Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED"

Transkript

1 Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler indsats og arbejdsfordeling vedrørende syge medarbejdere. Aftalen mellem Århus kommune og arbejdspladsen fremgår af bilag 1. Formålet skal være at styrke arbejdspladsens muligheder for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, som ikke mere - midlertidigt eller varigt - kan klare deres hidtidige arbejde. Indsatsen fordeles mellem arbejdspladsen og Arbejdsmarkedsafdelingen som myndighed. Til formålet er der udviklet et opfølgningsskema - en vandrejournal - som skal sikre den fornødne kommunikation mellem parterne (bilag 3). Der er udarbejdet en vejledning til brugere af opfølgningsskemaet (bilag 2). Hovedprincipperne for samarbejdet: 1 Arbejdspladsen gennemfører personlig samtale med den syge senest efter 4 ugers sygdom. Standardskema, indeholdende arbejdspladsens vurdering af situationen, fremsendes til Arbejdsmarkedscentret. Arbejdsmarkedscentret kvitterer for indberetningen og tilføjer eventuelle bemærkninger. Partnerne er forpligtet til at orientere hinanden, hvis forudsætninger for den syges tilbagevenden ændres. 2 Så længe arbejdspladsen vurderer, at den syge vender tilbage til tidligere arbejde uden problemer, fortsætter opfølgningen. 3 Hvis arbejdspladsen vurderer, at den syge kan vende tilbage til arbejde efter raskmelding, men at det ikke kan ske på hidtidige vilkår, inddrages Arbejdsmarkedscentret, og der gennemføres en rundbordssamtale. 4 Hvis arbejdspladsen vurderer, at den syge ikke kan vende tilbage efter raskmelding, overtager Arbejdsmarkedscentret den fulde opfølgningsopgave, evt. efter afholdelse af rundbordssamtale. 5 I aftalen indgår også et tilbud om, at arbejdspladsen kan kontakte Arbejdsmarkedscentret om bistand til medarbejdere, som har svært ved at klare arbejdet, men endnu ikke er sygemeldt. Til denne opgave benyttes også opfølgningsskemaet (bilag 3). Side 1

2 For at partnerskabsaftalen kan fungere tilfredsstillende, er det vigtigt, at begge parter er enige om, at den ændrede arbejdsform er en fordel for den syge, fordi: arbejdspladsen og Arbejdsmarkedscentrene gennem en tidlig opfølgning yder en fælles indsats for at fastholde den syge på arbejdspladsen: arbejdspladsen allerede efter 4 uger forholder sig til den syges situation og vurderer evt. problemer med at vende tilbage til hidtidigt arbejde, arbejdspladsen holder kontakt med den syge for at kunne gribe ind, hvis forudsætningerne for en tilbagevenden til arbejde ændrer sig, arbejdspladsen gennem en bevidst personalepolitik er bedst til at foretage denne vurdering, det er en rationel og rigtig model, hvor den part, der har de bedste forudsætninger for at løse en opgave, faktisk også løser den, Arbejdsmarkedscentrenes primære rolle skal være at bakke arbejdspladsen op, når der er behov for særlig støtte til at arbejdsfastholde den syge, Arbejdsmarkedscentrene inddrages hurtigt, når behovet opstår, og bakker arbejdspladsen op, den udviklede vandrejournal giver Arbejdsmarkedscentrene som myndighed tilstrækkelig information om et sygeforløb til dels at overlade den løbende opfølgning i ukomplicerede forløb til arbejdspladsen og dels at sikre, at reglerne for opfølgning i sygedagpengesager følges. rundbordssamtaler er det rigtige instrument, når der skal træffes afgørelse om en særlig indsats, det er en rigtig prioritering også at inddrage medarbejdere i aftalen, som endnu ikke er sygemeldt, men som har behov for bistand for at kunne forblive på arbejdspladsen. Partnerskabsaftalen træder i kraft den / For: For Arbejdsmarkedsafdelingen: Vibeke Jensen Arbejdsmarkedschef Side 2

3 Afsnit 1: Opfølgningens start. 4 uger efter første sygedag skal alle arbejdsgivere fremsende en indberetning til kommunen, dels som information og dels for at sikre refusion af udbetalte sygedagpenge. I sammenhæng med denne indberetning gennemfører arbejdspladsen en personlig samtale med den syge medarbejder. Til brug for samtalen er der udviklet et skema, som dels skal fungere som guide for de arbejdsledere, der skal gennemføre samtalen med den syge, og dels som journal, hvor oplysningerne noteres og - med den syges tilladelse - fremsendes til Arbejdsmarkedscentret. Arbejdspladsen indskriver de objektive oplysninger om den syges forhold. Herudover foretager arbejdslederen en vurdering af, om der kan forventes vanskeligheder for den syge i forbindelse med tilbagevending til hidtidigt arbejde. Det er frivilligt for den syge, om den lovpligtige opfølgningssamtale gennemføres på arbejdspladsen. Hvis den syge ønsker det, skal opfølgningssamtalerne flyttes fra arbejdspladsen til det Arbejdsmarkedscenter, den syge hører under. Det er vigtigt for Arbejdsmarkedscentrene som myndighed at kunne følge forløbet på arbejdspladsen. Derfor bør arbejdslederen så vidt muligt indsætte dato for den næste fase i sygeperioden. Det kan f.eks. være sygebehandling / operation, rekreation, opstart på deltid eller tilbageven- den på fuld tid, forhold som naturligt indgår i en sygesamtale. Når arbejdspladsen har gennemført samtalen, fremsendes det udfyldte skema til det Arbejdsmarkedscenter, som den syge hører under. Hvert Arbejdsmarkedscenter har en kontaktperson, som skemaet skal fremsendes til. En fortegnelse kan ses i bilag 4. Hvis arbejdslederen har spørgsmål til Arbejdsmarkedscentrets medarbejder, kan det anføres på skemaet. Når medarbejderen på Arbejdsmarkedscentret modtager skemaet, indskrives straks oplysninger om kontaktperson m.v. Skemaet skal returneres til arbejdspladsen inden 1 uge efter modtagelsen. Hvis der er spørgsmål fra arbejdspladsen, vil det endelige svar kunne fremgå af skemaet, når det returneres, men spørgsmålet kan også have en karakter, så det tager længere tid end 1 uge at besvare. Hvis det er tilfældet, kvitterer Arbejdsmarkedscentret for at have modtaget spørgsmålet og noterer, hvornår svaret kan forventes. Det forventes således, at hele processen, indtil arbejdspladsen modtager skemaet retur, kan være tilendebragt 5-7 uger efter 1. sygedag. Side 3

4 Afsnit 2: Den løbende opfølgning. Efter dagpengelovens regler skal Arbejdsmarkedscentrene minimum gennemføre en personlig samtale senest efter 8 ugers sygdom, og efterfølgende skal sagen vurderes min. hver 8. uge. For sygemeldte, der er omfattet af partnerskabsaftalen, gælder følgende retningslinier: Når det af skemaet fremgår, at den sygemeldte vender tilbage til normalt arbejde efter raskmelding. Arbejdsmarkedscentret som myndighed accepterer arbejdspladsens sygesamtale med den syge som den obligatoriske, lovbestemte samtale. Hvis der er tvivl eller mangler i de oplysninger, arbejdspladsen har anført på skemaet, kontaktes arbejdspladsen. Hvis det viser sig, at en afklaring kræver en nærmere undersøgelse, evt. ved kontakt til den syge, aftales, hvem der forestår afklaringen. Hvis sygemeldingen strækker sig over længere tid, skal sagsforløbet vurderes minimum hver 8. uge. Det kan ske på flere måder: Arbejdspladsen fremsender informationer til Arbejdsmarkedscentret, hvis der sker ændring i forudsætningerne for at kunne vende tilbage til arbejde på normale vilkår.hvis der ikke foreligger aktuelle oplysninger fra arbejdspladsen ved 8 ugers opfølgningerne, kontakter Arbejdsmarkedscentret arbejdspladsen telefonisk for at høre, om sygeperioden forløber som forventet. Den sygemeldte indkaldes til en samtale af arbejdspladsen og / eller Arbejdsmarkedscentret for at få afklaret status og forventninger - og evt. for at iværksætte bistand. Arbejdsmarkedscentrene vil løbende indhente lægeerklæringer til dokumentation for, at de sygemeldte til enhver tid opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Ligeledes vil Arbejdsmarkedscentrene løbende sikre, at sagen vurderes i henhold til Retssikkerhedslovens 7 og Dagpengelovens 24. I flere sammenhænge skal den syge informeres skriftligt med mulighed for anke. Når den syge ikke kan vende tilbage til hidtidigt arbejde, men arbejdspladsen ønsker at arbejdsfastholde den syge - rundbordssamtaler: Hvis det viser sig, at den syge ikke vil kunne bestride hidtidigt arbejde fremover, men at arbejdspladsen ønsker at beholde pågældende i andet arbejde og måske på ændrede vilkår, indkalder arbejdspladsen til en rundbordssamtale. Arbejdspladsen bestemmer selv, hvem der skal deltage derfra. Som minimum bør en repræsentant for ledelsen og en medarbejderrepræsentant (tillidsrepræsentant / sikkerhedsrepræsentant) deltage. Side 4

5 Fra Arbejdsmarkedscentret deltager sagsbehandler. Ved rundbordssamtalen er det forventningen, at arbejdspladsen har vurderet mulighederne for en anden arbejdsplacering, så det hovedsagelig er betingelserne for en sådan ansættelse, der skal drøftes. Arbejdsmarkedscentrets deltager i konferencen skal have faglig og bevillingsmæssig kompetence til at tage stilling til arbejdspladsens forslag. Rundbordssamtalen er beslutningsdygtig. Når den syge ikke kan vende tilbage efter sygeperioden: Når arbejdspladsen vurderer, at der ikke er mulighed for at beskæftige medarbejderen efter raskmelding, skal der fremsendes meddelelse herom til Arbejdsmarkedscentrets sagsbehandler. Af hensyn til sagens videre forløb er det vigtigt, at arbejdspladsen hurtigst muligt meddeler Arbejdsmarkedscentret sin beslutning. Det vil ofte give såvel Arbejdsmarkedscentret som den syge bedre muligheder for at løse vanskelighederne med en tilbagevenden til arbejde, hvis grundlaget for arbejdspladsens beslutning er klar. Derfor kan der ofte være en fordel i, at der afholdes en rundbordssamtale om sagen, hvor begrænsninger og muligheder kan drøftes. En rundbordssamtale afholdes efter aftale af arbejdspladsen eller socialcentret. Når en medarbejder af helbreds- eller andre grunde har svært ved at klare sit normale arbejde - men ikke er sygemeldt: Hvis arbejdspladsen oplever, at en medarbejder ikke mere kan bestride sit arbejde, og at der er behov for bistand for at få løst problemerne, kan arbejdspladsen med medarbejderens skriftlige samtykke fremsende skemaet til socialcentret med baggrundsoplysninger for sagen. Skemaet returneres til arbejdspladsen som ved sygemelding. Arbejdspladsen indkalder til en rundbordssamtale med deltagelse af socialcentret. Rundbordssamtalens formål er at drøfte andre ansættelsesmuligheder inden for arbejdspladsen. Rundbordssamtalen er beslutningsdygtig. Side 5

6 Afsnit 3: Sagens afslutning. Det er et mål i sig selv, at den syge kan vende tilbage til arbejde på arbejdspladsen. Enten i sit tidligere arbejde eller gennem en omplacering, hvor der tages hensyn til arbejdsbegrænsende forhold. Når dette mål ikke kan nås, og det bliver nødvendigt for arbejdspladsen at afskedige en medarbejder, er det vigtigt at være opmærksom på nogle forhold: Det kan være vigtigt for medarbejderen at høre begrundelsen for fyringen og samtidig høre om muligheder uden for arbejdspladsen. Det kunne ske ved at arrangere en rundbordssamtale med det formål, at opfølgningen overdrages i åben form til Arbejdsmarkedscentret. Det er også vigtigt for Arbejdsmarkedscentret at kunne bygge videre på medarbejderens erfaringer og ønsker om fremtidigt arbejde. Det er elementer, der naturligt ville komme frem ved en rundbordssamtale. Tidsfaktoren er vigtig. Der foreligger mange undersøgelser, der bekræfter, at inaktive sygeperioder på blot nogle få måneder er alvorligt invaliderende (arbejdsmæssigt). De fleste ansatte på arbejdspladsen har funktionær- eller tjenestemandsstatus og dermed flere måneders opsigelsesperiode. Det er vigtigt at undgå, at denne opsigelsesperiode på ofte 6 måneder hengår som en inaktiv periode. I nogle sammenhænge vil det være muligt at udnytte opsigelsesperioden som en optræningsperiode inden for et andet fagområde på arbejdspladsen. Side 6

7 Bilag 1 Aftalen mellem arbejdspladsen og Århus Kommune Din arbejdsplads og Århus Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling har indgået en aftale om i fællesskab at tilbyde hjælp til medarbejdere, hvis der er forhold omkring et sygdomsforløb, som gør, at der kan være brug for hjælp eller rådgivning fra de sociale myndigheder. Det er der to grunde til: Den ene er, at din arbejdsplads i sin personalepolitik har vedtaget, at der skal tages bedre hånd om syge medarbejdere. Det kan blandt andet ske ved at afholde systematiske sygefraværssamtaler for tidligst muligt at finde ud af, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe den sygemeldte. Den anden er, at de sociale myndigheder ifølge den sociale lovgivning har pligt til vurdere sygemeldingens betydning for enhver borger, som er sygemeldt fra sit arbejde i mere end otte uger. Den syge har pligt til at deltage i de møder, de sociale myndigheder indkalder til. Det gælder også for personer, som modtager fuld løn under sygdom, og for hvem sygdommen ikke umiddelbart har nogen konsekvenser for deres evne til at klare sig selv. Formålet med disse bestemmelser i lovgivningen er at forebygge, at sygdom fører til tab af ansættelsesforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at denne forebyggelse ofte lykkes bedst, når den syge, parterne på arbejdspladsen og de sociale myndigheder arbejder sammen. Derfor har din arbejdsplads og Århus Kommune besluttet at tilbyde langtidssygemeldte medarbejdere at lave fælles opfølgning på deres sygdomsforløb - i stedet for, at de to systemer arbejder hver for sig og indkalder den syge til møder og samtaler uafhængigt af hinanden. Ved at lave fælles opfølgning vil vi især gerne opnå tre ting: Bedre muligheder for at forebygge, at et sygdomsforløb fører til afskedigelse. Bedre, hurtigere og mere sammenhængende hjælp til dem, der har brug for det. Bedre ressourceudnyttelse, når kommunen kan koncentrere ressourcerne om dem, der har behov for hjælp og forenkle opfølgningsarbejdet, hvor der ikke er behov for særlig indsats. For at sætte et fælles opfølgningsforløb i gang skal lederen og den sygemeldte udfylde vedlagte skema under sygefraværssamtalen og sende det ind til de sociale myndigheder. Det er ifølge den sociale lovgivning frivilligt for den sygemeldte, om man vil være med til denne arbejdsform. Hvis den sygemeldte siger ja tak, skal hun/han underskrive en samtykkeerklæring, som vil blive sendt til kommunen sammen med skemaet fra sygefraværssamtalen. Side 7

8 Udover at give en vurdering af sygdommen og dens betydning for arbejdsforholdet kan den syge og lederen benytte skemaet til at bede kommunen om svar på de spørgsmål, der måtte opstå i samtalen. En sagsbehandler fra den sygemeldtes socialcenter vil inden 1 uge sende skemaet retur med en tilbagemelding om, hvem der fra kommunens side er ansvarlig for det videre forløb, hvorefter der kan træffes praktiske aftaler vedrørende det videre samarbejde. Desuden vil sagsbehandleren - i det omfang, det er muligt - give en indledende vurdering af, hvad kommunen kan hjælpe med. Hvis der er behov for det, vil der blive arrangeret et møde, hvor den sygemeldte, tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten, sygemeldtes nærmeste overordnede samt kommunens sagsbehandler sætter sig sammen og planlægger, hvad der videre skal ske. Der vil ikke finde nogen drøftelser sted uden sygemeldtes vidende og samtykke. Hvis den sygemeldte siger nej tak, vil det ikke indebære ændringer hverken i rettigheder eller forpligtelser i.f.t. den sociale lovgivning. En sagsbehandler fra Århus Kommune vil følge op på sygemeldingen ud fra bestemmelserne i den sociale lovgivning, uden at der sker nogen underretning til arbejdspladsen. Side 8

9 Bilag 2: VEJLEDNING 1. afsnit: Opfølgning på sygefravær. I dette afsnit skrives de personlige data på den sygemeldte. Arbejdets art: Årsag til fravær: Anmeldt og dato: Skriv hvilke funktioner den sygemeldte har. Skriv hvad der hindrer den sygemeldte i at møde på arbejde. Eksempel: Dårlig ryg. Skriv datoen for, hvornår arbejdsskaden er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. 2.afsnit: Overvejelser om fremtiden. I dette afsnit beskrives de overvejelser, afsnittet/afdelingen og den sygemeldte sammen har gjort sig omkring tilbagevenden til nuværende afsnit/afdeling. Tilbagevenden til hidtidig jobfunktion uden hjælpeforanstaltninger: Skriv om den sygemeldte kan vende tilbage til det samme arbejde på normale vilkår og uden brug af midlertidige eller varige tiltag. Begrænsninger i forhold til nuværende arbejdsfunktion - hvilke? Behov for ændringer i nuværende arbejdssituation - hvilke? Tiltag til tilbagevenden til nuværende afsnit/afdeling - hvilke? Skriv om den sygemeldte har helbredsmæssige begrænsninger i forhold til at kunne vende tilbage til det hidtidige arbejde. Eks.: Dårlig ryg, tunge løft bør undgås, ingen nattevagter p.g.a. uregelmæssig døgnrytme eller andet. Skriv midlertidige eller varige nødvendige ændringer, når den sygemeldte vender tilbage efter fravær. Eks.: Ændring af arbejdsopgaver, ændring i indretning af arbejdsplads, omlægning af arbejdstid m.m. Skriv om og i bekræftende fald hvilke tiltag, der er gjort omkring tilbagevenden til nuværende afsnit/afdeling. Side 9

10 Overvejelser om mulighed for omplacering på arbejdspladsen Aftalt med sygemeldte: Anvendes, når den sygemeldte ikke kan vende tilbage til hidtidigt arbejde i afsnittet/afdelingen, men evt. på et andet afsnit/afdeling. Skriv hvad der er aftalt i enighed mellem arbejdspladsen og den sygemeldte. 3.afsnit: Orientering til Arbejdsmarkedscentret. Her skrives eventuelle meddelelser/spørgsmål/ønsker til Arbejdsmarkedscentret. Eks.: Orientering om tiltag i afsnittet/afdelingen, ønske om et møde i afsnittet/afdelingen med en sagsbehandler fra Arbejdsmarkedsafdelingen o.lign.. Skemaet sendes til det af de fire Arbejdsmarkedscentre, som den sygemeldte tilhører. Navn på kontaktperson på afsnittet/afdelingen: Underskrift af lederen på afsnittet/afdelingen Skriv navn og tlf.nr. på den person, afsnittet/afdelingen og den sygemeldte er enige om skal være kontaktperson i forhold til Arbejdsmarkedscentret. Eks.: Tillids-/sikkerhedsrepræsentanten, afdelingslede- ren eller den sygemeldte selv. Skriv navnet på enten afdelingslederen eller institutionens leder. 4.afsnit: Udfyldes af Arbejdsmarkedscentret. I dette afsnit svarer sagsbehandleren fra Arbejdsmarkedscentret på afsnittets/afdelingens henvendelse, giver orientering eller stiller spørgsmål til afsnittet/afdelingen. Opfølgningsmøde aftalt til: Navn på kontaktperson: Skriv hvornår og hvor næste samtale med den sygemeldte og evt. afsnit/afdeling skal finde sted. Skriv navn og tlf.nr. på den sagsbehandler, den sygemeldte eller kontaktpersonen på afsnittet/afdelingen kan henvende sig til. Skemaet skal indsendes til Arbejdsmarkedscentret til orientering, uanset I på afsnittet/afdelingen ikke har brug for et samarbejde med Arbejdsmarkedscentret i denne sag. Skemaet returneres til jeres afsnit/afdeling fra Arbejdsmarkedscentret inden for 1 uge fra modtagelsen. Derefter kan den eventuelle videre planlægning aftales. Side 10

11 OBS - OBS - OBS Husk at tage kopi til alle parter inden skemaet sendes til socialcenter. Se navn og adresse på kontaktpersoner på socialcentrene i bilag 4. Er I i tvivl om, hvilket socialcenter skemaet skal sendes til, kan I få det oplyst ved at ringe til Århus Kommune på tlf og oplyse den sygemeldtes adresse. Side 11

12 Bilag 3: Opfølgning på sygefravær Navn: 1. Sygemeldte Cpr. nr. Privatadresse: Arbejdsplads: Ansat på nuværende arbejdsplads siden: Arbejdets art: Antal timer ugentligt: Arbejdstid: 1. fraværsdag: Årsag til fravær: Tidligere fraværende af samme årsag: Ja Nej Arbejdsskade: Ja Nej Anmeldt: Dato: 2. Overvejelser om fremtiden Tilbagevenden til hidtidig jobfunktion uden hjælpeforanstaltninger: Begrænsninger i forhold til nuværende arbejdsfunktion: Behov for ændringer i nuværende arbejdssituation: Tiltag til tilbagevenden til egen arbejdsplads: Mulighed for omplacering på egen arbejdsplads: Side 12

13 Er der gjort tiltag til anden placering på arbejdspladsen: ja Nej Hvis ja - hvilke tiltag? Hvis nej - hvornår gøres det? Aftalt med sygemeldte: Kontakt til tillidsrepr./faglig organisation: Ja Nej Sendes til Arbejdsmarkedscentret: Dato: Tekst: 3. Orientering til socialcenter Nord Syd Vest Centrum Navn på kontaktperson på arbejdspladsen: Tlf.: Skema udfyldt (dato): Jeg giver mit samtykke til, at dette udfyldte skema fremsendes til Arbejdsmarkedsafdelingen. Underskrift af sygemeldte: Underskrift af lederen på arbejdspladsen 4. Udfyldes af Arbejdsmarkedscentret Orientering fra Arbejdsmarkedscenter: Dato: Tekst: Opfølgningsmøde aftalt til: Dato: Sted: Navn på kontaktperson i socialcenter: Tlf. Side 13

14 Bilag 4: FORTEGNELSE OVER KONTAKTPERSONER I Århus kommune er der 4 Arbejdsmarkedscentre, der er ansvarlige for opfølgningsarbejdet i sygedagpengesager. På hvert center er der udpeget en kontaktperson, som arbejdspladsen skal fremsende nye skemaer til. Kontaktpersonen vil aflevere skemaet til den ansvarlige sagsbehandler, som vil udfylde resten af skemaet og returnere det til arbejdspladsen inden for 1 uge efter modtagelsen. Arbejdsmarkedscenter CENTRUM Valdemarsgade Århus C. Telefon Arbejdsmarkedscenter NORD Vejlby Centervej Risskov Telefon Arbejdsmarkedscenter VEST Silkeborgvej Brabrand Telefon Arbejdsmarkedscenter SYD Skanderborgvej Viby J Telefon Kontaktperson: Henrik Almvig Telefon Telefax Kontaktperson: Niels Møller Telefon Telefax Kontaktperson: Doris Møller Nielsen Telefon Telefax Kontaktperson: Lene Buus Pedersen Telefon Telefax Side 14

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Retningslinier for sygefraværsindsatsen april 2010 1 Indholdsfortegnelse Retningslinier for sygefraværsindsatsen... 3 Indledning... 3 Hvad er

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Redskaber til fastholdelse - partnerskabsaftaler

Redskaber til fastholdelse - partnerskabsaftaler Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Trepartsaftalen nye regler på sygefraværsområdet v/ kontorchef Marianne Sumborg Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag 1 De

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema Punkt 10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere