Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter"

Transkript

1 Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indhold Projektleder Charlotte Hvid 1. Baggrund for udviklingsplanen 4 2. Anbefaling 6 3. Demografi, interessenterne og borgerne i Hadsten 8 4. Drift- og organiseringsmuligheder Litteraturliste 30 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Konsulent Ole Brændgaard. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Grafiker Erik Reinert DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 1. Baggrund for udviklingsplanen Baggrund I sommeren 2013 afsatte Favrskov Kommune midler til 3 haller, herunder en ny hal i Hadsten ved den gamle Hadsten Hal Vestjysk Bank Arena. Kommunen meddelte, at der var afsat kr. 21 mio. til hallen. Kr. 4 mio. skulle skaffes af brugerne selv, og hvis foreningslivet eller andre ville drive hallen, i en forening eller fond, ville der være kr. 2 mio. til denne driftsorganisation altså i alt kr. 21 mio. Heraf var kr. 15 mio. kommunens direkte anlægsinvestering til en ny hal. Der var endvidere fra kommunens side udtrykt ønske om, at Hadsten Idrætskreds og Hadstens Skoles udviklingsprojekt om M1 og M2 blev indtænkt i projektet. Da foreningerne i den nuværende hal, især HSK, ikke så sig i stand til at skaffe kr. 4 mio., meldte tre personer fra erhvervslivet sig på banen. De tre etablerede en styregruppe (forening), der blev suppleret med en person fra henholdsvis HSK, Hadsten Motionsforening og HIK. Foreningens formål er at etablere og udvikle Hadsten Kultur & Idrætscenter. Den overordnede vision med Hadsten Kultur & Idrætscenter er at skabe et sted for alle de borgere i Hadsten, som vil dyrke idræt og motion, men samtidig også et kulturelt samlingssted, der kan bygge på synergiskabende samarbejde med Sløjfen. Styregruppen (foreningen) blev stiftet af Gregers Petersen som formand for foreningen, Kristen Mark og Lars Persson som repræsentanter fra erhvervslivet, Michael Hertz fra HSK, Knud Christensen fra Hadsten Motionsforening og Lars Lisby fra HIK. Den nedsatte styregruppen besluttede sig for, at udarbejde en udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter. Styregruppen ville i arbejdet med udviklingsplanen have stor fokus på de 84 % motionsaktive, der dyrker idræt udenfor foreningsregi, og samtidig fokus på at understøtte de 41 % borgere der er foreningsaktive (Laub 2011). Styregruppen ville i arbejdet med udviklingsplanen bl.a. undersøge følgende forhold: Hvordan kan Hadsten Kultur & Idrætscenter etableres og udvikles, så det bliver et center for byens borgere, og ikke kun de foreninger der benytter Hadsten Hallen i dag? Hvordan kan der skabes et center, i en driftsform der genererer egenindtjening? Hvordan kan centret udvikles til at blive byens samlingssted? Hvilke målgrupper skal tænkes ind som brugere og vigtige interessenter, og hvordan tilgodeses behov og ønsker? Hvordan kan centret gøres økonomisk bæredygtigt? Hvordan skal en ny tilbygning placeres og indrettes, så det nye center i videst mulig omfang tilgodeser alles interesser? Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen Gymnastiksalene M1 og M2 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling blev, af bestyrelsen for Hadsten Kultur & Idrætscenter, bedt om at se på de udviklingspotentialer, der vil ligge i, at driften af Hadsten Hallen udlægges til drift under selvejende forhold og udbygges med det antal m2, der er behov for i forhold til borgernes, brugernes og øvrige interessenters ønsker. Behov og ønsker der skal realiseres, så det bliver muligt at drive et bæredygtigt og moderne idrætscenter i Hadsten. Det har været nødvendigt for styregruppen, at udviklingsplanen blev illustreret i skitsetegninger, så projektet blev klart for de mange involverede interessenter. I opdraget lå endvidere at komme med forslag til placering af en svømmefacilitet ved Hadsten Hallen. n ny bygningsmasse herunder placering g og område Ud- og sambygningsfelt Afgrænsning Opgaven har været begrænset til kun at se på potentialerne i udviklingen af indendørsfaciliteten. Udeområderne har ikke været bragt i spil, ligesom behov for nye parkeringsmuligheder ikke har været en del af opdraget. Metodevalg I videst mulig omfang har bestyrelsen for Hadsten Kultur & Idrætscenter ønsket, at alle borgere og vigtige potentielle interessenter fik mulighed for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling af centret. Der har derfor været afviklet en kvantitativ borgerundersøgelse, hvor 339 borgere deltog, samt en ungeundersøgelsen blandt Hadsten Skoles klasser, hvor 125 elever deltog. En række af potentielle interessenter var endvidere inviteret til dialogmøder, for at sikre deres input til og indflydelse på, hvordan de hver i sær kunne se sig selv som en del af fællesskabet i et nyt, bæredygtigt og moderne idrætscenter i Hadsten by. Se hele afsnittet og borger-, bruger-, og interessentinddragelsen i afsnit 3. De har alle med deres vigtige input været en vigtig part i forhold til det fundament og de skitsetegninger, bestyrelsen nu kan fremlægge i nærværende skriftlige udgave af udviklingsplanen, og det tegningsmateriale der ses i appendiks 1 til rapporten. Elementer fra DGI-huse og hallers mange undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætscentre, samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af at et moderne og bæredygtigt idrætscenter i Hadsten By. ner udtryk kitseprojektet skitseprojekt omkring M1 og M2 inddragymnastiksale bør indtænkes i projekil en fremtidig svømmehal skal ingå i bygningsmasse. me er 21 millioner. (15 til hal og 6 til lde en ny multifunktionel træningshal i en nuværende halbygning. lde et multifunktionelt ankomstområde g en aktiv opholdszone. lde et motionscenter med muligheder Opbygning af rapporten Rapporten her er den skriftlige del af udviklingsplanen. Den er bygget op, så læseren i første afsnit bliver præsenteret for de konklusioner og anbefalinger DGI Faciliteter & Lokaludvikling giver projektet med på vejen. Udviklingspotentialer er begrundet og dokumenteret med udgangspunkt i delkonklusionerne i de efterfølgende afsnit om den demografiske sammensætning i Hadsten, borgernes og interessenterne ønsker og behov samt organiserings- og driftsmulighederne for et nyt, moderne og bæredygtigt idrætscenter i Hadsten By. eal til en sundhedsklinik. gode forbindelseslinjer til nærområdet ivet. rbejdelsen 5 DGI Faciliteter af & skitserne Lokaludvikling vil der løbende ilbagemeldinger fra analysearbejdet.

6 2. Anbefaling Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen Med udgangspunkt i analyseafsnittene 3 og 4, har det været muligt for DGI Faciliteter og Lokaludvikling at pege på det scenarie, der er skitseret i appendiks 1 til rapporten. Det er det scenarie borgerne, foreningerne og de mange interessenter i dialogen har peget på, og det scenarie, der ifølge DGI Faciliteter & Lokaludviklings faglige vurdering har det bedste aktivitetsudviklingspotentiale og perspektiv, ligesom det vil give de bedste betingelser for rentabel drift. Anbefaling Med udgangspunkt i de opstillede anlægs- og driftsbudgetter (afsnit 4.1 og 4.2) og resultatet af hele interessentprocessen (afsnit 3), anbefaler DGI Faciliteter & Lokaludvikling at centret, allerede fra dag 1, etableres med fitness- og motionsafdeling. Det er den model, der vil give den mest rentable drift, og den model der vil sikre en fortsat udvikling af centret. Samtidig er det den model, der vil give flest mulige borgere i Hadsten by mulighed for at dyrke idræt og motion, og den model der vil kunne integrere byens mange institutioner og erhvervslivet i centrets fællesskab. Dermed er det også sagt, at DGI Faciliteter & Lokaludvikling ikke anbefaler opførelse af en traditionel idrætshal. Opførelse af en traditionel idrætshal vil ikke kunne oppebære en sund og bæredygtig drift, da den i meget høj grad blot vil kunne anvendes i regi af de eksisterende foreninger i byen, og ikke af de mange borgere i Hadsten, der ønsker at dyrke idræt under individuelle, fleksible former og i selvvalgte fællesskaber, men meget gerne i regi af en forening. Etableringen med et fitness- og motionscenter vil i år 1 generere et mindre underskud på kr Et underskud der allerede i år 2 vil kunne indhentes ved fornuftig drift. Det anbefales, at driften udlægges til den allerede eksisterende forening for Hadsten Kultur & Idrætscenter. Denne organiseringsform vil sikre momsfritagelse ved byggeriet, muligheden for at kunne agere kommercielt på markedet samt endelig lokal forankring og lokalt ejerskab til det nye center. Idrætsbilledet er i forandring Hadsten Kultur & Idrætscenter skal være bredt fagnende Idrætsbilledet er i forandring! Idrætsfaciliteter er ikke længere blot rammen om aktiviteten, men er også med til at facilitere udviklingen af aktiviteterne og i sig selv skabe interessen for aktiviteterne. Der er i de seneste årtier sket markante udviklingstræk i idrætsbilledet. Hvor foreningsidrætten tidligere var det naturlige afsæt for idrætsudøvelsen, tegner der sig i dag et mere nuanceret billede. Stadig flere er aktive og dyrker idræt. Særligt i de ældre aldersgrupper og blandt kvinder er der set markant stigning i aktiviteten. Blandt børn og unge ses en polarisering i deltagelsen, mens der under ét er en klar tendens til, at en stadig større del af idrætten sker med afsæt i den selvorganiserede idræt. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 Idrætten skal kunne dyrkes individuelt, fleksibelt og gerne i skiftende og selvvalgte fællesskaber. Hvor foreningerne tidligere var den eneste indgang til idræt og aktivitet, er de i dag én af flere veje til høj puls. Foreningslivet er i dag en af flere indgange til idrættens verden, men stadig i vækst. Samtidig er der på tværs af aldersgrupper og socioøkonomiske faktorer stor variation i deltagelsen. Der skal skabes en facilitet, hvor den selvorganiserede idrætsudøver møder foreningsidrætten. Det skaber såvel foreningsudvikling som fastholdelse og motivation af udøvere. Det er et mangfoldigt idrætsbillede, der skal faciliteres i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Mange af de eksisterende kommunale, men også enkelte selvejende idrætsfaciliteter i Favrskov Kommune er traditionelle og endimensionale i den forstand, at de er bygget af mænd til mænd, og kun bruges til traditionelle foreningsaktiviteter. Behovene i dag og i fremtiden er anderledes, såfremt befolkningen skal favnes bredt. Tilsvarende står foreningerne overfor store udfordringer i form af nytænkning af deres tilbud og målgrupper. Dette skal anskues i positiv optik. Der er således et stort potentiale, såfremt udviklingstendenserne spottes og indarbejdes i udviklingen. Forudsætningen og udfordringen er derfor at Hadsten Kultur & Idrætscenter skal fremtidssikres med fleksible anvendelsesmuligheder - samtidig med at den specialiseres - så faciliteten også understøtter de primære og traditionelle idrætsgrene. Fra evalueringen af projektet Nyt liv i gamle haller (Lokale- og Anlægsfonden 2014) træder særligt tre forhold frem som vigtige parametre i forhold til nyt liv i gamle haller: Fitnessfaciliteter giver mulighed for nye aktiviteter, der tiltrækker flere og nye brugere i hallerne. Integrerering af de lokale forsamlingshus bidrager til at gøre hallerne til samlingspunkt for ikke-idrætslige aktiviteter. D e nfl e k s ib l ea d g a n gt ilh a ll e nun d e r s t ø t t e r1)f r e m g a n gis e l vo r g a ni s e r e d e aktiviteter 2) generel intensivering i brugen af hallen. Hovedgreb De tre zoner integreres i den nuværende bygningsmasse, hal og skole. Der sker både en bygnings- og funktionsmæssig fortætning. Derved opstår der mulighed for : - multifunktionalitet og synergi - omfunktionalisering - funktionsudvidelse De to etager i hallens gavl og skolens omklædningsfaciliteter indgår i planlægningen af motionszonen og kultur/erhvervs- og foreningszonen. Skolens to gymnastiksale indgår i planlægningen af den ny træningshal. Der er direkte forbindelse til ny træningshal. Nuværende p-plads er den centrale opkoblingszone til fremtidens rekreative parkanlæg for idræt- og bevægelse på nordsiden af Hadbjervej. Forbindelseslinje Forbindelseslinje til ungdomsuddannelserne Hovedindgang Sideindgang Sideindgang Fremtidens rekreative parkanlæg for idræt- og bevægelse Parkering Byggefelt Svømmehal ca m2 Kultur-, erhvervs- og foreningszone ca. 400 m2 Hovedindgang Parkering Motionszone i to plan ca m2 Byggefelt Træningshal ca.1200 m2 Forbindelseslinjer villavej med bevægelsesrambla Udsigtsplateau Fodboldbane Udfordring En stor udfordring er, at styregruppen ikke har kunnet tage stilling til den endelige finansiering- og anlægsinvestering på grund af undervejs opstående problemkomplekser om påkrævede investeringer i de eksisterende bygninger og udvidelse af parkeringsanlæg m.v. Forhold som styregruppen først sent i forløbet blev bekendt med skulle finansieres af de 15 mio. kr., kommunen har henlagt til projektet. Hovedgreb Omstående skitsetegning illustrerer den model DGI Faciliteter & Lokaludvikling anbefaler, som mulig model for et sundt og bæredygtigt idræts- og kulturcenter i Hadsten by. Hele tegningsmaterialet kan ses i appendiks 1 til nærværende rapport. 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 3. Demografi, interessenterne og borgerne i Hadsten Situationsplan I hele udviklingsplanen for Hadsten Idræts & Kulturcenter har det været vigtigt for bestyrelsen, at se på befolkningssammensætningen, borgernes tegnet i 1:1000 og de mange andre interessenters ønsker og behov til et nyt og moderne center til idræt og kultur i Hadsten. I afsnittet her beskrives, det gode input der er fremkommet i hele inddragelsessprocessen, og slutteligt opsummeres de elementer, der ifølge interessenterne og borgerne, vil kunne udgøre et moderne center for idræt og kultur i Hadsten by. Demografien og nye tilbud Den samlede befolkningsprognose for Favrskov Kommune viser, at folketallet vil stige fra personer 1. januar 2013 til personer 1. januar Det er en stigning på personer, eller en samlet stigning på knap 19 % over de 20 år. Danmarks Statistik regner med en vækst for hele landet på godt 6 % i samme periode (Favrskov Kommune 2012). Ser vi nærmere på de tre skoledistrikter, der må siges at være en af mange afgørende faktorer for Hadsten Idræts- og Kulturcenters udvikling, ser tallene ud som følger: P-zone med plads til min. 115 pladser Byggefelt ca m2 svømmehal Kultur og ankomstzone Motionscenter Hadsten Skole År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Bavnehøjskolen År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Eksisterende legeog bevægelseszone meter Træningshal Opholds- og træningsgård Støttemur med trappeanlæg Grønt træningsplateau Trappeanlæg Forbindelsesstier Kunstbane med hegn 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Østervangskolen År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Grundplan stueplan I alt År 2013 År 2022 Forskel År 2031 Forskel år år år år år år år år år I alt Den samlede befolkningstilvækst synes specielt at skulle finde sted i Østervangsskolens skoledistrikt. I forhold til Østervangsskolen og Østervangshallen er borgerne omkring disse faciliteter medtænkt som en naturlig del af det nye centers målgruppe. Allerede i projektfasen, har der været tæt dialog med foreningerne og lokalbefolkningen i området. I forvejen er disse borgere involveret og engageret i forhold til tilbuddene i Hadsten Hallen. Derfor peges der på, at Østervangshallen på sigt kan blive en del af den samlede drift i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Samlet set ser det ud til, at de tre skoledistrikter vil have en tilvækst på borgere. Væksten ses specielt i livsfaserne voksne med hjemmeboende børn, voksne med børn der er flyttet hjemmefra og i livsfasen seniorer. En traditionel idrætshal i Favrskov Kommune, med en størrelse til eksempelvis håndbold, favner i gennemsnit borgere. Tallet er meget tæt på gennemsnittet for Midtjylland, hvor en idrætshal i gennemsnit favner borgere. Albertslund Kommune er den kommune i Danmark med de ringeste vilkår med indbyggere pr. idrætshal og Fanø Kommune den kommune med de bedste vilkår med indbyggere pr. idrætshal (Lokale- og Anlægsfonden 2013). Tilbud til de forskellige livsfaser I livsfasen voksne med hjemmeboende børn, er det specielt vigtigt, at der fokuseres på tilbud der kan dyrkes individuelt og fleksibelt (Breddeidrætsudvalget 2009). Det er tilbud som løbehold, cykelhold, fitnesstræning på hold eller individuelle muligheder, crossfitt o.s.v. Livsfasen 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Fo og

10 voksne med hjemmeboende børn dyrker signifikant mindre sport end voksne med børn der er flyttet hjemmefra (49 % mod 59 %). I livsfasen voksne med børn der er flyttet hjemmefra, er det de samme tilbud der efterspørges, men i højere grad kan denne livsfase finde tid i kalenderen til mere faste træningstider og tilbud. Vandretur, løb, gymnastik og svømning er de mest foretrukne motionsformer i denne livsfase. Begge livsfaser har en tendens til, i højere grad end tidligere, at dyrke idræt og motion i valgte fællesskaber. Livsfasen seniorer foretrækker mere fællesskabsorienterede og organiserede aktiviteter. Det kan være forskellige holdaktiviteter fra gang til gang, gåture, gymnastik, hockeyaktivitet, cirkeltræning med henblik på genoptræning eller vedligeholdelse, dans o.s.v. De tre mest foretrukne idrætter for seniorer er gymnastik, vandreture og svømning (Breddeidrætsudvalget 2009). Voksne uden børn og specielt seniorerne er de målgrupper, der specielt er fleksible i forhold til tidspunkter. Der vil i fremtiden blive meget større fokus på aktivitet i morgen- og formiddagstimerne samt de første eftermiddagstimer, hvor idrætsfaciliteterne i dag ofte står ubenyttet hen. Det siger foreningerne og andre interessenter Forskellige interessenter er blevet bedt om at komme med input til, hvordan de kan se sig tænkt ind i et fællesskab i Hadsten Kultur & Idrætscenter. Nedenstående er korte resuméer af de afviklede dialogmøder med interessenterne. Musikskolen v/ musikskoleleder Mette Sundahl samt Jørgen Lakkenborg Musikskolen ønsker et mødested. Musikskolen skal være decentral og have tilbud i alle byer. De vil gerne flytte fra nuværende lokaler, og drømmer i den forbindelse om en meget central placering. Fra Spektrum i Odder har man fået den viden, at det er væsentlig at tænke akustik. Der skal tænkes meget kulturel integrering. Specifikke ønsker: - Et samlingssted, hvor man kan have kontor, mødes og være en del af fællesskabet. - Hvis musikskolen skal øve i centret eller have muligheder for at have musikaftener mv., så er det vigtigt med ekstra lydisolering. - Hvis musikskolen skal tænkes ind i huset, skal der være et økonomisk incitament. - Hvis musikskolen skal tage udgangspunkt i nuværende lokaliteter, er der et behov for kvadratmeter. Et kontor er tænkt ind, og der kan arbejdes med fleksible rum. 1-2 rum á 40 kvadratmeter. - Der er 3 4 medarbejdere. Herudover rum til fleksible mødelokaler. - Det er væsentligt, at musikskolen kan bruge lokalerne i dagtimerne. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 Folkeoplysningsudvalget v. Peter Lauresen Har et ønske fra spejderforeningerne om at tænke dem ind i hallerne. Specielt er der fokus på en klatrevæg. 9 spejdergrupper bakker op med 800 medlemmer. Gerne med online booking på væggen, så spejdergrupperne kan skiftes til at booke sig ind. Et øget fokus på klatring kunne måske også sikre mere brug af de eksisterende faciliteter. F.eks. på Sløjfen. Den Jyske Håndværkerskole v/ Direktør Henrik Ø Skolen har 800 årselever. Heraf ca unge under 20 og over 20. I dag er skolens fitnessafdeling mest benyttet. Den bliver brugt fra tidlig morgen. Der er ca. 18 stationer på ca. 60 kvadratmeter. Næstmest anvendt er multibanen mellem gymnasiehallen og DJH. Den bruges 4 dage om ugen - også om vinteren. Desuden spilles der tennis og volleyball på banen. Udstyr indlånes. Eleverne ligger på et meget højt niveau. M1, Gymnasiehallen samt Voldumhallen benyttes i dag. Kommunikationen foregår via årshjul, sms, opslag mv. Der mangles kapacitet også traditionel halkapacitet - da Gymnasiehallen ikke er stor nok og megen tid og mange ressourcer går på transport til Voldum. Der vil være en stor besparelse på transportudgifter. Udgifter der i stedet kan bruges til aktivitet og facilitet. Som udgangspunkt vil det være elevbetaling, som skal dække brugen af fitnesscentret. DJH har i dag en forening, som er med på samme vilkår som de andre lokalforeninger i kommunen. Der betales 50 kr. pr haltime, mens kommunen støtter med normalprisen på ca. kr. 350,-. Eleverne får længere og længere ophold, så der bliver større og større ønske om et struktureret fritidsliv. Der bor ca. 430 elever på skolen ad gangen. Den videre udbygning på området sker med Frank. Favrskov Gymnasium v/ Jørgen Christiansen Gymnasiet kan se sig selv ind i et nyt kultur- og idrætscenter. De har 760 elever var bygget til 460 elever - så der er større behov nu. Skolen har brug for er en hel hal. Gerne en hal, der kan deles op med en foldevæg. Der skal gerne tænkes omklædning ind i mindre rum. Pt. har de et behov for ca timer om ugen. Herudover afholdes events som bl.a. skolefodboldturnering. Behovet for halkapacitet er størst i dagtimerne. Det er vigtigt, der bliver grønne områder og absolut ikke færre boldbaner. Der skal være muligheder for at kunne dyrke atletik, fordi det er et undervisningskrav til gymnasiet. Hadsten Motionscenter v/ Knud og Ulla Christensen Hadsten Motionscenter har et stort ønske om at komme med i projektet fra begyndelsen. Vil meget gerne se sig ind, og er fleksibel. De har specielle ønsker til bl.a. bade- og omklædningsfaciliteter. Har afleveret skitsetegninger til DGI s tegnestue, til afsæt for tegningsarbejdet. De er en del af den løbende udvikling, da man først kan tage endelig beslutning til, om man er med, når man ser, hvilke muligheder centret rummer for motionsforeningen. De vil 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 gerne have så meget plads som muligt i det nye center, som foreningen selv kan råde over. Til en vis udstrækning er de villige til at anvende andre eksisterende rum. Favrskov Produktionsskole v/ Claus Nyegaard Favrskov Produktionsskole har ca. 25 unge, og der arbejdes på at få det dobbelte antal. Muligheder for klatring og parkour vil være spændende for produktionsskolen, og som udgangspunkt kan hele centrets udviklingstanker være interessante for skolen. Hadsten Højskole V/ forstander Jakob Kjærsgaard Hadsten Højskole kan godt se sig ind i Hadsten Kultur & Idrætscenter, men de har ikke noget konkret her og nu. Er interesseret i nicheaktiviteter. Brugen af centret vil til enhver tid afhænge af elevtallet. HSK - Hadsten Fodbold Hadsten Fodbold har ønsker om bander, som kan stå i længere perioder, så man ikke skal sætte op og tage ned. De har et meget stort ønske om en fast hal til indefodbold. Det vil være fint med en kunstgræsbane, som kan bruges hele året og skabe sammenhæng i hele foreningen. HSK synes, at det kommende idrætscenter, vil være et rigtig godt sted at samles i vintermånederne, gøre aktiviten mere synlig og blive en del af de øvrige aktiviteters fællesskab. Gerne med forskellige mål, størrelser af baner og forskellige muligheder. Der blev snakket renovering af nuværende hal i forhold til tilskuerpladser. Hadsten Badmintonklub Hadsten Badmintonklub har de spillere, der er plads til i Østervanghallen. Til gengæld føler badmintonklubben, at de er overset. Ved indretning af ny hal er det vigtigt med de rigtige lysforhold til aktiviteten. Badmintonklubben ser sig meget gerne tænkt ind i det ny center. Når det er ved at stå klar, vil man gerne drøfte, hvordan det nye idrætscenter kan være med til at profilere badminton. De vil specielt gerne drøfte, hvordan foreningerne i Østervangshallen kan blive en del af det nye idrætscenter. Det vil de gerne være. HSK Basketball Der er ca. 70 medlemmer i basketballklubben. Der er flest børn og unge. Seniorafdelingen er ikke stor. Basketballklubben vil utrolig gerne være med i et stærkere børneidrætsmiljø. De føler, at der er et hierarki i forhold til aktiviteterne. Nogle har lettere ved at komme ind end andre. Klubben kan på mange områder nøjes med en sal i stedet for en hal. I samarbejde med andre, bl.a. HIK, vil det være optimalt at tænke en sal ind som motoriksal. DK s næstbedste motoriksal! 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 HSK Håndbold HSK Håndbold ønsker at der udover hallen også tænkes i festlokaler, fitness- og opvarmningsrum - gerne gange eller andet - til opvarmning. Opvarmningsområderne må gerne være fleksible, så opvarmningen kan selvfølgelig flytte i forhold til anden aktivitet i centret. Caféen ønskes flyttet ned i forgangen. Fleksibiliteten skal tænkes ind i alt - også lofterne i multirum i forhold til bold. Det vil være oplagt med legeareal i midten af centret, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Rumdeling skal være præget af gennemsigtighed. HIK HIK præsenterede det tegningsmateriale der tidligere har været arbejdet på. De bakker absolut projektet op. De er helt enige i, at man skal sikre, at det bliver et center for alle og ikke et center til dem og os. Vil arbejde hårdt for, at der bliver et specielt gymnastik/springområde i centret. Et område der kan deles af alle brugergrupperne i centret. Hadsten Tennisklub De er i Hadsten tennisklub (HTK) bekymret over overskudskapaciteten for hallerne. De har derfor naturligvis en bekymring i forhold til om denne vil forårsage et finansielt dræn af de ressourcer der fordeles til idræts- og fritidsområdet. HTK ser gerne, at en hal har et underlag og aftegning af linjer, som muliggør at der kan spilles tennis. HTK opfordrer til at idrætstilbuddene i Hadsten sammentænkes med henblik på at skabe synergieffekter. I tilfælde af, at der skal udvikles en sammenhængende idrætsstrategi for Hadsten området, og et evt. idrætscenter, vil HTK gerne inddrages og bidrage. De er klar over, at dette kan medfører en evt. flytning af banerne i Hadsten. Tennisklubben gør opmærksom på, at squash er en oplagt integrationsmulighed i et idrætscenter. Her kan hentes kommerciel indtjening. Favrskov Taekwondo Klub. De vil utrolig gerne være en del af foreningslivet i byen. Lige pt. har de brug for 250 m2, som de kan råde over og bruge fra 16 til 22 hver dag, også i weekends. Hvis HKIC, som planen er, bliver et sted, hvor man fleksibelt anvender lokalerne efter behov og muligheder, kan klubben ikke se sig selv ind i centret. Indtil videre betaler de for lejen af det private center, de råder over nu. Det beløb, der betales i øjeblikket for det private center, rækker langt fra til en ny tilbygning på 250 m2 i forbindelse med det nye idrætscenter. Foreningen forstår ikke, at nogle aktiviteter, som det er i dag, har ejerskab over lokaler. Mens andre slet ikke kan komme ind eller få tilskud til deres lejede lokaler. Hadsten Skole Hadsten Skole har p.t. 620 elever. Udover Hadsten Skole bruger 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 Bavnehøjskolen også hallen. Så alt i alt er der brug for meget plads. Skolen har allerede nu brug for ekstra kvadratmeter. Ikke mindst den nye folkeskolelov kan betyde meget for brugen af det nye idrætscenter. De ser sig gerne tænkt ind i den helt store sammenhæng, men har brug for selv at råde over egne lokaler i undervisningstiden. Der arbejdes med en eliteklasse og 10. klasse er også en central bruger af hallen. Der var meget fokus på ikke at ødelægge eksisterende arealer. Når man i udviklingsplanerne nedlægger 1 2 små fodboldbaner, skal der findes alternative parkeringsmuligheder, da parkeringsproblemet allerede nu er stort. Skolen har været med i HIK s plan om M1 og M2 og synes, det kan være rigtig spændende. Skolen håber, at en kommende café kan servicere skolen med skolebespisning. Det er væsentligt, at skolen kan være sig selv, og at adgangsveje kan føres rundt om selve skolen. Generelt om fleksibilitet I interessentinterviewene har det generelt været drøftet, hvordan man udnytter lokalerne optimalt. Hvordan sikrer man, at det ikke kun er i primetime, der er fyldt op, men generelt god dækning i løbet af hele døgnet i ugens 7 dage. Der var stor opbakning til, at individuelle klublokaler ikke længere bliver en mulighed. I fremtiden er det foreningszoner og gode caféforhold der sikre, at man får lyst til at blive lidt længere. På den måde undgår man samtidig, at nogle foreninger bliver forfordelt. Et synspunkt der har været tydelig i interessentdialogen. Delkonklusion for interessentanalysen Der er blandt alle interessenterne, jf. ovenstående, stor opbakning til styregruppens vision for det nye center. Fleksibiliteten, tilgængelighed, lyst og behov for at flytte for andre og opbakning til en meget større tilgængelighed. Der er opbakning til et center, hvor der skabes plads til både foreningshold, og de mange borgere der ønsker at dyrke deres idræt under individuelle, fleksible former og i selvvalgte fællesskaber. Foreningerne var helt parate til at bakke op om foreningszoner fremfor eksklusivretter til klublokaler. Tanken om, at centret drives af en bestyrelse, og foreningerne tager sig af aktiviteterne, var der ligeledes opbakning til. Foreningerne ser gerne, at centret udbyder den aktivitet, de ikke selv har mulighed for. Opstartsaftenen og hele dialogen med interessenterne, skabte ikke blot et håb, men en forventning om, at Hadsten i fremtiden ikke som nu har etableret nogle haller for en snæver kreds af aktiviteter, men et center, som har tilbud til alle borgere og imødekommer ønsker om nye aktiviteter og nye målgrupper. I første omgang var det kun Favrskov Taekwondo Klub, der ikke kunne se sig ind i centret i opstartsfasen. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Norddjurs Kommune. Fritidsområdeanalyse. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Norddjurs Kommune. Fritidsområdeanalyse. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Norddjurs Kommune Fritidsområdeanalyse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2 Indhold 1. Indledning og baggrund 4 2. Norddjurs Kommunes udfordringer og DGI Faciliteter & Lokaludviklings anbefalinger 6 Metodiske

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter DGI-huse og haller, september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 5 Ny organisationsmodel... 7 Bygningsmæssige scenarier... 9 SønderjyskE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere