Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige."

Transkript

1 Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov til at være sig selv og føle sig trygge i forhold til både voksne og børn. Børnene bliver aktive deltagere i fællesskabet, hvor alle er medbestemmende. Alle børn tilbydes pædagogiske aktiviteter og rammer der tilgodeser barnets/børnenes nærmeste udviklings zone. Mål for 0-2 årige. Børnene lærer sig selv og andre at kende og at børnene har en naturlig nysgerrighed på hvad andre børn laver/leger. Børnene får lov til at være sig selv og føler sig trygge i forhold til både voksne og børn. Børnene bliver aktive deltager i fællesskabet, hvor alle er medbestemmende. Børnene har fysiske rammer og materialer/legetøj der opfordrer til lærende leg både alene og med andre børn. Personalet har øje for hvad det enkelte barn og gruppen som helhed er optaget af og tager afsæt derfra i pædagogiske aktiviteter. Personalet har øje for at alle børn er en del af det sociale fællesskab. Personalet respekterer børnenes personlige grænser f.eks. ved toiletbesøg. Støtte børnene i at sætte ord på følelser og behov. Respekterer barnets grænser og ret til at træffe personlige valg. Støtte børnene i det der er svært. En god og tryg start i vuggestuen kræver at personalet i samarbejde med forældrene finder den model der gør at barnet får en god indkøring. Alle børn tilbydes pædagogiske aktiviteter og rammer der tilgodeser barnets/børnenes nærmeste udviklings zone. Side 1 / 8

2 Resultatkrav for 0-2 årige. Børnene gennem legefællesskaber lærer at lytte og aflæse andres signaler. Børnene udviser empati. Børnene udviser tryghed og glæde i fællesskabet i vuggestuegruppen og i Børnehuset. Børnene er nysgerrige på hvad de andre børn og voksne foretager sig. At børnene føler sig hørt, set og forstået. At børnene er aktive deltagere i pædagogiske aktiviteter. Handleplaner 0-2 årige. Børnehuset skal have en kultur for positivt anerkendende samvær, hvor alle oplever, at være en vigtig deltager i samfundet/fællesskabet. Vi skal give børnene oplevelser og aktiviteter i såvel store, som mindre fællesskaber og gerne i forskellige strukturer (f.eks. kun store drenge eller børnehavebørn sammen med vuggestuebørn i fælles oplevelse). Vi skal være opmærksomme og støttende/inspirerende ved spirende venskaber og konflikter og børnene skal støttes i at kunne klare mest muligt selv. Vi skal alle være fælles - børn og voksne - om både sjove og mindre sjove aktiviteter - og der skal forventes opbakning fra forældrene, når en stillet opgave venter på sin løsning (sætte ting på plads eller afslutte konflikt e.l.). Hver dag er børnene delt op i mindre grupper, hvor der arbejdes med forskellige pædagogiske temaer. Børnegrupperne er sammensat ud fra observeret legerelationer og udviklings niveau. Grupperne har fast den samme voksen tilknyttet, for at skabe tryghed og give personalet indsigt i det enkelte barns behov og der igennem kunne støtte det enkelte barn optimalt. At personalet arbejder med forskellige temaer som skaber nysgerrighed og læring hos børnene. Evaluering af 0-2 årige. Løbende evalueringer på personalemøder. Evaluerer på baggrund af observationer, fotos og videooptagelser i den enkelte børnegruppe. Personalet laver matrix optegnelser. Evaluering i Børnehusets forældrebestyrelsen. Side 2/8

3 Sproglig kompetence Mål for 0-2 årige At børn lærer at tale og forstå sproget på alderssvarende vis. At børn kan udtrykke sig på mange forskellige måder. At børn lærer at forstå andre udtryksformer. At børn lærer at lytte på andre og modtage besked. At børnene har en bred begrebsforståelse. Børnene udviser nysgerrighed ved bøger, rim og remser og sange. Resultatkrav for 0-2 årige Børn der synger, har lært og prøvet rim og remser, aktive deltagende og udviser glæde i rytmik, aktiv deltagende i udtryksformer og leg. At børnene udviser interesse i bøger og smager på ordene der bliver brugt. Børn der bruger alderssvarende sprog. Er nysgerrige for sproget og dets nuancer. Børn der forstår sammenhænge mellem sprog og handling. Børnene kan give udtryk for hvad de har behov for via deres sprog. Handleplaner for 0-2 årige I de mangfoldige aktiviteter skal også sproget være i fokus - teater, lege, sange, fortællinger og al samtale i øvrigt. De voksne skal være bevidste om at beskrive verden i stort og småt og i varieret ordvalg, men skal også være bevidste om, at der skal være plads og rum og stilles forventninger til det enkelte barn om at bruge sproget. Vi skal give barnet plads til at sætte ord på egne behov, følelser og handlinger inden vi tolker og italesætter. Børn skal have forståelse for, at der er andre udtryksformer - bl.a. kropssprog er et vigtigt element i kommunikation. Børnene skal bringes til forståelse for, at sproget er midlet i formidling af behov. Vi skal støtte og hjælpe børnene frem til alders svarende sprogligt niveau og være bevidste m.h.t. relevant henvisning til talepædagog e.l.. Personalet vurderer, i samråd med forældrene, hvilke børn der har behov for at blive sprogtestet som 2,10 mdr. som redskab til løbende at fortælle pædagogerne hvor der kan forbedres i den sproglige indsats i den pædagogiske praksis. der udarbejdes handleplaner på de børn som ikke er sprogligt alderssvarende. Handleplanerne overleveres til børnehavegruppen, som vil arbejde videre med handleplanerne. Derudover vil der blive istandsat møde med barnets forældre om deres rolle i det kommende sprogarbejde. Resultaterne fra sprogtestene skal være redskabet til at forbedre vores sproglige opmærksomhed og tilgang i hverdagen. Medinddrage forældrene i det sproglige arbejde med deres børn. Side 3/8

4 Evaluering for 0-2 årige Via observationer og faglig viden og test evaluerer vi det enkelte barns sproglige færdigheder. Løbende evaluering på personalemøderne omkring vores sproglige tilgang i institutionen. Evaluerer om vi visualiserer godt nok sproget i hverdagen med billeder, symboler mm. Evaluerer børnenes trivsel, udvikling og sprog via observationer gør vi det godt nok. Evaluerer om børnene får den tid og rum til at udtrykke sig nonverbalt samt verbalt i hverdagen. Evaluering i forældrebestyrelsen. Krop og bevægelse Mål for 0-2 årige. Det hele skal være sjovt. Give børnene glæden ved bevægelse, udfordringer, kunne/turde. Mulighed for brug af alle sanser, motorisk udfoldelsesmuligheder fin/grov. Pædagogisk opmærksomhed på sanseintegration og sundhed. Børnene skal kunne modtage en besked og udføre den med guidning og støtte. Børnene kan tage hensyn til hinanden. Personalet tager afsæt i børnenes nærmeste udviklings zone og hvad de er optaget af. At lave bevægelse og idræt for sjov i både hal, læringsmiljøerne og udelivet som helhed. Børnene får et naturligt forhold til sin krop og kan lide at være aktive i hverdagen. Resultatkrav for 0-2 årige. Børn der alderssvarende kan bruge kroppen, såvel fin som grov motorisk. Børn der vil, kan og tør nye udfordringer! Børn som er kropsbeviste. Børn som har fået indsigt i kroppen og sundhed. Børn som udviser glæde ved at skulle i hallen eller lave idræt for sjov udenfor. Handleplaner for 0-2 årige Børnehusets indretning, såvel inde som ude er gjort for at kunne give børnene flest mulige oplevelser m.h.t. fin og grov motorisk og mangfoldige sanse oplevelse. Vi skal lave aktiviteter der udnytter rammerne og stimulerer børnene optimalt og de voksne skal være aktive deltagere og de voksne skal sikre inddragelsen også af de stille og forsigtige børn. Vi skal give børnene indblik og forståelse for sund og varieret kost. Side 4/8

5 Børnene skal have kundskaber m.h.t. personlig hygiejne. Ligeledes skal de gøres mest muligt selvhjulpne - bl.a. med at kunne skifte tøj o.l. Vi skal på ture udfordre og stimulere børnene kropsligt og sanseligt. Støtte børnene i at vente på tur, tage hensyn og blive udfordret på det der er lidt svært. Der kan laves bevægelse for sjov alle steder det er de voksne der skal være inspiratorer og tænke ud af boksen. Evaluering for 0-2 årige. Evaluerer børnene løbende hvordan er det enkelte barns motoriske færdigheder. Hvordan arbejder vi videre med de børn der har vanskeligheder, laves der handleplaner for samt aktivitetsforslag. Samtale med forældre om barnets almene tilstand f.eks. bede forældrene om at få tjekket barnets hørelse samt syn mm, da det kan have stor indflydelse på de symptomer vi ser og hvordan barnet udvikler sig fremadrettet. Løbende evaluering på personalemøder omkring det enkelte barn samt børnegruppen som helhed. Evaluering i institutions bestyrelsen. Naturen og naturfænomener Mål for 0-2 årige Styrke og stimulere barnets fantasi, nysgerrighed og evnen til at forundres. Søge viden sammen med børnene om naturen og miljøet. Give børnene mulighed for oplevelser med alle sanser. Skabe situationer for børnene der sætter tankerne i gang hos dem - finde eventyret. Bruger vores nærmiljø skov og å mm. Lære børnene om andre kulturer og vores egne traditioner i Danmark. Lære omkring hvor tingene kommer fra - fra jord til bord. Resultatkrav for 0-2 årige Børnene har viden, bevidsthed og forståelse om natur og naturfænomener og sammenhænge på mangfoldige områder. Børnene får respekt for naturen og miljøet. Børnene færdes med en naturlighed i naturen. Børnene tør sanse med fingrene. Børnene udviser nysgerrighed og glæde ved naturen. Børnene udviser nysgerrighed ved arbejdet med andre kulturer samt egne traditioner i Danmark. Side 5/8

6 Handleplaner for 0-2 årige. Børnene skal have oplevelser og aktiviteter i naturen, såvel på Børnehusets område og i den omgivende verden. Vi har skov og å i de nære omgivelser og tager på ture til naturen længere væk. De voksne skal være inspirerende og undersøgende så børnene selv bliver inspireret til at gå videre end bare at se det umiddelbare. De skal bringes til forståelse af de særlige sammenhænge og betydningen af fødekæden, vejret og årstidernes skiften. Men det er en læreplan, der også indeholder rum og plads til den umiddelbare leg i og med natur. Børnene skal også bibringes en begyndende miljøbevidsthed - bl.a. at papir o.l. kan genbruges og at nogle påvirkninger i naturen kan være uoprettelige skader. Der arbejdes med andre kulturer. Arbejder med traditioner som fastelavn, påske, julen mm. Evaluering for 0-2 årige. Evaluerer på personalemøderne er vores tilgang til børnene den bedste? Hvordan kan vi gøre det bedre? Får alle børn noget ud af den måde vi håndterer det på? Evaluerer på baggrund af de observationer og oplevelser vi har haft. Løbende evaluering med justeringer i selve aktiviteten, så det tilgodeser alle børn. Dokumenterer med fotos og videooptegnelser samt bruge det i evalueringen til at undres. Evaluering i forældrebestyrelsen. Kulturelle udtryksformer og værdier Mål for 0-2 årige. Børnene lærer at være nysgerrige, kreative og eksperimenterende. Børnene skal have erfaring og viden om kulturer og værdier i samfundet. I vores omgang med børnene skal vi i Børnehuset give grobund for at barnet kan danne erfaring på baggrund af sine eksperimenter, hvori det bruger sine sanser og er aktivt handlende. For at styrke barnets selvtillid og lysten til udvikling skal det enkelte barn have mulighed for at finde sine egne styrkesider og egne udtryksformer. Side 6/8

7 Resultatkrav for 0-2 årige. Børnene skal lære at bruge forskellige udtryksformer (krop - sprog - visuelt). Børn fra Børnehuset skal have en erfaring fra det musiske område og en kreativitet. Kreativiteten er også evnen til at løse problemer. Børnene skal have en viden om, og forståelse for kulturforskelle, f.eks. leveformer, sprog, mad og religion. Børn der er opsøgende og handlende i søgen efter nye udfordringer - også inden for det musiske område. Børn der kender til og benytter mangfoldige udtryksformer. Børn der kan fordybe sig i oplevelsen. Handleplaner for 0-2 årige Vi skal igangsætte mangfoldige aktiviteter - f.eks. tegne, male, konstruktioner med forskellige materialer, teater, musik og dans og meget andet. Voksne skal være gode til at gribe børnenes initiativer eller selv være inspiratorer. Ligeledes skal der hen over året afvikles forskellige projekter, hvor børnene inddrages i at bruge formidlingen af oplevelser på forskellig vis. Vi skal også sammen med børnene være opsøgende og besøge teater, museer, natur, udstillinger o.l.. Evaluering for 0-2 årige. Løbende evaluering på personalemøder ud fra de observationer der er lavet i den enkelte børnegruppe. Evaluering i forældrebestyrelsen. Barnets alsidige personlige udvikling Mål for 0-2 årige. Målet er et godt børneliv i Børnehuset med plads til det enkelte barns udvikling, personlighed og hvor selvværdet styrkes bedst muligt. Det enkelte barn skal endvidere ses som et barn af den samlede børnegruppe. At der tages individuelle hensyn. At der tages afsæt i barnets nærmeste udviklings zone. At børnene føler sig unikke og får et tilhørsforhold til både voksne og børn. At børnene føler sig trygge og har tillid til sine omgivelser. At barnet udviser følelser. Resultatkrav for 0-2 årige. Børnene har tillid og selvværd de prøver, kan og tør. Tryghed, frihed og selvtillid er sidegevinsten af et godt børneliv. At barnet bevarer sin personlighed og kan stå ved sig selv, sin handling samt følelser (selvforståelse). Side 7/8

8 Positive og sociale børn med en nysgerrighed og respekt for deres omgivelser. Børnene udvikler sig optimalt. Alle børn føler sig set, hørt og forstået. Handleplaner for 0-2 årige. Vi skal være nærværende, empatiske voksne, der ser alle børnene og anerkender alle deres følelser. Viser tillid og støtter børnene i opgaverne og deres færden. Personalet sætter spørgsmål ved hinandens normer og grænser. Voksne, der er gode rollemodeller, der med humor og kærlig indsigt giver børnene rum og plads til en alsidig kreativ og tryg udvikling. Plads og tid til særlig indsats og omsorg for det enkelte barn. Evaluering for 0-2 årige Løbende evaluering på personalemøder også for at tilgodese de børn der har særlige behov. Evaluering i forældrebestyrelsen. Hvordan arbejdes der med børnemiljøet i Børnehuset? Vuggestuegruppen: Personalet har et anerkendende sprogbrug og tilgang til børnene samt deres familier. Vi tænker ressourcer frem for mangler. Vi ser det enkelte barn som unik og som kompetent. Vi tager afsæt i det enkelte barn samt gruppen som helhed. Vi skaber små rum i rummet for at skabe mulighed for stille leg uden for mange afbrydelser. Vi hjælper børnene med at sætte ord på behov og følelser verbalt samt ved at benytte babytegn. Vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter ud fra læreplans temaerne samt børnenes spor/det de er optaget af. Vi arbejder med pædagogiske aktiviteter i mindre grupper, for at skabe samhørighed, ro og mulighed for fordybelse. Vi sammensætter børnegrupperne ud fra deres legerelationer samt hvor de er udviklingsmæssigt. Børnene har fast den samme voksen tilknyttet, som gør at den voksne får en indsigt i det enkelte barn så der skabes grobund for tryghed for barnet. Derved kan personalet bedre tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter på baggrund af den viden de har om deres børns færdigheder i gruppen. Børnenes ting er altid hængt op i Børnehuset, så børnene kan se deres spor. Side 8/8

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS KUNDBY BØRNEHUS INTEGRERET DAGINSTITUTION TRØNNINGEVEJ 11 B-C, KUNDBY, 4520 SVINNINGE KONTOR 72 36 72 10 BØRNEHAVE 72 36 76 13 FRITTER 72 36 76 18 DAGPLEJEN 72 36 76 16 E-MAIL: KUNDBYBOERNEHUS@HOLB.DK

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner. For

Pædagogiske Læreplaner. For Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Bilag 1. Pædagogiske Læreplaner For 2014-2017 Indledning: I Nordbakkens Børnehus danner De pædagogiske lærerplaner grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere