sikring og støtte ved sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sikring og støtte ved sygdom"

Transkript

1 sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge

2 Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det mener vi, at du kan forvente støtte fra DSA gennem hele dit arbejdsliv. I denne pjece kan du læse om de vigtigste regler i forhold til sygedagpenge, som administreres og udbetales af din kommune. Pjecen er primært målrettet dig, der er lønmodtager og omfattet af Sundhedskartellets overenskomster. Har du brug for vejledning om dine rettigheder om fx løn under sygdom, arbejdspladsfastholdelse eller opsigelse, skal du kontakte din faglige organisation. Socialrådgivningen kan hjælpe dig med telefonisk vejledning ud fra princippet hjælp-til-selvhjælp. Du kan få yderligere information på vores hjemmeside dsa.dk, hvor du også kan maile spørgsmål direkte til socialrådgivningen. På hjemmesiden finder du også Guide til syge, hvor du hurtigt og klart kan få overblik over dine rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, er pjecen også relevant for dig. For oplysninger om beregning og beskæftigelseskrav se dsa.dk. 3

3 hvis du bliver syg Hent gode råd og vejledning på Når du er i arbejde, skal du informere din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det skal ske så hurtigt som muligt og senest to timer efter din normale arbejdstid er begyndt. Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har andre retningslinjer. Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra DSA, skal du senest på din første sygedag orientere jobcentret i kommunen om, at du er syg. Samme dag skal du også orientere DSA, bl.a. for at få sendt en blanket DP200B. Den skal du bruge til at melde dit sygefravær til kommunen senest en uge efter første sygedag. Bliver du syg første dag efter din ansættelse er ophørt, fx efter et vikariat, skal du også benytte blanketten (DP 200B) og melde sygdommen til kommunen. Her er fristen også en uge efter første sygedag. 4 5

4 DIN ret til sygedagpenge For at få ret til sygedagpenge skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig (svarende til mindst fire timers fravær pr. uge). Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet. Derudover skal du enten: Have haft mindst 120 timers arbejde i de seneste 13 uger umiddelbart før sygemeldingen Være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg Inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed Være elev i lønnet praktik eller Være ansat i fleksjob Ved at være medlem i DSA og have ret til dagpenge, kan du sikre dig ret til sygedagpenge. Som timelønsansat i et vikarbureau kan dagpengeretten i DSA være din eneste mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen. Også efter eventuelle sygedagpenge fra vikarbureauet. Som nyuddannet har du en særlig ret til sygedagpenge. Den gælder, hvis du bliver syg i måneden efter din uddannelse er afsluttet. 6 7

5 SYG I LÆNGERE TID Er du sygemeldt fra dit arbejde i mere end 21 kalenderdage, skal din arbejdsgiver melde sygefraværet til din kommune. Det skal ske senest fire uger efter første fraværsdag. Sygefraværssamtale med arbejdsgiver Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en sygefraværssamtale senest fire uger efter første sygedag. Samtalen vil dreje sig om, hvornår du forventer at kunne arbejde igen helt eller delvist og om der er særlige skånehensyn. Samtalen er så vidt muligt personlig. Din arbejdsgiver videregiver bestemte oplysninger til kommunen. Fx om dit sygefravær forventes at vare mere end otte uger. På den måde kan kommunen vurdere, om du har brug for en særlig indsats. Få en fastholdelsesplan Hvis du forventer at være syg i mere end otte uger, kan du ved sygefraværssamtalen eller senere bede om en fastholdelsesplan. Den skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan starte på arbejde igen. Din arbejdsgiver kan afslå at udarbejde planen, hvis vedkommende ikke mener, at der er behov for det. Er der udarbejdet en plan, skal du medbringe den til næste opfølgningsmøde i kommunen. Mulighedserklæring Du og din arbejdsgiver kan lave en mulighedserklæring, mens du er syg. Det sker, når arbejdsgiveren ønsker at få dokumenteret, at du er uarbejdsdygtig. Og desuden ønsker at vide, hvornår du forventes at være rask igen. Eventuelle skånebehov skal også afklares. Du har ikke pligt til at deltage i samtalen, og det har ingen konsekvenser for Din læge skal herefter udfylde en anden din ret til sygedagpenge, om du deltager. del af erklæringen med sine vurde- Det kan dog få konsekvenser for ringer af din uarbejdsdygtighed og din ansættelse. eventuelle skånebehov. Vær opmærk- 8 9 som på, at din arbejdsgiver fortsat kan bede om en almindelig lægeerklæring. Sygefraværssamtale med a-kassen Er du ledig og bliver sygemeldt, skal DSA senest fire uger efter første sygedag holde en sygefraværssamtale med dig. Det sker medmindre, du er rask inden datoen for samtalen. Samtalen er personlig og vil dreje sig om, hvornår du forventer at være rask igen. Den handler også om, hvorvidt du forventer at vende tilbage til dit hidtidige fagområde eller hvilke fagområder, du regner med at kunne arbejde inden for. Du har pligt til at deltage i samtalen, og dine sygedagpenge kan bortfalde, hvis du ikke møder op. Men hvis dit helbred står i vejen for, at du kan deltage, kan samtalen gennemføres telefonisk. DSA sender oplysningerne til din kommune, og de vil indgå i kommunens videre opfølgning og dialog med dig. Husk oplysningsskemaet Kommunen sender et oplysningsskema til dig, når den har fået meddelelse om, at du er syg. Du skal udfylde skemaet og returnere det til kommunen senest otte dage efter, det er afsendt, medmindre du har en anden aftale. Kommunen kan standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusionen til din arbejdsgiver, så længe du ikke har returneret skemaet. For at få sygedagpengene igen, skal du returnere oplysningsskemaet senest fire uger efter, at du har fået meddelelse om, at pengene er standset. Visitation og opfølgning På baggrund af oplysningsskemaet og en personlig samtale med dig, skal kommunen senest efter otte ugers sygdom placere dig i en af følgende kategorier:

6 KATEGORI DIN SITUATION Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Du kan hurtigt vende tilbage til arbejdsmarkedet Du risikerer at få et langvarigt sygeforløb eller din arbejdsevne er nedsat Sygdommen betyder, at du får et længere sygeforløb Opfølgningssamtalerne skal være personlige medmindre: Din helbredssituation er uproblematisk, og du forventer at være rask inden for 14 dage Din sygdom forhindrer, at du kan møde frem personligt Du deltager i en aktivitet eller tilbud, som du har aftalt med kommunen Du er delvist sygemeldt og har delvist genoptaget arbejdet KOMMUNENS HANDLING Kommunens første opfølgning skal ske senest otte uger efter første sygedag. Anden opfølgning skal ske senest tre måneder efter første sygedag. Herefter er der opfølgning hver tredje måned. Kommunens første opfølgning skal ske senest otte uger efter første sygedag og herefter mindst hver fjerde uge. Kommunens første opfølgning skal ske senest otte uger efter første sygedag. Anden opfølgning skal ske senest tre måneder efter første sygedag, og herefter sker opfølgningen hver tredje måned. opfølgnings plan der fokuserer på, at du: Har mulighed for at fastholde dit arbejde Kan vende tilbage til arbejdsmarkedet Har det kortest mulige fravær Kommunen skal senest have lavet opfølgningsplanen ved din anden opfølgningssamtale. fastholdelse mv. Herefter bliver den nødvendige indsats iværksat for, at du kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kommunen skal inddrage dig i opfølgningen og inddrager fx arbejdsplads, læge, a-kasse og/eller din faglige organisation efter behov. Det er vigtigt, at du deltager i kommunens opfølgning, da kommunen ellers kan standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusion til din arbejdsgiver. For at få sygedagpengene igen, skal du deltage i opfølgningen senest fire uger efter, at du har fået besked om, at pengene er standset. Få et beskæftigelsestilbud Mens du er syg, kan kommunen give dig beskæftigelsestilbud som fx vejledning og opkvalificering, kurser, projekter, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Kommunen kan vælge at betale for befordring, hjælpemidler og mentor. ikke forhindre, at du bliver rask. Hvis du mener, at et tilbud ikke er foreneligt med din sygdom, skal kommunen kontakte din læge. Det skal kommunen også, hvis den er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet er foreneligt med sygdommen. Også her er det vigtigt, at du deltager i kommunens tilbud. Kommunen kan ellers standse dine sygedagpenge eller dagpengerefusionen til din arbejdsgiver. For at få sygedagpengene igen, skal du deltage i tilbuddet senest fire uger efter, at du har fået besked om, at pengene er standset. Refusion til arbejdsgiver Hvis du er syg i mere end 21 kalenderdage, kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene. Det er en betingelse, at du har ret til sygedagpenge. Du skal derfor orientere kommunen om ændringer i dine forhold, som kan få betydning for din ret til sygedagpenge. Mister din arbejdsgiver sygedagpengerefusion, kan det i visse situationer få arbejdsretlige konsekvenser for dig. Kommunen foretager en samlet vurdering Beskæftigelsestilbuddet gives efter en Din opfølgningsplan af dit behov for behandling, op- konkret vurdering og skal afpasses din Kommunen udarbejder en træning, revalidering, arbejdsplads- situation og sygdom. Tilbuddet må 10 11

7 HVORDAN BEREGNES SYGEDAGPENGENE NÅR syge- DAGPENGENE STOPPER Fuldtidsansat Når du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpengene selv. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge. Se satsen på dsa.dk Får du arbejdsløshedsdagpenge fra DSA, når du bliver syg, vil du få det samme i sygedagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Deltidsansat Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg. Delvis sygemelding Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær. Det sker, bl.a. hvis du: Bliver ledig på grund af, at du er delvis uarbejdsdygtig og samtidig har ret til sygedagpenge, men ikke til løn Modtager arbejdsløshedsdagpenge og får ret til sygedagpenge fordi, at du er delvis uarbejdsdygtig Som udgangspunkt kan du få udbetalt sygedagpenge, så længe du ikke kan arbejde på grund af din sygdom. En betingelse er dog, at der er udsigt til, at du vender tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Stationær tilstand Hvis kommunen vurderer, at din tilstand er stationær, og du ikke er berettiget til hverken revalidering, fleksjob eller førtidspension, så stopper sygedagpengene. Før kommunen beslutter det, skal du have vurderet din arbejdsevne. Læs mere om arbejdsevnemetoden nedenfor. Er du i arbejde, tælles de 52 uger efter de første 21 sygedage (kalenderdage) - også selvom du får løn, mens du er syg. Er du ledig, når du bliver syg, tæller de 52 uger fra første sygedag. Varighedsbegrænsningen starter altid ved udgangen af den måned, hvor der har været udbetalt sygedagpenge i mere end 52 uger. Arbejdsevne og ressourceprofil Arbejdsevnen er kort fortalt evnen til at opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for, at man helt eller delvist kan forsørge sig selv. Varighedsbegrænsning Sygedagpengene stopper senest, når For at vurdere din arbejdsevne skal der er udbetalt sygedagpenge eller løn kommunen udarbejde en ressourceprofil, under sygdom i mere end 52 uger (inden der beskriver dine ressourcer, ud- for de seneste 18 måneder). Dette viklingsmuligheder og barrierer i forhold kaldes varighedsbegrænsning. Inden til de krav, der er på arbejdsmarkedet. den indtræder, skal kommunen have vurderet din arbejdsevne for at beslutte, Ressourceprofilen skal udarbejdes om sygedagpengene kan forlæn- sammen med dig. Og din egen opfat- ges. telse af forholdene skal udtrykkeligt anføres

8 KAN MINE SYGEDAGPENGE FORLÆNGES? Sygedagpengene kan forlænges udover varighedsbegrænsningen, når én eller flere af følgende betingelser er opfyldt: Forlængelsesmulighed nr. 2 bruges, når der ikke er andre forlængelsesmuligheder, men stadig er behov for at afklare din arbejdsevne. Betingelser Forlængelse Når kommunen anser det for overvejende sandsynligt, at en revalidering (herunder virksomhedspraktik) kan føre til beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked Når det er nødvendigt med virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at bestemme din arbejdsevne. Afklaringen skal ske inden for 39 uger Når du er under eller venter på lægebehandling, som efter en lægelig vurdering skønnes at kunne genskabe din arbejdsdygtighed Når det skal afklares, om du har ret til fleksjob eller førtidspension Ved særlige omstændigheder fx livstruende sygdom Når der er tale om en arbejdsskade, og Arbejdsskadestyrelsen endnu ikke har truffet afgørelse om tab af erhvervsevne Når der er påbegyndt en sag om førtidspension Forlængelse frem til den egent lige revalidering Forlængelse i op til 39 uger Forlængelse i op til 2 x 52 uger efter varighedsbegrænsningen Forlængelse i op til 26 uger Forlængelse uden tidsbegrænsning Forlængelse frem til afgørelse om tab af erhvervsevne Forlængelse frem til afgørelse om førtidspension 14 15

9 RETTIGHEDER, REGLER OG MULIGHEDER Ophold andet sted end bopælen i Danmark Du kan bevare sygedagpengene, mens du midlertidigt opholder dig udenfor dit hjem, men fortsat er i Danmark. Det gælder uanset formålet med opholdet. Det er en forudsætning, at du har aftalt det med din kommune. Og at det ikke hindrer, at du bliver rask eller hindrer kommunens opfølgning, revalideringstilbud mv. Det samme gælder, hvis du flytter til/ eller opholder dig midlertidigt i Schweiz og i EØS-landene (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein). Sygdom under ferie Bliver du syg under ferie, har du ikke ret til sygedagpenge i ferieperioden. Bliver du syg inden ferien, kan du udsætte ferien og fortsat få løn under din sygdom eller sygedagpenge. Er du blevet syg inden din ferie, men ønsker at holde den alligevel, skal du melde dig rask inden ferien. Du kan ikke få sygedagpenge i ferieperioden. Dette kan være aktuelt, hvis du ønsker at holde en planlagt ferie uden for Danmark, EØS-landene og Schweiz. Her skal ferien aftales med din arbejdsgiver og/eller kommune. Er du fortsat syg efter ferien, kan du igen få løn under sygdom med refusion til arbejdsgiver eller sygedagpenge. Det er vigtigt, at du har aftalt din ferie med kommunen, da ferie under sygdom ikke må forhindre din behandling, opfølgning mv. Udbetaling af feriepenge Har du ikke holdt din ferie på grund af sygdom, kan du den 30. september i samme ferieår få udbetalt den del af feriepengene, der svarer til hovedferien. Det vil sige op til tre uger. Det forudsætter, at kommunen attesterer dit feriekort med, at ferien er forhindret på grund af sygdom. Det samme gælder for restferie, hvis feriekortet er attesteret inden 1. maj. Feriepengene udbetales uden modregning i sygedagpengene. Erhvervsmæssig undervisning Er du begyndt på en uddannelse eller skolegang som fx HF eller Merkonom, inden du blev syg, kan du godt deltage i undervisningen, mens du er syg. Begynder du en erhvervsmæssig uddannelse eller skolegang, mens du er syg, kan du deltage i undervisningen i op til seks timer pr. uge. Anden undervisning Du kan deltage i fritidsundervisning, aftenskole og daghøjskole mv., uanset antallet af timer, så længe, at undervisningen kan forenes med sygebehandlingen. Ophold i det øvrige udland Kun i ganske særlige tilfælde, kan du Som delvist sygemeldt, kan du kun få dagpenge mens du opholder dig holde ferie ved at melde dig rask. Er du Deltagelse i undervisning midlertidigt i det øvrige udland. Det er delvist sygemeldt, så du fx arbejder tre Du kan deltage i undervisning, hvis undervisningen muligt, hvis du ikke kan blive behandlet dage og er sygemeldt to dage, kan du ikke forsinker eller hin- i Danmark eller hvis en lægeordine- godt holde ferie på arbejdsdagene. drer, at du bliver rask eller hindrer din ret rekreation ikke er mulig i Danmark. Sygedagpengeudbetalingen eller refusio revalidering. Vær opmærksom på, at nen til arbejdsgiver bliver genoptaget reglerne også gælder i den periode, efter ferien, hvis du fortsat er syg. hvor du modtager løn under sygdom

10 Andre nyttige oplysninger Kronisk sygdom Har du en kronisk eller langvarig sygdom, som skønnes at medføre mindst ti sygedage pr. år, kan kommunen godkende en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, en såkaldt 56-aftale. Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refusion allerede fra første sygedag, når du er syg på grund af den konkrete lidelse. Beløbet svarer til sygedagpeng ene og kan bevilges for to år ad gangen. Formålet med aftalen er, at personer med en kronisk lidelse og øget sygefravær får lettere ved at få eller bevare beskæftigelse. En sådan aftale kan også laves i andre situationer. Fx hvis en behandling eller en undersøgelse på sygehus er blevet besluttet, inden du blev ansat hos din arbejdsgiver. Din retssikkerhed Der er forskellige regler for, hvordan kommunen skal behandle din sag. Retssikkerhedsloven skal bl.a. sikre dine rettigheder og indflydelse i kommunen samt tidlig og helhedsorienteret hjælp. Senest to uger før fx sygedagpengene eller revalideringen ophører, skal kommunen tage stilling til, om du har brug for anden hjælp. Inden kommunen afgør din sag, skal du have mulighed for at læse og udtale dig om de oplysninger, der er grundlag for kommunens afgørelse (partshøring). Du har altid Er du utilfreds? Du kan klage til Beskæftigelsesankenævnet, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelser om sygedagpenge og de tilbud, som indgår i opfølgningsplanen. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse for beslutningen og ret til at få aktindsigt. En 56-aftale kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen fx ved én eller flere faste sygedage om ugen. mulighed for aktindsigt i din sag

11 I DSA får du hurtig og kvalificeret sagsbehandling Klagefristen er på fire uger. Klagen skal sendes til kommunen, der vurderer sagen igen. Vælger kommunen at fastholde afgørelsen, sender den klagen videre til Beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er endelig. Ankestyrelsen kan dog vælge at behandle en sag, når styrelsen skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning. DSAs tillægsforsikring Har du tegnet en DSA tillægsforsikring i Bauta, kan du også være dækket af forsikringen, når du modtager sygedagpenge. Læs mere om tillægsforsikringen dsa.dk Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder. Som hovedregel kan bidragsbetalingen gives i en samlet periode på to år. Supplerende bidragsbetaling Nedsætter du din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge PKA om supplerende bidragsbetaling. Herved fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet samlet gives i maksimalt tre år. Bistandsfondsydelse Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hjælpen kan bevilges, hvis dit indtægtstab i forbindelse med sygdomsperioden giver økonomiske problemer. Hjælpemuligheder i pensionskassen, PKA Hvis du bliver syg og mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere penge til din pensionsordning. I den situation kan du søge PKA om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. fonden, beror på et skøn over din øko- Hvor meget, der kan ydes fra bistands- Dermed bevarer du alle dine rettigheder i PKA. muligheder. nomiske situation samt øvrige hjælpe

12 Bemærk! Hvilende medlemmer samt medlemmer i en opsparingsordning kan ikke få ovennævnte midlertidige ydelser. Sum ved kritisk sygdom Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en sum, der svarer til 25 pct. af din sum ved død. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdomme på Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved kritisk sygdom to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser. Sum ved kritisk sygdom kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af PKA. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf. nr eller på hvor du også kan få ansøgningsskemaer med mere. 22

13 udgivelse marts 2010 DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE SANKT ANNÆ PLADS 30 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

6.6 Opfølgning på sygdom

6.6 Opfølgning på sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.6 Opfølgning på sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opfølgning på sygdom - har følgende indhold: 1.

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere