Referat - Lokal-MED FTI, Familiehuset og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Lokal-MED FTI, Familiehuset og"

Transkript

1 Referat - Lokal-MED FTI, Familiehuset og Sundhedsplejen Møde nr. Ekstraordinært MED-udvalgsmøde Dato: Tid: 09:00 11:00 Sted: FTI Referent: ABK Deltagere: Annette Kristensen, leder (formand) Pia Stab, afdelingsleder, afd. Markedsplads & afd. Gymnasievej Ann Langberg, afdelingsleder FTI Nina Olsen, medarbejderrepræsentant (næstformand) Trine Rasmussen, TR, BUPL/SL, Familiehuset Maria Frydkjær, TR - DSR, Sundhedsplejen Ellenmarie Lauridsen, AMR, Familiehuset Ulla Steffensen, AMR, Familiehuset Anne-Sofie Thomsen, AMR, Sundhedsplejen Anna-Birgitte Krabbe, medarbejderrepræsentant, Familiehuset Birthe B. Rasmussen, medarbejderrepræsentant, Sundhedsplejen Edita Bahtiri, TR, SL, FTI Lone Nikolajsen, medarbejderrepræsentant, FTI Annete B. L. Aagaard, AMR, FTI Afbud: Ellenmarie Lauridsen Ulla Steffensen Pia Stab Suppleanter: Lene Stockholm Nielsen, TR-suppleant, BUPL/SL, Familiehuset Kirsten Lundkvist, Sundhedsplejen Eva-Britt G. Sørensen, FTI 1

2 Punkt 1: Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats Socialchef Hanne Nielsen deltager i mødet og orienterer. 20/19585 Åben Sag Sagsfremstilling På baggrund af en anbefaling fra formændene for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børneog ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 20. april 2021 en model, der skal være afsættet for en genstart af arbejdet med indførelsen af en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune. Den godkendte model (inkl. tilhørende oversigtsmateriale) er til orientering vedlagt som bilag. Det fremgår af modellen, at der i løbet af september 2021 skal udarbejdes en statusrapport for arbejdet med at etablere en mere helhedsorienteret sagsbehandling og indsats, og at rapporten skal forelægges til orientering i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Dette finder sted på følgende udvalgsmøder: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 27. oktober 2021 Børne- og ungdomsudvalget den 28. oktober 2021 Voksen- og plejeudvalget den 2. november 2021 På denne baggrund er der udarbejdet nedenstående redegørelse for de aktiviteter og tiltag, der er igangsat på nuværende tidspunkt. Som beskrevet i den godkendte model har udgangspunktet været at lade en fælles proces og dialog "vokse op nedefra" for derved at skabe en tillidsfuld tilgang til en fælles og målrettet styrkelse af den helhedsorienterede tænkning og det tværgående samarbejde, der erfaringsmæssigt er i god overensstemmelse med Norddjurs Kommunes "DNA" og grundlæggende værdier. Samtidig er det tilstræbt at skabe en klar sammenhæng til kommunens løbende initiativer 2

3 vedrørende afbureaukratisering, organisatorisk fleksibilitet og nedbrydning af siloer mellem afdelinger og forvaltninger. Målgruppe og sagsantal Det igangsatte arbejde bygger på modellens opdeling af borgerne i tre grupper/lag: Borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor det samlede sagsbehandlingsforløb med fordel kan finde sted alene på beskæftigelsesområdet. Borgere med meget komplekse og sammensatte problemer, hvor det samtidig giver mening at arbejde på at opnå en form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Førtidspensionister og borgere med meget begrænset beskæftigelsespotentiale, der er placeret på socialområdet. Desuden er der i det igangsatte arbejde også sat fokus på en fælles gruppe af unge i alderen år, som med fordel vil kunne drage nytte af en mere helhedsorienteret indsats, hvis de skal blive i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Som led i arbejdet er der indledningsvis foretaget en fornyet sagsgennemgang af samtlige 755 voksne borgere i aldersgrupperne år og 30+ år, der aktuelt har en sag på socialområdet. Ud af de 755 voksne borgere med den sag på socialområdet er der 535, der modtager førtidspension, og hvor det beskæftigelsesmæssige potentialer derfor er meget begrænset. I denne gruppe indgår bl.a. de borgere, der bosiddende i kommunens egne botilbud eller i regionale eller andre kommuners institutioner. Blandt de voksne borgere er den reelle målgruppe for det igangsatte arbejde med en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats således på de resterende 220 borgere, hvoraf 95 er borgere på 30 år og derover og 125 er unge i alderen år. På baggrund af sagsgennemgangen af de 220 sager, så er der 89 sager, som flyttes helt væk fra socialområdet, så borgerens sagsbehandling fremover kun finder sted på beskæftigelsesområdet. Tilsvarende er der 59 borgere med meget begrænset beskæftigelsespotentiale (men som ikke modtager førtidspension), hvis sag forbliver på socialområdet. Desuden er der 72 borgere med meget komplekse og sammensatte problemer, der fortsat vil have en sag på både beskæftigelsesområdet og socialområdet. Fælles for disse sager er imidlertid, at det vurderes at give mening at iværksættes en fælles tværgående indsats og planlægning for at forsøge at give borgeren en form for tilknytning til arbejdsmarkedet. 3

4 Et samlet billede af ovenstående fordeling af de voksne borgere fremgår af følgende tabel: Som nævnt ovenfor, så vurderes det også, at der er en gruppe af unge i alderen år, som med fordel vil kunne drage nytte af en mere helhedsorienteret indsats, hvis de skal blive i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Der er derfor også foretaget en sagsgennemgang af samtlige 146 unge i aldersgruppen år, der aktuelt har en sag på socialområdet. Heraf vurderes det, at der er 37 sager, som bør flyttes helt væk fra socialområdet, så den unges sagsbehandling fremover kun finder sted på beskæftigelsesområdet. Tilsvarende er der 86 unge med meget komplekse og sammensatte problemer, hvis sag forbliver på socialområdet. En betydelig del af disse unge er anbragt uden for hjemmet. Desuden er der 23 unge i alderen år med komplekse og sammensatte problemer, hvor det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at iværksættes en tidlig, tværgående indsats og planlægning for at gøre dem i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Fordeling af de årige fremgår af den følgende tabel: 4

5 Det skal bemærkes, at ovenstående opdeling af det samlede antal unge og voksne borgere løbende vil variere. Det er imidlertid besluttet, at det er den aktuelle opdeling, der tages udgangspunkt i ved igangsætningen af de helhedsorienterede aktiviteter og tiltag. Det er ligeledes den aktuelle opdeling, der danner grundlag for den kommende overflytning af personaleressourcer og budgetmidler fra socialområdet til beskæftigelsesområdet vel vidende at der efterfølgende kan/vil blive behov for at foretage en løbende budgettilpasning alt afhængig af, hvordan sagsantallet og sagsfordelingen udvikler sig. Det fremtidige samarbejde I forbindelse med genstarten af arbejdet med en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats har der været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter fra beskæftigelsesområdet og socialområdet, der sammen med nærmeste ledere har besluttet bl.a. at iværksætte følgende tværgående aktiviteter: Sikring af en smidig og hurtig sagsgang uden flaskehalse i systemet. Fastsættelse af en klar og fast procedure for den interne adgang til de forskellige afdelinger, når der er behov for en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats. Fælles vidensdeling om de tilbud på socialområdet, som kan bringes i spil i for borgere med en sag på beskæftigelsesområdet. Fokus på fælles sagsbehandling ved at etablere et fast og tværgående sparringsforum mellem sagsbehandlere og koordinatorer, der mødes hver måned om konkrete sager, hvor der kan være behov for en fælles sagsbehandling og planlægning. Fokus på at opnå en større grad af borgerinddragelse ved at afholde tværgående koordinationsmøder og fælles samtaler med borgerne i sager, hvor det er besluttet at iværksætte en sammenhængende plan og indsats. Afholdelse af halvårlige samarbejdsmøder for medarbejderrepræsentanter fra de forskellige afdelinger og sikring af gensidig orientering om forhold af faglig og praktisk karakter. Fastsættelse af fast procedure for oplysning om afgørelse i sager om bostøtte. De tværgående aktiviteter er beskrevet nærmere i et notat, der er vedlagt som bilag. Der er tale om et notat af teknisk karakter, der fastlægger, hvordan samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet konkret skal finde sted. 5

6 Overflytning af personaleressourcer fra socialområdet til beskæftigelsesområdet I forlængelse af gennemgangen af samtlige sager på socialområdet, så er der også foretaget en vurdering af, hvor mange personaleressourcer, der skal overflyttes fra socialområdets visitationsafdeling til beskæftigelsesområdet. Ved vurdering er der taget udgangspunkt i det aktuelle antal sager pr. sagsbehandler. Det vurderes i den forbindelse, at der skal overflyttes 2,0 fuldtidsstilling fra visitationsafdelingens ungeenhed til beskæftigelsesområdet. Stillingerne skal anvendes til behandlingen af de 89 sager med unge i alderen år og 37 sager med unge i alderen år, hvor sagsbehandlingen fremover udelukkende skal finde sted på beskæftigelsesområdet. Tilsvarende vurderes det, at der i forbindelse med flytningen af de 30 sager med voksne borgere skal overflyttes ca. 0,5 fuldtidsstilling fra visitationsafdelingens voksenenhed (handicap, psykiatri og socialt udsatte) til beskæftigelsesområdet. Hertil kommer, at der er foretaget en optælling af, hvor mange timers bostøtte mv. fra FTI (socialområdets enhed for forebyggelse og tidlig indsats) der aktuelt ydes til de ovennævnte unge i alderen år og år. På baggrund heraf vurderes det, at der samlet set skal overflyttes ca. 5,0 fuldtidsstilling fra FTI til beskæftigelsesområdet. Det skal bemærkes, at ovenstående opgørelser er baseret på et aktuelt skøn, og at der senest primo november 2021 vil foreligge en endelige vurdering af personaleoverflytningernes omfang. Herved sikres det, at det fortsat vil være muligt at opfylde målet om, at der inden årets udgang er sket en endelig afklaring af hvilke konkrete medarbejdere, der skal overflyttes fra socialområdet til beskæftigelsesområdet. I forhold til bostøtte til de borgere på 30+ år, der flyttes fra socialområdet til beskæftigelsesområdet, så er der tale om så få timer, at det vil være uhensigtsmæssigt ved tilrettelæggelsen af hjælpen til borgerne at foretage en overflytning af personaleressourcer. I stedet er det aftalt, at beskæftigelsesområdet får en trækningsret på et antal bostøttetimer, som leveres af socialområdets nuværende bostøttemedarbejdere. 6

7 Behandling i lokaludvalg Opstarten på den helhedsorienterede sagsbehandling og indsats skal drøftes i de berørte lokaludvalg på både socialområdet og beskæftigelsesområdet herunder om der er særlige forhold, der i det videre arbejde skal være opmærksomhed på og tages hensyn til. Desuden er det vigtigt, at lokaludvalgene får fastlagt de nærmere kriterier for, hvordan den konkrete overflytning af medarbejdere fra socialområdet skal finde sted, og hvordan de overflyttede medarbejdere skal modtages på beskæftigelsesområdet. Referaterne fra lokaludvalgenes møder vil blive forelagt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Økonomiske konsekvenser I løbet af 4. kvartal 2021 gennemføres arbejdet med at foretage en ny fordeling af budgetterne for 2022 mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet, så de følger sagsfordelingen i de ovennævnte målgrupper for den helhedsorienterede sagsbehandling indsats. Fordelingen vil være budgetneutralt og komme til at omfatte midler på både kto. 5 og 6. Som tidligere nævnt, så må det forventes, at det samlede antal sager løbende vil variere. Det samme gælder antallet af sager i de forskellige målgrupper. Udviklingen i sagsantallet vil derfor blive fulgt nøje, og ved væsentlige ændringer kan der blive behov for at justere budgetfordelingen både i løbet af 2022 og i forbindelse med udarbejdelsen af budget Indstilling Formanden indstiller, at lokaludvalget for FTI, Familiehuset og Sundhedsplejen: 1. Drøfter opstarten på den helhedsorienterede sagsbehandling og indsats herunder om der er særlige forhold, der i det videre arbejde skal være opmærksomhed på og tages hensyn til. 2. Drøfter overflytningen af medarbejdere fra FTI til beskæftigelsesområdet. 3. Fastlægger de nærmere kriterier for, hvordan den konkrete overflytning af medarbejdere fra FTI til beskæftigelsesområdet skal finde sted. 7

8 Bilag: 1 - Åben Model 3 Helhedsorienteret og tværgående (44617/21) (H) sagsbehandling og indsats 17. marts Åben Bilag til model marts 2021 (44624/21) (H) Åben Samarbejdsmodel for ungeindsats, jobcenter og (128264/21) (H) Socialområdet 8

9 AD 1) Borgerperspektiv: En opmærksomhed på mange skift i støttepersonsfunktion for den enkelte borger En opmærksomhed på hvordan vi tilgodeser borgernes aktive del i eget liv (dette fokus mangler i bilag til model 3) Vigtighed af at informere borgere omkring forandringstiltag, således at den enkelte borger oplever processen som god og anstændig Et fokus på at den helhedsorienterede indsats indeholder både krav og frivillighed for borgeren i nuværende form beror relationsarbejdet på et frivilligt tilbud, hvordan tænkes dette varetaget fremadrettet? En opmærksomhed på Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang; Aktivt medborgerskab og selvbestemmelse helhed og sammenhæng nærhed og udvikling Udfører med i sparringsforum sammen med sagsbehandlere og koordinatorer. Borgerne er blevet væk, hvordan bliver der plads til at de kan blive aktiv i eget liv? Det nævnes, at der har været medarbejderinddragelse i arbejdsgruppens arbejde med model 3, hvem har været inddraget? Hvor er borgerperspektivet? Hvordan med de eksisterende opgaver? Medarbejderperspektiv: De nuværende indsatser er frivillige. Hvordan vil man fremadrettet kombinere frivillighed (tilbud om SKP og bostøtteindsats) og krav? Opmærksomhed på øget antal ATA-timer, da medarbejdere fra FTI både skal varetage socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser Hvordan vægtes den pædagogfaglige tilgang i forhold til beskæftigelseskravet? Tyngden i den enkelte opgave set ud fra pædagogfagligt og arbejdsrettet perspektiv, er disse forenelige? Medarbejdere fra FTI oplever, at det der vurderes til at være komplekse sager i jobcentret, opleves som lette sager i FTI og at komplekse sager i FTI ikke lander i jobcenteret Opmærksomhed på at der arbejdes i to forskellige IT-systemer, hvilket kan give udfordringer også tidsmæssigt Udvikling for de medarbejdere, der overflyttes til jobcentret. Er dette tænkt ind? AD 2) Vi anskuer denne proces med helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats som tosporet: 1. Overflytning af medarbejdere fra FTI til beskæftigelsesområdet 2. Opgavetyper og tilbageværende medarbejdere i FTI. 9

10 Blandt medarbejderne i FTI er der en klar forventning til, at der foreligger en stillingsbeskrivelse inden en kvalificeret stillingtagen til et eventuelt skifte, herunder blive mere konkrete på opgaverne, bostøtte mentor eller begge? Der opfordres til, at der skabes en proces, hvor medarbejdere først mødes med deres kommende leder på nuværende arbejdsplads og dernæst inviteres til den nye fysiske placering og deltage i processamtaler med ny ledelse Dato for overflytning? Varsling af personalet Overdragelse af borgere Er løn og ansættelsesforhold uændrede ved overflytning Er der biler til rådighed til tjenestekørsel? Vi har en bekymring omkring om bostøtteteamet bliver delt i to grupper AD 3) Det er på grund af de mange ubekendte faktorer vanskeligt at fastlægge de nærmere kriterier for, hvordan den konkrete overflytning af medarbejdere fra FTI til Beskæftigelsesområdet skal finde stede. Med afsæt i den nuværende sagsfordeling/sagsoptælling pr besluttes det, at der blandt bostøtteteam og kontaktpersonsteam, skal udvælges 5 medarbejdere, der tilsammen skal løfte opgaver fra år og opgaver fra år. Procesplan: Inden for en udmeldt tidsramme henvende sig frivilligt pr. mail til ledelsen og tilkendegive, at man ønsker at blive overflyttet Hvis der er for mange, der melder sig, udvælger ledelsen de medarbejdere, der skal overflyttes under hensyntagen til, hvilke kompetencer, der fortsat skal være tilstede i FTI for at løfte opgaveløsningen og som samtidig tilgodeser, hvilke kompetencer, der skal være til stede for at løfte opgaverne i Jobcentret Hvis der ikke er nok medarbejdere, der melder sig frivilligt, afholder ledelsen samtaler med de berørte medarbejdere enkeltvis. Efterfølgende udvælger ledelsen de medarbejdere, der skal overflyttes med fokus på, hvilke kompetencer, der kan sikre driften hos FTI og tilgodese hvilke kompetencer, der skal være til stede for at løfte opgaverne i Jobcentret 10

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL CENTER MED-UDVALG FOR ARBEJDSMARKED

BESLUTNINGSPROTOKOL CENTER MED-UDVALG FOR ARBEJDSMARKED BESLUTNINGSPROTOKOL DATO: 22. MAJ 2014 STED: DRONNINGESALEN, DRONNINGENSGADE 24, NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 12:00 MEDLEMMER: LARS BOSTHOLM, MARIA LUND, PIA M. PETERSEN, BIRTE MERRILD, BRIT LYDERSEN, CHARLOTTE

Læs mere

PROJEKT - UDSATTE FAMILIER

PROJEKT - UDSATTE FAMILIER PROJEKT - UDSATTE FAMILIER Målgruppe: Udsatte familier, som modtager familiebehandling eller har anbragte børn, og som samtidig har en beskæftigelsessag i BSF. Ca. 420 familier med ca. 1.100 individer

Læs mere

NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller

NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller Velfærdsforvaltningen og børne- og ungeforvaltningen 1. Indledning På et fællesmøde den 4. april 2019 drøftede Skoleudvalget, Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 12. december 2013 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde - afbud Nikolaj

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Indhold 1. Formålet med støtten... 3 2. Kerneopgaven... 3 3. Målgruppen og indsatsen... 3 4. Den rehabiliterende tilgang...

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:10

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:10 Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 9 02.10.2013 16:30-17:10 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Workshop 1 Rehabilitering som afsæt Vært Odense og Aalborg Kommune

Workshop 1 Rehabilitering som afsæt Vært Odense og Aalborg Kommune Workshop 1 Rehabilitering som afsæt Vært Odense og Aalborg Kommune Odense og Aalborg præsenterer tilgange til rehabilitering af unge mennesker med sociale udfordringer (f.eks. psykiske) med svag tilknytning

Læs mere

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden.

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B. Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB INTERNE SEGMENTER

SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB INTERNE SEGMENTER SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB INTERNE SEGMENTER Dette bilag giver en kort beskrivelse af de projekter for Sammenhængende Borgerforløb, der kun omhandler Beskæftigelses- og Socialforvaltningens område. Baggrund

Læs mere

Fælles MED Administration Dok.nr /18

Fælles MED Administration Dok.nr /18 Fælles MED Administration Dok.nr. 198613/18 Deltagere: Claus Fjeldgaard, Rikke Rødekilde, Helle Marguertsen, Anette Brodde, Ulla Rosendahl, Jørn Gasbjerg, Sonja T. Nielsen, Jeanett Dam. Afbud fra: Brian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning Punkt 9. Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning 2018-054442 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for projekt Udvidet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 9. juni 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Torvet 3 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 25. august 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Merete Holck Tinne Christiansen Tine Klausen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier Erfaringer fra Projekt Familier på vej i hele organisationen Implementering af ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB)

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Referat Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Ekstraordinært Udvalgsmøde EB Onsdag den 12. december 2018 Kl. 15:00 Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Niels

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 12. juli 2019 Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 05-10-2009 Dato 5. oktober 2009 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Volstrup Skole Mødet starter med en rundvisning på Volstrup skole. Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Jørn

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S.

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S. Referat Lokaludvalget 's møde Onsdag den 13-03-2019 Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 17. november 2016 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Administrationsbygningen Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Kirsten Stage, Kjeld Mathiasen, Joan

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

OMRÅDEUDVALGSMØDE

OMRÅDEUDVALGSMØDE OMRÅDEUDVALGSMØDE 11.10.2013 Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Fredag den 11. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Lejre Kommune Side 2 af 5 Job- og personprofil for kommende leder af socialt tilbud for borger med psykiske handicaps

Lejre Kommune Side 2 af 5 Job- og personprofil for kommende leder af socialt tilbud for borger med psykiske handicaps Lejre Kommune Job- og personprofil for kommende leder af socialt tilbud for borger med psykiske handicaps 9. august 2018 Lejre Kommune Side 2 af 5 1 Baggrund Lejre kommune står foran, at skulle ansætte

Læs mere

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud beskyttet beskæftigelse: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Ændret journaliseringspraksis i Københavns Borgerservice Tilstrækkeligt tilsyn med aflastning efter servicelovens 84 Lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Forslag til Handleplaner 2017 & 2018 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar 2012 en Handicappolitik.

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Udsatterådsmøde 29.09.16 Møde nr. Dato 29. september 2016 Sagsnr. 15/5488 Løbenr. 186543/16 Referent Lene Kristin Kamp Direkte

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2 En

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Vedtægter for beboerråd og dialogmøder for beboere og pårørende på voksenhandicap- og psykiatri-området

Vedtægter for beboerråd og dialogmøder for beboere og pårørende på voksenhandicap- og psykiatri-området Vedtægter for beboerråd og dialogmøder for beboere og pårørende på voksenhandicap- og psykiatri-området Inddragelse af beboere og pårørende i hverdagen og udviklingen af botilbuddene i Norddjurs Kommunes

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere