Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF"

Transkript

1 Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

2 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder under givne forudsætninger. Udbetaling af enhedsstøtten er uafhængig af om marken dyrkes, men den skal passes med slåning. Støtten er således ikke indregnet i de beregnede dækningsbidrag og den er placeret nederst i afgrødens kalkule. Hensynet til helheden er vigtig, foderforsyning, harmonikrav og øvrige regler kan være med til at det samlet set er fornuftig at dyrke alt jorden selv om det marginalt betragtet ikke kan svare sig. Kalkulerne kan bl.a. fungere som en støtte til at lave budgetter for markdriften, planer for sædskifte og til at vurdere økonomien ved køb eller forpagtning. Afgrødekalkuler er dog altid behæftet med usikkerhed. Udbytterne vil naturligvis svinge med de vilkår den enkelte vækstsæson byder. Prisforudsætningerne der ligger til grund for kalkulerne fremgår af prisskemaet side 4. Produktpriserne er forventede priser ved et gennemsnitsafsætningstidspunkt i september/oktober. På kornprisen er der benyttet futuresprisen på møllehvede december 2020 (pr. 26. juni 2019) fratrukket 15 kr. For de afgrøder, der helt eller delvis afregnes senere, er der korrigeret herfor, ved at fratrække et rentebeløb. Dette beløb svarer til renten af bruttoindtægten fra 1. september til den aktuelle afregningstermin. Der er regnet med en markedsrente på 6 %. Der er i kalkulerne ikke indregnet nogen værdi af halm. Hvis værdien af halm indregnes vil et godt fingerpeg være øre/kg hentet på marken. Der er til højre på hvert enkelt kalkuleskema lavet plads til, at man kan lave sin egen kalkule med de udbytter, variable omkostninger, maskinomkostninger samt den prisforudsætning man ønsker, der måtte gælde på egen bedrift. Kalkulesættet indeholder 14 kalkuler for handelsafgrøder og udyrket. Der er 7 kalkuler for grovfoderafgrøder. Kalkulerne for grovfoderafgrøder er opbygget på samme måde som kalkulerne for handelsafgrøder. Priserne pr. FEN er ansat efter den værdi, som de enkelte foderemner har, når de indgår i en normalfoderplan. Bagest i hæftet (side 26-31) findes tabeller med sammenstilling af de enkelte afgrøders hovedtal, værdiberegning på gylle, samt det gennemsnitlige dækningsbidrag i udvalgte sædskifter. Dækningsbidrag I (DB I) er det beløb, der er til rådighed til dækning af maskinomkostninger, eget arbejde og vedligeholdelse (kalkning, vedligeholdelse af dræn, oprensning af grøfter, klipning af hegn m.v.) samt til betaling af renter og ejendomsskat eller til dækning af forpagtningsafgift. Dækningsbidrag II (DB II) er det beløb, der er tilbage, når maskinomkostningerne er fratrukket. Her anvender vi maskinstationstakster, som er gennemsnittet for vores område. Aflønning af traktorfører er indregnet i maskinstationstaksterne. Hvis arbejdet kan udføres billigere, kan det betragtes som maskinparkens indtjening. Ved pasningsaftaler om drift af hele ejendomme, vil der ofte være tale om lavere priser. DB II skal dække forrentning af jorden og jordskatter eller forpagtningsafgift samt de med dyrkning forbundne udgifter (kalkning m.v.). Udgifter ved brug af egne maskiner svinger meget mellem bedrifter. Gennemsnittet ligger nok noget under maskinstationstaksterne. En stor del af omkostningerne ved brug af egne maskiner er faste kapacitetsomkostninger til forrentning og afskrivning. Det betyder, at hvis enkelte maskinoperationer udelades, vil man udelukkende spare omkostningerne til brændstof og 1

3 vedligehold samt løn. Som tommelfingerregel kan de variable maskinomkostninger sættes til 25 % af maskinstationstaksten. Ved tilkøb eller forpagtning af relativt mindre arealer til en ejendom, hvor der findes et komplet maskinsæt med ledig kapacitet, eller ved sammenligning af afgrøders lønsomhed, kan DB I anvendes til korttidsplanlægning. DB II bør derimod anvendes, når der er tale om langtidsplanlægning, nyetablering, tilkøb eller forpagtning af forholdsvis store arealer, der indebærer en forøgelse af maskinkapacitet og arbejdskraft. Udbytterne er anslåede middeludbytter for området på henholdsvis lettere jord (JB 1-3) og bedre jord (JB 4-6) (eller lavt og højt udbytteniveau). Det er forsøgt, at ansætte udbytterne således, at der er sammenhæng i ydeevnen afgrøderne imellem på de to udbytteniveauer. Denne sammenhæng bør dog ikke tages som mål for dyrkningssikkerheden. Udbytteniveauet må altid vurderes efter de individuelle forudsætninger. Udbytterne på lettere jord med vandingsmulighed kan ligestilles med udbytterne på den bedre jord, men der skal naturligvis tages hensyn til udgifterne til vanding. Den direkte udgift til vanding (elforbrug) vil typisk udgøre kr./ha (90 mm). Totaludgift til vanding (inkl. forrentning, afskrivning og flytning af maskine) vil typisk ligge på kr./ha. Ved større arealer med god arrondering kan udgiften dog blive væsentligt mindre. sniveauet: Ved angivelse af mængder af P og K er der forudsat middel tal for disse næringsstoffer. Mængderne angiver en vedligeholdelsesgødskning. Det er forudsat, at halmen fjernes. Der er kun i mindre grad taget hensyn til behovet for tilførsel af mikronæringsstoffer (mangansprøjtning er medregnet under planteværn). Sædskifteomkostninger vil være ca. 80 kr. pr. ha pr. år til kvikbekæmpelse og 95 kr. pr. ha pr. år til kalkning samt ca. 40 kr. pr. ha pr. år til jordbundsanalyser. Derudover kommer udgifter til vedligeholdelse og rensning af dræn og grøfter, slåning af læhegn osv. Kvælstofmængder er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Landbrugsstyrelsens normer, som er styret af mange faktorer. De anførte omkostninger tager udgangspunkt i et normalt år. Antallet af sprøjtninger er efter almindelig praksis, hvor der er taget hensyn til, at flere produkter kan udbringes ved samme sprøjtning. Forfrugtsværdi er ikke indregnet i kalkulerne. Værdien af gode forfrugter i et kornsædskifte, kan regnes til ca.10 % i første års hvede. Planteavlskontorerne i AgriNord Juli

4 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 1 Prisforudsætninger 4 Vårbyg til foder 5 Vårbyg til Malt 6 Havre 7 Vinterhvede 8 Vinterrug 9 Triticale 10 Vinterbyg 11 Vinterraps 12 Hestebønne til foder 13 Markært (konsum) 14 Alm. rajgræs 15 Industrikartofler 16 Energipil 17 Udyrket 18 Slætgræs 19 Byggrønkorn + Efterslæt 20 Byg/ærtehelsæd + efterslæt 21 Ærtehelsæd + efterslæt 22 Silomajs 23 Foderroer 24 Kolbemajs 25 Oversigt over handelsafgrøder 26 Handelsafgrødernes bytteforhold 28 Oversigt over grovfoder 29 sværdi af gylle til salgsafgrøder 30 Dækningsbidrag i udvalgte sædskifter 31 3

5 Priser på afgrøder, gødning, såsæd m.m. kalkuler 2020 sidst opdateret Kornpris: Futurespris Matif december 2020 (pr ) fraktrukket 15 kr Afgrøde Pris kr/hkg Pris kr/kg kr/kg Maskinstationstakst afgrøde Udsæd kr/behandling Vårbyg t foder 120 2,70 N 6,50 sspredning 140 Vårbyg t malt 135 2,80 P 11,00 Såning, såsæt 400 Havre 110 2,70 K 5,00 Tromling 150 Vinterhvede 120 2,75 S 2,20 Sprøjtning 120 Vinterrug hyb (brød) 120 9,25 Mejetærskning* 800 Triticale 110 2,75 Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6,25 Vinterbyg 120 2,75 Pløjning 600 Vinterraps (Hybrid) ,00 1/3 unit Stubharvning 300 Hestebønner 150 4,10 Tørring (eget anlæg) korn 8,00 Ærter 150 4,50 Tørring (eget anlæg) raps 15,00 Rajgræs ,00 Tørring (eget anlæg) rajgræs 30,00 Kartofler 62 2,10 * vintersæd kr kr/fen Kløvergræs 1,30 35,00 Byghelsæd 1,05 2,70 Bygærthelsæd 1,20 2,70 Ærtehelsæd 1,30 4,50 Efterslæt 1,20 20,00 Majs 1,05 775,00 Foderroer 1, ,00 Kolbemajs 1,25 775,00 Enhedsstøtte kr 2020 Grundbetaling 1250 Grøn støtte 570 Udbetaling

6 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR VÅRBYG TIL FODER Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelse Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

7 AFGRØDEKALKALKULE 2020 FOR VÅRBYG TIL MALT Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelse Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 10, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

8 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR HAVRE TIL FODER Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Havre har en værdi som forfrugt til vintersæd på højde med raps og ærter. 7

9 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR VINTERHVEDE Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Vækstregulering Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Når der nedmuldes halm sænkes kaliumbehov med kg pr. ha. Den anførte kvælstofmængde er gældende for foderhvede Udgiften til svampebekæmpelse er afhængig af den aktuelle sorts sygdomsresistens 8

10 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR VINTERRUG hyb. (brød) Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt* BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 9, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Vækstregulering 0 0 Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Hybridrug yder normalt 15-25% mere end de bedste sorter af alm. rug Hybridsorterne er mere udsat for angreb af meldrøjer Ekstremt lave udsædsmængder øger risikoen for meldrøjer *Prisen er forudsat brødkvalitet, derfor ingen vækstregulering 9

11 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR TRITICALE Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Med en god forfrugt kan der regnes med ca. 15% mere i udbytte På let sandjord har rug et højere udbyttepotentiale end triticale. 10

12 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR VINTERBYG Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Vækstregulering Insektbekæmpelsesmidler 0 0 Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

13 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR VINTERRAPS Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd* 625, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Analyse Tørring (eget anlæg) 15, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning** Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, ,25 281,25 i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd (units) 1 1 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl *Hybrid raps **Der regnes med direkte høst uden skårlægning 12

14 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR Hestebønner Til fodring af slagtesvin på egen bedrift Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 4, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler* Svampebekæmpelse Insektbekæmpelsesmidler Tørring (eget anlæg) 16, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof 0 0 Fosfor Kalium Svovl * Inkl. nedvisning før høst 13

15 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR MARKÆRT (KONSUM) Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt ** BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 4, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler* Insektbekæmpelsesmidler Andet 0 0 Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof 0 0 Fosfor Kalium Svovl * Inkl. nedvisning før høst **Der er regnet med prisen på ærter til konsum 14

16 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR ALM. RAJGRÆS (sildig, høj persistens) Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 54, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampe og væksregulering Analyse & certificering Rensning Tørring (eget anlæg) 30, , Rentekrav (1,7%) 154,7 214 i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 26, , Stubharvning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd 8 8 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Kalkulen gælder for rajgræs udlagt i vårbyg. Ved såning i renbestand i efteråret må der regnes med en ekstra omkostning til pløjning og såbedstilberedning, i alt 850 kr. pr. ha på let jord og 1000 kr. pr. ha på god jord. 15

17 AFGRØDEKALKULER 2020 FOR INDUSTRIKARTOFLER Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Biprodukt Hovedprodukt* Biprodukt 0 0 BRUTTOINDTÆGT i alt Læggemateriale 2, , Bejdsning med Prestige 35, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium (chlorfattig) 10, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Rentekrav (1,7%) Fragt 4, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såbedsharvning Lægning*** Hypning Sprøjtning Optagning**** Transport til kule, kr. pr. hkg i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Læggemateriale Kvælstof Fosfor Kalium Svovl * 19,5 pct. Stivelse, inkl. efterbetaling **Der er ikke regnet med at leveringsrettten har en handelsværdi. ***Stenstrenglægning ikke indregnet, ekstraomkostning på 2400 kr/ha ****Incl. hjælpemandskab på optager 16

18 AFGRØDEKALKULER 2020 FOR ENERGIPIL - 20 Års produktion Udbytte, 1. høst tons tørstof år Udbytte, høst tons tørstof 7,5 t pr. år 15 9,5 t p.r år 19 Pris pr GJ Pris i alt Pris/enhed Pris i alt Pris/enhed Pris i alt Udbytte, 1. høst 16,0 GJ/t ts Udbytte, høst 16,0 GJ/t ts BRUTTOINDTÆGT i alt på 20 år BRUTTOINDTÆGT gennemsnit/år Stiklinger stk 0, , efter hver høst Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler kun år 1, (år 3) Insektbekæmpelse kun år Andet Forsinket indtægt Rentetab (2,5 %) kr/m 3 kr/m 3 Fragt 1. høst (3,6 M 3 /tons) 20, , Fragt høst (3,6 M3/tons) 20, , i alt 20 år gen. Pr år DÆKNINGSBIDRAG I i 20 år DÆKNINGSBIDRAG I gen. Pr år sspredning (efter hver hø Såbedsharvning Plantning Sprøjtning Høst år Høst år 5-20 (8 gange) Rydning år i alt 20 år gen pr år OMKOSTNINGER i alt 20 år DÆKNINGSBIDRAG II 20 år DÆKNINGSBIDRAG II gen pr år Enhedsstøtte i 20 år Dækningsbidrag incl. Enhedsstøtte i 20 år Stiklinger stk Kvælstof Fosfor Kalium Svovl 10 10

19 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR UDYRKET I 1-årig omdrift Flerårig* Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha 0 Pris/enhed Pris i alt Pris/enhed Pris i alt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd, græsblanding 35, Glyphosat i alt DÆKNINGSBIDRAG I Stubharvning Såning, såsæt Slåning Sprøjtning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd 11 Der er regnet med udsåning i efteråret efter høst *I den flerårige brak/udyrket er udgifterne til udsæd, kemikalier, såning og sprøjtning delt med 5 God etablering af græs i efteråret giver færre problemer med ukrudt når arealet igen skal bringes i kultur 18

20 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR KLØVERGRÆS TIL SLÆT GENNEMSNIT FOR 1. OG 2. ÅR Nettoudbytte FEN hovedprodukt , , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd 50 % hvert år 17, , Kvælstof* 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler 0 0 Insektbekæmpelsesmidler 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I Såning 0,5 behandling pr. år Tromling 0,5 beh. pr. år Skårlægning x 5 i alt Finsnitning m. vogn x 5 i alt Hjemkørsel, indlægning x 5 i alt Pløjning 0,5 behandling pr. år i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl *Kløvergræs Der er regnet med 5 slæt 19

21 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR BYGGRØNKORN + EFTERSLÆT Nettoudbytte FEN, helsæd Nettoudbytte FEN, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FEN, helsæd 1, , Nettoudbytte FEN, efterslæt 1, , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd korn 2, , Udsæd græs 20, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler 0 0 Andet 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, vårbyg Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

22 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR BYG/ÆRTEHELSÆD + EFTERSLÆT Nettoudbytte FEN, helsæd Nettoudbytte FEN, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FEN, helsæd 1, , Nettoudbytte FEN, efterslæt 1, , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd byg og ært 4, , Udsæd græs 20, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, vårbyg Udsæd, ærter Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

23 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR ÆRTEHELSÆD + EFTERSLÆT Nettoudbytte FEN, helsæd Nettoudbytte FEN, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FEN, helsæd 1, , Nettoudbytte FEN, efterslæt 1, , Tillægsstøtte BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd ærter 4, , Udsæd græs 20, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Såning, udlæg Tromling Sprøjtning Skårlægning, helsæd Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd. ærter Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

24 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR SILOMAJS Nettoudbytte FEN, hovedprodukt Nettoudbytte FEN, hovedprodukt 1, , BRUTTOINDTÆGT Udsæd 775, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudt + evt. svampemidler Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning m. gødningsplac Sprøjtning Majshøster m. vogn Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 2 2 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

25 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR FODERROER Nettoudbytte FEN, hovedprodukt Nettoudbytte FEN, hovedprodukt 1, , BRUTTOINDTÆGT Udsæd 1.500, , Kvælstof 6, , Fosfor 11, , Kalium 5, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I Såbedsharvning sspredning Såning Sprøjtning Optagning Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 1 1 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

26 AFGRØDEKALKULE 2020 FOR KOLBEMAJS Lavt udbytte Højt udbytte (lun jord)* Egen kalkule Nettoudbytte FE, hovedprodukt Nettoudbytte FE, hovedprodukt 1, BRUTTOINDTÆGT Udsæd 775, Kvælstof 6, Fosfor 11, Kalium 5, Svovl 2, Ukrudtsmidler 518 Svampebekæmpelsesmidler 122 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning m. gødningsplac Sprøjtning Majshøster m. vogn Hjemkørsel, indlægning Pløjning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Enhedsstøtte Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 2 Kvælstof 138 Fosfor 35 Kalium 185 Svovl 25 *Kolbemajs lykkes kun på det mest egnede majsareal, idet modning ellers sker for sent 25

27 LAVT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT OVER HANDELSAFGRØDER 2020 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Prod. DB II kr/hkg hkg/ha kr/ha omk. kr/ha dækning af kr/ha omkost. dækning af kr/ha omk. kr. incl. var. omk kr/ha omk. i alt pr. hkg Støtte hkg/ha hkg/ha kr/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug (brød) Triticale (468) Vinterbyg Vinterraps Hestebønne (8) Markært (346) Alm. rajgræs Ind. kartofler kr/gj t. tørst/ha t. tørst/ha t. tørst/ha kr pr. GJ kr pr. ha Energipil 43 7, , ,

28 HØJT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT OVER HANDELSAFGRØDER 2020 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Prod. DB II kr/hkg hkg/ha kr/ha omk. kr/ha dækning af kr/ha omkost. dækning af kr/ha omk. kr. incl. var. omk kr/ha omk. i alt pr. hkg Støtte hkg/ha hkg/ha kr/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug (brød) Triticale Vinterbyg Vinterraps Hestebønne Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler kr/gj t. tørst/ha t. tørst/ha t. tørst/ha kr pr. GJ kr pr. ha Energipil 43 9, , ,

29 Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Lavt udbytteniveau Normudbytte Hkg som skal avles for at modsvarer normudbytte af lodrette søjle Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Hestebønne Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil t. ts/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Hestebønne Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler ,5 t Energipil ts/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Højt udbytteniveau Normudbytte Hkg som skal avles for at modsvarer normudbytte af lodrette søjle Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Hestebønne Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil t. ts/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Hestebønne Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler ,5 t Energipil ts/ha

30 LAVT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT GROVFODERAFGRØDER 2020 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Produktions kr/fen FEN/ha kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. kr/ha var. omkst. kr/ha omkost. pr. FEN FEN/ha i alt kr. FEN/ha Kløvergræs 1, ,23 Byggrønkorn 1, ,08 Byg/ærtehels. 1, ,03 Ærtehelsæd 1, ,12 Silomajs 1, ,92 Foderroer 1, ,03 HØJT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT GROVFODERAFGRØDER 2020 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Produktions kr/fen FEN/ha kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. kr/ha var. omkst. kr/ha omkost. pr. FEN FEN/ha i alt kr. FEN/ha Kløvergræs 1, ,03 Byggrønkorn 1, ,92 Byg/ærtehels. 1, ,99 Ærtehelsæd 1, ,99 Silomajs 1, ,81 Foderroer 1, ,85 Kolbemajs 1, ,98 29

31 sværdi af gylle til salgsafgrøder på god jord 2020 Svine gylle Kvæ ggylle gyllemæ ngde/ha* 100 N/ha 140 N/ha 170 N/ha 100 N/ha 140 N/ha 170 N/ha Kr/ha % kr/ hkg Svinegylle Kvægylle Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Markæ rt, konsum Alm. rajgræ s Industrikartofler Energipil * Væ r opmæ rksom på at maks. husdyrgødning kan resulterer i overskidelse af fosforloftet Værdien af gylle er beregnet som udtryk for værdien af gylle med normindhold For svinegylle er benyttet normtal for slagtesvin delvis spalter For kvæggylle er benyttet normtal for kvæggylle, malkekøer st. race sengestald Indregnet udnyttelse af kvælstof 1. år tons/100 kg total-n kg N/t udn. % Kg P/t Udn. % kg K/t Udn. % kg S/t Udn % Svinegylle 22,1 4, ,2 90 2, ,3 15 Kvæggylle 26,4 4, , , ,

32 DÆKNINGSBIDRAG I UDVALGTE SÆDSKIFTER 2020 SÆD SKIFT E Lavt udbytte Højt udbytte DB I DB II DB I DB II Monokultur hvede Vårbyg - rajgræ s - hvede - hvede Havre - hvede - vinterbyg - vinterraps - hvede Vinterbyg - vinterraps - hvede - rug Monokultur vårbyg med 50%maltbyg Eget sæ dskifte: Der er regnet med vårbyg til foder, hvor ikke andet er nævnt 31

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2017 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2016/2017 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Økologikalkuler 2009

Økologikalkuler 2009 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Tove Seup, Videncentret for Landbrug, Økologi Kirstine Flintholm Jørgenen, Videncentret for Landbrug, Økologi Peter Mejnersen,

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Den økonomisk robuste kvægbedrift

Den økonomisk robuste kvægbedrift Den økonomisk robuste kvægbedrift Økologikongressen 29. november 2017 Session A2 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Kom godt fra start som ny økolog 02-10-2017 Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Hvad sker der i stald og mark lige nu? 1. Udvikling i økologien 2. Økonomien i økologien 3. Markbrug sædskifter 4. Lidt

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej. Gardkrog, den 30. oktober 2016 Banedanmark Amerik Plads 15, 2100 København Ø Att. Landinspektør Kaare Kyndal Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

Økologisk vinterraps

Økologisk vinterraps Økologisk vinterraps - 2018 Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbyttebegrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer

Læs mere

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag):

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Kalkmodel Beregningsmodellen for kalk er udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter. Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Pos. Rt Pos. Jb Positionsbestemt reaktionstal.

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Konsum afgrøder tørring og salg 2019 Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Disposition: Kalkule konsumafgrøder 2019 konsum rapsolie. Eksempel på maltbygafregning Skal der arbejdes på faste aftaler

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere