Tillæg til Landsmødemappen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Landsmødemappen 2009"

Transkript

1 Tillæg til Landsmødemappen 2009 Nyt fra baren om baren til folk der kommer i baren... 2 Intern resolution... 3 Eksterne resolutioner... 3 Forslag til IT-politisk program... 6 Kandidaturer... 9 Forslag til temaudvalg Kandidatur til temaudvalg

2 Nyt fra baren om baren til folk der kommer i baren Barcrewet er som følger Barsherif Jeppe "#1" Holt Vicesheriffer Jakob Packert Helle Gregersen Kristian Risager Simon Frøsig Levering efter aftale og aftalt gebyr Åbningstiderne er Fredag: Lørdag: Søndag: Baren sælger øl dyr øl speciel øl vin (rød/hvid) asti drinks shots cocio guf Dankort 2

3 Intern resolution C Honorar til landsformanden Stillet af Jakob Ahrens, Andreas Steenberg, Klaus Bach, Simon Dyhr, Toke Helmø, Ida Brems, Jeppe Bang, Anne Elizabeth Kamstrup, Ronja Lundberg Nielsen Landsformanden betales honorar svarende til satsen for SU-lån pr. måned. Motivation Ved at betale landsformanden et honorar svarende til SU-lånsatsen vil foreningen kunne få betydeligt gavn af en landsformand, der har mere tid til foreningen. Med et honorar er det ikke nødvendigt for Landsformanden at have et studiejob ved siden af studierne. Endelig skal det ikke være ens sociale baggrund der bestemmer om man har råd til at være landsformand. Alt dette betyder at Landsforeningen såvel som Landsformanden drager fordel af et honorar. Eksterne resolutioner Forslag til ændring i Fremtidens vækst og velfærd 2.0 Stillet af Bastian Schrøder Larsen Afsnittet slettes. Højere beskæftigelsesfradrag til årige fra ikke-vestlige indvandrere En stor gruppe af indvandrere, som er kommet til Danmark inden det nuværende introduktionsprogram blev iværksat, har haft meget beskeden tilknytning til det danske arbejdsmarked efter ankomsten hertil. Derfor forslår vi at beskæftigelsesfradraget ændres for denne gruppe for at skabe højere incitament for arbejde. Forslaget er målrettet alle årige ikke-vestlige indvandrere, som ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de seneste to år. Denne gruppe rummer i 2008 ca personer. Grupper har dels pga. den lange periode uden for arbejdsmarkedet og dels pga. deres alder vanskeligt ved at komme ind på 3

4 arbejdsmarkedet. Samtidig har en del af denne gruppe kun en lille eller ingen økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse. Det konkrete forslag er, at alle i denne gruppe får et beskæftigelsesfradrag på tre gange det normale i det første år, to gange det normale i det andet år og derefter det almindelige fradrag. Herefter udfases ordningen. B1 Lissabontraktaten skal ratificeres Stillet af Bastian Schrøder Larsen 2) fremlægge en handlingsplan for hvordan de kan ratificere Lissabontraktaten Slettes Konsekvensændring: 3) ændres til 2) B2 Lissabontraktaten skal ratificeres Stillet af Bastian Schrøder Larsen de lande, der endnu ikke har ratificeret Lissabontraktaten, Ændres til Tjekkiet L1 Danmark skal tilbage i det udviklingspolitiske førersæde Stillet af Bastian Schrøder Larsen Danmark skal arbejde for, at FN får mulighed for på kort sigt at undersøge om genmodificerede afgrøder på miljømæssig forsvarlig vis kan benyttes til bekæmpelse af akut hungersnød Ændres til Danmark skal arbejde for, at genmodificerede organismer bliver en integreret del af udviklingsarbejdet, så længe samarbejdslandene ønsker det 4

5 NY RESOLUTION Z Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en Stillet af Simon Hove Bøcher, Jesper Svejgaard, Hjalte Gram og Radikal Ungdom Esbjerg Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en, som skal bestå af: Fuldstændig fratagelse eller absolut minimering af hjemmeboendes SU til unge under 20 år, hvis forældre er i fuld stand til at dække den studerendes behov; dvs. hvis forældre har en årlig indtjening der fuldt ud gør rimeligt, at de kan dække deres barns økonomiske behov, udover det den unge ved siden af studiet er i stand til at tjene selv, i endnu et par år. En ligeledes stor forhøjelse af SU'en for de knap så økonomisk velstillede familier. Her tænkes også på at fastsætte andre beløb, samt en mere "flydende" grænseovergang; evt. en formel for forældrenes indtjening. SU en for hjemmeboende bør, uanset i hvilken form denne består, følge den svenske model, således at alle elever på ungdomsuddannelserne modtager SU uanset alder. Forældrene stopper til gengæld også med at modtage børnebidrag, når barnet starter på en ungdomsuddannelse. En nedsættelse af forældreindtjeningsgrænsen, som afgør hvornår man kan modtage maksimum SU (i dag ca /mdr - både ude- og hjemmeboende), sammen med den ovenfor nævnte forhøjelse af dette beløb. Grænsen for hvor meget man må tjene ved siden af sin SU skal fjernes. Både for at sætte skub i markedet, og for at gavne det økonomiske incitament. Det skal således være den studerendes eget ansvar at arbejdet ikke bliver så omfattende, at det går ud over studiet. Reglen om, at man ikke kan modtage udeboende SU, når ens forældre bor mindre end 20 km fra modtagerens uddannelsesinstitution, selvom modtageren selv bor mere end 20 km fra forældrene (eller samlet mere end 75 min. transporttid), skal fjernes. Den hjemmeboendes SU til skilsmissebørn skal også vurderes efter hvorvidt skilsmissebarnet kan have bedre økonomiske kår i form af sammenbragte familier. Motivation Det danske SU-system passer i sin nuværende form ikke til de unges reelle behov. Titlen Statens Uddannelsesstøtte er ikke passende for en indkomst, som mange udelukkende bruger på materielle goder, som på ingen måde støtter deres uddannelse. Alt for mange skattekroner i form af "studiehjælp" ender deres dage som et nydeligt tilberedt glas, hvori der forefindes sporer af ethanol, hvis ikke rigelige mængder af samme. SU-systemet i sin nuværende form er typisk socialdemokratisk af princip: Ydelserne skal dække alle, uanset behov - omend de dog er reguleret i nogen grad efter det. Det socialdemokratiske princip er i mange tilfælde en god ting; herved menes sådan noget som f.eks. sundhedssystemet, der er af særlig god karakter i Danmark, netop på grund af dette. 5

6 SU-systemet, som er ét blandt flere andre systemer, som har været under stor socialdemokratisk/socialistisk indflydelse, trænger til en reform. I denne reform søges det, om man kunne vænne danskerne af med skrækken for målretning af ydelser. Skattetrykket i Danmark er forholdsvist højt - et af de højeste i verden, og positiv effektivisering skal være nøgleordet for udarbejdelsen af en mere målrettet SU. Med dette ændringsforslag menes derfor ikke at reducere antallet af skattekroner, der bruges på uddannelsesstøtten, men at optimere brugen af den, således at de værdigt trængende kan få det tilskud de behøver for at kunne følge med i en tilfredsstillende grad, hvor arbejde ikke kører den studerende hverken fysisk eller psykisk ned. Forslag til IT-politisk program Stillet af den IT-politiske arbejdsgruppe Den verden vi lever i har transformeret sig til et globalt informations- og kommunikationssamfund. De kraftigt reducerede omkostninger ved distribution og opbevaring af enorme mængder af oplysninger medfører en række nye muligheder men også nye politiske udfordringer. Hvis teknologi, viden og information formidles rigtigt, kan det således være et uundværligt aktiv for samfundet. Misbruges teknologien, sætter kun fantasien grænser for hvad konsekvenserne heraf kan blive. Set i det lys, må Danmark fokusere på lovgivning på området og have helt fastlagte politikker for kommunikation, overvågning samt personlige og intellektuelle rettigheder. Vi må have klare spilleregler for produktion og formidling af fremtidens handelsvare, viden. Digital forvaltning Informationsteknologi er nødvendigt for en moderne offentlig sektor. Det nedbringer omkostningerne og forbedrer de muligheder og ydelser som det offentlige kan tilbyde borgerne. Den danske offentlige sektor er blandt de bedste i verden til at benytte IT, men vi kan blive endnu bedre. Det kræver en målrettet indsats, hvor allerede igangsatte initiativer koordineres bedre. Vi skal opnå en langt bedre kontrol med offentlige IT-projekter, for derved at sikre rentable investeringer. Dette indebærer også, at alle muligheder skal vurderes når software skal indkøbes og at man sikrer interoperatabilitet mellem IT-systemer. Samtidig må vi sikre kontrolmekanismer, for at sikre beskyttelsen af personlige data. 6

7 Radikal Ungdom mener: At der så vidt muligt skal være aktindsigt i offentlige IT-projekter. Denne form for offentlighedens kontrol skal være en pendant til den offentlige revision. At der skal udpeges en topembedsmand der efter amerikansk forbillede, skal varetage koordineringen af offentlige IT-projekter og investeringer samt data- og IT-sikkerhed. At digitalisering af arbejdsgangen, f.eks. vha. elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), er ønskværdig og at dette skal kræves ved alle reformer. At uddannelse og efteruddannelse af offentligt personale indenfor IT skal prioriteres højt. At borgeren igennem internetportaler såsom borger.dk skal kunne klare al sin kontakt med det offentlige. At offentlige IT-projekter skal bygge på åbne standarder for data-formater m.v. der sikrer en gnidningsfri udveksling af oplysninger mellem programmer fra forskellige producenter. At open source skal vurderes på lige fod med øvrige løsningsmodeller for offentlige IT-projekter, under hensyntagen til de overordnede langsigtede udgifter for det offentlige som helhed. Kortsigtet økonomisk planlægning for den enkelte løsning må derfor ikke overskygge gevinsterne ved at vælge en på længere sigt bedre og billigere model. Det digitale retssamfund Den øgede brug af informationsteknologi stiller samfundet over for nye og anerledes problemstillinger. Nye teknologier øger muligheden for bl.a. overvågning samt at registersammenkørsler og data mining kan misbruges. Der må staten gå forrest og sørge for, at følsomme oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Radikal Ungdom mener yderligere, at der skal være grænser for den statslige overvågning, og at vi med logningbekendtgørelsens indførelse er gået for vidt. Det næste skridt vil være, at Datatilsynet indtænkes i en central rolle i det offentliges IT-politiske strategi. Med dette håber vi på at tilskynde både offentlige og private til bedre datasikkerhed. Internationalt skal Danmark arbejde målrettet efter et nyt regime for kontrol med og styring af internettet. Radikal Ungdom mener: At det i forbindelse med myndighedernes udveksling af persondata skal registreres hvilke myndigheder der tilgår hvilke data. Borgeren skal have registerindsigt i egne data. At Datatilsynet tilføres flere ressourcer og får en central rolle i det offentliges IT-politiske strategi. At private tilskyndes til brug af kryptering og andre sikkerhedsteknologier, bl.a. ifm. kommunikation med det offentlige At logningbekendtgørelsen afskaffes. At IT-sikkerhed skal have høj prioritet i den offentlige sektor. Samtlige offentlige institutioner/myndigheder skal have en handlingsplan for sikkerhedsbrud. At der oprettes en international organisation der skal overdrages administrationen af Internettet fra det amerikanske ICANN 7

8 Intellektuelle rettigheder Radikal Ungdom mener som udgangspunkt, at intellektuelle ejendomsrettigheder er nødvendige i et moderne videnssamfund. Det er dog vigtigt at understrege at vi ønsker klare grænser for hvor meget beskyttelse en producent af et værk eller en opfindelse skal nyde. For digitale værker er ophavsretten tilstrækkelig og patenter på software skal ikke være mulige. Set i lyset af de nuværende problemer som Internettet og anden moderne teknologi her medført må det ophavsretlige regime dog revideres. Vi foreslår derfor en begrænsning af ophavsretten både i tid og omfang på alle værker. Radikal Ungdom mener: At software ikke skal kunne patenteres At ophavsret som udgangspunkt er en god måde at beskytte værker på At der er en grænse for ophavsret, både i omfang og tid At det, inden for god skik og rimelighedens grænser, skal være nemmere for andre producenter at genanvende dele af værker i skabelsen af afledte værker At teknisk beskyttelse af digitale værker ikke selv skal beskyttes af lov At en forbruger der har købt et digitalt værk, skal være sikret følgende rettigheder: At kunne afspille værket i ikke kommercielt regi hvornår, hvor og hvordan vedkommende vil, at kunne tage en privat kopi, samt legalt kunne benytte den nødvendige teknologi for udnyttelsen af disse kopier. At der på nationalt niveau oprettes en indsats for at sikre, at den danske digitale kulturarv bevares for eftertiden, og at dette følger de gældende internationale standarder. 8

9 Kandidaturer Forretningsudvalget... 9 Ronja Lundberg Nielsen... 9 Ordfører for kultur, ret og etik Lasse Marker Ordfører for social og sundhed Ditte Søndergaard Ordfører for integration Johannes Park Skak Medlem af Internationalt Udvalg Helene Regitze Lund Wandsøe Christian Peter Dragsdahl Schmidt-Sørensen Medlem af Europaudvalget Frederik Aagaard Sørensen Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget Rasmus Borup Nielsen Medlem af Miljø- og trafikudvalget Frank Sloth Aaskov Jeppe Søgaard Juul Forretningsudvalget Ronja Lundberg Nielsen Kære landsmøde Jeg stiller op til forretningsudvalget fordi jeg har det arbejdsengagement og den erfaring posten kræver. Vi skal i de kommende år sammen skabe en ungdomsorganisation, der gennem stærke udvalg bliver betydeligt bedre til at aktivere og politisere vores medlemmer. At have mange medlemmer er vigtigt, men at kunne aktivere og engagere medlemmer er det vigtigste. 9

10 Tidligere politiske erfaringer Jeg har masser af kendskab og erfaring med politisk arbejde. Det har ikke været med hovedfokus i Radikal Ungdom, men det kommer nu! Over de seneste to år har jeg været kerneaktiv i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) hvor jeg bl.a. har siddet i forretningsudvalget og bestyrelsen. Jeg har været formand for DGS Østjylland, hvor jeg har ledet gymnasieelever, været medarrangør til mindst 20 aktioner, 5 kampagner og demonstrationer. Udover kampagneerfaring har det også givet masser af erfaring indenfor både landsdækkende og lokale medier. Jeg ser det som en stor styrke, at jeg har været aktiv i en organisation, der er så grundlæggende forskellig fra Radikal Ungdom. Det skaber dynamik, at have en, der stiller spørgsmålstegn ved den måde vi er vant til at gøre tingene på. Kampagner Der skal i det kommende år sættes mere fokus på de nationale kampagner for at fremme Radikal Ungdoms politik både gennem traditionelle midler som aktioner, plakater og flyers men også gennem sociale medier som Facebook, Twitter og Myspace. Halve ideer og halve kampagner fungerer ikke. Vi skal udføre velovervejede ideer og være kreative i forbindelse med aktioner. Banebrydende aktioner vækker opsigt, og er essentielle til at aktivere og politisere vores medlemmer. Det skal vi bl.a. gøre ved at: - Samarbejde på tværs af ungdomspartierne. Radikal Ungdom er ikke ene om al god politik. Derfor skal vi lave nationale kampagner sammen med andre ungdomspartier, fordi vi som en delvist samlet ungdom kan slå meget hårdere igennem både i mediebilledet og i moderpartierne. - Nationale kampagner på et lokalt plan. Vi skal give lokalafdelingerne midler til at kunne udføre disse kampagner, og tilpasse dem i de enkelte lokalafdelinger. Derfor skal medlemmer fra kampagneudvalget tage ud til lokalafdelinger, og være med i både brainstormingsprocessen og udførelsen. - Det politiske forarbejde og opfølgning. For at kunne inddrage medlemmer optimalt, er det vigtigt at de politiske budskaber er konkrete og færdigudarbejdet inden kampagnen sættes i gang. Det politiske er kernen i kampagnerne, og derfor skal det politiske forarbejde være på plads inden hver kampagne. Opfølgning på kampagner er også vigtigt, så man har for øje om formålet er blevet opfyldt, og hvad man i fremtidige kampagner kan optimere. Med håb om et godt landsmøde Ronja Lundberg Nielsen 10

11 Ordfører for kultur, ret og etik Lasse Marker Dét dansk politik har brug for i dag er ikke mudderkastning og politikere, der fortæller, hvor de andre tager fejl, uden selv at komme med konkrete farbare løsningsforslag. Vi skal ikke stille os tilfredse! Vi har krav på en mere saglig og fornuftig måde at føre politik på. Jeg vil kæmpe for en ærligere politik, en politik, der ikke svinger om sig med store ord, som efterhånden har mistet sin betydning. Vi må tilbage, tilbage til en politik, der ikke handler om at score stemmer ved at tilsvine de andre eller ved at danse for vælgerne som en anden ballerina. Jeg vil kæmpe for en politik, der ikke stiller sig tilfreds med store tomme ord, men kommer med helt konkrete forslag. Forslag, der ikke ved første færd flyver til vejrs som en anden heliumballon, men forslag, der er gennemarbejdet og velovervejet. Således bliver visioner til virkelighed. Mine to mærkesager er følgende: 1) afskaffelse af medielicensen. Medielicensen er i dag så urimelig indrettet, af en kernefamilie på fem fx kun skal betale én licens, mens 12 studerende på en kollegiegang alle skal betale licens. Mit forslag indebærer en omstrukturering således, at medielicensen i stedet for betales over skatten. Jeg er i gang med at indhente informationer til udarbejdelse af en konkret forslag. 2) afskaffelse af lukkeloven. Vi lever i dag i et samfund, hvor den almene borger stiller et rimeligt krav om at kunne købe ind, når det passer den enkelte. Det ofte anvendte argument for at bevare lukkeloven er hensynet til de små købmænd o.l., der utvivlsomt vil mærke et dyk i omsætningen, flere steder med lukning til følge. I en sådan diskussion må man dog påpege, at det antal nedlagte arbejdsplader, som dette vil medføre, mere end modsvares af de nye arbejdspladser, der vil opstå i supermarkederne, som konsekvens af flere åbningsdage og længere - tider. Retter vi fokus mod den aktuelle situation i dag, er arbejdsløsheden stigende, og navnlig ungdomsarbejdsløsheden er alvorligt problem. Flere arbejdspladser i supermarkederne vil kunne være med til at afhjælpe særligt det sidste. Godt landsmøde Lasse Marker 11

12 Ordfører for social og sundhed Ditte Søndergaard Jeg genopstiller til posten som Social- og Sundhedsordfører fordi jeg fortsat brænder for at udvikle et samfund, hvor alle borgere har muligheden for at udnytte deres potentiale til at nå derhen i livet, hvor de gerne vil. En fornuftig socialog sundhedspolitisk indsats er fundamental for at nå dette mål. Regeringen har forsømt det sociale område, hvilket ses af den stigende børnefattigdom og forringede forhold for borgere med handikap. Jeg ønsker en socialpolitik som ser ud over middelklassens behov for velfærdsydelser og koncentreres om de svageste i samfundet, som ikke har fået en stemme i debatten de sidste otte år. På trods af at sundhed udgør en af velfærdsstatens grundpiller, så vokser ventelisterne, hospitalerne forfalder og der er mangel på personale. Regeringen har kontinuerligt haft sundhed på dagsordenen og har med Strukturreformen foretaget nyere tids største omstrukturering af sundhedsvæsenet, men de gode resultaterne er svære at få øje på. Jeg har læst samfundsvidenskab i over fire år, hvor jeg primært har fokuseret på sundhedspolitiske og sundhedsøkonomiske problemstillinger. Herigennem har jeg opnået en teoretisk forståelse for den danske sundhedsstruktur og de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor. Ydermere har jeg gennem min opvækst med en kræftsyg far fået en stor praktisk indsigt i det danske sundhedsvæsen og de dertilhørende sociale instanser. Jeg ved på dette grundlag at det kun kan blive bedre. Jeg har fundet mig godt til rette som Social- og Sundhedsordfører og er kommet godt fra start med mit forebyggelsesprogram, der som det næste får tilført en rygepolitik. Jeg har mange visioner for området og føler kun at jeg lige har fået skrabet overfladen. Det næste som står på udvalgets dagsorden er: - Alternativer til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansierings model - Lige adgang til sundhedsydelser - Internt tilgængelige elektroniske patientjournaler - Strukturerede patientforløb - Socialrådgivere med faglig forankring Som tidligere angivet ser jeg det vigtigt for Radikal Ungdom, at være på forkant med udmeldinger om et EU samarbejde om sundhed og have et helhedsorienteret program på området. Hvorfor følgende er i vente: - EU prioritering af folkesundhed - Fælles samarbejde om sundhed - Fælles EU forskningsindsats indenfor sundhed Godt landsmøde Ditte Søndergaard 12

13 Ordfører for integration Johannes Park Skak I skal vælge mig til integrationsordfører, fordi: Sport og mode skal skabe dialog! Vække og kørselsordninger til de skoletrætte! Moderne seksualundervisning, som de unge indvandrere kan deltage i Integration på ungdomspolitisk plan er ofte præget af store hypotetiske bogstavlege, hvor DF er dem, vi ikke vil lege med. Under mit ordførerskab vil jeg i stedet fokusere på, hvordan man via konkrete initiativer kan få de unge indvandrepiger til at blive integrerede i det sociale liv i samfundet og få unge indvandredrenge til at koncentrere sig om deres uddannelser. Events er et af de bedste værktøjer til at skabe dialog mellem danskere og nydanskerne. I det foregående forenings år har integrationsudvalget haft stor succes med at arrangere besøg på asylcentrene i Sandholm og Jelling. Vi skal derfor forsøge at skabe events som tiltaler både danskere og indvandrere. Vi skal altså ikke arrangere alkoholbaserede begivenheder, da alkohol ofte skræmmer potentielle muslimske deltagere væk. Der skal i stedet fokuseres på fælles interesser, såsom sport, mode og computer. Integrationsudvalget skal arrangere sportsturneringer, hvor man for eksempel kunne indføre reglen, at der skal være mindst en person med anden etnisk baggrund end dansk med på hvert hold Eller pigesports arrangementer, hvor afholdelsesstedet er afspærret for hankøn, da nogle indvandrepiger ikke må svede i mænds påsyn. Vi skal lave en mode/welnessdag, hvor unge piger kan mødes på tværs af kulturer og udveksle sladder og modetips imens, de bliver forkælede med manicure/pedicure, ansigtsbehandlinger og andre skønhedsbehandlinger. Den negative sociale arv eksisterer i det danske samfund, hvilket mange unge indvandredrenge lider under. Af egen erfaring ved jeg, at der stort set i alle kommuner er ungdomsvejledere, som ringer og vækker de børn og unge, som ikke passer deres skole. Jeg vil gerne gå skridtet videre med deciderede vække- og kørselsordninger, hvor de unge hver dag bliver transporteret i skole. Mange unge indvandrere bliver fritaget for seksualundervisningen i folkeskolen. Derfor må der ske en modernisering, som giver råderum til, at seksualundervisningen reelt er en mulighed for de unge indvandrere. Midlet kan være en køns og religionsopdelt undervisning, som er blevet tilrettelagt i samarbejde med personer, som har autoritet i de relevante miljøer. Godt landsmøde Johannes Park Skak 24 år, Århus, Gift med Samara Mohyadin Skak Politik og administrationstuderende 13

14 Medlem af Internationalt Udvalg Helene Regitze Lund Wandsøe Jeg vil med denne henvendelse ansøge om fornyelse af mit medlemskab af Internationalt Udvalg hos Radikal Ungdom. Jeg har igennem det sidste år været menigt medlem af Internationalt Udvalg. Jeg har derigennem arbejdet med; Radikal Ungdoms forsvarsudspil og opstart af Mellemøstprogram. Endvidere håber jeg at kunne deltage i planlægningen af Radikal Ungdoms Klimamøde og ser herefter frem til deltagelse i COP-15 gennem IFLRY. Min bevæggrund for at stille op til Internationalt Udvalg igen er, at det for mig er et forum, der giver mulighed for at komme dybere ned i emner, der både har høj grad af relevans og vigtighed for det danske såvel som det internationale samfund. I øjeblikket læser jeg Økonomi ved Københavns Universitet på 2.årsprøve. Jeg håber, at jeg gennem dette kan bidrage med økonomiske og statistiske vinkler på problemstillinger og forhold. Jeg glæder mig meget til at fortsætte, hvor vi slap sidste år og færdiggøre de gode projekter, der er på programmet. Med venlig hilsen Helene Regitze Lund Wandsøe 14

15 Christian Peter Dragsdahl Schmidt-Sørensen Kære landsmødedeltagere / med-radikale (-: Jeg stiller op til medlem af Internationalt Udvalg, fordi jeg længe har interesseret mig for den internationale debat, og føler at jeg i dette udvalg, vil kunne bidrage med noget personlig gejst og (hvis jeg da selv skal sige det) gode politiske værdier. For eksempel mener jeg, at man skal opbygge ulandene med fremtiden og ikke igennem en historisk proces. Der bør satses fra start af med miljøvenlige energiformer. Derudover, mener jeg, det er vigtigt, at gøre opmærksom på menneskers rettigheder, og hjælpe til med demokratiet i de lande, hvor det enten halter eller slet ikke er der. Hvilket IU allerede gør en stor indsats for, med de forskellige arbejdsgrupper jeg beundrer virkelig det arbejde der er gjort. Til daglig går jeg i gymnasiet i Hillerød, hvor jeg har boet det meste af mit liv, dette er med undtagelse af to år, hvor jeg boede i Bruxelles. Jeg vil betegne mig selv, som et meget optimistisk, glad og smilende menneske, som samtidig er ansvarsfuld og ambitiøs. Med håb om et fantastisk landsmøde, Christian Schmidt 2009 d. 29. september: Modtager optagelsesbrevet fra RU 2009 d. 9. oktober oktober: Introkursus i RU 15

16 Medlem af Europaudvalget Frederik Aagaard Sørensen Jeg hedder Frederik Aagaard Sørensen, jeg er 23 år og læser statskundskab ved Århus Universitet. En af grundene til at jeg meldte mig ind i Radikal Ungdom var på grund af EU politiken, fordi jeg synes at EU er et enormt spændende område. Og da jeg gerne vil engagere mig i RU på landsplan, er det mig kun naturligt at stille op til netop dette udvalg. Målet for EU er et fælles Europa med demokrati, velstand og vækst. Midlet er samarbejde, integration og udvikling. EU er verdens største økonomi! Hvis Europa taler med én fælles stemme er det ikke kun i Washington og Beijing der bliver lagt dagsorden for verdensøkonomien Det kan blive Bruxelles, Berlin, Paris og København! Unionen har mange udfordringer, og dets opbygning er ikke perfekt. Men netop derfor det er RU s opgave som EU-optimistisk ungdomsparti at fortælle åbent om udfordringerne, løsningerne, og især om de enorme gevinster, der kan komme ud af at få et godt og velfungerende samarbejde. Denne diskussion går tit tabt i det daglige mediebillede der kun interesserer sig for intrigerne på Christiansborg. Vi skal sikre et EU hvor interesserne for helheden vægtes højere end interesserne for nationalstaterne. Men samtidig inkluderer nationalstaterne og give dem plads til forskellighed. Det er RU s opgave at sætte en positiv EU- Dagsordenen! Med håb om valg Frederik Sørensen Stud.IT Kommunikation, Organisation og IT Stud.Scient.Pol 2009 Medlem af bestyrelsen Århus Radikale Ungdom 16

17 Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget Rasmus Borup Nielsen Det er sundt for alle ungdomspartier, at mange af de helt unge, nye medlemmer er aktive i foreningen. Med en god portion vilje og engagement håber jeg på at kunne hjælpe RU i fremtiden, og jeg føler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ville være et rigtig godt sted at starte, da det virkelig har min interesse. Jeg håber på, som nyt medlem, at kunne give udvalget et frisk pust og komme med nye idéer. Jeg er en 17-årig ungradikal, der kun har været medlem i 4-5 måneder. Til daglig går jeg i 2.g på Kolding Gymnasium, hvor jeg har studieretningen Matematik Samfundsfag. Godt landsmøde Rasmus Borup Nielsen Kolding Radikale Ungdom Siden maj 2009: o o o Medlem i RU Bestyrelsesmedlem i KRU HB-repræsentant for KRU 17

18 Medlem af Miljø- og trafikudvalget Frank Sloth Aaskov Som alle ved står vi overfor et af verdens største udfordringer global opvarmning. Som Gorden Brown slår fast: En manglende klimaindsats vil have værre konsekvenser for vores klode end to verdenskrige. Derfor skal hele vores energi, miljø, trafik og infrastruktur revolutineres for at vi kan nå udfordringen. Vi SKAL inden 2020 halvere Danmarks drivhusgasser og som minimum skære 85 % inden Dertil kræves ambitiøse og modige planer der kan føre Danmark ind i en moderne, ren og bæredygtig tidsalder. Jeg har i lang tid interesseret mig mig for klima, miljø og vores infrastruktur og læser dagligt internationale videnskabelige blogs og info på nettet. Inden for det frivillige arbejde i Folkekirkens Nødhjælp har jeg specialiseret mig i klima-events og var med til bl.a. UNFCCC s klimatopmøde i Bonn i juli. Derfor kunne jeg forfærdigt godt tænke mig at sidde i MTU og forme RU s politik på dette område. Mange hilsner Frank Sloth Aaskov Bestyrelsesmedlem i ÅRU : Medlem af DRV Ultimo 2008: Primo 2009: Primo 2009: August 2009: September 2009: Udsendt for Folkekirkens Nødhjælp i Malawi Medlem af RU Påbegynder frivilligt projektarbejde for Folkekirkens Nødhjælp, bl.a. Spis mod Sult i Århus, Klimaevent til COP15 Bestyrelsesmedlem af Århus Radikale Ungdom Påbegynder Statskundskab på AU 18

19 Jeppe Søgaard Juul I næste foreningsår bliver miljø- og klimaområdet ubetinget det hedeste emne i dansk politik. Radikal Ungdom skal være med både i medierne, på gaden og til paneldebatter. Vi skal ud i selv de mindste lokalforeninger og diskutere hvordan og hvorfor Danmark skal gå i front på klimaområdet. Vi skal være først med de vildeste, mest ambitiøse og mest gennemtænkte løsninger. Løsningsmulighederne er mange. Både sol, vind, vand, bølger, fission og fusion er bedre alternativer end kul og olie. Desuden er der spændende perspektiver i forskningsområder som brintteknologi, superledning og biobrændsel, som skal udforskes og debatteres. På trafikområdet skal højhastighedstog være et attraktivt alternativ til flyet på de lange rejser, ligesom cyklen skal være det for bilen på de korte. Jeg håber meget på at landsmødet vil støtte mit kandidatur, og give mig mulighed for at kanalisere noget af min politiske energi over på miljø- og trafikområdet. Godt landsmøde Jeppe Søgaard Juul 24 år og fysikstuderende ved Købehavns Universitet Bestyrelsesmedlem i hhv RUK og FRU 2007 Tovholder for RUKs folketingsvalgkamp Medlem af hhv. Aktivitetsudvalget, AKUT og VARULV Medlem af Hovedbestyrelsen 2005 Medstifter og formand af Radikal Ungdom Svendborg Medlem af RU 19

20 Forslag til temaudvalg Ændringsforslag til arbejdsprogrammet Stillet af Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe, Jeppe og Jeppe I afsnittet "Uddannelse og aktiviteter" indsættes ny pind - Der oprettes et temaudvalg: Radikal Ungdoms Temaudvalg om Seje Jeppe (RUTSJ) Motivation I år har Radikal Ungdom ikke haft noget temaudvalg. Det er ærgerligt, da temaudvalg skaber liv, engagement og nytænkning. Temaudvalg kan udvikle Radikal Ungdoms politik om områder hvor vi endnu ikke har nogen, samt komme ud og diskutere den i lokalforeningerne. Og hvilket område er mere nærliggende for et temaudvalg, end Seje Jeppe? På landsplan påvirker fænomenet Jeppe hver dag flere hundrede tusinde vælgere direkte eller indirekte. I løbet af det sidste år har Jeppe fyldt mere i medierne end områder som fuglesars, grindehvaler, det nordatlantiske samarbejde, Maltas betalingsbalance og Borgerligt Centrum. Og internt i Radikal Ungdom er der få ting der kan sætte dagsorden som Jeppe kan. Kort sagt er det på høje tid at vi får et temaudvalg om Seje Jeppe. Allerede nu har otte Jepper kandideret til formand for temaudvalget. Endnu har ingen dog stillet op til menigt medlem af temaudvalget. Ordfører og formand for Radikal Ungdoms Temaudvalg om Seje Jeppe Jeppe Bang Jeppe Fransson Jeppe Holt Jeppe Juul Jeppe Jørgensen Jeppe Mikkelsen Jeppe Sørensen Jeppe Ørlund

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering

Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål Nuværende formulering Landsudvalget i 350 Klimabevægelsen i Danmark fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer på landsmødet søndag 8. oktober 2017. Forslag 1: Reference til Parisaftalens mål * arbejder for en klimapolitik,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 1 5-6. november 2011 [FU-møde 1] Lørdag 11:30 søndag kl. 16.00 Møde indkaldt af: Ditte og Sebastian Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini MP =

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere