Håndtering af. kønskrænkende adfærd. Forsvarskommandoen. - For chefer og ledere. Forsvarskommandoen Postboks Vedbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af. kønskrænkende adfærd. Forsvarskommandoen. - For chefer og ledere. Forsvarskommandoen Postboks 202 2950 Vedbæk"

Transkript

1 Forsvarskommandoen Udgivet af Forsvarskommandoen 2004 Forsvarskommandoen Postboks Vedbæk Telefon Håndtering af kønskrænkende adfærd - For chefer og ledere

2 Udgiver: Forsvarskommandoen Maj 2004 Layout: Tanja Weikop Trykkeri: Udarbejdelse af tekst: Trykkeri Vedbæk Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & FKOPUB PS Organisation

3 Formål Hvad er kønskrænkende adfærd? Formålet med en vejledning Formålet med denne vejledning er at gøre opmærksom på, hvordan chefer og ledere kan bidrage til at forebygge og stoppe kønskrænkende adfærd. Vejledningen fokuserer specifikt på kønskrænkende adfærd, men anbefalingerne i vejledningen kan anvendes i relation til håndtering af andre former for chikane. Kønskrænkende adfærd er et meget bredt begreb, der dækker over mange forskellige former for handlinger, fra de helt små hændelser i hverdagen til grove overgreb. I grovere tilfælde er der sjældent nogen tvivl om, at der skal gribes ind over for den, som krænker, men med andre typer krænkende adfærd vil det være mere hensigtsmæssigt at forsøge at bearbejde kulturen på tjenestestedet frem for alene at udpege en bestemt person som ansvarlig for krænkelsen. Denne vejledning henvender sig primært til de situationer, hvor det skal undersøges, om der skal gribes ind over for en eller flere, der udviser krænkende adfærd. Det er vigtigt at understrege, at den, som har krænket en anden, ikke nødvendigvis har haft til hensigt at krænke eller ikke nødvendigvis er opmærksom på, at adfærden opleves som krænkende. Derfor er dialog mellem de involverede parter vigtig i mange sager om kønskrænkende adfærd, således at der skabes en større forståelse og indsigt. Hvad er kønskrænkende adfærd? Kønskrænkende adfærd omfatter adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinders og mænds værdighed på arbejdspladsen 1. Det kan inddeles i to områder: Seksuel chikane: Chikanerier med fokus på det seksuelle Kønsbestemt diskriminerende adfærd: Forskelsbehandling på baggrund af køn samt ord eller handlinger, der nedvurderer en person ud fra hans eller hendes køn Der findes ingen udtømmende liste for, hvilken adfærd der er tale om. Det kan være uønsket fysisk berøring og andre handlinger af seksuel karakter, men det omfatter også adfærd, hvor medarbejdere verbalt eller på andre måder chikaneres med henvisning til deres køn som fx grove vittigheder, nedsættende Hvad er kønskrænkende adfærd? Reaktion på krænkelser bemærkninger og uønskede kommentarer med seksuel undertone eller adfærd, hvor medarbejdere ufrivilligt bliver tilskuer til aktiviteter med seksuelt indhold som fx pornofilm. Kønskrænkende adfærd omfatter både adfærd, som har haft til hensigt at krænke, og adfærd, hvor en medarbejder ikke bevidst har søgt at krænke en anden, men hvor det er blevet opfattet krænkende. Det kan fx være, at en kollega synes, det er harmløst - lidt for sjov - at komme med seksuelle tilnærmelser til en anden kollega, selv om tilnærmelserne bliver afvist. Det sker muligvis ikke med en bevidst hensigt om at krænke, men kan i nogle tilfælde opleves krænkende af den anden part. Ofte vil det være tilstrækkeligt at afvise tilnærmelserne, og det er vigtigt, at sådanne situationer først og fremmest håndteres parterne imellem. Almindelig omgang mellem kønnene, hvor konflikter opstår, skal ikke straks føre til en sag om kønskrænkende adfærd, men håndteres konflikten ikke, kan det føre til en sag. Denne vejledning henvender sig først og fremmest til de situationer: hvor den krænkende adfærd har stået på i længere tid eller hvor adfærden umiddelbart er uacceptabel Som eksempler på forskellige former for kønskrænkende adfærd kan nævnes: Generelt nedsættende omtale af en eller flere personer på grund af køn Nedvurdering af arbejdsindsats og kompetencer med henvisning til køn Uønsket seksuel opmærksomhed Falske rygter med et seksuelt indhold I særligt alvorlige tilfælde kan der være tale om uønskede grove seksuelle tilnærmelser eller seksuel tvang Reaktion på krænkelser Kønskrænkende adfærd på arbejdspladsen har ofte en lang række konsekvenser. Dels kan det få alvorlige konsekvenser for den person, der udsættes for det, dels har det negative konsekvenser for det generelle arbejdsmiljø på tjenestestedet. For den enkelte kvinde eller mand kan der ved grove former for kønskrænkende adfærd forekomme krisereaktioner, fx chok, 1 EU henstilling 92/131/EØF af 27. NOV

4 Reaktion på kræn kelser angst, uvirkelighedsfornemmelse og depression. Men også andre former for kønskrænkende adfærd kan medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner som: Anspændthed og irritabilitet Søvnbesvær Smerter og muskelspændinger Isolation - personen trækker sig tilbage fra kontakt med andre Forringet selvtillid Skyldfølelse Koncentrationsvanskeligheder Tristhed Tjenestestedets ledelse Formulér en politik omkring håndtering af forskelligheder (her under kønsforskelle) på tjenestestedet Udarbejd en lokal handleplan og manual for, hvordan man behandler en sag om kønskrænkende adfærd Udsend nyhedsbrev, når der sker noget vigtigt inden for området, fx overordnede retningslinier for ansatte i Forsvaret, undersøgelsesresultater osv. Hvis der er tale om overtrædelse af den militære straffelov eller straffeloven, skal auditøren underrettes. Hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt der er tale om en lovovertrædelse, kan auditøren spørges til råds på tlf Tjenestestedets ledelse En typisk reaktion på kønskrænkende adfærd er, at troen på én selv og tilliden til at man kan klare sit arbejde begynder at vakle. Det sker ofte, at den, som oplever en krænkelse, føler sig skyldig - som om vedkommende selv har påkaldt sig opmærksomhed og udsat sig for krænkelse. For arbejdsmiljøet betyder kønskrænkende adfærd ofte dårligt samarbejdsklima og forringet kommunikation og opgaveløsning, hvilket kan føre til nedsat trivsel på arbejdspladsen, øget sygefravær og nedsat effektivitet. Hvad kan tjenestestedets ledelse gøre? Nogle former for kønskrænkende adfærd er ikke isolerede fænomener, men en del af tonen og kulturen på det enkelte arbejdssted. Adfærden kan for eksempel opfattes som en måde at have det sjovt på. Her er det vigtigt, at ledelsen arbejder på at skabe en kultur, der tager afstand fra krænkende adfærd. Der må ikke være tvivl om, at det til enhver tid er fuldt ud rimeligt at drøfte, hvis man føler sig krænket, og at krænkelser ikke opfattes som den enkeltes problem, men derimod som et problem for alle på tjenestestedet. For at forebygge kønskrænkende adfærd skal der udformes en politik på området og udarbejdes interne procedurer, der sender signal om, at kønskrænkende adfærd ikke tolereres på arbejdspladsen. Chefens/ lederens rolle Barrierer for indgriben Hvad skal chefen/lederen gøre? Chefer og ledere på alle niveauer skal skabe rammer for et arbejdsmiljø, hvor kønskrænkende adfærd kan undgås. Skulle det alligevel ske, må rammerne gøre det muligt på en konstruktiv måde at tale om og håndtere krænkende adfærd og chikanerier på arbejdspladsen. Ved en konkret sag bør der tages en samtale med de involverede om den adfærd, der opleves krænkende. Det er vigtigt ikke at afskrive hændelser som bagateller. Hvis en medarbejder henvender sig med oplevelser af kønskrænkende adfærd, skal chefen som udgangspunkt tage henvendelsen alvorligt. Det er vigtigt, at chefen/lederen ikke afviser henvendelsen med henvisning til, at der på stedet er en rå omgangsform, hvor man må kunne "tåle mosten". Barrierer for indgriben Når man som chef/leder skal håndtere en sag om kønskrænkende adfærd, kan man komme ud i en række dilemmaer, som gør det vanskeligt at få taget hånd om sagen. Ofte er emnet tabubelagt, og det kan føles som om, man overskrider sine undergivnes eller sine egne private grænser, når man skal udrede, hvad der er sket. Det kan føre til, at man prøver at få sagen overstået så hurtigt som muligt uden at få afdækket hvad de involverede parter egentlig har oplevet. For at undgå forhastede konklusioner er det vigtigt, at man er bevidst om eventuelle barrierer: 5 6

5 Undgå at dømme på forhånd Afklaring af hændelses forløb Mind dig selv om, at det er nødvendigt at give sig tid til at komme til bunds i problemet Hold fokus på sagen og undgå "faldgruber", såsom at bagatellisere, bortforklare eller afvise at der har fundet kønskrænkende adfærd sted eller træffe forhastede beslutninger om, hvad der skal iværksættes på baggrund af henvendelsen Undgå at dømme nogen på forhånd Det er vigtigt at tage en henvendelse op og undersøge de involveredes oplevelse, før der tages stilling til, om der er foregået kønskrænkende adfærd. Det kan udgøre en stor belastning at skulle berette om krænkelser, men det kan samtidig også være en stor belastning at komme under mistanke for at have krænket en anden. Her er det vigtigt ikke at drage forhastede konklusioner, før sagen er blevet belyst fra flere sider. Vær opmærksom på, at dette også gælder omgivelserne. Her kan der være tilbøjelighed til at tage stilling for eller imod den ene eller anden part, hvilket kan øge belastningen for de involverede parter. Begynd afklaringen af hændelsesforløbet med at tale med den, som har oplevet sig krænket, og derefter den, som anklages for at have handlet krænkende. Afhængigt af den konkrete situation kan det senere være en god ide at holde et fælles møde med begge parter. 1. Begynd med at afklare hændelsesforløbet: Tag henvendelser omkring eller indikationer på kønskrænkende adfærd alvorligt - undersøg, hvad der er sket. Tag dig god tid til at gøre dette arbejde, og drag ikke forhastede konklusioner Udsæt ikke vanskelige samtaler Få parterne til hver for sig at beskrive hændelserne Forhold dig åbent lyttende, og undgå at dømme en af parterne på forhånd Lad være med at bortforklare, afvise eller skjule, at der kan være foregået en uønsket adfærd - husk, at fokus er, hvad medarbejderen har oplevet som krænkende Undgå at blande dine egne følelser ind i afklaringen af hænd - elsesforløb eller den videre håndtering Indgriben over for kønskrænkende adfærd Samtale med personen som har handlet krænkende Der skal gøres noget aktivt for at sætte en stopper for uønsket adfærd, men undgå udhængning af skyldige Søg eventuelt råd og vejledning hos Institut for Ledelse og Organisation på tlf Grib ind over for den kønskrænkende adfærd: Når det indledningsvist er afklaret, at der er tale om kønskrænkende adfærd, skal denne adfærd stoppes. Ved mindre alvorlige krænkelser kan samtaler med den, som har handlet krænkende, være tilstrækkelig. Hvis der er tale om en lovovertrædelse, skal Forsvarets Auditørkorps underrettes. Er du i tvivl, kan du spørge auditøren til råds. Samtidig skal der drages omsorg for den, der har været udsat for krænkelserne: Sørg for, at den krænkede ikke bliver isoleret, eller trækker sig tilbage fra kolleger Spørg til netværk, der kan støtte personen, som har været udsat for kønskrænkende adfærd Der er mulighed for, at den krænkede kan få psykologisk rådgivning ved Institut for Militærpsykologi tlf Samtale med personen som har handlet krænkende I de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt med en samtale med den, som har handlet krænkende, men ved grovere former for krænkelser kan det komme på tale at suspendere vedkommende. Det er altid vigtigt at håndtere en sag om kønskrænkende adfærd, så det står i forhold til, hvor alvorlig en krænkelse der er tale om. Der er en risiko for både at overreagere på grund af bekymring over situationen og bagatellisere på grund af ulyst til at gå ind i sagen. I nogle tilfælde vil det være en god idé at holde en fælles samtale med de involverede parter, således at de får mulighed for at tale om, hvordan krænkelserne undgås i fremtiden. Det bør dog kun foregå, hvis begge parter er indforståede med det. Afhængig af krænkelsens karakter og situationens beskaffenhed kan det være nødvendigt at hente samtalebistand udefra. 7 8

6 Samtale med personen som har handlet kræn kende Under alle omstændigheder er det i de fleste situationer nødvendigt først at holde en samtale med den, som har handlet krænkende. Formålet er almindeligvis at gøre det klart for vedkommende, at adfærden er opfattet krænkende, at den ikke er acceptabel, og at den skal ændres. Hvordan afholder chef/leder en samtale med den som har handlet krænkende? Forbered en samtale: Når det indledningsvist er slået fast, at der er tale om en krænkelse, bør udgangspunktet for samtalen med den, som har handlet krænkende, være, at adfærden ikke er acceptabel, og at målet derfor må være, at der sker en faktisk ændring af adfærden. Afgørende for, at forandring kan finde sted, er, at man som chef/leder har gjort op med sig selv: At man vil gøre noget ved problemet Hvad det er, medarbejderen skal gøre anderledes Hvad man konkret vil sige til medarbejderen Samtale med personen som har handlet kræn kende Hvis ubehaget ved samtalen overdøver budskabet - dvs. nedsætter medarbejderens evne til at forstå, hvad sagen drejer sig om - så får samtalen ikke den ønskede effekt. En bisidder kan være med til at lytte og efterbehandle samtalen sammen med medarbejderen. Bisidderen kan fx være en tillidsrepræsen - tant, en god kollega eller en lokal rådgiver 2. Det øvrige personel En konkret sag om kønskrænkende adfærd skal ikke bare behandles, den skal også afsluttes. Ofte fokuseres på løsningen mellem de involverede parter, men det er vigtigt at være opmærksom på, at en verserende sag om kønskrænkende adfærd også kan indbefatte, at andre kolleger inddrages. Kolleger kan have indtaget nogle roller i forhold til sagens parter (åben alliance, åben afstandtagen, tilskuer, konfliktmægler, skjult støtte eller modstand m.m.) - alene fordi parterne har haft brug for at tale med nogen om det, der foregår. For at undgå, at konflikten spreder sig på arbejdspladsen, er følgende vigtigt: Samtalens gennemførelse: Præcisering af, hvad der skal ændres. Mind dig selv om principperne for konstruktiv kommunikation: Vær direkte, og omskriv ikke det, der er foregået. Hold fokus på målet med samtalen. Det er en god ide at gøre fremtiden til samtalens omdrejnings - punkt. Lyt til medarbejderen, men lad ikke denne fylde hele samtalen med forklaringer på, hvorfor adfærden har fundet sted Dialog om, hvordan ændringen skal ske. Det er vigtigt, at du som chef/leder har gjort dig tanker om, hvordan adfærdsændringen skal foregå i praksis, men sørg for, at medarbejderen får mulighed for selv at gøre sig tanker om og formulere, hvordan ændringerne skal foregå. Det øger mulighederne for en faktisk adfærdsændring Aftale mellem parterne. Tjek, at I er nået frem til en fælles forståelse ved eventuelt at få medarbejderen til at formulere med egne ord, hvad I er nået frem til. Lav et kort referat af samtalen og aftalen - det hjælper med til at fastholde, hvad der skal gøres fremover Brug af bisidder. I nogle tilfælde kan både leder og medarbejder være bedst tjent med, at medarbejderen har en bisidder. Forebyggelse Vurdér hvilke grupper der er berørt af sagen og i hvilken grad - og vurder hvad der er deres behov for information at det er vigtigt, at de ikke dømmer den ene eller anden part på forhånd Hold eventuelt et møde, hvor kolleger får mulighed for at lufte tanker om sagen Hold på fortrolige oplysninger, også selv om det kan være fristende at inddrage andre i konflikten Tal med de involverede parter om, hvilken information der skal videregives til andre Giv information om, når sagen er afsluttet, og i videst muligt omfang om udfaldet af sagen Gør opmærksom på, at det er vigtigt, at kolleger ikke sætter ind med en uformel afstraffelse af den ene eller den anden af sagens parter Forebyggelse: Det er vigtigt over for både den, som har oplevet krænkelsen, den, som har handlet krænkende samt kollegerne, at der, som konsekvens af en sag om kønskrænkende adfærd, sendes et signal, der kan forebygge, at yderligere krænkelser finder sted: 2 I løbet af 2004 vil der blive udpeget særlige rådgivere tilknyttet de enkelte tjenestesteder. Disse rådgivere skal rådgive i forhold omkring krænkende adfærd. 9 10

7 Forebyggelse Skab opmærksomhed i organisationen om tjenestestedets holdning: "At kønskrænkende adfærd ikke accepteres på tjenestestedet" Sørg for, at det opleves som legalt at søge støtte og vejledning Grib ind, når du er vidne til - eller bliver opmærksom på - en uhensigtsmæssig adfærd Tal med dine medarbejdere om, hvordan I ønsker, at omgangstonen skal være Tal om, hvilke regler og retningslinjer der er, hvis kønskrænk - ende adfærd opstår Hvor kan man få hjælp? Psykologhjælp: Institut for Militærpsykologi Forsvarsakademiet Ryvangs Alle København Ø Tlf.: Krisetelefon: (MAN - FRE kl , weekend og helligdage kl ) Litteratur Yderligere information kan bl.a. findes i: Libby Tata Arcel "Seksuel Chikane", Hans Reitzels Forlag, 1992 Anne Suzette Humle "En samtale - to vindere", Schultz 1993 Douglas Stone m.fl. "Vanskelige Samtaler", Lademanns Forlag, 1999 Rådgivning til chef/leder: Institut for Ledelse og Organisation Forsvarsakademiet Ryvangs Alle København Ø Tlf.: Juridisk rådgivning: Forsvarets Auditørkorps Rigensgade København K Tlf.: Rådgivning i håndtering af krænkende adfærd: Forsvarskommandoens rådgiver i forhold omkring krænkende adfærd Forsvarskommandoen Henriksholms Allé 2950 Vedbæk Tlf.:

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet Mobning 8.maj 2012 Annette Skov fra Arbejdstilsynet 1 Program Kort præsentation Hvad er mobning og hvad ved vi om mobning? Hvordan forebygges mobning? Hotline for mobning Spørgsmål og andet I finder væsentligt

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM RETTEN TIL SEKSUALITET HELE LIVET Seksualitet og intimitet er en vigtig del af de fleste

Læs mere

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mobning... 3 3. Definition... 3 4. Forekomst... 4 5. Eksempler på mobning... 4 6. Symptomer...

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV

SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV SEKSUEL CHIKANE I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV ANETTE BORCHORST INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Konference om seksuel chikane på arbejdspladsen Arbejdstilsynet, Hotel Scandic, Vejle 24. November 2015 Hvad

Læs mere

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK SIDE 2/2 VOLD, MOBNING OG CHIKANE POLITIK INDLEDNING Det er vigtigt for Guldborgsund Kommune at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk for alle medarbejdere

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MOBNING FOR SKOLE OG GFO

HANDLEPLAN MOD MOBNING FOR SKOLE OG GFO HANDLEPLAN MOD MOBNING FOR SKOLE OG GFO MUNKEGÅRDSSKOLEN, NOVEMBER 2005 Side 2 af 5 PÅ MUNKEGÅRD SKAL ALLE ELEVER, FORÆLDRE OG ANSATTE AKTIVT MEDVIRKE TIL AT STOPPE MOBNING SAMT ANDEN UACCEPTABEL ADFÆRD.

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer

Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Undervisningsministeriet. December 2010. Materialet er udviklet

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Stop mobning. -du har også et ansvar

Stop mobning. -du har også et ansvar Stop mobning -du har også et ansvar Du kan være med til at stoppe mobning Mobning på arbejdspladsen gør stor skade på den, det går ud over. Mobning koster også virksomheden dyrt, når samarbejdet blandt

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Vi står sammen mod mobning

Vi står sammen mod mobning Vi står sammen mod mobning - Vi siger fra og gør noget ved det Thurø Skoles handleplan mod mobning - elev Kære elev Denne information er til dig, og vi håber den kan være en hjælp for dig, hvis du oplever

Læs mere

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vedtaget på HSU den 14.06.2010, evalueret af HSU den 11.03.2013, evalueret af HSU den 23.03.2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejledning til mobbe- og chikanepolitik Den mobbefri zone Vedtaget på HSU 14.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 Velkommen dag 4 Jeg støttende omsorg uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 teammøde Sæt jer sammen i teamet Hvor langt er i nu Hvad mangler i Gør jeg nogle overvejelser om

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale Indhold Pjecen er udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er det

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

Mobning og sladder på arbejdspladsen

Mobning og sladder på arbejdspladsen Mobning og sladder på arbejdspladsen Sladder og bagtalelse trives på danske arbejdspladser, hvor 39 procent inden for det seneste år har været berørt af problemet. Blandt sosu er, portører og håndværkere

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser

Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser Hverdagens dilemmaer i pleje-, rehabilitering og forebyggelsesarbejdet - caseøvelser 1. En kollega oplever under en samtale ved et forebyggende hjemmebesøg hos en borger, at vedkommende bruger et seksualiseret

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

TIL HK-MEDLEMMER SÅDAN TACKLER DU SEX- CHIKANE

TIL HK-MEDLEMMER SÅDAN TACKLER DU SEX- CHIKANE TIL HK-MEDLEMMER SÅDAN TACKLER DU SEX- CHIKANE 02 INDHOLD 04 Indledning 05 Hvad er sexchikane? 07 Hvornår skal du sige fra? 08 Hvilke rettigheder har du i forhold til sexchikane? 10 Sådan tackler du sexchikane

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere