Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrepolitik. Brøndby Kommune"

Transkript

1 Ældrepolitik Brøndby Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg Boliger og velfærdsteknologi Hvordan arbejder vi med ældrepolitikken Ældrepolitik i Brøndby Kommune Udgivet af Brøndby Kommune i udgave 1. oplag Redaktionen: Jarvin Mellemgaard, Lisbeth Sommer og Jesper Ernst Henriksen Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Foto: Peter Kay, Bee-Line Foto Collection og stock.xchng

3 Ældre mennesker er blot unge, der er blevet ældre Derfor er Brøndby Kommunes ældre borgere ligeså forskellige som borgere i andre aldersgrupper. Selvom man har rundet de 65, deltager man i kommunens liv, som man altid har gjort og man bevarer forhåbentligt interesser og aktiv medleven som hidtil. Derfor er Brøndby Kommunes mange tilbud inden for kultur, idræt med mere naturligvis fortsat for borgere over 65 år. Der er dog områder, hvor ældre har særlige behov. Det handler vores Ældrepolitik om - og den fokuserer i særlig grad på borgere, som har brug for støtte fra kommunen. Målet med ældrepolitikken er at give alle ældre mulighed for at bevare livskvaliteten gennem selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse. Kommunens ældre kan med god ret have forventninger til, at kommunen træder ind og hjælper, hvor de ikke længere selv kan. Omvendt har vi som politikere en klar forventning om, at hver enkelt borger tager ansvar for eget liv, og at man bidrager til fællesskabets bedste. Og alle har vi et ønske om, at kunne blive længst muligt i eget liv. I Brøndby Kommune er det muligt at leve et godt ældreliv Kommende års udfordringer og økonomisk smalhals betyder imidlertid, at prioritering og fokusering er meget vigtig. Det skal være tydeligt, hvor ældreområdet i Brøndby skal bevæge sig hen - så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ældrepolitikken giver os et grundlag for prioritering og vil således styre vores indsats på ældreområdet. Vi har med denne politik sat rammerne for, at det fortsat kan være trygt og godt at være ældre her i Brøndby. Med venlig hilsen Eva Roed Formand for Social- og Sundhedsudvalget 3

4 Fremtidens udfordringer Fremtiden byder på nye udfordringer som Brøndbys borgere og kommunen skal kunne håndtere. Vi bliver flere og flere ældre, og eksempelvis vil gruppen af 80+ årige stige med knap 40% frem til Ældres helbred bliver heldigvis bedre og bedre nye behandlingsmetoder og genoptræning gør, at det må forventes, at svækkelse og afhængighed i alderdommen bliver mindre. Levealderen forlænges - så man kan påregne at leve mange år som pensionist. Selv om vores ældre borgere som helhed har et bedre helbred, vil der være en stor gruppe - og særlig udtalt i en kommune som vores - der som følge af nedslidning, livsstilssygdomme eller kroniske lidelser har brug for støtte for at klare hverdagen. Ældre borgere i Brøndby har forskellige behov og forskellige forventninger. Forventningerne har generelt ændret sig og fremover stilles nye krav til ældrelivet - og til hvad kommunen kan tilbyde. Ældre forlanger indsigt og indflydelse, og vi skal som kommune være parate til denne åbenhed, idet borgeren som regel er eksperten på eget liv. Dialogen skal bygge på ligeværdighed og respekt for den enkeltes værdier. Blandt de nye ældre er også mange nydanskere. Disse har måske andre opfattelser af den gode alderdom, og tilbud om støtte skal derfor gives med respekt og forståelse for dette. Der ligger en stor ressource hos vores ældre borgere - og vores succeshistorie vil være, at vi fremover skal finde på nye måder at samarbejde og involvere hinanden på, så alle ressourcer udnyttes fuldt ud. Vi bliver flere borgere over 65 år...mens det samlede antal borgere falder Borgere 65+ (venstre akse) 65+ procentuel andel af kommunens borgere i alt (højre akse) Antal borgere % 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% I pct af kommunens befolkning Borgere i Brøndby Kommune Borgere i alt %

5 Et godt og aktivt ældreliv Ældre i Brøndby er borgere med hver deres holdninger, liv, drømme og ønsker. Mange ældre er friske og selvhjulpne hele livet og har oven i købet overskud til at hjælpe andre medborgere - andre har behov for hjælp i større eller mindre omfang. Mange får hjælp og støtte fra familie og venner - andre har ikke denne mulighed. Langt de fleste ældre tager stort ansvar for deres eget liv - hos andre rækker ressourcerne ikke. Brøndby Kommune vil skabe mulighed for, at alle ældre borgere har et sundt, godt og aktivt liv og så vidt muligt klarer sig selv. Borgere, der ikke kan klare sig selv, skal tilbydes en god og omsorgsfuld hjælp til selvhjælp. Under paraplyen om et godt og aktivt ældreliv fokuserer Ældrepolitikken på fire forskellige hovedområder nemlig: Det aktive ældreliv Dialog og medbestemmelse Behov for hjælp og pleje Boliger og velfærdsteknologi 5

6 Det aktive ældreliv 6 Et liv med social, fysisk og mental aktivitet er vigtigt for os. Kommunen vil gerne støtte aktiviteter, så alle ældre kan leve et aktivt liv. Vi vil alle gerne være herre over eget liv og kunne klare os selv længst muligt. Sundhed og forebyggelse gennem hele livet er vigtigt, men særligt for ældre borgere har den fysiske og mentale formåen stor betydning for, hvor længe man kan klare sig selv, og hvor tilfreds man er med sit liv. Med alderen stiger muligheden for, at man kan miste nogle af de fysiske eller psykiske funktioner. Der kan ofte gøres meget for at få nogle af funktionerne tilbage eller forebygge et yderligere tab. Sundhed handler om, hvordan vi lever vores liv om bevægelse, kost, levevis og samvær med andre. Også borgere, der allerede får hjælp til hverdagens gøremål, har ressourcer i behold, som det er vigtigt at holde fast ved og styrke ellers visner færdighederne helt hen og forsvinder. Forskellige tilbud Grundlæggende har vi alle et personligt ansvar for at holde os aktive og rørige længst muligt. For nogle kan det være svært at vedligeholde eller genopbygge det sunde liv - og her vil Brøndby Kommune hjælpe og støtte. Ensomhed og isolation er et problem for mange. Venner og familie er faldet fra, man kan måske ikke længere komme på gaden, har et handicap eller svækkede sanser. I sådan en situation kan det være svært at indlede nye bekendtskaber og man kan behøve hjælp til det. Brøndby Kommune vil have tilbud, så ingen ældre behøver at føle sig isoleret. Der er heldigvis mange ældre i Brøndby, der lever et indholdsrigt liv og oven i købet har overskud til også at hjælpe svagere medborgere. At være frivillig er en god måde at bruge sit overskud og sin livserfaring på og man får masser af glæde og oplevelser tilbage. Brøndby Kommune vil gøre det attraktivt at være frivillig. Visionen er, at Ældre borgere tager ansvar for eget liv og sundhed og oplever et godt og aktivt liv

7 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Gøre opmærksom på og støtte en sund livsstil for eksempel med foredrag, tema-møder og netværksgrupper Drive værestederne, der skal være udgangspunkt for en mangfoldighed af aktiviteter, så borgerne oplever at blive stimuleret fysisk, socialt og mentalt. Det kan ske ved at oprette og vedligeholde netværk for ældre, tilbyde aktiviteter for alle grupper af ældre, være aktive for at tiltrække ensomme ældre og integrere fysisk bevægelse i aktiviteterne Gøre det attraktivt at være frivillig på ældreområdet ved at tydeliggøre mulighederne for at indgå i frivilligt arbejde samt anerkende frivillighedsarbejdet Skabe kontakt mellem generationerne for at få forståelse og tryghed ved hinanden, og give de unge gode oplevelser med de ældre, så fremtidens personale sikres Iværksætte aktiviteter og projekter, der forebygger funktionstab og genopbygger den ældres tidligere funktionsniveau Have fleksible dagtilbud til borgere, der ikke kan benytte værestederne Tilbyde aktiviteter på ældrecentrene, som understøtter bevægelse og livsglæde gennem fælles sociale arrangementer, individuel eller gruppevis motion og udendørsliv Tilbyde god og sund mad til alle ældre på kommunens ældrecentre, i de 3 caféer eller ved madudbringning Støtte foreninger, der beskæftiger sig med sundhedsfremmende aktiviteter til ældre, økonomisk og drøfte deres aktiviteter ved regelmæssige møder Have fleksible muligheder for transport for ældre borgere, så de selv kan bevæge sig rundt blandt andet til træning og andre tilbud. 7

8 Dialog og medbestemmelse 8 Kommunens tilbud skal planlægges med udgangspunkt i den enkelte borger efter en dialog med denne. Som borger har man ansvaret for sin egen livssituation. Når man bliver ældre og afhængig af andres hjælp, er det vigtigt at bevare sin selvstændighed, og dermed muligheden for selv at kunne sætte de mål, man ønsker og tage de valg, det indebærer. Forudsætningen herfor er, at hjælp fra kommunen iværksættes efter en individuel og respektfuld dialog mellem borgeren og kommunens medarbejdere. Hjælpen skal være planlagt med udgangspunkt i den enkelte person, og forventningerne til hinanden skal være klare. Beslutningsgrundlaget, for hvilken og hvor meget hjælp, som man kan få, skal være tydeligt. Brøndby Kommune samarbejder på ældreområdet med mange forskellige leverandører. Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører er underlagt samme kvalitetskrav, og som borger skal det være let at vælge mellem de forskellige muligheder. For særligt skrøbelige borgere, for eksempel beboere på ældrecentrene, skal der være særlig opmærksomhed på, at hverdagen indrettes efter borgerens ønske og her spiller de pårørende en særlig rolle som samarbejdspartnere for personalet. Brøndby Kommune ønsker hele tiden at udvikle tilbuddene, så de er i overensstemmelse med behovet. Derfor har vi brug for aktive ældre borgere, der giver deres besyv med ikke blot i forhold til deres egen situation men også ud fra en helhedsbetragtning. Det skal være nemt at få indflydelse, og alle skal vide, hvordan dette kan ske. På det overordnede plan har Seniorrådet en vigtig rolle for løbende at varetage ældres interesser og tage aktiv del i drøftelser af ældrepolitisk karakter. Visionen er, at Ældre borgere deltager aktivt i debatten og derved øver indflydelse på initiativer af betydning for dem selv og andre ældre

9 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Inddrage ældre borgere ved dialog og høring ved ældrepolitiske initiativer Synliggøre kommunale tilbud til ældre for eksempel på kommunens hjemmeside, i Folkebladet, Seniorkalenderen og Pensionist i Brøndby Give god oplysning om de forskellige muligheder for valg af leverandør Sikre information af fremmedsprogede ældre borgere Have bruger/pårørenderåd på alle tre ældrecentre og etablere et netværk mellem de tre råd Understøtte Seniorrådets arbejde og synlighed. 9

10 Behov for hjælp og omsorg 10 Det er kommunens opgave at hjælpe og støtte de ældre, der har brug for det. Hjælpen skal være målrettet den enkelte ældres behov og ressourcer. Ca. 22 % af kommunens ældre borgere har brug for hjælp til at klare hverdagen. Nogle skal blot støttes en smule andre er afhængige af hjælp og pleje døgnet rundt. Selv om man, i en periode eller permanent, oplever svækkelse og ikke kan klare sig selv, skal oplevelsen af en god livskvalitet i tilværelsen bevares. Det forudsætter, at hjælpen er professionel og omsorgsfuld og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og situation. Hjælpen skal medvirke til, at borgerens egne ressourcer bevares og helst udvikles. Målet er at hjælpe borgeren tilbage til at kunne klare hverdagen og de daglige gøremål. Det er derfor vigtigt, at hjælp og pleje gives som hjælp til selvhjælp, og at den enkelte borger er en aktiv samarbejdspartner. Nogle grupper har særlige behov Borgere med demens har glæde af en tidlig kontakt med professionelle for på den måde at kunne leve bedst muligt med sygdommen. Pårørende til borgere med demens skal støttes og undervises, så hverdagen lettes. Borgere med en kronisk sygdom, for eksempel KOL eller sukkersyge, skal støttes med vejledning og mulighed for at leve bedst muligt med sygdommen og undgå forværring. Når ældre borgere rammes af sygdom og har været indlagt på hospital, kan udskrivelsen opleves forvirrende. Man kan opleve, at hospital, egen læge, hjemmesygeplejerske og andre ikke samarbejder ordentligt. Brøndby Kommune vil arbejde på et tættere samarbejde med sygehuse og praktiserende læger, så borgeren oplever en bedre og samlet indsats. Ved livets afslutning har døende borgere og deres pårørende et særligt behov for pleje og omsorg i et tæt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, egen læge og evt. hospital. Visionen er, at Hjælp og omsorg giver den ældre en aktiv og tryg hverdag, hvor livsværdierne bevares

11 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Alt praktisk og personlig hjælp visiteres som hjælp til selvhjælp og er midlertidig, da en del borgere med den rette vejledning og træning kan blive mere selvhjulpne igen Tilbuddet om den tildelte hjælp fremstår tydeligt, så borgerne ved, hvad de kan forvente Hjælp og pleje udføres altid individuelt og i samarbejde med borgeren Der laves aftaler med borgeren om, hvad borgeren selv kan bidrage med, og hvad formålet med indsatsen er Borgerne oplever ydelser af høj kvalitet ved at få den aftalte hjælp til den rette tid og at de ved, hvor de kan henvende sig ved problemer Borgerne er trygge ved hjælpen, fordi medarbejderen kender borgeren og dennes situation Medarbejderne er professionelle med høj motivation, faglighed og ansvarlighed Give borgeren mere tryghed ved at have klare aftaler om besøg, brug af navneskilte og høj nøglesikkerhed Ved tidlig diagnose kan de særlige behov tilgodeses hos borgere med demens, så borger og pårørende kan støttes til at klare hverdagen Mulighed for at komme på aflastningsplads eller akutplads som alternativ til indlæggelse Løbende udvikling af sygeplejeydelser, så specialiserede opgaver kan løses i hjemmet og hospitalsophold forkortes eller undgås Have tæt samarbejde med praktiserende læger, hospitaler og hospice, så borgeren oplever sammenhæng i sygdoms- og plejeforløb Gøre tiden før døden så rolig og omsorgsfuld som muligt samt rådgive og støtte pårørende. Frivillige vågekoner kan inddrages. 11

12 Boliger og velfærdsteknologi 12 En god bolig er en bolig, hvor den ældre kan klare hverdagen selv og samtidig få den nødvendige støtte fra hjemmeplejen eller moderne velfærdsteknologi. Boligen er rammen om vores liv og det er vigtigt, at også boligen tilpasses de behov, alderdommen giver. Mange ældre kan heldigvis blive i deres hjem, så længe de ønsker - for andre vil en ny og mere velegnet bolig, for eksempel uden trapper, gøre, at de fortsat kan klare hverdagen selv. Også nærmiljøet og muligheden for at have et fællesskab med andre betyder meget for, om man kan blive gammel i sin bolig. En lille del af kommunens ældre får behov for så meget hjælp og støtte, at den bedste løsning er at flytte til en ældrebolig eller en plejebolig. I eget hjem med teknologisk støtte Velfærdsteknologi er betegnelsen for en lang række nye teknologiske redskaber, der kan anvendes i ældreplejen. Brøndby Kommune er aktiv med indførelse af den nye teknologi - og afprøver allerede nu robotstøvsugere og bidettoiletter. Sidstnævnte hjælper den ældre med at klare toiletbesøg selv. Også fremover vil velfærdsteknologi blive prioriteret højt. Brøndby Kommune vil gerne støtte ældre til at blive i eget hjem, hvorfor hjemmeplejen tilbyder en meget bred vifte af hjælp døgnet igennem. I nogle hjem er det nødvendigt at lave fysiske ændringer, så den ældre bedre kan klare sig og hjemmeplejens medarbejdere får et fornuftigt arbejdsmiljø. I den gode bolig for ældre vil velfærdsteknologi i årene fremover kunne hjælpe den ældre med at være mindre afhængig af hjælp. Visionen er, at Ældre bor i en bolig, der gør hverdagen nemmere - såvel fysisk som socialt. Velfærdsteknologi anvendes, hvor det medvirker til et bedre ældreliv.

13 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Have en bred vifte af boligtilbud, der matcher ældres behov Anvende velfærdsteknologiske løsninger i nuværende og kommende boligtilbud Inddragelse af borgerne for at motivere til at bruge velfærdsteknologi Tilbyde gode rammer for aktivitet og socialt samvær i kommende ældre- og plejeboliger Tilbyde gode udendørs forhold, for eksempel bænke opstillet ved stier, god gadebelysning og fællesarealer til socialt samvær og aktivitet God information til borgeren, når der stilles krav til boligen for at sikre arbejdsmiljøet for medarbejdere i hjemmet Mulighed for og nem adgang til udeliv fra ældre- og plejeboliger God trafiksikkerhed også for ældre borgere, for eksempel ved at have lydsignaler ved lysregulerede fodgængerfelter og god tid til at passere gaden. 13

14 14

15 Hvordan arbejder vi med ældrepolitikken? Ældrepolitikken er blevet til efter konstruktive bidrag fra en bred kreds af interessenter. Borgere, foreninger, bruger/pårørenderåd, medarbejdere, Seniorrådet og de politiske udvalg har sammen og hver for sig drøftet, hvad der er centralt for et godt liv som ældre borger i Brøndby Kommune. Ældrepolitikken rækker ind i fremtiden, som dog ofte udvikler sig i en lidt anden retning end forudset. Ældrepolitikken er derfor et dynamisk redskab, som skal revideres med jævne mellemrum. På baggrund af punkterne i Ældrepolitikken sættes nu konkrete handlinger i gang og hvert andet år drøfter Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet status for arbejdet og reviderer om nødvendigt indsatsen. På kommunens hjemmeside vil det være muligt for interesserede at følge arbejdet med Ældrepolitikken, og vi vil løbende invitere relevante parter til at deltage i arbejdet med at sikre et godt og aktivt liv for Brøndby Kommunes ældre borgere. 15

16 Ældre borgere tager ansvar for eget liv og sundhed og oplever et godt og aktivt liv Ældre borgere deltager aktivt i debatten og derved øver indflydelse på initiativer af betydning for dem selv og andre ældre Ældre bor i en bolig, der gør hverdagen nemmere - såvel fysisk som socialt. Velfærdsteknologi anvendes, hvor det medvirker til et bedre ældreliv Hjælp og omsorg giver den ældre en aktiv og tryg hverdag, hvor livsværdierne bevares Ældrepolitik Brøndby Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet December 2015 Indledning Fredensborg Kommune ønsker, at den ældrepolitik, som skal ligge til grund for at realisere kommunens vision om tilfredse

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Natur og Udvikling Indhold 3 FORORD 4 HALSNÆS KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 8 DEN ENKELTE BORGERS RESSOURCER ER I FOKUS 12 DEMENS MED VÆRDIGHED OG HJÆLP

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Seniorkursus Længst muligt i eget liv. Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus

Seniorkursus Længst muligt i eget liv. Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus Seniorkursus Længst muligt i eget liv Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus Tilbud om forebyggelse til ældre borgere i Fredericia Kommune De forebyggende hjemmebesøg Seniorkurset Længst muligt i

Læs mere

Målsætninger politikområde 7 og 8

Målsætninger politikområde 7 og 8 Målsætninger politikområde 7 og 8 Politikområde 7: Voksen- og handicapområdet Indhold Politikområde Ældre og handicap omfatter: Ældreområdet Psykiatrien Mad- og måltidsservice Tilbagemeldinger Skal med

Læs mere

Plan for det psykosociale område

Plan for det psykosociale område Plan 2020 - for det psykosociale område J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Borgmesteren skriver et forord, når den korte version af Plan 2020 er vedtaget. J. nr. 00.01.00P22 2 Begreber vi anvender Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE Januar 2018 Side 1 af 6 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere