GAU-Sund jord Sunde planter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAU-Sund jord Sunde planter."

Transkript

1 GAU-Sund jord Sunde planter. Projektets formål Formålet med projektet er at vise producenter af grønsager på friland, hvordan de kan anvende efterafgrøder og grøngødning til forbedring af jordfrugtbarhed uden at gå på kompromis med sædskiftet. Dette opnås ved at demonstrere og formidle den nyeste viden til producenterne om brug af og fordele ved målrettet anvendelse af grøngødning, efterafgrøder og sædskifte. Baggrund/faglig begrundelse for projektet Intensiv produktion af grønsager på friland er meget hård ved jordens frugtbarhed. Jorden bearbejdes mange gange og intensivt, der er meget trafik henover jorden - ofte uagtet vejrliget -, og grønsager efterlader langt fra tilstrækkeligt med organisk materiale i jorden til at opretholde jordens organiske stofpulje. Netop organisk stof spiller en stor rolle i jordens frugtbarhed, idet en jord med lav organisk stofindhold har en ringe jordstruktur, et ringe luftskifte og en reduceret vand- og næringsstofholdig evne. Jorden er udsat for at slemme til, og jordens dyrkningsværdi forringes. Modsat har en jord med stort indhold af organisk stof en god struktur med en øget evne til at holde på vand, og den yder en god forfrugt. Det er vanskeligt med den nuværende teknik at ændre på praksis med trafik i marken og jordbearbejdning. Men det er muligt at styrke og øge den del, der omfatter input af organisk stof til jorden. En væsentlig kilde til forbedring af jordstruktur og input af organisk stof er grøngødning og efterafgrøder. Fokus hvad angår efterafgrøder har været på landbrugsafgrøder, hvor høst og etablering ligger indenfor rimelig faste rammer. Anvendelse af efterafgrøder i grønsagsproduktion - med en stor variation af afgrøder, etablerings- og høsttidspunkter, samt dyrkningssystemer - er desværre dårligt belyst. I grønsagssædskiftet er det nødvendigt at arbejde med dyrkningssystemer og arter, der tager højde for disse elementer. Sædskiftemæssigt kan disse efterafgrøder eller blandinger af disse give sygdomsmæssige udfordringer f.eks. korsblomstrede efterafgrøder i et kålsædskifte. I projektet ønsker vi at give producenter af frilandsgrønsager nogle redskaber til at forbedre indsatsen for en god jordfrugtbarhed ved at have fokus på sædskifte og grøngødning/efterafgrøder. I Danmark er brug af efterafgrøder hovedsageligt knyttet til lovmæssige krav, og omhandler kun få arter, der ofte sås i renbestand eller i blanding med én partner. De arter, der hyppigst anvendes, indebærer desuden ofte sædskiftemæssige problemer. Det danske klima med en kort vækstsæson begrænser mulighederne for, hvornår disse arter kan etableres og hvordan de kan udvikle sig. I andre egne af Europa er der stor tradition for brug af efterafgrøder især i blandinger og en meget stor palet af arter af efterafgrøder og grøngødning, som vi ønsker at udbrede til grønsagsproducenterne. Projektets indhold Projektet gennemføres over 3 år fra Projektet arbejder indenfor 2 tværgående områder: Efterafgrøder/grøngødning og grønsagssædskifte. Der er en del materiale tilgængeligt om efterafgrøder i landbrugssædskifter. Vores projekt sætter fokus på muligheder i grønsagssædskifte. Projektet skal indsamle og formidle relevant viden på området, samt etablere demonstrationsparceller hos udvalgte producenter i forskellige afgrøder og jordtyper. I 2017 har vi udført følgende: 1. Udarbejdet et katalog af udvalgte plantearter egnet til grøngødning eller efterafgrøder, og som er relevante for frilandsgartnere. Kataloget indeholder oplysninger om arternes egenskaber og rolle for jordfrugtbarhed, dyrkningsmæssige elementer såsom blandinger, sædskiftesygdomme, m.m. (bilag 1.).

2 Kataloget understøttes af et excel baseret program, som kan hjælpe producenter af grønsager med at vælge og sammensætte den rigtige blanding på deres bedrift i henhold til efterafgrødernes formål, samt sædskifte, etableringstidspunkt af både efterafgrøde og efterfølgende kultur, jordtype, forfrugt, mv. 2. Der er etableret demonstrationsparceller med blandinger af efterafgrøder og grøngødning hos 3 grønsagsproducenter med sædskifter med kål, knoldselleri, løg, jordbær, rødbeder, squash og græskar - to konventionelle producenter, samt én økologisk producent. 3. For sædskiftet og anvendelse af efterafgrøderne er effekten på udvikling af organisk stof af indsatsen vha. NDICEA hos økologen. Ved anvendelse af dette program er det muligt at beskrive udviklingen af organiske stof i jorden ved et givet sædskifte og organisk stof input. 4. Formidlet fordele og ulemper i dyrkningssystemer med fokus på grøngødning og efterafgrøder til forbedring af jordfrugtbarhed. Udbyttet af projektet/målopfyldelse af projektet Efterafgrøder er i praksis i dag i høj grad knyttet til lovgivning om N-tab, og ses i den forbindelse ofte til belastning frem for et værktøj til forbedring af jordfrugtbarheden. Efterafgrøder kan tilføre jorden organisk stof, holde jorden bevokset og jordens mikroliv ernæret, forbedre jordens struktur og beskytte jordens overflade for kraftig nedbør og færdsel. Efterafgrøder samler desuden udover kvælstof andre letopløselige næringsstoffer som svovl, bor og kalium, der ved bar jord har risiko for at blive vasket ud. På bedrifter med produktion af grønsagsafgrøder skal man dog tænke sig godt om inden der vælges, hvilke efterafgrøder der skal anvendes som pligtige, MFO-, husdyr- eller frivillige efterafgrøder. Man kan ved det forkerte valg ødelægge sit grønsagssædskifte, opformere skadevoldere, samt skabe udfordringer med ukrudt eller forringe den efterfølgende kulturs vækstbetingelser. Der er kun få afgrøder godkendt til de pligtige mål, og flere af dem kan have uheldige konsekvenser for grønsagsskiftet. For en god ordens skyld skal nævnes, at økologer er fritaget for krav om MFO- samt husdyrefterafgrøder. For at efterafgrøder i lovmæssig forstand skal være effektiv, skal der være et pænt overskud af N i jorden efter høst. Mange bedrifter oplever dog, at de udsåede efterafgrøder ikke bliver til noget på grund af afgrøden havde spist op. I en sådan situation med manglende tilvækst og fotosyntese er efterafgrøden hverken effektiv til at reducere udvaskning, eller til opbygning af organisk stof i jorden ved senere nedmuldning. De mest anvendte efterafgrøder er i familie eller meget nært beslægtede med vores afgrøder især ved de pligtige efterafgrøder med krav om kun én art i det udsåede. Arealer med efterafgrøder ligner derfor vores marker med hovedkulturer som er etablerede som monokulturer, som gør at biodiversiteten i sædskiftet er meget begrænset. Et flersidigt sædskifte fremmer mikro- og makrolivet i jorden, nytteinsekter eller vores markvildts livsbetingelser. Der er klare dyrkningstekniske og -biologiske fordele ved at etablere godkendte efterafgrøder i blandinger med 2-4 arter, der passer til bedriftens sædskifte og stadig lever op til lovkrav. Blandinger øger blandt andet biomasseproduktion og ukrudtskonkurrence, og etableringssikkerheden bliver større. Er der plads i sædskiftet, anbefales at arbejde med de supplerende frivillige efterafgrøder, som ikke tæller med i efterafgrødekravene, men giver en frihed i forhold til vælg af art og etableringstidspunkt. Det er vanskeligt at opretholde et organisk stofniveau ved et intensivt grønsagssædskifte. Elementer, der forbedrer balancen er blandt andet brug af efterafgrøder og grøngødning. Når der hvert år forsvinder 2-3 tons organisk stof fra jorden på grund af opdyrkning og jordens naturlige ånding, skal der også tilføres mindst 2-3 tons stabilt organisk stof hvert år bare for at opretholde niveauet. Et mål herfor kan være beregning af Effektiv Organisk Stof (EOS) til jorden. EOS er et simpelt mål for den mængde organisk stof af planter eller andre organiske kilder, der stadig kan findes i jorden ét år efter det er nedmuldet. En vellykket efterafgrøde med en stort input af biomasse kan bidrage betydeligt til jordens organiske stofopbygning. F.eks. vil gul sennep bidrage med ca. 850 kg effektive organisk stof. til jordens organiske stofpulje. I afgrøder med kort kulturtid uden genplantning efterlades ofte kvælstof og andre næringsstoffer, som vil

3 komme efterafgrøder til gode. Desuden vil input af EOS være meget lavt. Man vil derfor kunne have fordel af at etablere efterafgrøder både før og efter en grønsags kultur. Man vil således i den periode, hvor arealet ikke har en salgsafgrøde kunne opbygge jordens organiske stofpulje, og holde jordens mikro- og makro liv i gang. Der skal dog være en konkret vurdering af behovet for rodukrudtsbekæmpelse på økologiske bedrifter, da disse sjældent undertrykkes af en efterafgrøde i sig selv. Et andet vigtigt parameter er jordtypen (bilag 2). Mycorrhiza har mange gavnlige virkninger. Det er svampe, der lever i symbiose med mange plantearter, og udveksler vand og næringssalte mod at planten afgiver kulhydrater. Når symbiosen er etableret vil svampen udvide plantens rodsystem mange gange, og da svampen er meget mere effektiv i at hente næringsstoffer end planter, hjælper den planten med forsyning af næringsstoffer, og har især betydning for den vanskelig tilgængelige fosfor. Det forlængede rodsystem giver også adgang til et større jordvolumen og dermed større vandmængde. Det hjælper planten til en hurtigere og sikker etablering. Desuden udskiller Mycorrhiza glomalin fra cellevæggene, der virker som lim og kan binde jordpartikler og afgrøderester sammen. Det gør jorden stærk og stabil, så bæreevnen styrkes og jorden afdræner bedre. Nogle plantefamilier er meget afhængige af Mycorrhiza b.la. Allium, skærmplanter, kartofler og en stor del af ærteblomst familien, typisk planter med et relativt lille rodsystem. De mest almindelige kornarter vi dyrker har også mycorrhiza, men klarer sig uden, hvis der er nok P til rådighed. Plantearter fra korsblomst- og salturt familien har ikke symbiose med mycorrhiza. Svampen kan ikke overleve uden vært, og derfor vil den ikke være at finde i jorden efter dyrkning med planter fra disse familier. Dette skal man være særligt opmærksom på ved de arter, der er afhængige. Derfor må planter fra korsblomst familien i ren bestand (raps, gul sennep, olieræddike mv) ikke etableres forud for rodsvage kulturer f.eks. løg, ært, porrer eller majs. Endvidere indeholder korsblomstrede planter glycosinolat, som kan omdannes til isothiocyanat ved nedmuldning, og som virker giftigt på jordboende svampe og organismer. Spire- og vækst hæmning i den efterfølgende kultur ses ofte. Løg, porrer, ært og majs er kulturer som er meget afhængige af symbiose med mykorrhiza svampen - især i det tidlige forår, hvor jorden er kold og P er meget svært tilgængeligt i jorden. Efter korsblomstrede (efter)afgrøder kan man se en væksthæmning efter etablering af sætteløg langt ind i sæsonen, inden Mykorrhiza bestanden er blevet genetableret. Derimod kan man med fordel etablere korsblomstrede efterafgrøde efter f.eks. sætteløg og måske de tidligste såløg, hvis der ikke indgår raps eller kål i det øvrige sædskifte. Men også i dette tilfælde vil det være en fordel at kombinerer med andre arter med henblik på at få rødder ud i hele muldlaget. I og med gul sennep og olieræddike er de hyppigst anvendte efterafgrøder på listen skabes der store udfordringer for grønsagsproducenterne især producenter af kål. I Tyskland har man observeret kålbrok i efterafgrøderne - endda i mindre grad i kålbrok-resistente sorter. I et sædskifte med korsblomstrede kulturer kan der anvendes lovmæssige blandinger med rug, byg, rajgræs og honningurt, der ikke er i familie med de mest kendte grønsagskulturer. Der kan også udsås rajgræs med en kløvertype som udlæg i vårsæd. Endvidere kan cikorie med 1-2 meter dybe rødder også etableres som udlæg i vårsæd forud for en grønsags kultur, der ikke er skærmplante. Frivillige efterafgrøder I dette projekt er der afprøvet andre plantearter i blandinger på lettere- samt lidt sværere jordtype. Der er valgt bedrifter, som etablerer deres efterafgrøder med meget forskelligt sågrej for at undersøge om det er muligt at etablere arter med både store og små frø i samme blanding. Data for forsøgsværter: Forsøgsvært Jordtype Forfrugt Sædskifte generelt Gyldensteen Gods (konv.) JB4 Vinterhvede Korn, Frøgræs, græskar, korsblomst, løg Jordbearbejdning inden etablering ingen Såmaskine Horsch Focus

4 Hunsballe Grønt (konv.) Skiftekær (økol.) JB6 Stikløg Rødbeder, korsblomst, jordbær, korn, knoldselleri, løg, squash JB6 Kartofler Løg, græskar, kål, kartofler, rødbeder, knoldselleri Stubharvet Stubharvet, fræset Radsåmaskine Radsåmaskine Efterafgrøder på Gyldensteen og hos Hunsballe Grønt På de konventionelle bedrifter blev samme blandinger sået ud i samme udsædsmængder. Såtidspunktet var omkring den 25/8. Såning 7-14 dage før ville have været optimalt men vejret og jorden var ikke til det. Blandinger der er udsået på Gyldensteen Gods og Hunsballe Grønt. Landsberger blanding Humus blanding TG 1 terra gold Vintervikke, blodkløver, italiensk Foderært, alexandrinerkløver, rajgræs seradella, honningurt, boghvede, sommervikke Hjemme blandet Foderært, Gul lupin, honningurt, sorthavre, Hestebønne Blandingerne er valgt med henblik på at lave biomasse for at forbedre jordstrukturen. Dette er en udfordring på begge bedrifter. Den ene bedrift har fjernet halmen i mange år og der bliver ikke tilført organisk materiale. Jorden er ikke i optimal kondition og regnorme skal der ledes efter. Man er på bedriften begyndt at arbejde en del med reduceret jordbehandling i landbrugsafgrøderne. For at det skal lykkes ordentligt er det vigtigt at mikro- og makroliv samt luftskiftet er i orden. Den anden bedrift har et ensidigt sædskifte med grønsager. Der er meget trafik på arealerne, endvidere bearbejdes jorden intensivt. Jorden er flere steder på bedriften død og vinduet for at tilberede et optimalt såbed/plante bed er meget lille. Ved voldsomme regnbyger slemmer jorden sammen, og jordens evne til at holde på vand er lille. Alle faktorer peger imod at mængden af organisk stof er lille. På begge bedrifter er afgrøderne kommet godt fra start og konkurrenceevnen om lys i rækken er stor, så der dækkes godt for ukrudtet. Dog er efterafgrøderne mere lysåbne på Gyldensteen Gods grundet række afstanden når der sås med Horsch Focus. Tilvæksten har ikke været så stor som ønsket grundet vejret. Lysindstrålingen har været lille, temperaturer lave også har vi haft det vådeste efterår i 27 år. Rodvæksten har dog været tilfredsstillende ved hver prøve gravning. På begge lokaliteter har bælgplanterne udviklet kvælstof fikserende rodknolde. På en godt etableret efterafgrøde med bælgplanter vil man kunne opnå kg/ha N til den efterfølgende kultur. I disse tilfælde skal der nok ikke forventes maksimal kg/ha N. Muligvis burde udsædsmængden være hævet grundet den sene etablering og vanskelige såforhold, og - på Gyldensteen Gods -, idet den store rækkeafstand kan bære en tættere plantebestand i rækken. Parcellerne på Gyldensteen og Hunsballe Grønt er ikke endeligt vurderet i Parcellen med Landsberger blanding på Gyldensteen er desværre blevet græsset kraftigt ned af dådyr, og topskuddene i hestebønne i hjemme blandingen er systematisk blevet nippet af, mens humusblandingen ikke er blevet rørt. Efterafgrøder hos Skiftekær Da der ikke er krav om MFO- eller målrettede efterafgrøder hos økologer, er der større frihed til at vælge arter til efterafgrødeblandinger, der også indeholder bælgplanter. Husk dog på, at økologer ikke er undtaget fra kravet om pligtige efterafgrøder.

5 Etablering af efterafgrøder/grøngødning vejes meget højt især for økologen, hvor en jævn plantefordeling og optimale hurtige vækstbetingelser fremmer konkurrencen mod ukrudt og sikrer en stor biomasse. Der er flere etableringsmåder, herunder såning med såmaskine på striglen, med påmonteret såkasse på såmaskinen, med centrifugalspreder, eller såtud påmonteret harvetænder. Fælles for disse metoder er at frøene drysser på en løs bund, og er derfor mere udsat for udtørring, eller forsinket og uensartet fremspiring. Erfaring er, at der opnås størst etableringssikkerhed og større plantedækning ved såning af efterafgrøder med en almindelig såmaskine med slæbeskær og med almindelig rækkeafstand især under mere vanskelige forhold. Udgifter til frø især for økologer kan være høje vel over kr.pr.ha., især hvis der indgår dyre frøtyper eller udsædsmængderne er høje. Og da en jævn, veletableret og veludviklet efterafgrøde desuden bidrager til en øget forfrugtsvirkning, organisk stofinput og ukrudtskonkurrenceeffekt, bør efterafgrøder betragtes som en vigtig del af sædskiftet, og etablering af efterafgrøder på lige fod med indsats for hovedkulturer. På Skiftekær er efterafgrøderne sået med en almindelig radsåmaskine, der giver en sikker etablering i ensartet dybde. Der er etableret 14 forskellige blandinger den 24.august, heraf 6 færdigblandede udbudte blandinger, samt 8 hjemmeblandinger, målrettet til bestemte sædskifter og vilkår. Til sammensætning af hjemmeblandingerne er der taget højde for: sædskifte med hhv. kål, skærmplanter, kartofler, løg, tidspunkt for etablering af efterafgrøde i udlægsår tidspunkt for anvendelse af marken året efter etablering om formålet er organisk stof opbygning, kvælstofproduktion, kvælstofretentionsvirkning, eller jordstrukturdannende ønske om vinterfasthed Der er udsået fuld og generel høj udsædsmængde i parcellerne, hvilket svarer til mellem 20 og 80 kg.pr.ha. afhængig af blanding, og højest i blandinger med store frø. Et eksempel på en hjemmeblanding med kvælstofproduktion til formål, der kan etableres i anden halvdel af august, til et kålsædskifte på en JB5-6, og skal anvendes i anden halvdel af april er: 15 kg. fodervikke, 3 kg. honningurt, 3,75 kg. blodkløver og 37,5 kg hestebønne alt sammen pr.ha. Såning af denne blanding kan give nogle praktiske udfordringer på grund af stor forskel i frøstørrelsen, og sås i 2-3 cm.dybde. Denne blanding koster ca kr.pr.ha og indeholder økologiske frø. Hestebønne har i de parceller, de indgår, udviklet sig kraftigt i og har sammen med honningurt og korsblomstrede efterafgrøder, m.m. næsten totalt kunne udkonkurrere kortstråle en vanskelig og særdeles aggressiv ukrudtsart på stedet. Andelen af hestebønne i de udlagte hjemmeblandinger vil dog generelt kunne reduceres, idet andelen var meget høj, og den også udkonkurrerede andre bælgplanter, f.eks. de langsomvoksende overvintrende. Der er registreret mellem 24 og 46 tons overjordisk biomasse (frisk vægt) i parcellerne (målt på Skiftekær den 16.november) mindst i parcellen med udelukkende overvintrende arter -, hvilket tydeligt viser det store potentiale for efterafgrøder. Til foråret vil den overvintrende efterafgrødeblanding opnå samme eller endda højere biomasse, inden den nedmuldes. Det bør forventes at en sådan biomasse vil kunne bidrage til jorden med >1 tons EOS pr.ha. Der har været stor forskel i udvikling mellem de 3 bedrifter, på trods af, at de er sået samme tidspunkt. Der har tydeligvis været en større grokraft og forfrugtsværdi på Skiftekær, der har gjort at planterne generelt opnåede en væsentlig bedre etablering og højere biomasseproduktion end i de konventionelle parceller. Parcellerne på Skiftekær har da været dyrket økologisk i 20 år, og har været dyrket pløjefri de sidste 4 år.

6 T.v. hjemme blanding på Gyldensteen (JB 4) den 20.November. Midt Terragold Humus blanding hos Hunsballe Grønt (JB6) den 26.oktober. T.h. udvintrende blanding af bla.hestebønne og honningurt på Skiftekær (JB6), der allerede den 10.oktober var 60 cm høj. Parcellerne følges i 2018 med henblik på, hvordan jorden falder for redskaberne inden ny kultur etableres, ukrudtsudvikling i den efterfølgende kultur, sygdomstryk og udbytter. Sideløbende startes nye parceller op med efterafgrøder der afprøves i blandinger i forhold til pligtige, MFO og frivillige efterafgrøder. Vi er af den overbevisning at projektet kan give grønsagsproducenterne redskaber og indsigt i at sikre en større jordfrugtbarhed ved målrettet brug af grøngødning og efterafgrøder. Grønsagsproducenterne vil have gavn af en øget jordfrugtbarhed og dermed en mere stabil jord, der fører til et bedre dyrkningsgrundlag. Især de økologiske producenter har behov for indsatsen, idet de ingen muligheder har for at kompensere for en dårlig jord via plantebeskyttelse eller målrettet gødskning. Planer vedr. offentliggørelse Kataloget over arter som kan bruges til efterafgrøder vil være tilgængeligt på GartneriRådgivningens hjemmeside. Desuden formidles resultater, indhentet information og dokumentation gennem Gartnertidende og nyhedsbreve. Der er allerede nu forberedt et indlæg om dette projekts indhold til løgavlernes årsmøde sidst i januar Der er ved at blive udarbejdet et excel-baseret program til sammensætning af blandinger ud fra kataloget. Arbejdet med det fortsætter og vil blive offentliggjort i 2018.

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Efterafgrøder eller chikaneafgrøder?

Efterafgrøder eller chikaneafgrøder? Efterafgrøder eller chikaneafgrøder? I dag ses efterafgrøder oftest som en chikane frem for et værktøj, der kan forbedre jordfrugtbarheden markant, hvis de køres ind i produktionsplanlægningen. På bedrifter

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Efterafgrøder i praksis

Efterafgrøder i praksis Efterafgrøder i praksis Sådan anvender du efterafgrøder på lerjord Chefrådgiver Erik Sandal LMO Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof?

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Indlæg ved Planteavls-efterårskonferencen 21 2 oktober 21 Lektor Lars Stoumann Jensen Laboratoriet for

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

1. OLIERÆDDIKE. FOTO: GHITA C. NIELSEN

1. OLIERÆDDIKE. FOTO: GHITA C. NIELSEN DYRKNINGSVEJLEDNING EFTERAFGRØDER Marts 2018 Indhold Indledning Lovgivning Hvor og hvornår Arter af efterafgrøder Jordtype og vinternedbør Sædskifte Såtidspunkt og etablering Blandinger af efterafgrødearter

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 4. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 27. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning

Læs mere

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Pløjefrit siden 2000 Direkte såning siden 2011 Rådgiver i pløjefri dyrkning hos Agrovi

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan styres kvælstofressourcen

Sådan styres kvælstofressourcen Sådan styres kvælstofressourcen - modellering af økologisk sædskifte med EUrotate modellen Kristian Thorup-Kristensen Depatment of Horticulture Faculty of Agricultural Sciences University of Aarhus Plante

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen 2017 Sagro Plantedag Billund Efterafgrøder som tema i markplanen Efterafgrøder bidrager til jordens frugtbarhed Typer af efterafgrøder Merudbyttekurven fra

Læs mere

EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019

EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019 EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019 Forord Lovgivningen indenfor efterafgrøder er gennem de senere år løbende blevet udbygget. På de følgende sider gives en kort beskrivelse af reglerne på området samt konkrete

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

GØR DIN MARK KLIMAROBUST MM AF HENNING HERVIK

GØR DIN MARK KLIMAROBUST MM AF HENNING HERVIK GØR DIN MARK KLIMAROBUST MM AF HENNING HERVIK Problemstillinger Udfordringer For megen nedbør kan vi ikke gøre meget ved Jordpakning ændre adfærd Næringsstofbalance mere kulstof og grøngødning Mange overkørsler

Læs mere

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Hvad ved vi, og hvad arbejder vi med Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN Agrovi 27. november 2017 01/12/2017 2 Emner Rødder, efterafgrøder og kvælstof Sædskifte

Læs mere

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl?

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Professor Jørgen E. Olesen Hvad er er frugtbar jord? Højt indhold af organisk

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO

Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO Vigtigste budskab Det er forholdene i jorden, og det du gør

Læs mere

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger af komponenter i efterafgrødeblandinger Alexandrinerkløver Boghvede Fodervikke Foderært Gul sennep Honningurt Lupin Olieræddike Radise - DeepTill Sandhavre NB. Plantearternes beskrivelser er set ud fra

Læs mere

LÆRER-VEJLEDNING. Så-vejledning i skolehaven

LÆRER-VEJLEDNING. Så-vejledning i skolehaven Så-vejledning i skolehaven Haver til Mavers vejledning til såning i skolehaven Haver til Mavers så-vejledning er skrevet til eleverne og består af enkeltstående instruktionsark for en række udvalgte afgrøder,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Faglig flaskehals - gødskning. Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012 V. Richard de Visser, Gartnerirådgivningen

Faglig flaskehals - gødskning. Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012 V. Richard de Visser, Gartnerirådgivningen Faglig flaskehals - gødskning Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012 V. Richard de Visser, Gartnerirådgivningen Faglig flaskehals - gødskning Hvor meget N efterlader broccoli? Hvilke efterafgrøder

Læs mere

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad Hermed fremsendes svar på bestillingen

Læs mere

Fra plov til Conversation Agriculture

Fra plov til Conversation Agriculture HVAD ER CONSERVATION AGRICULTURE Fra plov til Conversation Agriculture Internationalt anerkendt Dyrkningssystem der anbefales af FAO til anvendelse i hele verdenen. Formål med CA er at producere på en

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af visnesyge i jordbærproduktionen.

Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af visnesyge i jordbærproduktionen. Afrapportering vedr. GAU-projekt gennemført i 2008 Titel Jordbær bekæmpelse af visnesyge med biofumigation i jordbær Formål Formålet har været at vise effekten af biofumigation som et miljøvenligt alternativ

Læs mere

Efterafgrøder. Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg

Efterafgrøder. Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg Efterafgrøder Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg Efterafgrøder Typer af efterafgrøder Bent Jensen Muligheder med efterafgrøder Flemming Floor Efterafgrøder som jordforbedring Fin Trosborg 2 Emner:

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen.

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Frø blandinger som efterafgrøder der kan anvendes som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for. fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver

Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for. fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver Græsrodsforskningsprojekt 2001-2002 Billeslund A/S, Gram PERSERKLØVERPROJEKT Udvikling af økologisk

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr.

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr. Fosfor (P) Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning mindsker P-tilførslen til jorden. Der opstår dog ikke P-mangel

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning 21. januar 16 Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning Michael Nørremark, Ph.d., Adjunkt, Aarhus Universitet Science and Technology Institut for ingeniørvidenskab præsen TATION Faste kørespor,

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager

Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager 1. Baggrund Økologiske gartneriafgrøder er højværdi afgrøder, hvor dyrkningssikkerheden og produktets kvalitet i høj grad

Læs mere

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe Landbruget: Beliggende imellem Sorø og Ringsted på Sjælland 250 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Farvel til ploven i 2001 Indført fast sædskifte Jordstruktur

Læs mere

Vurdering af jordens frugtbarhed. Jacob Nielsen

Vurdering af jordens frugtbarhed. Jacob Nielsen Vurdering af jordens frugtbarhed Jacob Nielsen Projekt: Sund jord nu og om 20 år 4 pilot ejendomme Pløjet system: JB 6-7 Reduceret system (pløjefri 6 år) JB 6-7 Direkte såning (pløjefri næsten 20 år) JB

Læs mere

Studietur til Frankrig 4-7 november 2017

Studietur til Frankrig 4-7 november 2017 Studietur til Frankrig 4-7 november 2017 Denne rapport beskriver min studietur til Frankrig fra 4-7. novmeber 2017. Turen var arrangeret af FRDK (Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark). I

Læs mere

Rodvækst og hvad betyder den for det vi høster?

Rodvækst og hvad betyder den for det vi høster? Jordbærkonference 1. november 2017 1 Rodvækst og hvad betyder den for det vi høster? Dorte Bodin Dresbøll, Plante- og miljøvidenskab, Københavns Universitet Jordbærkonference 1. november 2017 2 Indhold

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Side 1 af 12 Så kom vi lidt i gang med den høst! Så kom mejetærskerne i gang til

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder?

Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder? Landbrugsafdelingen i ØL Kom godt fra start som ny økolog Hvordan sikrer du næringsstofforsyningen på ejendommen? Hvordan får du fuldt udbytte af efterafgrøder? Annette V. Vestergaard, Økologisk Landsforening:

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder Billigt og godt Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Ital Rajgræs udlagt i vårbyg Vælg det enkle hvor det kan lade sig gøre:

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Gennemgang af: Regler MFO / Pligtige Kort gennemgang Reduktion - Krav til efterafgrøder Vær obs på hvilke forhold kan være afgørende? Etablering Resultater

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af rodgallenematoder og rodsårsnematoder i økologiske gulerødder

Vejledning til bekæmpelse af rodgallenematoder og rodsårsnematoder i økologiske gulerødder Vejledning til bekæmpelse af rodgallenematoder og rodsårsnematoder i økologiske gulerødder Nematoder er af stor betydning for økosystemet i jorden. Nematoder skal således være der, og vi hverken ønsker

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere