KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE"

Transkript

1 Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold til eksempelvis K03, hvor der tillige er foretaget en række ændringer i kontraktens materielle indhold for i højere grad end eksempelvis K03 at understøtte en agil tankegang. Som følge heraf er nogle af de sanktioner, Kunden er udstyret med i eksempelvis K03, enten fjernet eller reduceret. Regulering af drift og optioner er ikke temaer som er reguleret i denne aftale. Brugen af kontraktskabelonen kræver at en række bilag skal udarbejdes. KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE ( BBD Agil 2013 ) Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren)

2 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER BAGGRUND OG FORMÅL LEVERANCEN KUNDENS IT-MILJØ LEVERANCENS UDFØRELSE ÆNDRINGER INTERNE TEST, AFPRØVNING OG GODKENDELSE SAMARBEJDSFORHOLD OG BEMANDING INDSIGT KUNDENS DELTAGELSE BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER LEVERING IBRUGTAGNING, OVERTAGELSE OG RISIKO VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT DRIFT SERVICEMÅL AUDIT SIKKERHED VEDERLAG INCITAMENTER BETALINGSBETINGELSER GARANTIER PERSONDATALOVGIVNINGEN LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE KUNDENS OPHÆVELSE KUNDENS MISLIGHOLDELSE ERSTATNING OG FORSIKRING FORCE MAJEURE RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL, DOKUMENTATION OG ANDET MATERIALE BESKYTTET AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN UDTRÆDEN OG MIDLERTID STANDSNING FORPLIGTELSER VED OPHØR FORTOLKNING OG KONTRAKTSTYRING TVISTER UNDERSKRIFTER...27

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 3a. Bilag 3a.i. Bilag 3a.ii. Bilag 3b. Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Tidsplan Kundens it-miljø samt krav til udviklingsmiljø Leverancebeskrivelse Kundens Behovsopgørelse Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov Kundens Kravliste Leverandørens Overordnede Løsningsbeskrivelse Dokumentation Ændringshåndtering Test og Prøver Den Agile Metode og samarbejdsorganisation Leverandørens projektorganisation og indsigt Kundens projektorganisation og indsigt Vedligeholdelse og support Servicemål Forpligtelser ved ophør Vederlag og betalingsplan samt øvrige priser Incitamenter Licensbetingelser mv.

4 1. DEFINITIONER Absolutte Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som Kunden har angivet som nødvendige for opfyldelsen af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov samt eventuelle tekniske forudsætninger for anskaffelsen. Agile Metode Den i Bilag 7 valgte og beskrevne metode for udvikling af Leverancen. Arbejdsdag Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Behovsopgørelse Kundens overordnede krav til Leverancen, jf. Bilag 3a. Behovsopgørelsen indeholder Kundens Kravliste og en beskrivelse af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov, som Leverancen skal understøtte. Delleverance En afgrænset del af Leverancen, der overtages og eventuelt ibrugtages særskilt. En Delleverance kan omfatte en eller flere Iterationer. Fejl Der foreligger en Fejl i det leverede, såfremt den i en Delleverance leverede del af Leverancen ikke opfylder de i Leverancebeskrivelsen (dog bortset fra Øvrige Krav som er bortfaldet inden Overtagelse) og Kontrakten i øvrigt fastsatte krav og forpligtelser, herunder de af Leverandøren givne garantier, eller i øvrigt ikke har den kvalitet eller fungerer, som Kunden kunne forvente på grundlag af Kontrakten, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. God it-skik En af it-branchen alment accepteret god udførelse inden for et bestemt område. Ibrugtagning Den dag, hvor Kunden tager en Delleverance i brug til daglig afvikling af sine forretningsmæssige opgaver. Interne Test Interne Test er en indarbejdet del af den agile proces. Interne Test foretages løbende i forbindelse med udviklingsprocessen som led i hver enkelt Iteration med henblik på at teste, om de fastlagte acceptkriterier til ydelserne omfattet af de enkelte Iterationer er opfyldt. Iterationer Forholdsvis korte projekttrin. Varigheden aftales Parterne imellem som et led i anvendelse af den Agile Metode. En Iteration afsluttes med en Intern Test. Kontrakten Denne Kontrakt med bilag og alle senere ændringer og tillæg. Kravliste Liste over Kundens udarbejdede krav til Leverancen i prioriteret rækkefølge, jf. Bilag 3a.ii. Kundespecifikt Programmel Programmel, der ikke i Bilag 3 rubriceres som Standardprogrammel.

5 Leverancen Alle ydelser omfattet af Kontrakten, der skal leveres af Leverandøren senest ved Overtagelse af den sidste Delleverance i Projektet. Vedligeholdelse og support er ikke en del af Leverancen, selvom den eventuelt udføres forud for Overtagelse. Leverancebeskrivelse Ved Kontraktens indgåelse udgøres Leverancebeskrivelsen af Kundens Behovsopgørelse og Leverandørens Overordnede Løsningsbeskrivelse. Leverancebeskrivelsen justeres løbende i forbindelse med Projektets gennemførelse som et led i anvendelsen af den Agile Metode, jf. punkt 5 og punkt 6. Mangel Se definitionen af Fejl. Overtagelse Den dag hvor Leverandøren består overtagelsesprøven for en Delleverance, eller Kunden tager hele eller dele af en Delleverance uberettiget i brug, jf. punkt Parterne Ved Parterne forstås Kunden og Leverandøren og ved Part en af disse. Programmel Består af Kundespecifikt Programmel og/eller Standardprogrammel. Projektet Det af Kontrakten omfattede projekt vedrørende Leverancen samt vedligeholdelse og support, jf. punkt 3. Standardprogrammel Programmel der hverken er tilpasset, tilrettet eller udviklet specielt til Kunden i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. Øvrige Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som ikke udgør Absolutte Krav. Ændring Ændringer som ligger udenfor den Agile Metode, og som er beskrevet i punkt BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Indledning Kontrakten regulerer Leverandørens og Kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med gennemførelse af et it-projekt (Projektet) for Kunden. Gennemførelsen af Projektet vil ske med hovedvægt på Leverandørens udviklings- og implementeringsydelser og i nær sammenhæng med Leverandørens rådgivning og styring af Projektet. Projektet gennemføres som et agilt forløb under anvendelse af den Agile Metode. 2.2 Baggrund, formål samt beskrivelse af Leverancen [Beskriv baggrunden for indgåelse af Kontrakten, herunder baggrunden for at tilrettelægge Projektet under anvendelse af en agil metode, og Kundens formål med Projektet, herunder vigtige forretningsmæssige mål og behov.]

6 3. LEVERANCEN 3.1 Omfang Leverandøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3). Leverancens omfang kan alene ændres inden for de rammer og i overensstemmelse med de principper, der er forudsat og beskrevet i punkt Leverandørens leveranceansvar Generelt Det overordnede leveranceansvar påhviler Leverandøren, idet Kunden dog har et medansvar for Projektets gennemførelse. Leverandøren skal levere ydelser, der besidder de egenskaber og opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten samt de ændringer der aftales undervejs, jf. punkt 6. Det nærmere indhold af de enkelte Delleverancer, herunder hvilke dele af Leverancen der skal tilvejebringes i de pågældende Delleverancer, er specificeret i Bilag 3. Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere sådanne leverancer, der opfylder de krav i Kravlisten (Bilag 3a.ii), som er angivet som Absolutte Krav og så mange af de Øvrige Krav som muligt Styring af Projektet Leverandøren skal forestå styringen af Projektet under forudsætning af Kundens aktive deltagelse, jf. punkt Styringen af Projektet sker som nærmere beskrevet i Bilag Rådgivning Leverandøren har et almindeligt rådgiveransvar, og skal således løbende rådgive Kunden om relevante forhold og rådgivningen skal endvidere sikre, at Kunden er eller burde være opmærksom på de med Kundens valg forbundne konsekvenser og risici Styring af ressourceforbrug Leverandøren har det overordnede ansvar for styring af ressourceforbrug. Leverandøren skal i den forbindelse sikre, at Projektet kan gennemføres i overensstemmelse med det i tidsplanen (Bilag 1) angivne og inden for det fastlagte vederlag for den samlede Leverance Rapportering Leverandøren skal løbende rapportere om og forelægge status for Projektet for Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse stille en oversigt til rådighed, der på løbende basis illustrerer status og fremdrift for Projektet. Rapportering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i Bilag Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til at opretholde en kvalitetssikring under Leverancens udførelse, der opfylder kravene i Bilag 3 og God it-skik Samarbejdsforpligtelser Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at samarbejde med Kundens øvrige Leverandøren med henblik på sikringen af den aftalte integration og sammenhæng mellem Leverancen og Kundens øvrige IT-miljø. Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for disse ydelser. 3.3 Standardprogrammel Leverandøren har som en del af Leverancen valgt at basere en del af sine leverancer på Standardprogrammel som nærmere angivet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3).

7 Parterne er enige om, at Leverandøren er forpligtet og berettiget til at prioritere og opfylde Krav med brug af standardfunktionalitet frem for specialtilpasning og udvikling, hvor dette er muligt indenfor de aftalte rammer for Projektet. 3.4 Udstyr Leverandøren skal levere det eventuelle udstyr, der er angivet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3). 3.5 Dokumentation Leverandøren skal levere den dokumentation, der er nødvendig for at udnytte Leverancen som forudsat og skal udformes i overensstemmelse med God it-skik. Dokumentationen skal udarbejdes løbende i forbindelse med de enkelte Iterationer og udgør en del af de aftalte Delleverancer. I Bilag 4 er specificeret de nærmere krav til dokumentationen. Brugerdokumentation skal foreligge på dansk, og øvrig dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk, medmindre andet er angivet i Bilag Konvertering Såfremt Leverandøren skal konvertere data, fremgår kravene hertil af Bilag 3, herunder format, medie mv. for data, som skal konverteres. 3.7 Uddannelse Leverandøren skal levere den i Bilag 3 beskrevne uddannelse til Kundens medarbejdere. 4. KUNDENS IT-MILJØ De dele af Kundens it-miljø, der har betydning for Leverancen er beskrevet i Bilag 2. Leverandøren har på baggrund af de informationer, der er indeholdt i Bilag 2 samt generelle erfaringer fra tidligere tilsvarende projekter, i Bilag 2 angivet eventuelle krav til ændringer i Kundens it-miljø, herunder behov for yderligere licenser, opgraderinger mv., som forudsætning for at opfylde kravene i Kontrakten. Leverandøren opdaterer Bilag 2, herunder angiver eventuelle supplerende krav til ændringer i Kundens itmiljø, i det omfang afklarings- og planlægningsfasen giver anledning hertil, jf. punkt Parterne aftaler i samme forbindelse, hvorledes de nødvendige anskaffelser foretages. Projektplanen skal i den forbindelse tage højde for, hvornår sådanne supplerende anskaffelser skal være installeret i Kundens it-miljø. Såfremt der, som led i Projektet opstår behov for ændring af kravene til Kundens it-miljø, er Leverandøren forpligtet til at rådgive Kunden herom. Leverandøren er forpligtet til straks at give Kunden besked, hvis der konstateres fejl i eller problemer med Kundens it-miljø, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i Kontrakten. Kunden må forvente løbende at skulle opgradere sit IT-miljø, således at Kunden til hver en tid har et tidssvarende it-miljø. 5. LEVERANCENS UDFØRELSE 5.1 Leverancens påbegyndelse Iværksættelse af en afklarings- og planlægningsfase Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse iværksætter Parterne i fællesskab en afklarings- og planlægningsfase omfattende alle dele af Leverancen, hvor det videre forløb for levering af Leverancen overordnet tilrettelægges.

8 Parterne er gensidigt forpligtede til aktivt at deltage i afklarings- og planlægningsfasen og til at bidrage til en konstruktiv dialog om den nærmere tilrettelæggelse af Leverancen, herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer mv. Parterne drøfter Kundens Behovsopgørelse, herunder Kundens prioritering af krav i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii). Det påhviler Kunden løbende at holde Kundens behovsopgørelse, herunder Kundens Kravliste, opdateret, jf. Bilag 5. Endvidere gennemgår og præciserer Parterne tidsplanen (Bilag 1) og foretager i fællesskab og under Leverandørens styring en planlægning af Projektets videre forløb i form af en overordnet plan for Projektets Delleverancer, herunder den første Delleverances indhold af Iterationer. Kunden foretager en foreløbig prioritering af krav og aktiviteter i den første Delleverances Iterationer. Parterne foretager yderligere en detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver i den førstkommende Iteration, jf. punkt Parterne foretager i fællesskab en vurdering af de risici, der kan have betydning for Projektets gennemførelse, og Leverandøren foretager på baggrund heraf en opdatering af risikologgen (Bilag 3b). Leverandøren opdaterer løbende risikologgen efter retningslinjerne i Bilag 3b. Leverandøren fremlægger en detaljeret opdatering af tidsplanen (Bilag 1) og udarbejder i den forbindelse en projektplan og leveranceplan for de aktiviteter og opgaver, som, Parterne har aftalt, skal udføres henholdsvis i Projektet og de enkelte Delleverancer samt en aktivitetsplan for den første Iteration, jf. punkt Endvidere fremlægger Leverandøren opdaterede versioner af de øvrige bilag, der måtte have været genstand for ændringer/suppleringer under afklarings- og planlægningsfasen. Kunden skal herefter inden for fem Arbejdsdage skriftligt meddele, om de opdaterede bilag kan godkendes. Såfremt Parterne ikke inden den i tidsplanen (Bilag 1) fastsatte frist har opnået enighed om det opdaterede kontraktmateriale skal Kunden inden for fem Arbejdsdage efter fristen meddele, om det seneste fremlagte udkast fra Leverandøren godkendes, eller om Kunden vælger at udnytte sin udtrædelsesadgang Overordnede vederlags- og tidsestimater Leverandøren skal i afklarings- og planlægningsfasen udarbejde overordnede vederlags- og tidsestimater for udførelse af de enkelte Delleverancer. Estimaterne fungerer som et styringsredskab for Parterne ved anvendelse af den Agile Metode Etablering af udviklings- og testmiljø Såfremt det fremgår af Leverancebeskrivelsen (Bilag 3), etableres der et udviklings- og/eller testmiljø. Miljøet/miljøerne er beskrevet i Bilag 2. Tidspunkt og sted for etablering af miljøet/miljøerne fremgår af tidsplanen (Bilag 1). Tilsvarende er Parternes respektive ansvar ved tilvejebringelse og vedligeholdelse af miljøet/miljøerne samt ejerskab hertil ved ophør af Parternes samarbejde beskrevet i Bilag 2. I det omfang, miljøet/miljøerne skal etableres hos Kunden, skal Kunden sørge for at udføre de efter Leverandørens anvisninger fornødne forberedelser og for, at krav til it-miljø er opfyldt, inden for de i tidsplanen (Bilag 1) fastsatte frister. Frist for Kundens modtagelse af Leverandørens anvisninger fremgår af Bilag 2. Parterne må ikke benytte miljøet/miljøerne til andre formål end gennemførelse af nærværende Projekt, medmindre andet er fastlagt, jf. Bilag 2. Miljøet/miljøerne opretholdes indtil Overtagelse af den sidste Delleverance, med mindre andet er anført i Bilag 2.

9 5.2 Leverancens udvikling Udvikling i Iterationer Umiddelbart forinden hver enkelt Iterations påbegyndelse skal Parterne gennemgå Kravlisten med henblik på at foretage en evaluering og detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver, herunder prioritering af krav i den forestående Iteration. Parterne skal ved planlægningen af den enkelte Iteration bestræbe sig på at opnå en passende kombination af Absolutte og Øvrige Krav således, at det sikres, at Absolutte Krav opfyldes, og at så mange som muligt af Kundens Øvrige Krav færdiggøres i den pågældende Delleverance. Igangsættelse af en Iteration kan først påbegyndes, når Kunden har godkendt forslag til Leverance- og aktivitetsplanen samt Leverandørens Vederlags- og tidsestimat for Iterationen. Kunden skal uden ugrundet ophold godkende sådanne forslag. Planlægning af en forestående Iteration og Kundens godkendelse af Leverance- og aktivitetsplan samt vederlags- og tidsestimat herfor skal foreligge inden den foregående Iteration slutter Manglende opfyldelse af krav inden for vederlags- og tidsestimatet Det påhviler Leverandøren løbende at foretage opfølgning i forhold til det afgivne vederlags- og tidsestimat for en Iteration. Såfremt der er risiko for, at opfyldelse af et eller flere af de af Iterationen omfattede krav ikke kan ske inden for estimatet, skal Leverandøren straks underrette Kunden skriftligt herom. Underretningen skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den forventede ikke-opfyldelse. Ved meddelelse om forventet ikke-opfyldelse af et eller flere krav skal Kunden beslutte, hvorledes der skal forholdes med de ikke-opfyldte krav. Leverandøren er forpligtet til at rådgive Kunden herom. Såfremt Kunden beslutter, at ikke-opfyldte krav fortsat skal indgå i Iterationen, skal dette behandles som en Ændring, jf. punkt 6.3 nedenfor. Kunden kan i stedet beslutte, at et eller flere af de ikke-opfyldte krav bortfalder. Kunden beslutning håndteres som en ændringsanmodning fra Kunden i overensstemmelse med punkt Interne Test Hver enkelt Iteration afsluttes med Leverandørens demonstration for Kunden af det færdige arbejde samt en Intern Test i testmiljøet af den del af Leverancen, som Leverandøren angiver som klar til levering. Interne Test gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt ÆNDRINGER 6.1 Generelt Efter Kontraktens underskrivelse kan anmodning om ændringer fremsættes efter nedenstående retningslinjer. 6.2 Ændringer indenfor den Agile Metode Ved modtagelse af en ændringsanmodning fra Kunden skal Leverandøren foretage en vurdering af, om ændringsanmodningen ligger indenfor den Agile Metode, eller om der er tale om en Ændring, som skal behandles efter retningslinjerne beskrevet i punkt 6.3. Som ændringer, der ligger indenfor den Agile Metode, regnes ændringer på ikke påbegyndt funktionalitet, ændringer i prioriteringen af krav samt ønsker om nye/ændrede funktioner til erstatning af andre funktioner af tilsvarende omfang. Denne type af ændringer forventes således gennemført som en del af Leverancen, medmindre Leverandøren kan sandsynliggøre, at ændringen vil medføre et forøget ressourceforbrug eller vanskeliggøre en gennemførelse af Leverancen og dermed forøge risikoen for korrekt levering.

10 Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelse af ændringsanmodningen meddele Kunden sin vurdering. Såfremt Kunden er uenig i Leverandørens vurdering af kategorisering af en ændring, og kan Parterne ikke opnå enighed herom, iværksættes proceduren beskrevet i punkt Indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt der er tale om en ændring som ikke er omfattet af den Agile Metode, skal Leverandøren behandle anmodningen som sådan. Ændringer indenfor den Agile Metode skal løbende dokumenteres i overensstemmelse med retningslinjerne i den Agile metode. 6.3 Ændringer Generelt Aftale om ændringer som ikke omfattes af den Agile Metode gennemføres efter proceduren beskrevet i dette punkt 6.3 og Bilag 5. Der kan i den overordnede tidsplan (Bilag 1) være angivet perioder, inden for hvilke Kunden er afskåret fra at fremsætte ændringsanmodninger. Såfremt det følger af Bilag 5, at Leverandøren stiller projektsite eller lignede til rådighed for håndtering af Ændringer, er Parterne indforstået med at anvende dette, og i den forbindelse sikre, at de medarbejdere hos hver af Parterne der henholdsvis fremsætter eller godkender Ændringer er bemyndiget hertil Ændringsprocedure Kundens fremsættelse af anmodning om Ændringer Ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til Leverandøren, eventuelt via projekt site. Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest 5 Arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt meddele, om ændringsanmodningen kan imødekommes. Hvis ændringsanmodningen forudsætter ændringer til Kontraktens bilag, skal Leverandøren samtidig fremsende et ændringsforslag herom. Senest 3 Arbejdsdage efter ændringsforslagets modtagelse skal Kunden skriftligt meddele Leverandøren, om Kunden ønsker Ændringen foretaget, idet forslaget i modsat fald bortfalder. Såfremt Kunden kan godkende Ændringen, indarbejdes denne i Kontrakten i overensstemmelse med punkt Såfremt Kunden ikke ønsker Ændringen foretaget, er Leverandøren berettiget til et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af ændringsforslaget opgjort efter dokumenteret medgået tid og til de i Bilag 13 anførte timepriser. Såfremt Leverandøren påviser, at ændringsanmodningen af væsentlige tekniske eller funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, er Leverandøren ikke forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen. Uenighed omkring dette eller konsekvenserne ved en ændring kan kræves behandlet i henhold til punkt Leverandørens fremsættelse af ændringsanmodning Leverandøren kan inden for rammerne af sin rådgivning til Kunden, jf. punkt 3.2.3, foreslå Kunden at fremsætte ændringsanmodninger. 6.4 Ændringer uden Leverandørens samtykke Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke foretager ændring i Leverancen eller i Kundens it-miljø, Programmel eller udstyr, der ikke er beskrevet i Kontrakten, og dette øver betydende indflydelse på Leverancens rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til Leverancen, herunder afhjælpning af Fejl, udførelse af vedligeholdelse og support i den udstrækning, det er rimeligt begrundet som følge af den foretagne ændring. Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser. Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt, samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid.

11 Leverandøren giver på forhånd samtykke til, at Kunden og/eller dennes øvrige leverandører udfører sædvanlig vedligeholdelse og support Leverancen, forudsat der ikke herved foretages indgreb i strid med Bilag 10 og Bilag INTERNE TEST, AFPRØVNING OG GODKENDELSE 7.1 Interne Test Som led i hver enkelt Iteration foretages Interne Test, hvor Leverandøren løbende over for Kunden skal sandsynliggøre, om de af Parterne fastlagte acceptkriterier til de krav, herunder kvalitetskrav, som er omfattet af den pågældende Iteration, er opfyldt. Indholdet af Interne Test bestemmes, og Interne Test gennemføres i overensstemmelse med kravene i Bilag 6. De dele af Iterationen, hvor Parterne er enige i, at de aftalte acceptkriterier er opfyldt, overgår til afprøvning som del af næste Delleverance. Hvis acceptkriterierne ikke er opfyldt for et eller flere krav i Kravlisten, indgår disse krav ikke i den videre afprøvning, jf. punkt Afprøvning Generelt Afprøvning af en Delleverance sker ved en overtagelsesprøve og gennem en godkendelsesperiode som beskrevet i Bilag 6 og i dette punkt 7. Først når overtagelsesprøven for Delleverancen er skriftligt godkendt af Kunden, anses Delleverancen for overtaget. Såfremt der leveres udstyr i en Delleverance, foretages der tillige en installationsprøve, jf. punkt 7.3. Starttidspunktet og perioden for en prøves gennemførelse aftales mellem Parterne og anføres i tidsplanen (Bilag 1). Afprøvning kan finde sted i både test- og driftsmiljø. Dette vil være specificeret nærmere i Bilag 6. Afprøvning i driftsmiljøet skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. Såfremt Leverandøren afhjælper konstaterede Fejl i perioden, hvor prøven gennemføres, er Kunden berettiget til - uden at fristen for prøvens gennemførelse ændres - at kræve en gentagelse af prøven i sin helhed til afprøvning af afhjælpningen af den konstaterede Fejl. En prøve er bestået, når godkendelseskriterierne er opfyldt. Kunden skal afgive meddelelse om, hvorvidt prøven kan godkendes. Kan prøven ikke godkendes, skal Kunden senest 5 Arbejdsdage efter prøvens afslutning give Leverandøren meddelelse om årsagen til den manglende godkendelse, herunder med angivelse af hvilke af de Absolutte Krav den manglende godkendelse vedrører. Såfremt Kunden ikke afgiver meddelelse om godkendelsen inden fristen, kan Leverandøren afgive meddelelse om, at prøven anses for godkendt, medmindre Kunden inden 5 Arbejdsdage afgiver meddelelse om afvisning af prøven. Kunden kan godkende en prøve, uanset at der består Fejl, som anføres i en fejlliste. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en Fejl afhjulpet. Dette gælder dog ikke, såfremt Kunden ved udstedelse af godkendelse er gjort udtrykkeligt opmærksom på Fejlen eller fravigelsen i øvrigt. Det påhviler Leverandøren efterfølgende at rette de i fejllisten indeholdte Fejl uden ugrundet ophold. Leverandøren skal i fornødent omfang over for Kunden dokumentere, at afhjælpning er sket.

12 Gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af en prøve kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten, medmindre der samtidig sker en ændring af Kundens Kravliste Ikke godkendt prøve Såfremt en prøve ikke bestås som godkendt, er Leverandøren berettiget efter prøvens gennemførelse til at søge de konstaterede Fejl afhjulpet og gentage prøven med henblik på godkendelse, forudsat at dette kan ske inden for det i tidsplanen aftalte tidspunkt for prøvens godkendelse eller senest 5 Arbejdsdage herefter. Gentagelse af prøven skal ske med et varsel på mindst fem Arbejdsdage. Leverandøren er når som helst i forløbet berettiget til at standse alle eller en enkelt prøve, såfremt godkendelseskriterierne for en prøve ikke er opfyldt, således at ressourcer kan anvendes på at rette Fejlen. Ved en sådan standsning betragtes prøven som ikke bestået, og Kunden har ret til at kræve hele prøven gentaget. 7.3 Installationsprøve Leverandørens installation af eventuelt udstyr afsluttes med en installationsprøve, som dokumenterer, at det aftalte udstyr og Programmel er tilsluttet i funktionsdygtig stand hos Kunden. Indholdet af installationsprøven bestemmes, og installationsprøven gennemføres i overensstemmelse med kravene i Bilag Overtagelsesprøve Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren med Kundens aktive deltagelse. Der gennemføres en overtagelsesprøve for hver Delleverance, som nærmere forudsat i Bilag 6. Overtagelsesprøven omfatter det, som leveres i den pågældende Delleverance samt integration med eventuelle tidligere Delleverancer. Der foretages som udgangspunkt ikke test af funktionalitet mv., som er godkendt i en tidligere overtagelsesprøve, medmindre dette er angivet i Bilag 6, eller Kunden kan påvise en særlig anledning hertil. Overtagelsesprøvens procedurer, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i Bilag 6. Kunden kan ikke nægte godkendelse af en overtagelsesprøve under henvisning til, at godkendelseskriterierne til Øvrige Krav ikke er opfyldt. Såfremt godkendelseskriterierne til Øvrige Krav ikke er opfyldt, behandles dette som en Fejl, som anføres i fejllisten, jf. punkt Godkendelsesperiode Når en Delleverance er overtaget og sat i drift følger en godkendelsesperiode. Fra den Arbejdsdag, hvor en Delleverance er sat i ordinær drift, løber en godkendelsesperiode på 20 Arbejdsdage. Kunden skal under godkendelsesperioden undersøge, om Delleverancen fungerer i overensstemmelse med det aftalte, i sammenhæng med tidligere i Delleverancer og under de aftalte forudsætninger i Kundens IT-miljø. Kundens undersøgelser i godkendelsesperioden skal foretages med udgangspunkt i de ordinære, daglige drifts- og arbejdsopgaver, Delleverancen skal understøtte. En nærmere specifikation kan være angivet i Bilag 6. Under godkendelsesperioden skal Leverandøren løbende og i overensstemmelse med punkt afhjælpe Fejl. Såfremt der under godkendelsesperioden konstateres Fejl, der er kritiske for den daglige håndtering af de forretningsprocesser og opgaver Leverancen skal understøtte, og kan der ikke fra Leverandørens side anvises en brugbar midlertidig omgåelse, kan Kunden vælge at meddele, at godkendelsesperioden skal forlænges indtil Fejlen er afhjulpet eller omgået. Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed om, hvorvidt Kunden har krav på, at godkendelsesperioden forlænges, afgøres dette i henhold til proceduren i punkt Kunden skal i øvrigt senest 2 Arbejdsdage efter udløbet af godkendelsesperioden sende Leverandøren en

13 skriftlig meddelelse om resultatet af godkendelsesperioden, herunder om Kunden kan acceptere, at Delleverancen svarer til det aftalte. I modsat fald anses Godkendelsesperioden for Delleverancen for afsluttet. Under godkendelsesperioden er Leverandøren berettiget til løbende at optimere Leverancen, i det omfang det måtte være nødvendigt, samt afhjælpe eventuelle konstaterede Fejl. 8. SAMARBEJDSFORHOLD OG BEMANDING 8.1 Generelt Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning samt hver især yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af et projekt baseret på agil udvikling. Parterne skal loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf.nedenfor og Bilag 7, i hele Projektets løbetid. 8.2 Beslutningskompetence Parterne skal løbende og med kort varsel træffe forretningsmæssige beslutninger af betydning for Projektets gennemførelse. Parterne skal organisatorisk være understøttet hertil. Parterne skal sikre tilstedeværelse af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere under hele projektforløbet med henblik på at sikre den fornødne dialog og fremdrift i Projektet, herunder i relation til håndtering af tvister, jf. punkt 35. I Bilag 8 og Bilag 9 kan der være stillet nærmere krav til Parternes beslutningskompetence. 8.3 Samarbejdsorganisation Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Projektet og opfyldelse af Kontrakten samt med henblik på at formidle det nødvendige samarbejde, etablerer Parterne en samarbejdsorganisation med deltagelse af repræsentanter fra Leverandøren og Kunden samt eventuelle andre. Samarbejdsorganisationen, herunder struktur og roller samt bemyndigelser er beskrevet i Bilag 7. Leverandøren forestår styringen af Projektet via den daglige projektledelse og har initiativpligten i samarbejdet mellem Parterne, men Kunden forudsættes at have en aktiv rolle i projektstyringen, jf. punkt Samarbejdet Parterne imellem er et fælles ansvar, som varetages på alle relevante niveauer i Projektet. Styregruppen har det øverste ledelsesansvar i Projektet, jf. Bilag 7. Kravene til Parternes rapportering er beskrevet i Bilag Bemanding I Bilag 8 og Bilag 9 er det fastlagt, hvilke medarbejdere Parterne har allokeret til Projektet. Medarbejdernes ansvar og roller i forbindelse med gennemførelse af Projektet er angivet i Bilag 7. Nøglemedarbejdernes kompetencer og kvalifikationer er angivet i Bilag 8 og Bilag 9. Parternes projektledere, øvrige nøglemedarbejdere og medarbejdere i øvrigt samt eventuelle underleverandører, der deltager i Projektet, skal alle være i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder relevant og nødvendig uddannelse, viden og erfaring, i forhold til at kunne varetage deres roller i forbindelse med Projektets gennemførelse. Herunder skal Kundens medarbejdere have et fornødent kendskab til og forståelse for Kundens forretningsaktiviteter og forretningsmæssige mål og behov relateret til Projektet.

14 Parterne er forpligtet til i hele Projektets løbetid at opretholde den til udførelse af Leverancen relevante og fornødne kapacitet og viden, herunder i form af tilstrækkelige og kvalificerede medarbejderressourcer på de relevante niveauer i Parternes organisation. Af hensyn til fremdriften og kvaliteten i arbejdet samt af hensyn til det tætte daglige samarbejde Parterne imellem skal Parterne i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere på Projektet. Parterne må ikke reducere antallet af medarbejdere beskæftiget med udførelse af Leverancen, hvis dette bringer Leverancens kvalitet eller Projektets færdiggørelse i overensstemmelse med tidsplanen (Bilag 1) i fare. Hver Part afholder alle omkostninger i forbindelse med udskiftning af Partens medarbejdere. Parterne kan ikke forud for godkendelse af Overtagelsesprøven for den sidste Delleverance udskifte sine projektledere eller de i Bilag 8 og Bilag 9 anførte øvrige nøglemedarbejdere uden den anden Parts skriftlige samtykke, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, længerevarende sygdom eller lignende omstændigheder, som Leverandøren ikke har indflydelse på. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. 9. INDSIGT Gennemførelse af Projektet under anvendelse af den Agile Metode forudsætter indsigt hos Parterne i forhold til håndtering af et it-projekt med agilt forløb samt indsigt i den anvendte Agile Metode. De nærmere krav til Parternes indsigt kan være specificeret i Bilag 8 og Bilag KUNDENS DELTAGELSE Kunden har et medansvar for Projektets gennemførelse, og Kunden er forpligtet til at deltage aktivt i Projektet som forudsat i den Agile Metode og som angivet i Kontrakten. Med henblik på at sikre Projektets fremdrift, skal Kunden afsætte den fornødne tid og dedikere nødvendige medarbejderressourcer på alle relevante niveauer i Kundens organisation gennem hele projektforløbet samt yde medvirken i form af deltagelse i samarbejdsorganisationen. Kunden er ansvarlig for indholdet og prioriteringen af Kravlisten, herunder for, at de enkelte krav i Kravlisten er beskrevet med tilstrækkelig klarhed. Kunden skal løbende beskrive samt prioritere og omprioritere, herunder tilføje, fravælge og ændre, sine krav i Kravlisten med henblik på at sikre, at udviklingsprocessen udmønter sig i leverancer med den største forretningsmæssige værdi for Kunden. Kundens prioritering af Kravlisten sker på baggrund af Leverandørens rådgivning og estimering og skal være afstemt med Kundens egen organisation. Henvendelser fra Leverandøren skal besvares uden ugrundet ophold, medmindre andet er aftalt. I Bilag 9 er det angivet, i hvilket omfang Kunden herudover er forpligtet til at deltage i opfyldelsen af Kontrakten, herunder under planlægning af Projektet, under aftalte Prøver og Interne test, ved at stille oplysninger, dokumentation, lokaler, udstyr, systemer, udviklings- og testmiljø mv. til rådighed eller ved tilvejebringelse af relevante data til test. Herudover skal Kunden yde almindelig medvirken i det omfang, man kan forvente i et projekt af denne karakter og af dette omfang. De tidsmæssige krav til Kundens deltagelse er angivet i Bilag 9 og er tillige overordnet angivet i tidsplanen (Bilag 1). Angivelserne i Bilag 9 skal alene opfattes som forventninger til Kundens deltagelse baseret på Leverandørens erfaringer fra tidligere projekter. Anvendelsen af den Agile Metode og individuelle forhold hos Kunden, som

15 ikke er detaljeret beskrevet i bilagene, indebærer, at der under forløbet kan opstå behov for justeringer heri, både angående omfang og indhold, herunder i form af en udvidelse af omfanget af Kundens deltagelse. Leverandøren skal straks give skriftlig besked til Kunden, såfremt Kunden ikke deltager i Projektets gennemførelse som aftalt, eller som det kan forventes. Kunden skal straks give skriftlig og begrundet underretning til Leverandøren, når Kunden må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse i relation til Kundens deltagelse. 11. BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER Leverandørens eventuelle samarbejdspartnere, der bidrager til Projektet, er at anse som underleverandører. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten. Leverandørens anvendelse af underleverandører fremgår af Bilag 8. Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til andre underleverandører end de, der er angivet i Bilag 8. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Udskiftning af eventuelle nøglemedarbejdere hos underleverandører, der indgår i Leverandørens projektteam, skal ske efter retningslinjerne i punkt LEVERING 12.1 Leveringssted Leverandøren skal levere på de i Bilag 3 anførte lokaliteter Tidsplan Tids-, projekt-, leverance- og aktivitetsplaner Leverandøren skal levere de enkelte Delleverancer i overensstemmelse med tidsplanen (Bilag 1), herunder projekt-, leverance og aktivitetsplanerne. Leverandøren skal løbende opdatere tidsplanen (Bilag 1), herunder med projekt-, leverance- og aktivitetsplanerne, som led i anvendelsen af den Agile Metode, jf. punkt 5.2.1, samt som konsekvens af Parternes aftaler om Ændringer til Leverancen, jf. punkt 6.3. En opdateret version af tidsplanen skal til enhver tid være elektronisk tilgængelig for både Kunden og Leverandøren Vedligeholdelse Eventuel Vedligeholdelse og support skal leveres fra de tidspunkter, der er angivet i Bilag Delleverancer Leverancen er opdelt i Delleverancer som nærmere beskrevet i tidsplanen (Bilag 1) og Leverancebeskrivelsen (Bilag 3). 13. IBRUGTAGNING, OVERTAGELSE OG RISIKO 13.1 Ibrugtagning Delleverancerne kan Ibrugtages af Kunden fra Overtagelse. Herudover kan Kunden ekstraordinært Ibrugtage en Delleverance helt eller delvist efter det i tidsplanen (Bilag 1) aftalte tidspunkt for godkendelse af overtagelsesprøven, selvom prøven ikke er bestået. Det er en

16 betingelse for Kundens Ibrugtagning, at årsagen, til at overtagelsesprøven ikke bestås som godkendt, ikke skyldes Kunden. Kunden er herefter forpligtet til at erlægge en forholdsmæssig del af betalingen, der er knyttet til godkendelse af overtagelsesprøven i overensstemmelse med betalingsplanen i Bilag 13. Kundens brug kan alene ske, såfremt dette ikke medfører væsentlig ulempe for Leverandørens færdiggørelse af de Absolutte Krav, der er omfattet af Delleverancen, og for gennemførelse af den aftalte overtagelsesprøve. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt kriterierne for en godkendelse af overtagelsesprøven for en Delleverance er opfyldte, og ønsker Kunden at opretholde brugen af Delleverancen, kan Parterne ikke opnå enighed om størrelsen af den forholdsmæssige andel der skal erlægges, eller om Leverandøren kan kræve anvendelsen bragt til ophør med henvisning til ovenstående, kan Leverandøren kræve dette afgjort efter proceduren i punkt Overtagelse En Delleverance er overtaget af Kunden, når overtagelsesprøven for Delleverancen som helhed er skriftligt godkendt af Kunden, jf. punkt 7.4. Kunden er forpligtet til at udstede godkendelse, når godkendelseskriterierne er opfyldt, jf. Bilag 6. Såfremt der sker Ibrugtagning af hele eller dele af en Delleverance før Overtagelse af Delleverancen, uden at betingelserne i punkt 13.1 er opfyldt, har Leverandøren ret til ved meddelelse at anmode Kunden om at ophøre med denne brug. Såfremt Kunden ikke efterkommer anmodningen inden 20 Arbejdsdage, anses Delleverancen for overtaget af Kunden. Leverandøren bærer risikoen for en Delleverance indtil Overtagelse af den pågældende Delleverance. Såfremt der er sket Ibrugtagning af Delleverancen eller en del heraf forud for Overtagelse, overgår risikoen for de respektive dele af Delleverancen til Kunden fra Ibrugtagningen. For eventuelt udstyr gælder dog, at Leverandøren kun bærer risikoen indtil installationsdagen Go-live assistance Bistand og support fra Leverandøren til Kunden i forbindelse med go-live (perioden omkring Ibrugtagning/Overtagelse) af de enkelte Delleverancer er nærmere beskrevet i Bilag VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT 14.1 Generelt Leverandøren påtager sig at udføre vedligeholdelse og support af en Delleverance fra Overtagelse af den pågældende Delleverance, medmindre andet er angivet i Bilag 10, jf. punkt Det nærmere omfang af vedligeholdelse og support og udførelse heraf er specificeret i Bilag 10. Vedligeholdelse af Programmel omfatter altid også den hertil hørende dokumentation, jf. dog punkt Vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med God it-skik og af kvalificeret personale, der har kendskab til Leverancen. Såfremt Leverandøren ikke skal forestå support og vedligeholdelse af Leverancen eller dele af denne, kan Leverandøren i Bilag 10 beskrive sådanne forudsætninger og krav som skal opfyldes fra Kundens side som betingelse for garanti- og afhjælpningsforpligtelser i henhold til denne aftale Vedligeholdelsesordningens tidsfrister Tidsfrister for Leverandørens påbegyndelse af fejlafhjælpning fremgår af Bilag 11, jf. dog punkt 22.7 vedrørende tredjepartsprogrammel. Fejl kategoriseres af Parterne i fællesskab i forbindelse med Kundens rapportering af Fejlen. Ved uenighed om kategorisering af Fejlen finder bestemmelserne i punkt 35.3 anvendelse. Indtil der er truffet afgørelse i

17 tilfælde af uenighed om kategorisering af den rapporterede Fejl, skal Leverandøren afhjælpe denne i forhold til Kundens kategorisering. Tidsfristerne for påbegyndt og gennemført fejlafhjælpning regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget Kundens fyldestgørende reklamation, jf. Bilag 10, til det tidspunkt, hvor Leverandøren henholdsvis har påbegyndt afhjælpning eller har afhjulpet Fejlen samt afgivet underretning herom til Kunden, jf. Bilag 10. Såfremt Leverandøren efter aftale med Kunden anvender fjerndiagnose, anses fejlafhjælpning for påbegyndt på det tidspunkt, hvor Leverandøren har etableret eller forsøgt at etablere den aftalte forbindelse Udførelse Fejlafhjælpning og andre vedligeholdelsesarbejder skal planlægges og udføres, så de er til mindst mulig gene for Kunden. I tilfælde af vedligeholdelsesarbejder, der udføres på Leverandørens initiativ, og i de tilfælde, hvor det ikke på forhånd er fastlagt, hvornår Leverandøren skal udføre vedligeholdelse, skal Kunden så vidt muligt varsles derom mindst 5 Arbejdsdage i forvejen, jf. Bilag 10. Kunden kan kræve, at vedligeholdelsesarbejder finder sted uden for Kundens normale arbejdstid. Fremgår andet ikke af Bilag 10 eller Bilag 12, betaler Kunden i så fald et ekstra vederlag derfor i overensstemmelse med Bilag 12, uanset årsagen til vedligeholdelsesarbejdet. Såfremt vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af Kundens brug udenfor eventuelle aftalte servicevinduer, skal Leverandøren indhente Kundens tilladelse dertil, forinden afbrydelse finder sted. Nægter Kunden at tillade en sådan afbrydelse straks efter Leverandørens anmodning derom, er dette at betragte som en af Kunden anmodet udskydelse af det pågældende vedligeholdelsesarbejde. Såfremt den udskudte vedligeholdelse er årsag til manglende opfyldelse af servicemål, jf. Bilag 11, eller andre krav, er Leverandøren ikke ansvarlig derfor i den periode, som vedligeholdelsen udskydes. Leverandøren skal ved fejlafhjælpning holde Kunden løbende underrettet om status for denne. 15. DRIFT Kunden kan, såfremt det ikke er aftalt, at Leverandøren varetager driften af Leverancen, til enhver tid overlade driften til en af Kunden valgt tredjemand. Såfremt Leverandøren har særlige krav til - eller der i øvrigt gælder særlige forudsætninger for - en sådan drift ved tredjemand, skal dette være angivet i SERVICEMÅL 16.1 Servicemålene omfatter Leverancen, herunder også Øvrige krav, som ikke er bortfaldet, jf. punkt Servicemålene skal være opfyldt fra Overtagelse af de enkelte Delleverancer, medmindre andet fremgår af Bilag 11. Ved uenighed mellem Parterne om kategorisering af en Fejl, eller om kravene til servicemål er opfyldt, finder punkt 35.3 anvendelse. Manglende opfyldelse af servicemål sanktioneres i overensstemmelse med Bilag 11.

18 17. AUDIT 17.1 Kundens adgang til audit Kunden har ret til i hele Kontraktens løbetid at kontrollere Leverandørens arbejde med henblik på at afdække risici for overskridelse af tidsplanen (Bilag 1) og om Leverandøren opfylder Kontraktens krav til løbende kvalitetssikring af arbejdet. Kunden kan herunder kræve, at auditor får adgang til Leverandørens kildekode med henblik på at kontrollere kvaliteten heraf Leverandørens adgang til audit Leverandøren har ret til i hele Kontraktens løbetid at kontrollere, hvorvidt Kundens deltagelse sker i henhold til kravene til indsigt, jf. Bilag Gennemførelse af audit Audit gennemføres under ledelse af en uvildig sagkyndig, der er pålagt tavshedspligt og som udpeges i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt Den uvildige sagkyndige afgørelse er endelig og bindende for begge Parter. Audit skal ske med 10 Arbejdsdages varsel via meddelelse og maksimalt fire gange i Kontraktens løbetid. Omkostningerne til den uvildige sagkyndige afholdes af den rekvirerende Part. Hver Part er forpligtet til i rimeligt omfang og uden særskilt vederlag at yde auditor den bistand, der er nødvendig til gennemførelse af audit, herunder ved at give auditor adgang til relevante lokaliteter og oplysninger. 18. SIKKERHED Leverandøren, dennes medarbejdere, underleverandører og disses medarbejdere skal implementere og overholde de krav til sikkerhed, der er angivet i Bilag 3, i forbindelse med Kontraktens opfyldelse. Såfremt en opfyldelse af disse krav indebærer krav til Kundens deltagelse, ud over de aktiviteter, Kunden i forvejen forventes selv at håndtere på baggrund af egne forskrifter og arbejdsrutiner, skal Leverandøren angive det i Bilag VEDERLAG Alle priser er angivet i danske kroner. I vederlaget er inkluderet de på kontrakttidspunktet gældende afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter eller ved indførelse af nye afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Priserne er faste, medmindre andet er angivet i Bilag 13. I vederlaget er inkluderet forsikring indtil Overtagelse, for eventuelt udstyr dog kun indtil installationsdagen. I vederlaget er endvidere inkluderet transport, fortæring og ophold for Leverandørens ansatte, medmindre andet er anført i Bilag 13. En specifikation af leverancevederlaget samt øvrige vederlag, herunder vederlag for vedligeholdelse og drift, er anført i Bilag INCITAMENTER Såfremt der er aftalt et incitamentsprogram for Leverandøren, er dette beskrevet i Bilag 14.

19 21. BETALINGSBETINGELSER 21.1 Generelt Kunden skal betale leverancevederlaget i overensstemmelse med det i Bilag 13 anførte. Vederlag for vedligeholdelse, support og betaling for anvendelse af Standardprogrammel skal betales af Kunden som angivet i Bilag 13. Kunden er dog tidligst forpligtet til at betale 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura Fakturering [Fakturering skal ske elektronisk og opfylde de i medfør af Bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 af lov om offentlige betalinger mv. med de til enhver tid gældende senere ændringer fastsatte krav samt kravene i den til enhver tid gældende momslov, jf. Bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven, som ændret, vedrørende fakturaers indhold ( 40) og elektroniske fakturaer ( 45).] Faktureringen sker som anført i Bilag GARANTIER 22.1 Generel garanti Under forudsætning af, at eventuelle krav til Kundens it-miljø er opfyldt, jf. punkt 4, samt at Kunden yder den forudsatte medvirken, garanterer Leverandøren, at Leverancen opfylder alle de i Kontrakten stillede krav til det leverede og God it-skik. Leverandøren garanterer, at udstyr og Programmel opfylder de krav til funktion, kapacitet, arkitektur, sikkerhed, grænseflader og integration, som fremgår af Leverancebeskrivelsen (Bilag 3) samt Kontrakten i øvrigt, herunder Bilag 15 for så vidt angår Programmel. Leverandøren garanterer, at der for Kundespecifikt Programmel anvendes programmeringssprog og programudviklingsværktøjer i overensstemmelse med God it-skik. Leverandøren garanterer, at det leverede Programmel er dækket af de i Bilag 15 anførte licenser Fejl i Programmel Såfremt Kunden har stillet krav om bestemt Programmel, bærer Kunden risikoen for Fejl og for ekstraordinære omkostninger ved Leverandørens opfyldelse af Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, der må tilskrives sådant Programmel, og som ikke burde være undgået af Leverandøren Leverandørens ressourcer Leverandøren garanterer ved udførelse af ydelser i henhold til Kontrakten at anvende tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer samt at være i besiddelse af de aftalte kompetencer og den fornødne indsigt i forhold til at gennemføre Projektet under anvendelse af den Agile Metode, jf. Bilag Estimater Leverandøren garanterer, at estimater udarbejdes på professionel og forsvarlig vis, og for så vidt angår vederlags- og tidsestimater under anvendelse af den i Bilag 13 angivne metode Kundens deltagelse Kunden garanterer at deltage aktivt i Projektet som beskrevet i Kontrakten, jf. punkt 10 og Bilag 7 samt ved sin deltagelse at anvende tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer. Kunden garanterer endvidere at opfylde de i Bilag 9 angivne krav til indsigt i forhold til at gennemføre Projektet under anvendelse af den Agile Metode.

20 22.6 Tredjemands udførelse af vedligeholdelse og ændringer Leverandøren garanterer at integrere ændringer leveret af tredjemand med Leverancen, såfremt ændringens tekniske løsning opfylder krav til grænseflader mv. fastsat i Bilag 3 samt God it-skik i øvrigt. Leverandøren vederlægges særskilt herfor. Kunden har ret til selv eller ved tredjemand at udføre vedligeholdelse eller ændringer af Programmel, medmindre andet er anført i Bilag 15, jf. punkt 29. I det omfang Kunden har ret til selv eller ved tredjemand at udføre vedligeholdelse eller ændring af Programmel, jf. punkt 29, garanterer Leverandøren: At Programmellet er udført på en hensigtsmæssig måde, således at tredjemand kan udføre vedligeholdelse og ændringer under forudsætning af, at den pågældende tredjemand har de kvalifikationer, som sædvanligvis må forventes ved en opgave af den pågældende art. At Programmellet og leveret udstyr er udformet således, at vedligeholdelse og ændringer vil kunne udføres af tredjemand ved anvendelse af standardvedligeholdelses- og standardudviklingsværktøjer, medmindre andet er angivet i Bilag 15. At - dersom det i Bilag 15 er fastsat, at vedligeholdelse og ændringer ikke kan ske ved anvendelse af standardvedligeholdelses- og standardudviklingsværktøjer - vil Leverandøren i overensstemmelse med punkt 29.2 og punkt stille de fornødne vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer mv. til rådighed for Kunden eller en af Kunden valgt tredjemand til brug for opgaven Hæftelse for underleverandører Leverandøren hæfter for underleverandørers leverancer og ydelser efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold, dog med nedenstående begrænsninger. Såfremt Kunden som følge af Leverandørens rådgivning har indgået licensaftale om brug af Tredjeparts Standardprogrammel direkte med licensgiveren, jf. punkt 29, anses licensgiveren også som underleverandør. Såfremt der er tale om en Fejl i Tredjeparts Standardprogrammel, som Leverandøren ikke burde have erkendt eller forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse, og som har karakter af en Fejl i Programmellet i forhold til underleverandørens specifikationer (programfejl) og ikke en Fejl i forhold til kravene til Leverancen i Kontrakten (systemfejl), gælder følgende begrænsninger i Leverandørens afhjælpningspligt: Leverandøren skal straks rapportere Fejlen til producenten af Standardprogrammellet og indhente dennes bekræftelse på, at forholdet er accepteret som en fejlrapportering. Leverandøren skal med passende mellemrum følge op på fejlrapporteringen og rapportere tilbage til Kunden. Leverandøren skal gøre sit yderste for at reducere problemets omfang, herunder anvise relevant omgåelse. Når tredjemand har leveret en rettelse af den pågældende eller eventuelt andre Fejl eller har anvist relevant omgåelse, skal Leverandøren straks sørge for orientering af samt installation hos Kunden, hvor dette i øvrigt er en del af den aftalte vedligeholdelse Garanterede servicemål Leverandøren garanterer, at de i Bilag 11 anførte servicemål opretholdes fra Overtagelse af de enkelte Delleverancer og indtil ophør af vedligeholdelsesforpligtelsen.

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet. BILAG 1 RAMMEAFTALE Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 21 Indhold 1. DEFINITIONER... 3 2. AFTALENS BAGGRUND,

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere