1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering"

Transkript

1 Kvalitetsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfattende helhedsvurdering Opsamling på eventuelle handlingsplaner Mål og resultatmål Nationalt fastsatte mål og resultatmål Kommunalt fastsatte mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Kompetencedækning Inklusion Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og indsatser Kommunale mål Skolebestyrelsens udtalelse

3 1. Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for Byrådets vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som Byrådet har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 2. Sammenfattende helhedsvurdering Nordby Skole er Fanøs eneste folkeskole, og som udgangspunkt rummer skolen alle øens elever. Der er en høj inklusionsprocent og antallet af elever, som har valgt en privat skole eller en folkeskole udenfor Fanø kommune ligger generelt meget lavt. Af den efterfølgende rapport fremgår Nordby skoles resultater i det omfang, det er muligt at fremlægge disse. En sammenligning af de kommunale resultater af de nationale test med landsresultatet er for nuværende ikke muligt dels fordi opgørelsesmetoderne ikke er sammenlignelige og dels fordi området er belagt med tavshedspligt. Generelt kan det dog fra forvaltningens side konkluderes, at der er en fornuftig progression i udviklingen af resultaterne i de nationale test. For danskområdet kan det konkluderes, at indsatsen med en læsevejleder som guide og vejleder til dansklærerne i arbejdet på baggrund af de nationale test har medvirket til en betydelig forbedring af læseresultaterne på skolen. Det foreslås derfor, at der som indsats uddannes en matematikvejleder til at udvide indsatsen omkring vejledning og guidning på samme måde som i dansk. Folkeskolereformens nationale mål er bl.a., at der sker en stigning i antallet af gode læsere og elever som er dygtige til matematik. Det er ligeledes målet, at der skal blive flere af de allerdygtigste elever. På begge områder er det forvaltningens vurdering, at folkeskolereformen med indførelse af flere lektioner i bl.a. dansk og matematik på årgang, samt indførelsen af understøttende undervisning, lektiecafe og faglig fordybelse, samt fokus på lærings mål vil have en positiv indflydelse på skolens resultater og elevernes faglige progression. Med hensyn til at andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres fra år til år, så er det en indsats som skal prioriteres højt, og det er vigtigt, at skolen fortsat har meget fokus på at gøre en indsats i forhold til den gruppe af elever. At der er en høj inklusionsprocent gør, at der kan ske udsving på enkelte årgange i antallet af elever. Dette kan med det forholdsvis lille elevgrundlag betyde forholdsvis store % vise udsving. En elev svarer på en årgang til 3-4 %. Den nationale trivselsmåling foretages i perioden d og vil ikke have mulighed for at indgå i kvalitetsrapporten med et resultat i denne udgave. Som nævnt under punktet er der en systematisk indsats omkring trivsel på Nordby Skole, og det bliver interessant at se resultatet i de kommende kvalitetsrapporter. Karaktererne på 9. klasses i dansk, matematik og bundne prøvefag viser at Nordby Skole ligger på et fornuftigt niveau, og at skolen socioøkonomisk klarer sig som forventet. På matematikområdet er ud- 3

4 svinget mellem årene relativt stort og som det er nævnt, anbefales det at have fokus på dette område bl.a. gennem uddannelse og etablering af en matematikvejlederordning. Alle elever skal forlade skolen med mindst 2 i dansk og matematik. Her skal der naturligt rettes et fokus, og det er vigtigt, at der allerede fra 8. klasse følges nøje op på disse elever, således at der kan gøres en indsats for, at de bliver uddannelsesparate. Dette sker i samarbejde med uu-vejlederen og skolen, som iværksætter en særlig indsats overfor de pågældende elever, som i dec. i 8. klasse erklæres ikke uddannelsesparate. 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. På Fanø ser det ud til, at eleverne er lidt længere om dette, fordi de ofte tager 10. klasse eller et efterskoleophold eller lignende forud for, at de starter på en ungdomsuddannelse. Til gengæld kan det noteres, at målsætningen om at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse ser fornuftig ud efter 15 måneder. Når man ser på fremskrivningen til om 6 år som benytter undervisningsministeriets profilmodel, så viser modellen et dårligt resultat for Fanø kommune. Samtidig understreges det fra ministeriets side, at modellen er behæftet med meget stor usikkerhed for især små kommuner. Derfor er det forvaltningens forslag, at forvaltningen, hvis det er muligt fremover selv undersøger tallet for de unge i det år, der er gået efter 6. år. Med hensyn til kompetencedækning, så er der en høj dækning af linjefagskompetencer, og der iværksættes kompetenceafklaringsforløb og kompetenceudvikling for de midler kommunen er tildelt fra centralt hold frem mod I forbindelse med inklusion er det forvaltningens vurdering, at Fanø Kommune har fundet en model, som fungerer for Fanø kommune. Der skal løbende være fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og ressourcerne skal tilpasses de konkrete behov. Det kræver for Fanø Kommunes vedkommende, at der er en stor fleksibilitet i tilbuddene, og at det sker i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, således at de enkelte børn gives det rette tilbud, og at medarbejderne har de rette kompetencer. Med hensyn til de kommunale skolepolitiske mål henvises til rapporten. Forvaltningen foreslår, at der i Byrådet og i det politiske system drøftes og evt. besluttes, om der skal sættes en proces i gang, hvor de skolepolitiske mål gøres mere resultatorienterede og målbare. I tilfælde af, at forvaltningens forslag til en revision af skolepolitiske målsætninger besluttes, foreslås dette, at denne proces er afsluttet så tidligt, at de kommunale resultatmål kan indgå i kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/ Opsamling på eventuelle handlingsplaner Matematikvejleder: Der bør uddannes en matematikvejleder, som skal guide og understøtte de øvrige matematiklærere. Der skal fra det kommende skoleår afsættes ressourcer og tid til efteruddannelse på diplomniveau, samt tid til opfølgning med matematikkolleger. Der udarbejdes en kompetenceplan for medarbejderne frem mod fuld linjefagskompetence for alle medarbejdere frem mod Centrale midler anvendes til denne kompetenceudvikling. Uddannelse af medarbejdere vil ske i samarbejde med nabokommunerne. Forvaltningen klarlægger forud for de kommende kvalitetsrapporter, hvorledes en årgang har gennemført mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter afslutningen af 9. klasse. Dette tal vil indgå i kvalitetsrapporten. 4

5 3. Mål og resultatmål 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Byrådets arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse (behandles i afsnit 7-9 i rapporten). De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges Kommunalt fastsatte mål og resultatmål Byrådet vedtog d skolepolitiske målsætninger, som bygger på værdigrundlag med følgende 5 temaer: Respekt, Engagement, Positiv adfærd, Ansvarlighed Kompetence. Der er i de kommunale målsætninger beskrevet målsætninger for læringsgrundlaget, kvalitet i hverdagen, inklusion, dialog og samarbejde, fysiske rammer og skoleledelse. Målsætningerne tager alle udgangspunkt i de ovennævnte værdier og anviser i hvilken retning, der skal arbejdes. Deciderede resultatmål indgår ikke direkte i de skolepolitiske målsætninger, hvorimod der angives retninger og vejledninger for, hvordan hverdag i skolen på Fanø skal se ud. 5

6 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Som nævnt tidligere er målet, at mindst 80 % af eleverne skal være gode læsere og gode til matematik. I forbindelse med overgangen til kvalitetsrapport 2.0 er der på landsplan udarbejdet resultattal for de nationale test indenfor dansk og matematik. Ved testene der foretages i skoleåret 2014/2015 vil der ske en ændring af opgørelsen for de lokale nationale testresultater, således at disse fremover vil kunne vurderes i forhold til de nationale tal. Derfor vil det i denne rapport ikke være muligt umiddelbart at sammenligne de kommunale resultater med landsresultatet. Endvidere vil der ikke være mulighed for at offentliggøre de kommunale tal i kvalitetsrapporten, idet disse er forbundet med tavshedspligt og derfor kun må offentliggøres i forhold til de personer, som har direkte adkomst til disse. Fremover vil der i forbindelsen med udarbejdelse af evt. handleplaner kunne iværksættes tiltag til en forbedring af resultater, hvis dette vurderes som værende nødvendigt. Landsresultaterne indsættes her fra skoleårene 2011/12, 2012/2013 og 2013/2014. Andel elever med gode resultater i dansk, læsning, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 72,5% 2011/ klasse 66,2% 2011/ klasse 69,4% 2011/ klasse 73,7% 2012/ klasse 74,9% 2012/ klasse 70,1% 2012/ klasse 72,0% 2012/ klasse 76,0% 2013/ klasse 74,2% 2013/ klasse 70,7% 2013/ klasse 71,9% 2013/ klasse 76,3% Andel elever med gode resultater i matematik, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 63,0% 2011/ klasse 65,7% 2012/ klasse 64,6% 2012/ klasse 68,3% 2013/ klasse 64,4% 2013/ klasse 69,0% 6

7 Idet det ikke er muligt at sammenholde de lokale resultater fra skoleåret i forhold til den nye opgørelsesmetode, er det forvaltningens vurdering, at der i de forløbne tre år er sket en positiv progression på Nordby Skole mht. forbedrede resultater i læsning og matematik samt i de bundne fag, som indgår i det nationale testprogram. Nordby Skole uddannede en læsevejleder med diplomuddannelse. Læsevejlederen har bl.a. som funktion at gennemgå de nationale test med de involverede dansklærere og gennem guidning og vejledning medvirker læsevejlederen til, at der konstant er fokus på læseundervisningen i skolen. Dette har tydelig medvirket til en forbedring af læseresultaterne på skolen Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Som i foregående afsnit vil udviklingen på dette område vil ikke kunne beskrives på grund af metoden, hvorpå resultaterne er gjort op. Det er forvaltningens vurdering omkring udviklingen i antallet af de allerdygtigste, at der med folkeskolereformens udvidede fokus på den enkelte elev samt udviklingen af faglig fordybelse og understøttende undervisning vil være mulighed for at udvikle og udfordre de dygtigste i skolen. Det er ikke forvaltningens vurdering, at der vil være et behov for en egentlig yderligere handleplan på dette område, men at de indsatser der for nuværende foregår omkring målstyring og evaluering samt det øgede antal undervisningslektioner i sig selv vil virke befordrende for en positiv udvikling i antallet af de allerdygtigste elever. Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 7,3% 2011/ klasse 6,5% 2011/ klasse 5,9% 2011/ klasse 7,9% 2012/ klasse 7,9% 2012/ klasse 7,3% 2012/ klasse 6,9% 2012/ klasse 9,2% 2013/ klasse 8,3% 2013/ klasse 8,1% 2013/ klasse 7,4% 2013/ klasse 10,6% 7

8 Andel af de allerdygtigste elever til matematik, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 3,8% 2011/ klasse 4,2% 2012/ klasse 4,2% 2012/ klasse 5,9% 2013/ klasse 4,5% 2013/ klasse 6,3% 5. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 5.1. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Som i de to foregående afsnit er det ikke muligt at sammenligne testresultaterne for elever med dårlige læse- og matematikresultater. Det er forvaltningens vurdering omkring formindskelsen af andelen af de dårlige læse-og matematikresultater, at der vil være et muligt potentiale, idet der med folkeskolereformens udvidede fokus på den enkelte elev samt udviklingen af faglig fordybelse og understøttende undervisning her vil være en mulighed for at udvikle og nedsætte antallet af dårlige læsere og elever med dårlige matematikresultater. Det skal det dog bemærkes, at der netop på dette område på Nordby Skole, har været meget fokus på at sikre et bedre resultat. Skolen har bl.a. uddannet en læsevejleder, og der er lavet en systematisk indsats på opfølgning af læseindsatsen. I forhold til indsatsen omkring matematik vil der være et udviklingspotentiale, bl.a. kan det overvejes at uddanne en matematikvejleder, som vil kunne arbejde på lige fod med læsevejlederen. Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 11,1% 2011/ klasse 14,2% 2011/ klasse 11,8% 2011/ klasse 10,5% 2012/ klasse 9,6% 2012/ klasse 12,2% 2012/ klasse 10,7% 2012/ klasse 9,3% 2013/ klasse 10,0% 2013/ klasse 11,8% 2013/ klasse 10,8% 2013/ klasse 9,2% 8

9 Andel elever med dårlige resultater i matematik, hele landet Skoleår Klassetrin Andel 2011/ klasse 15,5% 2011/ klasse 17,4% 2012/ klasse 14,9% 2012/ klasse 16,0% 2013/ klasse 15,1% 2013/ klasse 16,3% 6. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 6.1. Elevernes trivsel skal øges Den nationale trivselsundersøgelse foretages første gang i perioden 26. januar til d. 20. marts Det er derfor ikke muligt i denne første kvalitetsrapport 2.0 at fremkomme med et målbart resultat, som kan anvendes i vurderingen af trivselsindsatsen. Den trivselsundersøgelse, som foretages i foråret 2015 vil blive baseline for de kommende trivselsrapporter og herfra vil det være muligt at se en måling af trivslen på Nordby skole i de kommende kvalitetsrapporter. En kommentar til trivselssituationen januar 2015 på Nordby Skole er, at der er et systematiseret arbejde med trivsel på klasse-og individniveau. Der er udarbejdet en trivselspolitik som er godkendt af skolebestyrelsen og der er en antimobbestrategi, som bl.a. indbefatter konflikthåndteringskurser på forskellige klassetrin samt en stærk indsats omkring AKT (adfærd, kontakt og trivsel) på skolen. Ligeledes har skolebestyrelsen trivsel på som fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden. 7. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Karaktergennemsnittet på Nordby Skole kan ses i de underliggende tabeller. Nordby skoles resultater er fornuftige set i forhold til landsgennemsnittet og set i forhold til det socioøkonomiske resultat. Der er afvigelser fra år til år, men generelt er resultaterne fornuftige og indenfor de udsving, som der vil forekomme fra år til år. Det betyder ikke, at der ikke er plads til udvikling, og specielt på matematikområdet bør der følges op på noget svingende resultater fra skoleår til skoleår. Det er forvaltningens vurdering, at der bør iværksættes en handleplan for at sikre at udsvinget i resultater ikke er så stort fra år til år, og at karakterniveauet i matematik til 9. klasses prøven højnes. Ligeledes bør det i forbindelse med skolens arbejde med målstyring og evaluering undersøges, om der i arbejdet med udviklingen af de digitale elevplaner vil være mulighed for en større effekt bl.a. gennem hjemmets støtte og igennem udviklingen af faglig fordybelse og understøttende undervisning. 9

10 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Fanø Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Fanø Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Fanø 10

11 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Fanø Skole Skoleår Skoleår Skoleår 2013/ / /2012 Socioøk. Forskel reference Socioøk. Forskel reference Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Nordby Skole 6,9 6,7 0,2 7,3 7,1 0,2 6,4 6,8-0,4 8. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Som det kan ses i tabellen, er andelen af elever, som ikke opnår resultatet 2 steget procentvist markant i det sidste skoleår. Skolen har en meget høj inklusionsprocent og det betyder, at der kan optræde forholdsvis høje procentvise udsving fra årgang til årgang. En elev svarer til 3-4 % af en årgang, hvilket kan give større procentvise udsving. Som nævnt tidligere i rapporten vurderer forvaltningen, at der gennem en mere målrettet indsats og gennem uddannelsen af en matematikvejleder vil være et potentiale for forbedring på matematikområdet. Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Fanø 11

12 9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.- målsætningen Nordby Skoles resultater med hensyn til påbegyndelse, fastholdelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse ses i tabellen. Der er en betydelig mindre del af eleverne som efter 9. klasse umiddelbart påbegynder en ungdomsuddannelse - godt 22%. Det ses ligeledes, at der 15 måneder efter er en stigning til godt 96 %. Som udgangspunkt ligger forklaringen i, at der i Fanø kommune er et tilbud om 10. klasse, som en stor procentdel af 9. klasses eleverne vælger. Ligeledes er der tradition for, at en del elever forud for en ungdomsuddannelse tager på efterskole, udlandsophold m.m. Dette medfører, at en stor del af eleverne udsætter deres ungdomsuddannelsesstart med et skoleår. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, hele landet Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Fanø 12

13 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, hele landet Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr uddannelse, Fanø Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Fanø 13

14 Procentdelen af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse indenfor 6 år ligger under landsgennemsnittet for Fanøs vedkommende. Det er undervisningsministeriets profilmodel der anvendes til denne rapport. I kommentarerne til rapporten fremgår det, at usikkerheden i profilmodellen er meget stor for små kommuner. Det er forvaltningens vurdering, at der er stor usikkerhed omkring disse tal. Det er ikke en korrekt prognose for kommunen. 10. Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Kompetencedækning Vedrørende kompetencedækningen i forhold til liniefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer i forhold til de fag, hvor der undervises, kan det undre læseren, at der er sket en meget stor udvikling i kompetenceniveauet fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2013/2014. Dette skyldes, at der i forbindelse med indberetningen til ministeriet i 2012/2013 kun blev indberettet decideret linjefagskompetence. Dette blev ændret til en vurdering af de enkeltes kompetencer, og her blev også kompetencer svarende til linjefagskompetence medtaget. Der er årsagen til, at tallene ser meget forskellige ud. Der er i forbindelse med folkeskolereformen afsat midler til medarbejdernes kompetenceudvikling, og der er blevet mulighed for at få den enkelte medarbejder kompetenceafklaret i samarbejde med UC-syd. Derfor vil der i det kommende skoleår i samarbejde med nabokommunerne blive etableret et samarbejde med UC-syd for en afklaring af enkelte medarbejderes undervisningskompetencer i forbindelse med en revision af kompetenceplanen. Der afholdes i øjeblikket medarbejderudviklingssamtaler med fokus på bl.a. kompetenceafklaring. Det er forvaltningens vurdering, at det generelle kompetenceniveau på Nordby Skole er godt, og at der i forbindelse med ansættelserne fra skoleåret er blevet tilført skolen en række efterspurgte kompetencer, bl.a. tysk og fysik. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Fanø 14

15 10.2. Inklusion Fanø Kommune er en selvstændig kommune med et forpligtende samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Esbjerg Kommune. Nordby Skole har etableret en specialklasse, hvor eleverne undervises samtidig med, at de i varieret grad har tilknytning til stamklassen i det omfang, det er muligt. Der er derfor meget få elever, som ikke undervises i kommunen. Disse elever undervises på skoler i Esbjerg, hvor de nødvendige kompetencer er til stede i forhold til de behov, som de pågældende elever har. Fanø Kommunes inklusionsprocent ligger meget højt. Dette medfører, at der på nogle årgange vil være elever, som ikke vil være i stand til at opnå en karakter højere end 2 ved 9. klasses prøven. Det er forvaltningens vurdering, at netop på inklusionsområdet og specialklasseområdet har Nordby skole fundet en hensigtsmæssig løsning, så de enkelte elever kan forblive integrerede på Fanø og i øvrigt integrerede i klasserne i et så stort omfang som muligt. Forvaltningen vurderer, at her er det nationale mål på 96% integrerede elever allerede nået. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Fanø (bopælskommune) 15

16 11. Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og indsatser Som nævnt tidligere i rapporten blev der fra kommunal side udarbejdet skolepolitiske målsætninger i Målene var baserede på de fem værdier og omhandlede følgende overordnede områder: læringsgrundlaget, kvalitet i hverdagen, inklusion, dialog og samarbejde, fysiske rammer og skoleledelse. De skolepolitiske målsætninger angiver, hvorledes der skal handles på en hel række udvalgte områder, men der er ikke opsat direkte resultatmål til de enkelte målsætningsområder. Det betyder, at det er vanskeligt at måle, om de opsatte mål er nået, og det vil derfor være en overvejelse værd, om der skal igangsættes en politisk proces, hvor de skolepolitiske mål gøres mere resultatorienterede. Herunder vil det derfor være forvaltningens vurderinger på de enkelte målområder Kommunale mål Læringsgrundlaget: De kommunale skolepolitiske mål forudsætter, at der sættes mål for klassen, gruppens og den enkelte elevs arbejde. Folkeskolereformen fordrer, at der fra skoleåret 2015/2016 fokuseres på den enkelte elevs læringsmål og der er udarbejdet nye forenklede fælles mål for alle fagene. Derfor er der på Nordby Skole igangsat en proces i samarbejde med undervisningsministeriets læringskonsulenter. I den forbindelse er der udarbejdet en indsatsplan, som har til formål at sikre, at skolens pædagogiske personale får kompetencerne til at arbejde med læringsmålstyret undervisning. Tværfaglige projekter inddrages i undervisningen. Skolens hverdag er udfordrende og vækker elevernes nysgerrighed. Musiske, praktiske og kreative aktiviteter inddrages i undervisningen og specielt motion og bevægelse indgår på mange områder i undervisningen. Det lokale kulturliv, miljø og erhverv inddrages i en vis udstrækning, men der vil stadig være store udviklingsmuligheder i forbindelse med folkeskolereformens indførelse af den åbne skole Kvalitet i skolens hverdag: Fokus på de forskellige kompetenceområder hos medarbejdere og ledelse prioriteres højt. Der vil i de kommende år blive specielt fokuseret på de enkelte medarbejderes kompetenceudvikling indenfor linjefagene. Dette er en forudsætning i folkeskolereformen og her udarbejdes en plan. Der afholdes i foråret 2015 medarbejderudviklingssamtaler med fokus bl.a. på kompetenceudvikling. Evalueringskulturen er en del af indsatsen omkring målstyret undervisning. Lærings-, undervisnings- og arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Der er i forbindelse med folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler store udfordringer på området og den forandringsproces som foregår i øjeblikket i folkeskolen giver udfordringer for alle. Det er derfor en naturlig del af processen, at netop dette område prioriteres højt. Informationsniveauet er i en sådan proces meget vigtigt og har ledelsens fokus. Inklusion: Som det fremgår af de nationale måltal for inklusion, har Nordby skole nået dette mål. Det er forvaltningens vurdering, at det er meget vigtigt hele tiden at have et stærkt fokus på dette område, specielt hvad angår kompetenceudvikling samt undervisnings- og arbejdsmiljø. 16

17 Dialog og samarbejde: Informationsniveauet der er fra alles side en stor interesse i at følge processen omkring indførelsen af folkeskolereformen. Det kan diskuteres, hvor megen information der skal sendes ud til interessenterne, men konkret er der givet tilbagemeldinger til skolebestyrelsen og til Børne- og kulturudvalget. Der er mulighed for hver onsdag at møde skolens ledelse på skolens torv, og der er afholdes et ekstra møde med skolens kontaktforældre i forhold til skolereformen. Fysiske rammer: Nordby Skole opfylder de fysiske rammer til indførelse af folkeskolereformen. Alt er nybygget og nyrenoveret. Der er muligheder for forskellige læringsaktiviteter både i klasseværelser og i de øvrige rum på skolen. Udendørs er området i forbindelse med projekt "Den røde Tråd" blevet ideelt til udendørs læringsaktiviteter og naturen og omgivelserne på Fanø giver rig mulighed for at inddrage natur og kultur i skolens hverdag. Skoleledelse: Skoleledelsen har haft en stor opgave i at prioritere og implementere folkeskolereformen. Der prioriteres i opgaverne og skoleledelsen forsøger at få tid til både pædagogisk, personalemæssig og administrativ ledelse. Ledelsesteamet, som fra dette skoleår er udvidet med SFO lederen, er i færd med at udarbejde et nyt ledelsesgrundlag for ledelsesteamet. 12. Skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen ved Nordby Skole har behandlet Kvalitetsrapporten på mødet d og anbefaler Byrådet følgende: At Nordby Skole fremadrettet skal ligge over landsgennemsnittet generelt. At alle skal have mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse. At der er fokus på den enkelte elev jf. de tre nationale mål. Indsatsen skal ske på alle skolens niveauer. At folkeskolereformens nye tiltag, så som understøttende undervisning, lektiehjælp, faglig fordybelse, målstyret undervisning m.m. inddrages og fortsat udvikles. At uddannelse af en matematikvejleder anbefales. At det er skolebestyrelsens ambition/mål at udarbejde principper som understøtter ovenstående punkter. 17

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Kvalitetsrapport Ledelsesberetning Skoleåret 2016/2017

Kvalitetsrapport Ledelsesberetning Skoleåret 2016/2017 Kvalitetsrapport Ledelsesberetning Skoleåret 2016/2017 Fanø Skole, januar 2018 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017)

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Tidsplan: Direktionen FI Høring Direktionen FI ØK Byrådet 24. Sep 25. sep oktober 30. oktober 6. november 12. december 19. december 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN

KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN KVALITETSRAPPORT FOR LILLEÅSKOLEN 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige niveau,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen Kvalitetsrapport 2015-2016 - Lynghøjskolen Skolelederen skal på baggrund af rådata, som vil indgå i den kommunale kvalitetsrapport besvare nedenstående spørgsmål og sende sine svar til skolens udviklingskonsulent.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret 8 84. Kvalitetsrapport 2015 Åbent - 17.01.11-G01-1-15 Resumé Kvalitetsrapport 2015 har været i høring i skolebestyrelsene. skal høringsbehandle Kvalitetsrapporten, for herefter at indstille den til godkendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2016/2017 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: Februar 2018 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE

KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE

KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Tinglev Skole 2015-2020 Skole og Undervisning - januar 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelsesberetning Skoleåret 2015/2016

Ledelsesberetning Skoleåret 2015/2016 Ledelsesberetning Skoleåret 2015/2016 Fanø Skole, april 2017 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Indledning Statusnotat Skoleåret 2015-2016 for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november 2016. Der skal ikke udarbejdes

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere