1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10"

Transkript

1 1. INDLEDNING PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL SPECIALETS PROBLEMSTILLING METODE STRUKTUR GENERELLE OVERVEJELSER EMPIRISK MATERIALE DEFINITION AF CENTRALT BEGREB 9 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION KOMMUNIKATIONSMODELLER INTERKULTUREL KOMMUNIKATION MARKEDSKOMMUNIKATION MARKETING-MIXET Promotion Integreret kommunikation SAMMENFATNING STANDARDISERET VERSUS TILPASSET MARKEDSKOMMUNIKATION ARGUMENTER FOR STANDARDISERET MARKEDSKOMMUNIKATION ARGUMENTER IMOD STANDARDISERET MARKEDSKOMMUNIKATION SAMMENFATNING KULTUR KULTURBEGREBETS UDVIKLING KULTURANSKUELSE ETNOCENTRISME KULTURRELATIVISME NÆRVÆRENDE SPECIALES KULTURANSKUELSE KULTURTILGANGE ADFÆRDSTILGANGEN VÆRDITILGANGEN SYMBOLTILGANGEN VURDERING AF DEN VALGTE TILGANG VÆRDITILGANGEN SAMMENFATNING HANS GULLESTRUPS KULTURTILGANG DEN HORISONTALE DIMENSION DE OTTE HORISONTALE SEGMENTER DEN VERTIKALE KULTURDIMENSION DET UMIDDELBART SANSBARE PROCESLAG DET VANSKELIGT SANSBARE STRUKTURLAG 28 1

2 5.2.3 DET FORMALISEREDE NORM- OG REGELLAG DET IKKE-SANSBARE TILSTEDEVÆRENDE DET FUNDAMENTALE VÆRDILAG DEN GRUNDLÆGGENDE VERDENSOPFATTELSE SAMSPIL MELLEM DE TO DIMENSIONER DEN TIDSMÆSSIGE DIMENSION FORANDRINGSINITIERENDE FAKTORER Kulturinterne faktorer Kultureksterne forandringsfaktorer FORANDRINGSDETERMINERENDE FAKTORER Integrationsgraden Homogenitetsgraden Forholdet mellem indholdet af de aktuelle forandringsdeteminerende og de i kulturen herskende værdier og verdensopfattelser Kultur-interne magtforhold GULLESTRUPS ANVENDELIGHED OPSAMLING EDWARD T. HALLS TILGANG HØJ OG LAV KONTEKST KULTURER DISKUSSION AF HALLS TILGANG KARAKTERISTIKA FOR HHV. DANMARK OG TYSKLAND DANMARK DEMOKRATI & LIGESTILLING HUMOR & (SELV)IRONI JANTELOVEN HYGGE BESKEDENHED NATIONAL STOLTHED TYSKLAND GRUNDIGHED, ORDEN & EFFEKTIVITET STRUKTUR & REGLER INFORMATIONSBEHOV KVALITETSBEVIDSTHED MILJØBEVIDSTHED TILTALEFORM OPSAMLING INTRODUKTION AF ANALYSEMODEL ORDVALG BILLEDER RELATION MELLEM BILLEDE OG TEKST ANVENDELSE AF RETORISKE APPELFORMER LOGOS - FORNUFT ETHOS TILLID & TROVÆRDIGHED PATHOS - FØLELSER 59 2

3 8.5 FARVEVALG SAMMENFATNING AF REKLAMEANALYSERNE ORDVALG ORDVALG & KONNOTATIONER I DE TYSKE REKLAMER ORDVALG & KONNOTATIONER I DE DANSKE REKLAMER BILLEDE BILLEDET I DE TYSKE REKLAMER Det primære blikfang Perspektiv Brug af personer i reklamen Billeder i relation til analysen af tysk kultur BILLEDET I DE DANSKE REKLAMER Brug af personer i reklamen Billedet i relation til analysen af dansk kultur RELATION MELLEM TEKST OG BILLEDE DE TYSKE REKLAMER DE DANSKE REKLAMER ANVENDELSE AF APPELFORMER APPELFORMER I DE TYSKE REKLAMER Pathos gennem brug af følelsesladede ord Pathos gennem brug af ord der forbindes med frihed Pathos gennem brug af personlig henvendelse Pathos gennem brug af visuelle elementer Logos gennem fremhævelse af produktfordele Ethos gennem brug af troværdighed og tillid Ethos gennem brug af moral APPELFORMER I DE DANSKE REKLAMER Pathos gennem brugen af personlig henvendelse Pathos gennem brug af humor Pathos gennem brugen af følelsesladede billeder Logos gennem fremhævelse af produktfordele Ethos i forhold til modtagerens tillid til afsender FARVEVALG FARVER I DE TYSKE REKLAMER FARVER I DE DANSKE REKLAMER SAMMENFATNING AF RESULTATERNE RESULTATER AF DE TYSKE REKLAMER RESULTATER AF DE DANSKE REKLAMER RETNINGSLINJER FOR TILPASNING ORDVALG I DET TILPASSEDE MATERIALE BILLEDET I DET TILPASSEDE MATERIALE ANVENDELSE AF APPELFORMER I DET TILPASSEDE MATERIALE LOGOS ETHOS PATHOS I FORM AF PERSONLIG HENVENDELSE PATHOS GENNEM BRUGEN AF HUMOR FARVER I DET TILPASSEDE MATERIALE 83 3

4 11. KONKLUSION PERSPEKTIVERING ZUSAMMENFASSUNG LITTERATURLISTE 92 BILAG vedlagt i separat hæfte 4

5 1. Indledning 1.1 Præsentation af emnet og specialets formål Spørgsmålet om, hvorvidt en reklame bør tilpasses eller standardiseres i forhold til et fremmed marked, har i en årrække dannet grundlag for en aktiv debat; særligt efter udgivelsen af Theodore Levitts artikel 1 The Globalization of the Markets i Heri fremsatte han den holdning, at det i fremtiden ville være mest rentabelt for virksomheder at udsende standardiserede reklamer verden over uden hensyntagen til eksempelvis kulturelle forskelle hos modtagerne. Denne kontroversielle holdning har imidlertid ikke mødt bred opbakning blandt markedsføringsteoretikere. Flere kilder fremhæver bl.a. kulturelle forskelle som en hindring for effektiv standardiseret markedskommunikation, idet en modtagers kulturelle baggrund vil danne grundlag for vedkommendes værdier, behov, forventninger etc. og derved også dennes måde at afkode eksempelvis reklamer (se bl.a. de Mooij 2005:77, Kotler/Keller 2006:74, Trompenars/Woolliams 2004:48, Janich 2001:215, Müller/Gelbrich 2004:467). Ud fra det synspunkt, at kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland vil tale for en tilpasning af dansk markedskommunikation til anvendelse på det tyske marked, søger nærværende speciale at undersøge, hvilke kulturelle værdier, der kommer til udtryk i udvalgte trykte reklamer for husholdningsprodukter anvendt på hhv. det danske og det tyske marked, for derved at kunne fastslå, hvilke elementer en dansk virksomhed med fordel kan tilpasse i markedskommunikationen til det tyske marked. For at kunne fastslå disse kulturelle værdier vil dele af hhv. dansk og tysk kultur blive undersøgt for derved at kunne udlede kulturspecifikke karakteristika der peger på forskelle mellem de to kulturer 2. Dernæst vil den udvalgte empiri, bestående af udvalgte tyske og danske reklamer for husholdningsprodukter, blive analyseret med henblik på at udlede, hvorvidt kulturelle værdier kommer til udtryk igennem brugen af retoriske virkemidler. Afslutningsvis vil analysens resultater blive sammenfattet, således at de vil kunne anvendes som retningslinjer ved en tilpasning af dansk markedsføringsmateriale til det tyske marked. 1 Professor ved Harvard. 2 Undersøgelsen vil udelukkende beskæftige sig med nationalkultur, se afsnit 6. 5

6 Grundet det begrænsede omfang af korpus 3 bør det nævnes, at de konklusioner, der udledes af ovennævnte analyse, ikke kan siges at give et retvisende billede af virkeligheden, da det ville kræve et korpus af et større omfang. Dog ville resultaterne ved en modificering kunne anvendes som retningslinjer for en dansk virksomhed. 1.2 Specialets problemstilling Nærværende speciale vil undersøge en fiktiv situation, hvor den danske producent af hårde hvidevarer, GRAM, 4 ønsker at træde ind på det nordtyske marked, herunder delstaterne Schleswig- Holstein, Hamborg, Bremen og Niedersachsen. Der tages, som nævnt, udgangspunkt i hypotesen, at det, grundet kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland, vil være fordelagtigt at tilpasse markedskommunikationen til målkulturen, Tyskland. Formålet med nærværende speciale er, at identificere kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland, for derefter at undersøge, hvorvidt disse forskelle afspejles i en række udvalgte printannoncer gennem brugen af retoriske, sproglige og visuelle strategier. På baggrund heraf vil det blive klarlagt, om disse kulturelle forskelle kommer til udtryk i så særlig grad, at det taler for en tilpasning af GRAMs trykte markedskommunikation, for at budskabet vil blive afkodet efter hensigten af den tyske modtager. 1.3 Metode Det bør indledningsvis bemærkes, at nærværende speciale er af tværfaglig karakter. Specialet søger at kombinere området international markedskommunikation med kulturteori for derved bedre at kunne behandle emnet standardiseret versus tilpasset markedskommunikation, idet det indledningsvist blev antaget, at reklamer, grundet kulturelle forskelle, bør tilpasses fremmede markeder. De to discipliner vil således ikke fremstå isoleret i opgaven, men vil derimod blive integreret. I nærværende speciale anvendes en hermeneutisk tilgang, hvis centrale begreber er fortolkning og mening (Pahuus 2000:110, Müller/Gelbrich 2004:26). Begrebet hermeneutik stammer fra det græske hermeneutike (Fremmedordbog 2001:237), der betyder læren om fortolkningskunst og dens principper. Oprindelig var hermeneutik en teologisk disciplin, som senere 3 15 tyske og 5 danske reklamer, se bilagene 1 til For yderligere informationer om GRAM se da 6

7 blev adopteret af filosofien. Ifølge Martin Heidegger 5 følger enhver fortolkning af eksempelvis tekster den hermeneutiske cirkel. Det vil sige, at delene af en tekst forstås ud fra en forestilling om helheden, og at denne helhedsforestilling kun kan korrigeres ud fra en forståelse af enkelte dele af teksten (Pahuus 2000: ). Det vil sige, at man som analyserende subjekt bevæger sig frem og tilbage i en cirkelbevægelse mellem forståelse af enkeltdele og forståelse af helheden. Således vil en tekst, eksempelvis en reklame, kunne analyseres i detaljer uden hensyntagen til den kultur, den er anvendt i. Vælger man efterfølgende at se reklamen i en større sammenhæng, eksempelvis i forhold til den kultur, reklamen er anvendt i, vil helhedsforestillingen af reklamen ændres. Denne bevægelse frem og tilbage mellem forståelse af enkeltdele og helhed udgør således en hermeneutisk cirkel. I kraft af valget af den hermeneutiske tilgang vil jeg som analyserende subjekt drage konklusioner baseret på nogle prototypiske medbetydninger og konventioner. 1.4 Struktur For at give en dybere forståelse for begrebet markedskommunikation gives en introduktion til begrebet, hvorefter standardiseret versus tilpasset kommunikation diskuteres. Ud fra denne introduktion begrundes det, hvorfor det indledningsvis antages, at en tilpasning af den danske markedskommunikation til det tyske marked vil være tilrådelig. Efterfølgende vil begrebet kultur blive præsenteret og gennemgået, og i forlængelse heraf argumenteres der for den valgte tilgang for nærværende speciale. For at klarlægge, hvilke elementer en kultur kan bestå af, uddybes begrebet kultur ud fra Hans Gullestrups kulturtilgang. Dertil suppleres med et udsnit af Edward T. Halls kulturtilgang. Herefter vil fremtrædende danske og tyske kulturkarakteristika blive identificeret med reference til Gullestrup og Hall, for derved at kunne udlede eventuelle forskelle. Analysen af de udvalgte reklamer gennemføres på baggrund af en analysemodel udarbejdet til formålet, hvis mål er at identificere, hvilke elementer, der synes karakteristiske for de udvalgte tyske og danske reklamer. Grundet specialets begrænsede omfang vil analysen ikke kunne omfatte samtlige karakteristika i den udvalgte empiri, hvorfor en model til analysen bliver udviklet, for derved at kunne inkludere elementer, der synes relevante i forhold til nærværende speciales hypotese. I reklameanalysen inddrages fem GRAM reklamer, for derved at kunne udlede, om der forekommer elementer, der med fordel kunne tilpasses, samt om der forekommer elementer 5 Tysk filosof ( ) indenfor eksistensfilosofi (www.wikipedia.org/wiki/martin_heidegger). 7

8 virksomheden med fordel kunne overføre. Resultaterne af hhv. kultur- og reklameanalysen vil blive sammenholdt, for at undersøge om der viser sig en tendens, der kan ledes tilbage til de undersøgte kulturtræk. Afslutningsvist præsenteres en række retningslinjer, som GRAM vil kunne anvende i forhold til tilpasningen af markedskommunikationen til det tyske marked. Hovedfokus for nærværende speciale er tilpasning af markedskommunikation grundet kulturelle forskelle mellem Tyskland og Danmark. Der tages derfor ikke højde for, hvordan GRAM markedsfører sine produkter i de lande, der allerede eksporteres til. Ligeledes tages der ikke højde for, hvorvidt GRAM har kapacitet til en markedsforøgelse af det omfang, der præsenteres i specialet. På samme måde tages der ikke højde for, om virksomheden har de fornødne midler til at gennemføre en markedsføringskampagne. Analysen af de udvalgte reklamer inkluderer ikke Business to Business, men kun Business to Consumer, altså udelukkende reklamer henvendt til forbrugere. 1.5 Generelle overvejelser En af de overvejelser, man bør gøre sig, inden en undersøgelse af, hvorvidt dansk markedskommunikation bør tilpasses den tyske modtager, er, hvilken rækkefølge man vil arbejde i. Spørgsmålet er, om det vil være mest hensigtsmæssigt at analysere de pågældende kulturer først for derefter at analysere de udvalgte reklamer eller omvendt. Uanset hvilken rækkefølge man vælger, vil den første analyse sandsynligvis påvirke den anden. Da man ofte er ubevidst om de værdier, der danner grundlag for den kultur, man selv tilhører, vil specialet lægge ud med analysen af dansk og tysk kultur, hvorefter reklamerne vil blive analyseret. Herved vil opmærksomheden overfor de værdier, der karakteriserer dansk kultur, blive skærpet. En anden overvejelse, man bør gøre sig i forhold til analysen af kulturen i hhv. Danmark og Tyskland, er valget af kilder. Vælger man udelukkende at anvende danske kilders syn på danskere, vil der være en fare for, at billedet, der tegner sig vil være autostereotypt 6, idet en dansker ikke vil kunne observere sin egen kultur objektivt. Vælger man at anvende tyske kilder til beskrivelsen af dansk kultur, vil der bestå en fare for, at billedet, der viser sig er heterostereotypt 7. For at minimere 6 Autostereotyper er en nationalistisk præget forestilling om grupper og befolkning i ens eget land, eksempelvis danskeres syn på danskere (Fremmedordbog 2001: 61). 7 Heterostereotyper er en nationalistisk præget forestilling om andre grupper eller folk, eksempelvis danskeres syn på tyskere (fremmedordbog 1995:238). 8

9 denne risiko vil både tyske, danske samt andre udenlandske kilder blive anvendt i analysen af de to kulturer. 1.6 Empirisk materiale Specialets genstand for analyse hører under tekstgenren reklame. Reklamer kendetegnes bl.a. af deres kreative udformning, gennem brugen af farver, ordspil og humor. Brugen af disse virkemidler kan bidrage til at tydeliggøre kulturelle træk der kommer til udtryk gennem reklamens udformning (de Mooij 2005:40, Trompenars/Wooliams 2004:86, Janich 2001:16, Schweiger/Schrattenecker 2001:102). Den udvalgte empiri stammer fra de tyske blade: Elle Decoration, Brigitte, Gourmet Träume, Schöner Essen og Schöner Wohnen. Disse blade er udvalgt, idet de respektive blade henvender sig til samme målgruppe 8. Yderligere suppleres med fem danske GRAM reklamer, da det vil muliggøre en sammenligning af de tyske og danske reklamer, for derved at kunne konstatere eventuelle forskelle og ligheder. Grunden til, at reklamer for husholdningsprodukter er udvalgt til undersøgelsen er, at produktet udbydes i samme form på hhv. det tyske og det danske marked. Dertil er denne type produkter relativt kulturfrie (Müller/Gelbrich 2004:556), i modsætning til kulturbundne produkter, herunder eksempelvis bestemte fødevarer (eksempelvis røde pølser). Den udvalgte empiri består af 15 tyske reklamer for husholdningsprodukter, samt 5 danske reklamer fra den danske hårde hvidevareproducent GRAM. Samtlige reklamer er forholdsvis aktuelle. Således er hensigten med analysen imidlertid ikke at foretage en analyse, der kan belyse en udvikling, men derimod at foretage en statisk betragtning. 1.7 Definition af centralt begreb Et af de begreber nærværende speciale vil beskæftige sig med er kultur. I specialet forstås begrebet kultur som nationalkultur, herunder den virkelighedsopfattelse, de værdier og normer, som et menneske lærer som medlem af et samfund, og den måde, hvorpå disse ting kommer til udtryk i adfærden (Gertsen 1994:16). 8 For oversigt over målgrupperne, se bilag 21. 9

10 2. International markedskommunikation Dette afsnit vil indledningsvis introducere to kommunikationsmodeller for at belyse modtagerens rolle i kommunikationen. Derefter vil interkulturel markedskommunikation, marketing-mixet samt integreret kommunikation blive præsenteret for at give et teoretisk indblik i begrebet international markedskommunikation. 2.1 Kommunikationsmodeller Mennesker har et naturligt behov for at kommunikere med hinanden. Begrebet kommunikation stammer fra det latinske ord communicare der betyder at være fælles om (fremmedordbog 2001:519). Når mennesker kommunikerer, forsøger de at overbringe budskaber til hinanden for derigennem at skabe en form for samhørighed. Inden for kommunikationsteorien eksisterer der to grundlæggende paradigmer, der betegnes som henholdsvis interaktionsparadigmet og transmissionsparadigmet. I dag foretrækkes interaktionsparadigmet 9 til at beskrive kommunikationsprocessen (Heath/Bryant 2005:82). Repræsentanter for denne tilgang anser kommunikationsprocessen som en social interaktion, hvor afsender producerer et budskab, hvorefter modtager aktivt afkoder budskabet (Heath/Bryant:2005:47, 82-89). Herved opfattes kommunikationen som en dynamisk proces, idet både afsender og modtager spiller en aktiv rolle i processen. Repræsentanter for transmissionsparadigmet 10 opfatter kommunikation som en lineær proces (Heath/Bryant 2005: ). Det vil sige, at kommunikationen opfattes som en handling, hvor afsenderen udformer et budskab, der sendes ud til modtageren. Der er altså tale om envejskommunikation, hvilket vil medføre en kommunikationsfejl, hvis ikke modtageren afkoder budskabet efter afsenderens hensigt (Heath/Bryant 1992:58). Problemet med denne måde at anskue kommunikation på er altså, at modtageren opfattes som passiv, og at kommunikationen opfattes som mislykket, hvis ikke budskabet afkodes efter afsenders intention. 9 Repræsentanter for dette paradigme er blandt andre Gerbner og Schramm. For yderligere informationer se Heath & Bryant Human communication theory and research Repræsentanter for denne tilgang er blandt andre Harold Lasswell, Claude Shannon & Warren Weaver. For yderligere informationer se Heath & Bryant Human communication theory and research

11 2.2 Interkulturel kommunikation Det faktum, at kommunikation i dag anses som en dynamisk proces, hvor modtagerens reception af budskabet spiller en rolle, er af stor betydning for nærværende speciale, idet modtagers kulturelle baggrund, og derved hans måde at afkode budskaber på, ligeledes vil spille en betydelig rolle i kommunikationsprocessen. Begrebet interkulturel kommunikation blev udviklet i 1970 erne og starten af 1980 erne som en selvstændig videnskabsdisciplin (Samovar et al 2006:1). Begrebet dækker over kommunikation mellem personer fra forskellige kulturer 11, hvorfor kultur vil stå i centrum af kommunikationen (for gennemgang af kultur se afsnittene 4, 5 og 6). Ifølge denne tilgang kan man således ikke blot tillære sig et sprogs grammatik for derved at undgå misforståelser. For at kunne gennemføre en succesfuld interkulturel kommunikation, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt, må afsender kende til kulturspecifikke konventioner for den pågældende kultur, herunder eksempelvis skikke og normer (Samovar et al 2006:2, Schramm-Nielsen 1996:19, Andersen 1997:93, Müller/Gelbrich 2004:368, se også afsnit 5 Gullestrups kulturtilgang og afsnit 6 Halls konteksttilgang). Det er således en forudsætning for en succesfuld gennemførsel af interkulturel kommunikation, at der er en gensidig forståelse mellem afsender og modtager, idet ikke kun sproglige barrierer kan forstyrre, men også kulturelle forskelle vil spille en væsentlig rolle (Gertsen 1994:133). Et dybere kendskab til en given kultur er derfor anbefalelsesværdigt i forhold til udformningen af reklamer, da en reklame, for at den opnår den ønskede effekt, skal udløse nogle bestemte konnotationer hos modtageren (Janich 2001:215). Da den måde, hvorpå en modtager opfatter budskaber på, er forskellig afhængig af dennes kulturelle baggrund, er det fordelagtigt at have et dybere kendskab til den kultur, man ønsker at kommunikere med (Trompenars/Wooliams 2004:48, Müller/Gelbrich 2004:724). Selvom globale brands som Coca Cola, Marlboro og Nike anvendes på samme måde verden over, vil forbrugere fra forskellige kulturer ikke få opfyldt de samme behov eller tillægge de samme værdier 12 ved brugen deraf, idet deres værdier er kulturelt bestemte (de Mooij 2005:39). 11 Som nævnt forstås kultur i nærvarende speciale som nationalkultur. I andre sammenhænge kan interkulturel kommunikation således omfatte kommunikation mellem mennesker fra to forskellige subkulturer, eksempelvis en budist og en katolik (Schramm-Nielsen/Hjort 1996:19). 12 Her sondres mellem grundværdi og tillægsværdi. Det at ryge en cigaret vil foregå på samme måde verden over (grundværdi), mens tillægsværdien vil variere grundet personens kulturelle baggrund (Müller/Gelbrich 2004:63). 11

12 2.3 Markedskommunikation Markedskommunikation er den måde, hvorpå virksomheder forsøger at informere, overbevise og påminde forbrugere, direkte eller indirekte, om de produkter og brands, de vil sælge (Kotler/Keller 2006:536). Begrebet markedskommunikation 13 dækker således over de midler, en virksomhed anvender i forsøget på at positionere sig på markedet, og Otto Ottesen definerer begrebet (2001:17) som følger: Marketing communication refers to every kind of communication between a company and buyers about what it has to offer. Markedskommunikation anses således som alle former for kommunikationsaktivitet mellem virksomheden og potentielle kunder. Ifølge de førende markedsføringsteoretikere, Kotler og Keller, handler det om at identificere og imødekomme fysiske og sociale behov hos forbrugeren, således at kommunikationen kan blive tilpasset målgruppen for derved at opnå den ønskede effekt (Kotler/Keller 2006:5) Marketing-mixet Den strategiske planlægning af markedskommunikationen udføres ved hjælp af marketing-mixet. Dette begreb dækker over det sæt af værktøjer, en virksomhed anvender til at opfylde de af virksomheden fastlagte kommunikationsmål (Kotler/Keller 2006:19). Kotler og Keller deler marketing-mixet op i fire kategorier 14 : pris, produkt, placering og promotion. Da nærværende speciale beskæftiger sig med reklamer, vil kategorien promotion blive uddybet som den eneste Promotion Når en virksomhed kan tilbyde et konkurrencedygtigt produkt, er det nødvendigt at orientere forbrugerne om eksistensen af tilbudet. Denne orientering sker vha. markedskommunikation. Den strategi, en virksomhed vælger, har til formål at identificere forbrugernes behov, ønsker og præferencer for derved at kunne udvikle passende markedskommunikation (de Mooij 1997:65). Kategorien promotion inkluderer fem underkategorier, og er det, man traditionelt opfatter som 13 Begrebet markedskommunikation betegnes forskelligt af de anvendte kilder, herunder markedsføring, reklame og markedskommunikation. I nærværende speciale vil begrebet betegnes som markedskommunikation og reklame. 14 Også kaldet de fire P er (Kotler/Keller:2006:19). 15 For videre information om de øvrige kategorier, se da Kotler/Keller, Marketing Management

13 kommunikationsparametre (Kotler/Keller 2006:536). De fem parametre er; reklamer (bl.a. plakater, TV- og printreklamer), salgsfremmende aktiviteter (bl.a. konkurrencer og demonstrationer), Public Relations (bl.a. sponsoraftaler, taler og donationer), personligt salg (bl.a. præsentationer og vareprøver) og direkte markedsføring (bl.a. s, brochurer, og telemarketing) (Kotler/Keller 2006:536). Nærværende speciale vil udelukkende beskæftige sig med reklamer anvendt i trykte medier. Begrebet reklame dækker over alle former for betalt ikke-personlig præsentation eller salgsfremmende foranstaltninger af varer, idéer og tjenesteydelser (Ibid:568). Reklamer er bl.a. kendetegnet ved deres kreative udformning, gennem brug af farver, ordspil og humor, hvilket er medvirkende til at tydeliggøre kulturelle træk (de Mooij 2005:40, Trompenars/Wooliams 2004:86, Janich 2001:16, Schweiger/Schrattenecker 2001:102) Integreret kommunikation En virksomhed bør holde sig for øje, at den traditionelle måde at anskue kommunikation på vha. marketing-mixet ikke længere er optimal i forhold til moderne markedskommunikation, idet denne tilgang bevirker, at de forskellige parametre optræder isoleret (Ibid:285). Virksomheden bør i stedet integrere markedskommunikationen, hvorved alle parametre 16 implementeres, for derigennem at præsentere forbrugeren for et ensartet, klart budskab og derved øge sandsynligheden for at opnå en synergieffekt (Schweiger/Schrattenecker 2001:118, Percy 1997:2, Esch 2003:147, Kotler/Keller 2006:285, de Mooij 2005:234, Ottesen 2001:18). Ifølge Franz-Rudolf Esch 17 bør en virksomhed anskue positionering som følger: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile Integreret markedskommunikation opnår den bedste effekt gennem anvendelse af et entydigt budskab (Esch 2003:147), samt ved en konsekvent brug af eksempelvis farver, typografi o.l. (Esch 2003:239). Et eksempel på vellykket integreret kommunikation er NIVEAs brug af farverne blå og hvid samt brugen af den samme typografi (Ibid:258). NIVEA har anvendt de samme farver og den 16 Her menes kommunikation i den bredeste forstand. Eksempelvis personlig erfaring med produktet, massekommunikation, kommunikation i forhold til emballage etc. (Esch 2003:147). 17 Prof. Dr. Ved Institut für Marken- und Kommunikationsforschung, Justus-Liebig-Universität Gieen. 13

14 samme typografi siden 1911, hvilket har bevirket, at genkendelsesværdien hos forbrugeren er meget høj (Ibid:258). I tilfælde, hvor forbrugere bliver mødt af divergerende budskaber, kan det føre til forvirring, og sandsynligheden for, at virksomheden og dets produkt vil indtage en plads i modtagerens bevidsthed mindskes (de Mooij 2005:39, Schweiger/Schrattenecker 2001:118, Kotler/Keller 2006:584). Forbrugere bliver hver dag mødt af et hav af informationer, der ofte er svære at skelne fra hinanden (Esch 2003:31, Müller/Gelbrich 2004:197). Det er derfor anbefalelsesværdigt, specielt ved indtræden på et nyt marked, at investere i en omfattende markedskommunikationskampagne, med et konsistent budskab for at opnå et gennembrud på markedet. 2.4 Sammenfatning De punkter, der blev præsenteret i dette kapitel, havde til formål at belyse begrebet international markedskommunikation. Indledningsvist blev interaktions- og transaktionsparadigmet introduceret, hvorved modtagerens rolle i kommunikationsprocessen blev fremhævet. Her blev det fastslået, at nutidens kommunikationsmodeller fokuserer på modtagerens rolle i kommunikationsprocessen, hvorfor også kultur vil spille en væsentlig rolle i processen. Dernæst blev interkulturel kommunikation behandlet for at understrege vigtigheden af at have en dybere forståelse af en fremmed kultur ved kommunikation over landegrænser. Herpå blev marketing-mixet og herunder kommunikationsparametrene introduceret for at belyse, hvilke værktøjer en virksomhed arbejder med for at opfylde de fastlagte kommunikationsmål. Afslutningsvist blev integreret kommunikation gennemgået for at understrege vigtigheden af at integrere marketing-mixet, for derigennem at kunne udsende et ensartet billede af virksomhed og produkt over for modtageren, hvilket kan bidrage til at der opnås en synergieffekt. 14

15 3. Standardiseret versus tilpasset markedskommunikation I det følgende kapitel præsenteres og diskuteres synspunkter, der taler henholdsvis for og imod standardiseret og tilpasset markedsføring med det formål at redegøre for, hvorfor det i indledningen antages, at den danske virksomhed GRAM, med fordel kan tilpasse udformningen af deres markedskommunikation til det tyske marked. En virksomhed, der træder ind på et nyt marked, skal beslutte, i hvor stor grad markedskommunikationsstrategien skal tilpasses det nye marked (Se afsnit 2.3.1). Den ene ekstrem kan være at vælge et standardiseret marketing-mix, hvor pris, produkt, placering og promotion vil være identisk på alle markeder (Kotler/Keller 2006:677, de Mooij 2005:20). Den anden ekstrem vil være, hvis virksomheden vælger at tilpasse hele marketing-mixet til modtagerkulturens karakteristika. I praksis vil en virksomhed ofte vælge en middelvej (Trompenars/Wooliams 2004:4). 3.1 Argumenter for standardiseret markedskommunikation I 1983 skrev Theodore Levitt 18 den meget omdiskuterede artikel The Globalization of Markets. Levitts artikel har, på grund af de radikale holdninger der kommer til udtryk deri, dannet grundlag for en fortsat diskussion af, i hvor stor grad udformningen af markedskommunikation bør tilpasses fremmede markeder. Kun ganske få tilslutter sig Levitts kontroversielle holdninger, dog refererer markedsføringsteoretikere ofte til Levitt (se bl.a. de Mooij 2005:20, Kotler/Keller 2006:679, Usunier 2000:140, Müller/Gelbrich 2004:463). Eftersom Levitt er en af de få, der taler for standardiseret markedsføring, vil de følgende synspunkter hovedsagligt stamme fra hans meget omdiskuterede artikel 19. Et af argumenterne for, at virksomheder bør standardisere deres markedskommunikation, er ifølge Levitt, at der, i takt med den stigende indflydelse fra teknologien, vil opstå et globalt efterspørgselsmønster, hvorved forbrugernes præferencer vil blive mere homogene (Levitt:1983:3). Som eksempler på denne tendens fremhæves i artiklen McDonald s og Coca-Cola. 18 Professor ved Harvard University. 19 The Globalization of Markets for hele artiklen se bilag

16 Et andet argument for standardiseret markedskommunikation er, at virksomheden vil opleve en reducering af omkostninger og derved have mulighed for at opnå stordriftsfordele, hvilket vil medføre lavere priser for forbrugeren (Levitt:1983, Kotler/Keller 2006:678). Levitt hævder, at forbrugere er villige til at gå på kompromis med kvaliteten, under den forudsætning, at prisen er lav, eftersom købsadfærden hos forbrugeren angiveligt er rationel. Det tredje argument, Levitt fremhæver, er muligheden for at skabe et globalt image, hvorved genkendelsesværdien øges (se også de Mooij 2005:17, Kotler/Keller 2006:680). Levitt gør imidlertid opmærksom på eksistensen af kulturelle forskelle og forkaster heller ikke dette faktum. Dog mener han, at det hører fortiden til at tilpasse marktetingmixet til hvert enkelt marked, da virksomheder, der forsøger at tilpasse kommunikationen til et fremmed marked, ofte vil gøre dette set gennem etnocentriske briller (se også afsnit 4.2 kulturanskuelse), hvilket kan føre til en fejlslagen reklameindsats. 3.2 Argumenter imod standardiseret markedskommunikation Levitt påstår, at der vil ske en homogenisering af forbrugernes præferencer i takt med den stigende indflydelse fra teknologien. Det kan imidlertid diskuteres, hvor holdbart dette synspunkt er. Det kan vel være, at teenagere i hhv. Tyskland og Danmark vil vælge at købe Nokia telefoner samt høre den samme musik, men afhængigt af deres kulturelle baggrund, vil købsmotiverne variere på grund af forskelle i præferencer, vaner og smag (de Mooij 2004:9). Dertil kan et produkt, der i én kultur er forbundet med prestige, i en anden kultur opfattes som et nytteredskab (Usunier 2000:215, Trompenars/Woolliams 2004:49, de Mooij 1997:81, se også afsnit 5 Hans Gullestrups kulturtilgang). Dette vil gøre det problematisk at udsende en standardiseret reklame, idet man må formode, at reklamen bliver modtaget forskelligt på de to markeder, da et budskab opfattes forskelligt afhængigt af modtagerens kulturelle baggrund. Desuden fremhæver Levitt McDonald s som bevis for, at det er muligt at have succes med at anvende et standardiseret koncept verden over. Hertil bør påpeges, at McDonald s, trods deres globale image, ikke fører et helt standardiseret koncept, da eksempelvis menuerne varierer afhængigt af markedet. Således vil man eksempelvis ikke kunne købe en hamburger i Indien 20. I takt med at teknologien indtager en stadigt større plads i vores liv, kan verden synes mindre end tidligere, men det gør ikke, at forbrugerne bliver mere homogene i deres adfærd, præferencer etc. (de Mooij 2004:2). Tværtimod mener de Mooij, at der

17 viser sig en modsat tendens, nemlig at mennesker bliver mere opmærksomme på deres egen kultur og de værdier, som dertil hører (de Mooij 1997:486). Ligeledes peger Usunier på, at der er en tendens til, at bl.a. europæere har større præference for produkter, der stammer fra deres eget land (Usunier 2000:157). Flere kilder peger imidlertid på, at den påstand, at der vil ske en homogenisering af forbrugernes præferencer, ikke holder stik (se bl.a. de Mooij 2005:8, Trompenars/Wooliams 2004:165, Müller/Gelbrich 2004: ) Argumentet om, at virksomheder vil opleve stordriftsfordele gennem en reducering af omkostningerne ved en direkte oversættelse af markedskommunikationen til et nyt marked, kan ligeledes diskuteres. Virksomheden vil sandsynligvis opleve en umiddelbar besparelse ved en direkte oversættelse af reklamen. Men da det antages, at forbrugere med forskellige kulturelle baggrunde opfatter budskaber forskelligt grundet forskellige værdisæt (se afsnit 5 Hans Gullestrups kulturtilgang), vil der bestå en fare for, at budskabet vil blive opfattet anderledes end intenderet og derved ikke vækker interesse hos modtageren (de Mooij 2005:77, Kotler/Keller 2006:74, Trompenars/Woolliams 2004:48, Janich 2001:215). I værste fald vil budskabet blive misforstået på grund af kulturelle forskelle (se afsnit 2.2 interkulturel kommunikation). Herved vil omkostningerne overstige den besparelse, der blev opnået ved en oversættelse af reklamen, da virksomheden efterfølgende vil være nødsaget til at råde bod på misforståelsen (de Mooij 1997:85). Eksempelvis kan et produktnavn have forskellig betydning i forskellige lande, hvilket kan føre til misforståelser (Trompenars/Woolliams 2004:41). Ligeledes vil opfattelsen af farver variere betydeligt afhængigt af, hvilken kultur den anvendes i (Heller 2000:20, Müller/Gelbrich 2004:352). Farven hvid bliver eksempelvis i den vestlige verden ofte forbundet med renhed, sandhed og hygiejne, hvorimod den i asiatiske lande anvendes i forbindelse med død og sorg (de Mooij 1997:257). Faste vendinger, humor og metaforer anvendes ligeledes meget forskelligt i forskellige kulturer, og der kan bestå en fare for, at disse ikke bliver oversat korrekt (de Mooij 2005:44). Desuden vil de værdier, der tillægges ord, symboler etc. variere fra kultur til kultur (de Mooij 2005:44-45). Den måde, hvorpå man oplever verden, er ligeledes meget kulturafhængig, hvorfor modtagere fra forskellige lande vil afkode reklamer forskelligt (Trompenars/Woolliams 2004:48, Janich 2001:215). Også de Mooij fremhæver, at det er en forudsætning for vellykket markedskommunikation, at de værdier, der kommer til udtryk i reklamen, stemmer overens med modtagerens verdensopfattelse (de Mooij 1997:231). Hvis ikke en virksomhed er opmærksom på 17

18 sådanne faktorer ved kommunikation over landegrænser, er der stor sandsynlighed for, at budskabet misforstås af modtageren. Det tredje synspunkt, der fremsættes omkring skabelsen af et globalt image, kan på samme måde diskuteres. Det kan vel være, at standardiseret markedskommunikation vil øge genkendelsen af det pågældende produkt. Men som nævnt består problemet i, at forbrugere i forskellige lande har forskellige behov og præferencer grundet deres kulturelle baggrund. Således vil modtagere fra forskellige kulturer afkode en reklame ud fra de værdier, der gør sig gældende i deres kultur, og dermed sandsynligvis ikke som afsender havde intenderet, hvis ikke den er tilpasset. 3.3 Sammenfatning Hvad enten man tilslutter sig Levitts holdning omkring globaliseringen af markederne eller ej, har hans artikel fra 1983 opildnet hele diskussionen omkring globalisering og markedskommunikation (Silverthorne 2003) 21. Til trods for at artiklen blev skrevet for mere end 20 år siden, kan den ifølge Rawi Abdelal 22 stadig hjælpe markedsføringsfolk til at anskue markeder på en konstruktiv måde. Således mener Richard Tedlow 23, at Levitt skrev artiklen for at provokere forretningsfolk til at vågne op og anskue verden på en ny måde. Tedlow og Abdelal opfordrer derfor markedsføringsmedarbejdere til at læse Levitts kontroversielle artikel om globalisering, ikke for at finde ud af, hvad der passer omkring globaliseringen af markeder, men derimod for at finde ud af, hvordan de burde anskue problemstillingen i forhold til udformningen af markedskommunikation til fremmede markeder (Silverthorne 2003). Dette afsnit omkring standardiseret versus tilpasset markedskommunikation havde til formål at belyse synspunkter for og imod de to tilgange. Argumenterne, der taler for tilpasset kommunikation vejer tungest på vægtskålen, idet det blev slået fast, at forbrugere fra forskellige lande vil have forskellige præferencer og verdensopfattelser afhængigt af deres kulturelle baggrund, og dermed også afkode reklamer forskelligt. Ligeledes vil den måde, hvorpå produktet anvendes, samt de værdier der tillægges, variere afhængig af modtagerens kulturelle baggrund (de Mooij 1997:81). Det er derfor afgørende for en reklames effekt, at de virkemidler, der anvendes og de værdier, der 21 HBS working knowledge, for samlet artikel se bilag Professor ved Havard School of Business. 23 Professor ved Havard School of Business. 18

19 kommer til udtryk i reklamen, stemmer overens med modtagerens kulturelle værdier (Trompenars/Woolliams 2004:48, de Mooij 1997:81, Usunier 2000:471). Når en virksomhed vælger at tilpasse markedskommunikationen, er det imidlertid afgørende for effekten, at den tilpassede markedskommunikation kvalitetsmæssigt stemmer overens på alle markeder (de Mooij 1997:231). Dette kræver, at forarbejdet forud for tilpasningen er velovervejet og gennemtænkt i forhold til det nye marked. For at kunne fastslå, i hvor stor grad den danske virksomhed, GRAM, bør tilpasse deres markedskommunikation til den tyske kultur, er det nødvendigt at have et dybere kendskab til tysk såvel som dansk kultur, for derved at kunne klarlægge eventuelle kulturforskelle. Af den grund vil de efterfølgende fire afsnit give en introduktion til begrebet kultur samt undersøge udvalgte karakteristika, der kendetegner hhv. dansk og tysk kultur. 19

20 4. Kultur Som belyst er det essentielt at have kendskab til en modtagers kultur for at kunne gennemføre en vellykket tilpasning af markedskommunikation til et fremmed marked. For at kunne fastslå, i hvor høj grad GRAMs markedskommunikation skal tilpasses det tyske marked grundet kulturelle forskelle, er det derfor nødvendigt at have et dybere kendskab til tysk og dansk kultur. Denne viden vil gøre det muligt at identificere, hvilke virkemidler GRAM med fordel kan anvende i reklamer til det tyske marked. For at give en bedre forståelse af begrebet kultur, vil begrebets oprindelse, anskuelse samt udvikling blive beskrevet og diskuteret i dette afsnit. 4.1 Kulturbegrebets udvikling Begrebet kultur stammer fra det latinske ord cultura, hvis oprindelige betydning er dyrkning af land (Fremmedordbog 2001:547). En af de første definitioner af begrebet stammer fra bogen Primitive Culture, skrevet i 1871 af den engelske antropolog Edward B. Tylor og lyder som følgende (Kroeber/Kluckhohn 1952:81) That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Denne definition er meget bred, idet den favner alt, hvad mennesker tillærer sig. Siden da er begrebet forsøgt defineret af adskillige teoretikere. Således skrev antropologerne Alfred Kroeber og Clyde Kluckhohn i 1952 et værk, hvori de sammenholdt og kommenterede mere end 164 definitioner på begrebet kultur. Dette siger noget om interessen og kompleksiteten, der omgiver begrebet. Hans Gullestrups definition samt tilgang til begrebet, vil blive anvendt i nærværende speciale og præsenteres i afsnit fem. 4.2 Kulturanskuelse Kultur kan siges at være en tvetydig størrelse, idet den på den ene side knytter mennesker sammen ved at styrke gruppetilhørsforholdet eksempelvis gennem fælles værdier og normer, hvilket er vigtigt i forhold til tryghedsfølelse og identitetsdannelse. På den anden side kan den bevirke, at der skabes fordomme over for fremmede kulturer, idet mennesker ofte forsøger at styrke gruppetilhørsforholdet ved at distancere sig fra andre kulturer (Gertsen 1994:86). I mødet med 20

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation. Kultur i reklamen

Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation. Kultur i reklamen Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation Vejleder: Martin Nielsen Cand.ling.merc. tysk International Informationsmedarbejder Forfatter: Else Fly-Hansen (257224) Kultur i reklamen Identifikation af kulturelle

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Min kulturelle rygsæk

Min kulturelle rygsæk 5a - Drejebog - Min kulturelle rygsæk - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber Min kulturelle rygsæk Indhold Fælles Mål Denne øvelsesrække består af fire øvelser, der beskæftiger sig med kultur

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

02/04/16. Interkulturel kommunikation. Dagens program

02/04/16. Interkulturel kommunikation. Dagens program 02/04/16 FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Det umiddelbart sansebare proceslag med heraf følgende frembringelser Det vanskeligt sansebare strukturlag

Det umiddelbart sansebare proceslag med heraf følgende frembringelser Det vanskeligt sansebare strukturlag Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1 Præsentation af emnet og specialets formål...5 1.2 Problemformulering...6 1.3 Empirisk materiale...6 1.4 Metode...7 1.5 Struktur...8 2. Markedskommunikation...10

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

At at skabe narrativer

At at skabe narrativer At at skabe narrativer En fælles fortælling som mål og middel Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering Dagens praktiske program Introduktion Etniske minoriteter i sundhedsystemet et studie af kulturel

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

2. års elever i en efterskolekultur

2. års elever i en efterskolekultur 2. års elever i en efterskolekultur - En undersøgelse af, hvorvidt det er en kulturændring eller et kulturskifte, man som 2. års elev er ude for i begyndelsen af det andet år på efterskole. Vibeke Haugaard

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

En fremmed er en ven, som du endnu ikke har mødt

En fremmed er en ven, som du endnu ikke har mødt Det er nemt at betragte, men svært at lære - Om tilhørsforhold og kulturelle udfordringer i internationale virksomheder Anina Lambert Kjær Stud. Cand. Mag. i Læring & Forandringsprocesser Institut for

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder et nye Markedskort - gamle data på nye måder f professor arsten Stig Poulsen, Jysk nalyseinstitut /S et er i år netop 0 år siden, at Markedskortet blev introduceret af Otto Ottesen, kendt professor i afsætningsøkonomi

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts 2009 Resumé på dansk I mange lande verden over formuleres der i disse år politiske målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

NORDISK VÄGLEDNINGSKONFERENS VÄGLEDERNAS KOMPETENSER MOT MÅNGEKULTURELL VÄGLEDNING I DIPLOMVÄGLEDERUTBILDINGEN PÅ UCC I DANMARK HELLE TOFT

NORDISK VÄGLEDNINGSKONFERENS VÄGLEDERNAS KOMPETENSER MOT MÅNGEKULTURELL VÄGLEDNING I DIPLOMVÄGLEDERUTBILDINGEN PÅ UCC I DANMARK HELLE TOFT NORDISK VÄGLEDNINGSKONFERENS VÄGLEDERNAS KOMPETENSER MOT MÅNGEKULTURELL VÄGLEDNING I DIPLOMVÄGLEDERUTBILDINGEN PÅ UCC I DANMARK HELLE TOFT 14 marts 2013 PRÆSENTATION Professionshøjskolen UCC, University

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016/Juni 2017 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Formidling og metode forår 2011 Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Skriv nonstop hvad vil jeg skrive projekt om? Skriv i 10 min med sort skærm eller uden at se på hvad du skriver på

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere