Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl."

Transkript

1 Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T E juni 2014 J.nr Orienteringsskrivelse om lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Beskæftigelsesministeren fremsatte den 7. maj 2014 L 194: Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.). Lovforslaget blev vedtaget den 11. juni Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside på om reformen af sygedagpengesystemet, hvor det vedlagte materiale også kan findes og hvor der løbende vil blive lagt eventuelle spørgsmål og svar fra kommuner. De dele af lovforslaget, der handler om fremrykket revurderingstidspunkt og jobafklaringsforløb, samt om forsøget med nej til behandling træder i kraft 1. juli De øvrige dele af lovforslaget træder i kraft ved årsskiftet Indhold A. Kort indledning Loven udmønter Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats, som den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) den 18. december 2013 indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. B. Ny sygedagpengemodel Forinden en sygemeldt person har modtaget sygedagpenge i 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, skal kommunen foretage en revurdering af den sygemeldtes situation, herunder vurdere, om den sygemeldte er berettiget til fortsatte sygedagpenge efter en af forlængelsesreglerne i sygedagpengelovens 27.

2 Sygemeldte, der opfylder betingelserne for forlængelse, vil fortsat være berettiget til sygedagpenge efter 22 uger. Sygemeldte, der ved revurderingen eller efter udløbet af en forlængelsesregel ikke/ikke længere kan forlænges efter en forlængelsesregel, vil, hvis de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (svarende til kontanthjælp uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold) efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik. Hermed sikres sygemeldte økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Samtidig udvides de tidsbegrænsede forlængelsesregler i sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 2 og 3 med 30 uger fra hhv. 39 uger til 69 uger og fra 2 gange 52 uger til 134 uger, så sygedagpengeperioden ved forlængelse efter disse bestemmelser samlet set svarer til sygedagpengeperioden efter den tidligere sygedagpengeordning. Desuden er følgende forlængelsesregler i sygedagpengelovens 27, stk. 1 ændret: bestemmelsen i 27, stk. 1, nr. 5, et udvidet, således at den kommer til at gælde for alle tilfælde, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Og ikke som efter den tidligere bestemmelse kun i tilfælde, hvor den sygemeldte var i terminalfasen af en livstruende lidelse, bestemmelsen i 27, stk. 1, nr. 4, er ændret, som en konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreformen. bestemmelsen er 27, stk. 1, nr. 7, er ændret som konsekvens af ændringen i nr. 4, så den vedrører tilfælde, hvor sygemeldte har søgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der henvises til 1, nr og i vedtagne lov samt til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1, nr og B.1. Ophævelse af den særlige bestemmelse i tidligere 26 om genoptjening af sygedagpenge Den særlige betingelse i den tidligere 26 for, hvornår der igen kan udbetales sygedagpenge fra kommunen i de tilfælde, hvor den sygemeldte tidligere havde nået varighedsbegrænsningen efter at have modtaget sygedagpenge i en samlet periode, ophæves. Det betyder, at alle sygemeldte for igen at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen skal opfylde det almindelige beskæftigelseskrav i lovens 32 for lønmodtagere og 42 for selvstændige, hvad enten de tidligere har nået revurderingstidspunktet efter en sammenhængende sygedagpengeperiode eller efter flere sygedagpengeperioder, og hvad enten der er tale om pensionister eller andre. Det er - som hidtil - en grundlæggende forudsætning for på ny at være berettiget til sygedagpenge, at den sygemeldte ikke længere er omfattet af lovens 24, stk. 1. Det betyder, at den sygemeldte ikke ved fornyet sygdom vil være berettiget til sygedagpenge, hvis der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. 2

3 Bestemmelsen i den tidligere 26 var vanskelig at forstå og voldte problemer i praksis. Desuden var bestemmelsen ikke digitaliserbar. Bestemmelsen ophæves således dels ud fra et retssikkerhedshensyn, og dels for i højere grad at kunne udbetale sygedagpengeydelsen automatisk og digitalt. Der henvises til 1, nr. 25 i vedtagne lov i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1, nr. 25. B.2. Ikrafttræden og overgangsregler Sygemeldte, der modtager sygedagpenge den 1. juli 2014 eller senere, er omfattet af de nye sygedagpengeregler. Sygemeldte, som den 1. juli 2014 ikke længere er berettiget til sygedagpenge i et sygdomsforløb, er ikke omfattet af den nye sygedagpengemodel, herunder retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Overgangsreglerne betyder, at sygemeldte, der modtager sygedagpenge pr. 1. juli 2014, og hvor 1. fraværsdag ligger før denne dato, helt eller delvist er omfattet af de nye regler, afhængig af, om den sygemeldte på ikrafttrædelsesdagen har modtaget sygedagpenge fra kommunen i 22 uger eller derunder i de seneste 9 kalendermåneder, eller i denne referenceperiode har modtaget sygedagpenge mere end 22 uger. Skæringstidspunktet i forbindelse med overgangsreglen beregnes ikke som 22 ugers-perioden i lovens 24. Det er udelukkende sygedagpenge udbetalt af kommunen, der medregnes til dette skæringstidspunkt. Hvis den sygemeldte den 1. juli 2014 i de seneste 9 kalendermåneder har modtaget sygedagpenge fra kommunen i 22 uger eller derunder, finder de nye regler fuldt ud anvendelse. Hvis den sygemeldte derimod den 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge fra kommunen i mere end 22 uger, finder den tidligere bestemmelse i lovens 24, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at revurderingen for dem, der pr. 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge fra kommunen i mere end 22 uger, skal ske før den sygemeldte har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, så kommunen forinden har grundlag for at træffe afgørelse om, hvorvidt den sygemeldte har ret til forlængelse af sygedagpengeperioden efter en af forlængelsesreglerne, eller til jobafklaring med ressourceforløbsydelse. Om sygedagpengene kan forlænges, skal afgøres efter forlængelsesreglerne i 27, som de ser ud efter lovændringen, dog med den modifikation, at forlængelse efter 27, stk. 1, nr. 2 og 3, for denne personkreds kun kan ske i op til hhv. 39 og 104 uger. Hvis ikke der er grundlag for at forlænge, ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af den kalendermåned, hvor der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående måneder. Den sygemeldte vil ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom være berettiget til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 3

4 Hvis en sygemeldt pr. 1. juli 2014 er omfattet af en af forlængelsesreglerne, skal kommunen inden udløbet af forlængelsen tage stilling til, om pågældende opfylder betingelserne efter en af de øvrige forlængelsesregler. Er dette ikke tilfældet, vil den sygemeldte være berettiget til jobafklaring med ressourceforløbsydelse, forudsat at der stadig er tale om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Der henvises til 13, stk. 1 og 2, i den vedtagne lov, samt til de specielle bemærkninger hertil. C. Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse Syge personer skal have økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, får derfor fra 1. juli 2014 ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og en tværfaglig indsats rettet mod at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen. Det er således, som ved ressourceforløb, rehabiliteringsteamet, der skal afgive indstilling om, hvilken tværfaglig indsats personen skal have. Rehabiliteringsteamet behandler sagen på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del på et møde, hvor borgeren og sagsbehandleren deltager. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt med afsæt i personens situation. Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen, hvor et ressourceforløb som minimum skal være på 1 år og højest op til 5 år. Begge forløb kan forlænges. Baggrunden er, at målgruppen for jobafklaringsforløb typisk vil være personer med kortere forløb på offentlig forsørgelse og større tilknytning til arbejdsmarkedet end målgruppen for ressourceforløb. Endvidere skal et jobafklaringsforløb være kendetegnet ved, at personen skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes konkrete forudsætninger, behov og helbredstilstand. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Der skal i jobafklaringsforløbet ske en løbende opfølgning med 6 samtaler om året. Personen får under jobafklaringsforløbet en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående igennem hele forløbet. Den koordinerende sagsbehandler skal sammen med personen udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Den koordinerende sagsbehandler skal desuden sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forhold til personens situation, og bistå personen med at gennemføre de indsatser, der bliver igangsat. Ved ophør af et jobafklaringsforløb skal kommunen sikre en vurdering af den enkelte syge persons arbejdsevne og mulighed for at komme tilbage i arbejde. Vurderer kommunen, at personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, forelægges sagen for rehabiliteringsteamet. Teamet skal herefter afgive indstilling om, hvorvidt personen skal have et nyt jobafklaringsforløb, samt hvilken tværfaglig 4

5 indsats der skal indgå i et nyt forløb. Kommunen træffer på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling afgørelse om, hvorvidt personen skal have et nyt jobafklaringsforløb eller anden hjælp. Kommunen kan ikke anvende en kommunal lægekonsulent i sager om jobafklaringsforløb, men kan alene søge en sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra kliniske funktion i regionen. Kommunen kan fortsat søge lægefaglig rådgivning hos den sygemeldtes praktiserende læge. Ressourceforløbsydelsen, som personen modtager under jobafklaringsforløbet, svarer som udgangspunkt til satsen for kontanthjælp uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. Ydelsen svarer til den ydelse, som gives til personer, der deltager i ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som overgår til ressourceforløbsydelse fra kontanthjælp. Der gælder stort set samme regler for bl.a. fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen, som der gælder for personer i ressourceforløb efter kapitel 12 a. Det betyder, at ressourceforløbsydelsen f.eks. ved lønindtægter nedsættes med 30 pct. af lønnen inklusiv pension op til en løn på (2014) kr. før skat, og derefter med 55 pct. af lønnen. Den lempeligere fradragsregel gælder alene for indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Herudover gælder der bl.a. samme regler om sanktion ved manglende deltagelse i forløb m.v. Dette gælder dog ikke for personer, der er i et ansættelsesforhold med løn, når jobafklaringsforløbet påbegyndes. I denne situation sker der fradrag i ressourceforløbsydelsen for den fulde løn og - for personer ansat i fleksjob - for løn og fleksløntilskud. For en person ansat i fleksjob, hvor der ikke modtages løn under sygdom, modtager den pågældende ressourceforløbsydelse, der suppleres med fleksløntilskud, således at den samlede ydelse svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb ( kr. i 2014). Er personen i et ansættelsesforhold med løn, når jobafklaringsforløbet påbegyndes, kan arbejdsgiveren modtage refusion af ressourceforløbsydelsen ud fra en teknisk beregning i forhold til den ugentlige arbejdstid. Der henvises i øvrigt til særskilt vejledning om jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, som offentliggøres inden lovens ikrafttræden. Der henvises endvidere til, at der er fastsat nærmere regler i: Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i jobafklaringsforløb m.v. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 5

6 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud. Der henvises til 1 nr. 23, 2 nr. 1-31, nr og nr , 3 nr. 2 og til 4 nr i vedtagne lov, til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1 nr. 23, 2 nr. 1-31, nr , og nr , 3 nr. 2 og til 4 nr D. Tidligere og bedre indsats for sygedagpengemodtagere D.1. Tidlig indsats og lægeattest i sager over 8 uger Der indføres fra 5. januar 2015 en ny opfølgningsmodel i sygedagpengeforløb, der forventes at vare over 8 uger. Efter den nye model skal den sygemeldte have været hos lægen, inden den første opfølgningssamtale i kommunen. Den sygemeldte skal også have besvaret en række spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker arbejdet. Lægen skal blandt andet på baggrund af den sygemeldtes oplysninger vurdere, hvilken betydning sygdommen har i forhold til den sygemeldtes muligheder for at arbejde, herunder om der eventuelt er behov for skånehensyn. Den sygemeldte skal desuden som hidtil indsende oplysningsskemaet til kommunen forud for den første samtale. Hermed skal det sikres, at kommunen allerede ved den første opfølgningssamtale har de relevante oplysninger til at igangsætte en målrettet indsats. På baggrund af opfølgningssamtalen visiterer kommunen sagen til en af to kategorier efter den nye visitationsmodel og planlægger den tidlige indsats sammen med den sygemeldte og så vidt muligt sammen med virksomheden. Indsatsen skal være tilpasset den sygemeldtes forudsætninger og behov samt den sygemeldtes helbredstilstand. Der indføres desuden en ny fast-track-løsning, hvor borgere og virksomheder får mulighed for at anmode kommunen om at igangsætte opfølgningen ekstraordinært tidligt i sager, hvor arbejdsgiveren og den sygemeldte forventer, at sygemeldingen vil vare længere end 8 uger. Når kommunerne modtager en anmodning fra en sygemeldt eller en virksomhed om at iværksætte opfølgningen ekstraordinært tidligt, skal kommunen som udgangspunkt indkalde den sygemeldte til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen. Når arbejdsgiver anmoder kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning, skal lønmodtageren ved et underretningsbrev fra Nemrefusion orienteres om arbejdsgiverens anmodning om tidlig opfølgning og de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet. Lønmodtageren kan afvise, at kommunen iværksætter en tidlig opfølgning på baggrund af arbejdsgiverens anmodning, f.eks. hvis den sygemeldte ikke forventer at være syg i mere end 8 uger. Er den sygemeldte indforstået med, at kommunen iværksætter en tidlig opfølgning på baggrund af arbejdsgiverens anmodning, skal den sygemeldte oplyse kommunen om sygdommens betydning for den sygemeldtes mulighed for at arbejde, medmin- 6

7 dre arbejdsgiveren har givet oplysninger herom, og den sygemeldte er enig i disse oplysninger. Den sygemeldte skal have været hos lægen inden den første opfølgningssamtale, således at kommunen har de relevante oplysninger til at iværksætte en tidlig indsats. Derudover skal den sygemeldte også ved den tidlige opfølgning indsende oplysningsskemaet til kommunen inden den første opfølgningssamtale. Fra 1. januar 2016 forventes sagsgange og kommunikation i forbindelse med opstart af en sygedagpengesag at være understøttet af digitale løsninger. Beskæftigelsesministeren vil fastsætte nærmere regler om sagsgange og frister for både kommunens sagsbehandlingsskridt og for, hvornår den sygemeldte skal gå til læge. Der vil blive fastsætte regler om, hvordan opfølgningen nærmere skal tilrettelægges både i sager med og uden anmodning om iværksættelse af en tidlig indsats. Der vil ikke være nogen sanktion for den sygemeldte, hvis lægeattesten ikke leveres inden for den frist som kommunen har fastsat. Der henvises til 1 nr. 3-9 og 13 c som affattet ved lovforslaget 1, nr. 13 i vedtagne lov, til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1 nr. 3-9 og 13 c. D.2. Ny visitationsmodel og en styrket virksomhedsrettet indsats Der indføres en ny visitationsmodel med visitation til en af 3 kategorier, hvor visitationen foretages på baggrund af den konkrete udsigt til raskmelding, samt den sygemeldtes behov for indsats for at kunne vende tilbage i arbejde, herunder behov for tværfaglig indsats. Visitation til kategori 1 sker, når kommunen har modtaget den sygemeldtes oplysningsskema. Visitation til kategori 2 og 3 sker i forbindelse med den første opfølgningssamtale og revisitation ved den løbende opfølgning. Derudover tilrettelægges den efterfølgende opfølgning og indsats således, at i sager, hvor sygefraværet ikke forventes at overstige 8 uger (kategori 1-sager), er der ingen centrale krav til opfølgningen ud over, at kommunen skal følge op på, om raskmeldingen sker som forventet. Dog skal sygemeldte, som er ledige og medlem af en arbejdsløshedskasse, og som modtager sygedagpenge, under hensyntagen til deres helbredstilstand fortsat deltage i kontaktforløb og tilbud efter samme regler som forsikrede ledige. I sager, hvor en fuld raskmelding forventes at ske senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, og hvor den sygemeldtes udfordringer er af helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, men uden at der er tale om en kompleks sag (kategori 2-sager), tilbydes den sygemeldte en indsats med et klart fokus på tilbagevenden til arbejde. Kommunens indsats skal tage udgangspunkt i en trappemodel, som sikrer systematisk brug af relevante redskaber til at understøtte den enkelte sygemeldte i at bevare kontakten til sin arbejdsplads og fastholdes sit job. I modellen er der fokus på, at der iværksættes gradvis tilbagevenden som det højst prioriterede redskab for sygemeldte i ansættelse. For sygemeldte uden ansættelse er det højst prioriterede redskab påbegyndelse af arbejde på nedsat tid eller i løntilskud. Herudover kan der som udgangspunkt som supplement til den arbejdspladsbaserede indsats gives tilbud om vejledning og opkvalificering. Indsatsen i trappemodellen består i grad- 7

8 vis tilbagevenden til arbejde efter sygedagpengeloven og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b-12. I komplekse sager (kategori 3 - sager), hvor en fuld raskmelding forventes at ske senere end 8 uger, og hvor der ud over de helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige udfordringer er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats, skal den sygemeldte have sin sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam, jf. kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Endvidere skal rehabiliteringsteamet afgive indstilling om en helheldsorienteret indsats på tværs af beskæftigelses- /uddannelses-/sundheds- og socialområdet med fokus på, at den sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, om hvordan disse indsatser koordineres, samt om hvordan opfølgningen i sagen tilrettelægges, så borgeren støttes i at fastholde beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsatsen realiseres. Den tværfaglige indsats kan i lighed med i sager om ressourceforløb og som foreslået i sager om jobafklaringsforløb bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges forløbet desuden med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren, herunder en gradvis tilbagevenden til jobbet evt. efter en opstartsperiode med virksomhedspraktik. Sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet senest inden 4 uger fra visitationen til kategori 3. Til brug for rehabiliteringsteamets behandling af sagen udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del med fokus på sygemeldtes beskæftigelsesmål, ressourcer mv., jf. 30 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover skal kommunen udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, når den sygemeldte er visiteret til kategori 3. Denne sagsbehandler skal sammen med den sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, varetage den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med den sygemeldte, sørge for, at indsatsdelen justeres efter personens aktuelle situation og behov, samt bistå personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelsesog beskæftigelsesmål. Den første opfølgning sker inden udgangen af 8. fraværsuge, medmindre der iværksættes en tidligere opfølgning som følge af en arbejdsgivers eller den sygemeldtes anmodning om en tidlig opfølgning. Herudover skal der som noget nyt ske en efterfølgende opfølgning mindst hver 4. uge i alle sager. Opfølgningen sker ved en individuel samtale eller telefonisk, digitalt eller skriftligt, hvis den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvist, er i tilbud eller sygdommen forhindrer individuel samtale. Standby-ordningen videreføres. Kommunen foretager som hidtil ved hver samtale eller opfølgning en samlet vurdering af den sygemeldtes behov for indsats som led i sygedagpengeopfølgningen, herunder foretager (re)visitation i sagen, og iværksætter indsatsen. Kommunen skal 8

9 i den forbindelse som hidtil vurdere, om der evt. er behov for revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og påbegynde sag herom, hvis det er tilfældet. Det er som hidtil en forudsætning, at den sygemeldte vurderes at have behov for en anden indsats end den, der kan gives som led i sygedagpengeopfølgningen. I sager visiteret til kategori 2 indgås som noget nyt ved første samtale en aftale med den sygemeldte om den konkrete indsats, der iværksættes. Aftalen skal indeholde den sygemeldtes konkrete beskæftigelsesmål. Aftalen skal løbende justeres i tilknytning til den løbende opfølgning. I sager visiteret til kategori 3 skal der som i andre sager, der behandles i rehabiliteringsteamet, udarbejdes rehabiliteringsplanens indsatsdel. Opfølgningen sker som hidtil i samarbejde med den sygemeldte og med hensyntagen til den sygemeldtes helbredstilstand. Indsatsen må ikke modvirke eller forringe den sygemeldtes helbredstilstand, men skal fremme, at sygemeldte fastholder job og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor heller ikke alle sygemeldte, der skal have en beskæftigelsesrettet indsats. Kommunen skal som hidtil i forbindelse med første samtale med den sygemeldte tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog med arbejdspladsen om mulighederne for, at den sygemeldte kan vende tilbage i arbejde. Sigtet med dialogen, er at kommunen får afklaret, hvornår og hvordan den sygemeldte kan vende tilbage, herunder om det kan ske på som fuld tilbagevenden, som gradvis tilbagevenden eller i virksomhedspraktik i en opstartsperiode. Hvis tilbagevenden ikke kan ske på fuld tid, afklares det, hvornår der kan ske en fuld tilbagevenden til arbejdet. Der henvises til 1 nr i vedtagne lov, til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1 nr E. Ret til at sige nej til lægebehandling Aftalepartierne bag forliget om en reform af sygedagpengesystemet var enige om, at den enkelte borger fortsat skal bidrage til egen helbredelse, så borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde. Samtidig skal borgeren have mulighed for at afvise lægebehandling, som denne ikke føler sig tryg ved, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Med L 194 får borgere fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 ret til at få forelagt sin sag for regionens kliniske funktion i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene, ressourceforløbsydelsen, eller at der ikke kan bevilges fleksjob eller tilkendes førtidspension. E.1. Vurdering i klinisk funktion Når en borger i forsøgsperioden afviser at modtage lægebehandling skal sagen forelægges klinisk funktion til en vurdering af, om der kan anbefales en anden behandlingsmulighed end den, som borgeren er blevet tilbudt. Hvis der ikke er alternative behandlingsmuligheder, eller hvis borgeren heller ikke ønsker at deltage i den lægebehandling, som klinisk funktion anbefaler, får det ikke 9

10 konsekvenser for borgerens ret til ydelse eller mulighed for at få bevilget fleksjob eller tilkendt førtidspension. Hvis borgeren ikke ønsker at modtage tilbudt lægebehandling, og borgeren heller ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges klinisk funktion efter forsøgsbestemmelsen, træffes der afgørelse i sagen efter de almindeligt gældende regler på området. Forsøget skal sikre, at borgeren ikke skal føle sig tvunget til at deltage i lægebehandling, herunder lade sig operere eller modtage medicinsk behandling, som borgeren ikke er tryg ved. E.2. Definition af lægebehandling Forsøget omfatter alene lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin. Det kan for eksempel være operation for diskusprolaps, behandling med antidepressiv medicin og ECT-behandling Forsøget omfatter således ikke genoptræning efter operation, eller behandling hos en fysioterapeut, uanset at det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Forsøget omfatter heller ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand. Der henvises til 1 nr. 20 og 21, 2 nr. 32, 3 nr.7, 8 nr. 2 og 7 i vedtagne lov, til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt til de specielle bemærkninger til 1 nr. 20 og 21, 2 nr. 32, 3 nr.7, 8 nr. 2 og 7. F. Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere Med virkning fra den 5. januar 2015 digitaliseres beskæftigelseskravet for lønmodtageres ret til sygedagpenge fra kommunen. Det betyder, at det nugældende krav om at have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, vil blive erstattet af et krav om, at lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse, og skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste 6 afsluttede måneder forud for første fraværsdag. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst 5 af de 6 måneder er mindst 40 timers beskæftigelse. På denne måde sikres, at der fortsat er krav om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet af en vis varighed og omfang for at opnå ret til sygedagpenge for lønmodtagere. I opgørelsen af timer vil der, udover almindelige løntimer, kunne medregnes timer hvor der er afholdt ferie med udbetaling af feriegodtgørelse, udbetaling af løn fra Lønmodtagernes Garantifond samt lønudbetalinger i forbindelse med suspension eller fritstilling. Der kan ligeledes medregnes timer, som er indberettet til indkomstregistret, hvor lønmodtageren har modtaget sygedagpenge efter sygedagpengeloven, barselsdagpenge efter barselloven, arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 10

11 Der henvises til 1, nr i den vedtagne lov samt til pkt til i lovforslag L 194 samt de specielle bemærkninger til 1, nr Med virkning fra den 5. januar 2015 digitaliseres endvidere beregningsreglerne for lønmodtageres sygedagpenge fra kommunen. Det betyder, at sygedagpengesatsen for en lønmodtagers sygedagpenge fra kommunen, og dermed refusionen pr. time til en arbejdsgiver (eller flere arbejdsgivere), der udbetaler løn under sygefraværet, som hovedregel beregnes på baggrund af arbejdsgiverens indberetninger til indkomstregistret om udbetalt løn og løntimer for de seneste tre afsluttede kalendermåneder, før sygdom indtræffer. Det vil ikke være muligt via indkomstregistret at opgøre antallet af lønmodtagerens timer med fravær på grund af sygdom, idet der ikke i registret er angivelse af arbejdstid på enkelte dage. Endvidere fremgår det ikke af registret i hvilket omfang der, i de løntimer som arbejdsgiveren har indberettet, har været fravær på grund af sygdom. Det er derfor fortsat det timetal, arbejdsgiver skal oplyse ved anmeldelsen af sygefraværet, der lægges til grund ved beregningen sammen med timesatsen. Den beregnede timefortjeneste anvendes som hovedregel under hele sygefraværsperioden og ved alle udbetalinger fra kommunen til den sygemeldte/arbejdsgiveren. Der henvises til 1, nr. 31, 53, 55 og 56 i den vedtagne lov samt til pkt og pkt i lovforslag L 194 samt de specielle bemærkninger til 1, nr. 31, 53, 55 og 56. G. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom Med virkning fra den 5. januar 2015 kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge, fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Sygemeldes en dagpengemodtager således en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse frem til og med tirsdag i uge 3. Ydelsen udbetales for hele dage, og der vil derfor ikke kunne udbetales ydelse i forbindelse med delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Det er en betingelse for udbetaling af ydelse, at pågældende har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Det er videre en betingelse, at pågældende ikke arbejder på nedsat tid. Pågældende skal således være fuldt ledig. Det betyder, at ledige, som modtager supplerende dagpenge eller supplerende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ikke kan modtage disse ydelser under de første 14 dages sygdom. Ved sygdom ud over 14 dage overgår medlemmet til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter reglerne i lov om sygedagpenge. Der henvises til 5 i den vedtagne lov samt til pkt i lovforslag L 194 af 7. maj 2014 samt de specielle bemærkninger til 5. 11

12 Der vedlægges endvidere følgende materiale: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud Bekendtgørelse om indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. Bekendtgørelse om fleksjob Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Pjece - Hvordan og hvornår kommer de nye regler til at virke for dig? Få et overblik over sygedagpengesystemet Pjece - Reformens betydning for sagsbehandlingen i kommunerne Spørgsmål til reformen bedes indsendt på mail til Med venlig hilsen Kirsten Brix Pedersen Kontorchef Arbejdsmarkedsydelser 12

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats 18. december 2013 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Forlig om

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Sygedagpengereformen Opstartsevaluering

Sygedagpengereformen Opstartsevaluering Sygedagpengereformen Opstartsevaluering 12. april 2016 Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Sygedagpengereformen 1 1.2 Evalueringstemaer 2 1.3 Datagrundlag for evalueringen 4 2. Resumé

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. februar 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016 Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær Børssalen 10. maj 2016 Sygedagpengereformen - Sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014 og var et bredt forlig ml. regeringspartierne

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere