Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj 2011 Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne er enige om, at der skal ryddes op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at gennemføre 44 initiativer, som skal bidrage til, at ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. Initiativerne gennemføres inden for følgende områder: Samtaler og kontakt Aktive tilbud Selvstændige og samspil med virksomheder Enklere ydelser De mange initiativer er fremkommet på baggrund af idéer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere i kommuner og a-kasser, som gennem deres daglige arbejde ved, hvor der er mulighed for forenkling. Med initiativerne kommer borgere, virksomheder, selvstændige, kommuner og a- kasser til at bruge mindre tid på bureaukrati. Kommunerne vil blive aflastet for administrative opgaver svarende til 91 mio. kr. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere ude i kommunerne. Det er ressourcer, der bliver i kommunerne, og som kan bruges til at give mere tid til at hjælpe mennesker i beskæftigelse. De aftalte initiativer Aftalepartierne er enige om at gennemføre følgende initiativer: Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom Reglerne om rådighedsvurdering ved sygdom afskaffes, da a-kassen i forvejen altid skal vurdere, om ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. 2. Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) Sanktionerne forenkles, så forsikrede ledige altid modtager den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler og andre aktiviteter, som a-kasser, jobcentre eller andre aktører indkalder til. Sanktionen skal være en så længe -sanktion, som betyder, at man ikke modtager dagpenge for den dag, man udebliver, og indtil man henvender sig om udeblivelsen igen.

2 3. En mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel Ledige, som er på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension inden for de næste seks uger, og personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og at de heller ikke skal deltage i aktive tilbud. De skal desuden kun søge job, som det er relevant for dem at søge, fx vikar- og afløserjob. Tilsvarende gælder for sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller skal på barsel. 4. Fælles rammer for opfølgning for alle uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager Kontaktformer mellem borgerne og jobcentrene, andre aktører samt a-kasserne fastlægges på samme måde i lovgivningen på tværs af ydelsesgrupper. Som udgangspunkt skal kontakten ske ved, at borgeren møder op til en personlig samtale, men i en række situationer, fx når en person har et job inden for kort tid, kan kontakten ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Endelig kan opfølgning til alvorligt sygemeldte ske uden kontakt til den sygemeldte, hvilket svarer til den standbyordning, som allerede i dag eksisterer for sygedagpengemodtagere. 5. Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til jobcentret om sygefraværssamtalen afskaffes. Arbejdsgivers pligt til at afholde samtalen fastholdes. Det betyder, at arbejdsgiver ikke længere skal indsende en blanket til kommunen med oplysninger, som det har vist sig, at kommunerne ikke finder relevante. Hermed afskaffes omkring blanketter årligt. 6. A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes A-kassens pligt til at holde sygesamtaler med deres medlemmer afskaffes, så sygemeldte ledige kun skal til samtaler hos kommunen. Kommunen skal fortsat følge op over for sygemeldte inden udgangen af ottende sygefraværsuge. Dermed vil sygemeldte ledige ikke opleve, at de inden for kort tid indkaldes til samtale i både a- kasse og jobcenter. 7. Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygeopfølgningen skal indgå i det individuelle kontaktforløb mellem jobcenter og borger, så kommunerne ikke længere skal udarbejde en selvstændig sygeopfølgningsplan for den sygemeldte. Kommunen skal foretage de nødvendige sygeopfølgningstiltag som et led i det individuelle kontaktforløb. 8. Afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom Reglerne om rådighedsvurdering ved sygdom afskaffes, da kommunen i forvejen altid skal vurdere, om ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. 2

3 9. Øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter Borgerne skal have bedre muligheder for at kommunikere digitalt med jobcentret. Det sker fra Min side på Jobnet, hvor borgerne fx skal kunne acceptere deres jobplan/opfølgningsplan, svare på partshøringsbreve, give samtykke ved flytning mv. 10. Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige Syge- og raskmelding for forsikrede ledige digitaliseres, så de kun skal syge- og raskmelde sig på Jobnet, hvilket de kan gøre hjemmefra. 11. Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige Feriemeldingen for forsikrede ledige digitaliseres, så de kun skal melde ferie på Jobnet. A-kassen får direkte besked om feriemeldingen via Jobnet. 12. Graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning Kvinder, der er sygemeldt på grund af graviditetsbetinget sygdom, skal fritages fra opfølgning. Kommunerne skal ikke længere bruge ressourcer på løbende samtaler i de tilfælde, hvor der foreligger en erklæring, der dokumenterer, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. 13. Ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job Ledige skal søge relevante job. Kravet om, at jobcentret eller a-kassen skal pålægge ledige at søge to konkrete job som led i CV- og jobsamtalen, afskaffes. Frem for at fokusere på et bestemt antal jobansøgninger skal jobcentret eller a-kassen i stedet i forbindelse med CV- og jobsamtale vurdere, om den enkelte ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job. Endvidere kan jobcentret eller a-kassen ud fra en konkret individuel vurdering pålægge den ledige at søge et antal job, som vurderes at være relevante for den enkelte. Forslaget betyder således, at der ikke i beskæftigelseslovgivningen er et fast krav til antallet af job, som ledige skal søge på noget tidspunkt i ledighedsperioden. Aktive tilbud 14. Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere Kravet om, at et ret- og pligt tilbud til dagpengemodtagere skal vare minimum 25 timer om ugen, afskaffes, så kommunerne kan tilrettelægge den aktive indsats mere fleksibelt efter den enkeltes behov. 15. Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet Særreglerne om et særligt intensivt kontaktforløb for personer med kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvor der er tvivl om deres rådighed, eller hvor der er risiko for, at de ikke selv finder arbejde, afskaffes. Det skal sikre, at sagsbehandlerne får større fokus på altid at give den enkelte ledige en individuel tilpasset og intensiveret indsats. 16. Bortfald af måltal for brug af anden aktør Kommunalbestyrelsen skal ikke længere være forpligtet til at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. 3

4 17. Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge Sygemeldte, som får standset sygedagpengene, fordi de uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning mv., skal under det aktuelle sygedagpengeforløb kun have mulighed for at kunne benytte fortrydelsesreglen én gang. Standsningen af sygedagpengene er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke i opfølgningen, og udbetalingen af sygedagpenge kan først ophøre efter at kommunen har partshørt den pågældende. Det vil være en administrativ lettelse for kommunerne og modvirker, at reglerne misbruges til gentagne gange at forsinke sygeopfølgningen. 18. Fælles timesats for personlige assistenter efter Kompensationsloven Arbejdsgivere skal have en fælles sats for tilskud til løn til personlige assistenter, der bevilges til personer med funktionsnedsættelse. De nuværende fem satstrin bliver erstattet med det midterste trin. Med kun én sats bliver det nemmere for kommunerne at administrere ordningen. 19. Ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere Det er vigtigt med et samarbejde og dialog mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere. Samarbejdet skal tilrettelægges efter de konkrete behov. Derfor afskaffes forpligtelsen i loven til, at Det Regionale Beskæftigelsesråd mindst én gang om året skal holde et møde med repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere om den arbejdsmarkedspolitiske situation i beskæftigelsesregionen for handicappede personer. 20. Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte Det maksimale timeloft på seks timers undervisning om ugen for sygemeldte, der påbegynder en erhvervsrettet uddannelse, afskaffes, hvis deltagelsen sker som led i kommunens opfølgningsindsats. 21. Jobcentrenes adgang til at søge i CV er formidling Sagsbehandlerne skal fremover kunne søge i CV erne på Jobnet fra eget sagsbehandlingssystem og på den måde finde kandidater blandt ledige til de enkelte jobopslag. I dag skal sagsbehandlerne bruge to forskellige it-systemer. 22. Modernisering og forenkling af CV et på Jobnet CV et på Jobnet gøres enklere og mere individuelt tilpasset. Det skal fx være mere fleksibelt, hvilke oplysninger der skal udfyldes og i hvilken rækkefølge. Det skal også være muligt for den enkelte at redigere, fx opsætningen. Det vil gøre CV et mere brugervenligt og anvendeligt for ledige, virksomheder, a-kasser og for sagsbehandlere i jobcentrene. Kravet om at udfylde CV et med mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, afskaffes. Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet skal omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. 4

5 23. Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår Jobcentrene skal have adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer) de seneste to år. Jobcentrene får dermed nemmere ved at planlægge og koordinere deres opsøgende arbejde over for virksomhederne. 24. Andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul Andre aktører skal have adgang til de kommunale it-systemers jobplanmodul, så de selv kan indtaste jobplanerne. Dermed undgås, at jobplanerne skal sendes til jobcentrene i papirform, hvorefter jobcentrene skal indtaste dem. Andre aktører får samtidig mulighed for at se relevante oplysninger om de ledige. 25. Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag Det fælles datagrundlag udbygges, så alle aktører har adgang til relevante data. Herved undgår borgere at skulle afgive de samme oplysninger mange gange, og myndigheder aflastes for opgaver med genindtastning og informationshåndtering. Endvidere understøtter det fælles datagrundlag en sammenhængende indsats for borgerne på tværs af de aktører, herunder jobcentre, a-kasser og andre aktører, der løbende har kontakt med ledige. 26. Forenkle reglerne om revalidering på virksomhed med overenskomstmæssig løn Revalidender skal kunne bevilges revalidering på en virksomhed med løntilskud og overenskomstmæssig løn efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Herved ophæves hidtidige krav om, at der skal gælde særlige betingelser, som fx at personen er ud over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har forsørgerpligt, før der kan bevilliges løntilskud. Betingelserne og vilkårene for ansættelse med løntilskud for revalidender ændres, så de bliver de samme, som de er for andre ledige. I dag kan de kun modtage den overenskomstmæssige løn, hvis de opfylder særlige betingelser. Ellers modtager de revalideringsydelse. De betingelser, der i dag gælder om merbeskæftigelse og rimelighedskrav for revalidender i løntilskudsjob, bevares dog. 27. Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed Personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasieniveau, personer over 50 år og enlige forsørgere skal kunne blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, inden de har været ledige i seks måneder. Det vil give jobcentrene bedre muligheder for at give virksomhedsrettede tilbud til disse ledige. 28. Harmonisering af befordringsgodtgørelse Reglerne om befordringsgodtgørelse harmoniseres, så dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere skal have den samme sats for befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km, og udbetalingen skal være skattefri. Den nuværende mulighed for, at kontant- og starthjælpsmodtageres kan få op til kroner om måneden til udgifter ved at deltage i tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik, herunder befordringsgodtgørelse, skal bevares. Godtgørelsen dækker både udgifter til befordring for de første 24 km. og andre udgifter. Alle personer skal efter jobcenterets 5

6 konkrete vurdering kunne få dækket faktiske udgifter til befordring, hvis udgiften hertil skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 29. Nyhedsmail om nye regler Arbejdsmarkedsstyrelsen sender fremover en nyhedsmail ud, når der kommer nye regler eller sker ændringer i eksisterende regler. 30. Samlet behandling af særregler Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet, samles i de tre statslige Workindenmark-centre. De tre centre servicerer i forvejen jobsøgere fra udlandet. Selvstændige / virksomheder 31. Lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge Fremover skal en tro og love-erklæring underskrevet af begge ægtefæller give den medarbejdende ægtefælle ret til at udtræde. Hvis ægtefællen én gang er udtrådt og derefter genindtræder, skal der gå mindst to år, inden den pågældende igen kan udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring og få ret til dagpenge eller efterløn. Hvis udtræden sker tidligere, kan der først udbetales dagpenge igen, når den pågældende som lønmodtager har fået indberettet mindst 1924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en periode på 15 måneder umiddelbart forud for ledigheden, eller inden for en tilsvarende periode har drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger. Ordningen evalueres inden tre år. Såfremt evalueringen peger på uhensigtsmæssigheder, tages der stilling til, om ordningen skal justeres eller afskaffes. 32. Afskaffelse af kombinationsforsikringen Ordningen om kombinationsforsikring, som er en arbejdsløshedsforsikring for medlemmer, der har baseret deres indtægt på både lønarbejde og selvstændig virksomhed, afskaffes. Kun personer anvender i dag ordningen, og reglerne er indviklede og svære at administrere for a-kasserne. De berørte medlemmer kan fremover forsikres som enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. 33.Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag ( 56-aftale) Selvstændige får samme mulighed for at indgå en 56-aftale som lønmodtagere. Det er en forudsætning, at fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage om året. Den selvstændige indgår aftalen med kommunen. 34. Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med lønmodtageres Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge ændres, så det harmoniseres med kravet til lønmodtagere. Dermed indføres et krav om 26 ugers selvstændig er- 6

7 hvervsvirksomhed op til sygefraværet og i denne periode beskæftigelse i mindst 240 timer. De nye regler træder i stedet for de hidtidige regler om mindst 18½ time om ugen i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere Der indføres en "5-dages sygedagpengeuge" for selvstændige, svarende til den, der gælder for lønmodtagere, dvs. at de fremover også kan få sygedagpenge på lørdage og søndage, hvis de skulle have været på arbejde. 36. Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob Virksomhedernes anmodninger om tilskud i forbindelse med offentlig og privat løntilskud og fleksjob digitaliseres. Dermed fjernes et stort antal blanketter, som virksomheder skal udfylde, når de anmoder om tilskud. Tidsforbruget på opgaven i virksomhederne og i kommunerne bringes ned på et minimum. Enklere ydelser 37. Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i a-kasser Kravet om, at en borger skal have haft arbejde for at blive optaget i en a-kasse, ophæves. Optagelse i en fagligt afgrænset a-kasse afhænger af a-kassens vedtægter. A-kassen definerer selv sit faglige område, og hvilken dokumentation den vil have for, at personen kan optages. 38. Forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser De administrative regler om overflytning mellem a-kasser ændres, så et medlem kan blive overflyttet til en anden a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af den pågældende a-kasse. Betingelserne vil fremgå af den enkelte a-kasses vedtægter. Hermed afskaffes de detaljerede regler om, at overflytning mellem a-kasser blandt andet er betinget af krav til arbejdets varighed og tidligere tilknytning til en a-kasse. 39. Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension Sygedagpengeudbetalingen skal ophøre, når sygemeldte, inden varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er nået, får udbetalt førtidspension, således at sygemeldte ikke længere kan få dobbeltforsørgelse i denne periode. 40. A-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær (op til to uger) A-kassen skal fremover administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge, til forsikrede ledige, der har kortvarigt sygefravær op til to uger. Løsningen vil omfatte knap sygeforløb årligt. Endelig udmøntning og finansiering skal ske i forbindelse med beskæftigelsesministerens udspil til 2. fase af afbureaukratiseringen i

8 41. Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte Proceduren for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet forenkles, så kommunen uden at indhente oplysninger fra den sygemeldtes a-kasse kan foretage satsreguleringen efter sygedagpengelovens regel herom. 42. Forenkling af partshøring Kommunerne vejledes om, at de kan indarbejde en såkaldt agterskrivelse i partshøringen, så borgeren får oplyst, hvilken sanktion som vil blive givet på baggrund af de oplysninger, der er om hændelsen. Målet er, at flere borgere svarer på partshøringen, inden kommunen træffer afgørelsen om en sanktion. 43. Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige Ordningen om flyttehjælp, der stort set ikke anvendes, afskaffes. 44. Enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Forsikrede ledige, der deltager i aktivering eller selvvalgt uddannelse, er i dag omfattet af enten en række særregler eller får et ydelsesskift, mens de i en tidsbegrænset periode deltager i aktiverings- eller uddannelsesforløbet. Reglerne harmonerer ikke med de øvrige regler for dagpengemodtagere, hvorfor særreglerne er bureaukratiske og medfører væsentlig meradministration for a- kasserne. Særreglerne afskaffes, så alle ledige dagpengemodtagere uanset om de deltager i aktivering i mere eller mindre end 4 uger, eller i 6 ugers selvvalgt uddannelse skal modtage dagpenge efter de almindelige dagpengeregler. De eksisterende rådighedsregler for ledige i selvvalgt uddannelse videreføres uændret. Økonomi Partierne konstaterer, at de 44 initiativer samlet set giver administrative lettelser i kommunerne i størrelsesordenen 91 mio. kr. årligt. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere i kommunerne. Derudover balancerer de 44 initiativer økonomisk, således at udgifter modsvares af indtægter. På sigt og fuldt indfaset giver pakken en mindre besparelse på ca. 7 mio. kr. årligt. Partierne er enige om at opfordre kommunerne til at tage positivt imod afbureaukratiseringsinitiativerne og til at anvende de frigjorte ressourcer til den beskæftigelsesrettede indsats. Forligsbindinger En række af initiativerne i aftalen er forligsbelagte i forskellige forligskredse, og nogle initiativer er ikke omfattet af forlig. Initiativerne rummer elementer, der har betydning for følgende politiske aftaler: Flere i arbejde (V, K, O, S, R og KD) Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsaftalen) (V, K, O, S og R) Nedbringelse af sygefravær (V, K, O, R og LA) Ny chance til alle (V, K og O) 8

9 Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem (V, K, O og LA). Aftalen indebærer, at: Partierne bag afbureaukratiseringsaftalen er forpligtede til at gennemføre de aftalte initiativer. Efter udmøntningen af aftalen er der ikke længere forligsbindinger på de initiativer, der er omfattet af afbureaukratiseringsaftalen, dvs. at aftalen om afbureaukratisering ikke giver adgang til allerede indgåede aftaler, hvis man ikke allerede er en del af forliget. Hvis der efterfølgende ønskes ændringer af initiativer, som indgår i afbureaukratiseringsaftalen, skal der søges tilslutning hertil i de relevante forligskredse. Initiativer, som ikke er dækket af eksisterende forlig (fx selvstændige), vil heller ikke fremadrettet være forligsbelagt. En afbureaukratiseringsaftale forhindrer ikke, at der på et senere tidspunkt kan indgås aftaler om de afbureaukratiseringsforslag, der ikke på nuværende tidspunkt kan opnås enighed om. 9

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Notat Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Sags id: Kontaktperson: E-mail: japed@assens.dk Dir. tlf.: 753 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere