Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter"

Transkript

1 Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indhold Projektleder Charlotte Hvid 1. Baggrund for udviklingsplanen 4 2. Anbefaling 6 3. Demografi, interessenterne og borgerne i Hadsten 8 4. Drift- og organiseringsmuligheder Litteraturliste 30 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Konsulent Ole Brændgaard. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Grafiker Erik Reinert DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 1. Baggrund for udviklingsplanen Baggrund I sommeren 2013 afsatte Favrskov Kommune midler til 3 haller, herunder en ny hal i Hadsten ved den gamle Hadsten Hal Vestjysk Bank Arena. Kommunen meddelte, at der var afsat kr. 21 mio. til hallen. Kr. 4 mio. skulle skaffes af brugerne selv, og hvis foreningslivet eller andre ville drive hallen, i en forening eller fond, ville der være kr. 2 mio. til denne driftsorganisation altså i alt kr. 21 mio. Heraf var kr. 15 mio. kommunens direkte anlægsinvestering til en ny hal. Der var endvidere fra kommunens side udtrykt ønske om, at Hadsten Idrætskreds og Hadstens Skoles udviklingsprojekt om M1 og M2 blev indtænkt i projektet. Da foreningerne i den nuværende hal, især HSK, ikke så sig i stand til at skaffe kr. 4 mio., meldte tre personer fra erhvervslivet sig på banen. De tre etablerede en styregruppe (forening), der blev suppleret med en person fra henholdsvis HSK, Hadsten Motionsforening og HIK. Foreningens formål er at etablere og udvikle Hadsten Kultur & Idrætscenter. Den overordnede vision med Hadsten Kultur & Idrætscenter er at skabe et sted for alle de borgere i Hadsten, som vil dyrke idræt og motion, men samtidig også et kulturelt samlingssted, der kan bygge på synergiskabende samarbejde med Sløjfen. Styregruppen (foreningen) blev stiftet af Gregers Petersen som formand for foreningen, Kristen Mark og Lars Persson som repræsentanter fra erhvervslivet, Michael Hertz fra HSK, Knud Christensen fra Hadsten Motionsforening og Lars Lisby fra HIK. Den nedsatte styregruppen besluttede sig for, at udarbejde en udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter. Styregruppen ville i arbejdet med udviklingsplanen have stor fokus på de 84 % motionsaktive, der dyrker idræt udenfor foreningsregi, og samtidig fokus på at understøtte de 41 % borgere der er foreningsaktive (Laub 2011). Styregruppen ville i arbejdet med udviklingsplanen bl.a. undersøge følgende forhold: Hvordan kan Hadsten Kultur & Idrætscenter etableres og udvikles, så det bliver et center for byens borgere, og ikke kun de foreninger der benytter Hadsten Hallen i dag? Hvordan kan der skabes et center, i en driftsform der genererer egenindtjening? Hvordan kan centret udvikles til at blive byens samlingssted? Hvilke målgrupper skal tænkes ind som brugere og vigtige interessenter, og hvordan tilgodeses behov og ønsker? Hvordan kan centret gøres økonomisk bæredygtigt? Hvordan skal en ny tilbygning placeres og indrettes, så det nye center i videst mulig omfang tilgodeser alles interesser? Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen Gymnastiksalene M1 og M2 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling blev, af bestyrelsen for Hadsten Kultur & Idrætscenter, bedt om at se på de udviklingspotentialer, der vil ligge i, at driften af Hadsten Hallen udlægges til drift under selvejende forhold og udbygges med det antal m2, der er behov for i forhold til borgernes, brugernes og øvrige interessenters ønsker. Behov og ønsker der skal realiseres, så det bliver muligt at drive et bæredygtigt og moderne idrætscenter i Hadsten. Det har været nødvendigt for styregruppen, at udviklingsplanen blev illustreret i skitsetegninger, så projektet blev klart for de mange involverede interessenter. I opdraget lå endvidere at komme med forslag til placering af en svømmefacilitet ved Hadsten Hallen. n ny bygningsmasse herunder placering g og område Ud- og sambygningsfelt Afgrænsning Opgaven har været begrænset til kun at se på potentialerne i udviklingen af indendørsfaciliteten. Udeområderne har ikke været bragt i spil, ligesom behov for nye parkeringsmuligheder ikke har været en del af opdraget. Metodevalg I videst mulig omfang har bestyrelsen for Hadsten Kultur & Idrætscenter ønsket, at alle borgere og vigtige potentielle interessenter fik mulighed for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling af centret. Der har derfor været afviklet en kvantitativ borgerundersøgelse, hvor 339 borgere deltog, samt en ungeundersøgelsen blandt Hadsten Skoles klasser, hvor 125 elever deltog. En række af potentielle interessenter var endvidere inviteret til dialogmøder, for at sikre deres input til og indflydelse på, hvordan de hver i sær kunne se sig selv som en del af fællesskabet i et nyt, bæredygtigt og moderne idrætscenter i Hadsten by. Se hele afsnittet og borger-, bruger-, og interessentinddragelsen i afsnit 3. De har alle med deres vigtige input været en vigtig part i forhold til det fundament og de skitsetegninger, bestyrelsen nu kan fremlægge i nærværende skriftlige udgave af udviklingsplanen, og det tegningsmateriale der ses i appendiks 1 til rapporten. Elementer fra DGI-huse og hallers mange undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætscentre, samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af at et moderne og bæredygtigt idrætscenter i Hadsten By. ner udtryk kitseprojektet skitseprojekt omkring M1 og M2 inddragymnastiksale bør indtænkes i projekil en fremtidig svømmehal skal ingå i bygningsmasse. me er 21 millioner. (15 til hal og 6 til lde en ny multifunktionel træningshal i en nuværende halbygning. lde et multifunktionelt ankomstområde g en aktiv opholdszone. lde et motionscenter med muligheder Opbygning af rapporten Rapporten her er den skriftlige del af udviklingsplanen. Den er bygget op, så læseren i første afsnit bliver præsenteret for de konklusioner og anbefalinger DGI Faciliteter & Lokaludvikling giver projektet med på vejen. Udviklingspotentialer er begrundet og dokumenteret med udgangspunkt i delkonklusionerne i de efterfølgende afsnit om den demografiske sammensætning i Hadsten, borgernes og interessenterne ønsker og behov samt organiserings- og driftsmulighederne for et nyt, moderne og bæredygtigt idrætscenter i Hadsten By. eal til en sundhedsklinik. gode forbindelseslinjer til nærområdet ivet. rbejdelsen 5 DGI Faciliteter af & skitserne Lokaludvikling vil der løbende ilbagemeldinger fra analysearbejdet.

6 2. Anbefaling Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen Med udgangspunkt i analyseafsnittene 3 og 4, har det været muligt for DGI Faciliteter og Lokaludvikling at pege på det scenarie, der er skitseret i appendiks 1 til rapporten. Det er det scenarie borgerne, foreningerne og de mange interessenter i dialogen har peget på, og det scenarie, der ifølge DGI Faciliteter & Lokaludviklings faglige vurdering har det bedste aktivitetsudviklingspotentiale og perspektiv, ligesom det vil give de bedste betingelser for rentabel drift. Anbefaling Med udgangspunkt i de opstillede anlægs- og driftsbudgetter (afsnit 4.1 og 4.2) og resultatet af hele interessentprocessen (afsnit 3), anbefaler DGI Faciliteter & Lokaludvikling at centret, allerede fra dag 1, etableres med fitness- og motionsafdeling. Det er den model, der vil give den mest rentable drift, og den model der vil sikre en fortsat udvikling af centret. Samtidig er det den model, der vil give flest mulige borgere i Hadsten by mulighed for at dyrke idræt og motion, og den model der vil kunne integrere byens mange institutioner og erhvervslivet i centrets fællesskab. Dermed er det også sagt, at DGI Faciliteter & Lokaludvikling ikke anbefaler opførelse af en traditionel idrætshal. Opførelse af en traditionel idrætshal vil ikke kunne oppebære en sund og bæredygtig drift, da den i meget høj grad blot vil kunne anvendes i regi af de eksisterende foreninger i byen, og ikke af de mange borgere i Hadsten, der ønsker at dyrke idræt under individuelle, fleksible former og i selvvalgte fællesskaber, men meget gerne i regi af en forening. Etableringen med et fitness- og motionscenter vil i år 1 generere et mindre underskud på kr Et underskud der allerede i år 2 vil kunne indhentes ved fornuftig drift. Det anbefales, at driften udlægges til den allerede eksisterende forening for Hadsten Kultur & Idrætscenter. Denne organiseringsform vil sikre momsfritagelse ved byggeriet, muligheden for at kunne agere kommercielt på markedet samt endelig lokal forankring og lokalt ejerskab til det nye center. Idrætsbilledet er i forandring Hadsten Kultur & Idrætscenter skal være bredt fagnende Idrætsbilledet er i forandring! Idrætsfaciliteter er ikke længere blot rammen om aktiviteten, men er også med til at facilitere udviklingen af aktiviteterne og i sig selv skabe interessen for aktiviteterne. Der er i de seneste årtier sket markante udviklingstræk i idrætsbilledet. Hvor foreningsidrætten tidligere var det naturlige afsæt for idrætsudøvelsen, tegner der sig i dag et mere nuanceret billede. Stadig flere er aktive og dyrker idræt. Særligt i de ældre aldersgrupper og blandt kvinder er der set markant stigning i aktiviteten. Blandt børn og unge ses en polarisering i deltagelsen, mens der under ét er en klar tendens til, at en stadig større del af idrætten sker med afsæt i den selvorganiserede idræt. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 Idrætten skal kunne dyrkes individuelt, fleksibelt og gerne i skiftende og selvvalgte fællesskaber. Hvor foreningerne tidligere var den eneste indgang til idræt og aktivitet, er de i dag én af flere veje til høj puls. Foreningslivet er i dag en af flere indgange til idrættens verden, men stadig i vækst. Samtidig er der på tværs af aldersgrupper og socioøkonomiske faktorer stor variation i deltagelsen. Der skal skabes en facilitet, hvor den selvorganiserede idrætsudøver møder foreningsidrætten. Det skaber såvel foreningsudvikling som fastholdelse og motivation af udøvere. Det er et mangfoldigt idrætsbillede, der skal faciliteres i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Mange af de eksisterende kommunale, men også enkelte selvejende idrætsfaciliteter i Favrskov Kommune er traditionelle og endimensionale i den forstand, at de er bygget af mænd til mænd, og kun bruges til traditionelle foreningsaktiviteter. Behovene i dag og i fremtiden er anderledes, såfremt befolkningen skal favnes bredt. Tilsvarende står foreningerne overfor store udfordringer i form af nytænkning af deres tilbud og målgrupper. Dette skal anskues i positiv optik. Der er således et stort potentiale, såfremt udviklingstendenserne spottes og indarbejdes i udviklingen. Forudsætningen og udfordringen er derfor at Hadsten Kultur & Idrætscenter skal fremtidssikres med fleksible anvendelsesmuligheder - samtidig med at den specialiseres - så faciliteten også understøtter de primære og traditionelle idrætsgrene. Fra evalueringen af projektet Nyt liv i gamle haller (Lokale- og Anlægsfonden 2014) træder særligt tre forhold frem som vigtige parametre i forhold til nyt liv i gamle haller: Fitnessfaciliteter giver mulighed for nye aktiviteter, der tiltrækker flere og nye brugere i hallerne. Integrerering af de lokale forsamlingshus bidrager til at gøre hallerne til samlingspunkt for ikke-idrætslige aktiviteter. D e nfl e k s ib l ea d g a n gt ilh a ll e nun d e r s t ø t t e r1)f r e m g a n gis e l vo r g a ni s e r e d e aktiviteter 2) generel intensivering i brugen af hallen. Hovedgreb De tre zoner integreres i den nuværende bygningsmasse, hal og skole. Der sker både en bygnings- og funktionsmæssig fortætning. Derved opstår der mulighed for : - multifunktionalitet og synergi - omfunktionalisering - funktionsudvidelse De to etager i hallens gavl og skolens omklædningsfaciliteter indgår i planlægningen af motionszonen og kultur/erhvervs- og foreningszonen. Skolens to gymnastiksale indgår i planlægningen af den ny træningshal. Der er direkte forbindelse til ny træningshal. Nuværende p-plads er den centrale opkoblingszone til fremtidens rekreative parkanlæg for idræt- og bevægelse på nordsiden af Hadbjervej. Forbindelseslinje Forbindelseslinje til ungdomsuddannelserne Hovedindgang Sideindgang Sideindgang Fremtidens rekreative parkanlæg for idræt- og bevægelse Parkering Byggefelt Svømmehal ca m2 Kultur-, erhvervs- og foreningszone ca. 400 m2 Hovedindgang Parkering Motionszone i to plan ca m2 Byggefelt Træningshal ca.1200 m2 Forbindelseslinjer villavej med bevægelsesrambla Udsigtsplateau Fodboldbane Udfordring En stor udfordring er, at styregruppen ikke har kunnet tage stilling til den endelige finansiering- og anlægsinvestering på grund af undervejs opstående problemkomplekser om påkrævede investeringer i de eksisterende bygninger og udvidelse af parkeringsanlæg m.v. Forhold som styregruppen først sent i forløbet blev bekendt med skulle finansieres af de 15 mio. kr., kommunen har henlagt til projektet. Hovedgreb Omstående skitsetegning illustrerer den model DGI Faciliteter & Lokaludvikling anbefaler, som mulig model for et sundt og bæredygtigt idræts- og kulturcenter i Hadsten by. Hele tegningsmaterialet kan ses i appendiks 1 til nærværende rapport. 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 3. Demografi, interessenterne og borgerne i Hadsten Situationsplan I hele udviklingsplanen for Hadsten Idræts & Kulturcenter har det været vigtigt for bestyrelsen, at se på befolkningssammensætningen, borgernes tegnet i 1:1000 og de mange andre interessenters ønsker og behov til et nyt og moderne center til idræt og kultur i Hadsten. I afsnittet her beskrives, det gode input der er fremkommet i hele inddragelsessprocessen, og slutteligt opsummeres de elementer, der ifølge interessenterne og borgerne, vil kunne udgøre et moderne center for idræt og kultur i Hadsten by. Demografien og nye tilbud Den samlede befolkningsprognose for Favrskov Kommune viser, at folketallet vil stige fra personer 1. januar 2013 til personer 1. januar Det er en stigning på personer, eller en samlet stigning på knap 19 % over de 20 år. Danmarks Statistik regner med en vækst for hele landet på godt 6 % i samme periode (Favrskov Kommune 2012). Ser vi nærmere på de tre skoledistrikter, der må siges at være en af mange afgørende faktorer for Hadsten Idræts- og Kulturcenters udvikling, ser tallene ud som følger: P-zone med plads til min. 115 pladser Byggefelt ca m2 svømmehal Kultur og ankomstzone Motionscenter Hadsten Skole År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Bavnehøjskolen År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Eksisterende legeog bevægelseszone meter Træningshal Opholds- og træningsgård Støttemur med trappeanlæg Grønt træningsplateau Trappeanlæg Forbindelsesstier Kunstbane med hegn 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Østervangskolen År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Grundplan stueplan I alt År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Den samlede befolkningstilvækst synes specielt at skulle finde sted i Østervangsskolens skoledistrikt. I forhold til Østervangsskolen og Østervangshallen er borgerne omkring disse faciliteter medtænkt som en naturlig del af det nye centers målgruppe. Allerede i projektfasen, har der været tæt dialog med foreningerne og lokalbefolkningen i området. I forvejen er disse borgere involveret og engageret i forhold til tilbuddene i Hadsten Hallen. Derfor peges der på, at Østervangshallen på sigt kan blive en del af den samlede drift i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Samlet set ser det ud til, at de tre skoledistrikter vil have en tilvækst på borgere. Væksten ses specielt i livsfaserne voksne med hjemmeboende børn, voksne med børn der er flyttet hjemmefra og i livsfasen seniorer. En traditionel idrætshal i Favrskov Kommune, med en størrelse til eksempelvis håndbold, favner i gennemsnit borgere. Tallet er meget tæt på gennemsnittet for Midtjylland, hvor en idrætshal i gennemsnit favner borgere. Albertslund Kommune er den kommune i Danmark med de ringeste vilkår med indbyggere pr. idrætshal og Fanø Kommune den kommune med de bedste vilkår med indbyggere pr. idrætshal (Lokale- og Anlægsfonden 2013). Tilbud til de forskellige livsfaser I livsfasen voksne med hjemmeboende børn, er det specielt vigtigt, at der fokuseres på tilbud der kan dyrkes individuelt og fleksibelt (Breddeidrætsudvalget 2009). Det er tilbud som løbehold, cykelhold, fitnesstræning på hold eller individuelle muligheder, crossfitt o.s.v. Livsfasen 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Fo og

10 voksne med hjemmeboende børn dyrker signifikant mindre sport end voksne med børn der er flyttet hjemmefra (49 % mod 59 %). I livsfasen voksne med børn der er flyttet hjemmefra, er det de samme tilbud der efterspørges, men i højere grad kan denne livsfase finde tid i kalenderen til mere faste træningstider og tilbud. Vandretur, løb, gymnastik og svømning er de mest foretrukne motionsformer i denne livsfase. Begge livsfaser har en tendens til, i højere grad end tidligere, at dyrke idræt og motion i valgte fællesskaber. Livsfasen seniorer foretrækker mere fællesskabsorienterede og organiserede aktiviteter. Det kan være forskellige holdaktiviteter fra gang til gang, gåture, gymnastik, hockeyaktivitet, cirkeltræning med henblik på genoptræning eller vedligeholdelse, dans o.s.v. De tre mest foretrukne idrætter for seniorer er gymnastik, vandreture og svømning (Breddeidrætsudvalget 2009). Voksne uden børn og specielt seniorerne er de målgrupper, der specielt er fleksible i forhold til tidspunkter. Der vil i fremtiden blive meget større fokus på aktivitet i morgen- og formiddagstimerne samt de første eftermiddagstimer, hvor idrætsfaciliteterne i dag ofte står ubenyttet hen. Det siger foreningerne og andre interessenter Forskellige interessenter er blevet bedt om at komme med input til, hvordan de kan se sig tænkt ind i et fællesskab i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Nedenstående er korte resuméer af de afviklede dialogmøder med interessenterne. Musikskolen v/ musikskoleleder Mette Sundahl samt Jørgen Lakkenborg Musikskolen ønsker et mødested. Musikskolen skal være decentral og have tilbud i alle byer. De vil gerne flytte fra nuværende lokaler, og drømmer i den forbindelse om en meget central placering. Fra Spektrum i Odder har man fået den viden, at det er væsentlig at tænke akustik. Der skal tænkes meget kulturel integrering. Specifikke ønsker: - Et samlingssted, hvor man kan have kontor, mødes og være en del af fællesskabet. - Hvis musikskolen skal øve i centret eller have muligheder for at have musikaftener mv., så er det vigtigt med ekstra lydisolering. - Hvis musikskolen skal tænkes ind i huset, skal der være et økonomisk incitament. - Hvis musikskolen skal tage udgangspunkt i nuværende lokaliteter, er der et behov for kvadratmeter. Et kontor er tænkt ind, og der kan arbejdes med fleksible rum. 1-2 rum á 40 kvadratmeter. - Der er 3 4 medarbejdere. Herudover rum til fleksible mødelokaler. - Det er væsentligt, at musikskolen kan bruge lokalerne i dagtimerne. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 Folkeoplysningsudvalget v. Peter Lauresen Har et ønske fra spejderforeningerne om at tænke dem ind i hallerne. Specielt er der fokus på en klatrevæg. 9 spejdergrupper bakker op med 800 medlemmer. Gerne med online booking på væggen, så spejdergrupperne kan skiftes til at booke sig ind. Et øget fokus på klatring kunne måske også sikre mere brug af de eksisterende faciliteter. F.eks. på Sløjfen. Den Jyske Håndværkerskole v/ Direktør Henrik Ø Skolen har 800 årselever. Heraf ca unge under 20 og over 20. I dag er skolens fitnessafdeling mest benyttet. Den bliver brugt fra tidlig morgen. Der er ca. 18 stationer på ca. 60 kvadratmeter. Næstmest anvendt er multibanen mellem gymnasiehallen og DJH. Den bruges 4 dage om ugen - også om vinteren. Desuden spilles der tennis og volleyball på banen. Udstyr indlånes. Eleverne ligger på et meget højt niveau. M1, Gymnasiehallen samt Voldumhallen benyttes i dag. Kommunikationen foregår via årshjul, sms, opslag mv. Der mangles kapacitet også traditionel halkapacitet - da Gymnasiehallen ikke er stor nok og megen tid og mange ressourcer går på transport til Voldum. Der vil være en stor besparelse på transportudgifter. Udgifter der i stedet kan bruges til aktivitet og facilitet. Som udgangspunkt vil det være elevbetaling, som skal dække brugen af fitnesscentret. DJH har i dag en forening, som er med på samme vilkår som de andre lokalforeninger i kommunen. Der betales 50 kr. pr haltime, mens kommunen støtter med normalprisen på ca. kr. 350,-. Eleverne får længere og længere ophold, så der bliver større og større ønske om et struktureret fritidsliv. Der bor ca. 430 elever på skolen ad gangen. Den videre udbygning på området sker med Frank. Favrskov Gymnasium v/ Jørgen Christiansen Gymnasiet kan se sig selv ind i et nyt kultur- og idrætscenter. De har 760 elever var bygget til 460 elever - så der er større behov nu. Skolen har brug for er en hel hal. Gerne en hal, der kan deles op med en foldevæg. Der skal gerne tænkes omklædning ind i mindre rum. Pt. har de et behov for ca timer om ugen. Herudover afholdes events som bl.a. skolefodboldturnering. Behovet for halkapacitet er størst i dagtimerne. Det er vigtigt, der bliver grønne områder og absolut ikke færre boldbaner. Der skal være muligheder for at kunne dyrke atletik, fordi det er et undervisningskrav til gymnasiet. Hadsten Motionscenter v/ Knud og Ulla Christensen Hadsten Motionscenter har et stort ønske om at komme med i projektet fra begyndelsen. Vil meget gerne se sig ind, og er fleksibel. De har specielle ønsker til bl.a. bade- og omklædningsfaciliteter. Har afleveret skitsetegninger til DGI s tegnestue, til afsæt for tegningsarbejdet. De er en del af den løbende udvikling, da man først kan tage endelig beslutning til, om man er med, når man ser, hvilke muligheder centret rummer for motionsforeningen. De vil 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 gerne have så meget plads som muligt i det nye center, som foreningen selv kan råde over. Til en vis udstrækning er de villige til at anvende andre eksisterende rum. Favrskov Produktionsskole v/ Claus Nyegaard Favrskov Produktionsskole har ca. 25 unge, og der arbejdes på at få det dobbelte antal. Muligheder for klatring og parkour vil være spændende for produktionsskolen, og som udgangspunkt kan hele centrets udviklingstanker være interessante for skolen. Hadsten Højskole V/ forstander Jakob Kjærsgaard Hadsten Højskole kan godt se sig ind i Hadsten Kultur & Idrætscenter, men de har ikke noget konkret her og nu. Er interesseret i nicheaktiviteter. Brugen af centret vil til enhver tid afhænge af elevtallet. HSK - Hadsten Fodbold Hadsten Fodbold har ønsker om bander, som kan stå i længere perioder, så man ikke skal sætte op og tage ned. De har et meget stort ønske om en fast hal til indefodbold. Det vil være fint med en kunstgræsbane, som kan bruges hele året og skabe sammenhæng i hele foreningen. HSK synes, at det kommende idrætscenter, vil være et rigtig godt sted at samles i vintermånederne, gøre aktiviten mere synlig og blive en del af de øvrige aktiviteters fællesskab. Gerne med forskellige mål, størrelser af baner og forskellige muligheder. Der blev snakket renovering af nuværende hal i forhold til tilskuerpladser. Hadsten Badmintonklub Hadsten Badmintonklub har de spillere, der er plads til i Østervanghallen. Til gengæld føler badmintonklubben, at de er overset. Ved indretning af ny hal er det vigtigt med de rigtige lysforhold til aktiviteten. Badmintonklubben ser sig meget gerne tænkt ind i det ny center. Når det er ved at stå klar, vil man gerne drøfte, hvordan det nye idrætscenter kan være med til at profilere badminton. De vil specielt gerne drøfte, hvordan foreningerne i Østervangshallen kan blive en del af det nye idrætscenter. Det vil de gerne være. HSK Basketball Der er ca. 70 medlemmer i basketballklubben. Der er flest børn og unge. Seniorafdelingen er ikke stor. Basketballklubben vil utrolig gerne være med i et stærkere børneidrætsmiljø. De føler, at der er et hierarki i forhold til aktiviteterne. Nogle har lettere ved at komme ind end andre. Klubben kan på mange områder nøjes med en sal i stedet for en hal. I samarbejde med andre, bl.a. HIK, vil det være optimalt at tænke en sal ind som motoriksal. DK s næstbedste motoriksal! 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 HSK Håndbold HSK Håndbold ønsker at der udover hallen også tænkes i festlokaler, fitness- og opvarmningsrum - gerne gange eller andet - til opvarmning. Opvarmningsområderne må gerne være fleksible, så opvarmningen kan selvfølgelig flytte i forhold til anden aktivitet i centret. Caféen ønskes flyttet ned i forgangen. Fleksibiliteten skal tænkes ind i alt - også lofterne i multirum i forhold til bold. Det vil være oplagt med legeareal i midten af centret, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Rumdeling skal være præget af gennemsigtighed. HIK HIK præsenterede det tegningsmateriale der tidligere har været arbejdet på. De bakker absolut projektet op. De er helt enige i, at man skal sikre, at det bliver et center for alle og ikke et center til dem og os. Vil arbejde hårdt for, at der bliver et specielt gymnastik/springområde i centret. Et område der kan deles af alle brugergrupperne i centret. Hadsten Tennisklub De er i Hadsten tennisklub (HTK) bekymret over overskudskapaciteten for hallerne. De har derfor naturligvis en bekymring i forhold til om denne vil forårsage et finansielt dræn af de ressourcer der fordeles til idræts- og fritidsområdet. HTK ser gerne, at en hal har et underlag og aftegning af linjer, som muliggør at der kan spilles tennis. HTK opfordrer til at idrætstilbuddene i Hadsten sammentænkes med henblik på at skabe synergieffekter. I tilfælde af, at der skal udvikles en sammenhængende idrætsstrategi for Hadsten området, og et evt. idrætscenter, vil HTK gerne inddrages og bidrage. De er klar over, at dette kan medfører en evt. flytning af banerne i Hadsten. Tennisklubben gør opmærksom på, at squash er en oplagt integrationsmulighed i et idrætscenter. Her kan hentes kommerciel indtjening. Favrskov Taekwondo Klub. De vil utrolig gerne være en del af foreningslivet i byen. Lige pt. har de brug for 250 m2, som de kan råde over og bruge fra 16 til 22 hver dag, også i weekends. Hvis HKIC, som planen er, bliver et sted, hvor man fleksibelt anvender lokalerne efter behov og muligheder, kan klubben ikke se sig selv ind i centret. Indtil videre betaler de for lejen af det private center, de råder over nu. Det beløb, der betales i øjeblikket for det private center, rækker langt fra til en ny tilbygning på 250 m2 i forbindelse med det nye idrætscenter. Foreningen forstår ikke, at nogle aktiviteter, som det er i dag, har ejerskab over lokaler. Mens andre slet ikke kan komme ind eller få tilskud til deres lejede lokaler. Hadsten Skole Hadsten Skole har p.t. 620 elever. Udover Hadsten Skole bruger 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 Bavnehøjskolen også hallen. Så alt i alt er der brug for meget plads. Skolen har allerede nu brug for ekstra kvadratmeter. Ikke mindst den nye folkeskolelov kan betyde meget for brugen af det nye idrætscenter. De ser sig gerne tænkt ind i den helt store sammenhæng, men har brug for selv at råde over egne lokaler i undervisningstiden. Der arbejdes med en eliteklasse og 10. klasse er også en central bruger af hallen. Der var meget fokus på ikke at ødelægge eksisterende arealer. Når man i udviklingsplanerne nedlægger 1 2 små fodboldbaner, skal der findes alternative parkeringsmuligheder, da parkeringsproblemet allerede nu er stort. Skolen har været med i HIK s plan om M1 og M2 og synes, det kan være rigtig spændende. Skolen håber, at en kommende café kan servicere skolen med skolebespisning. Det er væsentligt, at skolen kan være sig selv, og at adgangsveje kan føres rundt om selve skolen. Generelt om fleksibilitet I interessentinterviewene har det generelt været drøftet, hvordan man udnytter lokalerne optimalt. Hvordan sikrer man, at det ikke kun er i primetime, der er fyldt op, men generelt god dækning i løbet af hele døgnet i ugens 7 dage. Der var stor opbakning til, at individuelle klublokaler ikke længere bliver en mulighed. I fremtiden er det foreningszoner og gode caféforhold der sikre, at man får lyst til at blive lidt længere. På den måde undgår man samtidig, at nogle foreninger bliver forfordelt. Et synspunkt der har været tydelig i interessentdialogen. Delkonklusion for interessentanalysen Der er blandt alle interessenterne, jf. ovenstående, stor opbakning til styregruppens vision for det nye center. Fleksibiliteten, tilgængelighed, lyst og behov for at flytte for andre og opbakning til en meget større tilgængelighed. Der er opbakning til et center, hvor der skabes plads til både foreningshold, og de mange borgere der ønsker at dyrke deres idræt under individuelle, fleksible former og i selvvalgte fællesskaber. Foreningerne var helt parate til at bakke op om foreningszoner fremfor eksklusivretter til klublokaler. Tanken om, at centret drives af en bestyrelse, og foreningerne tager sig af aktiviteterne, var der ligeledes opbakning til. Foreningerne ser gerne, at centret udbyder den aktivitet, de ikke selv har mulighed for. Opstartsaftenen og hele dialogen med interessenterne, skabte ikke blot et håb, men en forventning om, at Hadsten i fremtiden ikke som nu har etableret nogle haller for en snæver kreds af aktiviteter, men et center, som har tilbud til alle borgere og imødekommer ønsker om nye aktiviteter og nye målgrupper. I første omgang var det kun Favrskov Taekwondo Klub, der ikke kunne se sig ind i centret i opstartsfasen. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Den idrætsaktive - 80 % af respondenterne dyrker idræt. - Det vigtigste for den idrætsaktive, når han/hun vælger idræt og motion, er i prioriteret rækkefølge:

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Strategi 2015. Korinth Hallen

Strategi 2015. Korinth Hallen Strategi 2015 Korinth Hallen Fokus på 1. En modernisering af vedtægterne for Korinth Hallen. 2. En interessentgruppe der skal fungere som sparringspartner og tænketank for bestyrelsen og talerør for brugerne.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard, konsulent i Uddannelse, drift og organisation Hvorfor snakke sammenlægning? Hvad er visionen Hvad er målet?

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Hallederuddannelsen for Mariagerfjord Kommunes haller. Aktivitet - udvikling og drift

Hallederuddannelsen for Mariagerfjord Kommunes haller. Aktivitet - udvikling og drift Hallederuddannelsen for Mariagerfjord Kommunes haller. Aktivitet - udvikling og drift Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard konsulent for Uddannelse, drift og organisering Uddannelse for center-

Læs mere

Udviklingsplan Fra Glamsbjerg Fritidscenter til Glamsbjerg Fritids- & Idrætscenter

Udviklingsplan Fra Glamsbjerg Fritidscenter til Glamsbjerg Fritids- & Idrætscenter Udviklingsplan Fra Glamsbjerg Fritidscenter til Glamsbjerg Fritids- & Idrætscenter Et samarbejde mellem skolerne, foreningsliv og Glamsbjerg Fritidscenter DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2 Indhold 1.

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR BØGEBJERGHALLEN. 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

UDVIKLINGSPLAN FOR BØGEBJERGHALLEN. 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling UDVIKLINGSPLAN FOR BØGEBJERGHALLEN DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Konsulent for analyse, drift og organisering Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Rapport Hornslet Idrætscenter

Rapport Hornslet Idrætscenter Rapport Hornslet Idrætscenter Nuværende 2014 forhold - Oversigtsfoto DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold Projektleder Charlotte Hvid 1. Baggrund for rapporten og

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling

Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard Konsulent i Uddannelse, drift og organisation Fremtidens Idrætscenter og foreningsliv

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER

Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER Køge Kommune Kapacitetsanalyse DGI HUSE & HALLER Udarbejdet af DGI huse og haller med stor hjælp fra hallernes interessenter Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten www.dgihuseoghaller.dk Telefon: 79 40 40 40

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Analyse af Engholm Svømmehal

Analyse af Engholm Svømmehal DGI-huse og haller august 2011 Analyse af Engholm Svømmehal Analyse udarbejdet af DGI-huse og haller for Allerød Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. DGI-huse og hallers opgave... 3 3. Rapporten...

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby Præsentation borger- og ungeundersøgelsen Ruds Vedby Respondenterne og validitet 213 har svaret på borger undersøgelsen og 45 på unge undersøgelsen (7., 8. og 9. klasse). Tilfredsstillende resultat. Det

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid.

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. Aftenens program Tid Program 19:00-19:10 Velkomst v/ Lene Henriksen. 19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. 20:00-20:30 Gruppearbejde.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior DGI Idræt for seniorer DGI Idræt for seniorer Vi Mellem klæ r dig stolemotion på til en bedre og ironman svømmeundervisning /senior DGI Landsdelsforeninger Indhold 3 DGI Vestjylland 79 40 42 50 vestjylland@

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

Udvikling af Værløse Hallerne

Udvikling af Værløse Hallerne Til: Anne Beck Nielsen, Furesø Kommune Vingsted, den 15. oktober 2009 Udvikling af Værløse Hallerne På baggrund af møde med kultur- og idrætschef Peter Rosgaard og idræts- og fritidskonsulent Anne Beck

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Fra friture til ture i det fri. Hvor langt skal man gå?

Fra friture til ture i det fri. Hvor langt skal man gå? Fra friture til ture i det fri. Hvor langt skal man gå? 24. september 2015 Midtfyns Fritidscenter Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk Ny fritids- og friluftsstrategi i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder 4. december 2014 Sundere Mad i IdrætsLivet Albertslund Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

Hal i Rødvig/Sydstevns Skitseprojekt

Hal i Rødvig/Sydstevns Skitseprojekt Skitseprojekt Rødvig Borgerforening og klubber og foreninger på Sydstevns har i fællesskab undersøgt mulighederne og behovene for en hal til afløsning af Boestoftehallen Stevns Kommune har solgt Boestoftehallen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 HELHEDSPLAN PÅ IDRÆTSOMRÅDET HVIDOVRE KOMMUNE Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune har igangsat en analyse af idrætsområdet

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Forenings og facilitetskravet af i dag og i morgen BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Fuglsøcentret 13. 14 marts 2009 Foreningens fremtid Rummelighed - tilgængelighedli Hvorfor,

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere