Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning"

Transkript

1 Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Afgrødevalg... 4 Beregninger... 5 Andre oplysninger... 8 Korrelation... 8 Simulering... 8 Vejledning til modellen og risikosimulering... 9 Formål og målgruppe Formålet med beregningsmodellen er dels at hjælpe potentielle forpagtere eller bortforpagtere med at blive skarpere på en realistisk pris for forpagtningen, dels at give et billede af risikoen for at lykkes eller mislykkes ved en given pris, samt følsomheden i beregningen. Koncept Beregningen foretages i Excel med hjælp fra der kan håndtere stokastisk skal derfor være en del af den Excel-version der anvendes, hvis man ønsker at lave beregningen med risikosimulering. Har man ikke adgang til en Excel-version kan man gennemføre en statisk beregning uden dette modul. Modellen indeholder standardværdier for variablene i beregningen. Standardværdierne svarer til værdierne i budgetkalkulerne i FarmtalOnline, og til værdierne for udbytter, priser og stykomkostninger er der føjet en spredning for den pågældende værdi. Dog er der for prisernes vedkommende kun tilføjet spredninger på kornprodukter og raps. Spredningerne er baseret på historiske udbytter og historiske priser. Til standardværdierne for maskin- og arbejdsomkostninger og for andre omkostninger og indtægter er der ikke tilføjet spredninger. Findes der ikke en standardværdi for den valgte variabel vil det pågældende felt blive gult med en rød ramme omkring. I så fald må man selv foreslå værdier. Standardværdierne er ment som en hjælp, hvis man ikke selv har et bedre forslag, og de kan også fungere som vejledende værdier, som man kan benchmarke sig op imod. Men grundlæggende er det meningen, at man selv skal overveje og bestemme de variable der indgår i beregningen, ud fra egne erfaringer og viden. 1

2 Vejledning til modellen og risikosimulering Modellen lægger op til at alle værdier i beregningen kan defineres som en input variabel, hvilket betyder at der manuelt kan knyttes en fordeling til den. En fordeling der består af en minimumsværdi, en maksimumsværdi og en hyppigste værdi, som indgår i en præ-defineret fordeling af udfald for den pågældende variabel. Nedenfor vises et eksempel på fordelingen for afgrødeudbyttet i vinterhvede (input-variabel), med minimum 70 hkg., maksimum 95 hkg. og det mest sandsynlige udbytte på 85 hkg. Når disse værdier tastes ind i modellen, dannes der automatisk et udfaldsrum af udbyttehændelser som vist i eksemplet. Eksemplet viser at fordelingen giver 90 pct. chance for at udbyttet ligger mellem 76,14 og 91,52 hkg. pr. ha. med den hyppigste værdi på 85 hkg. pr. ha. På samme måde defineres fordelingerne for de variable der indgår i beregningen, eller for de variable man synes det giver mening a definere et fordeling for. Ofte vil man som minimum definere fordelinger for udbytter og priser, da man typisk ikke på forhånd kan sige noget sikkert om disse variable. Ønsker man ikke at definere et fordeling, men blot en fast værdi, der dog adskiller sig fra den præ-definerede værdi, skal man indtaste samme faste værdi i alle tre felter minimum, maksimum og hyppigste. Når alle variable og alle tillægsoplysninger er defineret og udfyldt simuleres en resultatfordeling (output-variabel), der beskriver det sandsynlige udfaldsrum af resultater. Det viste eksempel viser udfaldsrummet af sandsynlige resultater ud fra beregningen med de definerede inputvariable. I eksemplet beskriver fordelingen af resultater, at der eksempelvis er 78,3 pct. chance for at indtjeningen eller beløb til forpagtning ligger over kr. pr. ha. 2

3 Der er i modellen defineret en række mellemresultater som output-variable. Indtastningsfelter Der kan indtastes eller vælges tal i grå og gule felter. I de grå felter kan indtastes tal direkte, og i de gule felter vælges der en værdi i et rullegardin, der rulles ned ved tryk på den pil, der kommer frem når man har klikket i feltet. Det anbefales at man vælger fra rullegardinet fremfor at vælge en anden værdi. Bedriftsoplysninger Basisoplysninger på bedriften defineres så de kan fungere som hjælp til at udpege de rette prædefinerede standardværdier fra FarmtalOnline. Beregning af pris for forpagtning (stokastisk simulering) Brugervejledning: Modellen beregner en realistisk pris på forpagtning eller bortforpagtning, og illustrerer i tillæg til dette risikoen og følsomheden i beregningen. Beregningerne er delvis automatiske, når de grå og gule felter er udfyldt. Bag de gule felter er der et "rullegardin" med faste valgmuligheder, og i de grå felter er indtastningen valgfri. Hvis man ønsker at indtaste egne værdier for udbytte, pris og omkostninger SKAL alle tre værdier på den pågældende linie udfyldes: den mindste og størst tænkelige værdi og den hyppigste værdi. Eksisterende areal (ha) 500 Anvender du maskinstation? Nej Udvidelse (ha) 150 Har du ledig arbejdstid? Nej Hvis ja, hvad vil du sælge den til (kr/t)? 250 Har du ledig Jordbund sandjord med vanding maskinkapacitet? Nej Gøder du med gylle? Nej Er du kornsælger? Nej uden gylle 3

4 Jordbund Hvilken jordbund er der på det forpagtede areal? Lerjord, sandjord uden vanding, eller sandjord med vanding? Vil du gøde arealet med gylle? De præ-definerede stykomkostninger og maskin- og arbejdsomkostninger afhænger af om der på ejendommen gødes med husdyrgødning, da omkostningerne hertil er betydelige, herunder også i forhold til den særlige beregning af transportomkostninger ud til et givet forpagtet areal. Denne beregning omtales senere. Anvender du maskinstation? Markeres der Ja i dette felt vil den præ-definerede maskin- og arbejdsomkostning blive anvendt uanset hvad der svares i de øvrige felter i denne boks. Kun ved at angive egne værdier i de pågældende linjer kan beløbet ændres. Har du ledig arbejdstid? Maskin- og arbejdsomkostninger kan groft opdeles i driftsomkostninger uden løn (diesel og vedligeholdelse), arbejdsløn, og afskrivninger og renter. Hver del svare til ca. 1/3 af alle omkostningerne, eller nærmere: 33, 37 og 30 pct. Markeres der Ja i dette felt, og samtidig 0 i Hvis ja, hvad vil du sælge den til? reduceres de prædefinerede maskin- og arbejdsomkostninger med 37 pct. Fuld arbejdsløn sættes i beregningen til 400 kr. pr. time. Sættes salgsprisen på arbejdsløn til eksempelvis 100 kr. pr. time samtidig med Ja i feltet Har du ledig arbejdstid, vil maskin- og arbejdsomkostningerne reduceres med 3/4 (300/400) af 37 pct. Har du ledig maskinkapacitet? Svares der Ja i dette felt vil maskin- og arbejdsomkostninger reduceres med 30 pct. Er du kornsælger? Markeres dette felt med Ja reduceres den præ-definerede salgspris med et senere bestemt beløb (nederst i modellen), i kraft af at kornkøbere som udgangspunkt selv anvender kornet til foder, og derved sparer det beløb, der normalt går til foderstofforretningen. Modellen tager ikke højde for at man både kan forbruge sit eget korn, og samtidig sælge noget af det til foderstofforretningen. I så til fælde må man selv estimere en kornpris. Afgrødevalg Der kan vælges op til seks forskellige afgrøder indenfor en præ-defineret række af afgrøder specificeret i rullegardinet ved hver enkelt afgrøde. Man kan vælge færre end seks afgrøder, blot skal man sørge for at den procentuelle fordeling af afgrøderne giver en sum på 100. Skal man dyrke en afgrøde, der ikke findes i rullegardinet, må man vælge en afgrøde der ligger tættest på, eller vælge valgmuligheden Ingen eller andet. 4

5 Andel af sædskiftet SEGES Afgrødevalg OK Afgrøde 1 Vinterhvede 20,0% Pct. Afgrøde 1 Afgrøde 2 Vinterraps 20,0% Pct. Afgrøde 2 Afgrøde 3 Vårbyg 10,0% Pct. Afgrøde 3 Afgrøde 4 Majs til helsæd 25,0% Pct. Afgrøde 4 Afgrøde 5 Slætgræs 4 slæt 25,0% Pct. Afgrøde 5 Afgrøde 6 Ingen eller andet 0,0% Pct. Afgrøde 6 30% Afgrødefordeling 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vinterhvede Vinterraps Vårbyg Majs til helsæd Slætgræs 4 slæt Ingen eller andet Afgrøde Beregninger Ud fra de givne oplysninger og inden eventuelle egne værdier indtastes, beregner modellen et resultat før andre omkostninger og EU-støtte mv. ud fra de præ-definerede værdier. Beregningen er traditionel med udregning af bruttoudbytte ved hjælp af afgrødeudbytte og pris tillagt eventuel halmindtægt. Halmindtægten er udregnet på basis af mængden af halm hentet fra afgrødekalkulerne i FarmtalOnline, og multipliceret med den værdi af halm pr. kg., der angives i boksen nederst i modellen. Beregningen er vægtet i forhold til den procentuelle fordeling af afgrøder. Efter beregningen af bruttoudbytte og halmindtægt fratrækkes stykomkostninger og maskin- og arbejdsomkostninger. 5

6 Beregning Udbytte afgrøde 1 Egne værdier Fordeling Min. Hyp. v. Maks. Vinterhvede på sandjord med vanding uden gylle 74,0 Hkg. pr. ha - Udbytte afgrøde 2 Vinterraps på sandjord med vanding uden gylle 36,0 Hkg. pr. ha - Udbytte afgrøde 3 Vårbyg på sandjord med vanding uden gylle 55,0 Hkg. pr. ha - Udbytte afgrøde 4 Majs til helsæd på sandjord med vanding uden gylle ,0 Hkg. pr. ha - Udbytte afgrøde 5 Slætgræs 4 slæt på sandjord med vanding uden gylle ,0 Hkg. pr. ha - Ingen eller andet på sandjord med vanding Udbytte afgrøde 6 uden gylle - Hkg. pr. ha - Pris afgrøde 1 Hvede 130,0 Kr. pr. hkg - Pris afgrøde 2 Raps 270,0 Kr. pr. hkg - Pris afgrøde 3 Byg 130,0 Kr. pr. hkg - Pris afgrøde 4 Majs til helsæd 1,2 Kr. pr. FEN 1,1 1,2 1,3 1 Pris afgrøde 5 Slætgræs 4 slæt 1,1 Kr. pr. FEN 1,0 1,1 1,2 1 Pris afgrøde 6 Ingen eller andet - Kr. pr. hkg - Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde 6 - Bruttoudbytte i alt (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Halmindtægt Stykomkostninger: Vinterhvede uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Vinterraps uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Vårbyg uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Majs til helsæd uden gylle på sandjord med vand Kr. pr. ha - Slætgræs 4 slæt uden gylle på sandjord med van Kr. pr. ha - Ingen eller andet uden gylle på sandjord med van - Kr. pr. ha - Stykomkostninger (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Dækningsbidrag Kr. pr. ha Maskinomk. inkl. arb.omk.: Vinterhvede uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Vinterraps uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Vårbyg uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha - Majs til helsæd uden gylle på sandjord med vand Kr. pr. ha - Slætgræs 4 slæt uden gylle på sandjord med van Kr. pr. ha - Ingen eller andet uden gylle på sandjord med van - Kr. pr. ha - Maskinomk. inkl. arbejde (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Maskinomkostninger inkl. arbejdsomk. (korrigeret for arbejdstid og kapacitet) Kr. pr. ha - Transportomkostninger: Afgrøde 1Vinterhvede 400 Kr. pr. ha - Afgrøde 2Vinterraps 200 Kr. pr. ha - Afgrøde 3Vårbyg 400 Kr. pr. ha - Afgrøde 4Majs til helsæd 600 Kr. pr. ha - Afgrøde 5Slætgræs 4 slæt 400 Kr. pr. ha - Afgrøde 6Ingen eller andet - Kr. pr. ha - Transportomkostn. (vægtet gennemsnit) 410 Kr. pr. ha (vægtet) Rest til forpagtning ekskl. andre omk. og EU-støtte 676 Kr. pr. ha Andre omkostninger* 300 Kr. pr. ha Rest til forpagtning ekskl. EU-støtte 376 Kr. pr. ha EU-støtte Kr. pr. ha Fortjeneste til forpagteren 500 Kr. pr. ha Rest til forpagtning inkl. EU-støtte Kr. pr. ha Transportomkostninger Transportomkostninger til og fra et forpagtet areal er ofte en undervurderet omkostning, og derfor indeholder denne model og en beregning heraf. Transportomkostningerne afhænger ikke blot af afstanden og hastigheden, den afhænger også af den afgrøde der dyrkes og hvor ofte den skal behandles, og hvor store mængder der skal transporteres til og fra bedriften. Ud fra valget af afgrøde og størrelsen af arealet med den pågældende afgrøde, foreslår modellen et antal kørsler. Antallet af kørsler beregnes ud fra budgetkalkulerne på FarmtalOnline samt en række andre forudsætninger om maskinkapaciteter. Samtidig skal man angive transportafstanden, hastigheden under transporten, og hvad det koster pr. time af transportere. Prisen skal indeholde arbejdsløn, energiforbrug, vedligeholdelse og slidtage. Ønsker man at angive et andet antal kørsler for de pågældende afgrøder end foreslået af modellen han man mulighed for at angive dette ved at 6

7 trykke på knappen Gå til manuel beregning af transportomkostninger, og indtaste egne værdier i skemaets grå felter. Taster man egne værdier i de grå felter skal man være opmærksom på, at disse indtastninger bliver stående, også selv om man eventuelt skifter afgrøde for den pågældende kolonne. Det skal pointeres at de normale transportomkostninger ud til bedriftens eksisterende marker allerede er indregnet under maskin- og arbejdsomkostninger. Når man angiver antal km ud til nye potentielle marker bør man derfor tænke på, hvor mange km der allerede er en del af maskin- og arbejdsomkostningerne, enten fra afgrødekalkulernes normtal eller fra egne tal, såfremt disse angives under modellens maskin- og arbejdsomkostninger. Beregning af tid og omkostninger til transport til forpagtet areal (beregning Antal transporter til og fra forpagtet areal Vinterhvede Vinterraps Vårbyg Majs til helsæd Slætgræs 4 slæt Ingen eller andet Antal ha: 30 Antal ha: 30 Antal ha: 15 Antal ha: 37,5 Antal ha: 37,5 Antal ha: 0 Plov og jordpakker (1) Stensamling Tromle (2) Kombihavning og såning (3) Udsæd (4) Gødningsspreder (5) Gødning (6) Gylle (7) Sprøjte (8) Supplerende vand til planteværn (9) Høstmaskine (10) Hjemkørsel afgrøde (11) Halmpresser (12) Hjemkørsel halm (13) Stubharve med såmaskine efterafgrøde Såbedsharvning/efterharvning Skårlægning Sammenrivning Radrensning/hypning Stenstrenglægning I alt antal kørsler I alt antal kørsler pr. ha (gns) #DIV/0! #DIV/0! 1. Pløjning pr. dag estimeret til maksimalt 20 ha 2. Tromling pr. dag estimeret til maksimalt 100 ha 3. Kombihavning og såning pr. dag estimeret til maksimalt 50 ha kg. udsæd pr. ha transporteret på 16 ton vogn 5. Gødningsspredning pr. dag estimeret til maksimalt 250 ha kg gødning pr. ha transporteret på en 16 ton vogn ton gylle pr. ha udlagt fra en 25 ton vogn 8. Sprøjtning pr. dag estimeret til maksimalt 150 ha liter supplerende vand til planteværn transporteret i en liter vogn 10. Høst pr. dag estimeret til maksimalt 100 ha 11. Afgrøde kørt hjem i en 16 ton vogn (korn og andre afgrøder), eller 22 ton vogn (grovfoder) 12. Halmpresning pr. dag estimeret til maksimalt 100 ha 13. Halm kørt hjem på en 12 ton vogn Gå tilbage til fane med beregning Andre omkostninger Andre omkostninger giver mulighed for at samle op på de omkostninger, der ikke er en del af stykomkostninger eller maskin- og arbejdsomkostninger. I afgrødekalkulerne fra FarmtalOnline er der inkluderet 500 kr. pr ha i øvrige opgaver. Benytter man modellens standardværdier fra Farmtal Online bør man derfor ikke nødvendigvis angive noget beløb her. Der kan være tale om følgende andre omkostninger : Stensamling Klipning af hegn Vedligeholdelse af dræn Jordbundsprøver Kalkning Administration Etc. 7

8 Størrelsen og eventuelt spredningen af andre omkostninger vil afhænge af en individuel. EU-støtte og fortjeneste til forpagteren I to særskilte felter indtastes henholdsvis forventet EU-støtte, og den fortjeneste eller gevinst der ønskes ud over til dækningen af forpagtningsafgiften. Andre oplysninger Andre oplysninger er tidligere omtalt, og består af oplysninger til beregning af transportomkostninger, halmindtægt, og salgspris på salgsafgrøder/nytteværdi af kornproduktion. Andre oplysninger Gå til manuel beregning af transportomkostninger Transportafstand Transporthastighed gennemsnit Transportomkostning pr. time transport ud til og hjem fra marken Gødningsværdi eller salgsværdi halm** Forskel mellem pris ved kornkøb og kornsalg 5 Km 25 Km i timen 500 Kr. pr. time 500,0 Kr. pr. tons 10,0 Kr. pr. hkg *Andre omkostninger: Stensamling Klipning af hegn Vedligeholdelse af dræn Jordbundsprøver Kalkning Administration Etc. Tilbage til forside ** Maskin- og arbejdsomkostninger og beregning af transportomkostninger omfatter både presning og hjemkørsel af halm Undlader man at presse og bringe halmen hjem, eller sælge den fra skårene eller presset, men blot udnytte halmens næringsværdi, skal man være opmærksom på at fastsætte den rette værdi. Man skal også være opmærksom på at afgrødekalkulerne omfatter presning og hjemkørsel af halm. Korrelation Ved beregning af sandsynligheden for at hændelser med flere variable indtræffer, er det nødvendigt også at tage højde for om de pågældende variable har en indbyrdes afhængighed. Ud fra en korrelationsmatrix tager modellen automatisk højde for korrelationer mellem udbytterne indbyrdes og priserne indbyrdes, men ikke mellem udbytter og priser. Anvendes der afgrøder, der ikke er specificeret i modellen tages der ikke højde for korrelation mellem afgrøderne og priserne for de pågældende afgrøder. Simulering Når alle felter er udfyldt kan der foretages en simulering, der beregner rest til forpagtning inkl. EUstøtte, og som også viser spredningen i den forventede rest til forpagtning, samt flere andre mellemresultater. 8

9 Vejledning til modellen og risikosimulering Beregningsmodellen kører efter samme principper, blot regnes der på statiske værdier uden tildelte fordelinger og sandsynlige udfaldsrum, og muligheden for simulering er ikke til stede. Beregningen giver dog stadig god mening, idet man alligevel kommer frem til et resultat for, i hvilket område betalingen for en forpagtning bør ligge. Beregningen af transportomkostningerne til det forpagtede areal er ligeledes uændret. 9

10 Beregning Udbytte afgrøde 1 Vinterhvede på sandjord med vanding uden gylle 74,0 Hkg. pr. ha Egne værdier Udbytte afgrøde 2 Vinterraps på sandjord med vanding uden gylle 36,0 Hkg. pr. ha Udbytte afgrøde 3 Vårbyg på sandjord med vanding uden gylle 55,0 Hkg. pr. ha Udbytte afgrøde 4 Majs til helsæd på sandjord med vanding uden gylle ,0 Hkg. pr. ha Udbytte afgrøde 5 Slætgræs 4 slæt på sandjord med vanding uden gylle ,0 Hkg. pr. ha Ingen eller andet på sandjord med vanding Udbytte afgrøde 6 uden gylle - Hkg. pr. ha Pris afgrøde 1 Hvede 130,0 Kr. pr. hkg Pris afgrøde 2 Raps 270,0 Kr. pr. hkg Pris afgrøde 3 Byg 130,0 Kr. pr. hkg Pris afgrøde 4 Majs til helsæd 1,2 Kr. pr. FEN 1,2 Pris afgrøde 5 Slætgræs 4 slæt 1,1 Kr. pr. FEN 1,1 Pris afgrøde 6 Ingen eller andet - Kr. pr. hkg Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde Bruttoudbytte afgrøde 6 - Bruttoudbytte i alt (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Halmindtægt Stykomkostninger: Vinterhvede uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Vinterraps uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Vårbyg uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Majs til helsæd uden gylle på sandjord med vand Kr. pr. ha Slætgræs 4 slæt uden gylle på sandjord med van Kr. pr. ha Ingen eller andet uden gylle på sandjord med van - Kr. pr. ha Stykomkostninger (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Dækningsbidrag Kr. pr. ha Maskinomk. inkl. arb.omk.: Vinterhvede uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Vinterraps uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Vårbyg uden gylle på sandjord med vanding Kr. pr. ha Majs til helsæd uden gylle på sandjord med vand Kr. pr. ha Slætgræs 4 slæt uden gylle på sandjord med van Kr. pr. ha Ingen eller andet uden gylle på sandjord med van - Kr. pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde (vægtet gennemsnit) Kr. pr. ha (vægtet) Maskinomkostninger inkl. arbejdsomk. (korrigeret for arbejdstid og kapacitet) Kr. pr. ha Transportomkostninger: Afgrøde 1Vinterhvede 400 Kr. pr. ha Afgrøde 2Vinterraps 200 Kr. pr. ha Afgrøde 3Vårbyg 400 Kr. pr. ha Afgrøde 4Majs til helsæd 600 Kr. pr. ha Afgrøde 5Slætgræs 4 slæt 400 Kr. pr. ha Afgrøde 6Ingen eller andet - Kr. pr. ha Transportomkostn. (vægtet gennemsnit) 410 Kr. pr. ha (vægtet) Rest til forpagtning ekskl. andre omk. og EU-støtte 676 Kr. pr. ha Andre omkostninger* 300 Kr. pr. ha 300 Rest til forpagtning ekskl. EU-støtte 376 Kr. pr. ha EU-støtte Kr. pr. ha Fortjeneste til forpagteren 500 Kr. pr. ha 500 Rest til forpagtning inkl. EU-støtte Kr. pr. ha 10

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl uden brug af @Risk

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl uden brug af @Risk Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl uden brug af @Risk Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Indtastningsfelter... 2 Bedriftsoplysninger... 2 Anvender

Læs mere

SEGES d. 8. april 2015 Ove Lund Plantemanagement, prod.økonomi BESLUTNINGSSTØTTE - FORPAGTNING

SEGES d. 8. april 2015 Ove Lund Plantemanagement, prod.økonomi BESLUTNINGSSTØTTE - FORPAGTNING SEGES d. 8. april 2015 Ove Lund Plantemanagement, prod.økonomi BESLUTNINGSSTØTTE - FORPAGTNING Forpagtning/bortforpagtning af jord - beregning af pris Brugervejledning: Beregningerne er delvis automatiske,

Læs mere

Opsamling på cases i projekt 7486

Opsamling på cases i projekt 7486 Opsamling på cases i projekt 7486 Dette er en samlet præsentation af de cases, der er anvendt under projekt 7486 økonomistyring som beslutningsstøttende værktøj som har til formål at illustrere, hvordan

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af regneark... 1 2. Vejledning til regnearksmodellen for grovfoderproducenter... 2 2.1. Modellens formål... 2 2.2. Modellens opbygning... 2 2.3. Modellens principper...

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Fremstillingspris på korn + Stykomkostninger (gødning, udsæd,

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE SEGES, den 1. oktober 2015 Mai-Britt Soo Mortensen Økonomi og Virksomhedsledelse ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE VELKOMST Hovedformål

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS 29-11-2017 Denne introduktion er baseret på Version 1.70 af værktøjet FMS. Du kan få værktøjet

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

AKS - Avlermøder. 22. og 23. november 2017

AKS - Avlermøder. 22. og 23. november 2017 AKS - Avlermøder 22. og 23. november 2017 Emner Erfaringer 2017 Skimmel Dækningsbidrag Udbyttestyring Biomassekort mm. Transportomkostninger Erfaringer 2017 Kontrol af skimmel vanskelig Kuras har igen

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med Afgrødelager i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder der køres fra og til et lager. Du får samtidig overblik over den aktuelle beholdning på lagerne og udbytterne på markerne.

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder der køres fra og til et lager opgjort pr. høstår. Du får samtidig overblik over den aktuelle beholdning på lagerne og udbytterne på

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktionen

Risiko-regneark Planteproduktionen Risiko-regneark Planteproduktionen, 8200 Aarhus N For en planteproducent er det forventede dækningsbidrag baseret på forventede udbytter og forventede priser. Derfor er der altid en risiko for, at udbytter

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

STYRK DIN BUNDLINJE I PLANTEAVLEN. Styrk dit beslutningsgrundlag med DBII Tjek Mark og Maskinanalyse Peter Balslev, planteavlskonsulent

STYRK DIN BUNDLINJE I PLANTEAVLEN. Styrk dit beslutningsgrundlag med DBII Tjek Mark og Maskinanalyse Peter Balslev, planteavlskonsulent STYRK DIN BUNDLINJE I PLANTEAVLEN Styrk dit beslutningsgrundlag med DBII Tjek Mark og Maskinanalyse Peter Balslev, planteavlskonsulent Definition DBII Tjek Mark DBII Udbytte (kerne/frø) * Salgspris (Kornbasens

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen

DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen DB II Check MARK v/økologikonsulent Per Jensen Disposition Definition DBII Hvad er DBII tjek Mark Dataindsamling Processen Registrering af Data bedste og hurtigste. Resultater fra DBII v./ Maskinkonsulent

Læs mere

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Disposition Formål hvad er pointen? Analyser af produktionsøkonomi planteavl Målet med planteavl

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktion

Risiko-regneark Planteproduktion Risiko-regneark Planteproduktion Introduktion og en kortfattet vejledning Videncentret for Landbrug, september 2011 Denne vejledning er baseret på regnearkets version 1.5, som findes og kan downloades

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Til: Nordjyske grovfoderproducenter Fra: Planteavlskonsulent Lasse Primdal lpo@landbonord.dk 96242597 1 USA November 2016 USA

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST Dagsorden Økonomiske resultater 2017 Nulpunktsmælkepris Kvægnøglen+ 2 Driftsresultater 2016-2017 (29 kvægbedrifter) Uden privat indtægt 2016 2017

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486 Redegørelse for det gennemførte med maskinanalyse i projekt 7486 2015.12.02 ovl Projektets formål er at udvikle nye værktøjer og metoder, der bl.a. skal baseres på statistisk risikosimulering og prognoser

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Mark og Maskiner et modul i FMS

Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Udarbejdet af Tina Tind Wøyen, VFL og Michael Højholdt, VFL Mark og Maskiner et modul i FMS Denne introduktion er baseret på Version

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Vejledning til aftale om markarbejde

Vejledning til aftale om markarbejde Vejledning til aftale om markarbejde 1 Aftalens varighed Udgangspunktet bør være, at der ikke indgås aftaler på mere end tre år uden egentlig genforhandling. 2 Formål Ved at indføre en formålsparagraf

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej. Gardkrog, den 30. oktober 2016 Banedanmark Amerik Plads 15, 2100 København Ø Att. Landinspektør Kaare Kyndal Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Økologikalkuler 2009

Økologikalkuler 2009 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Optimering af nettoudbyttet

Optimering af nettoudbyttet Optimering af nettoudbyttet Karl Martin Schelde Terpsminde Placering Vest for højderyggen Jordtype: Primært JB 1-3 (få arealer med JB 4-5) + en del humusrige arealer Præsentation af bedrift Overtaget efter

Læs mere

Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk! Den snusfornuftige maskinpark til 274 ha og 752 ha Konklusion

Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk! Den snusfornuftige maskinpark til 274 ha og 752 ha Konklusion Klik her for at skrive en underoverskrift LAVE OMKOSTNINGER OG RIGELIG KAPACITET, MASKINKONSULENT CHRISTIAN RABØLLE Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk!

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere