TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007"

Transkript

1 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Ellen Christoffersen (Atassut), formand Landstingsmedlem Tommy Marø, (Siumut), næstformand Landstingsmedlem Johan Lund Olsen (Inuit Ataqatigiit) Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer (Siumut) Landstingsmedlem Lene Knüppel (Demokraterne) Landstingsmedlem Augusta Salling, suppleant for Ellen Christoffersen (Atassut) 1

2 12. november 2006 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Indledning Finansudvalgets bemærkninger fordelt på aktivitetsområder Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ændringsforslag til bevillinger Ændringsforslag udskudt fra 2. behandlingen Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslag udskudt fra 2. behandlingen Tema 6 Udmøntninger som følge af ny lovgivning Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema Tema 7 Yderligere tekniske og budgetneutrale ændringsforslag Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema Tema 8 Nye ændringsforslag og merudgiftsønsker Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger Finansudvalgets indstillinger til Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger Ændringsforslag til tekstanmærkninger Finansudvalgets indstillinger til Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger Ændringsforslag fra Finansudvalget til tekstanmærkninger Finansudvalgets indstillinger til Finansudvalgets ændringsforslag til tekstanmærkninger De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene Henstillinger fra Finansudvalget Indstillinger fra Finansudvalget...23 Bilagsoversigt Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger til 3. behandlingen af FFL07 Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger med bemærkninger til 3. behandlingen af FFL07 Oplæg til Landsstyret vedr. kollegier i Aasiaat, Qaqortoq og Nuuk samt Landsstyrets sektorplan på kollegieområdet Brev af 9. november 2006 fra Landsstyreformanden vedr. hovedkonto Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Brev af 12. november 2006 fra Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser vedr. hovedkonto Tilskud, kursusvirksomhed Aftaler om kopiering på uddannelsesinstitutioner i Grønland Budgetbidrag til Finansudvalgets ændringsforslag til hovedkonto xx Rente- og Afdragsfrie udlån til Landbrugserhvervet 2

3 12. november Indledning Landstingets 2. behandling af forslag til Landstingsfinanslov for 2007 fandt sted onsdag den 8. november På baggrund af Landstingets 2. behandling har Landsstyret fredag den 10. november 2006 kl fremsendt yderligere 57 ændringsforslag på dansk. Ændringsforslagene er modtaget i flere tempi på grønlandsk samme dag mellem kl og Ændringsforslagene fordeler sig samlet således: - 47 ændringsforslag til bevillinger og - 10 ændringsforslag til tekstanmærkninger. I betænkningen til 2. behandlingen af FFL07 udsatte Finansudvalget endvidere sin stillingtagen til følgende 4 ændringsforslag: Nr. 45, 51, 67 og 75. Disse ændringsforslag behandles sammen med Landsstyrets øvrige ændringsforslag i nærværende betænkning. 2. Finansudvalgets bemærkninger fordelt på aktivitetsområder 2.1 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Hovedkonto CopyDan aftale Jf. budgetbidraget betaler de kommunale folkeskoler via nærværende bevilling for ophavsrettigheder i forbindelse med kopitagning i folkeskolen. Finansudvalget er dog bekendt med, at også uddannelsesinstitutioner såsom Universitet, Journalistskolen m.fl. ligeledes skal betale for kopiering jf. aftale imellem Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og CopyDan. Det må således umiddelbart anses, at budgetbidraget ikke er fuldstændig retvisende på dette punkt, hvilket Landsstyret anmodes om at tilpasse senest med FFL08. Finansudvalget er derudover blevet gjort opmærksom på en tilsyneladende uhensigtsmæssig konsekvens af det eksisterende aftalekompleks på dette område. Jf. den gældende Aftale om kopiering på kommunale skoler i Grønland og Aftale om kopiering på visse uddannelsesinstitutioner i Grønland skal der betales et vederlag for udnyttelsen af ophavsrettigheder i forbindelse med kopiering til CopyDan. Vederlaget er fastsat til en fast sats årligt pr. elev. Formålet med denne indbetaling er naturligvis at tilsikre, at ophavsmændene til kopierede værker modtager en kompensation. Angiveligt kommer ingen af disse midler imidlertid i dag retur til de grønlandske forfattere og andre, hvis værker bruges i undervisningsøjemed. Finansudvalget finder umiddelbart, at det er urimeligt, såfremt grønlandske forfattere m.fl. ikke modtager en kompensation, når deres værker udnyttes. Dette gælder ikke mindst, hvis der sker en betaling til CopyDan, uden at de grønlandske forfattere m.fl. får deres andel tilbage. Aftalerne med CopyDan kan generelt opsiges med 6 måneders varsel. 3

4 12. november 2006 Finansudvalget skal på denne baggrund henstille, at Landsstyret grundigt vurderer, hvorledes grønlandske forfattere og andre ophavsmænd til værker, som der kopieres fra, tilsikres en økonomisk kompensation. Landsstyret bør som en del af dette arbejde vurdere fordele og ulemper ved at opsige de eksisterende aftaler med CopyDan m.h.p. at lade den grønlandske forvaltning eller Kalaallit Atuakkiortut (Grønlands Forfatterforening) eller en anden tilsvarende forening eller organisation varetage denne opgave i Grønland. De nævnte aftaler om kopiering er vedlagt som bilag F. 2.2 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte (ESU) P.b.a. Landstingets behandling af EM06/111 Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug er Finansudvalget blevet opmærksom på fåreholdererhvervets muligheder for at opnå ESU-støtte. Der er i FL2007 medtaget forslag til bevillinger indenfor ESU-området til 2 former for udlån: Hovedkonto Rente- og afdragsfrie udlån og Hovedkonto Rentebærende udlån. På hovedkonto Rente- og afdragsfrie udlån er der i FFL2007 foreslået afsat 6 mio. kr. i 2007 og 6,4 mio. kr. i BO-årene. Ud af disse midler må der ud fra de sædvanlige kriterier forventes ydet lån til 10 erhvervsjoller til en værdi af ca. 2,5 mio. kr. og til reparationslån til en værdi af ca. 1,5 mio. kr. D.v.s. i alt ca. 4 mio. kr. Den resterende andel af bevillingen må forventes anvendt til øvrige formål, herunder til udlån til landbrugserhvervet. På hovedkonto Rentebærende udlån er der i FFL2007 foreslået afsat 7,8 mio. kr. i 2007, hvoraf de ca. 6 mio. kr. forventes anvendt til foderkreditter til fåreholdererhvervet i efteråret Der er kun foreslået afsat lidt over 2 mio. kr. på hovedkontoen i BO-årene, idet det forudsættes, at fåreholderne optager lån i private pengeinstitutter med 100 % garanti fra Landskassen jf. tekstanmærkningen til området. Der er i perioden i alt ydet rente- og afdragsfrie lån til landbrugssektoren på 41,8 mio. kr. Dette svarer til en andel på 31 % af det samlede udlån på 136,5 mio. kr. Landbrugets andel har ligget imellem 23 % og 48 % igennem perioden. Der er i perioden i alt ydet rentebærende lån til landbrugssektoren på 76,4 mio. kr. Dette svarer til en andel på 35 % af det samlede udlån på 219,8 mio. kr. Landbrugets andel har ligget imellem 25 % og 44 % igennem perioden. Finansudvalget er bekendt med, at Landstingets Fiskeri- og Fangstudvalg i udvalgets behandling af EM06/44 har ønsket at udtage den del af forordningsforslaget som omhandler landbrugserhvervet. Såfremt denne ændring gennemføres, vil fiskeri- og fangstområdet fremover være reguleret af reglerne i den nye forordning fra 2006, mens landbrugserhvervet vil være reguleret af reglerne i den eksisterende forordning fra Dette har ikke nogen betydning for bevillingerne på aktivitetsområde 51 i FFL2007, om end henvisningerne i budgetbidragene til landstingsforordningen fra 2001 vil være misvisende, såfremt disse ikke ændres ved et 4

5 12. november 2006 ændringsforslag til FFL07. Et sådant ændringsforslag er dog ikke fremsat, jf. betænkningens afsnit desangående. Finansudvalget finder, at arbejdet med ændringen af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug tydeliggør behovet for at sikre landbrugserhvervet en mere fast andel af erhvervsstøttebevillingerne. Udvalget fremsætter på denne baggrund et ændringsforslag til FFL07, jf. betænkningens afsnit Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Formålskonto Kommunikation Finansudvalget har under EM 2006 aflagt besøg hos Tele Greenland. Udvalget blev under besøget opmærksom på begrænsningerne i udbredelsen af telefonforbindelser til fåreholderne i Sydgrønland. Det er oplyst overfor Udvalget, at hvis den igangsatte etablering af telefon- og internetforbindelser ved fåreholderstederne skal færdiggøres, estimeres der at være et finansieringsbehov på samlet 3 4 mio. kr. Finansudvalget skal anmode Landsstyret om at orientere Udvalget om fremdriften i dette projekt, samt om oplysninger om hvornår fuld telefondækning i fåreholderstederne forventes at være etableret. Finansudvalget skal anmode Landsstyret om at fremlægge disse oplysninger for Landstinget i forbindelse med 3. behandlingen af FFL07. Hovedkonto Kollegiebyggeri Den 7. november 2006 har Finansudvalget endelig modtaget Landsstyrets sektorplan for kollegier. Udvalget har tillige modtaget kopi af et oplæg til Landsstyret vedr. udmøntning af de til kollegier afsatte reserver. Udvalget er vidende om, at Landsstyret har tiltrådt oplægget den 3. november Sektorplanen kom, så vidt vides, første gang til Landstingets kendskab i forbindelse med Landsstyrets svar til Finansudvalget i forbindelse FFL Landsstyret lovede dengang, at en sektorplan for kollegieområdet ville være klar i forbindelse med FFL Sektorplanen er således forsinket med et helt år. Finansudvalget skal bemærke, at det ville have været passende, om Landsstyret løbende havde orienteret Finansudvalget om forsinkelserne af planen. Med det fremlagte materiale kan Landsstyret nu endelig fremlægge forslag til udmøntning af de udisponerede anlægsreserver til kollegier på hovedkonto Det fremgår, at Landsstyret ønsker at udmønte bevillingen således: Renovering og nybyggeri i Aasiaat: Renovering og nybyggeri i Qaqortoq: Renovering og nybyggeri i Nuuk: I alt 28,5 mio. kr. 24,2 mio. kr. 31,5 mio. kr. 84,2 mio. kr. Der er i alt afsat 84,7 mio. kr. på hovedkonto til området fordelt over perioden , således at der er ½ mio. kr. til uforudsete udgifter e.a. Der er derudover afsat 44,0 mio. kr. til 5

6 12. november 2006 yderligere kollegier til Piareersarfiit. Udvalget forventer at modtage oplysninger om planer for disse kollegier senest ultimo november På grund af Landsstyrets langsomme behandling og udarbejdelse af anlægssektorplanen er Landsstyret ikke klar med forslag til udmøntning af reserverne på kollegieområdet til 3. behandlingen af FFL Finansudvalget finder dette meget uhensigtsmæssigt. Landsstyrets langsommelighed vil med stor sandsynlighed yderligere forsinke påbegyndelsen af kollegiebyggerierne i de 3 nævnte byer, således at det bliver vanskeligt at komme i gang med byggerierne allerede i foråret i 2007, sådan som det ellers ville have været muligt. Anlægssektorplanen og det omtalte notat er vedlagt betænkningen som bilag C. 3. Ændringsforslag til bevillinger Som nævnt i indledningen har Landsstyret efter Landstingets 2. behandling af finanslovsforslaget fremsendt i alt 57 ændringsforslag til forslaget til finanslov for Af disse ændringsforslag er 47 forslag til ændring af bevillinger, og 10 er forslag til ændring af tekstanmærkninger. Ændringsforslagene er opdelt i følgende 3 temaer: - tema 6 Udmøntninger som følge af ny lovgivning: 14 ændringsforslag - tema 7 Yderligere tekniske og budgetneutrale ændringsforslag: 31 ændringsforslag - tema 8 Nye ændringsforslag til besparelser og merudgiftsønsker: 2 ændringsforslag Ændringsforslag til tekstanmærkninger er behandlet i betænkningens afsnit Ændringsforslag udskudt fra 2. behandlingen. Hovedkonto Omrokeringsreserve Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med i Disse midler skal svare til Qasigiannguit kommunes andel af finansieringen til et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. I sin betænkning til 2. behandlingen af FFL07 udsatte Finansudvalget sin stillingtagen til dette ændringsforslag m.h.p. at afvente forslag til finansieringen af Hjemmestyrets andel af det nye alderdomshjem. Landsstyret har nu fremsat ændringsforslag, der tilvejebringer Hjemmestyrets finansiering. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 51, 141, 143, 144 og 145. (Ændringsforslag nr. 45) Hovedkonto Særlig renovering Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med i 2007 p.b.a. aflysning af 2 renoveringsprojekter i Qasigiannguit. De hermed frigjorte midler foreslås anvendt til et alderdomshjem i byen, jf. ændringsforslag nr

7 12. november 2006 I sin betænkning til 2. behandlingen af FFL07 udsatte Finansudvalget sin stillingtagen til dette ændringsforslag m.h.p. at afvente forslag til finansieringen af Hjemmestyrets andel af det nye alderdomshjem. Landsstyret har nu fremsat ændringsforslag, der tilvejebringer Hjemmestyrets finansiering. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 45, 141, 143, 144 og 145. (Ændringsforslag nr. 51) Hovedkonto Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007, og med 4,1 mio. kr. i BOårene m.h.p. finansiering af et kontor, der skal forberede og følge op på betænkningen fra kommissionen. Antallet af medarbejdere foreslås forøget med i alt 4 i 2007 og i alt 5 i BO-årene. I sin betænkning til 2. behandlingen af FFL07 udsatte Finansudvalget sin stillingtagen til dette ændringsforslag m.h.p. at afvente oplysninger om, hvorledes forholdet skal være imellem kommissionens eksisterende grønlandske sekretariat og kontoret, der skal følge op på kommissionens betænkning. Udvalget konstaterede derudover, at der med nærværende ændringsforslag vil blive afholdt udgifter til i alt 7,5 årsværk i 2007, og 5 årsværk i BO-årene. Udvalget anmodede om at modtage uddybende oplysninger til forklaring af dette udsving. Landsstyret har i skrivelse af 9. november 2006 oplyst, at det nye kontor, som skal følge op på Fælleskommissionens betænkning, og Fælleskommissionens nuværende sekretariat vil være 2 selvstændige enheder, som begge er placeret organisatorisk under Landsstyrets sekretariat. Det nuværende sekretariat ophører i løbet af 2007, når Fælleskommissionen har afgivet sin betænkning. Indtil da vil de to enheder køre parallelt i Landsstyreformandens skrivelse er vedlagt betænkningen som bilag D. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, finder, at det er unødvendigt at afholde yderligere udgifter til nærværende formål og indstiller følgelig ændringsforslaget til forkastelse. Et enigt Finansudvalg skal endelig anmode Landsstyret om at indarbejde en oversigt over bevillingens fordeling på henholdsvis det nye kontor og det eksisterende sekretariat i budgetbidraget allerede i FL2007. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 75. (Ændringsforslag nr. 67) 7

8 12. november 2006 Hovedkonto Driftsreserven Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med i 2007 og med 4,1 mio. kr. årligt i BOårene m.h.p. en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Grønlandsk-dansk selvstyrekommission. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, indstiller ændringsforslag til forkastelse. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 67. (Ændringsforslag nr. 75) Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslag udskudt fra 2. behandlingen. Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 45 og 51 godkendes. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut, indstiller, at ændringsforslag nr. 67 og 75 godkendes. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne indstiller, at ændringsforslag nr. 67 og 75 forkastes. 3.2 Tema 6 Udmøntninger som følge af ny lovgivning Hovedkonto Hjemmestyrets udgifter til AEB-bidrag Landsstyret foreslår, at budgetbidraget ajourføres, og at hovedkontoen skifter navn til Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften. Arbejdsmarkedsafgiften træder i stedet for det tidligere AEB-bidrag. Det bemærkes generelt, at Landsstyret med vedtagelsen af arbejdsmarkedsafgiften dels ansøger om at gennemføre de nødvendige konsekvensændringer i de berørte budgetbidrag og dels ansøger om at slå flere hovedkonti indenfor området sammen. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 106, 107, 111, 112, 113, 114 og 115. (Ændringsforslag nr. 102) Hovedkonto Reserve til nye initiativer Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007, med 19,3 mio. kr. i 2008, med 19,4 mio. kr. i 2009 og med 19,3 mio. kr. i 2010 p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om børneopsparing. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, indstiller forslaget til vedtagelse. 8

9 12. november 2006 Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, indstiller forslaget til forkastelse. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 103) Hovedkonto Reserve til nye initiativer Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007, og med 8,0 mio. kr. i BOårene p.b.a. Landstingets beslutning om folkesundhedsprogrammet. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 109 og 110. (Ændringsforslag nr. 104) Hovedkonto Børneopsparing Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007, med 19,3 mio. kr. i 2008, med 19,4 mio. kr. i 2009 og med 19,3 mio. kr. i 2010 p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om børneopsparing. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, indstiller forslaget til vedtagelse. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, indstiller forslaget til forkastelse. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 105) Hovedkonto Arbejdsmarkedsafgift Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 57,0 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Dette er en ny hovedkonto, som erstatter hovedkonto AEB-bidrag. Det første afsnit i den foreslåede nye tekst i budgetbidraget bør i øvrigt opdeles i 2 sætninger, forinden budgetbidragets optagelse i FL2007 m.h.p. at fremme læsbarheden. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 107 og 115. (Ændringsforslag nr. 106) Hovedkonto Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 12,0 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Hovedkontoen udgår herefter af Finansloven. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 106 og 115. (Ændringsforslag nr. 107) Hovedkonto Tilskud til internationale aktiviteter Landsstyret foreslår, at teksten i budgetbidraget ajourføres jf. Finansudvalgets ønske i betænkningen til 2. behl. af FFL

10 12. november 2006 (Ændringsforslag nr. 108) Hovedkonto Direktoratet for Sundhed Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 0,8 mio. kr. i BO-årene p.b.a. Landstingets vedtagelse af Folkesundhedsprogrammet. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 104 og 110. (Ændringsforslag nr. 109) Hovedkonto Folkesundhedsprogrammet Dette er en ny hovedkonto. Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 7,2 mio. kr. i BO-årene p.b.a. Landstingets vedtagelse af Folkesundhedsprogrammet. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 104 og 109. (Ændringsforslag nr. 110) Hovedkonto Tilskud, kursusvirksomhed Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 25 mio. kr. i BOårene p.b.a. Landstingets vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Landsstyret foreslår derudover, at hovedkontoen skifter navn til Kursusvirksomhed og overgår til at være en driftsbevilling. Det fremgår af budgetbidraget, at tilskudsmidlerne bl.a. vil kunne anvendes til tillidsmandskurser. Finansudvalget har i denne anledning anmodet om yderligere oplysninger fra Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser den 11. november Det fremgår af direktoratets oplysninger af 12. november 2006, at Landsstyreområdet har ønsket denne styrkelse, idet den anses som fremmende for et velfungerende arbejdsmarked. Det oplyses derudover, at socialhjælpere vil have mulighed for at deltage i kurser i regi af SPS (Socialpædagogisk seminarium) som i denne forbindelse betragtes som en brancheskole. Et mindretal af Finansudvalget, bestående af Demokraterne, finder, at fastsættelse af kredsen af støtteberettigede formål bør og skal ske via en bekendtgørelse eller via en Landstingslov. I det konkrete tilfælde finder Demokraterne således, at fastsættelse af tilskud bør ske i harmoni med forudsætningerne i 9 i Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift, jf. hvilken Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelsen af loven om arbejdsmarkedsafgift. Demokraterne anser, at de i nærværende budgetbidrag angivne bevillingsforudsætninger ikke kan træde i stedet for egentlige regler. Demokraterne skal derudover bemærke, at gennemførelse af tillidsmandskurser, jf. oplysningerne i budgetbidraget, ikke bør være en offentlig opgave. Såfremt Landsstyret alligevel måtte anse det som ønskeligt at understøtte dette formål via Landskassen, skal Demokraterne bemærke at tillidsmandskurser under alle organisationer jf. lighedsgrundsætningen må anses for at være støtteberettigede. Demokraterne bemærker yderligere, at de offentlige arbejdsgivere allerede i dag bidrager til SIKs tillidsmandskurser via betaling til SIKs oplysnings- og uddannelsesfond. En yderligere 10

11 12. november 2006 forudsætning må derfor være, at de offentlige arbejdsgivere ikke allerede på anden vis har afholdt omkostninger til tillidsmandskurserne. Demokraterne anmoder afslutningsvis om, at Landsstyret i forbindelse med 3. behandlingen af finanslovsforslaget oplyser Landstinget om, hvilke beløb Hjemmestyret, kommunerne og de hjemmestyreejede selskaber har indbetalt til SIKs oplysnings- og uddannelsesfond i Finansudvalget er bekendt med, at Landsstyreområdet arbejder på en bekendtgørelse for området. Udvalget ser frem til at denne bekendtgørelse færdiggøres. Skrivelsen fra Landsstyreområdet er vedlagt som bilag E. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, indstiller på denne baggrund ændringsforslaget til forkastelse. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, er enige i Landsstyrets målsætning og indstiller på denne baggrund ændringsforslaget til vedtagelse. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 102, 112, 113 og 114. (Ændringsforslag nr. 111) Hovedkonto Stipendier og børnetillæg Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 20 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Nærværende hovedkonto foreslås slået sammen med hovedkonto Stipendier m.v. vedr. Erhvervsuddannelsernes grunduddannelser, som herefter udgår af Finansloven. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 102, 111, 113 og 114. (Ændringsforslag nr. 112) Hovedkonto Stipendier mv. vedrørende erhvervsuddannelsernes grunduddannelser Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 20 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Nærværende hovedkonto foreslås herefter nedlagt, hvorefter bevillingen overføres til hovedkonto Stipendier og børnetillæg, jf. ændringsforslag nr Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 102, 111, 112 og 114. (Ændringsforslag nr. 113) Hovedkonto Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 25 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Nærværende hovedkonto udgår herefter af Finansloven, hvorefter midlerne overføres til hovedkonto Tilskud, Kursusvirksomhed, jf. ændringsforslag nr Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 102, 111, 112 og 113. (Ændringsforslag nr. 114) 11

12 12. november 2006 Hovedkonto AEB-bidrag Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 45 mio. kr. i BOårene p.b.a. vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Nærværende hovedkonto udgår herefter af Finansloven, hvorefter midlerne overføres til hovedkonto Arbejdsmarkedsafgift jf. ændringsforslag nr Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 106 og 107. (Ændringsforslag nr. 115) Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema 6 Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 102, nr. 104 og nr. 106 til og med nr. 110 og nr. 112 til og med nr. 115 under tema 6 godkendes. Et flertal i Finansudvalget, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, indstiller ændringsforslag nr. 103, 105 og 111 til vedtagelse. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af Demokraterne, indstiller ændringsforslag nr. 103, 105 og 111 til forkastelse. 3.3 Tema 7 Yderligere tekniske og budgetneutrale ændringsforslag Hovedkonto Det Sociale Ankenævn Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 0,4 mio. kr. i BO-årene p.b.a. Finansudvalgets henstilling nr. 1 til 2. behl. af FFL07. Det er Finansudvalgets forhåbning, at sagsbehandlingstiden i ankenævnet hermed kan blive nedbragt til et rimeligt niveau. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 116) Hovedkonto Statens bloktilskud Landsstyret foreslår, at indtægtsbevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 7,7 mio. kr. i BO-årene, jf. en ny aftale om fordeling af bonus fra Rigshospitalet. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 117) Hovedkonto Nettorenter Landsstyret foreslår, at der optages oplysninger om lån til Qaanaaq i budgetbidraget, jf. ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 118) 12

13 12. november 2006 Hovedkonto Driftsreserven Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 0,6 mio. kr. i BO-årene, jf. en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto Forsikringer. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 119) Hovedkonto Driftsreserven Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 0,6 mio. kr. i BOårene, p.b.a. en fortsættelse af bidraget til Northern Periphery Programme. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 120) Hovedkonto Driftsreserven Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 0,4 mio. kr. i BOårene p.b.a. en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til Det Sociale Ankenævn. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 121) Hovedkonto Bidrag til Northern Periphery Programme Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 0,6 mio. kr. i BO-årene p.b.a. en fortsættelse af bidraget til Northern Periphery Programme. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 122) Hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 7,7 mio. kr. i BOårene, jf. en ny aftale om fordeling af bonus fra Rigshospitalet. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 123) Hovedkonto Direktoratet for Miljø og Natur, administration Landsstyret foreslår, at der rettes en fejl i personaleopgørelsen på budgetbidraget. (Ændringsforslag nr. 124) Hovedkonto TV- og radiodistribution i Grønland Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 28,0 mio. kr. i BOårene. Hovedkontoen udgår herefter, idet bevillingen overføres til en ny hovedkonto under Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 125) 13

14 12. november 2006 Hovedkonto Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk Tipstjeneste A/S Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 1,0 mio. kr. i BOårene jf. nye budgetskøn. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 126) Hovedkonto Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk Tipstjeneste A/S Landsstyret foreslår, at indtægtsbevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 1,0 mio. kr. i BO-årene jf. nye budgetskøn. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 127) Hovedkonto Reserve til Fiskeriudviklingspulje P.b.a. Landstingets vedtagelse af Landstingslov om Fiskerifinansieringspulje foreslår Landsstyret, at kontoen skifter navn til Fiskerifinansieringspulje. Henvisningen til den tilknyttede tekstanmærkning foreslås ligeledes slettet, jf. ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 128) Hovedkonto Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 0,8 mio. kr. i BOårene, p.b.a. ansættelse af yderligere personale til varetagelse af uddannelsesindsatsen. Der foreslås dertil optaget supplerende oplysninger om direktoratets opgaver i budgetbidraget. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 130, 136 og 137. (Ændringsforslag nr. 129) Hovedkonto Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 1,0 mio. kr. i Der vil herefter være afsat 1 mio. kr. til frafaldsinitiativer i 2007 og 2008, hvilket Landsstyret anser som tilstrækkeligt. Finansudvalget skal udtrykke sin uro ved denne bevillingsreduktion. Udvalget forudsætter, at Landsstyret vil følge området nøje m.h.p. atter at tilføre midler til området, såfremt de tilbageblevne initiativer til reduktion af frafald ikke måtte vise sig at være tilstrækkelige. Finansudvalget skal i øvrigt bemærke, at det fremsendte budgetbidrag er mere end almindelig sjusket! Udvalget skal atter påminde Landsstyret at tilsikre, at materiale til Finansudvalget korrekturlæses. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 129, 136 og 137. (Ændringsforslag nr. 130) Hovedkonto Elevindkvartering Landsstyret foreslår, at der rettes en fejl i budgetbidraget, således at det fremgår, at der er 458 kollegieværelser i Nuuk og ikke 486 som tidligere oplyst. 14

15 12. november 2006 Denne rettelse tydeliggør behovet for, at Landsstyret hurtigt tilsikrer en afklaring af kollegiebehovene i Nuuk. Finansudvalget skal i denne forbindelse henvise til det anførte under nærværende hovedkonto i Udvalgets betænkning til 2. behl. af FFL07. (Ændringsforslag nr. 131) Hovedkonto Vejlederuddannelse Landsstyret foreslår, at tekst og oversigter i budgetbidraget ajourføres. (Ændringsforslag nr. 132) Hovedkonto Renoveringsuddannelser Landsstyret foreslår, at der optages en henvisning til tekstanmærkning i budgetbidraget. (Ændringsforslag nr. 133) Hovedkonto Efteruddannelse af faglærere Landsstyret foreslår, at der optages en henvisning til tekstanmærkning i budgetbidraget. (Ændringsforslag nr. 134) Hovedkonto Center for Arktisk Teknologi Landsstyret foreslår, at der optages en henvisning til tekstanmærkning i budgetbidraget. Finansudvalget opfordrede i sin betænkning til 2. behandlingen af FFL2007 Landsstyret til at revurdere bevillingen til ARTEK og om fornødent fremsætte et ændringsforslag til 3. behandlingen af FFL2007, således at der tilføres centret yderligere midler. Finansudvalget finder, at det er yderst utilfredsstillende, at Landsstyret ikke har fremlagt nogen form for oplysninger eller ændringsforslag på baggrund af Udvalgets udmeldinger. Udvalget forventer, at Landsstyret grundigt gennemgår centrets bevillingsbehov og om fornødent fremsætter en tillægsbevillingsansøgning til Udvalget i begyndelsen af 2007 m.h.p. at tilvejebringe midler til at sikre centrets uforstyrrede drift. (Ændringsforslag nr. 135) Hovedkonto Institutioner under erhvervsuddannelserne Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007, med 2,3 mio. kr. i 2008 og med 1,7 mio. kr. i 2009 og Dette sker p.b.a. ændrede skøn for aktiviteten ved Handelsskolen og Jern- og Metalskolen i Nuuk og ved Bygge- og anlægsskolen i Sisimiut. Finansudvalget bemærker, at budgetbidraget, særligt f.s.v. angår den del der vedrører finansuddannelsen i Nuuk, er sjusket i en helt uacceptabel grad! Udvalget forventer, at Landsstyret tilsikrer, at der læses korrektur og gennemføres præciseringer og tydeliggørelse af teksten forinden udgivelsen af FL2007! Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 129, 130 og 137. (Ændringsforslag nr. 136) Hovedkonto Piareersarfiit Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007, med 2,1 mio. kr. i 2008 og med 2,5 mio. kr. i 2009 og

16 12. november 2006 Udvalget bemærker, at de i budgetbidraget indledningsvis medtagne oplysninger om, at der er tilført Piareersarfiit 7,5 mio. kr. ekstra i 2006 og 2007, ikke umiddelbart synes at have nogen relevans for den søgte bevillingsændring. Der er muligvis blot tale om en rest fra et gammelt budgetbidrag. Hermed mangler Udvalget baggrunden for den søgte bevillingsændring. Udvalget skal anmode om Landsstyrets uddybende kommentarer til dette problem i forbindelse med 3. behandlingen af FFL07. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 129, 130 og 136. Teksten i budgetbidraget henviser imidlertid kun til ændringsforslag nr. 129 og 136. Det skal derfor også indarbejdes en henvisning til hovedkonto Sektorprogram for Uddannelse i budgetbidraget. Finansudvalget forudsætter, at teksten i budgetbidraget tilrettes forinden udgivelsen af FL2007. I lighed med flere andre budgetbidrag på aktivitetsområde 62 er dette budgetbidrag således præget af sjusk! (Ændringsforslag nr. 137) Hovedkonto Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme Landsstyret foreslår, at teksten i budgetbidraget tydeliggøres, således at oplysningerne vedr. aluminiumsprojektet fremstår klart. (Ændringsforslag nr. 138) Hovedkonto Forsikringer Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 0,6 mio. kr. i 2008 og 2009 p.b.a. en ny aftale om forsikringsdækning for Hjemmestyrets aktiver. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 139) Hovedkonto TV- og radiodistribution i Grønland Dette er en ny hovedkonto. Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 28,0 mio. kr. i BO-årene p.b.a. en overførsel af bevillingen fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Det specificeres som noget nyt i budgetbidraget, at der også afholdes udgifter til analyser m.m. i forbindelse med Digital TV-transmission og til sikring af Hjemmestyrets viden om udviklingen indenfor TV- og radiodistribution. Finansudvalget skal anmode Landsstyret om at oplyse, hvorledes bevillingen forventes fordelt på betalinger til TELE for distribution af signaler og til de nye udviklingstiltag, som er nævnt ovenfor. Finansudvalget skal anmode om disse oplysninger i forbindelse med 3. behandlingen af FFL2007. Finansudvalget forudsætter derudover, at disse oplysninger om bevillingens fordeling indarbejdes i budgetbidraget i FL2007. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 140) 16

17 12. november 2006 Hovedkonto Omrokeringsreserve Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 6,0 mio. kr. i 2008 og Midlerne forventes anvendt til Grønlands Hjemmestyres andel af et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. Der er med dette og de tilknyttede ændringsforslag skabt økonomisk råderum til en 100 % hjemmestyrefinansiering af et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. Finansudvalget anser dette som tilfredsstillende, idet alternativet vil være, at Qasigiannguit alderdomshjem fortsat vil fremstå som en skamplet på Grønlands ældreforsorg. Som bekendt er anlægsudgifter på dette område normalt fordelt ligeligt imellem Hjemmestyret og kommunerne. Finansudvalget ønsker at gøre fuldstændig klart, at Udvalget anser den foreslåede løsning for Qasigiannguit alderdomshjem som en engangsløsning uden nogen form for præcedensskabende virkning. Udvalget skal på forhånd gøre klart, at Udvalget under ingen omstændigheder vil godkende tilsvarende 100 % hjemmestyrefinansierede projekter fremover, så længe den eksisterende aftale om byrdefordeling er gældende. Såfremt kommunerne fremover ikke selv er i stand til at løfte deres økonomiske andel af anlægsopgaver må de ansøge om at låne de nødvendige midler hos private pengeinstitutter. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 45, 51, 143, 144 og 145. (Ændringsforslag nr. 141) Hovedkonto Kommunale skoler Landsstyret foreslår, at budgetbidraget ajourføres p.b.a. Finansudvalgets beslutning i sag / , hvor bevillingen til skolen i Kullorsuaq blev forhøjet med 9,7 mio. kr. Finansudvalget henstillede i den nævnte sag, at Landsstyret forsøgte at finde midler, evt. via en forøgelse af landskassens underskud i 2007, således at den forventede anlægstakt i anlægssektorplanen for folkeskolen ikke blev forsinket med ét år. Landsstyret har i sit svarnotat til 2. behandlingen af FFL07 efterfølgende oplyst, at anlægssektorplanens bevillingsskøn ikke længere er realistiske, og at anlægssektorplanen herefter skal betragtes som en rullende plan. Finansudvalget skal udtrykke sin skuffelse over, at Landsstyret ikke har formået at fremlægge forslag til finansiering m.h.p. at fastholde sektorplanens anlægstakt. Udvalget noterer sig imidlertid, at Landsstyret har nedsat en arbejdsgruppe, som skal søge at finde måder at billiggøre de foreslåede byggerier. Det er Udvalgets forhåbning, at denne arbejdsgruppe målrettet vil arbejde på at billiggøre kommende anlæg indenfor skoleområdet, således at anlægssektorplanens oprindeligt forventede byggetakt kan fastholdes. Finansudvalget skal i denne forbindelse kraftigt opfordre arbejdsgruppen til hurtigt at få udarbejdet en enkel og billig standardmodel for bygdeskoler, som kan udvides med færdige moduler alt efter elevtal. Den nuværende ordning med individuelle løsninger for hver enkelt bygdeskole er tydeligvis alt for dyr! F.eks. vil skolen i Kullorsuaq koste over kr. pr kvadratmeter! Finansudvalget forventer, at arbejdsgruppen uden nogen form for ophold igangsætter et sådant udviklingsarbejde. Udvalget skal anmode om at blive løbende og jævnligt orienteret om udviklingen i dette arbejde. 17

18 12. november 2006 Udvalget skal således henstille, at Landsstyret arbejder målrettet på at indhente forsinkelsen i anlægssektorplanen for skoleområdet ved en bedre planlægning og ved at billiggøre de foreslåede projekter ved hurtigt at udarbejde en enkel og bredt anvendelig standardmodel for bygdeskoler. (Ændringsforslag nr. 142) Hovedkonto Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejningsboliger Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 2,0 mio. kr. i 2008 og Midlerne forventes anvendt til Grønlands Hjemmestyres andel af et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. Finansudvalget skal umiddelbart udtrykke sin bekymring over, at Landsstyret låner penge fra de midler, der er afsat til vedligeholdelse af boligmassen. Udvalget finder, at det er meget uheldigt, hvis denne bevillingsnedsættelse på længere sigt risikerer at medvirke til et øget renoveringsbehov. Udvalget må imidlertid forvente, at Landsstyret forinden fremsættelsen af dette ændringsforslag har overvejet denne problemstilling grundigt, således at bevillingsnedsættelsen ikke bliver til en merudgift på et senere tidspunkt. Udvalget skal anmode om, at Landsstyret klart bekræfter dette i forbindelse med 3. behandlingen af FFL07. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 45, 51, 141, 144 og 145. (Ændringsforslag nr. 143) Hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 2,0 mio. kr. i 2008 og Midlerne forventes anvendt til Grønlands Hjemmestyres andel af et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. Finansudvalget skal udtrykke sin bekymring over, at Landsstyret med nærværende ændringsforslag ikke gennemfører så stor en bevillingsforhøjelse på nærværende hovedkonto, som det oprindeligt var forudsat i FFL2007. Udvalget er bekendt med, at boligstandarden i nogle yderdistrikter er meget ringe, hvilket bl.a. medfører en sundhedsrisiko. Udvalget konstaterer imidlertid, at der selv efter nærværende ændringsforslag fortsat er afsat 12 mio. kr. mere til formålet end i FL2006. Udvalget kan på denne baggrund støtte Landsstyrets ændringsforslag. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 45, 51, 141, 143 og 145. (Ændringsforslag nr. 144) Hovedkonto Boligstøtte, istandsættelsestilskud Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 2,0 mio. kr. i 2008 og Midlerne forventes anvendt til Grønlands Hjemmestyres andel af et nyt alderdomshjem i Qasigiannguit. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 45, 51, 141, 143 og 144. (Ændringsforslag nr. 145) Hovedkonto GLV - Landingspladser Landsstyret foreslår, at der rettes en mindre fejl i teksten i budgetbidraget. (Ændringsforslag nr. 146) 18

19 12. november Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema 7 Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 116 til og med nr. 146 under tema 7 godkendes. 3.4 Tema 8 Nye ændringsforslag og merudgiftsønsker Hovedkonto Ekstraordinært udlån til Qaanaaq kommune Dette er en ny hovedkonto. Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 m.h.p. at yde et ekstraordinært udlån til Qaanaaq kommune. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 147) Hovedkonto Afdrag fra kommuner Dette er en ny hovedkonto. Landsstyret foreslår, at indtægtsbevillingen forhøjes med 7 mio. kr. i 2009 m.h.p. afdraget af det ekstraordinære udlån til Qaanaaq kommune. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr (Ændringsforslag nr. 148) Finansudvalgets indstillinger til ændringsforslagene under Tema 8. Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 147 og nr. 148 under tema 8 godkendes. 3.5 Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger Hovedkonto Rente- og afdragsfrie udlån Finansudvalget foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2007 og med 2,0 mio. kr. i BO-årene, jf. ændringsforslag nr Der henvises i øvrigt til budgetbidraget, der er vedlagt under bilag G. (Ændringsforslag nr. 160) Hovedkonto xx Rente- og afdragsfrie udlån til landbrugserhvervet Dette er en ny hovedkonto. Finansudvalget foreslår, at bevillingen forhøjes med kr. i 2007 og med 2,0 mio. kr. i BO-årene, jf. ændringsforslag nr Bevillingsforhøjelsen sker m.h.p. at sikre landbrugserhvervet en mere sikker og synlig andel af Landskassens erhvervsstøttebevillinger. Bevillingen skal således primært anvendes til udlån til landbrugserhvervet, men kan i det omfang den ikke finder anvendelse hertil bruges til udlån på samme vis som udlån fra hovedkonto Rente- og afdragsfrie udlån. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget, der er vedlagt under bilag G. 19

20 12. november 2006 (Ændringsforslag nr. 161) Finansudvalgets indstillinger til Finansudvalgets ændringsforslag til bevillinger Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 160 og nr. 161 godkendes. 4. Ændringsforslag til tekstanmærkninger Landsstyret har fremsat 10 forslag til ændring af tekstanmærkninger. Ændringsforslagene har numrene De enkelte forslag til tekstanmærkninger fremgår af det følgende. Tekstanmærkningerne med bemærkninger fremgår af bilag B til betænkningen. Til hovedkonto Ekstraordinært udlån til Qaanaaq kommune Landsstyret foreslår, at Landsstyret bemyndiges til at yde et lån på op til 7 mio. kr. i 2007 til Qaanaaq kommune. Renten er sat til 6 % p.a. Lånet forfalder senest 1. januar Landsstyret kan knytte forskellige betingelser til lånet. Der henvises til tekstanmærkningen. (Ændringsforslag nr. 149) Til hovedkonto Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften Landsstyret foreslår, at Landsstyret p.b.a. vedtagelsen af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift bemyndiges til at overføre midler fra nærværende hovedkonto til de hovedkonti, hvor Hjemmestyret bogfører lønudgifter. (Ændringsforslag nr. 150) Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret foreslår, at tekstanmærkningen slettes, som følge af vedtagelse af ny Landstingslov om fiskerifinansieringspulje. (Ændringsforslag nr. 151) Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Landsstyret foreslår en ny tekstanmærkning nr. 3 til erstatning for den eksisterende. Denne ændring medfører, at Landsstyret indenfor rammen på 7 mio. kr. fremover kan stille garanti for 100 % af lånebeløbet til fåreholdere frem for 50 % som oprindeligt foreslået. Derudover skal et lån, for hvilket der skal stilles garanti, fremover udløbe i 2007, frem for i 2008 som oprindeligt foreslået. (Ændringsforslag nr. 152) Til formålskonto Erhvervsskoler Landsstyret foreslår, at hjemlen til at rokere bevillinger imellem de enkelte hovedkonti under nærværende formålsområde begrænses, således at hovedkonto Tilskud, kursusvirksomhed ikke er omfattet. (Ændringsforslag nr. 153) 20

21 12. november 2006 Til hovedkonto Kursusvirksomhed Landsstyret foreslår 2 nye tekstanmærkninger p.b.a. Landstingets vedtagelse af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Tekstanmærkning nr. 1 giver Landsstyret hjemmel til at overføre mer- eller mindreforbrug på op til 5 mio. kr. til det efterfølgende finansår. Tekstanmærkning nr. 2 bemyndiger Landsstyret til uændret at anvende midler i 2007, som oprindeligt blev opkrævet i 2006 via den da gældende lovgivning om AEB-bidrag. (Ændringsforslag nr. 154) Til hovedkonto Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen Landsstyret foreslår, at tekstanmærkningen slettes, som følge af vedtagelse af ny Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. (Ændringsforslag nr. 155) Til hovedkonto AEB-bidrag Landsstyret foreslår, at tekstanmærkningen slettes, som følge af vedtagelse af ny Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. (Ændringsforslag nr. 156) Til hovedkonto Vareforsyning Landsstyret foreslår, at tekstanmærkning nr. 2 ændres, således at Landsstyret bemyndiges til at indgå en ny rammeaftale om serviceydelser vedrørende vareforsyning også med andre end KNIkoncernens selskaber. Landsstyret vil fortsat kun være bemyndiget til at indgå en rammeaftale om serviceydelser vedrørende energiforsyning med KNI Polaroil A/S. (Ændringsforslag nr. 157) Landsstyret foreslår, at tekstanmærkning nr. 3 ændres, således at det specificeres, at Landsstyret i forbindelse med en rammeaftale om serviceydelser med KNI Polaroil A/S bemyndiges til at indgå en 1-årig servicekontrakt om energiforsyning. Tidligere henviste tekstanmærkningen blot til KNI Pilersuisoq A/S. Derudover giver ændringsforslaget Landsstyret mulighed for at indgå en servicekontrakt om vareforsyning med KNI Pilersuisoq A/S eller et andet selskab. Finansudvalget skal i øvrigt bemærke, at oplysningerne om eksisterende servicekontrakter nærmere hører til under bemærkninger til tekstanmærkninger. (Ændringsforslag nr. 158) 4.1 Finansudvalgets indstillinger til Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger Et enigt Finansudvalg indstiller, at ændringsforslag nr. 149 til og med nr. 153 og nr. 155 til og med nr. 158 til tekstanmærkninger godkendes. Finansudvalget fremsætter et nyt ændringsforslag, der træder i stedet for Landsstyrets ændringsforslag nr. 154, jf. afsnit Ændringsforslag fra Finansudvalget til tekstanmærkninger 21

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. 28. november 2003 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. behandling Finansudvalget har følgende sammensætning Landstingsmedlem

Læs mere

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 01.01.01 Landstingets Bureau 20.446.000 2.500.000 01.01.01 Landstingets Bureau 500.000 23.446.000 01.10.10 Landstinget 12.768.000 (500.000) 12.268.000 LANDSSTYREFORMANDEN

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

4. november 2006 EM 2006/28 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

4. november 2006 EM 2006/28 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 4. november 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 a. Bilag 1 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 24. oktober 2000 EM 2000/22 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Markedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut Insisartut Aningaasaqarn e r m u t asiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Do: 29. august 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00047 Fax 32 46 14 Orientering

Læs mere

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 Forslag til Finanslov 2010 (Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser) Svarnotat 2. behandling Jeg vil gerne takke Finansudvalget for dets betænkning, som Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter 13. oktober 2006 EM 2006/29 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg 30.oktober EM2008/111 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Forslag til Landstingsforordning om planlægning og arealanvendelse (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2. 16. marts 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2006 på 775.431.000

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere