Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F."

Transkript

1 Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen

2 Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret metode. Vejledning fra ITST: Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Agile projekter er typisk karakteriseret ved: Overordnet beskrivelse af kundens forretningsmæssige behov Udvikling sker i iterationer og i tæt samarbejde med kunden Kunden foretager en løbende prioritering af opgaver Projektet tilpasses løbende, bl.a. ved inddragelse af erfaringer fra tidligere iterationer Leverancen er working software

3 Agil metode - Scrum Side 3

4 Organisering af agile projekter Side 4 Mange agile metoder er metoder for udviklingsteamet Projektledelse og projektstyring er ikke nødvendigvis en del af metoden Kunsten at organisere agile projekter i klassiske prince2 organisationer

5 Agile metoder og andre metoder Side 5

6 Muligheden for at kombinere metoder Side 6

7 Formål med K03 Side 7 Effektive redskaber til yderligere digitalisering. Hensyntagen til ønsket om brug af mere agile projektmodeller. Kontrakt som understøtter behovet for fleksibilitet og særligt fokus på processen. Det er ikke intentionen at fremhæve agile projektmodeller frem for andre projektmodeller, men sikre, at der også for agile projekter er udviklet et kontraktmæssigt paradigme.

8 Principper bag kontrakten Side 8 Målrettet større og faseopdelte it-projekter. Den agile standardkontrakt målrettes agile it-projekter, hvor udviklings- og implementeringsydelser har den største vægt i projektet. Den agile standardkontrakt vil regulere leverandørens og kundens forpligtigelser og deltagelse i projektforløbet. Kontraktens genstand Leveringsforpligtelse.

9 Principper bag kontrakten Side 9 Afsæt i principperne bag anerkendte og anvendte projektledelsesog udviklingsmetoder f.eks. Prince2, Atern og Scrum. Den agile standardkontrakt vil tage højde for den økonomiske budgetramme, der gør sig gældende i staten. Derfor ligger pris og tid som udgangspunkt fast. Den agile standardkontrakt vil ofte skulle danne aftalegrundlag for en konkurrenceudsat ydelse. Sikre kvalitet i ydelsen, eksempelvis DS/ISO/IEC 25010

10 Agile elementer Side 10 Traditionel agil K03 agil Ydelse Tid Pris Kvalitet Kvalitet Tid Pris Ydelse

11 K03 Side 11 Delleverance Test Test Test Aktivitetsplan Delleverance Test Test Test Aktivitetsplan Omfang Kravliste AK ØK Overtagelsesprøve/ Driftsprøve Overtagelsesprøve/ Driftsprøve Vederlag, Tid: Fastlagt Vederlag,Tid: Fastlagt Vederlag,Tid: Estimeret

12 Sikrer standarden bedre projekter? Side 12 Standarden forudsætter, at arbejdet sker op mod overordnede krav og er rettet mod opfyldelse af kundens business case Standarden forudsætter et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør, hvor kravopfyldelse løbende fastlægges Standarden forudsætter, at der løbende følges op på tid, pris og kvalitet Standarden anviser, hvorledes projektet kan færdiggøres til tiden og til prisen med den ønskede kvalitet Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt udtræde af Kontrakten (punkt 33.1)

13 Sikrer standarden bedre projekter? Side 13 Standarden forudsætter, at kunden løbende kan træffe forretningsmæssige beslutninger med kort varsel, som har betydning for, hvorledes og om krav opfyldes Standarden forudsætter, at kunden løbende reagerer, hvis estimater ikke overholdes Standarden forudsætter, at nødlidende projekter bringes til ophør tidligt; selv i situationer hvor der fortsat kan være mulighed for, at projektet kan bringes i mål

14 Styring og sanktioner i K AUGUST 2012

15 Hvordan kan Parterne styre Projektet? Side 15 K03 opstiller en kontraktuel ramme, der sikrer Parterne: Traditionelle beføjelser ved misligholdelse Indsigt i Projektets fremdrift Konfliktløsning på forskellige niveauer

16 Indsigt i Projektets fremdrift Side 16 Opnås gennem: Tæt samarbejde Løbende rapporteringer Løbende udarbejdelse af vederlags- og tidsestimater Gennemførelse af Interne Tests og løbende kvalitetstests

17 Indsigt i Projektets fremdrift Side 17 Tæt samarbejde Løbende rapportering Leverandøren skal løbende rapportere om og forelægge status for Projektet for Kunden Eks. Burndown charts

18 Indsigt i Projektets fremdrift Side 18 Vederlags- og tidsestimater for de enkelte Iterationer Leverandøren skal byde ind med en estimeringsmetode Afklarings- og planlægningsfasen: overordnede estimater Planlægning forud for den enkelte Iteration: detaljerede estimater Leverandøren har ansvaret for, at estimaterne er forsvarlige Leverandøren skal straks underrette Kunden ved risiko for manglende opfyldelse af krav indenfor Vederlags- og tidsestimatet Ingen kontraktuelle sanktioner knyttet til den manglende opfyldelse

19 Indsigt i Projektets fremdrift Side 19 Løbende gennemførelse af Interne Tests Demonstration af det udviklede Leverandøren byder ind med et testprogram Forskellige agile teststrategier, eks. Test Driven Development, Pair Testning osv. Ingen sanktioner knyttet til manglende eller mangelfuld opfyldelse af de af Iterationen omfattede krav. De ikke-opfyldte krav overgår ikke til videre afprøvning. Kunden skal i stedet beslutte om: de ikke-opfyldte krav på ny skal indgå i Kundens kravliste de ikke-opfyldte krav skal bortfalde vederlags- og tidsestimatet for Iterationen skal forhøjes og forlænges U:Leverandøren kan beslutte, at Absolutte krav skal afprøves med næste Delleverance selvom det Absolutte krav ikke opfyldte acceptkriteriene fastsat i den interne test. (Tilsvarende kan Leverandøren kræve, at Absolutte Krav medtages i en Iteration)

20 Indsigt i Projektets fremdrift Side 20 Mulighed for løbende kvalitetssikring af den udviklede kildekode Kvalitetstest op imod standardiserede kvalitetsmodeller, eks. ISO 25010, System og Softwareudvikling kvalitetskrav til og evaluering af systemer og software Kvalitetsmodeller vedrørende systemer og software Ofte relevant kvalitetskriterium: Maintainability vedligeholdelsesevne Kildekoden testes af analysevirksomhed (eks. fra klient hos staten) Test sker automatiseret ved uploading til test virksomheden Kvaliteten vurderes på en skala fra 1-5 i forhold til det overordnede kvalitetskriterium

21 Hvad skal indsigten bruges til? Side 21 Erfaringerne inddrages og nyttiggøres i samarbejdet Fast to failure: Parterne har fokus på at opdage og håndtere fejl hurtigst muligt Løbende evaluering af Value for money Kunden har ret til at udtræde til hver en tid

22 Kundens udtrædelsesadgang Side 22 Skriftligt varsel på mindst 20 arbejdsdage Udtrædelsesvederlag Kunden betaler for de Delleverancer Kunden har overtaget Evt. kompensation ved udtrædelse inden overtagelse Forpligtelser ved ophør Leverandøren skal loyalt bistå med Kundens hjemtagelse Leverandøren skal loyalt bistå i forbindelse med Kundens genudbud Efter ophør og indtil hjemtagelse/overgang til ny leverandør er effektueret skal Leverandøren fortsat levere ydelserne efter Kontrakten Bilag 13: Forpligtelser ved ophør

23 Konfliktløsning på laveste niveau Side 23 Forhandlinger indledes indledningsvist på det niveau i samarbejdsorganisationen, hvor tvisten er opstået. Forhandlingerne eskaleres til næste niveau i samarbejdsorganisationen på begæring af en Part, såfremt Parterne ikke opnår en løsning. Såfremt Kunden og Leverandørens Projektledere ikke kan opnå en løsning ved forhandling henvises tvisten til konfliktløsningsorganet.

24 Konfliktløsning - eskaleret Side 24 Vejledende udtalelse Uenighed om fortolkning af Kontraktens bestemmelser enhver Part kan anmode en uafhængig tredjepart om en vejledende udtalelse Mediation Hvis enighed fortsat ikke kan nås, kan enhver Part anmode om mediation. Kan parterne ikke blive enige om valg af mediator kan hver part anmode Danske IT-advokater om at udpege en mediator. Voldgift Opdeling i større og mindre tvister i overensstemmelse med det Danske Voldgiftsinstituts regler Voldgiftsdommeren/voldgiftsrettens formand efter høring af Danske IT-advokater

25 Leverandørens misligholdelsesbeføjelser Side 25 Misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser: Rente i overensstemmelse med rentelovens regler Leverandøren kan hæve, hvis afgivet påkrav om misligholdelse og at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil medføre at kontrakten ophæves Ophæves for så vidt angår den pågældende delleverance og fremtidige delleverancer

26 Leverandørens misligholdelsesbeføjelser Side 26 Misligholdelse af Kundens øvrige forpligtelser: Leverandøren er berettiget til udskydelse af prøver og test, hvis forsinkelse skyldes Kundens manglende deltagelse i Projektet, herunder med det fornødne niveau for indsigt Leverandøren skal fremsætte skriftlig anmodning til Kunden Manglende anmodning medfører at forsinkelse ikke kan henregnes til Kunden Leverandøren er berettiget til meromkosninger Leverandøren kan hæve, hvis påkrav om, at Kunden har misligholdt og at manglende udbedring inden for 20 arbejdsdage vil medføre at Kontrakten opsiges Opsigelse for så vidt angår den pågældende delleverance og fremtidige delleverancer

27 Kundens misligholdelsesbeføjelser Side 27 Forsinkelse Underretningspligt Bod Kun vedrørende overskridelse af frister for Overtagelse og gennemførelse af Driftsprøve ikke øvrige bodsfrister Kundens ret til bod bortfalder hvis Kunden ikke inden 12 måneder har fremsat påkrav om betaling Mangler Afhjælpning Som led i vedligeholdelsesordningen Hvis nødvendig for at driftsprøven kan bestås Ved reklamation indenfor garantiperioden Bod for overskridelse af servicemål Månedlig bod kan ikke overstige vedligeholdelsesvederlaget for den pågældende måned Forholdsmæssigt afslag Dansk rets almindelige regler

28 Kundens misligholdelsesbeføjelser Side 28 Ophævelse Væsentlig misligholdelse: Fejl vedrørende opfyldelse af Øvrige Krav indgår ikke i vurderingen af, om der foreligger en væsentlig misligholdelse Misligholdelse af eventuelle driftsforpligtelser kan ikke begrunde ophævelse af Kontraktens øvrige ydelser Misligholdelse af vedligeholdelsesforpligtelser i garantiperioden berettiger Kunden til at hæve: aftalen om vedligehold fremtidige Delleverancer Delleverancer der konkret og af betydning i forhold til funktionaliteten er berørt af Leverandørens misligholdelse og hvor garantiperioden ikke er udløbet Efter garantiperioden kan Kunden kun hæve aftalen om vedligehold

29 Kundens misligholdelsesbeføjelser Side 29 Ophævelsesgrunde Det anses som væsentlig misligholdelse, hvis en auditor har truffet afgørelse om, at Leverandørens manglende indsigt i den Agile Metode har væsentlig betydning for Leverandørens forsinkelse eller for at levere uden væsentlig Mangler Det anses som væsentlig misligholdelse, hvis Leverandøren i to på hinanden følgende opgørelsesperioder pådrager sig maksimal bod for manglende overholdelse af servicemål I øvrigt samme ophævelsesgrunde som K02

30 Kundens misligholdelsesbeføjelser Side 30 Ophævelse Ophævelse sker ex nunc med virkning for den Delleverance, for hvilken der foreligger væsentlig misligholdelse samt for fremtidige Delleverancer. U: Der kan hæves for så vidt angår Delleverancer, som Kunden allerede har overtaget, hvis: Delleverancen har Afhængigheder til Absolutte Krav, der ikke på ophævelsestidspunktet er leveret ved Overtagelse af en Delleverance Delleverancen har Afhængigheder til Absolutte Krav omfattet af en Delleverance, for hvilken der foreligger væsentlig misligholdelse

31 Misligholdelsesbeføjelser Side 31 Erstatning Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler Summen af erstatning, bod og reduktion af vederlag er begrænset til leverancevederlaget. U:Kvalificeret misligholdelse såfremt en uvildig sagkyndig ved audit, har truffet afgørelse om, at en Parts manglende opfyldelse af kravene til indsigt, har haft betydning for Partens væsentlige misligholdelse af Kontrakten maksimum for den samlede erstatning og bod eller reduktion af vederlag forhøjes med 25 % Force Majeure

32 Misligholdelsesbeføjelser Side 32 OBS: Ingen sanktioner knyttet til: Leverandørens manglende opfyldelse af krav i den enkelte iteration. Manglende eller mangelfuld opfyldelse af Øvrige krav Kunden kan ikke nægte godkendelse af en prøve under henvisning til, at der foreligger fejl og mangler ved Øvrige Krav Fejl og mangler ved Øvrige Krav indgår ikke i vurderingen af om der måtte foreligge væsentlig misligholdelse Udfordring at få Leverandøren til at levere flest mulige mangelfrie Øvrige Krav

33 K03 og licenser 22. AUGUST 2012

34 Indledning K03 Side 34 Forudsætning: Standardsoftware Software er beskyttet af ophavsret ( edb-programmer ). Besiddelse giver ikke ret til fri brug; licensen styrer brugen. Licensen kan imidlertid være meget svært tilgængelig, og den tolkes altid til fordel for licensgiver.

35 Beskyttede værker K02 Side 35 Håndtering: Licenser vedlægges i bilaget. Indholdet fastsættes af licensgiver; kan dog ikke medføre at leverancebeskrivelsen ikke opfyldes. Konsekvens: Licenserne hindrer ikke projektets gennemførelse, men herudover kan det være svært at gennemskue deres indhold.

36 Beskyttede værker K03 Side 36 Håndtering: Licenser vedlægges i bilaget. Indholdet fastsættes af licensgiver; kan dog ikke medføre at leverancebeskrivelsen ikke opfyldes. + Krav om oplysninger for hver enkelt licens Ingen oplysning; ingen begrænsning af brugsretten Hensyn: Gennemsigtighed Balance Oplyst grundlag for den agile metode

37 Titel i sidehoved Tidspunkt 1 Tidspunkt 2 Side 37 Projekt Kravliste Projekt Kravliste Løsningsbeskrivelse: Standardsoftware A Løsningsbeskrivelse: Standardsoftware A Standardsoftware B Licensbilag: Licens til A +Skema med oplysninger =>gennemsigtighed Licensbilag: Licens til A +Skema med oplysninger Licens til B +Skema med oplysninger

38 Beskyttede værker K03; licensbilaget Side 38 Skema med oplysninger for hver enkelt licens Generelt: En henvisning til licensen er ikke tilstrækkelig Ingen oplysning; ingen begrænsning Skemaet har forrang Skadesløsholdelse

39 Beskyttelsens subjekt K03; skema i licensbilaget Side 39 Eksempel: Funktionaliteter inden for leverancebeskrivelsen, yderligere funktionaliteter samt de vederlagsmæssige konsekvenser af udnyttelsen: Hvilke funktionaliteter indeholder programmet? 1-10 Hvilke funktionaliteter falder inden for Leverancebeskrivelsen? Indeholder programmet yderligere funktionaliteter og i givet fald hvilke? Hvad koster udnyttelsen af de enkelte funktionaliteter, og hvad er de vederlagsudløsende parametre? : x kr., såfremt... 2: y kr., såfremt...

40 Titel i sidehoved Tidspunkt 1 Tidspunkt 2 Side 40 Projekt Kravliste Projekt Kravliste Løsningsbeskrivelse: Standardsoftware A Løsningsbeskrivelse: Standardsoftware A Licensbilag: Licens til A +Skema med oplysninger...funktionalitet 1-6 =>gennemsigtighed Licensbilag: Licens til A +Skema med oplysninger...funktionalitet funktionalitet 7-8

41 Beskyttede værker Diskussionspunkter Side 41 Er manglende opfyldelse af Øvrige Krav reguleret hensigtsmæssigt? bør manglende levering heraf have vederlagsmæssige konsekvenser? Er det fornuftigt i et agilt projekt at fastsætte Afhængigheder mellem Absolutte Krav? Er øget indsigt kombineret med en udvidet udtrædelsesadgang en hensigtsmæssig sanktion ved anskaffelse af et større it-system? Er kravet om gennemsigtighed i licenser kombineret med krav om skadesløsholdelse hensigtsmæssigt?

42 Beskyttede værker Diskussionspunkter Side 42 Er en Forretningsmodel indeholdende forventninger om besparelser og synergieffekter egnet som del af en behovsopgørelse og dermed som grundlag for en mangels bedømmelse? Skal kontrakten indeholde en adressering af et grundlæggende ønske om leverancer baseret på standardprogrammel? Er der behov for en revision af den kontraktmæssige behandling af kundens IT-miljø og de krav leverandøren mødes med i den forbindelse? Hvorledes skal forholdes, ved manglende enighed om ændringer affødt af afklarings- og planlægningsfasen?

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012. VIA E-MAIL: chaga@digst.dk / ministeriernes-projektkontor@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Agile/iterative kontrakter

Agile/iterative kontrakter Agile/iterative kontrakter Master Mind Class Embedded People Advokat Peter Lind Nielsen Februar 2014 Vandfald iterativ - konsulentydelser Vandfaldsmodel Kravspecifikation Totalleverancekontrakter K01 eller

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere