Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen (J) Hans Christian Holst (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af vedtægter Frigivelse af midler til oprettelse af sundhedshus fond Orientering om valg af rådgiver til forundersøgelse - Sundhedshus Øst Valg af rådgiver - generelt Status på Sundhedshus Sammenhængende børnepolitik - overgange Forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse Lov om Social Service 18, Støtte til frivilligt socialt arbejde Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet Mødekalender for Budget Orientering Lukket sag - Kontrakt med privatpraktiserende fysioterapeuter vedrørende samarbejde om træningsopgaver efter Sundhedslovens Lukket sag - Orientering

3 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Godkendelse af vedtægter /dwsbkvj 08/10772 Åben sag SU/ØK/BY For at kunne etablere og drive Sundhedshus i Brønderslev skal der oprettes en erhvervsdrivende fond. Advokathus Nord har udarbejdet forslag til vedtægter for en sådan fond. Fonden skal stiftes af Brønderslev Kommune. Ved Sundhedshuse forstås fast ejendom, der er lejet, opført eller købt af fonden med henblik på udlejning til sundhedsfaggrupper. En forudsætning for oprettelsen af den erhvervsdrivende fond er, at der er en grundkapital på kr. Da Byrådet den 14. februar 2008 behandlede pkt. 02/413 sagen om etablering af sundhedshus i Brønderslev by var forudsætningen, at den erhvervsdrivende fond skulle oprettes ved indskud af jord i fonden samt at fonden også skulle dække etablering af sundhedshuse i kommunens østlige del. Denne forudsætning må nu revideres, idet sundhedshusene i øst nu har mulighed for at blive etableret før et sundhedshus i Brønderslev. I forlængelse af sagen vedr. frigørelsen af midler til oprettelse af en erhvervsdrivende fond for sundhedshuse er det nødvendigt, at der bliver truffet afgørelse om vedtægterne for fonden. Af forslaget til vedtægter fremgår det, at der skal nedsættes en bestyrelse, som består af 3-6 medlemmer. Vedtægterne foreslår følgende sammensætning af bestyrelsen: 1 administrativ repræsentant fra Region Nordjylland 1 administrativ repræsentant fra Brønderslev kommune 1 lejer Af vedtægterne fremgår det desuden, at øvrige medlemmer til bestyrelsen udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse. Der udbetales i forslaget til vedtægter ikke honorar til bestyrelsen. Den erhvervsdrivende fond foreslås at referere til Sundhedsudvalget. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at forslaget til vedtægter for Brønderslev Sundhedshus Fond fremsendes til Byrådet til godkendelse med beslutning om: Antal bestyrelsesmedlemmer, Sammensætning af bestyrelsen, Reference til Sundhedsudvalget Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

4 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side 149 Bilag: Udkast til vedtægter Indstilles godkendt.

5 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Frigivelse af midler til oprettelse af sundhedshus fond /dwsbkvj 08/10775 Åben sag SU/ØK/BY På Budget 2008 er der afsat 1.5 mil. kr. til etablering af Sundhedshuse i Brønderslev Kommune. Skitseprojektet med Sundhedshuset i Brønderslev by nu er afsluttet og det blev på Styregruppemødet for Sundhedshuse den 21. august 2008 besluttet at igangsætte processen omkring etablering af sundhedshuse i den østlige del af kommunen. En forudsætning, jf. vedtægterne for oprettelsen af den erhvervsdrivende fond til Sundhedshusene, er, at der er en grundkapital på kr., der er indbetalt kontant eller ved indskud af jord. Da Byrådet den 14. februar 2008 behandlede pkt. 02/413 sagen om etablering af sundhedshus i Brønderslev by var forudsætningen, at den erhvervsdrivende fond skulle oprettes ved indskud af jord i fonden samt at fonden også skulle dække etablering af sundhedshuse i kommunens østlige del. Denne foudsætning må nu revideres, idet sundhedshusene i øst nu har mulighed for at blive etableret før et sundhedshus i Brønderslev. På den baggrund foreslås den erhvervsdrivende fond oprettet ved indskud af kr. finansieret af den afsatte anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. på budget Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet frigiver kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1.5 mill. på budget 2008 på sted nr Behandlerhus til oprettelse af en erhvervsdrivende fond for Sundhedshuse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Indstilles godkendt.

6 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Orientering om valg af rådgiver til forundersøgelse - Sundhedshus Øst /dwsbkvj 08/10769 Åben sag SU Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har, i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2008 om kriterier for valg af rådgivere, valgt JPH-Rådgivning til at foretage en vurdering af anvendelsesmuligheder for et Sundhedshus på Dronninglund Rådhus. Fagenheden har valgt at indgå aftale med JPH-Rådgivning, idet de tidligere har haft opgaver for Brønderslev Kommune samt var rådgivere på tilbygningen til Dronninglund Rådhus i sin tid. De kender derfor til huset. Konklusion: Til efterretning.

7 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Valg af rådgiver - generelt /dwsbkvj 08/10769 Åben sag SU/ØK/BY På mødet d. 21. august 2008 i Styregruppen for Sundhedshuse blev det besluttet at igangsætte processen med etablering af Sundhedshuse i den Østlige del af Brønderslev Kommune og som en følge heraf skal der foretages valg af rådgiver til projektet. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning fra 21. august 2008, pkt. 05/702 vedr. Kriterier for valg af rådgivere, blev det besluttet, at det for rådgivningsopgaver i intervallet kr. til kr. gælder at:: Opgaver af generel karakter annonceres. Der er her tale om opgaver, hvor kommunen over tid typisk vil have en række ensartede opgaver. Her sikres det, at lokale rådigvere gøres bekendt med foretaget annoncering. For opgaver af specialiseret karakter foretages valget ud fra rådgivers særlige profil og specifikke erfaring. Fagudvalget træffer beslutning om, hvorvidt opgaven er specialiseret efter indstilling fra fagenhed/stab. For opgaver af hastende karakter kan annoncering/eu-udbud udelades, såfremt der vælges en rådgiver, der har indgået en SKI-aftale. (Aftales med fagudvalg). Endvidere kan det ved valg af såvel rådgivende ingeniør som arkitekt lægges til grund, at de to parter har gode erfaringer med at arbejde sammen, og at der herved opnås en større sikkerhed for et gnidningsfrit samarbejde. Af Brønderslev Kommunes udbudspolitik fremgår det desuden, at det for opgaver under kr. er muligt alene at indhente tilbud fremfor at sende opgaven i udbud. Når der indhentes tilbud, skal det sikres, at minimum 2 tilbud er fra lokalområdet og minimum 2 udefra. Lægerne i den østlige del af kommunen har tydeligt givet udtryk for, at de vurderer, at valg af rådgiver haster. Det begrundes med, at processen med etablering af sundhedshuse allerede har været langvarig. Tidshorisonten har således stor betydning for lægernes holdning til projektet. Konsekvens såfremt opgaven er af generel karakter Ved at træffe afgørelse om at opgaven er af generel karakter, skal der foretages annoncering. Det tager tid, idet der er forskellige tidsfrister, som skal overholdes. Hvis opgaven vurderes til at være af hastende karakter, kan annoncering undlades, såfremt der vælges en rådgiver, der har indgået en SKI-aftale. Der spares herved tid. Det er vigtigt at være opmærksom på kommunens udbudspolitisk om kravet til indhentning af tilbud. Der skal således stadig indhentes tilbud fra minimum 2 lokale rådgivere og minimum 2 rådgivere udefra. Konsekvenser såfremt opgaven er af specialiseret karakter Ved at træffe afgørelse om at opgaven er af specialiseret karakter, vægtes rådgivers profil og

8 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side 153 erfaringer. Samtidig undgår man, at opgaven skal annonceres, og der spares tid, således projektet kan igangsættes hurtigere. Der skal i dette tilfælde, jf. udbudspolitikken indhentes 4 tilbud. Det betyder - idet det er forvaltningen, der kontakter de enkelte rådgivere - at det sikres, at de tilbud, som modtages, er i overenstemmelse med de besluttede kriterier for valg af rådgivere. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der træffes afgørelse om, hvorvidt rågivningsopgaven er af generel karakter specialiseret karakter generel og hastende karakter Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Udvalget foreslår, at opgaven udbydes som værende af generel karakter, hvor alle får adgang til at byde..

9 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Status på Sundhedshus /dwsbkvj 08/1247 Åben sag SU Samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i Brønderslev om at etablere sundhedshus til fastholdelse og rekuttering af nye læger er nået til den fase, hvor lægerne har godkendt de udarbejdede skitsestegninger, men finansieringen er stadig uafklaret. Der har for at få en afklaring været henvendelser til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Velfærdsministeriet fra både Regionen og Brønderslev Kommune. Processen omkring etablering af sundhedshuse i øst er netop igangsat. På mødet vil blive givet den seneste opdatering på status. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Beskrivelse af samarbejdet mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune Godkendelse af samarbejdet mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune Status oktober 2008 Orienteringen taget til efterretning.

10 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Sammenhængende børnepolitik - overgange /dwbkes 08/3078 Åben sag BU/SU/ØK/BY Beslutning i Børne. september 2008 Fagenhedenfor Børn og Kulturs forslag godkendt. Jette Ramskov var fraværende. I forbindelse med vedtagelse af den sammenhængende børnepolitik blev det besluttet, at et af fokuspunkterne var beskrivelse af overgange mellem forskellige områder inden for børne- og ungdomsområdet med udgangspunkt i, at Børnderslev Kommune ønsker at sikre en optimal og koordineret indsats i forbindelse med børns overgange fra sundhedspleje til dagpleje, fra dagpleje/vuggestue til børnehave, fra børnehave til skolefritidsordning/skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Beskrivelserne forudsættes tillige fremlagt til drøftelse og beslutning i Sundhedsudvalget. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender overgange inden for følgende områder: 1. Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue 2. Dagpleje/vuggestue til børnehave 3. Børnehave til skole 4. Fødeskole til overbygningsskole 5. Skole til ungdomsuddannelse Der henvises til nærmere beskrivelse og skemaer i vedhæftede notat. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget godkender overgange inden for følgende områder: 1. Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue 2. Dagpleje/vuggestue til børnehave 3. Børnehave til skole 4. Fødeskole til overbygningsskole 5. Skole til ungdomsuddannelse Der henvises til nærmere beskrivelse og skemaer i vedhæftede notat. Materialet vil blive fremlagt mundtligt på mødet af Jytte Møller Christensen. Bilag: Sammenhængende Børnepolitik - overgange

11 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side 156 Indstilles godkendt med den bemærkning, at procedurerne for håndtering af oplysninger efter endt brug beskrives.

12 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse. /dwsbkvj 08/9689 Åben sag SU/ØK/BY Den 1. juli 2007 trådte sundhedslovens regler ( 141 a-g) om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling i kraft, jf. lov nr. 511 af 6. juni Loven giver kommunerne mulighed for at give et tilbud i form af en kontrakt til gravide alkoholmisbrugere om at kunne blive tvangstilbageholdt i en kort periode. Formålet er at forhindre, at den gravide kvinde ved indtagelse af alkohol volder skade på fostret. En betingelse for at anvende tilbageholdelsesordningen er, at der er truffet en beslutning herom i Byrådet. Byrådet er i henhold til 8 i bekendtgørelsen om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling forpligtet til årligt pr. 1. oktober at oplyse over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, om der er truffet beslutning om at anvende Sundhedslovens bestemmelser og på hvilke institutioner. Brønderslev Kommunes Misbrugsgruppe har ikke kendskab til, at nogen har været tilknyttet Region Nordjyllands Baggrundsteam siden 1. januar JordmoderNordjylland har oplyst, at man inden for de sidste 5 år kun har været bekendt med 1 gravid alkoholmisbruger i Brønderslev Kommune. Det vides dog ikke, om kvinden ville have været i målgruppen for tilbageholdelse. Der har således indtil nu ikke været noget behov for at anvende henholdsvis Region Nordjyllands baggrundsteam og tilbageholdelsesmuligheden. Region Nordjyllands ansøgning om satspuljemidler Den Administrative Styregruppe i Region Nordjylland godkendte i juni 2007, at Region Nordjylland på vegne af og i samarbejde med kommunerne i regionen ansøgte om midler til at etablering af døgnbehandling til gravide misbrugere med mulighed for tilbageholdelse. Hvis Region Nordjyllands projektansøgning skal omfatte muligheden for tilbageholdelse i behandlingen, skal ansøgningen om projektpuljen indeholde dokumentation for, at der er en eller flere nordjyske kommunalbestyrelser, som har truffet afgørelse om/overvejer at udføre forsøg med tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere. Derfor har Region Nordjylland i brev af 2. juli 2008 forespurgt de nordjyske kommuner om status i forbindelse med beslutningsprocessen omkring 141a. Region Nordjyllands Misbrugscenter har beskrevet et landsdækkende døgnbehandlingstilbud til gravide misbrugere, som kan rumme opgaven med tvangstilbageholdelse i henhold til Sundhedslovens 141b. Der påtænkes et nyt selvstændigt tilbud på døgnafdelingen i Vrå, hvor der i det allerede eksisterende byggeri er plads til at rumme fem kvinder. Behandlingen varetages i samarbejde med Baggrundsteamet, som tilknyttes tilbudet som specialkonsulenter og sparringspartnere, både i forhold til indholdsdelen på tilbuddet og konkret i forhold til hver enkelt sag. Region Nordjylland har i deres ansøgning lagt op til, at de kommuner, der vælger at benytte tilbudet, betaler sædvanlig døgntakst for opholdet, mens projektmidlerne går til at betale de ekstra udgifter, som der vil være med bl.a. vågne nattevagter, psykolog, familieterapeutisk bistand mv. Det står således kommunerne frit for, om de vil benytte tilbudet. Hvis de gør, vil det koste

13 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side 158 det samme, som hvis kommunen havde visiteret dem til enhver anden døgnbehandling. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er behandlingsgaranti på stofmisbrugsområdet, hvilket betyder, at kommunen skal stille et behandlingstilbud til rådighed senest 14 dage efter, at en misbruger har henvendt sig med ønske om behandling. Der vil således ikke være en merudgift ved at anvende det særlige tilbud. Fagenheden vurderer - med tanke på de dokumenterede risici for alvorlige skader på fostre af alkoholmisbrugende mødre - at muligheden for tilbageholdelse bør anvendes. Det er dog vigtigt, at der er mulighed for, at tilbageholdelsen kan ske inden for en rimelig geografisk afstand. Dette er afhængigt af, om Region Nordjylland får midler fra SATS- puljen til etablering af tilbuddet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at tilbageholdelsesordningen for gravide alkoholmisbrugere, jf. Sundhedsloven 141 a, besluttes anvendt i Brønderslev Kommune, for så vidt at der etableres et tilbud i regi af Misbrugscenter Nord, Region Nordjylland, og Brønderslev Kommune tilkendegiver overfor Region Nordjylland, at kommunen overvejer at udføre forsøg med tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i det omfang, kommunen bliver bekendt med kvinder i denne målgruppe. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Anmodning om tilbagemelding om Byrådets beslutning Brev til kommuner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Notat om gravide misbrugere 511 af 06/ Lov om ændring af sundhedsloven Orientering givet af leder af socialcentret Annie Frandsen. Udvalget indstiller fagenhedens forslag.

14 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Lov om Social Service 18, Støtte til frivilligt socialt arbejde /dwsbkvj 08/2351 Åben sag SU Lov om Social Service, 18 frivilligt socialt arbejde, danner baggrund for den frivillighedspolitik, som Brønderslev Kommune har vedtaget. Af denne fremgår, at tilskud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig til socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element. Konkret er dette beskrevet i politikken således: Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor ikke tilskud til lønninger, transport etc. Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede. Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved første ansøgningsrunde i 2008 indkommet 57 ansøgninger, hvoraf 46 blev imødekommet. Ved anden ansøgningsrunde er der indkommet 54 ansøgninger. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det frivillige element. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på baggrund af ansøgningerne fra støtteforeninger, at der som udgangspunkt gives tilskud til de ansøgte aktiviteter jf. vedlagte skema. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgningsoversigt 2. runde 2008 Godkendt.

15 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet /dwsbkvj 08/58 Åben sag SU Der laves løbende hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-Sundhed. Der foreligger nu træk for august og september måneder Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Budgetopfølgning pr på aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning Budgetopfølgning pr på aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning Til efterretning.

16 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Mødekalender for 2009 /dwsvldf 08/9388 Åben sag SU/ØK/BY Indstilling: Mødekalenderen er revideret jf. Økonomiudvalgets møde den 23. oktober Beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2008 Sendes i høring. Budgetprocessen tilpasses, således at 2. behandling bliver i uge 42. Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2009 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper: Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned - øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2008 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2008 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der kun planlagt ét møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Det foreslås, at Økonomiudvalget sender forslaget til høring i resterende udvalg. Bilag: Forslag til mødekalender 2009, tilrettet efter Økonomiudvalgets beslutning i møde den 23. oktober 2008 Sundhedsudvalgets møde den 14. april ønskes flyttet til den 20. april.

17 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Budget 2009 /dwokhoc 08/47 Åben sag SU Efter at Byrådet den 9. oktober 2008 vedtog budgettet for 2009, skal der følges op på de beslutninger/ændringer, vedtagelsen af budgettet medfører for Sundhedsudvalgets område. Til mødet vil der ligge forslag /handleplaner til gennemførelse af ændringerne. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter gennemførelsen af de overordnede beslutninger, der er truffet for Sundhedsområdet. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet forslag/handleplaner først vil foreligge til mødet. Bilag: Udmøntning af besparelser - LUKKET Registrering af aktiviteter LUKKET Sagen blev flyttet fra lukket møde til åben dagsorden. Bilagene forbliver lukket. Godkendt.

18 Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side Orientering /dwsuit 08/1759 Åben sag SU Møde om fremtidige sundhedsaftaler den 21. november Orientering om antal genoptræningsplaner i september.

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.30-15.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Tandplejen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen (J)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 05. december 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:50 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V)

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Referat

Børne- og Ungdomsudvalget. Referat Børne- og Ungdomsudvalget Referat Dato: 27. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:10 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V) Gitte Krogh

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning.

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-15) Meddelelser a. Udvikling af børnetallet set i forhold til prognosen Opgørelse af 4. juli 2002 (udsendes) b. Afsluttende rapport om Projekt overgang

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT DET SOCIALE UDVALG 18-05-99 Mødedato: 18-05-99 Mødetidspunkt: kl. kl. 15.00 Mødested: Frederikshavn Plejehjem, mødelokal A (øverste etage) Mødeafslutning: kl. 17.40 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere