Flere akademikere i job 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere akademikere i job 2016"

Transkript

1 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

2 2016 FLERE AKADEMIKERE I JOB København har i mange år haft en relativt høj akademikerledighed. Ledigheden udgør i dag ca helårspersoner, hvilket svarer til ca. 40 % af alle dagpengemodtagere i København. betyder dette, at ledigheden skal falde med 1,6 procentpoint, hvilket svarer til dagpengemodtagere i job inden Aftalens målgrupper For den enkelte har ledigheden store personlige og økonomiske omkostninger, men ledigheden betyder også, at virksomheder går glip af højtuddannet arbejdskraft, der kan understøtte vækst og innovation til gavn for København og resten af landet. Derfor er der behov for en ambitiøs akademikerindsats i København. I kraft af den nuværende indsats er der opnået en række gode resultater, men der er stadig for mange ledige akademikere i København. Den fremtidige indsats kan derfor med fordel begynde tidligere. Indsatsen kan målrettes yderligere det brede akademiske arbejdsmarked og i endnu højere grad involvere alle relevante aktører i indsatsen, herunder virksomheder, universiteter, fagforeninger, a-kasser, regionen med flere. Desuden skal indsatsen ikke begrænses til Københavns Kommunes geografiske grænser. Indsatsen skal også involvere et styrket samarbejde med især Greater Copenhagen, og også hele Sjælland, Fyn, Jylland og Skåne er relevante i denne sammenhæng. Med denne politiske aftale anviser Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvordan flere akademikere kommer bedre og hurtigere i beskæftigelse. Målet for akademikerindsatsen indgår i det fælles mål for dagpengemodtagere i Vision 2020 Vækst gennem job og uddannelse om, at København i 2020 skal være på top 10 blandt sammenlignelige kommuner. Målt i tal per 1. april 2016 Ledige akademikere har forskellige udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse. Aftaleparterne er derfor enige om, at indsatsen for akademikere systematisk skal differentieres. Alle ledige akademikere skal naturligvis have den indsats, de har ret og pligt til i lovgivningen. Imidlertid er det fornuftigt at fokusere ressourcerne på de akademikere, der især har brug for støtte og hjælp for at opnå den bedst mulige effekt af indsatsen. Det er afgørende for aftaleparterne, at job- og virksomhedskonsulenternes faglighed kommer i spil, således at den differentierede indsats i relation til både delgrupper og på individniveau altid bygger på en individuel faglig vurdering. De forhåndsdefinerede grupper udgør således kun rammen og udgangspunktet for indsatsen, der altid skal være individuelt tilrettelagt. På den baggrund opereres der med fem delmålgrupper, der er dækkende for den samlede akademikermålgruppe: Studerende i risikogruppen Risikogruppen Lavrisiko-gruppen Særlige grupper Langtidsledige

3 Aftalens tværgående satsninger Baseret på viden om akademikergruppen er aftaleparterne enige om, at indsatsen for akademikere skal bygge på fem gennemgående satsninger på tværs af målgrupperne: Satsning 1. Intensiv jobsøgningsindsats Mange ledige akademikere har behov for allerede tidligt i ledighedsforløbet at få hjælp til at komme hurtigt i gang med jobsøgningen, herunder at få viden om det korrekte cv og den effektfulde ansøgning. Desuden skal de ledige have konkrete data og oplysninger om arbejdsmarkedet, således at de kan få et korrekt billede af det arbejdsmarked, som de skal ud på. De skal have et grundlæggende kendskab til jobsøgning, herunder gode ansøgninger, optimale cv er, og til hvordan man laver en virksomhedskontakt med effekt. Ledige akademikere skal følges tæt, og det er vigtigt, at jobcentret laver konkrete aftaler med den ledige akademiker om jobsøgningsaktiviteter, som det er muligt at følge op på. En analyse foretaget af Konsulenthuset Marselisborg viser, at ledige akademikere i gennemsnit søger 1,6 job om ugen. Dette gennemsnit skal være øget væsentligt, når Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen måler på akademikerindsatsen igen om et år. Jobcentret skal anvende alle tilgængelige kommunikationskanaler, herunder telefonisk kontakt, sms, mv. Den ledige akademiker følges som udgangspunkt af en fast konsulent, der har fokus på at øge den lediges geografiske jobsøgning samt antal relevante job, som søges ugentligt. Satsning 2. Flere alternative jobønsker Mange akademikere søger desværre job uhensigtsmæssigt smalt - både fagligt og geografisk. Jobcentret skal hjælpe akademikerne med allerede fra dag ét at tænke i alternative jobveje, opfylde rådighedsforpligtigelsen, dvs. være aktivt jobsøgende samt søge rimeligt arbejde, herunder i høj grad søge job uden for København og i andre akademiske brancher, end den deres uddannelse eller tidligere arbejdsliv umiddelbart lægger op til. For nogle akademikere kan der også være perspektiver i at søge beskæftigelse uden for landets grænser. Disse akademikere skal oplyses om deres muligheder. Satsning 3. Det nye arbejdsmarked Allerede i dag er en del akademikere ansat i projektstillinger, freelancearbejde mv., ligesom flere starter egen virksomhed. Fremtidens arbejdsmarked vil byde på endnu flere af disse jobtyper, og jobcentret skal i videst muligt omfang sikre, at de ledige akademikere søger hen mod disse muligheder på arbejdsmarkedet og dermed bidrage til, at flere ledige akademikere finder beskæftigelse på det nye arbejdsmarked, eventuelt igennem de forskellige støttemuligheder som findes. Indsatsen, der omhandler iværksætteri, henvises til budgetforhandlingerne for budget 2017, da der allerede er venteliste til kommunens iværksætterydelser.

4 Satsning 4. Netværk Mange stillinger besættes gennem netværk og uopfordrede ansøgninger. Derfor er der behov for, at akademikere har mulighed for at opbygge et netværk, som de kan bruge aktivt i deres jobsøgning. Aftaleparterne er enige om, at jobcentret skal øge chancerne for, at de ledige indgår i selvstyrende netværk. Dog uden at jobcentret fysisk faciliterer dette. Forvaltningen skal desuden undersøge mulighederne for at koble dette til eksisterende initiativer i faglige organisationer, a-kasser mv., hvor organisationernes frivillige mentorindsats allerede i dag fungerer godt ved, at medlemmer i job bliver mentorer for ledige akademikere. Satsning 5. Virksomhedskontakt Aktivering i en virksomhed er generelt det mest effektive redskab. Det gælder også for akademikere. Jobcentret skal derfor sikre, at flere ledige akademikere hjælpes i virksomhedsrettede tilbud med et særligt fokus på løntilskud som en vej til job. Lediges kontakt til virksomhederne skal styrkes ved, at job- og virksomhedskonsulenter proaktivt sikrer, at de relevante virksomheder i endnu højere grad bliver opmærksomme på, hvordan de kan drage nytte af akademisk arbejdskraft. Her er det vigtigt, at jobcentret og Københavns Erhvervshus målretter indsatsen mod de virksomheder, hvor der reelt er et potentiale for at aftage akademikere (også blandt de små og mellemstore virksomheder). Når de konkrete jobåbninger er skabt i virksomhederne, skal job- og virksomhedskonsulenterne formidle jobbene videre til de relevante ledige og dermed i videst muligt omfang sikre et godt jobmatch mellem ledige og virksomheder. Indsatsen skal ske i samarbejde med de regionale væksthuse, relevante erhvervsorganisationer, faglige organisationer og andre relevante partnere.

5 Indsats og resultatmål for de fem målgrupper Nedenfor præsenteres indsatsen for de fem delmålgrupper i relation til aftalens fem satsninger. Studerende i risikogruppen I dag går alt for mange akademikere direkte fra deres studie og ud i ledighed, såkaldt dimittendledighed. Det kan skyldes flere forhold, fx at der ikke er efterspørgsel efter deres kompetencer, at de har svært ved at omsætte deres kompetencer til virksomhedernes behov, at de mangler relevant erhvervserfaring eller kendskab til at blive iværksættere. I løbet af 2015 var der ca akademiske dimittender i København, der gik direkte ud i ledighed. Det er ikke alle disse ledige dimittender, der er karakteriseret ved at være i risikogruppen. Risikogruppen for studerende er defineret ved efter dimission at have en gennemsnitlig længere ledighedsperiode, end den gennemsnitlige ledighed på 32 uger*. Da denne gruppe er dynamisk, revurderer forvaltningen årligt, eller hvis der sker relevante begivenheder, i samarbejde med relevante aktører herunder a-kasserne, hvilke uddannelser der udgør risikogruppen på det pågældende tidspunkt. Undersøgelser viser, at et øget fokus på arbejdsmarkedet og studiejob under uddannelsen mindsker risikoen for at blive ledig efter uddannelsen. Aftaleparterne er derfor enige om, at der er behov for at prioritere en særlig indsats for studerende i risikogruppen, der understøtter, at studerende allerede under deres studieforløb tager relevant studiejob og får knyttet relevante bånd til og erfaring med arbejdsmarkedet, at jobsøgningen startes allerede før, studiet afsluttes, at de tænker i alternative akademiske jobønsker, og at de unge forstår at mobilisere deres netværk i jobsøgningen. Indsatsen skal også sikre, at de studerende i risikogruppen i højere grad får et kendskab til mulighederne på det nye arbejdsmarked, herunder arbejde med freelancearbejde og som iværksættere. Indsatsen for studerende skal fokusere på de i aftalen definerede risikogrupper af akademikere, der erfaringsmæssigt har vanskeligt ved at få job. Derfor er parterne enige om, at det er vigtigt, at kommunen på universiteternes institutniveau søger at indgå et samarbejde med de uddannelser, hvor der er stor ledighed. Muligheden for at få plads i relevante aftagerpaneler undersøges. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan det går dimittender, der bliver iværksættere, freelancere eller tager et ikke-akademisk job i relation til at få et akademisk job efterfølgende. Udgiften indgår i forhandlingerne om budget Indsatsen for studerende i risikogruppen henvises til budgetforhandlinger for budget 2017, da den tidligere finansiering udløber. Målet med indsatsen for studerende i risikogruppen i relation til aftalens satsninger ses i tabellen nedenfor. Flere alternative jobønsker Studerende i risikogruppen har en realistisk opfattelse af arbejdsmarkedet, ved hvordan man søger job, og kender alternativer til det oplagte job Det nye arbejdsmarked Studerende i risikogruppen kender muligheder for at arbejde freelance, som iværksætter eller uden for landets grænser Netværk Studerende i risikogruppen har et aktivt netværk, som de anvender i jobsøgningen Virksomhedskontakt Markant flere studerende i risikogruppen har under studiet haft relevant studiejob og/eller haft kontakt med virksomheder * Forvaltningen udregner det konkrete mål.

6 Risikogruppen Risikogruppen er defineret ved at have en gennemsnitlig længere ledighedsperiode end den gennemsnitlige ledighed på 32 uger*. Da denne gruppe er dynamisk, revurderer forvaltningen årligt, eller hvis der sker relevante begivenheder, i samarbejde med relevante aktører herunder a-kasserne, hvilke uddannelser der udgør risikogruppen på det pågældende tidspunkt. Forvaltningen udregner det konkrete antal akademikere i risikogruppen. Undersøgelser peger på, at nogle akademikere specielt har svært ved at oversætte deres akademiske kompetencer til bredere akademiske brancher samt at tage kontakt til virksomheder, og at op mod halvdelen mangler forretningsforståelse. Aftaleparterne er enige om, at det er bedre for ledige at være sammen med andre i samme situation og få den nødvendige hjælp og viden fra professionelle konsulenter end at være alene med sin jobsøgning. Derfor skal der etableres et intensivt tilbud til akademikere, der hurtigt sikrer, at ledige akademikere i risikogruppen har det nødvendige kendskab til det gode cv og den effektfulde ansøgning samt freelancemuligheder for akademikere. Den intensive indsats tilrettelægges individuelt af jobkonsulenten sammen med den ledige, således at det er meningsfuldt og effektfuldt for den enkelte. Målet er hurtigt at få et ordinært akademisk job. Alternativt en privat virksomhedsplacering. Ledige akademikere fra risikogruppen har ofte begrænset erhvervserfaring, så førsteprioriteten for aktivering er en virksomhedsrettet indsats. Finder de ikke med det samme en virksomhedsplacering, skal ledige akademikere fra risikogruppen have et forløb, hvor omdrejningspunktet er intensiv jobsøgning med et højt timetal, såfremt jobkonsulenten vurderer det relevant for den enkelte ledige. Der skal være tale om holdundervisning i arbejdsmarkedsforhold, herunder alternative jobønsker såsom jobmuligheder uden for København og uden for deres uddannelsesområde, samt konkret hjælp til at udarbejde ansøgninger, cv og finde virksomhedsplaceringer. Tilbuddet skal kunne anvendes tidligt og være relevant i forhold til de forskellige behov, de forskellige ledige har. For nogle akademikere vil iværksætteri eller freelancearbejde være en god mulighed for at komme i arbejde. Mange akademikere oplever dog at have begrænset eller ingen viden om det nye arbejdsmarked og om, hvad der skal til for at blive iværksætter eller selvstændig. Parterne er enige om, at kommunen skal fremme iværksætteri gennem styrket rådgivning og tilvejebringelse af fysiske rammer. Muligheden for et samarbejde med regionen om at udnytte potentielle vækstområder skal indgå i udviklingen af arbejdet. For nogle akademikere kan der være perspektiv i at søge beskæftigelse uden for landets grænser. Aftaleparterne er enige om, at ledige også skal gøres opmærksom på de muligheder, der findes for beskæftigelse i udlandet. Mange ledige akademikere udtrykker, at de har stort udbytte af at mødes med andre akademikere både ledige og akademikere i beskæftigelse og derigennem dele erfaringer og holde hinanden ansvarlige i jobsøgningen. Aftaleparterne er derfor enige om, at forvaltningen søger at fremme, at de ledige indgår i aktive netværk. Eksempelvis gennem oprettelsen af en Jobcafé, hvor de ledige akademikere kan mødes og danne netværk, få støtte til jobsøgning og udarbejdelse af cv samt få vejledning i iværksætteri, freelancearbejde mv. Desuden skal jobcentret styrke de ledige akademikeres indsats på de sociale medier. Målet med indsatsen for risikogruppen i relation til aftalens satsninger ses i tabellen nedenfor. Intensiv jobsøgningsindsats Risikogruppen har et retvisende billede af arbejdsmarkedets krav og jobmuligheder og søger flere job, samt lever op til rådighedsforpligtigelsen om at være aktivt jobsøgende og tage et rimeligt arbejde Flere alternative jobønsker Risikogruppen søger flere job uden for København og uden for det umiddelbart oplagte faglige område Det nye arbejdsmarked Risikogruppen har fået kendskab til freelancearbejde, projektstillinger, iværksætteri eller øget kendskab til job uden for landets grænser Netværk Risikogruppen udbygger løbende sit netværk og anvender netværket aktivt i jobsøgningen Virksomhedskontakt Markant flere i risikogruppen deltager i virksomhedsrettet aktivering * Forvaltningen udregner det konkrete mål.

7 Lavrisiko-gruppen Lavrisiko-gruppen er kendetegnet ved, at de hurtigt selv finder beskæftigelse. Gruppen består af nyledige akademikere fra beskæftigelse og dimittender fra uddannelser med lav ledighed. Forvaltningen udregner det konkrete antal akademikere i lavrisiko-gruppen. På trods af de gode jobmuligheder er der et potentiale for, at akademikere i denne gruppe finder job endnu hurtigere end i dag til fordel for dem selv og for samfundet. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle falder igennem og bliver langtidsledige, hvis de ikke får den fornødne opmærksomhed fra jobcentrets side. Som udgangspunkt skal denne gruppe primært have den lovpligtige indsats*, men der skal i samtalerne være mere fokus på, at også denne gruppe tænker i alternative jobønsker, og aktiveringen skal hvis ledighedsperioden bliver længere end forventet være virksomhedsrettet. Lavrisiko-gruppen skal også fra første dag have konkret og faktuel information om konsekvensen af ledighed, og fx vide, at det selv efter kort tids ledighed hurtigt bliver sværere at komme i job. Det kan være med til at motivere dem til at søge job hurtigere end ellers. Målet med indsatsen for lavrisiko-gruppen i relation til aftalens satsninger ses i tabellen ved siden af. Intensiv jobsøgningsindsats Lavrisikogruppen har et retvisende billede af arbejdsmarkedets krav og jobmuligheder og søger flere job samt lever op til rådigheds-forpligtigelsen om at være aktivt jobsøgende og tage et rimeligt arbejde Flere alternative jobønsker Lavrisikogruppen søger flere job uden for København og uden for det umiddelbart oplagte faglige område Det nye arbejdsmarked Lavrisikogruppen har kendskab til freelancearbejde, projektstillinger og iværksætteri Netværk Lavrisikogruppen anvender sit netværk aktivt i jobsøgningen Virksomhedskontakt Lavrisikogruppen opsøger tidligt i ledighedsforløbet virksomheder, som kan tilbyde en praktikplads, hvis ledigheden skulle blive længere end ventet * Ledige i lavrisiko-gruppen overgår til risikogruppen, hvis de ikke er kommet i beskæftigelse efter endt aktivering. Akademikere under 30 år og over 50 år skal aktiveres efter 3 måneder, mens akademikere mellem 30 år og 50 år skal aktiveres efter 6 måneder.

8 Særlige grupper Der findes ledige akademikere, som har brug for en særlig skræddersyet indsats. Det kan være tidligere topledere eller meget erfarne akademikere, som bliver ramt af ledighed eller akademikere med udenlandsk baggrund. I dag er der i alt ca. 250 ledige akademikere i denne gruppe. Nogle skal have hjælp til at ændre deres opfattelse af, hvilke job de skal stile efter. Det er vigtigt, at ledige akademikere fra de særlige grupper hurtigst muligt bliver identificeret i visitationen, så de får den rette indsats i form af specialiserede tilbud som supplement til den lovpligtige indsats. Målet med indsatsen for særlige grupper i relation til aftalens satsninger ses i tabellen nedenfor. Intensiv jobsøgningsindsats Akademikere fra de særlige grupper har et retvisende billede af arbejdsmarkedets krav og jobmuligheder og søger flere job, samt lever op til rådighedsforpligtigelsen om at være aktivt jobsøgende og tage et rimeligt arbejde Flere alternative jobønsker Akademikere fra de særlige grupper søger flere job uden for København og uden for det umiddelbart oplagte faglige område Det nye arbejdsmarked Akademikere fra de særlige grupper har kendskab til freelancearbejde, projektstillinger og iværksætteri Netværk Akademikere fra de særlige grupper udbygger sit netværk og anvender det aktivt i jobsøgningen Virksomhedskontakt Akademikere fra de særlige grupper opsøger tidligt i ledighedsforløbet virksomheder, som kan tilbyde en praktikplads Langtidsledige Langtidsledige er ledige akademikere med 12 måneders ledighed eller mere. Gruppen er en sammensat gruppe af akademikere, men består blandt andet af akademikere fra risikogruppen. I dag er der ca langtidsledige akademikere i København. Efter 12 måneders ledighed stiger risikoen for, at den ledige mister selvtilliden og motivationen. Aftaleparterne er derfor enige om, at langtidsledige skal have en intensiv indsats, som lægger sig tæt op ad den intensive indsats for risikogruppen, der er nærmere beskrevet under denne gruppe tidligere i nærværende aftale. Indsatsen skal sikre, at langtidsledige får den støtte og den relevante helhedsorienterede indsats, der skal til for at finde job, når man er blevet langtidsledig. Indsatsen skal understøtte, at ledige kommer i virksomhedsrettede tilbud hurtigt efter 12 måneder for at genetablere kontakten til arbejdsmarkedet, men der er også behov for intensiv jobsøgning i hele landet og fokus på brancheskifte. Den særlige langtidsledighedsindsats henvises til budgetforhandlingerne om budget 2017, da denne indsats udløber i Målet med indsatsen for langtidsledige i relation til aftalens satsninger ses i tabellen nedenfor. Intensiv jobsøgningsindsats Langtidsledige får fornyet motivation til at søge job og har et retvisende billede af arbejdsmarkedets krav og jobmuligheder og søger flere job, samt lever op til rådighedsforpligtigelsen om at være aktivt jobsøgende og tage et rimeligt arbejde Flere alternative jobønsker Langtidsledige søger flere job uden for København og uden for det umiddelbart oplagte faglige område Det nye arbejdsmarked Langtidsledige søger i højere grad freelancearbejde, deltidsarbejde, arbejde i udlandet, projektstillinger og iværksætteri Netværk Langtidsledige aktiverer og udbygger deres netværk og anvender netværket aktivt i jobsøgningen Virksomhedskontakt Markant flere langtidsledige genetablerer kontakten til arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsplacering

9 Varetagelse af indsatsen fremadrettet Borgerne skal have et klart, sammenhængende forløb Aftaleparterne er enige om, at en differentieret akademikerindsats stiller store krav til koordineringen af forløbet. Aftaleparterne er derfor enige om at hjemtage myndighedsopgaven, der fremover skal løses i Jobcenter København. Det betyder, at borgerne kun skal til samtale ét sted i jobcentret og ikke som i dag hos både jobcenter og anden aktør. Dette skal sikre et klart, sammenhængende forløb, hvor jobcentret opbygger og fastholder et indgående kendskab til den ledige, hvilket er forudsætningen for at kunne leve op til aftalens mål. Nyt udbud for akademikere Aktiveringsopgaven skal fortsat kunne løses af specialiserede private og kommunale udbydere. Derfor skal der gennemføres et udbud, som sikrer en specialiseret tilbudsvifte, der afspejler de politiske mål i denne aftale. Dette skal sikre tilbud af høj kvalitet til de akademikere, som har brug for ekstra hjælp til at komme i beskæftigelse. Udbydernes resultater skal løbende offentliggøres, så borgerne kan orientere sig herom. Opfølgning på akademikeraftalens mål Forvaltningen følger op på indstillingens mål i statusindstilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget to gange årligt. Økonomi Med denne aftale prioriterer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en række indsatser, hvoraf nogen kan afholdes inden for den nuværende ramme til ledige akademikere, mens andre vil kræve en særskilt ny bevilling. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i forlængelse af denne aftale udarbejde budgetnotater, som kan finansiere de resterende initiativer.

10 SLK MH Marts 2016

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag A Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kravspecifikation for aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Indledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen Ungeindsats Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet d. 22. juni at jobcentrets forslag om udvidelse af projekt Styrkeprøven

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere