TILSYNSRAPPORT. Thisted Kommune. Sundhed og Kvalitet. Thisted Afklaringscenter (TAC) Uanmeldt kommunalt tilsyn Maj 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Thisted Kommune. Sundhed og Kvalitet. Thisted Afklaringscenter (TAC) Uanmeldt kommunalt tilsyn Maj 2022"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Thisted Kommune Sundhed og Kvalitet Thisted Afklaringscenter (TAC) Uanmeldt kommunalt tilsyn Maj 2022

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fakta om tilsynet... 5 Samlet tilsynsresultat... 6 Tilsynets opsummering af styrker og udfordringer... 7 Oversigt over de enkelte temaer Tema 1 Funktionsevne Tema 2 Livskvalitet og tilfredshed med hjælpen Tema 3 Sammenhæng og forudsigelighed Tema 4 Hygiejne: Forebyggelse af smittespredning Tema 5 Opfølgning fra seneste tilsyn Tilsynets formål, indhold, metode og vurderingsprincipper Om virksomheden og kontaktoplysninger

3 Forord De uanmeldte tilsyn i Thisted Kommune er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder og almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Thisted Kommune har med sit tilsynskoncept valgt at indarbejde Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kvalitetsindikatorer i ældreplejen som en del af de lovpligtige tilsyn efter servicelovens 151. Det er hensigten, at rapporten skal kunne bidrage til den faglige og organisatoriske kvalitetsudvikling ved at synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale. Rapporten fokuserer på styrker i plejeenheden som afsæt for anbefalinger for eventuelle forbedringsområder, hvor beboernes behov endnu ikke imødekommes på en måde, som lever op til fastsatte beslutninger og krav i lovgivning, kvalitetsstandarder m.m. Rapporten er opbygget med sigte på overblik, læring og organisationsudvikling. Rapporten opfylder webtilgængelighedsloven. Indledningsvist er data om tilsynet, herunder tidspunkt, deltagere og datagrundlaget. Herefter følger det samlede tilsynsresultat og begrundelse for tilsynsresultatet med vægt både på styrker og opmærksomhedspunkter. Anden del af rapporten indledes med oversigt over målopfyldelsen for de enkelte temaer. Herefter er de konkrete kvalitetsindikatorer medtaget, således at læseren kan se, hvad der er grundlaget for vurderingerne. Fund er medtaget i det omfang, det skønnes at være af værdi for den videre kvalitetsudvikling. Farvemarkeringer er anvendt for at fremme et hurtigt overblik over styrker og opmærksomhedspunkter. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets tilgang, formål og metoder efterfulgt af afsnit om vurderingsprincipper samt afslutningsvist data om tilsynsvirksomheden. Tilsyn er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. Venlig hilsen Nethe Britt Jorck Virksomhedsleder og tilsynschef 4

4 Fakta om tilsynet Plejeenhed: Thisted Afklaringscenter (TAC), Nørreallé 53, 7700 Thisted Leder: Områdeleder Lone Saaby Teamleder Anita Højriis Jensen Antal beboere: 16 midlertidige pladser og 4 straksboliger På tilsynsdagen er i alt 9 pladser optaget. Tilsynsbesøget fandt sted: 3. maj 2022 Tilsynsbesøgets dataindsamling og datakilder: Data er indsamlet via Dokumentation: Borgernes pleje- og omsorgsjournal (stikprøver fra 7 borgerjournaler), instrukser, borgerinformationer, aktivitetsoversigt, menuplaner m.v. Interview: 4 borgere, som kan medvirke til interview. De er informeret om formålet og indhold af tilsynet og har givet tilsagn om at blive interviewet. Desuden har tilsynet interviewet 1 områdeleder, 1 teamleder, 2 sygeplejersker, 2 assistenter, 1 hjælper med rengørings/måltidsvært/ssh-funktion, 2 fysioterapeuter og 1 medarbejder med tøjvaskfunktion. Observation: 4 borgeres bolig, borgers tilstand, personlige hjælpemidler, samvær mellem medarbejder og borger, medarbejders adfærd, fællesarealer, tavlemøde og måltid. Tilsynsførende har overværet dele af personlig pleje til 2 borgere. Antal forskellige borgerforløb, hvor borger er interviewet eller hvor tilsynsførende har overværet den personlige pleje: 4 borgere. Plejecentret har sikret borgernes samtykke til tilsynsbesøgets indhold. Tilsynsførende: Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP, tilsynschef. 5

5 Samlet tilsynsresultat Tilsynsførende fra akkrediteringsraadgiverne.dk har på vegne af Thisted Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos leverandøren. Det uanmeldte tilsyn og afrapporteringen udføres efter Koncept og manual for tilsyn i Thisted Kommune. Fokusområderne er vurderet i forhold til om kvaliteten er tilfredsstillende ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Vurderingen er sket ud fra de temaområder og målepunkter, som er aftalt med kommunen. Vurderingsprincipperne ses af afsnittet bagest i rapporten. Den sammenfattende vurdering ses nedenfor. Målene er i meget høj grad opfyldte Alle temaer er samlet set vurderet Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der kan være få afvigelser eller mindre mangler, som vurderes at være under forbedring. Målene er i høj grad opfyldte Højst 1 af temaerne er vurderet lavere end Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). De erkendte mangler har mindre betydning for borgersikkerheden. Målopfyldelse forventes at kunne opnås indenfor kortere tid gennem forbedringsindsats. X Målene er i middel grad opfyldte Højst 2 af temaerne er vurderet lavere end Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der ses forhold af betydning for den fornødne kvalitet og/eller patientsikkerhed, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget. Opfølgning efter kortere tid anbefales. Målene er i lav grad opfyldte Mere end 2 temaer er vurderet lavere end I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der ses forhold, som kan have større betydning for den fornødne kvalitet og/eller patientsikkerhed, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget. Der kræves en bevidst og målrettet forbedringsindsats for at opnå forbedringer. Handleplan med opfølgning efter kortere tid anbefales eventuelt som fokuseret genbesøg. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådant omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 6

6 Tilsynets opsummering af styrker og udfordringer I det følgende angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styrker, som tilsynsførende har vurderet, er til stede på plejeenheden. For det andet beskrives eventuelle forbedringsområder med tilhørende anbefalinger i tilfælde af, at praksis på plejecentret ikke er fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav, Thisted Kommunes kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Styrker Thisted Afklaringscenter er karakteriseret ved, at der oftest er tale om korterevarende ophold på 2-3 uger, hvorunder borger får vurderet sin funktionsevne og sit fremtidige plejebehov. For nogle borgere er der tale om aflastningsplads eller midlertidig plads indtil plejecenterplads kan tilbydes. Personalegruppen består af plejepersonale suppleret med terapeuter fra genoptræningsenheden. Borgertilfredsheden er generelt høj. Funktionsevne: Borgerne fortæller om et velfungerende samarbejde i hverdagen med medarbejderne. Der er faste terapeuter tilknyttet centret 2 gange om uge. Terapeuterne varetager dels genoptræningsforløb efter 140 og dels tilbyder de faglig sparring og borgerbesøg efter henvendelse fra assistenter og sygeplejersker. Medarbejderne fremstår hjælpsomme og udviser engagement i den faglige kerneydelse. Borgernes ADL-træning støttes af en fast medarbejder som også varetager rengøring og involverer borgerne om muligt. Livskvalitet og tilfredshed med hjælpen: Borgerne udtrykker, de er glade for de faste medarbejderes støtte. De giver udtryk for, at medarbejderne alle er lige imødekommende. Personlig pleje: Borgerne fremtræder velsoignerede efter ønske. Tilsynsførende overværer personlig pleje til 2 borgere. Der ses velegnede og omsorgsfulde arbejdsprocesser med nærvær i form af småsludren undervejs og guidning tilpasset borgers tempo og stemning. Praktisk hjælp: Tilsynsførende vurderer, at hjælpen tilrettelægges tilfredsstillende efter borgernes vaner, ønsker og behov. Fællesarealer, boliger og hjælpemidler fremtræder rengjorte svarende til rengøringstandarden. Mad og måltider: Borgerne er meget tilfredse med maden. Sammenhæng og forudsigelighed: Ved indflytningen, som ofte sker om eftermiddagen, modtages borger af plejepersonalet. Terapeuter kommer to gange ugentligt og behandler borger med genoptræningsplan eller borgere, som er henvist til sparring. Hver dag er der fælles fagdrøftelse om triage, UTH og ISH. Her deltager også terapeuterne, når det er muligt. Møderne medvirker til tidlig opsporing samt som del af den løbende kompetenceudvikling. Hygiejne: Medarbejderne kender og anvender generelt gældende anvisninger. Der forefindes værnemidler og tilsynet ser, at de anvendes som tilsigtet. De ovenfor nævnte styrker og erfaringer er et godt afsæt til at fastholde den gode kvalitet og yderligere forbedre praksis. Udviklingsområder, opmærksomhedspunkter og anbefalinger På baggrund af dataindsamling og analyse vurderer tilsynet, at 3 temaområder er Helt opfyldt 1 temaområde er I betydelig grad opfyldt 1 temaområde er I nogen grad opfyldt. Temaområderne består af underliggende målepunkter. Opmærksomheden henledes på, at et tema, som er Helt opfyldt kan rumme enkelte målepunkter med forbedringspotentiale, hvilket fremgår af sidste del af rapporten. Bemandingssituationen har gennem et stykke tid været præget af ledige stillinger, hvilket har sat arbejdsrutinerne under pres og medført en nedsat målopfyldelse for flere temaer. 7

7 Forholdene har betydning for den fornødne kvalitet og patientsikkerheden, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget. Det samlede tilsynsresultat: Målene er i middel grad opfyldt. Det er tilsynsførendes indtryk, at der er tale om en midlertidig situation. Tema 1 Funktionsevne Temaets fokus: Allerede fra indflytning er kendskab til borgers ønske og potentiale for funktionsevne et vigtigt grundlag for at tilrettelægge plejen, så indsatsen støtter borgers mål om vedligehold eller om muligt øgning af færdigheder. Status for funktionsevne, mål for indsatsen og løbende evaluering skal være let tilgængelig for medarbejderne. Borgerne skal tilbydes en rehabiliterende indsats efter behov. Tilsynet hører, at medarbejderne italesætter borgernes behov for at fastholde og om muligt øge funktionsevnen. Der er tillige mulighed for at involvere de faste terapeuter. Udviklingspotentialet er, at arbejdsprocesserne ikke støtter en bevidst indsats. Under målepunkterne er dette uddybet. Tilsynet anbefaler at fastlægge arbejdsprocesser, der fra indflytning medtager borgers mål og potentiale for funktionsevne drøfte snitflader med terapeuterne og tilpasse arbejdsprocesserne til borgers behov og muligheder indskrive relevante oplysninger, så det fremgår af borgeropgaver. Tema 3 Sammenhæng og forudsigelighed Målepunkt 3.2 Forebyggelige indlæggelser og tværgående samarbejde Tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring Fokus: Borgernes ernæringstilstand er afgørende for om træningsforløb lykkes. Ernæringsindsatsen er en kædeproces med opgaver fordelt mellem hjælpere, elever, uuddannede, assistenter, sygeplejersker samt ved behov diætist, tandlæge, ergoterapeut m.f. Borgerne tilbydes oftest vejning ved indflytning og ikke efterfølgende, medmindre medarbejderne oplever at der er vægttab. Der kan ikke identificeres uplanlagte vægttab, da der ikke tilbydes flere vejninger. Tilsynet anbefaler at sætte fokus på ernæringens betydning for om træningsforløb lykkes tilbyde borgerne jævnlig vejning og tilpasse borgerens kost ved uplanlagt vægttab. Målepunkt 3.6 og 3.7 Det skriftlige arbejdsgrundlag Fokus: Den faglige dokumentation er et grundlag for medarbejdernes viden og forståelse for borgeren og dermed væsentlig for, at borgeren kan modtage en ensartet og forudsigelig opgaveløsning på et sikkert kvalitetsniveau. Udviklingspunkt: Der ses generel udfordring med anvendelse af cura. Det afspejler sig i uoverensstemmende oplysninger i helbredstilstande og funktionsevnetilstande, observationer, besøgsplaner mv. Desuden anvender medarbejderne en borgeroversigt med oplysninger som dels indeholder uaktuelle oplysninger i forhold til borgers tilstande og dels er uoverensstemmende med curaoplysninger. Det kan være hindrende for at frontmedarbejderne kender til seneste faglige beslutninger. Tilsynet anbefaler at fortsætte den ihærdige indsats, herunder at styrke anvendelsen af cura følge op med konsekvensrettelser efter beslutningstagen eksempelvis ved triage oplære nyere ansatte sygeplejersker og assistenter til at kunne varetage dokumentation for eget ansvarsområde samt medvirke til den løbende kompetenceudvikling blandt kolleger medinddrage assistenter i løbende journalaudit af udvalgte borgere. udføre mini-audit inden sommerferie ift risikovurdering af borgersituationer ved øget anvendelse af afløsere i sommerperioden. (Denne er i forvejen planlagt af plejeenheden). 8

8 Sundhedslovsydelser Afdelingen varetager aktuelt en del borgerforløb med sundhedslovsydelser som både varetages af sygeplejersker samt af assistenter. Det er aftalt, at assistenterne ved tvivlsspørgsmål retter henvendelse til sygeplejersker. Opmærksomhedspunktet er, at der for 3 ud af 5 undersøgte borgerforløb foreligger helbredstilstand og ydelse oprettet, men der foreligger ikke en beskrivelse af den planlagte pleje og behandling. Der foreligger beslutning om behandlingen i 2 tilfælde, men denne står andets steds i cura, i et tilfælde i en observation. Ved interview med medarbejderne høres forskellige opfattelser af den aktuelle behandling. De oplysninger frontmedarbejderne har let adgang til er misvisende eller ikke indbyrdes overensstemmende. Tilsynet anbefaler at det sikres at opdaterede oplysninger om den aktuelle behandling af sundhedslovsydelser foreligger at tilsynsforpligtelsen og journalføring ved delegerede opgaver er systematiseret at styrke overensstemmelsen i cura mellem pleje og behandling, observation og opfølgning. 9

9 Oversigt over de enkelte temaer Temaerne vurderes i forhold til om kvaliteten er tilfredsstillende ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Målene er belyst gennem interview, observationer og dokumentation og det er undersøgt, om der sammenhæng mellem de fastsatte standarder, handleplaner, beslutninger, tilbud til den enkelte og den praktiske udførelse. Helt opfyldt I betydelig grad opfyldt I nogen grad opfyldt Ikke opfyldt Tema Emne Vurdering Tema 1 Funktionsevne Funktionsevne, mål for indsatsen og løbende evaluering Borgers oplevede kvalitet af indsatsen Tema 2 Livskvalitet og tilfredshed Praktisk hjælp og personlig pleje Hverdag og aktiviteter. Måltider Tema 3 Sammenhæng og forudsigelighed Det skriftlige arbejdsgrundlag Tidlig opsporing Tværgående samarbejde Tema 4 Hygiejne: Forebyggelse af smittespredning Instrukser, værnemidler og rengøring Tøjvask Tema 5 Opfølgning på anbefalinger fra seneste tilsyn Proces for den lokale opfølgning med tiltag, evaluering m.m. Målopfyldelsen er forbedret fra seneste tilsyn. Resultater og vurdering af de enkelte temaer De enkelte temaer er konkretiseret i målepunkter. Hvert målepunkt udgør en indikator for kvalitet, som kan belyses gennem interview, observationer og dokumentation. Tilsynsførende vurderer for hvert målepunkt, om dataindsamlingen viser overensstemmelse med målepunktets angivelser. I bemærkningsfeltet udfor hvert målepunkt er beskrevet særlige positive eller negative fund, som kan have værdi i det videre arbejde. 10

10 Tema 1 Funktionsevne Samlet vurdering: Nr. Kvalitetsindikatorer Vurdering Eventuel uddybende beskrivelse 1.1 Interviewede borgere svarer overvejende positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Får du den hjælp og støtte, du har brug for, så du kan klare hverdagen bedst muligt? 2) Hjælper den hjælp du får dig til at vedligeholde dine færdigheder? 3) Hvor tilfreds eller utilfredshed er du med medarbejdernes støtte til, at bliver inddraget i at klare flest mulige dagligdags aktiviteter selv (fx personlig pleje, vande blomster, lægge tøj sammen, støve af m.m) 4) Oplever du, at du får den hjælp og støtte, du har brug for? 1.2 1) Ved indflytning tilbydes borger afdækning af potentiale for funktionsevne. Det sker i samarbejde mellem borger og relevant fagperson jf. kommunens beslutning 2) Relevante borgere er tilbudt en rehabiliterende indsats og der er fulgt op på indsatsen. 3) Plejen tilrettelægges, så det støtter borgers mål om vedligehold eller om muligt øgning af færdigheder. Ad 1 Ved opstart varetager hjælpere og assistenter afdækning af borgers potentiale for funktionsevne. Medarbejderne oplyser, at man kan inddrage forflytningsvejleder og terapeut. Terapeut kan involveres ved at anvende et skema, der ligger i terapeuternes dueslag. Derefter besøger terapeuten borger kortere tid efter. Dette benævnes konsulentbesøg. Ad 2 Denne mulighed anvendes sparsomt ift antallet af borgere, der har et forløb på plejeenheden. Ad 3 For 2 borgere som har haft en konsulentfunktion fra terapeuterne ses uensartet arbejdsgang for at terapeutens an- 11

11 befalinger i observation formidles videre i de redskaber, frontmedarbejderne anvender, eksempelvis besøgsplan, forflytningsvejledning m.m ) Medarbejdere redegør for den faglige indsats hos borgerne, og kan beskrive, hvorledes mål fastsættes i samarbejde med borger med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. 2) Medarbejderne kan give eksempler på, hvorledes borgere støttes i at varetage så meget som muligt af egen personlige pleje og praktiske hjælp. Ad 1 Opmærksomhedspunkt er at kende borgers potentiale og mål. 3) Aktivitetstilbud: Borgeres individuelle træningsbehov er kendt af relevante medarbejdere og er om muligt indarbejdet i tilbuddene. 1.4 Beskrivelsen af borgers funktionsevne er opdateret, genkendelig og i overensstemmelse med borgers fremtræden. Der foreligger status for funktionsevne, mål for indsatsen og løbende evaluering. Relevante og opdaterede oplysninger fremgår af 1) Borgernes funktionsevnetilstande Ad 1 For 3 ud af 6 sete borgerforløb ses funktionsevnetilstandene opdaterede ved borgers indflytning/få dage efter. Der ses uoverensstemmende oplysning mellem borgers aktuelle tilstande og oplysninger i cura. 12

12 Tema 2 Livskvalitet og tilfredshed med hjælpen Samlet vurdering: Nr. Kvalitetsindikatorer Vurdering Eventuel uddybende beskrivelse 2.1 Interviewede borgere svarer generelt positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Bliver hjælpen givet efter dine ønsker og valg? Ved hjælperen hvad der betyder noget for dig? Er du med til at planlægge/bestemme, hvordan hjælpen skal udføres?: 2) Er personalet generelt venlige og omsorgsfulde? Oplever du en respektfuld adfærd? Oplever du en positiv stemning i hverdagen på plejecentret? 3) Hvor tilfreds er du samlet set med at bo her? 2.2 Interviewede borgere svarer generelt positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Er du samlet set tilfreds med hjælpen til den personlige pleje. (Hjælpen til bad, at blive vasket, afog påklædning, toiletbesøg. 2) Oplever du dig soigneret og tilpas med hjælpen til den personlige pleje døgnet rundt? 3) Vil du anbefale plejecentret til andre med samme behov? 4) Er du tryg ved den måde, hjælpen tilbydes på? 2.3 Personlig pleje 1) Hvis tilsynsførende overværer plejen konstateres, at plejen gives omsorgsfuldt og i samarbejde med borger. Borger støttes i at udføre så meget som muligt selv. 2) Borgerne fremtræder velplejet. 2.4 Praktisk hjælp 1) Boligen er ryddelig og rent i det omfang borger har behov for hjælp og ønsker hjælpen. 2) Rengøringsydelsen er planlagt svarende til kommunens kvalitetsstandard. 3) Personlige hjælpemidler fremtræder rene. 13

13 Hverdagen og aktiviteter Interviewede borgere svarer generelt positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Er der mulighed for at lave ting, du har interesse i, du synes er spændende? 2) Får du dækket dit behov for at være sammen med andre? 3) Er der gode oplevelser hver dag? Har du interesse for de aktiviteter, der tilbydes? 2.5 Hverdagen og aktiviteter 1) Der er en aktivitetsplan, som er lettilgængelig for borgere, pårørende og medarbejdere 2) Medarbejdere og ledere beskriver arbejdsgange, som understøtter, at den enkelte borgers potentiale og ønsker er kendt af medarbejdere og at borger støttes i at deltage i relevante aktiviteter og samvær. 2.6 Måltider Interviewede borgere svarer generelt positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Hvad synes du om maden her morgenmad, frokost, aftensmad? 2) Har du brug for hjælp til at spise - får du den ønskede hjælp? 3) Er du tilfreds med stemningen ved måltiderne? Er der mulighed for ro, samtale, hygge mv.? 4) Bliver der lyttet til dine ønsker, når du kommer med din mening om maden eller menuen? 2.7 Måltider 1) Medarbejderes beskrivelse af arbejdsgangene afdækker, at der er klart værtsskab og at medarbejderne sørger for gode rammer til en uforstyrret spisning og hyggelig stemning. 2) Arbejdsgange fremmer muligheden for, at borgerne kan opnå en positiv oplevelse ved måltiderne. 2.8 Måltider 1) Der foreligger menuplan, som er tilgængelig for borgere og pårørende. 2) Medarbejdere kan redegøre for hvorledes borgerne bedst muligt involveres i at menuplanen fastlægges og hvordan borgerens evaluering af maden videregives til køkkenmedarbejdere. 2.9 Måltider 1) Det iagttages, at rammerne for måltidet fremmer muligheden for sanseindtryk, medinddragelse og understøttelse af samvær. 2) Medarbejdere er til stede ved måltidet og støtter en positiv oplevelse for borgerne. 14

14 Tema 3 Sammenhæng og forudsigelighed Samlet vurdering: Nr. Kvalitetsindikatorer Vurdering Eventuel uddybende beskrivelse 3.1 Interviewede borgere svarer generelt positivt på følgende typer af spørgsmål: 1) Er det oftest de samme medarbejdere, der kommer hos dig? 2) Er den hjælp du får, lige god, uanset hvilken medarbejder, der hjælper dig? 3) Bliver du hjulpet uden selv at skulle fortælle, hvordan hjælpen bedst kan udføres? 4) Kender du besøgsplanen/døgnrytmeplanen og oplever du, at beskrivelsen er meningsfuld og dækkende? 5) Passer den hjælp/støtte du får til dine behov? 6) Får du den hjælp/støtte, du har brug for, når du har brug for den? Nødkald. 3.2 Forebyggelige indlæggelser og tværgående samarbejde 1) Medarbejdere kender arbejdsgangene for at formidle viden videre, når borgers tilstand ændrer sig, og der opstår behov for faglig vurdering af assistent/demensvejleder/sygeplejerske/læge eller andre fagpersoner. Der kan ses eksempler på rettidig reaktion som viser en systematisk arbejdsproces. 2) Arbejdsgangene belyses gennem kædeprocessen for tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring Medarbejderne kender og følger ledelsens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, herunder involvering af læge, tandlæge, ergoterapeut o.a. a. Vejehyppighed er udført i overensstemmelse med det besluttede interval b. Der ses reaktion på uplanlagt vægttab c. Oplysninger om kost er lettilgængelig for relevante medarbejdere. Borgerne svarer overvejende positivt, men oplever, at de må fortælle medarbejderne om, hvad opgaverne er hos dem og hvordan de bedst kan hjælpes. Borgerne oplever mange skiftende ansigter og synes ikke at der er én bestemt, som er gennemgående og har et særligt ansvar for deres forløb. Ad 1 Der er daglige fagmøder, hvor triage, ISH og UTH indgår. Ændringer i borgers tilstande skal meldes ind her. Nogle medarbejdere supplerer med observationer i cura. Ad 2 a) Vejehyppighed: Vejehyppighed er fastlagt. Som udgangspunkt vejes borger ved ankomst. Borgere med væskeophobning vejes efter aftale med læge. Tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring sker ikke ved vejning af borgerne. 15

15 b) Uplanlagt vægttab Det er ikke muligt at afdække arbejdsgangene ved uplanlagt vægttab når der som udgangspunkt forefindes én vægt også for borgere med et længerevarende forløb. 3.3 Samarbejde med terapeuter ved borgerforløb Medarbejderne kan redegøre for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere i forhold til: 1) Mål 2) Inddragelse af træningselementer og -aktiviteter i daglig hjælp, pleje og omsorg 3) Vurdering af funktionsevne 4) Råd til rigtig forflytning 5) Personlig pleje: Balance- stå- eller gåmuligheder samt evt. øvelser o.a., som borger kan huskes på. Såfremt plejecentret ikke har/nyligt har haft borgere visiteret til ovenstående markeres indikatoren som ikke relevant for dataindsamling = grå farve. Flere borgere er visiteret til genoptræningsforløb efter sul 140. Derudover er 2 borgere visiteret til terapeutydelse som konsulentydelse. Terapeuterne formidler oftest plan for borgeren i observationer. For 1 ud af 2 borgere ses oplysninger om, hvad plejen kan gøre, videreformidlet i besøgsplan. For den anden borger ses vejledning dels fra fysioterapeut og dels fra ergoterapeut, men det er ikke muligt at fremfinde notater om, hvad borgers aktuelle behov er. Medarbejdernes opfattelse af oplysningerne er ikke overensstemmende. 3.4 Det skriftlige arbejdsgrundlag Der er fokus på systematisk opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes tilstande med udgangspunkt i ex uplanlagt vægttab, dysfagi, tryksår, fald og fødemiddelallergier. 1) Den social- og plejefaglige dokumentation er overensstemmende med opdaterede oplysninger svarende til borgers tilstande. Der ses rød tråd mellem funktionsevnetilstande, ydelser og besøgsplan. Der er overensstemmende oplysninger til eventuelle papirbaserede notater, såsom køkkennotater. 2) Ændringer i borgers tilstande formidles sikkert videre i omsorgssystemet til rette funktion (eksempelvis som observation lagt som opgave) Ad 1: Der ses generel udfordring med anvendelse af cura. Det afspejler sig i uoverensstemmende oplysninger i helbredstilstande, funktionsevnetilstande, observationer, besøgsplaner mv. Cura er suppleret med oversigtsskema som også indeholder oplysninger om borgers helbredstilstande og aktuelle 16

16 3) Sundhedsfaglige beslutninger formidles sikkert videre og fremgår af de arbejdsredskaber, som frontmedarbejderne anvender. væsentlige problemer. Oplysningerne heri er ikke overensstemmende med borgers tilstand og aktuelle behov for 3 ud af 5 undersøgte forløb. Ad 2: Ikke systematisk. Brugen af observationer (lagt som opgave) kan med fordel udvides. Ad 3 Der ses ikke aktuelle behandlingsanvisninger for eksempelvis: Dræn med og uden pose, sonde/sondeernæring, hudproblemer for tå, ernæring/væske. De oplysninger frontmedarbejderne har let adgang til er misvisende eller ikke indbyrdes overensstemmende. Ovenstående kan indebære en risiko for borgerne. 3.5 Det skriftlige arbejdsgrundlag: Besøgsplaner/plejeplaner og generelle oplysninger 1) Besøgsplaner/plejeplaner/døgnrytmeplaner fremtræder handleanvisende og med individuelle oplysninger om hvordan plejen bedst lykkes for borger og borgers vaner og ønsker 2) For borgere ramt af demens indgår oplysninger om borgers vaner og ønsker handleanvisende og støtter til en forudsigelig og tryg hverdag døgnet rundt 3) Medarbejderne beskriver og demonstrerer arbejdsgangene for at orientere sig om borgernes aktuelle situation inden de besøger borgeren. Besøgsplanerne fremstår af meget varieret kvalitet. For 2 ud af 6 borgerforløb ses ikke besøgsplan om personlig pleje for dag og aften. 17

17 Tema 4 Hygiejne: Forebyggelse af smittespredning Samlet vurdering: Nr. Kvalitetsindikatorer Vurdering Eventuel uddybende beskrivelse 4.1 1) Medarbejderne kender og anvender gældende instrukser og arbejdsgange relevant for medarbejdere på plejecentre, herunder arbejdsdragt og værnemidler. 2) Der forefindes værnemidler. 4.2 Leder og relevante medarbejdere kender til at fremsøge og anvende gældende instrukser og arbejdsgange ved eventuelt smitteudbrud. 4.3 Hvis plejecentret varetager tøjvask uden for borgers bolig: Instruks for tøjvask er lettilgængelig for medarbejderne og følger anbefalingerne i NIR. Tøjvasken sker i overensstemmelse hermed. 18

18 Tema 5 Opfølgning fra seneste tilsyn Samlet vurdering: Nr. Kvalitetsindikatorer Vurdering Eventuel uddybende beskrivelse 5.1 Der forefindes handleplan for målepunkter, hvor målopfyldelsen ikke var Helt opfyldt ved seneste tilsyn. Ledelsen redegør fyldestgørende for arbejdet fra seneste tilsyn. 1) Der er ved behov fundet tovholdere til at drive forbedringsprocessen. 2) Der er prioriteret og igangsat tiltag. 3) Der ses dato for evaluering ) Effekten af tiltagene er evalueret 2) I tilfælde af at leder ikke var tilfreds med resultatet af evalueringen, er nye tiltag igangsat og evaluering planlagt/udført. 5.3 Målopfyldelsen er forbedret fra seneste tilsyn. Dette punkt baseres på tilsynsrapporterne: Sammenligning med resultat fra seneste tilsyn. 19

19 Tilsynets formål, indhold, metode og vurderingsprincipper Tilgang og formål Tilsynets kerneydelse er på en anerkendende måde at belyse, om gældende lovgivning og politisk fastsatte retningslinjer og politikker overholdes og efterleves, således at borgerne får den hjælp, de er berettiget til, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynet skal belyse, hvorvidt: Borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder Hjælpen er i henhold til loven og i henhold til afgørelsen om hjælp Hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov for hjælp Forebygge, at eventuelle mindre problemer udvikler sig til store problemer. Tilsynet har under tilsynene fokus på, at besøgene er afviklet med en anerkendende tilgang med fokus på dialog. Det er intentionen, at tilsynsbesøget kan medvirke til at fremme den videre udvikling af praksis på den enkelte plejeenhed. Under besøget fokuserer tilsynsførende på plejeenhedens styrker og det, der virker. Det afspejles om muligt i spørgsmålene og dialogen, som kan grundlag for den videre refleksion og analyse af praksis. Tilsynsførende søger at opnå den fornødne indsigt som grundlag for dialog om eventuelle forbedrings-områder, hvor borgernes behov endnu ikke imødekommes på en måde, som lever op til fastsatte beslutninger og krav i lovgivning, kvalitetsstandarder m.m. Samlet set stiler tilsynet mod at indfri kommunens behov for: Viden om, hvorvidt borgerne får den hjælp, de er berettiget til, og om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde på den enkelte plejeenhed Støtte til kvalitetsudviklingen gennem konstruktiv dialog og brugbare kvalitetsdata En samlet viden på tværs af plejeenhederne om fælles styrker og udfordringer. Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliksbillede, som er tilgængeligt på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Indhold og metode Tilsynet indsamler data på baggrund af hovedpunkter udvalgt af Thisted Kommune Kommune. Tilsynet udføres efter manual, som er tilpasset behovene og prioriteringerne i Thisted Kommune Kommune. Manualen indeholder beskrivelse af, hvilke opgaver der ligger før under og efter besøget, herunder på hvilken måde tilsynet afvikles. Metoderne bygger på nyeste viden fra akkreditering/tilsyn/audit. De gennemgående metoder er: Interview af ledere, medarbejdere, borgere samt eventuelle pårørende Dokumentation: Gennemgang af skriftlige vejledninger til medarbejdere, den faglige dokumentation, handleplaner, informationer til borgere m.m. Observation af medarbejderes praksis, borgers fremtræden og bolig, arbejdsgange, fællesarealer afholdelse af måltider m.m. Samlet set sikrer den metodiske tilgang en grundig dataindsamling som underlag for analyse og vurdering. Den metodiske tilgang giver belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, borgeren modtager. 20

20 Vurderingsprincipper Tilsynsbesøget bidrager til at afdække om den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag lever op til lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Vurdering sker på 4 niveauer: - Den enkelte stikprøve - Det enkelte målepunkt - Det enkelte tema - Det samlede tilsynsresultat Vurderingsprincipperne sikrer systematisk analyse og vurdering fra den enkelte stikprøve udføres til det samlede tilsynsresultat. Vurderingsprincipperne er skitseret nedenfor og beskrives under figuren. Niveauer Det samlede tilsynsresultat Temaer Målepunkter De enkelte stikprøver Vurdering af den enkelte stikprøve Dataindsamlingen sker ved stikprøver og ved anvendelse af interview, observation og dokumentation. Den indsamlede viden vurderes løbende ift. overensstemmelse med temaerne og målepunkterne. Vurdering af de enkelte målepunkter Hvert af de overordnede temaer belyses af underliggende målepunkter. Tilsynsførende vurderer målopfyldelsen af målepunktet på baggrund af dataindsamlingen. Der kan i nogle tilfælde være enkeltstående fund, som medfører, at målepunktet ikke er opfyldt. Det vil typisk være fund af betydning for borgerens sikkerhed. Vurderingen sker ud fra 4 kategorier, som farvemarkeres af læsevenlige årsager: Helt opfyldt I betydelig grad opfyldt I nogen grad opfyldt Ikke opfyldt Vurdering af det enkelte tema På baggrund af de samlede resultater fra målepunkterne vurderes den samlede opfyldelse af det enkelte tema. Et tema kan vurderes som Helt opfyldt, selvom der er et enkelt fokus med I betydelig grad opfyldt. Når et af målepunkterne er vurderet I nogen grad opfyldt kan den samlede målopfyldelse for temaet højst blive I betydelig grad opfyldt. Vurderingen sker ud fra samme kategorier og farveskala, som beskrevet ovenfor. Det samlede tilsynsresultat Vurderingen sammenfattes afslutningsvist. Nedenfor ses den anvendte vurderingsskala: Målene er i meget høj grad opfyldte Alle temaer er samlet set vurderet Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der kan være få afvigelser eller mindre mangler, som vurderes at være under forbedring. Målene er i høj grad opfyldte Højst 1 af temaerne er vurderet lavere end Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). De erkendte mangler har mindre betydning for borgersikkerheden. Målopfyldelse forventes at kunne opnås indenfor kortere tid gennem forbedringsindsats. 21

21 Målene er i middel grad opfyldte Højst 2 af temaerne er vurderet lavere end Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der ses forhold, som kan få betydning for den fornødne kvalitet og/eller patientsikkerhed, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget. Opfølgning efter kortere tid anbefales. Målene er i lav grad opfyldte Mere end 2 temaer er vurderet lavere end Opfyldt eller I betydelig grad opfyldt (Tema 1-4). Der ses forhold, som kan have større betydning for den fornødne kvalitet og/eller patientsikkerhed, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget. Der kræves en bevidst og målrettet forbedringsindsats for at opnå forbedringer. Handleplan med opfølgning efter kortere tid anbefales eventuelt som fokuseret genbesøg. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådant omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 22

22 Om virksomheden og kontaktoplysninger Nethe Britt Jorck Virksomhedsleder og tilsynschef DMK-tilsynsafdeling, akkrediteringsraadgiverne.dk Egebjergvej 232 a 4500 Nykøbing Sjælland Mobil: Mail: Akkrediteringsraadgiverne.dk er en privat leverandør af rådgivning og tilsyn til de danske kommuner og sygehuse, herunder tilsyn og kvalitetsbesøg inden for serviceloven og sundhedsloven. Konsulentfirmaet består af virksomhedsleder, som sammen med udvalgte samarbejdspartnere varetager alsidige opgaver, eksempelvis: Tilsyn med plejeboliger på ældreområdet Tilsyn med fritvalgsområdet Andre kvalitetsbesøg/tilsyn i hjemmesygeplejen, akutfunktioner, plejecentre og hjemmeplejen efter serviceloven og sundhedsloven Kvalitetsbesøg/temperaturmålinger ift. ældretilsynets målepunkter Kvalitetsbesøg/temperaturmåling ift. risikobaseret tilsyn med STPS s målepunkter Second opinion kombineret med kvalitetsbesøg/tilsyn ved eksempelvis klagesager Tværsektorielle borgerforløb. Ressource- og opgavefordeling Brugerundersøgelser, herunder borgertilfredshedsundersøgelser Ovenstående liste er ikke udtømmende. Sundhedslovs- og servicelovsområdet giver stadig mere komplekse udfordringer i hverdagen, hvor vi kan byde ind med et samarbejde med fokus på en bestemt borgersituation, vinkel eller en særlig dagsorden. Om virksomhedsleder og tilsynschef Nethe Jorck har sundhedsfaglig uddannelse (sygeplejerske) suppleret med MPP (Master of Public Policy) tillige med kompetencegivende uddannelser indenfor ledelse, kvalitet og patientsikkerhed. Nethe Jorck har en årrække beskæftiget sig med sociallovs- og sundhedslovsydelser, kvalitetssikring og patientsikkerhed i kommuner og regioner gennem funktioner som oversygeplejerske, kvalitetschef, tilsynschef, akkrediteringskoordinator m.m. Hun er aktiv surveyor med ledende funktioner gennem 13 år for IKAS (Insitut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Ovenstående har medført lang erfaring og indgående viden og indsigt i spændingsfeltet mellem det, der besluttes (lovgivning, retningslinjer, kvalitetsstandarder m.m.) og det, der sker i praksis tættest på borgerne. Hertil kommer indgående erfaring med forandrings- og forbedringsarbejde med basis i uddannelse og projektarbejde med projekter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 23

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Mariagerfjord Kommune Myndighed og Visitation Sundhed og Ældre. Demenscenter Skovgården

TILSYNSRAPPORT. Mariagerfjord Kommune Myndighed og Visitation Sundhed og Ældre. Demenscenter Skovgården TILSYNSRAPPORT Mariagerfjord Kommune Myndighed og Visitation Sundhed og Ældre Demenscenter Skovgården Uanmeldt tilsyn November 2018 Indhold Fakta om tilsynet... 4 Samlet tilsynsresultat... 5 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje...

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje... Indhold Forord...2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT...2 Anbefaling...3 2. FORMALIA...3 3. DATAGRUNDLAG...3 3.1 Skriftligt grundlag...3 3.2 Personlig pleje...4 3.3 Praktisk hjælp...5 3.4 Madservice...5 4. TILSYNETS

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, 2018 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Vurdering Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Fugleparken Nattergalevej 1 4250 Fuglebjerg VR- eller P-nummer: 1015434437

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem

Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES DØGNREHABILITERING NORDRE FASANVEJ 57, VEJ 4 INDG. 13 2000 FREDERIKSBERG

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH-ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. marts 2018

Læs mere

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov Vurdering Tilsynsrapport Langeskov hjemmepleje Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej 6 5550 Langeskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup VR- eller P-nummer: 1013330049

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Tølløse Tølløsevej 46 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Vurdering Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OPP Tølløse Plejecenter Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Vurdering Tilsynsrapport Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Øresundsvej 52 3050 Humlebæk VR- eller

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Bregnbjerglunden plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Bregnbjerglunden plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Bregnbjerglunden plejecenter, 2017 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og

Læs mere

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Vurdering Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HTSH team - rehabilitering Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: Team Midt Anlægsvej 4A 4920 Søllested Sendt pr. Digital Post AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: 1) At plejeenheden

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FLINTHOLM PLEJEBOLIGER ELGA OLGAS VEJ 5 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER PETER LYNGE KJÆR [Tilsynet er aflagt d. 21. september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Lev Vel Sjælland Energivej 7 4690 Haslev 2. april 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Sagsnr.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Vurdering Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcentret Kristiansminde Margrethekær 2-12 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter Solgården M P Jensens Vej 4 3550 Slangerup VR- eller P-nummer: 1011109175

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 9. april 2018 af tilsynsassistent

Læs mere

Tilsynsrapport Egecentret

Tilsynsrapport Egecentret Vurdering Tilsynsrapport Egecentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egecentret Fægangen 1 4180 Sorø VR- eller P-nummer: 1017220515 Dato for tilsynet: 16-10-2018

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lillevang plejecenter Lillevænget 1 3520 Farum VR- eller P-nummer: 1007522009 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER BENEDIKTE KORSAGER [Tilsynet er aflagt d. 22. maj 2017

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ERIK JENSEN [Tilsynet er foretaget d. 1. og 2. november

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Svinninge yparken 2 4520 Svinninge VR- eller P-nummer: 1003297280 ato

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Toftehaven Plejehjemsboliger Toftegårdsvej 3 9381 Sulsted P-nummer:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen. Næstved KOMMUNE. Sundhed og Ældre

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen. Næstved KOMMUNE. Sundhed og Ældre Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen Næstved KOMMUNE Sundhed og Ældre Uanmeldte tilsyn 2018 INDHOLD 1. Overordnet resultat 3 1.1 Definition samt score på vurderingsskala 3 1.2 Samlet Konklusion 5 1.3 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Leve o Søparken, Frederikshavn kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Leve o Søparken, Søparken 3 9900 Frederikshavn VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte Vurdering Tilsynsrapport OK-entret Prinsesse enedikte Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OK-entret Prinsesse enedikte c/o OK-Fonden, Sankt Nikolaj Vej 4-6 1953 Frederiksberg

Læs mere