Pædagogisk Læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Læreplan 2013-2014"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer Sprog... 13

3 Natur og naturfænomener Sammenhæng Styrkelse af børnenes kendskab til naturen. Barnet skal udfordres og understøttes i at bruge og udvikle deres sanser i naturen. De ansatte skal have kendskab og viden omkring naturen og naturfænomener. De ansatte agerer nysgerrige og undersøgende i samværet med børnene. De ansatte er bevidste om hvilken rolle de har hvornår vi er foran, ved siden af og bagved børnene. Mål Børnene får kendskab og viden om natur og naturfænomener. Børnene bliver nysgerrige og spørgende i at undersøge naturen. Børnene bliver bevidste om cyklussen i naturen. Børnene lærer, at bruge hinanden og egen krop i naturen. Børnene bliver nysgerrige på dyre- og planteliv i de omgivelser, det agerer i. Legepladsens mange muligheder bliver brugt. Børnene udvikler respekt og får erfaring med dyr og fauna. Børnene bruger deres sanser i naturen. Inklusionsperspektiv Sikre at alle børn kan deltage på deres udviklingsniveau. At vi som voksne er opmærksomme på de enkelte børns kompetencer og viden om natur og naturfænomener. Tiltag 3-6 årige Nærmiljøet benyttes til forskellige aktiviteter. Børnene får til opgave at have et undersøgende fokus på et bestemt område. Indsamle materiale, litteratur og redskaber til forskellige aktiviteter. Børnene afprøver forskellige undersøgelser, f.eks. fryser og tør vand det samme udenfor i skygge og i solen. Bruge legepladsen mange muligheder; benytte træerne, undersøge dyrelivet, lave bål, se og undersøge blomster, træer m.m. Børnene får i fællesskabet kendskab til hinandens kompetencer og ressourcer. Her er personalet meget opmærksomme på det, de enkelte børn siger, samt efterfølgende at følge op på det sagte, således medinddragelse af de øvrige børn tilgodeses. Der afholdes børnemøder, hvor børnene inddrages og har medbestemmelse. De voksne udviser interesse og er spørgende overfor børnenes ideer og ageren. Til samling, benyttes årets gang som tema. Alle børn bruger hænderne og mærker de forskellige blade, dyr og andre ting i naturen. Børnenes lugte- og smagssans bliver brugt i aktiviteter. Børnene bliver opmærksom på de forskellige lyde, der er i naturen.

4 Tegn Børnene fordyber sig og bruger legepladsen på en anderledes måde. Børnene er fortællende omkring deres oplevelse i naturen. Børnene er til samling er bevidste om naturens gang. Børnene har kendskab til nærmiljøets muligheder. Børnene har mod til at overskride egne grænser. Børn bliver mere nysgerrige. Børnene husker de beslutninger de har truffet på børnemøde. Børnene er bevidste om deres sanser. Evaluering Børneinterview. Billeder. Barnets bog. Gode historier. Børnene tegner deres forståelse af en oplevelse eller projekt. Evaluering af projektet. Hvad har fungeret, og hvad skal justeres til næste gang? Foto tilgår ssenere.

5 Krop og bevægelse Sammenhæng Styrke børnenes bevidsthed om kroppen. De ansatte skal have en basisviden omkring kroppen og den motoriske udvikling. De ansatte skal være deltagende i aktiviteter. De ansatte har kendskab til vigtigheden af kosten og hygiejne. Mål Give børnene en forståelse af og kendskab til egen og andres kroppe. Børnene skal have erfaringer med at bruge kroppen i forskellige læringsrum. I samarbejde med andre børn, lærer børnene om bevægelse og koordination. Vi styrker børnenes labyrintsans, taktilsans (følesansen) og kinæstetiske sans (stillingssansen). Sikre børnenes forståelse af kendskab til egen hygiejne og kost. Børnene skal kunne de grundlæggende fin- og grovmotoriske færdigheder inden skolestart. Inklusionsperspektiv Sikre at alle børn kan deltage på deres udviklingsniveau. Som voksne er vi opmærksomme på de enkelte børns kompetencer og viden i forhold til krop og bevægelse. Der er opmærksomhed på de sansesensitive og for tidlig fødte børn. Der igangsættes særlig aktiviteter og tiltag for at sikre alle børns deltagelse i fælles aktiviteter. Tiltag 3-6 årige Bruge salen til motoriske og kropslige aktiviteter. Bruge legepladsen og nærmiljøet til at udfordre børnenes sanser, krop og motorik. Indsamle materiale, litteratur og redskaber til forskellige aktiviteter. Børnene får kendskab til hinandens kompetencer og ressourcer. Give børnene mulighed for medinddragelse og medbestemmelse i valget af forskellige aktiviteter. Maddag en gang om måneden. dette kan være bålmad, smør-selv-dage m.m. I samarbejde med områdebestyrelse og forældre udarbejde en kostpolitik. Besøg af sundhedsplejerske, hvor det overordnede tema er hygiejne. Støtte børnene i håndvask etc.

6 Tegn Børnene viser glæde ved at bruge kroppen i forskellige situationer. Børnene får kendskab til kroppens funktioner. Børnene får kendskab til både sunde og usunde madprodukter. Børnene mester inden skolestart de grundlæggende fin- og grovmotoriske færdigheder. Børnene spørger og tilbyder hinanden hjælp. Børnene kender til forskellige lege og aktiviteter og er med til at udforme og infomere de andre børn om reglerne. Børnene er bevidste om, hvornår de skal vaske hænder. Evaluering Børneinterview. Billeder. Barnets bog. Gode historier. Børnene tegner deres forståelse af en oplevelse eller projekt. Evaluering af projektet. Hvad har fungeret, og hvad skal justeres til næste gang? Foto tilgår senere.

7 Sociale kompetencer Sammenhæng Støtte børnene i at udvise omsorg for hinanden, samt tage medansvar og medbestemmelse. Børnene skal lære at respektere hinandens forskellighed. Personalet er støttende og nærværende. Mål Børnene inddrages og støttes til at være aktive og deltagende i fællesskabet. Børnene får i deres tid i børnehaven mindst 1 eller flere venner. Børnene respekterer hinandens forskellighed. Børnene får forståelse for, hvad et venskab er. Børnene skal støttes og vejledes i konfliktløsning. Børnene kan indgå i en dialog og lytte til andre. Børnene lærer at tilsidesætte egne behov. Inklusionsperspektiv Sikre at alle børn har venskaber, samt at alle kan bidrage til fællesskabet. Sikre at alle børn lærer at være spørgende. Sikre at alle børn bliver hørt og set. Tiltag 3-6 årige Der afholdes børnemøder/samling hvor børnene har medindflydelse på de forskellige aktiviteter. Fri for mobberi - materialet bliver en aktiv del i børnemøderne/samlingen. Børnenes forskellige behov italesættes. Personalet stiller sig spørgende og undrende, sammen med børnene i forskellige situationer. I fællesskabet støttes børnene i at være lyttende og indgå i dialog. Børnene lærer at vente på tur. Børnene lærer at gå på kompromis. Børnene støttes til at danne venskaber. Tegn Børnene bliver bedre til, på egen hånd, at løse konflikter. Børnene hjælper og støtter hinanden. Børnene snakker om de emner, der er blevet drøftet på børnemøder og hjælper hinanden med at huske det. De emner og aktiviteter, som børnene har haft medbestemmelse og medindflydelse på, bliver synlige og dokumenteret. Børnene rækker hånden op og kan vente på, at det bliver deres tur. Børnene finder en fælles løsning.

8 Evaluering Børneinterview. Billeder. Barnets bog. Gode historier. Børnene tegner deres forståelse af en oplevelse eller projekt. Evaluering af projektet. Hvad har fungeret, og hvad skal justeres til næste gang? Foto tilgår senere.

9 Kulturelle udtryksformer Sammenhæng Kendskab til danske og andre landes traditioner og kultur. Kendskab til forskellige udtryksformer f.eks. tegne, synge og se/laveteater. Kendskab til de forskellige medier f.eks. radio, pc og tv. Personalet skal have en bred viden omkring traditioner og kultur, samt viden omkring farver og former. Mål Børnene skal have kendskab til farver og former. Børnene skal have kendskab til danske og andre landes traditioner og kultur. Børnene kan udtrykke sig på forskellige måder indenfor kunst. Børnene skal kunne koncentrere sig til højtlæsning af historie, samt forstå og gengive historien. Børnene skal have kendskab til forskellige sange. Inklusionsperspektiv Sikre at alle børn kan deltage på hvert deres udviklingsniveau. Udvælge en lille gruppe børn, som netop har brug for mindre grupper for at kunne fordybe og koncentrere sig. Tiltag 3-6 årige Tegn Vi vil have billeder med tekst for hver sang, så børnene lettere kan aflæse, hvilke sange, der er. Vi vil have ens sangbøger i hele huset. Vi vil bruge begreber, former og farver til samling, til opgaver, og når børnene tegner. Vi vil bruge dialogisk læsning, som redskab ved højtlæsning af bøger. Vi vil give børnene kendskab til danske traditioner og kultur (hvorfor vi fejrer jul, holder påske og fastelavn). Vi drøfter og giver kendskab til andre landes kulturer, religioner og traditioner. Vi vil mere kritisk vurdere, hvilke børnebøger vi har stående på stuen. Vi vil tilbyde børnene adgang til forskellige kulturelle udtryksformer, f.eks. teater, dans, malerværksted m.m. Vi bruger børnenes bøger til billeder af forskellige oplevelser, de har haft i børnehaven. Børnene viser interesse og synger sange. Børnene viser interesse ved at spørge efter specifikke bøger og højtlæsning af dem. Børnene benævner farver og former, og tegner tegninger. Børnene kan fortælle, hvorfor vi fejre forskellige højtider, har forskellige traditioner og hr indblik i andres kulturer og traditioner. Børnene kan fortælle og dele de fælles oplevelser, de har haft. Børnene kan aflæse sange og historier ud fra billeder. Børnene kan udtrykke sig på papir.

10 Evaluering Børneinterview. Billeder. Barnets bog. Gode historier. Børnene tegner deres forståelse af en oplevelse eller projekt. Evaluering af projektet. Hvad har fungeret, og hvad skal justeres til næste gang? Foto tilgår senere.

11 Personlige kompetencer Sammenhæng Personalet støtter børnene i deres forskelligheder. Personalet har kendskab til de enkelte børn i gruppen. Mål Børnene skal udforske og forstå deres egne grænser (Vygotsky). Børnene skal overfor andre lære at udtrykke deres egne behov. Børnene skal lære at lytte og respektere andre. Børnene skal lære at sætte egne handlinger i eget sted (spejle egne handlinger på egen krop). Børnene skal udvise glæde ved at være i børnehaven og ved forskellige oplevelser. Børnene skal blive selvstændige. Børnene skal lære at indgå i forskellige sammenhænge og husets kultur. Inklusionsperspektiv At det enkelte barn bliver set og hørt. Sikre at nogle børn ikke føler sig udstillet i forhold til resten af gruppen. Personalet er opmærksomme på de børn der har behov for ekstra hjælp i deres udvikling. Tiltag 3-6 årige Børnene lærer at rydde op efter sig selv. Børnene lærer at blive selvstændige i af- og på klædning, samt toiletbesøg. Vi drøfter forskellige situationer og efterspørger børnenes mening og handlingsforslag. Vi drøfter med børnene alternative handlingsmuligheder. Vi giver børnene mulighed for at reflektere over andres og egne handlinger i konfliktsituationer og situationer, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. Børnene lærer at vente på tur, for eksempel til samling, toiletbesøg, hjælp i garderoben, ønske om samtale med en voksen, som snakker. Vi er opmærksomme på børns trivsel i børnehaven ved at iagttage og observere børnene. Vi viser interesse overfor børnenes historie ved at være lyttende og spørgende. Vi udviser glæde overfor børnene og viser, at de er vigtige i gruppen. Vi fortæller børnene om husets normer, regler og værdier, for eksempel max 5 børn i salen eller legepladsen uden voksenopsyn, ikke løbe på gangen, vaske hænder efter toiletbesøg m.m.

12 Tegn Vi ikke skal minde børnene på at rydde op efter endt aktivitet samt at børnene er bevidste om, at de skal rydde op og minde hinanden om det. Børnene efterspørger ikke vores hjælp og har overskud til at hjælpe andre. Børnene spørger hinanden om grunden til et andet barns handling. Børnene er afventende i forhold til, det bliver deres tur og afbryder ikke andre i samtalen. Børnene fortæller om oplevelser i børnehaven. Børnene bliver spørgende overfor andre børn og voksnes fortællinger. Børnene har et tilhørsforhold til gruppen og de voksne, og nævner det overfor hinanden. Børnene fortæller hinanden om husets regler. Evaluering Børneinterview. Billeder. Barnets bog. Gode historier. Børnene tegner deres forståelse af en oplevelse eller projekt. Evaluering af projektet. Hvad har fungeret og hvad skal justeres til næste gang? Foto tilgår senere.

13 Sprog Sammenhæng Styrkelse af et barns sproglige kompetencer bidrager til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer, og den tidlige indsats understøtter barnets mulighed for senere deltagelse i demokrati, uddannelse og samfundslivet generelt. Barnet skal udfordres og støttes i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre som kropssprog, skriftsprog med bogstaver og tal, billedsprog og talesprog. Mål Børnene støttes i at udvikle et nuanceret ordforråd samt begreber. Børnenes læse og skriveforberedende udvikling skal styrkes gennem kendskab til bogstaver og tal. Børnene støttes i at skabe kontakt og forståelse, give udtryk for sig selv gennem sproget. Børnene lærer at eksperimentere med forskellige udtryksformer Et barn med behov for særlig indsats tilbydes specielt tilrettelagte aktiviteter. Inklusionsperspektiv Vi skal have en daglig pædagogisk praksis og tilrettelagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i: At børn har forskellige ressourcer og dermed også bidrager forskelligt til fællesskabet. At alle børn skal understøttes i deres udvikling og læring af anerkendende, omsorgsfulde og nærværende voksne. At der skal skabes gode deltagelsesbetingelser for alle børn, så alle føler sig som ligeværdige og har en aktiv rolle i fællesskabet. At børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Tiltag 3-5 årige Tiltag 5-6 årige Sange og/eller fagtesange i forbindelse med samling min. 3 gange ugentligt. Ugentlig brug af rim og remser. Dialogisk læsning min. 3 gange månedligt. Almindelig historielæsning. Flere gange ugentligt introducere børnene for overbegreber. Daglige samtaler, hvor barnet ved hjælp fra de voksne lærer at sætte ord på handlinger. Dagligt guide børn til verbal konfliktløsning. Indrette miljøet således der skabes ro til dialog og fordybelse barn/voksen og barn/barn imellem. Støtte op om barnets lyst til lege- Dialogisk læsning en gang ugentligt. Almindelig historielæsning. Understøtte/lære børnene at bruge sproget som konfliktløsning. Ugentlig brug af rim og remser. Dagligt synges der med børnene. Opgaver med fokus på sprog/tal en gang ugentligt. Understøtte barnet i at tale foran hele gruppen. Daglig samtale med børnene. Skabe ro omkring måltiderne samt dele børnene i mindre grupper, således samtalemuligheder hermed tilgodeses. Understøtte legeskrivning. Lære børnene at skrive eget navn. Samtale omkring det, børnene ser og

14 skrivning. Motivere barnet til legeskrivning. Støtte op omkring barnets lyst til at skrive eget navn. Dagligt understøtte barnets sprogbrug i legen. Hjælpe barnet med at spørge om deltagelse i leg, hjælp m.m. Daglig hverdags-samtale med børnene. Dagligt samtale med børnene om ting/begivenheder, de har oplevet. Udvise interesse for det, børnene fortæller. På baggrund af pædagogisk vurdering udarbejdes sprogvurdering og kompetencehjul. oplever i naturen. Understøtte børnene i at lære nye ord og begreber. Udvise interesse for det, børnene fortæller. Dagligt understøtte barnets sprogbrug i legen. Hjælpe barnet til at spørge barnet om deltagelse i leg, hjælp m.m. Daglig hverdagssamtale med børnene. Daglig samtale med børnene om ting/begivenheder, de har oplevet. På baggrund af pædagogisk vurdering udarbejdes sprogvurdering og kompetencehjul. Tegn Tegn Barnet får en begyndende forståelse for samtale. Barnet tager initiativ til rim og remser. Barnet synger og lærer nye sange. Barnet får kendskab til forskellige begreber/overbegreber. Barnet leger med ordene. Barnet begynder verbalt at give udtryk for holdninger og følelser. Barnet begynder at løse konflikter verbalt. Barnet får et begyndende kendskab til farver, bogstaver og tal. Barnet får en begyndende lyst til at skrive eget navn. Barnet udvider sit ordforråd. Barnet kan føre en samtale. Barnet tager initiativ til rim og remser. Barnet synger og lærer nye sange. Barnet kender forskellige begreber. Barnet leger med ordene. Barnet giver verbalt udtryk for holdninger og følelser. Barnet løser konflikter verbalt. Barnet kan stå frem og tale for de andre børn. Barnet har et begyndende kendskab til bogstaver og tal. Barnet skriver sit navn. Barnet kan benævne ugedage, måned, år og årstider. Børnene kan genfortælle tidligere oplevelser, hændelser m.m. Barnet viser læring fra tidligere erfaringer. Evaluering Der evalueres løbende på stue- og personalemøder. Der evalueres på det enkelte barns udvikling og læring ved overgangen mellem grupperne, samt ved førskolesamtalen.

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE

Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE Hedelundsgade 2 9700 Brønderslev tlf. 99 45 57 85 Leder: Lene Hardahl www.hedelundsgade.dk Dagpasningsområdet 2 1. Politiske mål Dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET 1 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I Humlehuset får børn med særlige behov mere opmærksomhed i det daglige end de øvrige børn. Vi prioriterer, at der er plads til børn med særlige

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Løgum Børnegård

Pædagogisk læreplan for Løgum Børnegård Pædagogisk læreplan for Løgum Børnegård 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi

Læs mere