Leverance af Radio/TV kanaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverance af Radio/TV kanaler"

Transkript

1 Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om

2 Udkast til Kontrakt Side 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Definitioner Kontraktens omfang og genstand Kontraktgrundlag Projektansvarlige Mødevirksomhed Kontraktperiode Opsigelse Ændringer i kontraktperioden Ordregivers ændringsanmodninger Leverandørens ændringsanmodninger Kontraktsum Betaling Afprøvning Iværksættelse Servicemål og rapportering Vedligeholdelse Garantier Forsinkelse Mangler Afhjælpning Reduktion af vederlag Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Ophævelse af kontrakten Erstatning Forsikring Meddelelser mellem parterne Ændring af kontrakten Underleverandører Rettigheder til Leverancen Overdragelse af rettigheder Fortrolighed Markedsføring Ophør pålagt af offentlig myndighed Force majeure Tvister, lovvalg og værneting Fortolkning Ikrafttrædelse BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet Kravspecifikation (som vedlagt udbudsmaterialet) Leverandørens tilbud inkl. Leverancebeskrivelse (vedlægges ved kontraktens indgåelse) Servicemål (udfærdiges af leverandør som en del af tilbuddet) Mødevirksomhed Projektansvarlige (udfyldes ved kontraktens indgåelse)

3 Udkast til Kontrakt Side 3 af DEFINITIONER Ved fortolkningen af denne kontrakt skal nedenstående udtryk, når de indledes med en versal, forstås på den nedenfor anførte måde: Leverancen Arbejdsdage Den leverance af radio og tv som Leverandøren skal levere til Ordregiver under nærværende Kontrakt. Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 2. KONTRAKTENS OMFANG OG GENSTAND Denne kontrakt er indgået efter forudgående nationalt udbud med henblik på at modtage en samlet digital leverance af radio og tv og herigennem at optimere indsamlingen på en måde, som tilgodeser forsyningssikkerhed, økonomi og udviklingsmuligheder. Leverandøren leverer Leverancen i overensstemmelse med betingelserne, som fremgår af denne kontrakt med bilag. Indholdet af Leverancen er beskrevet i Ordregivers krav bilag 2 med eventuelle ændringer i bilag 1 og i Leverandørens tilbud i bilag 3. Leverandøren har ved gennemlæsning af Ordregivers udbudsmateriale, ved deltagelse i informationsog spørgemøde samt i forhandlingsmøde forstået Ordregivers intentioner med kontrakten. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 3, medfører at krav eller beskrivelser i bilag 1 og bilag 2 ikke kan opfyldes. 3. KONTRAKTGRUNDLAG Kontrakten består af dette dokument med følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet Kravspecifikation (som vedlagt udbudmaterialet) Leverandørens tilbud inkl. Leverancebeskrivelse Servicemål (udfærdiges af leverandør som en del af tilbuddet) Mødevirksomhed Projektansvarlige (udfyldes ved kontraktens indgåelse) Dokumenterne er anført i rangorden således, at lavere nummer har forrang frem for højere nummer og at dette dokument har forrang for bilagene. Beslutningsreferater fra møder mellem Ordregiver og Leverandør, der er accepteret af begge parter, integreres automatisk som en del af kontrakten. Beslutningsreferaterne har forrang for bilagene til kontrakten. Såfremt et beslutningsreferat medfører væsentlige ændringer af kontrakten, skal dette ske ved udarbejdelse af tillæg, jf. punkt 22.

4 Udkast til Kontrakt Side 4 af PROJEKTANSVARLIGE Hver part har udpeget en projektansvarlig som fremgår af bilag 6. Den projektansvarlige fungerer tillige som kontaktperson. De projektansvarlige varetager al kommunikation omkring Leverancen. Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af den projektansvarlige. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte den projektansvarlige, må udskiftningen ikke påføre Ordregiver yderligere omkostninger, og den nye projektansvarlige skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. Leverandøren skal efter Ordregivers anmodning udskifte den projektansvarlige, såfremt Ordregivers anmodning er sagligt begrundet. 5. MØDEVIRKSOMHED Umiddelbart efter kontraktens underskrift afholder parterne et opstartsmøde, jf. bilag 5. På opstartsmødet præsenterer Leverandøren en gennemgang af Leverancen og fremlægger en tidsplan for Leverandørens aktiviteter frem til iværksættelsesdagen, jf. punkt 12. Herefter afholder parterne statusmøde en gang i kvartalet. Hver part afholder egne udgifter forbundet med mødevirksomhed. 6. KONTRAKTPERIODE Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2012 med henblik på, at Leverancen iværksættes senest den 1. marts Kontrakten udløber uden yderligere varsel den 28. februar Ordregiver har ret men ikke pligt til at forlænge kontrakten 2 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker Ordregiver at gøre brug af denne ret, meddeles det til Leverandøren senest 6 måneder inden kontraktens udløb. 7. OPSIGELSE Parterne kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 6 måneder. I opsigelsesperioden leverer Leverandøren Leverancen, ligesom Ordregiver betaler herfor. Parterne har ikke krav på erstatning ved opsigelse. 8. ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN Parterne kan fremsætte anmodninger om ændringer efter nedenstående retningslinjer. Efter ændringer sker levering på kontraktens vilkår, medmindre andet er aftalt.

5 Udkast til Kontrakt Side 5 af 11 Medmindre andet aftales udarbejder Leverandøren et tillæg til kontrakten, jf. punkt 22, der indeholder de nødvendige korrektioner til de bilag, der berøres af ændringen og beskrivelsen af ændringens konsekvenser, jf. nedenfor, vedlægges ORDREGIVERS ÆNDRINGSANMODNINGER Ændringsanmodninger fremsættes skriftligt til Leverandøren og skal som minimum indeholde en beskrivelse af den ønskede ændring samt dato for fremsættelse af ændringsanmodningen. Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelse af ændringsanmodningen oplyse, hvornår en beskrivelse af ændringens konsekvenser for Leverancen, herunder for servicemål og pris, kan fremsendes. Prisen beregnes på baggrund af enhedspriserne i bilag LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNINGER Såfremt Leverandøren ønsker at foretage ændringer i forhold til det aftalte, fremsættes anmodning herom til Ordregiver. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af konsekvenserne af ændringen, herunder for servicemål og pris. Prisen beregnes på baggrund enhedspriserne i bilag 3. Leverandøren stiller endvidere forslag til ændringer i Leverancen, såfremt Leverandøren vurderer, at det vil medføre en for Ordregiver mere hensigtsmæssig Leverance. Ændringsanmodninger skal fremsættes skriftligt til Ordregiver, der inden 10 Arbejdsdage skal meddele, hvorvidt ændringsanmodningen kan imødekommes. I tilfælde hvor det er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for Leverandøren, er Ordregiver forpligtet til at acceptere ændringer, der kun i ubetydeligt grad påvirker Ordregivers nytte af Leverancen og som ikke påfører Ordregiver yderligere omkostninger eller tab. 9. KONTRAKTSUM Kontraktsummen er aftalt til et fast månedligt vederlag på DKK inkl. alle gældende afgifter ekskl. moms, dog således at første rate tilpasses forholdsmæssigt til antallet af kalenderdage fra iværksættelsesdagen til fakturadagen. 10. BETALING Det månedlige vederlag forfalder til betaling månedsvis bagud hver den første i en måned. Fakturaer forfalder til betaling 30 kalenderdage efter Ordregivers modtagelse og accept af faktura vedlagt den månedlige servicemålrapport, jf. punkt 13. Leverandøren skal til enhver tid opfylde de fastsatte krav vedrørende elektronisk fakturering, jf. LBK nr. 798 af 28/07/2007 Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v. og LBK nr. 991 af 07/10/2004 "Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder" samt eventuelle senere ændringer hertil. E-faktura der opfylder kravene i ovennævnte bestemmelser vedlagt evt. dokumentation sendes til [Ordregiver] EAN nr

6 Udkast til Kontrakt Side 6 af 11 Fakturaen skal være påført følgende oplysninger: Personreference: Bjarne Andersen Kontrakt reference: Bjarne Andersen Ordregiver har ret til at afvise fakturaer der ikke fremsendes i overensstemmelse med ovenstående. Leverandøren kan ikke pålægge faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). 11. AFPRØVNING Afprøvning af Leverancen sker ved en prøve forinden iværksættelse. Formålet er primært, at konstatere at Leverancen kan gennemføres i overensstemmelse med kontraktens krav, herunder de garanterede servicemål. Procedure, indhold og godkendelseskriterier for gennemførelse af prøven er beskrevet i bilag 3. Såfremt Ordregiver godkender prøven med konstaterede mangler, skal disse anføres i en mangelliste. Ordregiver er først forpligtet til at godkende prøven, når sådanne mangler i de væsentligste er afhjulpet. Såfremt prøven ikke opfylder kravene til dens resultat og dermed ikke godkendes, er Leverandøren berettiget til med mindst 5 arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil Ordregiver måtte hæve kontrakten efter bestemmelserne herom. Såfremt prøven ikke bestås i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 3 grundet Leverandørens forhold, kan Ordregiver vælge at anvende de dele af Leverancen, som opfylder kravene. Ordregiver er i så fald forpligtet til at betale en del af det månedlige vederlag der svarer til den del af Leverancen som tages i anvendelse. Ordregivers anvendelse af dele af Leverancen kan alene ske, såfremt dette ikke medfører hindringer for Leverandørens gennemførelse af den aftalte prøve. 12. IVÆRKSÆTTELSE Iværksættelsesdagen er datoen for Ordregivers godkendelse af prøven jf. punkt SERVICEMÅL OG RAPPORTERING I bilag 4 er beskrevet de servicemål, der skal opfyldes. Servicemålene skal være opfyldt fra iværksættelsesdagen. Leverandøren udarbejder en månedlig rapport hvori opfyldelsesgraden af servicemålene opgøres. Er servicemålene ikke opfyldt i en given måned skal rapporten endvidere indeholde en beskrivelse af årsagen hertil, hvilke tiltag Leverandøren har gjort for at forbedre opfyldelsesgraden samt hvornår service-

7 Udkast til Kontrakt Side 7 af 11 målene atter forventes opnået. Rapporten fremsendes sammen med faktura for den pågældende måned. 14. VEDLIGEHOLDELSE Såfremt leverandøren yder vedligeholdelse i tilknytning til Leverancen er indholdet heraf beskrevet i bilag 3. Prisen for vedligeholdelse er indregnet i det månedlige vederlag. 15. GARANTIER Leverandøren garanterer, at Leverancen i kontraktperioden opfylder kontraktens krav og at de i bilag 4 beskrevne servicemål opretholdes. 16. FORSINKELSE Indtræffer der forhold, som må påregnes at medføre, at Leverancen ikke kan iværksættes til aftalt tid, jf. punkt 6, påhviler det Leverandøren, så snart sådanne forsinkelser kan forudses, straks og uden unødigt ophold at give Ordregiver skriftlig meddelelse herom, tillige med årsagen/årsagerne til forsinkelsen samt angivelse af, hvornår levering forventes at kunne finde sted. Det påhviler endvidere Leverandøren at afværge eller mindske følgerne af forsinkelsen bedst muligt og efter anmodning oplyse overfor Ordregiver, hvad der er foretaget for at afhjælpe forsinkelsen. Tilsvarende skal Ordregiver give Leverandøren meddelelse, såfremt Ordregiver ikke kan overholde sine forpligtelser. Ingen forsinkelse som ikke skyldes fejl fra Ordregivers side, må medføre højere priser eller større udgifter for Ordregiver end hvis levering var sket i henhold til den aftalte tidsplan. Overskrides den aftalte iværksættelsesdag med mere end 40 Arbejdsdage, og kan forsinkelsen ikke henføres til Ordregivers forhold, anes det for væsentlig misligholdelse og Ordregiver kan hæve kontrakten helt eller delvist efter eget valg. 17. MANGLER En mangel ved Leverancen foreligger, såfremt den ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier eller i øvrigt ikke svarer til, hvad Ordregiver med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af nærværende kontrakt AFHJÆLPNING Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af skriftlig reklamation afhjælpe manglen REDUKTION AF VEDERLAG Såfremt servicemålene beskrevet i bilag 4 ikke overholdes sanktioneres dette med en reduktion i det månedlige vederlag i overensstemmelse med det i bilag 4 beskrevne. Reduktionen udelukker forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Ordregiver er berettiget til at fradrage eventuelle reduktioner i et hvert vederlag som Ordregiver skal erlægge til Leverandøren under nærværende kontrakt.

8 Udkast til Kontrakt Side 8 af FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse OPHÆVELSE Har manglerne ved en Leverance en sådan karakter, at Ordregiver ikke kan anvende Leverancen som aftalt, og Leverandøren enten erkender, at afhjælpning er udsigtsløs, eller i mere end 20 Arbejdsdage forgæves har søgt at afhjælpe manglerne, kan Ordregiver hæve kontrakten helt eller delvist efter eget valg. 18. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN Udover hvad der ellers bestemt i denne kontrakt, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten helt eller delvist i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i medfør af kontrakten. Ophævelse udelukker ikke, at den hævende Part tillige kan opnå erstatning. Såfremt Leverandøren er i en force majeure situation, jf. punkt 29, som forhindrer Leverandøren i at levere, er Ordregiver berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt force majeure-situationen varer i mere end 10 arbejdsdage. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor, kan Ordregiver hæve kontrakten såfremt Leverandøren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord eller at Leverandørens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Leverandøren må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Det samme gælder, såfremt Leverandøren ophører med den virksomhed som kontrakten vedrører, eller at der indtræder andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. 19. ERSTATNING Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ingen af parterne er dog ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Datatab anses for direkte tab. 20. FORSIKRING Leverandøren tegner og opretholder behørig erhvervsansvarsforsikring for det ansvar som Leverandøren måtte i falde i medfør af nærværende kontrakt. 21. MEDDELELSER MELLEM PARTERNE Meddelelser som gives under nærværende kontrakt skal være skriftlige, herunder pr. til de i bilag 5 anførte projektansvarlige. 22. ÆNDRING AF KONTRAKTEN Tillæg eller ændringer til kontrakten kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer eller tillæg skal nummereres fortløbende underskrives af begge parter og vedlægges kontrakten. 23. UNDERLEVERANDØRER

9 Udkast til Kontrakt Side 9 af 11 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke benytte underleverandører til Leverancen. Tilsvarende kan Leverandøren ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke udskifte allerede accepterede underleverandører. Leverandøren hæfter for sine underleverandører på ganske samme måde som for sine egne forhold. 24. RETTIGHEDER TIL LEVERANCEN Med respekt af de i ophavsretsloven indeholdte indskrænkninger, erhverver Ordregiver eneret til at råde over det materiale, herunder eventuel dokumentation, der udarbejdes af Leverandøren som en del af opfyldelse under nærværende kontrakt. Ordregiver får herved eneret til at fremstille og offentliggøre eksemplarer af alt materialet Ordregiver er endvidere berettiget til at videreudvikle materialet og at overdrage alt materiale til tredjemand. Hver part indestår for at have erhvervet alle tilladelser og rettigheder fra tredjemand, som er nødvendige for at parten kan opfylde sine forpligtelser under kontrakten. Leverandøren garanterer således, at Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, og skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav eller omkostning i den anledning. 25. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Ordregiver hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Leverandøren kan ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Ordregiver kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 26. FORTROLIGHED Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Ordregivers eller andres forhold, som de bliver bekendt med i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Leverandøren, tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information samt information, som Leverandøren får overgivet fra tredjemand, som er i retmæssig besiddelse deraf, og som ikke er undergivet nogen fortrolighedsforpligtelse. 27. MARKEDSFØRING Leverandøren kan kun anvende Ordregiver i sin markedsføring, herunder på Leverandørens hjemmeside, referencelister mv. efter Ordregives forudgående og skriftlige accept. 28. OPHØR PÅLAGT AF OFFENTLIG MYNDIGHED

10 Udkast til Kontrakt Side 10 af 11 Pålægges Ordregiver af en offentlig myndighed at bringe kontrakten til ophør, er Ordregiver berettiget hertil. I det tilfælde har Leverandøren højest krav på en erstatning svarende til negativ kontrakts interesse. Derudover har Leverandøren ingen krav mod Ordregiver. 29. FORCE MAJEURE Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part for forhold, hvis indtræden de ved kontraktens indgåelse ikke burde have påregnet eller ikke burde have undgået eller overkommet herunder lovlig strejke og/eller lockout (force majeure). I tilfælde af force majeure som forhindrer Leverandøren i at levere, bortfalder parternes forpligtelse i det omfang og så længe, force majeuren virker. Der ydes ingen betaling for den periode, som force majeure-situationen varer. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeuren konstateres, og ved denne meddelelse orientere om force majeurens forventede omfang og varighed. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger, som Ordregiver måtte blive påført i forbindelse med overenskomststridige strejker og lockout, hvor Leverandøren ikke udfører arbejdet. 30. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING Tvister giver ikke ret til standsning af arbejdet. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, skal i første omgang søges afgjort i mindelig mellem parterne. Kan tvisten ikke afgøres i mindelighed, afgøres tvisten ved voldgift. Voldgiften vil blive gennemført med værneting ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Lovvalg og sprog er dansk. Parterne er enige om at voldgiftsretten skal sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. 31. FORTOLKNING Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende kontrakt er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag, respektive de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 32. IKRAFTTRÆDELSE

11 Udkast til Kontrakt Side 11 af 11 Kontrakten med bilag oprettet i to enslydende og behørigt underskrevne eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar. Den Leverandør: Den.2011 Ordregiver:.....

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere