr. 400 for studerende inkl. Ph.d.-studerende, for arbejdsledige og for medlemmer fra de øvrige nordiske projektforeninger Finland, Island, Norge eller Sverige samt for arbejdsledige uændret. 11

12 Som kontingenter for 2012 foreslås ved Generalforsamlingen 2011 vedtaget uændret kontingent i forhold til 2010 alle beløbene er ekskl. moms: kr for personligt medlemskab. kr for gruppemedlemskab, hvor en virksomhed repræsenteres af en kontaktperson og op til yderligere 4 navngivne personer. kr for hver yderligere navngivet person, som er tilknyttet en virksomheds gruppemedlemskab. kr. 400 for studerende inkl. Ph.d.-studerende, for arbejdsledige og for medlemmer fra de øvrige nordiske projektforeninger Finland, Island, Norge eller Sverige samt for arbejdsledige. Både for foreningens løbende administration og medlemsservice, der finansieres af medlemskontingenter og betaling for annoncer og arrangementer, er budgetteret med overskud på kr og dermed en konsolidering. Se hovedbudgettet på side 29. For de økonomisk selvstændige enheder er budgetteret med følgende: IPMA Certificeringen Indtægter , udgifter , overskud NCB/metodegruppen Indtægter , udgifter , overskud IPMA Registrering Indtægter , udgifter , overskud Symposier/bogsalg Indtægter , udgifter 0, overskud Størrelsen af vederlag til fangel Consulting, til assessorer og andre ressourcepersoner vil være af samme størrelse som i regnskabet for 2010 dog med nogen forskydning fra fangel mod andre ressourcepersoner. 1.7 Ressourceindsats Til varetagelse af de ledende, koordinerende og servicerende funktioner i DPL satses i 2011 på et uændret niveau i forhold til det foregående år men med en forskydning fra betalt indsats fra Fangel mod betalt indsats fra andre. Det indebærer følgende budgetterede timeindsats i 2011: timers ubetalt indsats af bestyrelsens medlemmer og lederne af regionalgrupper, programgrupper og projektgrupper timers betalt indsats af programledere, projektledere mv. ekskl. fangel konsulentindsats fra fangel timers sekretariatsassistance fra fangel timer i alt i Forudsætningen for at realisere denne indsats og dermed intentioner og aktiviteter i Handlingsplan 2011 er, at de mange aktive påtager sig yderligere opgaver og/eller at flere medlemmer bliver engageret. Hvad angår de aktive i foreningen satses fortsat på god synergi mellem den blanding af projektfolk fra virksomheder, konsulenter og undervisere, som har skabt de hidtidige resultater i foreningen. Foreningens linje er delvis at yde vederlag til de, der påtager sig opgaver af administrativ eller driftsmæssig karakter ud over hvad der forventes på frivillig basis af de pågældende. 12

13 1.8 Regionale programmer De regionale programmer for Region Nord, Region Midt, Region Syd samt Færøerne videreføres og udvikles. I 2011 vil der blive arbejdet på at etablere regionalgrupper på Sjælland og i Grønland. Hovedstadsområdet serviceres via den arrangementsgruppe, der er nævnt under 1.4 i samspil med programledermøderne. For hver region vælges årligt en koordinerende regionalgruppe. Spillereglerne for de regionale enheder fremgår af det Fælles grundlag for regionale enheder, som findes på Regionalgrupperne styrkes både ved at stille midler til rådighed og ved at basere stadig flere aktiviteter i DPL på regionernes initiativer. Regionerne opfordres til at udvikle aktiviteter, der er bedst egnede for det pågældende område. De vigtigste aktiviteter pr. region beskrives under 3. Arrangementer. Økonomien for regiongrupper i Jylland-Fyn og evt. på Sjælland håndteres som en del af foreningens samlede økonomi mens Færøerne og evt. Grønland varetager egen økonomi på grundlag af delvis tilbageførte kontingentindtægter fra de to regioner. Regionerne får stillet midler til rådighed i henhold til aktivitetsbaserede budgetter. Det prioriteres at stille ekstra midler til rådighed, hvis regionerne i løbet af året vil initiere yderligere medlems- eller PR-aktiviteter. 1.9 Young Crew Danmark YC programmets har haft som formål at fremme interessen for projektledelse hos unge, samt støtte og inspirere unge projektledere. Målgruppen er fortrinsvis projektledere under 35 år, samt studerende inden for projektledelse eller med interesse i projektledelse. Det afklares i løbet af 2011 hvor stor interessen er for at videreføre målrettede aktiviteter på området. 13

14 2.1 Behovsafklaring Der vil foregå en løbende afklaring af tendenser inden for projektledelse og af behovet for initiativer i DPL på følgende måder: Afholdelse af de halvårlige planlægningsseminarer for alle aktive i foreningen. Invitere kontaktpersoner i medlemsgrupper til halvårlige sparringsmøder. Invitere repræsentanter for virksomheder, der bruger IPMA Certificeringen, til halvårlige kontaktmøder. 2.2 Public Relations Der er behov for at markedsføre DPL på foreningens samlede tilbud. Fokus vil stadig være på foreningens primære produkter som certificering, seminarer og tidsskrift - men også på de mindre konkrete aktiviteter som netværk, karriereudvikling, prestige, identifikation og sparring. Det sidste er elementer, det er essentielt at synliggøre i foreningens brand, for at tiltrække flere medlemmer og ikke mindst fastholdes nuværende. PR-programmets mål er at opnå et PR-mæssigt gennembrud for Dansk Projektledelse som brand og for projektledelse som fag ved at gennemføre en integreret og finansieret kampagne, på tværs af foreningens øvrige programmer. Virkemidlerne hertil er følgende: PR-aktiviteter baseret på netværk til relevante journalister, og forsyne disse med nyhedsmails. Samarbejdsaftaler med PR-partnere og varetage løbende samarbejde med disse. Pressemeddelelser udarbejde konceptbeskrivelse og påbegynde forsøg med målrettede, selvskabte nyheder på basis af f.eks. medlemsundersøgelser. Udsende 1-3 pressemeddelelser, samt pressemeddelelser ved arrangementer. 14

15 Assistere de programmer, der annoncerer, med overordnede kampagneplaner og indgåelse af fordelagtige aftaler med medier om annoncer. Artikler i aviser & blade formidles ved at assistere med formulering/formidling. Der vil endvidere blive udarbejdet en politik for udsendelse af pressemeddelelser og gennemarbejdede artikeloplæg. Budgetterne for annoncering forestås af foreningens arrangementskoordinator hhv. certificeringsorganisationen. 2.3 Samarbejdsaftaler I foreningen har vi tradition for at indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger og brancheorganisationer. Enten ad hoc eller aftaler om et løbende samarbejde. Det gældende samarbejde med Dansk IT og IDA Lederforum tilstræbes udbygget. Der vil yderligere blive arbejdet på at indgå minimum tre andre konkrete aftaler. Ved udvælge af nye samarbejdspartnere lægges vægt på, at der er tale om et match, hvor DPL s ydelser supplerer hvad partnerne selv disponerer over og omvendt. 2.4 Informationsmateriale Informationsfolder og slideserie vil blive ajourført også under hensyn til, at der sker omlægning mod elektronisk markedsføring. Se punkt 2.6. Foreningens website, projekttidsskriftet, foreningsplakater og invitationer til arrangementer er fortsat vigtige medier for foreningens markedsføring. 2.5 Udstillinger DPL s udstillingsvæg vil løbende blive ajourført. Benyttes ved foreningens større arrangementer men gerne også i medlemsvirksomheder. Udstillingsvæggen er suppleret med bannere som nemt kan transporteres. 2.6 Medlemshvervning Målet i 2011 er at konsolidere antallet af medlemmer på 2100 ved udgangen af I 2011 satses på en yderligere forskydning mod elektronisk markedsføring. Nøglen hertil at vil være opbygning af mailgrupper og brug af sociale medier. Endvidere viderefører sekretariatet den løbende salgsindsat ved kvartalsvis at distribuere tidsskriftet sammen med andet aktuelt materiale til deltagerne i efteruddannelseskurser besøgende på konferencesteder, og omkring 500 nye modtagere, herunder virksomheder, der annoncerer efter projektledere. 2.7 Orienteringsmøder Som en service over for både potentielle medlemmer og nye medlemmer videreføres rækken af åbne orienteringsmøder. Ved møderne gives indsigt i, hvordan virksomheder og enkelt medlemmer kan få (endnu) mere ud af deres medlemskab. Møderne holdes normalt kl i forlængelse af møderne om IPMA Certificering. 15

16 3.1 Mødekoordinering Ved planlægning af arrangementer prioriteres i 2011 at inddrage udenlandske medvirkende både fra norden og internationalt. Foreningen vil videreføre traditionen med afholdelse af en række gratis projektbesøg som gå-hjem-møder for medlemmer, betalte halv- og heldagsseminarer og dedikerede inspirationsmøder for IPMA Certificerede. Parallelt hermed ønsker vi at udvikle nye former for arrangementer med fokus på netværksdannelse. Også mulighederne for at afholde virtuelle arrangementer vil blive undersøgt og afprøvet. Foreningens mål for 2011 er at der afholdes mindst 24 medlemsarrangementer. Heri er medregnet arrangementer, som forestås af de danske regionalgrupper og Young Crew samt gentagelser af seminarer fra symposiet. Kvalitetsmålet er under et 4,2 på en skala fra 1 til 5. Som det fremgår af side 29 budgetteres med mødeindtægter på i alt kr og mødeudgifter på kr Dertil kommer på udgiftssiden kr til regionale årsmøder mv. som er indeholdt i kontoen DPL Generelt. Altså i alt et tilskud til mødeaktiviteter på kr eller kr pr. aktivitet forudsat de 24 arrangementer. Arrangementerne i hovedstadsområdet udvikles og koordineres ved halvårlige udviklingsseminarer afholdt i december (det forudgående år) og i juni. 16

17 Arrangementerne i regionerne planlægges af hver regionalgruppe og koordineres ved halvårlige, fælles møder for alle regionalgrupperne. Arrangementerne vil blive samordnet af sekretariatets arrangementskoordinator. Seminarer annonceres ved individuelle trykte brochureblade og via elektroniske medier gå-hjem-møder og andre gratisarrangementer annonceres kun via elektroniske medier. Regionalgrupperne opfordres til yderligere at bidrage til salgsindsatsen sekretariatet assisterer. De foreliggende retningslinjer for møde- og seminararrangører vil trinvis blive ajourført på baggrund af indhøstede erfaringer. 3.2 Projektbesøg / Gå-hjem-møder Der afholdes en række projektbesøg i typisk virksomheder i form af gå-hjem-møder eller en anden form på et par timer. Møderne er gratis for navngivne medlemmer mens der opkræves vederlag på kr. 500 ekskl. moms fra øvrige, også fra ikke-medlemmer fra virksomhederne, der har gruppemedlemskab. Målet er mindst 10 arrangementer fordelt med halvdelen i foråret og efteråret. Regionernes årsmøder medregnet som på-hjem-møder. Ved hvert projektbesøg deltager en facilitator fra foreningen, og møderne vil blive evalueret på linje med foreningens øvrige arrangementer. Der lægges vægt på, at arrangementerne både har en faglig og en oplevelsesmæssig dimension. 3.3 Halv- og heldagsseminarer Hvad angår seminarer vil aktivitetsniveauet minimum være 14 fordelt med halvdelen i foråret og efteråret. Kriteriet for et seminar er, at det temamæssigt er smalt, så der kan gås i dybden. Temaet behandles af minimum to og helst tre af hinanden uafhængige indlægsholdere. Udbuddet af seminarer kan delvis omfatte gentagelser af vellykkede seminarer fra andre regioner, fra Symposiet eller fra tidligere år. Seminarerne vil aktivt blive anvendt til at opfordre medlemmerne til at videreføre temaerne i interessegrupper. Det vil også fremgå af indbydelserne. 3.4 Young Crew events Det afklaret i løber af 2011 i hvilken udstrækning de tidligere afholdte projektbarer og seminarer for yngre projektledere videreføres. 3.5 IPMA certificerede mødes I 2011 viderefører vi succesen med hvert halve år at afholde halvdags inspirationsmøder, hvor IPMA certificerede på niveau C, B og A får lejlighed til at mødes for at udveksle erfaringer, skabe netværk og underbygge identiteten som IPMA certificeret. 17

18 3.6 Årligt Projektforum I forbindelse med årets generalforsamling gennemføres igen et årligt Projektforum, som et arrangement for foreningens medlemmer alene. 3.7 Konferencer med Ingeniøren Samarbejdet med mediepartneren Ingeniøren videreføres med afholdelse af to fælles arrangementer: En ny konference under overskriften Project Management Across Boundaries afholdes 12. maj i Dansk Design Center. Afholde endnu en omgang af det succesfulde arrangement ProjektVærktøjsdagen den 17. november på Radisson Falkoner. 18

19 4.1 Medlemssekretariat Sekretariatet har to bemandede lokaliteter: På Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø Hos fangel Consulting, Sættedammen 4, Hillerød Foreningens postadresse er fortsat: Sættedammen 4, 3400 Hillerød. Sekretariatets telefontid er fra kl. 9 til 16. Det anbefales primært at bruge eller ved henvendelse til foreningen. 4.2 Medlemsudsendelser Der planlægges følgende fire medlemsudsendelser primo februar, primo april, medio august og primo november omfattende medlemsbrev, projekttidsskrift og enkelte brochurer. Aktuel information vil i øvrigt formidles i form af medlemsmails to gange månedligt. Fra 2011 indføres som noget nyt månedlige elektroniske udsendelser af inspirationsartikler, der indeholder en-sides artikler om aktuelle udfordringer eller muligheder inden for ledelse af projekter. Et inspirationsblad kan eksempelvis bygge videre på en artikel i tidsskriftet, et afholdt arrangement eller en inspiration fra en international konference. Typisk følges et udsendt blad op med et diskussionsforum på et socialt medie. 19

20 På foreningens website udbygges tilbuddene om, at medlemmerne kan tilkendegive interesse for at modtage information om udvalgte temaer vedr. projektledelse (Mailgrupper). 4.3 Foreningens website Som adresse vil både og fungere som foreningens webadresser. I 2011 satses på at fornyet websitet. I forhold til medlemmerne og foreningens drift er målene følgende: Bedre tilgængelighed og større nytte af sitets mange informationer. Større personlig tilknytning til foreningen mere networking. Fremme anvendelse af sitet om forskning i projektledelse. Større anvendelse af sitet til intern kommunikation i foreningen. Effektivisering af arbejdsprocesser i sekretariatet Som middel hertil er målene for det nye webprodukt bl.a.: fornyet struktur og mere åbent design fortsat afspejlende foreningens fælles designlinje, integration mellem websitet, sociale medier og administrative systemer, alle medlemmer af DPL får individuelle passwords skift til en ny og økonomisk platform for websitet og udbygning af artikeldatabasen med bl.a. artikler fra symposier. Redaktionen for tidsskriftet vil bidrage til en blog på websitet se punkt 4.4 for at fremme dialogen mellem medlemmerne. Den engelske website vil også blive fornyet samt udbygget med mere information. Udviklingen foretages med bistand fra et professionelt web-bureau. 4.4 Anvende sociale medier Der satses i 2011 på at udbygge anvende af sociale medier. Grundlaget herfor vil være udbyggede faciliteter på foreningens website og udarbejdelse af vejledning for hvordan vi i foreningen vil initiere dialog på de sociale medier, og i hvilken grad vi vil spille med i debatter. Som led i den udbyggede kommunikationsstrategi satses på at skabe et mere dialogorienteret kommunikationsmiljø mellem foreningen og medlemmerne. Som middel hertil vil der foregå en samordning af indholdet mellem de sociale medier, websitet, R&D websitet se punkt 6.1 samt tidsskriftet. Spændende tiltag, artikler, diskussioner mm. distribueres til flest mulige medlemmer, så mange får mulighed for at engagere sig i aktuelle emner og blande sig i de igangværende debatter og dermed bidrage til at skabe et videnudvekslings-loop i foreningen. 4.5 Projekttidsskrift Tidsskriftet Projektledelse vil i 2011 udkomme fire gange. Tidsskriftet distribueres til medlemmerne samt til skiftende målgrupper. Udgivelsen forestås af redaktionsgruppen og finansieres af tilskud fra DPL samt 20

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere