Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune"

Transkript

1 Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider

2 Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder og strategier 6 Indsatsområde 1 : Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv 7 Indsatsområde 2 : Familieliv - Børn af forældre med psykisk sygdom... 8 Indsatsområde 3 : Uddannelse. 9 Indsatsområde 4 : Arbejdsmarked og beskæftigelse..10 Indsatsområde 5 : Fritid og kultur.. 11 Indsatsområde 6 : Fysisk tilgængelighed...12 Indsatsområde 7 : Sikring af at personer med handicap bliver hørt Side 2 af 14 sider

3 Indledning Lemvig kommune som offentlig myndighed og virksomhed følger : " FN Konventionen om Rettigheder for Personer med Handicap" Konventionen omfatter i alt 50 artikler, herunder formål, generelle principper og forpligtelser, samt en lang række andre konkrete rettighedstemaer med relevans for personer med handicap. Kommunalbestyrelsen i Lemvig kommune har med direkte afsæt i FN's Konvention vedtaget følgende overordnede målsætning vedrørende "Politikområdet Handicap & Psykiatri", der fastslår, at der skal udarbejdes en overordnet Handicap & Psykiatripolitik med angivelse af konkrete målsætninger : " Det er Lemvig kommunes overordnede målsætning, at mennesker med handicap kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår. Derfor skal handicappede gives de samme muligheder som befolkningen i øvrigt vedrørende bolig, uddannelse/job og fritid. De givne tilbud bør bygge på principper om tilpasning til den enkeltes behov, færrest mulige indgreb, selvaktivitet og integritet hos handicappede. Der lægges vægt på, at den enkelte bestemmer over eget liv. Derfor skal Lemvig kommune understøtte, at enhver har mulighed for at tage ansvar for eget liv. Med afsæt i nævnte betragtninger vil Lemvig kommune derfor udarbejde en overordnet Handicap og Psykiatripolitik, hvis målsætninger er: * Det tilgængelige samfund med lige muligheder uanset handicap. * Borgere med handicap kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår. * Kontakt og samarbejde med handicappede borgere er værdibaseret og bygger på ligeværdighed, nærvær, omsorg og tryghed. Kommunalbestyrelsen har dermed fastlagt, at Handicap- og Psykiatripolitikkens 3 hovedområder / målsætninger er : Tilgængelighed - Lige muligheder Et liv så nær det normale som muligt - Egne vilkår Ligeværdighed - Nærvær - Omsorg - Tryghed Side 3 af 14 sider

4 Lemvig kommune følger som tidligere nævnt FN's konvention i sin helhed, uden at det dermed har været formålet med Handicap & Psykiatripolitikken at tage samtlige Konventionens 50 artikler op til konkret behandling. Kommunalbestyrelsen har med udpegning af de nævnte 3 tværgående hovedområder / målsætninger tilkendegivet, hvilke temaer / målsætninger, der skal være omdrejningspunkt og vises særlig opmærksomhed i Lemvig kommunes Handicap & Psykiatripolitik - en politik som samtidig er stærkt forankret i FN Konventionen. I den videre proces med udarbejdelse af forslag til en Handicap & Psykiatripolitik er der, ud over en række af brugerrepræsentanter og Handicaprådet, sket inddragelse af en bred kreds af medarbejdere og ledere fra samtlige Lemvig kommunes fagudvalgsområder : Social & Sundhed, Arbejdsmarked & Integration, Familie & Kultur og Teknik & Miljø. August 2008 blev der afholdt et Borgermøde i Idræts- og Kulturcentret, hvor omkring 75 borgere, brugere, pårørende, medarbejdere med flere mødte frem og engageret bidrog med inspiration til udformning af politikken. Det er kendetegnende for arbejdsprocessen i sin helhed, at der har været fin overensstemmelse mellem de temaer / målsætninger, som henholdsvis Kommunalbestyrelsen har peget på, Borgermødet august 2008 lagde vægt på og som de nedsatte arbejdsgrupper har fundet centrale og relevante. Borgermødet lagde således i store træk vægt på de samme temaer, som kommunalbestyrelsen tidligere havde udpeget, suppleret med et tema under overskriften : "Sikring af at personer med handicap bliver hørt", som derfor også vil indgå i Handicap & Psykiatripolitikken. Input fra Borgermødet, Handicaprådet og brugerrepræsentanterne i bred forstand har i høj grad bidraget til at kvalificere og nuancere formuleringen af kommunens Handicap & Psykiatripolitik. Målgruppe. Der findes mange forskellige definitioner vedr. gruppen af personer med handicap. Lemvig kommune har i sin Handicap & Psykiatripolitik valgt at lægge sig helt tæt op ad den definition eller beskrivelse af målgruppen, som FN anvender i "Konvention om rettigheder for personer med handicap". Lemvig kommune finder at personer med handicap omfatter : Personer, der har en langvarig, fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse - en funktionsnedsættelse som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personen i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Side 4 af 14 sider

5 Formål Handicap & Psykiatripolitikken henvender sig til personer med fysisk eller psykisk handicap. Handicap & Psykiatripolitikken skal medvirke til, at personer med handicap får mulighed for at leve et aktivt liv, så nær det normale som muligt og på egne vilkår. Det vil sige, at kunne deltage i og bidrage til samfundslivet som andre borgere. Handicap & Psykiatripolitikken skal sikre ligestilling og ligebehandling mellem personer med og uden handicap. Det sker ved at skabe bevidsthed om de særlige vilkår, der eksisterer for en person med et fysisk eller psykisk handicap. Ingen mennesker er ens - heller ikke mennesker med handicap. Derfor opfordrer politikken også til at være lydhør over for individuelle behov - og plads til utraditionelle løsninger. Handicap & Psykiatripolitikken skal danne rammen om et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, Handicaprådet, politikere og medarbejdere i Lemvig Kommune hvor målsætningen er at sikre lige muligheder for alle borgere. Vision Lemvig Kommunes menneskesyn er båret af en overordnet vision om, at alle borgere har ret til et godt liv til et liv i trivsel. Lemvig Kommune skal være et rart sted at være, og et godt sted at lære - på trods af vanskeligheder og modgang i livet. Formålet med Handicap & Psykiatripolitikken er at sikre kommunens borgere en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Med en sund tilværelse forstår Lemvig Kommune, at borgeren har en følelse af sammenhæng i tilværelsen. En sund tilværelse kan konkretiseres ved, at borgeren inden for rammerne af dens muligheder begriber sin sammenhæng, kan håndtere sin situation og oplever sin situation som meningsfuld. Sundhedsfremme er, at borgeren skal føle sig i stand til at mestre egen situation. Sundhedsfremme består også i, at borgeren modtager støtte og hjælp fra de professionelle og det private netværk, således at borgeren mobiliserer energi til at engagere sig i sin situation. Herved kan en situation gå fra at være et problem til at blive en udfordring - og hvad vigtigere er: borgeren kan opleve situationen som meningsfuld. Lemvig Kommune lægger vægt på, at sundhedsperspektivet tænkes ind i alle aspekter af borgerens hverdag. Værdier Visionen og formålet kalder på værdier, som på den ene side indeholder anerkendelse og respekt, og på den anden side involvering, fælles ansvar og omsorg for borgere med handicap og hvor borgeren tager et medansvar inden for rammerne af dens muligheder og begrænsninger. Side 5 af 14 sider

6 Det er ønsket at politikken kommer bredt ud, hvor ikke blot Lemvig kommune som myndighed, men tillige organisationer, foreningslivet, erhvervslivet, kommunens borgere og personer med handicap alle tager del i det fælles ansvar for at borgere med handicap får et ligeværdigt liv så nær det normale som muligt. Mødet med personer med handicap bærer præg af ligeværdighed, nærvær, omsorg og tryghed. Gennem værdierne anerkendelse og respekt samt værdierne involvering og ansvar tydeliggøres, at enhver person udvikler sig som menneske gennem den, man er og det, man kan. "Den man er" kendetegnes ved de personlige og sociale kompetencer, personen er i besiddelse af. Borgerens oplevelse af selvværd er knyttet til andres anerkendelse og respekt for den, man er. For alle mennesker med et handicap er "mennesket" det primære og begrebet "handicap" det sekundære. Personer med handicap ønsker forståelse i omgivelserne for, at "handicap" er et begreb og et resultat af funktionsnedsættelse og barrierer i omgivelserne, som vanskeliggør deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Dette er ægte ligeværd og understøtter den positive selvforståelse og identitet hos personer med handicap - og hos alle andre mennesker med dem. "Det man kan" kendetegnes af de faglige kompetencer, personen erhverver sig gennem livet. Borgerens oplevelse af selvtillid er knyttet til andres anerkendelse og respekt for det, man kan. For at komme fra vision, målsætning og værdier til det mere konkrete arbejde med Handicap- og Psykiatriområdet har Lemvig Kommune valgt at fokusere på 7 indsatsområder. Indsatsområder Med udgangspunkt i "FN Konventionen om Rettigheder for Personer med Handicap" udpeges følgende indsatsområder : 1. Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv. 2. Familieliv - børn af psykisk syge forældre. 3. Uddannelse. 4. Arbejde og beskæftigelse. 5. Fritid og kultur. 6. Fysisk tilgængelighed. 7. Sikring af at personer med handicap bliver hørt. For hvert indsatsområde er der formuleret mål / strategier. Hvordan fører vi politikken ud i livet? Forankring af Handicap & Psykiatripolitikken forudsætter, at alle relevante aktører i det kommunale system er inddraget i processen. På den baggrund er det ønsket, at politikken forankres på både politisk og administrativt niveau og på kommunens institutioner. Side 6 af 14 sider

7 Handicap & Psykiatripolitikken spiller sammen med Lemvig Kommunes andre politikker inden for de enkelte serviceområder, herunder Sundhedspolitikken og Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik. For at sikre en bæredygtig Handicap & Psykiatripolitik, tages der hvert år i forbindelse med aftaleenhedernes indgåelse af "Dialog og Aftale" stilling til, hvordan de politiske mål /strategier kan udmøntes i praksis. Indsatsområder og strategier Indsatsområde 1: Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv Lemvig Kommune vil sikre at personer med et handicap får mest mulig indflydelse på eget liv. For at kunne realisere dette, er der fokus på, hvilken indsats der skal ydes overfor personer, der ved hjælp af hjælpemidler kan leve et aktivt liv, og personer der i dagligdagen er afhængig af støtte og vejledning. For at realisere indsatsen vil Lemvig kommune 1. Gøre det synligt, hvilke muligheder og indflydelse den enkelte borger har i det enkelte tilbud. 2. Arbejde for, at den enkelte borger har en ukompliceret adgang til den kommunale forvaltning. 3. Understøtte borgeren i at udøve sin selvbestemmelse og sine muligheder for at indgå i fællesskaber. 4. Arbejde for lige adgang til information - al offentlig information er tilgængelig for borgeren. 1. For at gøre det synligt, hvilke muligheder og indflydelse den enkelte person har i det enkelte tilbud, vil Lemvig kommune o Beskrive det enkelte tilbud i et samarbejde mellem brugere og personale, så det bliver synligt, hvad indhold og mulighed for indflydelse er. o Styrke indsatsen omkring borgere, som har begrænsede sociale kompetencer eller væsentlig nedsat funktionsevne gennem handleplaner, så det fremgår hvilke muligheder, den enkelte har. 2. For at sikre kvalitet og sammenhæng i tilbudene, og generelt give den enkelte person en ukompliceret adgang til den kommunale forvaltning, vil Lemvig kommune o Etablere Brugerråd i bo- og dagtilbud efter brugernes ønske. o Arbejde med teknologier og andre initiativer, der fremmer tilgængelighed. o Udarbejde information om muligheder for at gøre hjælp ved telefonisk kontakt uden for almindelig arbejdstid. o Følge psykiatriplanen for Regionen, således at tilgængeligheden til den kommunale forvaltning er ukompliceret. Side 7 af 14 sider

8 3. For at personer med handicap understøttes i at udøve deres selvbestemmelse og muligheder for at indgå i fællesskaber, vil Lemvig kommune o Udvikle en kultur, hvor der er åbne døre for pårørende, frivillige, foreninger og bruger / pårørenderåd, som ønsker at deltage/bidrage aktivt med arrangementer, som har til formål at styrke netværket omkring den enkelte person og dennes familie. 4. For at personer med handicap får en fri og lige adgang til offentlig information, vil Lemvig kommune o Lægge vægt på en hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø, så borgere med handicap, så vidt muligt, kan færdes på lige vilkår med andre borgere. o Arbejde for at sikre den bedst mulige information for alle, via biblioteket og ved adgang til information på Lemvig Kommunes hjemmeside, samt på hjemmesider etableret af institutioner hjemmehørende i Lemvig Kommune. Herunder arbejde for, at informationen på handicap- og psykiatriområdet fremstår overskuelig og klar. o Særlig fokus på tilgængelig information til personer med syns- og hørehandicap samt svære læse- og kommunikationshandicap. Ved opførelser og indretning af forsamlingslokaler i Lemvig Kommune vil kommunen arbejde for, at der bliver indbygget teleslyngeanlæg. Evaluering af målene sker ved, at der o For de enkelte tilbud er beskrevet, hvad indhold og mulighed for indflydelse er senest ved udgangen af o Senest ultimo 2010 er etableret brugerråd på alle bo- og dagtilbud inden for Handicap & Psykiatri. o I løbet af 2011 fremlægges forskellige modeller til en styrkelse af kontaktmulighed mellem borger og den kommunale administration. o Laves en tilfredshedsundersøgelse af borgere med handicap i 2011, hvor udækkede behov og ønsker samtidig afklares. Indsatsområde 2: Familieliv - Forældre med handicap. Det bør i udgangspunktet være muligt for mennesker med handicap at leve sammen med deres familier. Når en forælder har et handicap, påvirker det hele familien. Der bør derfor ikke kun være fokus på personen med handicap, men fokus på at understøtte sammenhængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv, herunder sundhed og trivsel, for dermed at skabe grundlag for et sundt liv for hele familien. Ved at skabe de bedst mulige betingelser for forældre med handicap, styrkes personer med handicap også i deres forældrerolle. Lemvig kommune vil skabe mulighed for, at der er let adgang til rådgivning, således at forældre med handicap styrkes i deres forældrerolle med henblik på at alle i familien inkl. børnene kan have et sundt liv. Side 8 af 14 sider

9 For at realisere indsatsen vil Lemvig kommune 1. Synliggøre, hvad det vil sige at være forælder med et handicap. 2. Tilbyde støtte til forældre med handicap. 1. For at synliggøre hvad det vil sige, at være forælder med et handicap, vil Lemvig kommune o Tilbyde undervisning til både pårørende og fagpersonale på skoler, daginstitutioner m.m. o Være initiativtager til dannelse af netværksgrupper for forældre med psykisk sygdom. 2. For at kunne tilbyde samtaler til forældre med handicap vil Lemvig kommune o Tage hånd om, at fagpersonalet som beskæftiger sig med forældre med handicap, har fokus på og støtter dem i deres forældrerolle. For begge områder gælder, at informationerne bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside. Evaluering af indsatsen sker ved o Deltagere i undervisningsforløb foretager evaluering heraf, blandt andet om de er blevet bedre til at støtte forældre med handicap. o Deltagere i netværksgruppe foretager evaluering af forløbet, herunder om de oplever, at deltagelsen har hjulpet dem i deres forældrerolle. Indsatsområde 3: Uddannelse Adgang til uddannelse har betydning for den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig gennem tilegnelse af kompetencer, erhverve dannelse og personlig udvikling. Muligheden for og adgang til uddannelse i grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse m.m. er vigtig i indsatsen for, at personer med handicap kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med andre. Lovgivningsmæssigt er retten til uddannelse for personer med handicap et grundprincip i international politik, og er stadfæstet i en række internationale konventioner. FN s Menneskerettighedserklæring fra 1948 og Salamanca erklæringen fastslår, at alle har ret til en uddannelse. Retten til uddannelse indebærer bl.a., at kommunen skal indrette undervisningen under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og behov. For at realisere indsatsen vil Lemvig kommune o et rummeligt og tilgængeligt uddannelsessystem, hvor personer med handicap får samme muligheder som andre for at udnytte deres ressourcer. Side 9 af 14 sider

10 For at kunne etablere et rummeligt og tilgængeligt uddannelsessystem vil Lemvig kommune o Lægge vægt på en hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø, så elever med handicap så vidt muligt kan færdes på lige vilkår med andre borgere. o Sikre hensigtsmæssige læremidler så elever med handicap, så vidt muligt, kan færdes på lige vilkår med andre borgere. o Udvikle en kultur, som arbejder inkluderende i forhold til elever med et handicap. o Sikre at unge under 25 år med særlige behov tilbydes et 3 årigt Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb - STU - primært i nærmiljøet Lemvig kommune. o Tilbyde relevante kompenserende specialundervisningsforløb for voksne, herunder : * Forebyggende og lindrende fysiske aktiviteter * Undervisning / kurser i IT kommunikation til styrkelse af brugernes muligheder for at tilegne sig relevant IT baseret information. Forløbene tilbydes voksne med udviklingshæmning og med psykisk sygdom. Evaluering af indsatsen sker ved, at o Der laves vedr. undervisning af børn en børnemiljøvurdering (BMV'er) og en undervisnings- og miljøvurdering (en UMV'er) på alle institutioner, og at løsninger for børn og unge med særlige behov finder sted gennem konkrete handleplaner. o Undervisnings- og kursusforløb for voksne evalueres af deltagerne ved forløbets afslutning. Indsatsområde 4: Arbejdsmarked og beskæftigelse For at sikre, at personer med et handicap får mulighed for at bruge sine ressourcer og kompetencer til at deltage i arbejdslivet, vil Lemvig kommune, herunder Jobcentret, have fokus på rummelighed og tilgængelighed. For at realisere indsatsen vil Lemvig kommune 1. Sammen med personen arbejde for, at de har mulighed for at deltage i arbejdslivet og udnytte sine ressourcer og kompetencer på arbejdsmarkedet på trods af handicap 2. I fremtiden øge fokus og tilstræbe, at endnu flere personer med varige begrænsninger i arbejdsevne tilknyttes arbejdsmarkedet. 1. For at alle personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen får mulighed for at deltage i arbejdslivet og udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet på trods af deres handicap, vil Lemvig kommune o Etablere et formelt samarbejde mellem Jobcentret og Handicap & Psykiatri omkring jobformidling af personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. o Sikre, at Jobcentret informerer personer med handicap, om deres muligheder for at udnytte deres ressourcer og kompetencer på arbejdsmarkedet, så de på denne måde får støtte til at være aktiv jobsøgende. Side 10 af 14 sider

11 o Få afdækket omfanget af de personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ønsker at være tilknyttet arbejdsmarkedet. o Sikre, at disse efterfølgende rådgives i bestræbelserne på at få fodfæste på arbejdsmarkedet ud fra egne forudsætninger. 2. For at få flere personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen tilknyttet arbejdsmarkedet vil Lemvig kommune arbejde for, at o Lemvig Kommune, som arbejdsplads, prioriterer ansættelse af personale med funktionsnedsættelse. o Det øvrige lokale erhvervsliv gør det samme. Evaluering af målene sker ved o Etablering af et formaliseret samarbejde mellem Jobcenteret og Handicap & Psykiatri omkring personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Formålet med samarbejdet er, at sikre, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet. o Offentliggørelse af informationsmateriale til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, om muligheden for at udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet. o I foråret 2010 at få afdækket omfanget af borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsområde 5: Fritid og Kultur Vi lever i et demokratisk samfund, hvor der er tradition for, at mennesker mødes, udvikles, gør noget og lærer noget i fællesskab. Personer med handicap har samme behov som alle andre for at udfolde sig fysisk, kreativt og mentalt. Den enkeltes selvværd og selvtillid skabes i vidt omfang i samspil med andre. Når den enkelte person ikke føler sig som en del af et større fællesskab, kan det medføre ensomhed, identitetstab og eksklusion. Lemvig kommune vil derfor understøtte, at personer med handicap, så vidt muligt, har lige muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter, tilsvarende andre borgere. Lemvig Kommune vil arbejde for o At personer med handicap har mulighed for at have en aktivt fritids- og kulturliv også i naturen. For at realisere indsatsen, vil Lemvig kommune o Medvirke til, at alle har mulighed for et sundt liv med motion, naturoplevelser og fællesskab, og arbejde for at foreningslivet rummer og inkluderer personer med handicap. For at alle borgere kan have et sundt liv med motion, naturoplevelser og fællesskab, vil Lemvig kommune Side 11 af 14 sider

12 o Fokusere på at tilbyde og motivere personer med handicap til at deltage i forenings-, musikog kulturlivet. o Sætte fokus på ordninger, der tilgodeser foreninger der åbner sig for målgruppen, og sikre bred information om tilbudene. o Tage initiativ til sammen med foreninger/personer at foreslå oprettelse af særlige idrætstilbud. For at foreningslivet med selvfølgelighed, inkluderer personer med handicap, vil Lemvig kommune o At blandt andet Familie & Kultur / Jobcentret samarbejder med foreningerne og viser vejen, som gør det nemmere for foreningerne at sige ja til udfordringerne. o Arbejde for at personer med handicap får tilbud om at deltage i etablerede aktiviteter i Lemvig Kommune. Evaluering af målene sker ved, at o Der gennem tilfredshedsundersøgelser kortlægges, om der er personer med handicap i foreningerne, og det undersøges, om der udtrykkes tilfredshed, livskvalitet og sundhedsforbedring ved deltagelse i foreningslivet. o Der findes aktiviteter på tværs af bo- og beskæftigelsestilbud, som har en kontakt i foreningerne. o Lemvig Kommune er kendt for sine positive indsatser med kontakt til foreninger for borgere med handicap. o Der gennem annoncering af aktiviteter nævnes, at borgere med handicap er velkomne. Indsatsområde 6 : Fysisk tilgængelighed. Politikken rummer en række vinkler på Tilgængelighed som beskrevet i tidligere afsnit. Tilgængelighed i boligen og offentlige bygninger har stor indflydelse på vores liv og trivsel. Det gælder for alle og ikke mindst for personer, der lever med et handicap. Ved tilgængelighed forstås i dette afsnit overvindelse af de fysiske forhindringer, som personer med handicap møder i hverdagen, uanset om det er i boligen eller i det offentlige rum i Lemvig kommune. Lemvig kommune vil derfor arbejde for : o At fremme "Lige adgang for alle" For at realisere indsatsen om fremme af "Lige adgang for alle", vil Lemvig kommune : Side 12 af 14 sider

13 o Opfordre private bygherrer til at prioritere tilgængelighed ved nybyggeri. I den forbindelse udlevere en huske/tjekliste eller henvise til Statens Bygge Instituts tjeklister, som kan hentes gratis på o Ved større ombygninger af kommunale bygninger og ved anlægsarbejder prioritere tilgængelighed. o Udarbejde en tilgængeligheds- og designpolitik for byrummet, der især bør vedrøre fortove, stier og torve. Herunder overveje : * Et forbud mod, at biler må parkere med det ene hjulpar på fortovet. Da der er mange smalle fortov i Lemvig kommune vil dette give bedre forhold for de gående, ikke mindst for personer med fysiske handicap. * Bredere handicap P-pladser ved de større P-pladser i Lemvig kommune og bedre toiletforhold ved rekreative arealer. Evaluering af målene sker ved, at der i løbet af 2010 udarbejdes en Tilgængeligheds- og Design politik for byrummet. Indsatsområde 7 : Sikring af at personer med handicap bliver hørt. At blive hørt og taget alvorligt er af stor betydning for alle menneskers personlige selvbevidsthed og selvfølelse - derfor også for personer med handicap. Personer med handicap har behov for omgivelsernes lydhørhed og er, alt efter graden af handicappet, afhængig af kompenserende hjælp og anden form for støtte. Lemvig kommune vil som myndighed værne om borgernes retssikkerhed og respektere den gældende lovgivning. Lemvig kommune betragter den åbne dialog mellem kommune og borger som en vigtig løftestang for den videre udvikling. Personer med handicap har behov for, at omgivelserne ikke kun "hører" eller identificerer dem som handicappede, men også som ganske almindelige hele mennesker - se også afsnittet "Værdier". Lemvig kommune vil derfor arbejde for : o At personer med handicap bliver hørt og lyttet til. o Synliggørelse af dilemmaer. For at realisere indsatsen, "at personer med handicap bliver hørt og lyttet til" vil Lemvig kommunes institutioner og administration : o I samarbejde med områdets øvrige interessenter, herunder Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer lokalt, Pårørenderåd og under fælles ansvar, medvirke til at opbygge, understøtte og vedligeholde bæredygtige netværk. Herunder : * Etablere netværksgrupper inden for udvalgte temaområder under mottoet : "Rum for samtale og dialog". Side 13 af 14 sider

14 Netværksgruppernes aktiviteter er præget af gennemsigtighed og følger principperne om klar, overskuelig og tilgængelig information, som beskrevet under Indsatsområde 1. Lemvig kommune stiller lokaler og hjælpemidler til rådighed for netværksgrupperne. * Arrangere temadage, foredrag og lignende, som henvender sig til især brugere, pårørende, kommunens institutioner og administration. ** Det er i netværkene, at viden formidles og deles** o Lægge op til en åben og respektfuld dialog om relevante dilemmaer /krydsfelter, herunder : * Ønsker til serviceniveau - begrænsede ressourcer. Evaluering af målene sker ved, at i løbet af 2010 etableres mindst ét netværk og arrangeres én temadag. Side 14 af 14 sider

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Indledning. FN s definition på et handicap

Indledning. FN s definition på et handicap Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet.

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2020-2024 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik 2020-2024 er en visionær politik, som vil række udover 2024. Handicappolitikken omfatter alle afdelinger i kommunen og tager afsæt i

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

HANDICAP- POLITIK 2019

HANDICAP- POLITIK 2019 HANDICAP- POLITIK 2019 FÆLLESSKAB OG LIGEVÆRD 2019 2 GENTOFTE KOMMUNES HANDICAPRÅD 2018-2021 FORORD Handicappolitik 2019 bygger videre på visionen fra kommunens tidligere handicappolitikker 2008-2012 og

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere