Tarokspillets historie og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tarokspillets historie og udvikling"

Transkript

1 Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN:

2 Et lidet forord Dette lille hæfte er ikke en indføring i tarokspillets mysterier, men tænkt som en gennemgang for kendere og dyrkere af spillet og som en uprætentiøs artikel om spillets historie, udvikling og nedslag i Danmark og især i Hjørring. Lad mig endvidere på denne plads rette en tak til klubbens første formand, til dens nuværende formand og til dens varige næstformand samt gode kolleger i Hjørring Tarokklub for værdifulde oplysninger, inspirerende forslag og nyttige korrektioner. Nørre Kragvad i april Jens Henneberg 2

3 TAROKKENS HISTORIE Efter al sandsynlighed er kortspillet kommet til Europa fra Orienten; nogle vil mene, at det kom med de hjemvendende korsfarere, men det kan siges med forsvarlig sikkerhed, at kortspillets europæiske historie ikke tager sin begyndelse tidligere end i første halvdel af det 14. århundrede i Frankrig og især i Italien, der blev det fremherskende kortspilland i begyndelsen af renæssancen. At der spilles mod uret, viser ifølge Vestre Landsdelskommandos tarokklubs jubilæumsskrift, at tarokspillet er af italiensk eller spansk oprindelse, idet kortspil med rod i lande nord for Alperne og Pyrenæerne normalt spilles med uret. Den ukendte forfatter til hæftet er dog sikker på, at selvom kortspil stammer fra den islamiske verden, er tarok en europæisk opfindelse. Michael Dummett er af samme opfattelse, idet han ikke finder et eneste spor af tarokspillet i de tilstødende kontinenter. Professor Michael Dummett mener, at kortspillet sandsynligvis kommer til Europa i løbet af 1360erne gennem den kontakt, der i disse år opstår mellem muslimer og kristne i kongedømmet Aragonien i Nordspanien og i det følgende årti gennem handelsforbindelser mellem Venedig og højtstående ægyptere. Spillekortene spredtes hurtigt ud over Europa, i første omgang til Frankrig, Nederlandene, Sydtyskland, Schweiz og Norditalien. En første sikker datering for tarokkortenes fremkomst i Frankrig stammer fra 1392, da skatmesteren ved Karl V s hof i regnskabsbogen har indført en notits om udbetaling af en sum penge til maleren Gringoneur for tre spil kort, men det tror Dummett ikke på. Han hælder til Italien, hvor han mener, at tarokspillet blev opfundet omkring 1400 i Bologna, og vi ved da også, at patricierslægten Medici i Firenze ofte fordrev ledige stunder med tarokspil. Trumfbegrebet kender man fra et tysk spil, kaldet Karnöffel, der var populært blandt bønder og soldater så tidligt som I 1600-tallet gled spillet ind i glemslens mørke, bortset fra den schweiziske kanton Unterwalden, hvor det spilles endnu i dag. Men Dummett mener, at trumfbegrebet blev kendt mere generelt og udbredt gennem et spil fra den modsatte side af det sociale register, nemlig gennem tarokspillet. Dog selv med disse sikre holdepunkter kan man intet slutte om, hvornår og hvorfra de første kort og kortspil kom til vor verdensdel. Men det er som bekendt en stor synd at dræbe en fager tanke. De ældste spillekort var håndgjorte og håndmalede og derfor en såre eksklusiv artikel, men allerede omkring år 1400 begyndte man at forfærdige dem med træsnit, der just på den tid blev kendt i Europa som en teknik til mangfoldiggørelse. Det var imidlertid først, da Johan Gutenberg i Mainz opfandt bogtrykkerkunsten i midten af 1400-tallet, at kortspillet fik en betragtelig udbredelse, for nu kunne man lave spillekort i en fortræffelig kvalitet til en overkommelig pris. Allerede i det første århundrede af kortspillets europæiske historie skelnede man mellem to former for spillekort: én med 52 og én med 78 forskellige kort. De sidstnævnte kaldte man tarokkort. Tarok hører således til blandt de gamle europæiske kortspil. 3

4 Tarokkortenes udseende Billederne på tarokkortene har undergået en forvandling, for de fire farver, der hver har 14 kort, repræsenterede i Italien oprindelig hver sin stand i samfundet med hvert sit originale skelnemærke : adelen havde et sværd eller en lansespids, gejstligheden repræsenteredes ved et bæger eller en alterkalk, handelsstanden eller borgerstanden fremstilledes ved en mønt, og bønderne symboliseredes ved en stav eller en kølle. Fra Italien bredte disse symboler sig til andre europæiske lande, men de ændredes undervejs: i Tyskland og Nederlandene blev de således henholdsvis til bjælde, hjerte, løv og agern, mens man i Frankrig og England erstattede sværdet med en spade, alterkalken med et hjerte, mønten med en rude og køllen med et kløverblad. Så kan man undre sig over, hvorfor nu netop disse symboler slog igennem, og hvordan vi på dansk fik betegnelserne spar, hjerter, ruder og klør for de fire kulører. Det tyske ord Spaten stammer fra det spanske ord espadas, der betyder daggerter eller sværd. Da sværdet eller lansespidsen på de franske tarokkort får en vis lighed med en spids spade, opfattes ordet i tysk som flertal af spade: altså spaten, og derfra går ordet videre til dansk, hvor det oprindeligt stavedes spader, nu spar. At peger på, at vi også har fået ordet hjerter fra tysk, nemlig fra Herzen, som er en direkte oversættelse af det franske ord for hjerte: coeur. Men meget tyder på, at der er tale om en forvanskning af eller en lydlig forveksling med ordet choeur, der betyder sangkor, som sandsynligvis skulle symbolisere den gejstlige stand i stedet for et bæger eller en alterkalk. En anden mulighed er, at der kan være tale om det våbenmærke, nemlig et hjerte, som den franske finansmand Coeur, der døde i 1456, benyttede. Også ordet ruder er trængt ind i det danske sprog via en oversættelse fra tysk, nemlig af ordet Raute, som betyder rude eller rhombe. Det tyske sprog har det sandsynligvis fra den franske glose carreau, der betyder rude. I øvrigt kaldtes farven på ruder på dansk undertiden karo. Endelig er der klør, som oprindeligt stavedes kløver, som er beslægtet med de to tyske ord for kløver: Klee og Klever. Og kløver har jo netop med bondestanden at gøre. Men hvorfor kommer ordene ind i det danske sprog netop fra tysk? Allerede i Middelalderen sker en kraftig påvirkning af det danske sprog fra syd. Dens forudsætningerne var dels en regulær landovertagelse og bebyggelse af indvandrede fremmede i den sydlige del af Sønderjylland, dels indvandringen af handlende og håndværkere. Hertil kom en ikke ubetydelig infiltration i adelige og borgerlige kredse i hele landet, og endelig finder der fra dansk side en stærkere litterær og videnskabelig tilknytning sted til det kulturelt overlegne Tyskland. Det er sandsynligt, at tarokspillet kom til Danmark med de indvandrende tyske adelige og deres tyske sprogbrug. Ordet klør har i en tid konkurreret med et andet ord: tref, der stammer fra det tyske ord Treff, som igen kommer fra det franske ord tréfle, som betyder kløverblad og klør. Ordet har været brugt af både Steen Steensen Blicher og Holger Drachmann. I Blichers novelle Eva fra 1828 står der Jeg havde Spadille, Manille smaa femte i Tref, Sparkonge tredje og Ruderdame blank. 4

5 Holger Drachmann lader i Brav-Karl fra 1897 den gamle skytte prale med, at han har lært junker Kai at skyde: Jeg lærte Junkeren at sætte Kuglen i Tref-Es. Helt frem til slutningen af det 18. århundrede havde herrebladene, dvs. billedkortene, én figur, der vistes i totalskikkelse, men fra 1780 erne kender man i de europæiske lande spillekort med dobbeltfigurer, som vi bruger dem i dag. Tarokken og Danmark I den regnskabsbog, som kendes for kong Hans og dronning Christine (hun var for øvrigt tysk: datter af kurfyrst Ernst af Sachsen) for året 1487, kan man læse poster som: Sendte jeg min Herre 3 Mark at korte med: item 3 Mark min Herre at korte med. Da har man altså spillet kort i Danmark, og fra tiden omkring 1720 eksisterer der to spil helt igennem håndgjorte, danske spillekort, hvoraf det ene spil nu opbevares på Rosenborg, mens det andet findes på Nationalmuseet. Ordet Tarok går via det tyske ord Tarock tilbage til det italienske ord tarocco. Oprindelsen til ordet kan ligge i det arabiske taraha, der betyder at fjerne. Jf. udtrykket tara ved beregning af en vares nettovægt. Men vi har også ordet tarot, og ifølge en læserbrevbesvarelse i Politiken den 29. januar 1992 under rubrikken Sproghjørnet anvendes det ord om det enkelte kort blandt de 22 allegoriske fremstillinger. Selve formen tarot er en tilbagedannelse fra fransk fra den gamle flertalsform taros, på italiensk tarocchi. Og læserbrevkassebesvareren pht konkluderer: Altså kan man møde begge ordformer: Tarok om spillet, tarot om det enkelte kort. Men hierin irrt sich Goethe 1, tror jeg, for pht blander kortspillet tarok sammen med spådomskortene, hvor man netop har de allegoriske deskriptioner. Pht har under alle omstændigheder ret i, at begge former findes, men ingen tarokaner vil foretage den omtalte skelnen mellem tarok og tarot. Den 27. november 1752 er en mærkedag i danske kortspils historie, for da udstedes gennem det tyske cancelli privilegium til Johan Friedrich Maier på oprettelse af en fabrik for spillekort i Borregade 86 i København. Nationalmuseet er i besiddelse af et komplet spil tarokker fra Johan Friedrich Maier. På pagaten står: Faites par Jean Friedrich Maier. Vi er jo i vor nationale historie kommet til den periode, hvor den franske påvirkning var dominerende i vort sprog. Christian Wilster skriver om denne periode i Digtninger fra 1827 i digtet Før var der knap skrevet paa dansk en Bog således: Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til Bund. Latin på Papiret kun malte, Med Fruerne Fransk, og Tydsk med sin Hund, Og Dansk med sin Tjener han talte. Billederne til såvel Maiers herreblade som til tarokker udmærker sig ved at være fortrinligt tegnede og smukt udskårne træsnit, der står skarpt. 1 Heri tager Goethe fejl. (Berømt tysk bevinget ord). Bent Agger 5

6 Herrebladenes figurer er iført en gammelromersk dragt, ofte en toga, mens sciesen forestiller en dansende klarinetspiller i broget dragt; pagaten er fremstillet som en dansende håndværksmand med et glas i højre hånd og en pølse i venstre. Billederne på tarokkerne viser forskellige dyr med lidt landskab som baggrund. K. Frank Jensen, Spilkammeret i Roskilde har ladet fremstille en salgskopi i farver af dette spil. Johan Friedrich Maier havde kortfabrikken indtil 1783, hvorefter Christoffer Ernst Sûsz overtog den, men hans kort var ofte flossede i kanten. Fra 1791 til 1798 havde han optaget en hr. Kuntze i firmaet, og de lavede sammen en hel del forskellige tarokkort, hvor dyrebillederne på tarokkerne er udstyret med en meget fantasifuld og fantastisk farvelægning, men ifølge Borgervennen af 1797, nummer 16, havde man på grund af kortenes dårlige kvalitet udbedt sig konkurrence på området. Dresler hed da en kortfabrikant, der slog sig ned i Løvstræde 89. I ovennævnte nummer af Borgervennen kan man i øvrigt læse, at de to kortfabrikker i København årligt producerede gros, der distribueredes til brug i Danmark, Norge og Vestindien. Da 1 gros er det samme som 12 dusin, har man altså haft en årsproduktion på spil kort. Prisen var for tarokkortene 4 mark og for de ordinære kort 15 skilling. Hvad svarer de beløb så til i nutidspenge, når 1 mark kan deles i 16 skilling? Umiddelbart er en sammenligning problematisk. Men lad mig i et parentetisk indskud ty til Ludvig Holberg. I Den Stundesløse fra 1722 har Jens Griffel noteret: Den 21. udgivet (1) 3 Rdlr. 2 Mark Arbeydsløn for Herrens brune Klædning. (2) 4 Mark for et par Tøfler til Pernille. Senere noterer samme Jens Griffel: (3) For 4re Pund Kalve-Kjød 3 Mark (4) For 4 Potter Mælk en Mark. (5) Drikkepenge for det Fad forraadne Pærer, som vi fik til Foræring, 1 Mark! I Barselstuen fra samme tid forlanger pigen af Corfitz: 4 Skilling i Brændeviin til Ammen, som fik ont; 2 Mark i Sukkerbrød; 1 Mark til Æbler og Nødder: 20 Skilling til Hovedvandsflaske, naar Mutter får ont; 4 Mark til en Barbeer, som aarelod Mutter paa Foden; 4 Mark til en Barbeer- Svend, som aarelod Ammen paa et andet sted. Ganske vist konkluderer den altid meget påholdende Ludvig Holberg i Epistola 525 således: at man tilforn kunde giøre det samme med en Daler, som man nu gjør med10, reyser sig deraf at Pengene var 10 gange rarere, og ikke at Ødselheden var større. Men der var ikke nogen afgørende inflation fra Holbergs tid til århundredes slutning, så derfor holder det så nogenlunde, at 1 spil tarokkort kostede det samme som et par tøfler og lidt mere end 1 pund kalvekød. Hidtil havde tarokkortene kun haft enkeltbilleder, men fra 1821 til 1837 træder Jacob Holmblad ( ) frem som kortfabrikant. Den 30. september 1820 opnåede han privilegium på at trykke spillekort i Danmark. Allerede i 1756, da Jean Friedric Mayer, som han yndede at kalde sig med skyldig reverens til tidens franskprægede modeluner, havde privilegiet, blev der indført 6

7 forbud mod at importere udenlandske spillekort. Med Jacob Holmblads produktion begynder en ny æra; han indfører dobbeltbillederne på de danske tarokkort. Hans billeder er smukt tegnede og farvelagte litografier, og han bibeholder fugle- og dyrebillederne på tarokbladene. I 1831 var 14 mennesker beskæftiget med spillekortproduktionen, og dertil kommer et varierende antal af midlertidigt beskæftigede. Produktionen var da på 384 gros. Dvs spil kort om året. Hans søn Lauritz Peter Holmblad ( ) overtager efter faderens død fabrikken. I 1842 var der ansat 19 arbejdere på fabrikken, som nu producerede 350 gros, dvs spil kort årligt, men i 1847 ophæves forbuddet mod import af udenlandske spillekort, og man kunne frygte, at ophævelsen ville kunne stoppe den danske produktion, der stadig foregik ved håndkraft, altså uden brug af maskiner. Den synes nu ikke at have haft større effekt på produktionen. Lauritz Peter Holmblad kvitter på et tidspunkt dyrebillederne og anvender i stedet for litografiske gengivelser af danske, særligt københavnske panoramaer. De blev fremstillet frem til Fra 1892 blev produktionen på Holmblad indstillet, og derefter blev kortene fremstillet i udlandet, men man fastholder de danske panoramaer. Et enkelt billede forestiller imidlertid afslørende den fabrik i Wien, hvor de holmbladske tarokkort fra nu af blev trykt, så man kan fra nu af ikke i egentlig forstand kalde Holmblads tarokkort for et dansk fabrikat. I jubilæumsskriftet i anledning af 50-året for Vestre Landsdelskommandos tarokklub nævnes, at oberstløjtnant J. V. V. Hermansen under Anden Verdenskrig, da det ikke var muligt at skaffe tarokkort fra udlandet, designede et primitivt sæt tarokkort uden billeder, men udelukkende med talangivelser, så at de kunne trykkes i et lille oplag uden store udgifter. Skoleinspektør A. Knud Andersen fortæller i sit hæfte Tarok, at i 1943 blev en gruppe danske officerer interneret på Hornbæk Badehotel af besættelsesmagten. Hans 31-årige broder spillede der tarok med officerskammeraterne med selvlavede kort. K. Frank Jensen etablerede i 1977 sit private museum Spilkammeret i Roskilde. Som navnet antyder, er der tale om spil af mange slags, men der er også en betydelig samling litteratur på over bøger ved siden af den anselige samling tarokspil på over 1000 spil. Arkivet har sit eget forlag Ouroboros, der bl. a. udgiver tidsskriftet Manteia, et magasin for profetiske kunster. 2 Desværre formåede skattevæsenet ved at nægte K. Frank Jensen tilladelse til at fradrage driftsomkostningerne at gøre det prisværdige museumsinitiativ så surt for ham, at han besluttede at lukke museet i 1991, men samlingerne eksisterer stadig, nu i form af et arkiv. Med mellemrum har vicetoldinspektør Poul Jensen, Humlebæk, udgivet en fortegnelse over tarokanere i Danmark med det formål at skabe forbindelse mellem tarokanere, som er uden medspillere. Derfor er fortegnelsen opstillet geografisk i regioner, begyndende med det storkøbenhavnske område (naturligvis!?) og afsluttende med spillerne i Danmarks største Tarokklub i Hjørring. Den sidst kendte fortegnelse er fra 1989 og indeholder navne og adresser på næsten 300 tarokanere. 2 K. Frank Jensen har nu en hjemmeside: (Bent Agger) 7

8 Spilleregler: Joh. Chr. Melbye De første danske spilleregler for tarok skrives i 1786 af Joh. Chr. Melbye i hans Nye og fuldstændig Dansk-spille-Bog indeholdende rigtig og tydelig Underviisning i de brugeligste Kort- Spil, saasom L Hombre, Quadrille, Cinquille, Piquet, Reversy, Tresett, Taroc, Whist o. a. fl. Heri gennemgår han over 12 sider et sæt spilleregler, som i vid udstrækning stadig er gældende. Og se, om han ikke kan få det sagt: Kortene ere 78. Deraf ere én og tive, som bliver kaldte Taroqves, især at lægge Mærke til. De gaae efter den naturlige Orden fort i en Række af Tal indtil 21. Det med No. I. betegnede Blad, som forestiller en munter lystig Broder, kaldes Pagaten (Pagato), hvilket forskaffer den, som har den paa Haanden, enten stor Fordel eller Skade, eftersom den er stærkt eller svagt besat med andre Tarocker. Den afstikker alle andre Kort og Farver, men selv kan den overstikkes af enhver Tarock. Den, som sætter Pagaten paa det sidste Stik, saa at han derved afstikker samme, nyder en besynderlig ære, og bliver ham derfor af hver af de andre betalt 10 Marqver, som Honneur. Ordet pagat kommer i øvrigt af italiensk pagato, dvs. betalt. Navnet henviser til, at der altid må betales, når dette kort viser sig under spillet. Ordet scies, skus eller skys stammer fra tysk sküs, der kan føres tilbage til italiensk scusa, som egentlig betyder undskyldning. Det er det samme ord, vi har i fransk excuse. Det er sandsynligvis efter Joh. Chr. Melbyes regler, Oberst Køller spillede Tarok i en Loge sammen med Hofintendant Wegener og Berger, hvilken sidste var en af dem, som han skulde være med til at fængsle om aftenen ved hofballet den 16. januar 1772, aftenen før Struensees fald, således som Edvard Holm beskriver situationen i det 4. bind af sin Danmark-Norges Historie fra Per Olov Enquist Herfra fører Per Olov Enquist optrinnet direkte over i sin roman Livläkerens besök fra 1999 (dansk oversættelse ved Nanna Thirup i 2000 under titlen Livlægens besøg ): I en anden loge sad oberst Köller, som skulle lede den militære del af nattens kup. Han spillede tarok med hofinten-danten, Berger. Enquist fortæller også i Livlægens besøg, at Tre gange om ugen plejede de tre dronninger at spille kort. Man spillede tarok. Figurerne var suggerende, især Den hængte. Deltagerne var dronning Sophie Magdalene, enkedronning efter Christian 6, og som havde overlevet majestæten i fireogtyve år, der var Juliane Marie, Frederik 5.s enke og så Caroline Mathilde. Grosmann I skuespillet Kun sex Retter, oversat efter Grosmanns tyske Original af Friderich Schwarz i 1782 kender man også tarokspillet. Her forekommer følgende replikskifte mellem majoren og den blundende hofraad: Majoren: Han hverken hører eller seer. (rusker i ham). Hei, Herr Hofraad! Hofraaden: (gandske sandseløs): De har Ret, mine Herrer, Tarock vil fornøie dem mere, end Triset. De har Ret! Og der er alt sat spilleborde ned i Haven. Majoren: Hvem Fanden har tænkt på Tarock. 8

9 C. A. Jørgensen Nævnes skal også C. A. Jørgensens Nyeste Danske Spillebog, indeholdende rigtig og tydelig Undervisning i L Hombre-, Boston-, Whist-, Taroc-, Fransfuus-, Piqvet- og alle andre brugelige Kort- Spil fra 1802 med forøgede og efter nuværende Tids Spillemaade forbedrede Oplag frem til Bogen er imidlertid i vis udstrækning en direkte afskrift af Melbyes bog fra Når det kunne lade sig gøre, skyldes der, at det retslige værn for en forfatters værker ikke eksisterede i Danmark på dette tidspunkt. H. A. Kofod I 1823 oversætter overlærer ved Metropolitanskolen H. A. Kofod efter tysk original Conversations-Lexicon eller encyclopædisk Haandbog, og i det 17. bind under Tarokspil gennemgår han bredt kortenes værdi og betegner spillet som det interessanteste, men tillige vanskeligste og mest indviklede af alle slags kortspil. Jacob Baden Kammerraad og Casserer ved Vei-Staten Jacob Baden udgiver I 1824 en Almeennyttig Alphabetisk Ordbog over de I danske Skrifter og I Omgangssproget meest brugelige, af fremmede sprog laante Ord, Talemaader og Konstudtryk. Opslagsordet Tarok fortæller: Tarok ell. Tarot, er et Slags Spil med en egen Sort Kort, der spilles mellem tre, ogsaa to eller fire Personer med 78 kort. Iblandt disse ere 22 Taroks eller Trumfer, hvoraf XXI ere betegnede med Romertal, hvorefter de gielde og Pagaten med I. Schizen, almindelig betegnet som Harlequin, er den fornemste Trumf, og spiller en saare vigtig Rolle. Desuden gives der 4 Cavaller, én i hver Coleur, som er Figurer mellem Damen og Knegten. Alle andre Kort som ikke høre til Taroks eller Figurer, hedder Ladons. J. Christian Bendz J. Christian Bendz udgiver, uden at der angives årstal, en bog på 72 sider med titlen Tarok. Trykt som Manuscript for Venner. Hvem er denne J. Christian Bendz? Måske er forfatteren Jacob Christian Bendz, der lever fra 1802 til Af sproget i bogen kan man varsomt slutte, at den må være affattet i første halvdel af det nittende århundrede. Endvidere er Bendz født i kredse, hvor man traditionelt har haft kendskab til tarokspillet. Hans fader var etatsråd og borgmester i Odense, og hans broder Carl Ludvig Bendz var officer og matematiker. Selv var Jacob Christian Bendz regimentskirurg, men efter hærreduktionen i 1842 blev han forflyttet fra Randers, hvor han havde haft garnison, til København som overlæge, en titel, der efter sammenslutningen af det medicinske fakultet og det kirurgiske akademi trådte i stedet for regimentskirurg. Under treårskrigen fra 1848 til 1850 var Jacob Christian Bendz korpsstabslæge, dvs. øverste læge ved den mobile hær. Det synes mig, at disse oplysninger i rimelig grad sandsynliggør, at forfatteren til bogen er Jacob Christian Bendz. Bendz har nogle regler omkring Tout som ikke kendes fra andre bøger. Han skriver om Tout, at den kan have fire varianter. For det første kan den annonceres straks ved spillets begyndelse, for det 9

10 andet kan den annonceres med det 13. udspil, for det tredje kan den annonceres i det 6. sidste udspil, og endeligt kan den være en følge af spillets gang uden at annonceres. Betalingen bliver lavere og lavere for hvert trin. Med en gennemgang af bogens indhold vil jeg ellers gerne tøve en kende, for i 1840 udkommer uden angivelse af forfatter Veiledning i Tarok på 28 sider hos J. M. Elmenhoff i Randers. J. M. Elmenhoff er skam ikke herr hvem-som-helst. Han tilhørte den kendte journalistslægt, der siden 1812 havde været knyttet til Randers Amts Avis. Ham var det, som i vid udstrækning tog sig af Steen Steensen Blicher, og som bl. a. udgav Blichers tidsskrift Nordlyset i 1820 erne, og som i 1842 udgav E Bindstow, så det er såmænd ikke utænkeligt, at den anonyme forfatter og Blicher er løbet på hinanden i trykkeriet. Forfatteren er en grundig mand, der ikke ønskede at overlade noget til tilfældighederne: Hvorledes Spillerne skulle sidde, bestemmes paa samme Maade, som ved L hombre. Er man 4 til at deltage i Spillet, belægges f. Ex. De 4 pladser ved Bordet med 3 Konger og Scusen, medens man lader Spillerne trække mellem de tilsvarende Damer og Pagaten. Den, som faar Pagaten, tager Plads hvor Scusen ligger og giver Kortene første gang. Han opererer med matadorer foroven og matadorer forneden og når derved frem til, at Pagaten, No II og Scusen udgjøre 3 Matadorer forneden. Endvidere har han en slags udvidet ultimo med i spillet: Gjør man det sidste Stik med Mongo og det næstsidste med Pagaten, kaldes det stor Ultimo, og betales med 30 af Hver, men denne Honneur bruges ikke, hvor der spilles med Pagatpouille. Og netop Puljen er tilsyneladende på dette tidspunkt på vej ind i de danske tarokregler, for i bogens Fjerde Afdeling med titlen Om Pouiller står der: I det oprindelige Tarokspil bruges ingen Pouiller, men da Spillet her let udarter til, at man ved Tarokkering stræber at faae Pagaten og Tarokkerne ud i begyndelsen, for siden at gjøre saa mange af sine gjældende Kort saa gode som muligt, og med disse tage saa mange fra Medspillerne som mulig, har man, for at Spillet ikke herved skal tabe det Meste af sin Interesse, først indrettet en Pagatpouiller, som den vinder, der gjør Pagaten. Herved opnaaes, at Anstrængelserne forøges, for at denne ikke skal gjøres, og at man derfor er meget varsom med at tarokkere, da Erfaring viser, at Pagaten i de fleste Tilfælde langt lettere gjøres, naar der tarokkeres fra Modspillernes Side, end naar man paa anden Maader søger at svække Fjenden i Tarok. Efter at have fastsat betalingsreglerne vedrørende pagatpuljen fortsætter han: Dernæst har man søgt at forhøje Spillets Interesse ved en Kongepouille, som den vinder, der gjør en Konge ultimo; thi da Kongerne herved vinde meget i Vigtighed, er man nødt til at skjænke dem en større Opmærksomhed. Mange vil sikkert giver forfatteren ret, når han skriver om vigtigheden af at tælle tarokkerne og afkast i den farve, man måske ønsker at ultimere i, og derefter fortsætter: Ogsaa at ville tælle de udkomne Kort i de andre Farver, er for vidtløftigt, og har sædvanligvis til Følge, at man bliver aldeles confus. Med denne bog er der ved at komme mere styr på de danske regler for tarokspillet. Lad mig nu prøve at sammenholde bogen med den anonyme forfatter til bogen uden årstal. Jeg vil for det første hæfte mig ved, at Bendz indtil 1842er knyttet til garnisonen i Randers, og at den 10

11 ukendte forfatters bog fra 1840 er udgivet hos Elmenhoff i Randers. Det er imidlertid svært at afgøre, om hans bog på hele 72 sider kommer før bogen på de 28 sider med den anonyme forfatter. Men givet er det i hvert fald, at den ene af de to herrer i såvel dispositionen af sin bog som i lange passager, der har præcist samme sprog, er afhængig af den anden. Men hvem der har skrevet af efter hvem, kan hverken ud fra sproglig-stilistiske analyser eller ortografiske karakteristika afgøres, for sprogføringen og ortografien er forbavsende sammenfaldende. Den dispositionelle rækkefølge er hos dem begge i overvejende grad ganske ens. Begge anvender f. eks. følgende disposition i et afsnit: Kortgivningen, escarteringen, meldingen, almindelige regler, gevinst og tab. Min konklusion er, at den anonyme frofatter ganske enkelt er J. Christian Bendz, og at udgaven fra 1840 er den sidste udgave, som er den officielle og opstrammede udgave, mens den store udgave på 72 sider er en slags kladde, som kun er trykt som manuskript for venner. Man bemærker, at manuskriptet ikke er udgivet på noget forlag. Endvidere trykkes den anonymiserede udgave fra 1840 på Elmenhoffs forlag i Randers, mens Bendz er tilknyttet garnisonen der. Herman Bang Lidt snobberi er der med i tarokspillet: det er I de pænere kredse, man spiller tarok. Herman Bang har med vanlig ironi fat på det i sin lille fortælling Hendes Højhed (senere omdøber han den til Son Altesse ) fra samlingen Stille Eksistenser fra Her skriver han: Efter Taflet drak man Kaffe i den gule Sal. Hertugen gik til Tarokbordet, og Damerne og Herrerne af Hofstaterne gjorde sig smaa rundt i Krogene, Komtesse von Hartenstein stak en Naal ud og ind gennem et stykke Kanvas og bildte sig ind, at hun broderede. Sophus Bauditz Det tvivlsomt, hvor meget de nævnte skønlitterære forfattere egentlig ved om tarokspillet, men Sophus Bauditz har i hvert fald sat sig en del ind i det. I 1892 udgiver han sin let ironiske roman Krøniker fra Garnisonsbyen der fortæller om den unge løjtnant Fritz Poulsens introduktion til byens bedre kredse i Her optræder kammerherre von Liebau, der er af gammel tysk adel; han spiller Whist i Klubben om Eftermiddagen og har én Gang om Ugen fast Tarokparti, altid hjemme hos sig selv. Ritmester Ravnhjelm vil gerne protegere sin unge sympatiske løjtnant og spørger kammerherren, om løjtnanten kan blive optaget i kredsen: Dermed gik Kammerherren til Geheimeraadinden, men allerede næste Dag havde han truffet sin Bestemmelse, og Lieutenanten blev gjennem sin Ritmester spurgt, om han maatte have Lyst til, efter forudgaaet nødvendig Undervisning, at indtræde i Kammerherrens faste Tarokparti. Det havde Lieutenanten selvfølgelig stor Lyst til hvad havde han ikke Lyst til! og saa blev han tilsagt til en Eftermiddag Klokken Fem at møde hos Kammerherren for af ham selv at indvies i Tarokspillets første Mysterier. Og Løjtnanten møder op, men Efter den første Lection var Lieutenanten nær ved at fortryde, at han overhovedet havde indladt sig på Tarok, og i Drømme dansede siden de 78 Kort den vildeste Kehraus for ham, medens Navne som Cavallo, Pagaten, Scatten og Escarte summede ham om Ørerne og var lige ved at bringe ham til Fortvivlelse. Men da Undervisningen var blevet fortsat nogle Gange, begyndte det 11

12 at klare for ham, Kammerherren roste hans Anlæg, og som tegn på sin allerhøieste Tilfredsstillelse stoppede han egenhændigt en af Merskumspiberne til sin Gjæst den store med udskaaren Krone, der kaldtes Prinsen af Ahrensberg, thi enhver Pibe var opkaldt efter Den, der havde foræret Kammerherren den, eller i hvis Eie den tidligere havde været. Så kommer løjtnantens første rigtige spil hos kammerherren. Og hvad går der dog ikke forud af foranstaltninger og ritualer før en rigtig tarokaften hos kammerherren: Kammerherren havde efter sædvane travlt hele Formiddagen. For det Første var der visse Indkjøb, han selv besørgede, nemlig The og Ost altid Eidammer Ost: Ikke fordi den egentlig har saa megen Smag, plejede han at sige, men det er sådan en rar, proper Ost og dernæst var han beskjæftiget med at tage Vin frem og temperere den. Kammerherren holdt nemlig Vinkjælder. Han foreskrev selv baade Bordeauxvin og Rhinskvin, og gjennem sine bekjente i Marinen, fik han jevnligt en halv Pibe Madeira hjem. Saa tappede han af, etiketterede med Brevstumper og lakkede det von Liebau ske Familievaaben blev samvittighedsfuldt trykket øverst i Proppen og saadanne Dage var en hel Fest for ham. Men alene det at komme ned i Kjælderen og tage Vin frem til Spillepartierne var ham en stor Fornøielse, og hernede mellem de støvede Flasker bevægede han sig med en lignende Følelse af Velbehag og stille Nydelse som den, med hvilken Rector puslede i sin Have. Længe før Tiden var alt i Orden, og da Gjæsterne Amtmanden, Byfogeden og Lieutenanten paa slaget Sex meldtes af den livréklædte Jørgen, var Sølvstagerne tændte paa Spillebordet, og Themaskinen snurrede. Kammerherren skjænkede selv. Jørgen bød om man drak af gammelt Kjøbenhavnsk Porcelain og saa begyndte Tarok en. Lieutenanten spillede meget anstændigt, og da det én gang virkeligt lykkedes ham helt at vildelde sine Medspillere, saa at de først efter Midten af Spillet opdagede, at han var den Stærke, og at det var umuligt at forhindre ham i at faae en Konge Ultimo, da smilede Kammerherren og nikkede bifaldende, ret som om han vilde sige: Ja, men hvem har været hans Læremester! Emil Wolff Under det manende motto: Maadehold er det solide Tarokspils Kjende udgiver Emil Wolff, der var direktør for tarokklubben i København, i 1899 under titlen Tarok en bog på 102 sider: Et Bidrag til Fremme af ensartede Regler og fælles Spillemaade : Med denne bog forsøges for første gang på dansk at fiksere fastere regler for tarokspillet, men der skal alligevel gå mange år, før faste regler og fælles spillemåde finder sit definitive udtryk. I sin indledning fortæller Emil Wolff, at tarok anses for at være det ældste Kortspil og fremkom i Italien i Slutningen af det 14. Aarhundrede. Her udbredtes en Samling malede Blade, som var kunstnerisk udført af Maleren Mantegna 3, og som hed Naibi. Hvert Blad betød symbolsk enten en Fase i Livet, en eller anden Videnskab, eller en af de Magter, som styre Tilværelsen. Paa et af Bladene var Mennesket fremstillet med Underskriften Il misero. Med disse kort spillede man et 3 Maleren Andrea Mantegna ( ) er ikke Mr. Nobody. Han er den betydeligste repræsentant for venetiansk ungrenæssancemaleri og den første norditaliener, der brød ud af middelaldertraditionen, og som grafiker fik han afgørende betydning for kobberstikkunstens udvikling. 12

13 Spil, der bestod i efter bestemte regler at føre Il misero (Mennesket) gjennem alle de Farer, der betegnedes af de øvrige Kort. Tarokspillet kom efterhaanden i forglemmelse, kun i Østrig blev det bevaret, men derfra bredte det sig igjen videre. Nu er i hvert Fald det Symbolske forsvunden fra Tarokspillet, det tilhører Virkeligheden og spilles om Penge. Emil Wolff bemærker senere, at Ikke uden Føie kaldes dette Spil derfor Intelligensens Spil. Når vi melder f. eks. fuldt i, halvt i, eller sprøjte i spar, udtrykker vi kun halvdelen. Wolff har den fulde og korrekte melding: fuldt kavaleri, halvt kavaleri og sprøjtefuldt kavaleri. Han nævner også, at enkelte steder spilles der således, at man ikke melder halvt kavaleri, medmindre kongen findes i meldingen. Wolff mener, at meldingen uden kongen er uden styrke, fordi der ikke er spor af, at vedkommende kan være fjende. Ligeledes berører han, at man nogle steder også spiller med små matadorer: pagat, scies og tarok2 danner tre små matadorer, har man også tarok 3,udgør det fire små matadorer etc. Denne melding finder han uheldig, fordi den oplyser hvor pagaten sidder, uden at meldingen i sig selv indeholder nogen styrke: da nu en saa vigtig Oplysning svækker den Interesse, som Visheden om, hvor Pagaten sidder, giver, forkastes denne Melding ogsaa almindeligt af de ægte Tarokkanere. Wolff anfører også, at man tidligere meldte i langt større omfang end nu: naar man havde Pagat Scus, Mondo og Tarokkerne 19, 17 og 15 o. s. v., lod man Scusen remplacere Tarokkerne 20, 18 og 16 og fik på den Maade ved Brugen af den saakaldte Spring-Scus 9 Matadorer. Han kalder det en højst gådefuld opfattelse af sciesens betydning. Man meldte også tre billedkort i en farve uden sciesen. Med hensyn til konger meldte man op till syv konger, som bestod af fire konger, scies, pagat og mondo. Endelig gav man dårlige kort en fordel og honorerede ladons, (d. v. s. de 40 kort fra es til tier i hver farve) hvis man havde 16 eller flere, og man tillod ligeledes her sciesen at supplere eller remplacere. Wolff konkluderer: Det er klart, at alle disse Meldinger gave alt for stor Oplysning i Spillet, og naar man derhos brugte den Skik, som fulgtes nogle Steder, at fremvise Tarokkerne, naar man havde 10 eller flere, for at Spillerne kunne controllere Antallet, saa kunne man i enkelte Spil naa saa vidt, at man næsten ligesaagodt kunde spille med Kortene oplagte på Bordet. Og så runder Emil Wolff sin bog med at skrive om tout: skulde dette Tilfælde nogensinde indtræffe i Kongens København, vil den Lykkelige derhos være selvskreven til at blive optagen som Æresmedlem af Tarokklubben, C. G. Schiellerup Nyeste Spillebog. Anvisning til hurtigt og sikkert at lære de moderne Selskabsspil af C. G. Schiellerup udkommer i I det store hele adskiller denne bog sig ikke fra de tidligere, men naturligvis har også han sine gode råd: Man kan i Tarok ikke let være for mistroisk og man maa under sine offensive Bevægelser aldrig tabe Defensiven af Syne, da man ellers udsætter sig for uforvarende at være en Anden behjælpelig med Udførelsen af hans Plan. Hans anvisninger er gode, og han er meget håndgribelig i sine eksempler. Om pagaten skriver han således: For at prøve at ultimere den, hvilket som allerede anført er ensbetydende med at gjøre sidste Stik med den, maa man ikke alene være i Besiddelse af gode Haandkaart, m en man maa ogsaa have en 13

14 tilstrækkelig lang Pidsk paa Haanden; ellers lykkes det neppe, med mindre der begaas Fejl fra Modspillernes Side. Som Minimum bør man have 9 Tarokker og en Pisdsk på 7 Kaart paa Haanden eller 8 Tarokker og en Pidsk paa 8, men dermed er det derfra langtfra givet, at Forsøget ikke kan mislykkes, hvilke overmaade vel kan ske, selv om man i begge de nævnte Henseender er langt bedre forsynet. Har man færre end 10 Tarokker paa haanden, bør man svække Modspillerne i Trumf ved at trække en Pidsk, men hvis man er i Besiddelse af 10 Tarokker eller over dette Antal og altsaa ved sin Melding har oplyst Modspillerne om, at man har Pagaten paa haanden, saa vil det de første Gange, man faar Udspil, som Regel være rigtigt at tarokkere, dvs. at røre Trumf. Hans regler for sciesen er lidt anderledes end dem, vi kender: Fra og med det 3die sidste Udspil skal den nemlig falde, når den forlanges. Han mener i øvrigt ret uklart, at Kun i sidste Stik taber han den. Dette kaldes at Scusere og kan anvendes, naaer man for at redde en Konge vil Udlade at bekende Farven, eller naar man nødigt vil skille sig ved en høj Tarok.! C. With I 1903 redigerer forfatteren, journalisten og moralisten fru Emma Gad hun hedder in extenso Emmarenze Henriette Margrethe Gad og er født Halkier sammen med Sofie Holten samlingsværket Vort Hjem. I dette 4-bindsværk findes i sidste bind et afsnit Om Kortspil med Anvisning til at spille Whist, Boston, L hombre, Tarok, og Bezigue, skrevet af kommandør C. With. Og hermed kommer moralen ind i kortspillet. C. With advarer mod at gøre kortspil til andet end et adspredelsesmiddel, der anvendes i ny og næ: Det gælder her som i næsten alle Tilfælde at holde den gyldne Middelvej, foruden at det naturligvis ved Kortspil gælder om at bevare de Former og Anstandsregler, der ogsaa her kunne forlanges af det gode Selskab. Medens vi altsaa bestemt maa fraraade at gøre Kortspillet til en Hovedsag i Livet, kunne vi ikke fragaa, at Kendskab i alt Fald til Whist og L hombre, saaledes at man kan spille dem nogenlunde ordentligt, herhjemme hører med til de Fordringer, Selskabslivet stiller. Kommandør C. With pointerer herefter, at han kun beskæftiger sig med regler for spillerne i almindelighed, nemlig hvor de tjener til underholdning, mens han undlader de tilfælde, hvor kortspillet forbindes med udsigt til gevinst. En middelalderligtysk sentens ringer mig i denne forbindelse i hu: Der Spieler ist von Gott veracht, Weil er nach fremden Geld tracht 4 Så har han følgende hovedregel: Om de forskellige Spil kan man i Almindelighed sige, at jo flere Kort hver enkelt Spiller har paa Haanden, desto finere kan Selve spillet udføres, desto mere Indflydelse vil den spillendes personlige Dygtighed, Intelligens og Hukommelse erholde, selv om de Kort han faar, ere mindre gode. Det er indlysende, at i Sort eller rødt forsvinder rent det personlige Initiativ, og det hele bliver et Lykketræf; omvendt kan man f. Eks. i Tarok, hvor hver Spiller faar tildelt 25 Kort, selv om disse ere tarvelige, ved en forstandig og sikker Kombination opnaa et langt 4 Spilleren bliver af Gud foragtet, fordi han efter fremmede penge tragter. (Bent Agger) 14

15 bedre Resultat, end naar kortene forvaltes daarligt. Man kan desaarsag karakterisere Tarok, Whist og til Dels Boston som finere Spil end L hombre (hvor hver Spiller kun har 9 kort på Haanden), ved den førstnævnte Gruppe bliver Udfaldet mere et Resultat af Beregning. Kombinationsevne og Hukommelse, ved L hombre derimod snarere Lykketræf. For spillere, der ønsker at øve Tænkningen, maa derfor Tarok og Whist særligt anbefales For alle spil fremhæver han nogle regler, der bør træde i kraft, hvis nogen bryder de vedtægter, der er fastlagt, og her viser han sig som den indsigtsfulde og fint registrerende psykolog: f.eks. at et Kort, der er faldet paa Bordet, skal blive liggende, selv om det kun er blevet udspillet af en Fejltagelse (Reglen udtrykkes ved at Bordet fanger ), at Svigten Kulør straffes med en Bøde, lige saa vel som forkert Kortgivning o.a. Det er heldigst principmæssig at overholde disse Regler, uagtet man selvfølgelig bør gaa ud fra, at Forseelsen er sket uforsætlig, thi man kommer ellers let ind paa et Skraaplan, der fører til jasket Spil. Og så følger moralen: det bør da helst være den, der har begaaet Forseelsen, som selv forlanger Straffebestemmelserne overholdt i deres fulde Strenghed. At lade de medspillende stille Forlangendet vil derimod let bringe en Disharmoni ind i Selskabet og tilføre dette en pinlig Situation. Man kan indimellem godt trække på smilebåndet ad kommandørens formaninger, men de har altid en gnist af både rimelighed og fornuft i sig. Hør engang: Praktisk er det inden Spillet begynder at tørre Bordpladen omhyggeligt af. Under selve Spillet skulle Kortene holdes over Bordet men saa tæt ind til Kroppen, at Medspillerne ikke kunne kigge i dem. Så formaner han spillerne til ikke at anbringe trumffarve eller tarokkerne på en af fløjene, for så vil modstanderne ved udspil kunne se, hvor mange trumfer han har på hånden. Og så bliver han moralsk igen: En Fordring, man maa stille til de tabende, er den, at de ikke maa give deres onde Lune Luft, selv om maaske Uheld vedblivende forfølger dem; lige saa vel bør de vindende ikke opføre sig overmodigt eller skadefro. Ved Udspil bør man vogte sig for at krølle Kortene i Haanden, ligeledes maa man ikke kyle Kortene paa Bordet, men gøre sig Umage for at lade dem falde midt på Bordpladen. Jo, noblesse oblige! Herefter gennemgår With de forskellige kortspil, og der kan ikke herske tvivl om, at hans hjerte ligger ved tarokspillet, om hvilket han indledningsvis skriver: Tarok maa ubetinget anses for det fineste med tillige vanskeligste af alle Kortspil. Over otte store sider gennemgår han derefter spillet. Han støtter sig bravt til Emil Wolffs Tarok fra J. V. V. Hermansen I 1926 udkommer oberstløjtnant J. V. V. Hermansens Tarok. Vejledning og regler for spillet. Han er klar, kontant og detaljeret: Det paahviler ultimator at efterse, om der er funderet rigtigt. Forsømmer han dette, og viser det sig, at funderingen ikke er i orden, naar der er spillet ud til næste spil, da skal ultimator betale det manglende beløb, selv om det kan paavises, hvem det er, der ikke har betalt. Man bemærker, at J. V. V. Hermansen ellerede her i 1926 tager delvis forskud på retskrivningsreformen fra 1948, hvor man indførte små begyndelsesbogstaver, aa erstattedes 15

16 af å, og nd, ld af nn ll i datidsformerne kunne, skulle og ville. Ikke for ingenting er J. V. V. Hermansen militærmand. Han opererer med kampspillere, ligevægtsspillere og hjælpespillere. Overskueligt stiller han regler for lægningen af skat op: Ganske i almindelighed er lægningen let og ligetil, naar man blot har for øje, at man først og fremmest skal hindre ultimo på anden haand. Denne anvisning kan ikke slaas fast nok. Alle begyndere og selv ældre spillere har som oftest egen ultimo som første maal; men kan man ikke hindre en ultimo paa anden haand, saa kan man endnu mindre ultimere selv. Og så følger de elementære regler for lægning af skat: Læg ikke fra en kort farve for at redde pagaten. Læg ikke renonce i en farve for at fange en konge. I øvrigt retter lægningen sig efter, om man har kampkort eller ej. Har man kampkort, beholder man sine tarokker, sin piskefarve og dækker sig saa godt og ligeligt som gørligt i de 3 andre farver. Har man ikke kampkort, beholder man: sine tarokker, dækker sig i de 3 farver med saa vidt muligt 4 (5)i hver, og beholder saa for resten af sine piskefarve. I begge tilfælde beholder man saa mange indstikkere som muligt, dog bør man for at kunne markere til og fra af hensyn til en mulig nolo som regel beholde det laveste kort i hver farve. Han runder af med at stille almindelige regler op: Læg, saa ultimo paa anden haand vanskeliggøres. Læg ikke for at fange konger eller for at redde pagaten. Spil ikke fedtet. Spil efter modent overlæg og ikke paa følelse. Før som kampspiller pisken til bunds. Stik som ligevægtsspiller først med mellemtarokkerne. Underkast dem som hjælpespiller fuldstændig makkerens spillemaade, svar ham straks i hans farve og gaa ikke paa egen haand. Den primære farve føres af makkeren og den sekundære af hjælpespilleren. Afgør straks alle betalinger, vent ikke til de kræves. Husk, at uden anvendelse af til- og framarkering er det umuligt at blive blot en tarvelig tarokspiller. Jens Kruuse Jens Kruuse var en ivrig L hombrespiller, og i hans slægt har man spillet kort længe og inderligt også tarok. I sin essayistiske bog Rytme fortæller han i afsnittet Lev lykkelig : Provstens havde et par bedstevenner i Assens. Der var Fysikus, og der var den afskedigede Capitain-Lieutenant af flåden, et par ungkarle, man kunne varme med gode måltider, gode drikke og den ugentlige Tarok. Sjældent er der spillet mere intens og dårligere Tarok end af disse venner. Det blev til omtrent lige så mange bagud er som ultimo er. Lykkelige var de og ikke til at genne i seng, Provstinden lagde sig. Men sorgen kan også ramme tarokspillere. Hans J. Møller I 1988 udgiver overlæge Hans J. Møller: Tarok. En vejledning i det ædle kortspil. Vi er hermed fremme ved den pædagogisk bedst tilrettelagte bog med de konstante spillemæssige demonstrationer af den omhyggeligt gennemarbejdede arbejdshypotese. For det første er den lysende klar i sin teori; for det andet er den sprogligt velformet og tilpasset, og for det tredje er den i stand til at tage højde for samtlige spillesituationer, der måtte forekomme. Der er en løsning på alle de problemer, som en tarokkaner kan komme ud for i udøvelsen af spillet. 16

17 Den udmærker sig endvidere ved bestandig at finde logisk funderede begrundelser for de fremsatte teoretiske muligheder. Samtidig er den behageligt renset for de tidligere bøgers ofte temmelig nedladende belæringer, ligesom den er blottet for moraliseringer. Det forhindrer nu ikke Hans J. Møller i at udtrykke end lempelig skadefryd gennem sine sproglige holdningsmarkører: Det er faktisk allermorsomst, hvis den ultimerende først opdager, at der er spillet nolo, når han triumferende i sidste stik lægger pagaten eller konge med stor begejstring skal til at tømme koppen. Ak ja: Sic transit gloria mundi! 5 A. Knud Andersen I 1989 udgiver skoleinspektør på Blovstrød Skole A. Knud Andersen et 28 siders hæfte. Heri gør han sig nogle overvejelser om de mange forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en kortklub kan fungere. Først og fremmest skal fundamentet i sammenholdet være tilstedeværelse af menneskelige relationer, der oftest ureflekteret er bæredygtige i henseende til forskelle i personlighed samt over for det frisprog, som næsten altid udvikler sig i en kortklub. Han stiller som yderligere krav: Alle skal være engageret i spillet, og enhver skal kunne forvente et optimalt med- og/eller modspil fra de øvrige, således at tarokspillets små marginaler mellem sejr og nederlag kommer helt til deres ret. Han indfører også et par nye benævnelser, nemlig rækkekort og gaffelkort. Rækkekort følger umiddelbart efter hindanden, altså f. eks. en hånd med dame, caval, knægt, 10 evt. etc., mens han ved gaffelkort forstår rækkekort, hvor hver andet mangler, altså f. eks. en hånd med konge, caval, 10, 8 evt. etc. A. Knud Andersen har et nytænkt afsnit om nolospillet. Han pointerer, at dette spil ikke skal meldes, og deler derefter nolo op i tre kategorier, nemlig den upåagtede nolo, solo-noloen og afværge noloen. Den upåagtede nolo kan forekomme, når en stærk spiller er så optaget af at forfølge sit mål, en ultimo, at han ikke er opmærksom på, at en af modspillerne gennemfører spillet uden stik. Knud Andersen gør opmærksom på, at ganske vist eksisterer solo-nolo ikke som glose i tarokspillet, men han bruger udtrykket til at beskrive den yderst sjældne situation, hvor en spiller gennemfører en nolo på trods af de to modspilleres forsøg på at forhindre den. Endelig er der den såkaldte afværge-nolo, som er et våben mod en spiller, hvis kort er så overlegen stærke, at en ultimo vil kunne vindes så let, at den fortjener den ikke-autoriserede betegnelse: Rullekone-ultimo, et sjællandsk udtryk for de kort, man i Vendsyssel mener kan spilles endog af røgteren på Børglum. Ole Ventegodt I 1997 udgiver Ole Ventegodt Den sidste brik, der foregår under en Grønlandsekspedition. Heri skriver han: Af underholdning var der, foruden de allerede omtalte kulturelle aftenarrangementer, ikke voldsomt mange muligheder. Kortspil var en yndet tidkort med l hombre og tarok som de foretrukne blandt de mere intellektuelt interesserede. 5 således forgår verdens herlighed! 17

18 Kilder: Kun sex Retter. Oversat efter Grosmanns tydske Original af Friderich Schwartz. 1. akt, 6. scene. Trykt i Skuespil til brug for den danske Skuespilplads, Syvende Bind, Kiøbenhavn Gyldendals Forlag. Joh. Chr. Melbye: Nye og fuldstændig Dansk Spillebog indeholdende rigtig og tydelig underviisning i de brugeligste Kort-Spil, saa som L hombre, Quadrille, Cinquille, Piquet, Reversy, Tresett, Taroc, Whist o. s. fl. Samt grundig Anviisning til Billard- og Schach-Spil, Verkehrm Trictrac, Toccategli o.s.v. Fabers og Niyschkes Forlag, Kiøbenhavn C. A. Jørgensen: Nyeste Dansk Spillebog, indeholdende rigtig og tydelig Underviisning i L hombre, Boston-, Whist-, Taroc-, Frantsfuus-, Piqvet-, og alle andre brugelige Kort-Spil, samt Anviisning til Billard- og Schachspil, Verkehr, Trictrac, Toccategli, Dam, Domino, Gnav, Keglespil o.s.v. J. Schubothe 1802 Opslagsordet Tarokspil i Conversations-Lexikon eller encyklopædisk Haandbog, oversat efter den tydske Originals sidste Oplag, med adskillige Forandringer og Tillæg, Syttende Bind, Indeholdende fra T til Trog, af H. A. Kofod. A. Soldin. Kiøbenhavn Opslagsordet Tarok i Almeennyttig Alphabetisk Ordbog over de i danske Skrifter og i Omgangssprogets meest brugelige, af fremmede Sprog laante, Ord, Talemaader og Konstudtryk; samt de til den græske, romerske og nordiske Mythologie henhørende vigtigste Personer og Gienstande ned hosføiet kortfattet Forklaring af Jacob Baden, Kammerraad og Casserer ved Vei-Staten, Fr. Brummer, Kiøbenhavn J. Christian Bendz: Tarok. Trykt som manuscript for Venner, København. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. Sine Anno. Sine nome: Vejledning i Tarok. J. M. Elmenhoff, Randers Herman Bang: Stille Eksistenser. Andr. Schous Forlag 1888 Sophus Bauditz: Krøniker fra Garnisonsbyen. Gyldendal Emil Wolff: Tarok. Hagerup C. G. Schiellerup: Nyeste Spillebog. Anvisning til hurtigt og sikkert at lære de moderne Selskabsspil. V. Pios Boghandel 1900 Afsnittet Ballet 16. Januar, 15. Kapitel i Danmark-Norges Historie fra Den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse ( ) af Edvard Holm, fjerde Binds første Afdeling. Kjøbenhavn, G. E. C. Gad,

19 C. With: Om Kortspil i Vort Hjem. Redigeret af Fru Emma Gad, IV Bind. De nordiske Forlag. Ernst Bojesen, Johannes V. Jensen: Digte. Gyldendalske Boghandel Diverse opslag i Ordbog over det danske sprog, bind I XXVIII. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag J. V. V. Hermansen: Tarok. Vejledning og regler for spillet. V. Pio Povl Branner, Robert Hülsemann: Das Buch der Spiele für Familie und Gesellschaft. Hesse Becker Verlag, Leipzig Opslaget J. Christian Bendz i Dansk biografisk Leksikon, grundlagt af C. F. Bricka, redigeret af Povl Engelstoft under medvirken af Svend Dahl, bind IBagger Bidsøe. J. H. Schultz Forlag, København J. V. V. Hermansen: Gamle danske Spillekort i Kulturminder. Udgiver af Selskabet for dansk Kulturhistorie, Gyldendalske Boghandel Ludvig Holberg: Epistler Bind V. Udgivne med Kommentar af F. J. Billeskov Jansen. H. Hagerup, 1951 Kort om kort i Spillefuglen. Redigeret af Herman Dedichen. 3. oplag, Politikens Forlag Jens Kruuse: Rytme. Kopperes Historier. H. Hagerup Ludvig Holberg: Værker i tolv bind, bind 4 og 6. Udgivet med indledning og kommentarer af F. J. Billeskov Jansen. Rosenkilde og Bagger 1969 og K. Frank Jensen: Fra Buddhas visdom til Holmblads Salmebog i Samvirke, oktober Poul Huson: Djævelens billedbog. Tarokbogen Oversættelse: Finn Andersen. Stig Vendelkærs Forlag Hans J. Møller: Tarok. En vejledning i det ædle kortspil. Strube, Knud Andersen: Tarok. Eget forlag, Østervang 2, 3450 Allerød, Poul Jensen: Tarokspillere i Danmark. Humlebæk Pht i Sproghjørnet i Politiken den 29. januar

20 Michael Dummett: The History of Card Games i European Review, Vol. 1, No. 2. John Wiley & Sons, ltd K. Frank Jensen: The World of L. P. Holmblad. Roskilde Vestre Landsdelskommandos Tarokklub Ole Ventegodt: Den sidste brik.gyldendal Per Olov Enquist: Livlægens besøg. Oversættelse: Nana Thirup. Samleren 2000,Pagina 116 og 282. Georg Galster: Mønthistoriske Antegnelser til Holbergs Comedier. Under porten gymnasium.dk/2/galster/holberg.htm. 20

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8 DANSK TAROKFORBUND 2011 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts 2011. Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

TAROK REGLER OG VEJLEDNING

TAROK REGLER OG VEJLEDNING 1 HANS J MØLLER Tarokspillets nøglekort TAROK REGLER OG VEJLEDNING Fire mænd sad omring bordet med den grønne filtflade stilheden i rummet var fortættet Af og til bevægede en hånd sig langsomt, når et

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere