Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen"

Transkript

1 Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til lovgivningen, men differentieret med udgangspunkt i den enkelte lediges behov At brugen af aktiveringstilbud ændres i forhold til hidtil med øget brug af virksomhedsaktivering og ordinær uddannelse At anden aktør fortsat anvendes i 2015 Beslutning: Godkendt Jobcenterchefen uddybede indstillingen, samt de viste plancher vedhæftes til referatet. Høringssvar af den til indstilling vedr. Implementering af beskæftigelsesreformen blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet. kl Side 1 af 9

2 Sagsbeskrivelse D. 18. juni indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forlig om fremtidens beskæftigelsessystem. Der blev fremsat lovforslag med forventet 3. behandling d. 18. december 2014 og ikrafttrædelse 1. januar og 1. juli Med reformen lægges der op til en række ændringer i forhold til organisering, parternes inddragelse, aktiveringstilbud, driftsrefusion, kontaktforløb, aktiveringstidspunkt, intensivt forløb for ledige efter 16 måneder samt virksomhedsservice. Beskæftigelsesformen er således omfattende og dækker store dele af beskæftigelsesindsatsen. Denne indstilling omfatter dog kun kontaktforløbet, aktiveringstilbud. Øvrige ændringer i medfør af beskæftigelsesreformen vil blive behandlet i andre sammenhænge. Ikrafttrædelse af reformen sker af flere omgange; 1. januar 2015, 1. juli 2015 og 1. juli 2016, men da de forskellige ændringer er tæt forbundne tages der i denne indstilling højde for ændringer uafhængig af ikrafttrædelsestidspunktet. Formålet med reformen er, at sikre at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst mulig og de ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Samtidigt skal uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne. De centrale elementer i reformen: Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed De ledige skal i højere grad selv tag ansvar for egen jobsøgning Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes markant Jobcentrenes virksomhedsservice skal sætte øget fokus på den opsøgende virksomhedskontakt og jobformidling Individuel og tidlig indsats Antallet af samtaler øges i de første 6 måneder og samtidigt fremrykkes aktiveringstidspunktet for nogle målgrupper Styrket samarbejde med a-kasserne Jobcentret og a-kasserne skal afholde fælles sammentaler med de ledige Mulighed for et reelt uddannelsesløft for dem, som har behov for det Det primære fokus er at flytte ufaglærte til faglærte. Beskæftigelsesreformen markerer et paradigmeskift i beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Paradigmeskiftet kommer primært til udtryk ved den styrkede virksomhedskontakt og det øgede fokus på, at de ledige i højere grad selv skal tage ansvar for egen jobsøgning. Aktiveringen skal ske på virksomhederne eller give reelle kompetencer via ordinær uddannelse. For at sikre, at paradigmeskiftet bliver ført ud i livet, er der en række understøttende elementet i reformen eksempelvis kompetenceudvikling og digitale hjælpemidler. Dertil kommer, at Jobcenter Aalborg arbejder med den ressourceorienterede tilgang og vil iværksætter en samlet udviklingsproces for den virksomhedsrettede indsats. Reformen giver en række udfordringer og muligheder. Mulighederne er til at få øje på de indsatser der viser sig at have effekt skal anvendes og den enkelte skal selv tage ansvar. Udfordringer er på den anden side også synlige. De mange flere samtaler i de første 6 måneder lagt sammen med det antal, der allerede afholdes i dag, ser ud til mere end at fordoble antallet af ugentlige samtaler uden tilsvarende at fordoble antallet af sagsbehandlere. Dette giver anledning til at retænke indsatsen og kontaktforløbet. Nedenfor skitseres Jobcenter Aalborgs overordnede oplæg til implementering af reformen. Efterfølgende forestår mere detaljeret at organisere og planlægge den konkrete indsats i Jobhuset. Indsatsen for de forsikrede ledige i de første 6 måneder af ledighedsforløbet Med reformen lægges der op til, at jobcentret de første 6 måneder skal afholde mange flere samtaler end det er tilfældet i dag. Jobcentret har beregnet, at der fremadrettet skal afholdes ca. 700 samtaler om ugen - ca. 400 flere end i dag, heraf vil nogle skulle afvikles med a-kasserne. De første 6 samtaler vil blive afholdt en gang om måneden det første halve år. kl Side 2 af 9

3 Der lægges således op til en tæt kontakt med den ledige det første ½ år, hvorfor den første samtale bliver central, da det her planlægges og aftales, hvad der skal ske det første halve år. Der udarbejdes en grundig plan Min Plan der på de efterfølgende møder følges kort op på. Således kan de op til seks samtaler i forlængelse af hinanden ses som en sammenhængende proces. I forhold til det oprindelige udspil til beskæftigelsesreformen har Beskæftigelsesministeriet i det netop fremsendte lovforslag ændret i kravene til fællessamtalerne med a-kasserne. I det første udspil fremgik det, at når reformen træder i kraft den 1. juli 2015 skal den første samtale være en fælles samtale med a-kassen og jobcentret. I lovforslaget er dette krav justeret, så det først træder i kraft d. 1. juli A-kassen skal deltage i den første samtale, hvis de ud fra en helhedsorienteret betragtning vurdere, at der er behov herfor. Men denne mulighed er kun gældende, hvis den enkelte dagpengemodtager ønsker dette. Jobcentret har kun mulighed for at anmode om a-kassen deltagelse. Den følgende figur skitsere samtaleflowet i jobcentret 1. samtale: Grundig drøftelse og aftaler - fremgår af Min plan. Evt. deltagelse af A-kasse 2. samtale: der følges op 3. samtale: der følges op 4. samtale: der følges op 5. samtale: der følges op 6. samtale: Hvad så nu? A- kasse deltager Derudover afholdes der en CV-samtale og to rådighedssamtale i a-kassen indenfor de første 6 måneder. Forventningen er, at første samtale tidsmæssigt bør vare optil en 1 time, hvilket er inklusiv forberedelse, registrering og udarbejdelse af tilbud. De efterfølgende opfølgningssamtaler vil blive afstemt med borgernes behov på baggrund af forventningsafstemningen i den først samtale. Med reformen lægges der således op til at alle uanset udfordring skal tilbydes 6 samtaler. Der vil dog uden tvivl blive tale om en differentieret indsats, hvor de borgere, der kan selv, skal selv og dermed er indsatsen tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger. Udover samtalerne i de første måneder skal der, afhængig af alder, iværksættes aktiveringstilbud enten efter 3 eller 6 måneder. Aktiveringstidspunktet er for årige og årige senest efter 3 måneder samt for de årige og 60+ senest efter 6 måneder. Data fra 2012 i jobindsats.dk viser, at 45 % af de ledige var selvforsørgende efter 3 måneder, 60 % efter et halvt år og 72 % efter 1 år. Tidligere forsøg med intensiverede kontaktforløb og tæt opfølgning viser en positiv effekt i forhold til selvforsørgelse. På den baggrund må det forventes, at tidspunktet for selvforsørgelse fremrykkes når reformen er fuldt implementeret. En stor andel vurderes på den baggrund at skulle have en begrænset indsats. Denne indsats lægger vægt på mulighederne for 6-ugers jobrettet uddannelse, korte kurser samt øvrige frivillige tilbud, eksempelvis workshops i jobcentret om relevante jobrettede emner. Endelig forventes denne gruppe selv at finde et virksomhedsrettet tilbud. kl Side 3 af 9

4 Den gruppe, som ikke bliver selvforsørgende skal i et aktiveringstilbud. I 2013 havde Jobcenter Aalborg i alt 777 fuldtidsaktiverede a-dagpengemodtagere, der fik tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud) samt øvrig vejledning og opkvalificering. Derudover var der 236 fuldtidsledige a-dagpengemodtagere i jobrotation og voksenlæringeforløb. Jobrotation og voksenlæringeforløb betragtes ikke som et aktiveringstilbud, da det er en ordinær ansættelse/uddannelse. Men tilbuddene medtages i den samlede antal af fuldtidsaktiverede, da de er med til mindske behovet for aktiveringsforløb i de øvrige grupper. Tilbudstype Fuldtidspersoner* i Andel Andel Ordinær uddannelse % 30 % Virksomhedsrettet tilbud Privat % 30 % Virksomhedsrettet tilbud Offentlig % 20 % Øvrig vejledning og opkvalificering % 5 % Voksenlæringe fra ledighed 1 0 % 1 % Jobrotation % 14 % I alt % 100 % Kilde: Jobindsats.dk Note: *Fuldtidspersoner dækker over antallet af enkeltpersoner, der i løbet af et år har modtaget dagpenge. Hvis en ledig fx har modtaget dagpenge i 26 uger vil personen blive omregnet til en ½ fuldtidsperson. Den ovenstående tabel viser redskabsfordelingen i 2013 og målene for fordelingen i Fremadrettet lægges der op til, at det primære tilbud til ledige skal være virksomhedsrettet og ordinær uddannelse. En mindre andel skal tilbydes øvrig vejledning og opkvalificering. Forventningen er, at andelen der tilbydes ordinær uddannelse vil stige fra 24 % til 30 % i Med reformen understøttes brugen af ordinær uddannelse i beskæftigelsesindsatsen gennem en række forskellige bestemmelser og puljer, som samlet set forventes at forøge antallet, der tilbydes ordinær uddannelse. Det drejer sig om: 6 ugers jobrettet uddannelse til ufaglærte, faglærte og ledige med kort videregående uddannelse. Retten til uddannelse er gældende fra dag 1 i ledighedsperioden og gælder for alle uddannelser, der er omfattet af en landsdækkende positivliste. den regionale uddannelsespulje, hvis formål er at understøtte at flere ledige får korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Midlerne er målrettet fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Kommunerne kan få dækket 80 % af udgifterne til uddannelsesforløb, der fremgår af positivlister udarbejdet på regionalt niveau. puljen til uddannelsesløft, hvis formål er, at ufaglærte og faglærte ledige med forældet uddannelse over 30 år kan tage en erhvervsuddannelse på maksimalt to år. Under uddannelsesforløbet får den ledige 80 % af dagpengesatsen og har mulighed for at låne de sidste 20 %. Det er jobcentret, der i samråd med den ledige, beslutter om og hvilken uddannelse, der skal igangsættes. ret til realkompetencevurdering for ufaglærte ledige over 30 år. Øvrige kurser og uddannelsesforløb. I forhold til virksomhedsrettede tilbud er forventningen, at der vil ske en stigning i de private virksomhedsrettede tilbud fra 17 % til 30 %, mens de offentlige virksomhedsrettede tilbud forventes at falde fra 26 % til 20 %. Når redskaberne fordeler sig sådan, skyldes det flere forhold. Dels, at jobcentret har en interesse i at øge andelen af private virksomhedstilbud, fordi det har en positiv effekt for den enkelte chancerne for ordinær beskæftigelse forøges. Dels at de offentlige løntilskud bliver mindre attraktive, fordi der med reformen sker en række justeringer af ordningen; eksempelvis krav til 6 måneders forudgående ledighed samt en sænkelse af tilskuddet til arbejdsgiver. I forhold til særlig tilrettelagte kurser og projekter samt jobsøgningskurser, der alle hører til under tilbuddet vejledning og opkvalificering, er forventningen, at andelen vil falde fra 10 % til 5 % i 2015, som en naturlig følge af, at der kommer fokus på ordinær uddannelse og private virksomhedsrettede tilbud. Dertil kommer, at kl Side 4 af 9

5 driftsrefusionen på udgifter til denne type tilbud bortfalder, hvorfor jobcentret vil fokuserer brugen af dette redskab endnu mere end hidtil. Vilkårene for jobrotation ændres, så det bliver mindre fordelagtigt for virksomhederne at anvende ordningen; kravet om forudgående ledighed øges, varigheden for ansættelsen sænkes og der kommer ændrede refusionsregler. Jobcenter Aalborg vil dog fortsat have mest muligt fokus på ordningen. Dette til trods forventes det dog at blive vanskeligt, at fastholde det nuværende niveau for andelen af personer i jobrotation. Derfor sænkes andelen fra 23 % til 14 %. Modsat styrkes vilkårene for voksenlærlinge og dermed forventes det, at andelen af personer i et voksenlærlingeforløb øges. Eksempler på indsatser Indsatsen vil altid være individuel og differentieret med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger. Typisk vil der dog kunne laves nogle overordnede kategoriseringer af, hvilke ledige, der tilbydes de forskellige tilbudstyper. Den nyuddannede uden joberfaring: Denne type har typisk behov for hurtigst muligt at få joberfaring og få omsat siden teoretiske viden på konkrete arbejdsopgaver i en virksomhed. Derfor vil det typiske tilbud til denne ledighedstype altovervejende være enten en virksomhedspraktik til dimittender eller et løntilskud. Den ufaglærte med erfaringer fra forskellig jobs: Denne type ledige vil typisk have en del erfaring fra forskellig jobs, men ikke have papir på sine kompetencer. Et relevant tilbud til personer med denne type baggrund vil være realkompetencevurdering efterfulgt af ordinær opkvalificering og uddannelse. Den faglærte, der ikke tidligere har været ledig: For denne type ledige er det ikke joberfaring eller kvalifikationer, der er en barriere, men mere den manglende erfaringen med at være jobsøgnede. Her kan det være relevant, at tilbyde øvrig vejledning og opkvalificering i form at jobsøgningskursus. Hvis dette ikke bærer frugt, kan der efterfølgende tilbydes hjælp til at opnå kontakt med en konkret virksomhed via et virksomhedsrettet tilbud. Den sæsonledige: I nogle brancher vil den enkelte i perioder opleve ledighed og så at sige være mellem to jobs. I denne kortere ledighedsperiode vil det oftest være relevant at holde kvalifikationerne ved lige eller tilegne sig nyeste viden/kompetencer. Til dette vil enten et konkret virksomhedstilbud eller et kortere AMUtilbud (ordinær uddannelse) være mest relevant og givende Indsatsen for de forsikrede ledige efter de første 6 måneder af ledighedsforløbet Efter de første 6 måneder med det intensive samtaleforløb overgår den enkelte til opfølgningssamtaler hver 3 måned, som det kendes fra den hidtidige indsats. Opfølgningssamtalerne vil i kombination med tilbud om workshops fortsat sætte fokus på, hvordan den enkelte kan komme i arbejde, og også sætte fokus på, hvordan jobcentret kan understøtte dette med flere tilbud eller ekstra hjælp hos en jobkonsulent. Ifølge lovgivningen har den enkelte kun ret til et enkelt tilbud i løbet af de to år med dagpenge. For nogen vil det være nok eventuelt suppleret med frivillige workshops omkring jobsøgning, jobrotation, voksenlærlinge, Job i Norge mv. For andre vil der være behov for flere tilbud end det første. Derfor bør der gives flere tilbud hvis, der er tale om: Virksomhedsrettede tilbud Kurser/uddannelse fra den regionale positivliste Kurser i forbindelse med ordinær ansættelse Samtale- og indsatsflowet vil se ud som følgende: kl Side 5 af 9

6 Samtale hver 3. mdr Samtale hver 3. mdr Tilbud efter behov med fokus på gode jobmuligheder Samtale hver 3. mdr Indsatsen for langtidsledige (16 måneders ledighed) Reformen lægger op til at ledige med 16 måneders ledighed tilbydes en tættere kontakt og et intensiveret forløb. Ved 16. måned afholder Jobcenter og a-kasse i fællesskab sammen borger en opfølgningssamtale for at aftale indsatsen fremadrettet. For nogen ledige vil det kunne indebære at den enkelte tilknyttes en jobkonsulent, der varetager en håndholdt indsats for den enkelte, for andre kan behovet være hyppige samtaler og en virksomhedsrettet indsats. Forudsætninger for implementering af reformen Der er en række forudsætninger og understøttende elementer i reformen, som skal være på plads, hvis Jobcenter Aalborgs intentioner med reformen skal opfyldes. Kompetenceudvikling af medarbejdere: Det er afgørende, at der er et tidligt og vedholdent jobfokus i alle samtaler og at den enkelte medarbejder holder fokus på de redskaber, der virker virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. Derudover vil det for nogen være relevant allerede meget tidligt i forløbet, at drøfter sin jobsøgningsstrategi med en jobkonsulent, der kan komme med konkrete anvisninger til hvorhenne der kan søges. For at sikre et jobrettet perspektiv er det en forudsætning at der afsættes tid og ressourcer til at styrke medarbejderens fokus på arbejdsmarkedets behov gennem kompetenceudvikling. Flere virksomhedsrettede tilbud: Jobcenter Aalborg lægger op til, at 30 % af de aktiverede skal i private virksomhedsrettede tilbud. I den forbindelse er det vigtigt, at der etableres tilstrækkelige og varierende tilbud på virksomhederne. En opgørelse fra Jobindsats.dk viser, at de 17 % fuldtidsledige der var i virksomhedsrettede tilbud i 2013 dækker over i alt 1415 virksomhedsrettede tilbud. En stigning til 30 % i 2015 vil ved uændret tilbudslængder betyde, at der skal etableres ca pladser en stigning på ca pladser. Selvbooking (Planer): Der indføres et selvbookningssystem til samtaler på Jobnet, hvor de ledige selv får ansvaret for at booke deres samtaler. Selvbookningssystem er et fleksibelt system og der er gode muligheder for at tilpasse systemet, så det stemmer overens med jobcentrets indsats. Planner forventes at give større træfsikkerhed i forhold til at den ledige kan deltage i mødet og dermed færre aflysninger og pludselig opståede huller i kalenderen. Erfaringer fra forsøg med Planner, viser at der kan opnås en positiv effekt i forhold til en reduktion i antallet af afbud. Joblog: Fremadrettet bliver der stillet krav til de ledige om, at de skal registrere deres jobsøgningsaktiviteter på en joblog på Jobnet. Jobloggen skal være med til at danne grundlag for samtalerne og på den baggrund kan sagsbehandlerne bruge de oplysninger de ledige har registreret i opfølgningssamtalerne. Samtidigt skal jobloggen være med til at sikre, at de ledige lever op til deres rådighedsforpligtelser. Afklarings- og screeningsværktøj: Det bliver stillet et afklaring- og screeningsværktøj til rådighed. Sagsbehandlerne skal bruge værktøjet til at vurdere de ledige i forhold til afdækning af deres kompetencer og behov. Dermed understøtter værktøjet, at der bliver tilrettelagt en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Anden aktør Jobcenter Aalborg har indgået rammeaftale med en række andre aktører, der varetager indsatsen for to overordnede målgrupper; Akademikere (LVU) samt Øvrige (tidligere selvstændige, ledige ledere, kl Side 6 af 9

7 butiksassistenter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere samt kontorassistenter). Aftaler løber indtil udgangen af 2014, men med mulighed for forlængelse. Jobcenter Aalborg forventer at forlænge begge aftaler i 2015, men vil samtidig begynde at overveje anvendelsen af anden aktør i forbindelse med reformen. I 2. kvartal 2015 vil forvaltningen udarbejde et oplæg til fremtidig brug af anden aktør til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi De økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen kan opdeles i administrative konsekvenser og konsekvenser for aktiveringsindsatsen. Administrative konsekvenser Administrative konsekvenser for Jobhuset (beløb i mio. kr. på landsplan) På landsplan Aalborg Kommunes/Jobcentrets andel (3,5 % af landsplan) 3,0 3,3 2,9 2,6 Tiltag: Intensivt kontaktforløb, selvbookning, særlig indsats for langtidsledige, ophævelse af strafrefusion, oprettelse af Min Plan og digitalisering af voksenlæringeordningen. De ekstra 3 mio. kr. bliver tilført til Jobhuset og svarer til 6 ekstra medarbejdere. Administrative konsekvenser for Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (beløb i mio. kr. på landsplan) På landsplan Aalborg Kommunes/FB s andel (3,5 % af landsplan) 8,6 10,1 9,0 8,3 Tiltag: Afbureaukratisering af offentlig løntilskud og reduktion af løntilskudssatsen. Administrative konsekvenser Jobcenter Aalborg (beløb i mio. kr. på landsplan) På landsplan Aalborg Kommunes/Jobcentrets andel (3,5 % af landsplan) -1,4-1,4-1,4-1,4 Tiltag: Afskaffelse af form- og proceskrav vedr. beskæftigelsesplan mv. og forenklet partsstruktur De administrative konsekvenser skal efter lovvedtagelse forhandles med KL. Der kan således komme ændringer i beløbene. Konsekvenser for aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesreformen medfører en række ændringer i de økonomiske betingelser. Der er tiltag, som forventes at medføre reduktion i udgifterne til aktivering. Der er primært tale om afskaffelse af gentagen aktivering og bortfald af refusion på vejledning og opkvalificerende forløb. Tilsvarende er der tiltag, som vil medføre flere udgifter til aktiveringsindsatsen. Der er primært tale om følgende uddannelsespuljer: den regionale uddannelsespulje: Kommunerne kan få dækket 80 % af udgifterne til uddannelsesforløb. Der afsættes årligt 100 mio. kr. i puljen, der fordeles relativt til kommunerne. puljen til uddannelsesløft: Der afsættes 142 mio. kr. (dog 56 mio. kr. i 2015). Staten refunderer 80 % af kommunernes udgifter til køb af uddannelse under uddannelsesløftet, mens de sidste 20 % af puljen reguleres via bloktilskuddet. For at understøtte brugen af puljen vil kommunerne dog i perioden 1. juli juni 2017 få refunderet 100 % af udgifterne. Derudover medfører omlægningen af 6 ugers selvvalgt uddannelse til den nye ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse ligeledes merudgifter til aktivering. Samlet set medfører ændringerne umiddelbart merudgifter til aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige svarende til ca. 5 mill. kr. i Aalborg Kommune. Men for at sikre at kommunerne ikke øger udgifterne til kl Side 7 af 9

8 aktiveringsområdet foretages samtidig en regulering af driftsloftet hvor indenfor kommunerne kan hjemtage 50% refusion af driftsudgifterne til aktivering. Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked har meldt et foreløbigt nyt driftsloft ud beregnet på baggrund af beskæftigelsesreformen. Her fremgår det, at driftsloftet nedsættes med 987 kr. pr. fuldtidsledig, hvilket svarer brutto til ca. 10,2 mio. kr. og netto til ca. 5,1 mio. kr. i Aalborg Kommune. Samlet set er konsekvensen af beskæftigelsesreformen, at der stort set er uændrede midler til aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige. Men forudsætningen herfor er, at de nye uddannelsespuljer anvendes fuldt ud samtidig med at der sker en omlægning fra særlig tilrettelagte kurser og projekter (vejledning og opkvalificerende forløb) til ordinær uddannelse. Opfølgning Forvaltningen vil i 3. kvartal 2015 give udvalget en orientering om implementeringen af reformen. Tidsplan Uge 49: Til drøftelse LMU i Jobhuset 8. december: Til drøftelse i AMU 9. december: Til behandling og godkendelse i BSU Høringssvar fra AMU Jobcenter og LMU Jobhus vil foreligge til udvalgsmødet. kl Side 8 af 9

9 Bilag: Beskæftigelsesudvalget Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf Beskæftigelsesudvalgsmøde om Beskæftigelsesreformen (3).pdf Høringssvar til indstillingen vedr. implementering af beskæftigelsesreformen.docx kl Side 9 af 9

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 30. oktober 2014 kl. 15-17 Team Succes Greve Waves Over Bølgen 2A, 2. sal 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter CABI-ANALYSE Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter De senere år har der været meget fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er en udbredt opfattelse,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Politisk møde om beskæftigelsesreformen København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Beskæftigelsesreformens betydning for kommunerne Cheføkonom Jan Olsen Chefkonsulent Jakob Jensen Reformens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere