Tillæg til Landsmødemappen 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Landsmødemappen 2009"

Transkript

1 Tillæg til Landsmødemappen 2009 Nyt fra baren om baren til folk der kommer i baren... 2 Intern resolution... 3 Eksterne resolutioner... 3 Forslag til IT-politisk program... 6 Kandidaturer... 9 Forslag til temaudvalg Kandidatur til temaudvalg

2 Nyt fra baren om baren til folk der kommer i baren Barcrewet er som følger Barsherif Jeppe "#1" Holt Vicesheriffer Jakob Packert Helle Gregersen Kristian Risager Simon Frøsig Levering efter aftale og aftalt gebyr Åbningstiderne er Fredag: Lørdag: Søndag: Baren sælger øl dyr øl speciel øl vin (rød/hvid) asti drinks shots cocio guf Dankort 2

3 Intern resolution C Honorar til landsformanden Stillet af Jakob Ahrens, Andreas Steenberg, Klaus Bach, Simon Dyhr, Toke Helmø, Ida Brems, Jeppe Bang, Anne Elizabeth Kamstrup, Ronja Lundberg Nielsen Landsformanden betales honorar svarende til satsen for SU-lån pr. måned. Motivation Ved at betale landsformanden et honorar svarende til SU-lånsatsen vil foreningen kunne få betydeligt gavn af en landsformand, der har mere tid til foreningen. Med et honorar er det ikke nødvendigt for Landsformanden at have et studiejob ved siden af studierne. Endelig skal det ikke være ens sociale baggrund der bestemmer om man har råd til at være landsformand. Alt dette betyder at Landsforeningen såvel som Landsformanden drager fordel af et honorar. Eksterne resolutioner Forslag til ændring i Fremtidens vækst og velfærd 2.0 Stillet af Bastian Schrøder Larsen Afsnittet slettes. Højere beskæftigelsesfradrag til årige fra ikke-vestlige indvandrere En stor gruppe af indvandrere, som er kommet til Danmark inden det nuværende introduktionsprogram blev iværksat, har haft meget beskeden tilknytning til det danske arbejdsmarked efter ankomsten hertil. Derfor forslår vi at beskæftigelsesfradraget ændres for denne gruppe for at skabe højere incitament for arbejde. Forslaget er målrettet alle årige ikke-vestlige indvandrere, som ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de seneste to år. Denne gruppe rummer i 2008 ca personer. Grupper har dels pga. den lange periode uden for arbejdsmarkedet og dels pga. deres alder vanskeligt ved at komme ind på 3

4 arbejdsmarkedet. Samtidig har en del af denne gruppe kun en lille eller ingen økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse. Det konkrete forslag er, at alle i denne gruppe får et beskæftigelsesfradrag på tre gange det normale i det første år, to gange det normale i det andet år og derefter det almindelige fradrag. Herefter udfases ordningen. B1 Lissabontraktaten skal ratificeres Stillet af Bastian Schrøder Larsen 2) fremlægge en handlingsplan for hvordan de kan ratificere Lissabontraktaten Slettes Konsekvensændring: 3) ændres til 2) B2 Lissabontraktaten skal ratificeres Stillet af Bastian Schrøder Larsen de lande, der endnu ikke har ratificeret Lissabontraktaten, Ændres til Tjekkiet L1 Danmark skal tilbage i det udviklingspolitiske førersæde Stillet af Bastian Schrøder Larsen Danmark skal arbejde for, at FN får mulighed for på kort sigt at undersøge om genmodificerede afgrøder på miljømæssig forsvarlig vis kan benyttes til bekæmpelse af akut hungersnød Ændres til Danmark skal arbejde for, at genmodificerede organismer bliver en integreret del af udviklingsarbejdet, så længe samarbejdslandene ønsker det 4

5 NY RESOLUTION Z Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en Stillet af Simon Hove Bøcher, Jesper Svejgaard, Hjalte Gram og Radikal Ungdom Esbjerg Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en, som skal bestå af: Fuldstændig fratagelse eller absolut minimering af hjemmeboendes SU til unge under 20 år, hvis forældre er i fuld stand til at dække den studerendes behov; dvs. hvis forældre har en årlig indtjening der fuldt ud gør rimeligt, at de kan dække deres barns økonomiske behov, udover det den unge ved siden af studiet er i stand til at tjene selv, i endnu et par år. En ligeledes stor forhøjelse af SU'en for de knap så økonomisk velstillede familier. Her tænkes også på at fastsætte andre beløb, samt en mere "flydende" grænseovergang; evt. en formel for forældrenes indtjening. SU en for hjemmeboende bør, uanset i hvilken form denne består, følge den svenske model, således at alle elever på ungdomsuddannelserne modtager SU uanset alder. Forældrene stopper til gengæld også med at modtage børnebidrag, når barnet starter på en ungdomsuddannelse. En nedsættelse af forældreindtjeningsgrænsen, som afgør hvornår man kan modtage maksimum SU (i dag ca /mdr - både ude- og hjemmeboende), sammen med den ovenfor nævnte forhøjelse af dette beløb. Grænsen for hvor meget man må tjene ved siden af sin SU skal fjernes. Både for at sætte skub i markedet, og for at gavne det økonomiske incitament. Det skal således være den studerendes eget ansvar at arbejdet ikke bliver så omfattende, at det går ud over studiet. Reglen om, at man ikke kan modtage udeboende SU, når ens forældre bor mindre end 20 km fra modtagerens uddannelsesinstitution, selvom modtageren selv bor mere end 20 km fra forældrene (eller samlet mere end 75 min. transporttid), skal fjernes. Den hjemmeboendes SU til skilsmissebørn skal også vurderes efter hvorvidt skilsmissebarnet kan have bedre økonomiske kår i form af sammenbragte familier. Motivation Det danske SU-system passer i sin nuværende form ikke til de unges reelle behov. Titlen Statens Uddannelsesstøtte er ikke passende for en indkomst, som mange udelukkende bruger på materielle goder, som på ingen måde støtter deres uddannelse. Alt for mange skattekroner i form af "studiehjælp" ender deres dage som et nydeligt tilberedt glas, hvori der forefindes sporer af ethanol, hvis ikke rigelige mængder af samme. SU-systemet i sin nuværende form er typisk socialdemokratisk af princip: Ydelserne skal dække alle, uanset behov - omend de dog er reguleret i nogen grad efter det. Det socialdemokratiske princip er i mange tilfælde en god ting; herved menes sådan noget som f.eks. sundhedssystemet, der er af særlig god karakter i Danmark, netop på grund af dette. 5

6 SU-systemet, som er ét blandt flere andre systemer, som har været under stor socialdemokratisk/socialistisk indflydelse, trænger til en reform. I denne reform søges det, om man kunne vænne danskerne af med skrækken for målretning af ydelser. Skattetrykket i Danmark er forholdsvist højt - et af de højeste i verden, og positiv effektivisering skal være nøgleordet for udarbejdelsen af en mere målrettet SU. Med dette ændringsforslag menes derfor ikke at reducere antallet af skattekroner, der bruges på uddannelsesstøtten, men at optimere brugen af den, således at de værdigt trængende kan få det tilskud de behøver for at kunne følge med i en tilfredsstillende grad, hvor arbejde ikke kører den studerende hverken fysisk eller psykisk ned. Forslag til IT-politisk program Stillet af den IT-politiske arbejdsgruppe Den verden vi lever i har transformeret sig til et globalt informations- og kommunikationssamfund. De kraftigt reducerede omkostninger ved distribution og opbevaring af enorme mængder af oplysninger medfører en række nye muligheder men også nye politiske udfordringer. Hvis teknologi, viden og information formidles rigtigt, kan det således være et uundværligt aktiv for samfundet. Misbruges teknologien, sætter kun fantasien grænser for hvad konsekvenserne heraf kan blive. Set i det lys, må Danmark fokusere på lovgivning på området og have helt fastlagte politikker for kommunikation, overvågning samt personlige og intellektuelle rettigheder. Vi må have klare spilleregler for produktion og formidling af fremtidens handelsvare, viden. Digital forvaltning Informationsteknologi er nødvendigt for en moderne offentlig sektor. Det nedbringer omkostningerne og forbedrer de muligheder og ydelser som det offentlige kan tilbyde borgerne. Den danske offentlige sektor er blandt de bedste i verden til at benytte IT, men vi kan blive endnu bedre. Det kræver en målrettet indsats, hvor allerede igangsatte initiativer koordineres bedre. Vi skal opnå en langt bedre kontrol med offentlige IT-projekter, for derved at sikre rentable investeringer. Dette indebærer også, at alle muligheder skal vurderes når software skal indkøbes og at man sikrer interoperatabilitet mellem IT-systemer. Samtidig må vi sikre kontrolmekanismer, for at sikre beskyttelsen af personlige data. 6

7 Radikal Ungdom mener: At der så vidt muligt skal være aktindsigt i offentlige IT-projekter. Denne form for offentlighedens kontrol skal være en pendant til den offentlige revision. At der skal udpeges en topembedsmand der efter amerikansk forbillede, skal varetage koordineringen af offentlige IT-projekter og investeringer samt data- og IT-sikkerhed. At digitalisering af arbejdsgangen, f.eks. vha. elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), er ønskværdig og at dette skal kræves ved alle reformer. At uddannelse og efteruddannelse af offentligt personale indenfor IT skal prioriteres højt. At borgeren igennem internetportaler såsom borger.dk skal kunne klare al sin kontakt med det offentlige. At offentlige IT-projekter skal bygge på åbne standarder for data-formater m.v. der sikrer en gnidningsfri udveksling af oplysninger mellem programmer fra forskellige producenter. At open source skal vurderes på lige fod med øvrige løsningsmodeller for offentlige IT-projekter, under hensyntagen til de overordnede langsigtede udgifter for det offentlige som helhed. Kortsigtet økonomisk planlægning for den enkelte løsning må derfor ikke overskygge gevinsterne ved at vælge en på længere sigt bedre og billigere model. Det digitale retssamfund Den øgede brug af informationsteknologi stiller samfundet over for nye og anerledes problemstillinger. Nye teknologier øger muligheden for bl.a. overvågning samt at registersammenkørsler og data mining kan misbruges. Der må staten gå forrest og sørge for, at følsomme oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Radikal Ungdom mener yderligere, at der skal være grænser for den statslige overvågning, og at vi med logningbekendtgørelsens indførelse er gået for vidt. Det næste skridt vil være, at Datatilsynet indtænkes i en central rolle i det offentliges IT-politiske strategi. Med dette håber vi på at tilskynde både offentlige og private til bedre datasikkerhed. Internationalt skal Danmark arbejde målrettet efter et nyt regime for kontrol med og styring af internettet. Radikal Ungdom mener: At det i forbindelse med myndighedernes udveksling af persondata skal registreres hvilke myndigheder der tilgår hvilke data. Borgeren skal have registerindsigt i egne data. At Datatilsynet tilføres flere ressourcer og får en central rolle i det offentliges IT-politiske strategi. At private tilskyndes til brug af kryptering og andre sikkerhedsteknologier, bl.a. ifm. kommunikation med det offentlige At logningbekendtgørelsen afskaffes. At IT-sikkerhed skal have høj prioritet i den offentlige sektor. Samtlige offentlige institutioner/myndigheder skal have en handlingsplan for sikkerhedsbrud. At der oprettes en international organisation der skal overdrages administrationen af Internettet fra det amerikanske ICANN 7

8 Intellektuelle rettigheder Radikal Ungdom mener som udgangspunkt, at intellektuelle ejendomsrettigheder er nødvendige i et moderne videnssamfund. Det er dog vigtigt at understrege at vi ønsker klare grænser for hvor meget beskyttelse en producent af et værk eller en opfindelse skal nyde. For digitale værker er ophavsretten tilstrækkelig og patenter på software skal ikke være mulige. Set i lyset af de nuværende problemer som Internettet og anden moderne teknologi her medført må det ophavsretlige regime dog revideres. Vi foreslår derfor en begrænsning af ophavsretten både i tid og omfang på alle værker. Radikal Ungdom mener: At software ikke skal kunne patenteres At ophavsret som udgangspunkt er en god måde at beskytte værker på At der er en grænse for ophavsret, både i omfang og tid At det, inden for god skik og rimelighedens grænser, skal være nemmere for andre producenter at genanvende dele af værker i skabelsen af afledte værker At teknisk beskyttelse af digitale værker ikke selv skal beskyttes af lov At en forbruger der har købt et digitalt værk, skal være sikret følgende rettigheder: At kunne afspille værket i ikke kommercielt regi hvornår, hvor og hvordan vedkommende vil, at kunne tage en privat kopi, samt legalt kunne benytte den nødvendige teknologi for udnyttelsen af disse kopier. At der på nationalt niveau oprettes en indsats for at sikre, at den danske digitale kulturarv bevares for eftertiden, og at dette følger de gældende internationale standarder. 8

9 Kandidaturer Forretningsudvalget... 9 Ronja Lundberg Nielsen... 9 Ordfører for kultur, ret og etik Lasse Marker Ordfører for social og sundhed Ditte Søndergaard Ordfører for integration Johannes Park Skak Medlem af Internationalt Udvalg Helene Regitze Lund Wandsøe Christian Peter Dragsdahl Schmidt-Sørensen Medlem af Europaudvalget Frederik Aagaard Sørensen Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget Rasmus Borup Nielsen Medlem af Miljø- og trafikudvalget Frank Sloth Aaskov Jeppe Søgaard Juul Forretningsudvalget Ronja Lundberg Nielsen Kære landsmøde Jeg stiller op til forretningsudvalget fordi jeg har det arbejdsengagement og den erfaring posten kræver. Vi skal i de kommende år sammen skabe en ungdomsorganisation, der gennem stærke udvalg bliver betydeligt bedre til at aktivere og politisere vores medlemmer. At have mange medlemmer er vigtigt, men at kunne aktivere og engagere medlemmer er det vigtigste. 9

10 Tidligere politiske erfaringer Jeg har masser af kendskab og erfaring med politisk arbejde. Det har ikke været med hovedfokus i Radikal Ungdom, men det kommer nu! Over de seneste to år har jeg været kerneaktiv i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) hvor jeg bl.a. har siddet i forretningsudvalget og bestyrelsen. Jeg har været formand for DGS Østjylland, hvor jeg har ledet gymnasieelever, været medarrangør til mindst 20 aktioner, 5 kampagner og demonstrationer. Udover kampagneerfaring har det også givet masser af erfaring indenfor både landsdækkende og lokale medier. Jeg ser det som en stor styrke, at jeg har været aktiv i en organisation, der er så grundlæggende forskellig fra Radikal Ungdom. Det skaber dynamik, at have en, der stiller spørgsmålstegn ved den måde vi er vant til at gøre tingene på. Kampagner Der skal i det kommende år sættes mere fokus på de nationale kampagner for at fremme Radikal Ungdoms politik både gennem traditionelle midler som aktioner, plakater og flyers men også gennem sociale medier som Facebook, Twitter og Myspace. Halve ideer og halve kampagner fungerer ikke. Vi skal udføre velovervejede ideer og være kreative i forbindelse med aktioner. Banebrydende aktioner vækker opsigt, og er essentielle til at aktivere og politisere vores medlemmer. Det skal vi bl.a. gøre ved at: - Samarbejde på tværs af ungdomspartierne. Radikal Ungdom er ikke ene om al god politik. Derfor skal vi lave nationale kampagner sammen med andre ungdomspartier, fordi vi som en delvist samlet ungdom kan slå meget hårdere igennem både i mediebilledet og i moderpartierne. - Nationale kampagner på et lokalt plan. Vi skal give lokalafdelingerne midler til at kunne udføre disse kampagner, og tilpasse dem i de enkelte lokalafdelinger. Derfor skal medlemmer fra kampagneudvalget tage ud til lokalafdelinger, og være med i både brainstormingsprocessen og udførelsen. - Det politiske forarbejde og opfølgning. For at kunne inddrage medlemmer optimalt, er det vigtigt at de politiske budskaber er konkrete og færdigudarbejdet inden kampagnen sættes i gang. Det politiske er kernen i kampagnerne, og derfor skal det politiske forarbejde være på plads inden hver kampagne. Opfølgning på kampagner er også vigtigt, så man har for øje om formålet er blevet opfyldt, og hvad man i fremtidige kampagner kan optimere. Med håb om et godt landsmøde Ronja Lundberg Nielsen 10

11 Ordfører for kultur, ret og etik Lasse Marker Dét dansk politik har brug for i dag er ikke mudderkastning og politikere, der fortæller, hvor de andre tager fejl, uden selv at komme med konkrete farbare løsningsforslag. Vi skal ikke stille os tilfredse! Vi har krav på en mere saglig og fornuftig måde at føre politik på. Jeg vil kæmpe for en ærligere politik, en politik, der ikke svinger om sig med store ord, som efterhånden har mistet sin betydning. Vi må tilbage, tilbage til en politik, der ikke handler om at score stemmer ved at tilsvine de andre eller ved at danse for vælgerne som en anden ballerina. Jeg vil kæmpe for en politik, der ikke stiller sig tilfreds med store tomme ord, men kommer med helt konkrete forslag. Forslag, der ikke ved første færd flyver til vejrs som en anden heliumballon, men forslag, der er gennemarbejdet og velovervejet. Således bliver visioner til virkelighed. Mine to mærkesager er følgende: 1) afskaffelse af medielicensen. Medielicensen er i dag så urimelig indrettet, af en kernefamilie på fem fx kun skal betale én licens, mens 12 studerende på en kollegiegang alle skal betale licens. Mit forslag indebærer en omstrukturering således, at medielicensen i stedet for betales over skatten. Jeg er i gang med at indhente informationer til udarbejdelse af en konkret forslag. 2) afskaffelse af lukkeloven. Vi lever i dag i et samfund, hvor den almene borger stiller et rimeligt krav om at kunne købe ind, når det passer den enkelte. Det ofte anvendte argument for at bevare lukkeloven er hensynet til de små købmænd o.l., der utvivlsomt vil mærke et dyk i omsætningen, flere steder med lukning til følge. I en sådan diskussion må man dog påpege, at det antal nedlagte arbejdsplader, som dette vil medføre, mere end modsvares af de nye arbejdspladser, der vil opstå i supermarkederne, som konsekvens af flere åbningsdage og længere - tider. Retter vi fokus mod den aktuelle situation i dag, er arbejdsløsheden stigende, og navnlig ungdomsarbejdsløsheden er alvorligt problem. Flere arbejdspladser i supermarkederne vil kunne være med til at afhjælpe særligt det sidste. Godt landsmøde Lasse Marker 11

12 Ordfører for social og sundhed Ditte Søndergaard Jeg genopstiller til posten som Social- og Sundhedsordfører fordi jeg fortsat brænder for at udvikle et samfund, hvor alle borgere har muligheden for at udnytte deres potentiale til at nå derhen i livet, hvor de gerne vil. En fornuftig socialog sundhedspolitisk indsats er fundamental for at nå dette mål. Regeringen har forsømt det sociale område, hvilket ses af den stigende børnefattigdom og forringede forhold for borgere med handikap. Jeg ønsker en socialpolitik som ser ud over middelklassens behov for velfærdsydelser og koncentreres om de svageste i samfundet, som ikke har fået en stemme i debatten de sidste otte år. På trods af at sundhed udgør en af velfærdsstatens grundpiller, så vokser ventelisterne, hospitalerne forfalder og der er mangel på personale. Regeringen har kontinuerligt haft sundhed på dagsordenen og har med Strukturreformen foretaget nyere tids største omstrukturering af sundhedsvæsenet, men de gode resultaterne er svære at få øje på. Jeg har læst samfundsvidenskab i over fire år, hvor jeg primært har fokuseret på sundhedspolitiske og sundhedsøkonomiske problemstillinger. Herigennem har jeg opnået en teoretisk forståelse for den danske sundhedsstruktur og de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor. Ydermere har jeg gennem min opvækst med en kræftsyg far fået en stor praktisk indsigt i det danske sundhedsvæsen og de dertilhørende sociale instanser. Jeg ved på dette grundlag at det kun kan blive bedre. Jeg har fundet mig godt til rette som Social- og Sundhedsordfører og er kommet godt fra start med mit forebyggelsesprogram, der som det næste får tilført en rygepolitik. Jeg har mange visioner for området og føler kun at jeg lige har fået skrabet overfladen. Det næste som står på udvalgets dagsorden er: - Alternativer til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansierings model - Lige adgang til sundhedsydelser - Internt tilgængelige elektroniske patientjournaler - Strukturerede patientforløb - Socialrådgivere med faglig forankring Som tidligere angivet ser jeg det vigtigt for Radikal Ungdom, at være på forkant med udmeldinger om et EU samarbejde om sundhed og have et helhedsorienteret program på området. Hvorfor følgende er i vente: - EU prioritering af folkesundhed - Fælles samarbejde om sundhed - Fælles EU forskningsindsats indenfor sundhed Godt landsmøde Ditte Søndergaard 12

13 Ordfører for integration Johannes Park Skak I skal vælge mig til integrationsordfører, fordi: Sport og mode skal skabe dialog! Vække og kørselsordninger til de skoletrætte! Moderne seksualundervisning, som de unge indvandrere kan deltage i Integration på ungdomspolitisk plan er ofte præget af store hypotetiske bogstavlege, hvor DF er dem, vi ikke vil lege med. Under mit ordførerskab vil jeg i stedet fokusere på, hvordan man via konkrete initiativer kan få de unge indvandrepiger til at blive integrerede i det sociale liv i samfundet og få unge indvandredrenge til at koncentrere sig om deres uddannelser. Events er et af de bedste værktøjer til at skabe dialog mellem danskere og nydanskerne. I det foregående forenings år har integrationsudvalget haft stor succes med at arrangere besøg på asylcentrene i Sandholm og Jelling. Vi skal derfor forsøge at skabe events som tiltaler både danskere og indvandrere. Vi skal altså ikke arrangere alkoholbaserede begivenheder, da alkohol ofte skræmmer potentielle muslimske deltagere væk. Der skal i stedet fokuseres på fælles interesser, såsom sport, mode og computer. Integrationsudvalget skal arrangere sportsturneringer, hvor man for eksempel kunne indføre reglen, at der skal være mindst en person med anden etnisk baggrund end dansk med på hvert hold Eller pigesports arrangementer, hvor afholdelsesstedet er afspærret for hankøn, da nogle indvandrepiger ikke må svede i mænds påsyn. Vi skal lave en mode/welnessdag, hvor unge piger kan mødes på tværs af kulturer og udveksle sladder og modetips imens, de bliver forkælede med manicure/pedicure, ansigtsbehandlinger og andre skønhedsbehandlinger. Den negative sociale arv eksisterer i det danske samfund, hvilket mange unge indvandredrenge lider under. Af egen erfaring ved jeg, at der stort set i alle kommuner er ungdomsvejledere, som ringer og vækker de børn og unge, som ikke passer deres skole. Jeg vil gerne gå skridtet videre med deciderede vække- og kørselsordninger, hvor de unge hver dag bliver transporteret i skole. Mange unge indvandrere bliver fritaget for seksualundervisningen i folkeskolen. Derfor må der ske en modernisering, som giver råderum til, at seksualundervisningen reelt er en mulighed for de unge indvandrere. Midlet kan være en køns og religionsopdelt undervisning, som er blevet tilrettelagt i samarbejde med personer, som har autoritet i de relevante miljøer. Godt landsmøde Johannes Park Skak 24 år, Århus, Gift med Samara Mohyadin Skak Politik og administrationstuderende 13

14 Medlem af Internationalt Udvalg Helene Regitze Lund Wandsøe Jeg vil med denne henvendelse ansøge om fornyelse af mit medlemskab af Internationalt Udvalg hos Radikal Ungdom. Jeg har igennem det sidste år været menigt medlem af Internationalt Udvalg. Jeg har derigennem arbejdet med; Radikal Ungdoms forsvarsudspil og opstart af Mellemøstprogram. Endvidere håber jeg at kunne deltage i planlægningen af Radikal Ungdoms Klimamøde og ser herefter frem til deltagelse i COP-15 gennem IFLRY. Min bevæggrund for at stille op til Internationalt Udvalg igen er, at det for mig er et forum, der giver mulighed for at komme dybere ned i emner, der både har høj grad af relevans og vigtighed for det danske såvel som det internationale samfund. I øjeblikket læser jeg Økonomi ved Københavns Universitet på 2.årsprøve. Jeg håber, at jeg gennem dette kan bidrage med økonomiske og statistiske vinkler på problemstillinger og forhold. Jeg glæder mig meget til at fortsætte, hvor vi slap sidste år og færdiggøre de gode projekter, der er på programmet. Med venlig hilsen Helene Regitze Lund Wandsøe 14

15 Christian Peter Dragsdahl Schmidt-Sørensen Kære landsmødedeltagere / med-radikale (-: Jeg stiller op til medlem af Internationalt Udvalg, fordi jeg længe har interesseret mig for den internationale debat, og føler at jeg i dette udvalg, vil kunne bidrage med noget personlig gejst og (hvis jeg da selv skal sige det) gode politiske værdier. For eksempel mener jeg, at man skal opbygge ulandene med fremtiden og ikke igennem en historisk proces. Der bør satses fra start af med miljøvenlige energiformer. Derudover, mener jeg, det er vigtigt, at gøre opmærksom på menneskers rettigheder, og hjælpe til med demokratiet i de lande, hvor det enten halter eller slet ikke er der. Hvilket IU allerede gør en stor indsats for, med de forskellige arbejdsgrupper jeg beundrer virkelig det arbejde der er gjort. Til daglig går jeg i gymnasiet i Hillerød, hvor jeg har boet det meste af mit liv, dette er med undtagelse af to år, hvor jeg boede i Bruxelles. Jeg vil betegne mig selv, som et meget optimistisk, glad og smilende menneske, som samtidig er ansvarsfuld og ambitiøs. Med håb om et fantastisk landsmøde, Christian Schmidt 2009 d. 29. september: Modtager optagelsesbrevet fra RU 2009 d. 9. oktober oktober: Introkursus i RU 15

16 Medlem af Europaudvalget Frederik Aagaard Sørensen Jeg hedder Frederik Aagaard Sørensen, jeg er 23 år og læser statskundskab ved Århus Universitet. En af grundene til at jeg meldte mig ind i Radikal Ungdom var på grund af EU politiken, fordi jeg synes at EU er et enormt spændende område. Og da jeg gerne vil engagere mig i RU på landsplan, er det mig kun naturligt at stille op til netop dette udvalg. Målet for EU er et fælles Europa med demokrati, velstand og vækst. Midlet er samarbejde, integration og udvikling. EU er verdens største økonomi! Hvis Europa taler med én fælles stemme er det ikke kun i Washington og Beijing der bliver lagt dagsorden for verdensøkonomien Det kan blive Bruxelles, Berlin, Paris og København! Unionen har mange udfordringer, og dets opbygning er ikke perfekt. Men netop derfor det er RU s opgave som EU-optimistisk ungdomsparti at fortælle åbent om udfordringerne, løsningerne, og især om de enorme gevinster, der kan komme ud af at få et godt og velfungerende samarbejde. Denne diskussion går tit tabt i det daglige mediebillede der kun interesserer sig for intrigerne på Christiansborg. Vi skal sikre et EU hvor interesserne for helheden vægtes højere end interesserne for nationalstaterne. Men samtidig inkluderer nationalstaterne og give dem plads til forskellighed. Det er RU s opgave at sætte en positiv EU- Dagsordenen! Med håb om valg Frederik Sørensen Stud.IT Kommunikation, Organisation og IT Stud.Scient.Pol 2009 Medlem af bestyrelsen Århus Radikale Ungdom 16

17 Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget Rasmus Borup Nielsen Det er sundt for alle ungdomspartier, at mange af de helt unge, nye medlemmer er aktive i foreningen. Med en god portion vilje og engagement håber jeg på at kunne hjælpe RU i fremtiden, og jeg føler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ville være et rigtig godt sted at starte, da det virkelig har min interesse. Jeg håber på, som nyt medlem, at kunne give udvalget et frisk pust og komme med nye idéer. Jeg er en 17-årig ungradikal, der kun har været medlem i 4-5 måneder. Til daglig går jeg i 2.g på Kolding Gymnasium, hvor jeg har studieretningen Matematik Samfundsfag. Godt landsmøde Rasmus Borup Nielsen Kolding Radikale Ungdom Siden maj 2009: o o o Medlem i RU Bestyrelsesmedlem i KRU HB-repræsentant for KRU 17

18 Medlem af Miljø- og trafikudvalget Frank Sloth Aaskov Som alle ved står vi overfor et af verdens største udfordringer global opvarmning. Som Gorden Brown slår fast: En manglende klimaindsats vil have værre konsekvenser for vores klode end to verdenskrige. Derfor skal hele vores energi, miljø, trafik og infrastruktur revolutineres for at vi kan nå udfordringen. Vi SKAL inden 2020 halvere Danmarks drivhusgasser og som minimum skære 85 % inden Dertil kræves ambitiøse og modige planer der kan føre Danmark ind i en moderne, ren og bæredygtig tidsalder. Jeg har i lang tid interesseret mig mig for klima, miljø og vores infrastruktur og læser dagligt internationale videnskabelige blogs og info på nettet. Inden for det frivillige arbejde i Folkekirkens Nødhjælp har jeg specialiseret mig i klima-events og var med til bl.a. UNFCCC s klimatopmøde i Bonn i juli. Derfor kunne jeg forfærdigt godt tænke mig at sidde i MTU og forme RU s politik på dette område. Mange hilsner Frank Sloth Aaskov Bestyrelsesmedlem i ÅRU : Medlem af DRV Ultimo 2008: Primo 2009: Primo 2009: August 2009: September 2009: Udsendt for Folkekirkens Nødhjælp i Malawi Medlem af RU Påbegynder frivilligt projektarbejde for Folkekirkens Nødhjælp, bl.a. Spis mod Sult i Århus, Klimaevent til COP15 Bestyrelsesmedlem af Århus Radikale Ungdom Påbegynder Statskundskab på AU 18

19 Jeppe Søgaard Juul I næste foreningsår bliver miljø- og klimaområdet ubetinget det hedeste emne i dansk politik. Radikal Ungdom skal være med både i medierne, på gaden og til paneldebatter. Vi skal ud i selv de mindste lokalforeninger og diskutere hvordan og hvorfor Danmark skal gå i front på klimaområdet. Vi skal være først med de vildeste, mest ambitiøse og mest gennemtænkte løsninger. Løsningsmulighederne er mange. Både sol, vind, vand, bølger, fission og fusion er bedre alternativer end kul og olie. Desuden er der spændende perspektiver i forskningsområder som brintteknologi, superledning og biobrændsel, som skal udforskes og debatteres. På trafikområdet skal højhastighedstog være et attraktivt alternativ til flyet på de lange rejser, ligesom cyklen skal være det for bilen på de korte. Jeg håber meget på at landsmødet vil støtte mit kandidatur, og give mig mulighed for at kanalisere noget af min politiske energi over på miljø- og trafikområdet. Godt landsmøde Jeppe Søgaard Juul 24 år og fysikstuderende ved Købehavns Universitet Bestyrelsesmedlem i hhv RUK og FRU 2007 Tovholder for RUKs folketingsvalgkamp Medlem af hhv. Aktivitetsudvalget, AKUT og VARULV Medlem af Hovedbestyrelsen 2005 Medstifter og formand af Radikal Ungdom Svendborg Medlem af RU 19

20 Forslag til temaudvalg Ændringsforslag til arbejdsprogrammet Stillet af Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe og Jeppe I afsnittet "Uddannelse og aktiviteter" indsættes ny pind - Der oprettes et temaudvalg: Radikal Ungdoms Temaudvalg om Seje Jeppe (RUTSJ) Motivation I år har Radikal Ungdom ikke haft noget temaudvalg. Det er ærgerligt, da temaudvalg skaber liv, engagement og nytænkning. Temaudvalg kan udvikle Radikal Ungdoms politik om områder hvor vi endnu ikke har nogen, samt komme ud og diskutere den i lokalforeningerne. Og hvilket område er mere nærliggende for et temaudvalg, end Seje Jeppe? På landsplan påvirker fænomenet Jeppe hver dag flere hundrede tusinde vælgere direkte eller indirekte. I løbet af det sidste år har Jeppe fyldt mere i medierne end områder som fuglesars, grindehvaler, det nordatlantiske samarbejde, Maltas betalingsbalance og Borgerligt Centrum. Og internt i Radikal Ungdom er der få ting der kan sætte dagsorden som Jeppe kan. Kort sagt er det på høje tid at vi får et temaudvalg om Seje Jeppe. Allerede nu har otte Jepper kandideret til formand for temaudvalget. Endnu har ingen dog stillet op til menigt medlem af temaudvalget. Ordfører og formand for Radikal Ungdoms Temaudvalg om Seje Jeppe Jeppe Bang Jeppe Fransson Jeppe Holt Jeppe Juul Jeppe Jørgensen Jeppe Mikkelsen Jeppe Sørensen Jeppe Ørlund

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere