Handicappolitik i Allerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitik i Allerød Kommune"

Transkript

1 Handicappolitik i Allerød Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Visioner og værdier Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12 Udviklingsforslag

3 Det skal være godt at bo i Allerød Kommune - for alle Allerød Kommune har besluttet at udarbejde en handicappolitik for at sikre at borgere med handicap fortsat får gode muligheder for at leve i størst mulig overensstemmelse med egne ønsker. Ved at øge opmærksomheden på de problemstillinger borgere med handicap daglig lever med, arbejder Allerød Kommune målrettet på at forudsætningerne for lige muligheder er til stede. Socialudvalget besluttede i maj 1999 at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Handicapudvalget og medarbejdere i kommunen. Dette forslag til handicappolitik er resultatet af udvalgets arbejde. Allerød Byråd vedtog i marts 2002 at sende forslaget til høring. Forslaget tager udgangspunkt i den gældende lovgivning og afsæt i FNs Standardregler om lige muligheder for handicappede. Handicappolitikken består af Visioner, værdier og målsætninger Katalog med udviklingsforslag Handicappolitikken er tænkt som et dynamisk værktøj til brug for både politikere, kommunale virksomheder og borgere i kommunen. Første del er grundlaget for samarbejdet mellem borgere med handicap og Allerød Kommune. Anden del med udviklingsforslag vil fungere som en handleplan for en gradvis implementering af FNs standardregler i kommunen. Kataloget med udviklingsforslag vil blive revideret efter nærmere aftale og vil samtidig give borgere mulighed for at følge med i kommunes indsats over for handicappede borgere. Byrådet opfordrer alle til at gøre sig overvejelser omkring forslaget og komme med ideer og forslag til eventuelle forbedringer af den foreslåede politik Høringsfasen løber indtil den 15. september Høringssvarene vil efterfølgende blive politisk behandlet og vi forventer at den endelige handicappolitik kan vedtages omkring årsskiftet. 3

4 Allerød Kommune har ambitioner om at være en handicapegnet kommune, og med handicappolitikken i hånden, håber vi at kommunen kan udvikles til at blive endnu bedre at bo i. Vi ser frem til at modtage dit bidrag til kommunen handicappolitik Med venlig hilsen Eva Nejstgaard borgmester 4

5 1. Indledning Handicapbegrebet er et dynamisk begreb der har været, og er under stadig udvikling. År tilbage, blev et handicap betragtet som en egenskab eller mangel hos den enkelte, og mennesker med handicap skulle beskyttes mod det omgivende samfund og omvendt. I dag lægger handicapbegrebet vægt på de barrierer, et menneske med funktionsnedsættelse støder på i det omgivende samfund. Med denne indfaldsvinkel bliver et handicap ikke en mangel ved den enkelte person, men en opstået forhindring i mødet mellem mennesker og den måde det omgivende samfund er indrettet på. Handicappolitikken kaster således lys over behovet for støtte til den enkelte med funktionsnedsættelse, samt behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne og aktiviteterne i samfundet. Politikken vil være en opfordring til at tænke over muligheden for at markere holdninger og tage beslutning om handlinger. Handicappolitiske tiltag skal således indarbejdes i de kommunale udvalgs årlige aktivitetsplaner, ligesom handicappolitikken skal indgå i de kommunale virksomheders virksomhedsplaner. Handicappolitikken vil i Allerød Kommune være grundlaget for de politiske udvalgs samarbejde med Handicapudvalget. I 1993 vedtog FNs generalforsamling en resolution om internationale regler for lige muligheder for handicappede. FNs Standardregler er ikke bindende som en international konvention, men et betydningsfuldt redskab for udvikling af ligestilling og lige muligheder for handicappede. Danmark har som andre medlemslande tiltrådt FNs standardregler, og bundet sig til at virkeliggøre Standardreglernes intentioner og indhold på såvel centralt som lokalt niveau. Reglerne er i overensstemmelse med dansk handicappolitik, bl.a. udtrykt ved Folketingsbeslutning af 2. april 1993 om ligestilling og ligebehandling af handicappede. Den danske handicappolitik tager i dag konsekvent udgangspunkt i Standardreglerne, når der bliver udarbejdet nye handlingsplaner i Danmark. Formålet med standardreglerne er at formulere nogle normer, der skal sikre handicappedes rettigheder og ligestilling at angive nogle retningslinier, som regering og andre ansvarlige myndigheder kan anvende som grundlag for initiativer og handlingsprogrammer på handicapområdet. 5

6 Standardreglerne består af i alt 22 regler som er opdelt i 3 dele. De 4 første regler handler om grundlæggende forudsætninger for ligebehandling De næste 8 regler omhandler de indsatsområder der har særlig betydning for handicappedes deltagelse i samfundet De sidste 10 regler omhandler den praktiske gennemførelse af målsætninger om lige muligheder for handicappede overvejende på centralt niveau. I Allerød Kommune har vi udformet overordnede visioner og værdier på handicapområdet. Vi har med afsæt i FNs Standardregler 1-12 beskrevet kommunens målsætninger i relation til hver enkelt Standardregel. Hertil er der udformet en række udviklingsforslag til nye tiltag. Vi har prioriteret reglerne 1-12, da det især er disse som er relevante på kommunalt og amtsligt niveau. FNs Standardregler er vedlagt som bilag. 6

7 2. Visioner og værdier Allerød Kommune ønsker som udgangspunkt at give borgere med handicap lige muligheder ved - at kompensere for funktionsnedsættelsen - at kompensere for følgevirkningen i de nære omgivelser - at indarbejde tilgængelighed i kommunens nye tiltag. Allerød Kommune lægger vægt på at borgere med handicap skal sikres samme rettigheder og pligter som andre ved - at tage ansvar for eget liv - at have valgmuligheder - at få mulighed for at leve et liv på egne præmisser med nødvendig støtte. Allerød Kommune tilstræber at indsatsen for den enkelte borger sker ud fra en helhedsbetragtning ved - at indsatsen koordineres i forhold til borger og øvrige samarbejdspartnere - at tænke på hele familiens og netværkets behov og ressourcer før et tilbud sættes i værk - at sikre tværfagligt samarbejde. Allerød Kommune ønsker at kontakten mellem borger og kommune bygger på et værdigt og positivt samarbejde ved - at indgå i en ligeværdig dialog - at blive mødt med gensidigt hensyn og værdighed - at kommunen opleves og agerer som en medspiller - at kunne fortsætte et samarbejde, selv om alle ønsker ikke kan opfyldes. 7

8 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler: I Allerød Kommune arbejder vi på Regel 1 At skabe øget opmærksomhed omkring borgere med handicap, deres rettigheder, medvirken og udviklingsmuligheder Regel 2 At borgere med handicap får en sammenhængende og effektiv behandling samt at indsatsen sker så tidligt som muligt Regel 3 At tilbyde revalideringstilbud til borgere med handicap for at bevare optimal funktionsniveau og uafhængighed Regel 4 At støtte den enkelte borger til at blive så selvhjulpen som muligt og tilbyde individuelt tilpassede hjælpemidler At tilstræbe at etablere støtteordninger tilpasset den enkelte familie/borgers behov Regel 5 At indarbejde tilgængelighed for alle i kommunens områder. Dette gælder både fysiske omgivelser og adgang til oplysning og kommunikation Regel 6 At sikre at uddannelse af borgere med handicap er en integreret del af uddannelsessystemet. Dette gælder både grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse Regel 7 At medvirke aktivt til at borgere med handicap får mulighed for beskæftigelse Regel 8 At støtte borgere med handicap i at bevare deres indkomst samt rådgive om relevante muligheder for økonomisk støtte Regel 9 At borgere med handicap, på egne præmisser, kan leve et liv i eget hjem i den familieform, den enkelte foretrækker. Kommunen sikrer ved støtte og rådgivning at børn med handicap har mulighed for at vokse op i familien 8

9 Regel 10,11,12 At sikre at borgere med handicap har lige muligheder for at deltage i kulturelle og religiøse aktiviteter. Kommunen ønsker ligeledes at sikre at borgere med handicap har mulighed for udøvelse af fritids- og sportsaktiviteter. 9

10 Regel nr. 1: Øget opmærksomhed Målsætning: Allerød Kommune ønsker aktivt at skabe øget opmærksomhed omkring borgere med handicap, deres rettigheder, medvirken og udviklingsmuligheder Udviklingsforslag Mål 1.A At kommunen opfordrer oplysningsforbundene og andre foreninger i Allerød til at informere om tilgængelighed og om at tekniske hjælpemidler er tilstede Mål 1.B At kommunen benytter lokaler, hvor der findes nødvendige tekniske hjælpemidler. Samt at sikre at tekniske hjælpermidler virker inden møde/arrangement starter Mål 1.C Ved kommunale arrangementer gøres der opmærksom på ved annonceringen at der f.eks. er tilgængelighed, teleslyngeanlæg, mikrofon, læsevenligt materiale mv. Mål 1.D Lave en håndbog vedr. muligheder/rettigheder for handicappede i kommunen Mål 1.E At relevant information efter ønske, kan fås på lydbånd mm. Mål 1.F Udpege nøglepersoner i hver virksomhed på rådhuset Nøglepersonen er ansvarlig for at FNs Standardregler bliver implementeret i virksomhedens arbejde Mål 1.G Koordinering af databaser med relevante informationer, f.eks. uddannelse, bomuligheder, tilgængelighed, fritidsmuligheder, hjælpemidler, kulturtilbud mv. 10

11 Kan forbindes med kommunens hjemmeside med link til handicaporganisationer, institutter, Center for Ligebehandling af Handicappede mfl. Mål 1.H Ajourføre Handicapguiden, samt på sigt få beskrevet flere typer adgangsforhold. Beskrive tilgængelig på arbejdspladser i kommunen i samarbejde med Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Mål 1.I Der skal udarbejdes klare retningslinier for hvilke sager/områder der skal til høring i Handicapudvalget Mål 1.J Der laves temadage hvor bl.a. FNs Standardregler og handicapområdet er i fokus Mål 1.K At nye tiltag, som f.eks. forbedret tilgængelighed og andre områder, der har interesse for personer med handicap, annonceres. 11

12 Regel nr. 2:Behandling Målsætning: Allerød Kommune ønsker at borgere med handicap får en sammenhængende og effektiv behandling samt at indsatsen sker så tidligt som muligt. Udviklingsforslag Mål 2.A At alle kan få relevant behandling/træning med kortest mulig ventetid Mål 2.B At alle er informeret om behandlings- og træningsmuligheder i form af materiale der er handicapegnet, som oplyser om de forskellige kommunale og amtskommunale tilbud Mål 2.C At det er klart for borgeren, hvem der er koordinator eller ansvarlig for behandlingsforløbet/støtteindsatsen Mål 2.D At der udarbejdes og sikres kvalitetsstandarder Mål 2. E Sikre at medarbejdere holder deres viden ajour ved at give dem mulighed for at deltage i konferencer, temadage og kurser. 12

13 Regel nr. 3: Revalidering Målsætning: Allerød Kommune ønsker at tilbyde revalideringstilbud til borgere med handicap for at bevare optimal funktionsniveau og uafhængighed. Udviklingsforslag Mål 3.A At kommunen i samarbejde med borgeren og evt. relevant handicaporganisation finder frem til relevant revalideringstilbud Mål 3.B At der er mulighed for at blive revalideret til udnyttelse af en resterhvervsevne Mål 3.C At der er mulighed for et flexjob, når andre muligheder er afprøvet Mål 3.D Undersøgelse af hvordan det går borgere med handicap efter et revalideringsforløb. 13

14 Regel nr. 4: Støtteforanstaltninger Målsætning: Allerød Kommune ønsker at støtte den enkelte borger til at blive så selvhjulpen som muligt og tilbyde individuelt tilpassede hjælpemidler. Kommunen tilstræber at etablere støtteordninger tilpasset den enkelte familie/borgers behov. Udviklingsforslag Mål 4.A Der gennemføres løbende brugerundersøgelser på hjælpemiddelområdet med henblik på at sikre at borgere får deres behov opfyldt Mål 4.B Koordinering af en database med informationer om hjælpemidler med adgang via kommunens hjemmeside Mål 4.C Mulighed for udvidelse af ledsagerordningen i kommunen, så den efter et konkret skøn kan gælde for borgere over 67 år Mål 4.D Det må sikres at hjælpemidler er i overensstemmelse med den teknologiske udvikling, samt at der tages hensyn til udformning, alderstilpasning, køn og holdbarhed Mål 4.E Det må sikres at personalegrupper med ansvar for hjælpemidler og andre støtteforanstaltninger, løbende får deres kendskab og viden opdateret i takt med ny udvikling Mål 4.F At alle kan få relevante foranstaltninger med kortest mulig ventetid, samt orientering om evt. ventetid Mål 4.G Løbende undersøge behovet for etablering af boligtilbud til handicappede Mål 4.H At der sikres samarbejde med relevante rådgivningsinstitutioner samt øvrige samarbejdspartnere Samt kontakt til relevante handicaporganisationer 14

15 Regel nr. 5: Tilgængelighed Målsætning: Allerød Kommune ønsker på sigt at indarbejde tilgængelighed for alle i kommunens områder. Dette gælder både fysiske omgivelser og adgang til oplysning og kommunikation. Udviklingsforslag Mål 5.A At kommunen overholder bygningsreglementets og småhusreglementets tilgængelighedskrav Mål 5.B At kommunen får udarbejdet en handlingsplan der tager højde for tilgængelighedskravene i de kommunale bygninger, anlæg, udearealer og trafiksystemer Mål 5.C At der udarbejdes en checkliste med tilgængelighedskrav Mål 5.D At kommunen sørger for at væresteder er tilgængelige Mål 5.E Kommunen sikrer at adgangsforhold i kommunens ejendomme er tilgængelige Mål 5.F At der ved arrangementer, f.eks. besøg i venskabsbyer foreligger oplysninger om fysiske omgivelser og kommunikationsmuligheder Mål 5.G At kommunens hjemmeside, publikationer og anden offentlig information, på sigt bliver gjort tilgængelig for borgere med handicap Mål 5.H At sikre tilgængeligheden ved arrangementer der modtager kommunal støtte. 15

16 Regel nr. 6: Uddannelse Målsætning: Allerød Kommune ønsker at sikre at uddannelse af borgere med handicap er en integreret del af uddannelsessystemet. Dette gælder både grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Udviklingsforslag Mål 6.A Folkeoplysning og undervisning af voksne med handicap skal tilrettelægges, så alle kan deltage i undervisningen. Mål 6.B Kommunen undersøger løbende uddannelsesmuligheder for unge med handicap. Mål 6.C Der sikres en vifte af undervisningstilbud, som kan imødekomme handicappedes meget forskellige behov for særlige tilbud i undervisningen. Mål 6.D Der sikres et tæt samarbejde mellem forældre, skole og øvrige implicerede deltagere gennem hele forløbet. Mål 6.E At der er mulighed for at børn med handicap kan vælge skole i nærmiljøet. 16

17 Regel nr.7: Beskæftigelse Målsætning: Allerød Kommune ønsker aktivt at medvirke til at borgere med handicap får mulighed for beskæftigelse Udviklingsforslag Mål 7.A At kommunen får en pulje til etablering af kommunale skånejob Mål 7.B At der undersøges forskellige former for transportmuligheder i forbindelse med beskæftigelse Mål 7.C At Allerød Kommune fungerer som et godt forbillede og ansætter borgere med handicap i kommunale stillinger, både i ordinære ansættelser og i flex/skånejob At kommunen har en personalepolitik med handicappolitisk fokus Mål 7.D Evaluering af handicappedes vilkår på arbejdsmarkedet i området Mål 7.E Kommunen skal medvirke til at borgere med handicap kan komme i beskæftigelse ved at opfordre virksomheder i den private sektor til at ansætte borgere med handicap. 17

18 Regel nr. 8: Bevarelse af indkomst og social sikring Målsætning: Allerød Kommune ønsker at støtte borgere med handicap i at bevare deres indkomst samt rådgive om relevante muligheder for økonomisk støtte. Udviklingsforslag Mål 8.A Sikre at Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats har fokus på handicappedes beskæftigelsesforhold og arbejdsfastholdelse Mål 8.B At kommunen mere aktivt tilbyder støtte og rådgivning til borgere med handicap som har brug for støtte til at fastholde deres arbejde Mål 8.C At kommunen senest et år før barnet bliver 18 år forbereder familier med handicappede børn på, hvilke økonomiske ændringer der sker Mål 8.D Sikre at borgere bliver informeret om ændringer i indkomstforhold i god tid 18

19 Regel nr. 9: Familieliv og personlig integritet Målsætning: Allerød Kommune ønsker at borgere med handicap, på egne præmisser, kan leve et liv i eget hjem i den familieform, den enkelte foretrækker. Kommunen sikrer ved støtte og rådgivning at børn med handicap har mulighed for at vokse op i familien. Udviklingsforslag Mål 9.A Sikre at der ydes rådgivning og støtte til børn af handicappede forældre efter behov Mål 9.B Sikre at der ydes den nødvendige støtte til forældre med handicap til deres forældrefunktion Mål 9.C At alle ansatte i hjælperordninger/aflastning tilbydes et intro kursus før jobstart, samt at der afholdes personalemøder med mulighed for supervision Mål 9.D At der foretages brugerundersøgelse på børne- og voksenområdet, om hvordan familier med handicap oplever støtten og rådgivningen fra kommunen Mål 9.E Mål 9.F At der undersøges forskellige transportmuligheder til brug i forbindelse med socialt samvær Sikre at familier til borgere med handicap ikke pålægges flere byrder end andre familier, men derimod støttes i at kunne leve så normalt som muligt. 19

20 Regel nr. 10,11,12: Kultur, Fritid og sport og Religion Målsætning: Allerød Kommune ønsker at sikre at borgere med handicap har lige muligheder for at deltage i kulturelle og religiøse aktiviteter. Kommunen ønsker ligeledes at sikre at borgere med handicap har lige mulighed for udøvelse af fritids- og sportsaktiviteter. Udviklingsforslag Mål A Kommunen skal medvirke til at støtte og fremme muligheder for sportsaktiviteter for handicappede. Kommunen skal opfordre sportsorganisationer til at udvikle muligheder for at mennesker med handicap kan deltage Mål B At der ud fra Handicapguiden bliver lavet en plan for, hvordan kulturelle, sportslige og religiøse aktiviteter kan gøres mere tilgængelige Mål C Udvide Handicapguiden til at omfatte information om tilgængelighed i naturen i Allerød Kommune. Mål D. Sikre at kommunen i kommende projekter arbejder for at borgere med handicap har adgang til de naturområder der findes i Allerød Kommune. 20

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

processen gror, når man først er i gang V æ r k t ø j s k a s s e

processen gror, når man først er i gang V æ r k t ø j s k a s s e processen gror, når man først er i gang 27 V æ r k t ø j s k a s s e Værktøjskasse FNs Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede består af i alt 22 regler, som er opdelt i tre hovedafsnit. De

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p Starthjælp At gøre FNs Standardregler om Lige muligheder for Handicappede til en del af den kommunale virkelighed er et projekt, som i meget høj

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik

gladsaxe.dk Handicappolitik gladsaxe.dk 2019-2022 Handicappolitik 1 Forord gruppen for Gladsaxes handicappolitik er meget bred. Hvor tilgængelighed og fysiske rammer er afgørende for nogen, har andre behov for støtte og træning gennem

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Handicappolitik for. Glostrup Kommune

Handicappolitik for. Glostrup Kommune Glostrup Kommune Handicappolitik for Glostrup Kommune 1. Indledning Kommunerne har med kommunalreformen overtaget forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik Indhold Forord... 3 Indledning... 4 FN Handicapkonvention... 4 Centrale udgangspunkter og principper... 5 Mestring og udfoldelse... 5 Borgerinddragelse, Ligebehandling...

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitikkens opbygning

Handicappolitikkens opbygning Handicappolitik Handicappolitikkens opbygning Vision Hjørring Kommune ønsker at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK Handicappolitikken er udarbejdet af Center for Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig.

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig. Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. for for handicappolitikken. handicappolitikken

GENTOFTE KOMMUNE. for for handicappolitikken. handicappolitikken GENTOFTE KOMMUNE Handleplan Handleplan 2010 2011 for for handicappolitikken handicappolitikken 1 Indhold Om handleplanen 3 Indledning Temaer i handleplanen Inklusion: Tema for handleplan 2011 Økonomi Projekter

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere