Børnehuset Himmelblå s læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Himmelblå s læreplan"

Transkript

1 Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til børn, der bidrager til trivsel, udvikling og læring. At der sættes fokus på alle børnenes potentialer og kompetencer, under hensynstagen til den enkeltes forudsætninger, herunder børn med særlige behov, og med det overordnede mål, at barnet rustes til at begå sig i livet Der skal gives/skabes rum for leg, læring og udvikling. De overordnede mål er fælles for alle børn, men der vil blive arbejdet forskelligt med målene i grupperne, da hver enkelt gruppe tager udgangspunkt i den aldersgruppe og de børn de har. Vi vil bruge SMTTE modellen som pædagogisk redskab, i vores udvikling og arbejde med læreplanen. Denne læreplan er udarbejdet i medarbejdergruppen, og skal bruges som arbejdsredskab for denne. Dette er en proces, der er i stadig udvikling. Derudover er læreplanen sammen med billeder, opslag og andet relevant materiale, dokumentation og information til forældre og andre interesserede. Læreplanen vil være offentligt tilgængelig på vores hjemmeside. Børnehuset Himmelblå s bestyrelse godkender Læreplanen. Ud over de 6 læreplanstemaer, har vi i Børnehuset Himmelblå valgt at have ekstra fokus på sprog, leg, udeliv og læreparathed. Sproget er utroligt vigtigt for alle børn, da det har stor betydning for det enkelte barns kommunikation med børn og voksne, barnets forståelse og udvikling, samt for barnets muligheder for at indgå i de sociale relationer. Legen er vigtig for alle børn, da det er igennem legen den største udvikling og læring foregår, det er også gennem legen at de sociale relationer opstår, samt er med til at styrke barnets fantasi. Det er ved at spejle sig i andre at man ser sig selv. Udelivet har vi valgt da vi mener at naturen og naturens rum giver børnene muligheder for at udvikles, lære og blive nysgerrige på det der rør sig omkring os. Vi mener at udelivet har så meget at byde på, og kan give børn utrolig mange oplevelser, viden og udvikling hvis vi voksne sikre dem et godt læringsrum i naturen. Himmelblå har det grønne flag, hvilket kræver at vi arbejder bevidst med hvordan og hvorfor vi bruger udelivet. Vi er med i grønne spirer og flere personaler har været/ skal på kursus. Læreparathed arbejdes der med fra vuggestue til børnene går i SFO. Når vi taler om læreparathed er det mange ting. Det være sig lige fra selvhjulpenhed, til hvordan man håndterer og bruger div. materialer, de sociale spilleregler og meget mere. Det at man kan tilføre sig ny viden/færdigheder og lysten til at udvikle disse. Både i vores arbejde med de 6 læreplanstemaer, samt vores egne 4 fokusområder, er det vigtigt at der er en rød tråd gennem hele institutionen.

2 SMTTE-MODELLEN Børnehuset Himmelblå s læreplan er udarbejdet og vil løbende blive evalueret ved hjælp af SMTTE modellen. SMTTE-modellen er den model, Herning kommune også arbejder ud fra. SMTTE- modellen er en cirkulær model, der er et rigtig godt arbejdsredskab, når man arbejder med mål og evaluering. Det er en model man løbende kan arbejde ud fra, og kan ændre i undervejs. De fem bogstaver i SMTTE, står får Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Sammenhæng er den sammenhæng hvori ens SMTTE- model skal bruges i. Det vil i dette tilfælde være Himmelblå hverdag. Det er her vi skal kigge på den reelle børnegruppe, børnesammensætningen, køn, børnenes alder. Det kan også være ressourcer, økonomi, fysiske rammer, udendørs arealer og nærområdet i Vildbjerg. Mål er de mål vi sætter os. I 2009 har vi valgt, at vi til hvert af vores læreplanstemaer har et af Herning kommunes delmål, som overordnede mål, Da det er ud fra disse vi skal evaluere ved årets afslutning. Under hvert overordnede mål, laver vi i grupperne, mere konkrete delmål. Det er her vi beskriver hvad der er vores mål med eks sprog, natur og naturfænomener osv. Vi laver et mål for den periode vi arbejder med det givne læreplanstema. Tiltag er her vi beskriver hvad det konkret er, vi vil gøre for at opnå vores mål. Tiltagene er ofte meget konkrete og beskrivende i forhold til vores hverdag. Tiltag kunne eks. være at, dele børnene op i aldersbestemte grupper, tage et bestemt sted hen, gøre konkrete ting som læse og synge. Tiltagene skulle gerne beskrive det vi gør, for at nå det mål vi har sat os. Tegn er det vi ser, eller håber at se. Tegnene er dem vi som voksne skal blive rigtig gode til at se, høre og beskrive. Det er her vi kan se om de tiltag vi sætter i værk, gør at vi nærmer os det mål vi har sat os. Tegn kan være børnenes spontane kommentarer, på hvilken måde børnene deltager i aktiviteterne, om børnene bliver grebet af det vi kan tilbyde dem, om børnene bruger en tidligere erfaring til at afprøve nye. Helt konkret kan tegn være et barn der til fastelavn eks siger i gamle dage var der en levende kat i tønden, eller at børnene selv går i gang/eller spørger en voksen om vedkommende vil være med til at lege alle mine kyllinger eller bankebøf, efter en periode hvor vi har leget udelege. Evaluering er hvor vi kigger på om vi nåede vores mål, om vi så de tegn vi troede vi ville se, eller om vi så nogle andre tegn, og hvad det så kan skyldes. Det er her vi kan se undervejs, hvis ikke vores tiltag er gode nok, eller om vi skal ind og ændre på dem, for at opnå vores mål. Det er også her vi efter en endt periode, med et læreplanstema evaluerer hvad der gik godt og hvad der skal ændres til næste gang. Det er vigtigt at man her også får beskrevet hvornår og hvordan man vil evaluere, er det skriftligt, ved observationer eller evt på p-møder.

3 Læreplanstemaet Barnets alsidige personlige udvikling Barnets personlige udvikling sker i relationer mellem, barnet og andre børn, samt voksne. Det er ved at spejle os i andre at vi lære hvem vi selv er og hvad vi selv kan. At børnene udvikler et sundt selvværd og selvtillid, der gør at de kender egne grænser, kan sige til og fra, tør udfordre sig selv og prøve igen. Dette er med til at give børnene lyst til, og på livet. - At vi hjælper med at sætte ord på barnets følelser - At vi hjælper børnene med at sige til og fra på en god måde - At vi udfordre børnene der hvor de er udviklingsmæssigt - At vi sikre os at børnene får succes oplevelser jævnligt - At vi lærer dem at tro på sig selv, turde prøve selv og bede om hjælp - At vi arbejder bevidst med anerkendende kommunikation - At vi lære børnene ikke at give op, men prøve igen, selvom det er svært - At børnene viser deres følelser - At vi ser at børnene er glade og trives - At børnene kan mærke sig selv, og kan sige til og fra - At vi ser at børnene udvikler sig - At vi oplever at børnene tør prøve igen - At vi oplever børn der beder om hjælp når de har brug for det Vi laver handle SMTTER i de enkelte grupper, og evaluerer jævnligt på disse. Evaluerer den overordnede SMTTE model en gang om året i forbindelse med evaluering af årets læreplan.

4 Læreplanstemaet Krop og bevægelse Motorikken, både grov og fin motorik, samt sanserne er vigtigt for alle vores børn i alderen 0-6 år, da det har stor indflydelse på hvordan børnene indlærer gennerelt, hvordan deres fysiske muligheder er samt deres sproglige udvikling. At børnene udfordres motorisk, og derved styrker deres kropsbevidsthed og lærer at mærke sig selv, samt udvikler en glæde ved at bruge deres krop både inde og ude. - Vi vil give børnene passende finmotoriske udfordringer, gennem tilbud der er til rådighed hver dag, samt gennem planlagte kreative aktiviteter. - Vi vil give børnene passende grovmotoriske udfordringer, ved at bruge legepladsen, hallen, naturen i nærområdet, puderum og div. lege indendørs. - Vi vil hjælpe børnene med at blive selvhjulpen i forhold til deres alderstrin. - Vi vil sikre os at alle børn har mulighed for at udvikle sig fysisk i forhold til der hvor det enkelte barn er. - Vi vil sætte kreativiteten i gang i forhold til fysisk udfoldelse, og være gode rollemodeller. - At vi ser børnene være glade for at bruge deres krop - At vi ser børnene udvikle sig motorisk, og glæde sig over egen mere kunnen. - At vi ser børnene selv tage initiativ til fysisk udfoldelse - At vi ser at børnene tør udfordre sig selv - At vi oplever at børnene er selvhjulpne i et omfang der svarer til den enkeltes udviklingstrin - At vi oplever at børnene gerne vil deltage i de fysiske aktiviteter vi sætter i gang. Vi laver handle SMTTER i de enkelte grupper, og evaluerer løbende på disse. Vi evaluerer den overordnede SMTTE model en gang om året i forbindelse med evaluering af læreplanen.

5 Læreplanstemaet natur og naturfænomener Når de voksne er bevidste, interesserede og initiativtagende kan de give børnene et stort kendskab til naturen, naturfænomener og udelivet, og være med til at gøre det til en naturlig del af børnenes liv. At alle børn får et kendskab til naturen og naturfænomenerne, og derigennem skaber en naturlig glæde ved at være i, arbejde med og opleve naturen. - Bruge materialet fra grønne spirer - Lave skraldeindsamlingsdag - Bruge materialer fra det grønne råd - Sikre at så mange voksne som muligt, over tid, kommer på kursus - Bruge nærmiljøet bevidst - Være bevidste om årstidernes skift og bruge det aktivt i vores hverdag - Tage udelivet med ind - Bruge naturens materialer, ressourcer bevidst - Lave små forsøg med de større børn - Inddrage naturfænomenerne i vores temaer - At børnene udviser glæde ved at udforske naturen - At børnene bliver opmærksomme på hvad der sker i naturen. Eks årstidernes skiften - At børnene selv begynder at påpege skrald i naturen, og vil samle det op - At vi ser at børnene udvikler deres viden og kendskab til naturen - At børnene har et kendskab til hvad grønne spirer er, og hvorfor vi har det grønne flag - At vi oplever at børnene gerne vil deltage i aktiviteter udenfor, og selv søger ud - At børnene har et vist kendskab til forskellige naturfænomener, som blæst, torden, lyn - At børnene viser interesse i at deltage i små forsøg og temaer De enkelte grupper laver deres egen handle SMTTE som løbende evalueres. Den overordnede SMTTE, evalueres en gang om året i forbindelse med evalueringen af vores læreplaner.

6 Læreplanstemaet sprog Sproget er et vigtigt fundament for børnenes leg, sociale kompetencer og kommunikation. Det er vigtigt at vi styrker børnenes sprog bedst muligt, så tidligt som muligt. At alle børn har et, så alsidigt, nuanceret og kommunikativt sprog som muligt, så de har muligheden for at udtrykke deres behov og følelser, samt kan bruge sproget kommunikativt i leg og andre sociale relationer. - Vi vil synge, lave sanglege og rim og remser - Bruge dialogisk oplæsning - Arbejde med mundmotorik - Sætte ord på hverdagen - Bruge it som redskab sammen med børnene - Være bevidst omkring skriftsproget, bogstaver, tal og symboler - Være gode rollemodeller i vores kommunikation med børn og hinanden - Sætte kreative aktiviteter i gang der fremmer den sproglige udvikling - Bruger sprogvurdering, tras og andet relevant sprogmateriale - At vi ser børnene selv sætter ord på og leger med sproget - At de bruger sproget i leg, til at udtrykke sig følelsesmæssigt og løse konflikter - At de viser de genkender nogle tal, bogstaver og symboler og bruger det spontant - At de bruger skriftsproget, fra krims krams, legeskrivning til rigtige bogstaver - At de genkender kendte sange, rim og remser, og bruger dem spontant selv. - At de selv tager initiativ til at kigge i bøger og få læst højt - At de deltager aktivt i de aktiviteter vi sætter i gang - At de ved gruppeskift har tilegnet sig de færdigheder der svarer til deres alder Vi laver handle SMTTE i de enkelte grupper, og evaluerer løbende på disse. Vi evaluerer den overordnede SMTTE en gang om året i forbindelse med evaluering af læreplanen

7 Læreplanstemaet sociale kompetencer De sociale kompetencer er grundlæggende for at børnene får en positiv tid i institution, med gode venner og en følelse af at høre til i fællesskabet. Det er vigtigt vi får givet dem nogle positive sociale kompetencer de kan bruge i sociale sammenhænge videre i deres liv. At sikre at vores børn, kan indgå i sociale sammenhænge på en positiv måde, hvor de kender de sociale spilleregler, kender sig selv, har empati og kan indgå i sociale fællesskaber positivt. - Lære børnene at lege ved at deltage i legen, og derefter trække os - Lære børnene de sociale spilleregler - Give børnene en fællesskabsfølelse i gruppen/institutionen - Skabe miljøer hvor børnene lærer at anerkende og respektere hinanden - At lære dem at sige til og fra på en positiv måde - At fremhæve børnenes positive sider, så de ser hinanden styrker og kompetencer - Sammensætte børnene bevidst i større og mindre grupper for at styrke venskaber - Sikre sig at alle har en ven - At lære børene at se hinanden, vise empati og kunne tilsidesætte egne behov - Sikre at børnene anerkendes og respekteres for den de er - Bruge pædagogiske metoder/redskaber som trin for trin, børneboksen og lign - At vi ser børnene udvise empati - At vi oplever børnene snakke om deres venner - At vi ser børnene give udtryk for deres følelser og mening - At vi oplever børnene føler sig trygge i gruppen og med tiden tør sige noget til eks samling - At vi oplever at børnene går på kompromis - At vi oplever at børnene respektere hinanden og sig selv i legen - At vi ser at børnene siger til og fra på en positiv måde - At vi ser en udvikling i deres leg og at de bruger hinandens ressourcer i legen Grupperne laver deres egen handle SMTTE som evalueres løbende Den overordnede SMTTE evalueres en gang om året når vi evaluerer læreplanen.

8 Læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier Det er vigtigt at børnene har et kendskab til den danske kultur, samt skabe en nysgerrighed overfor andre kulturer, og gøre forskelligheden positiv. Det er gennem sang, musik og andre kreative aktiviteter at børnene udvikler og får kendskab til de kulturelle udtryksformer. At børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med, og afprøve forskellige kulturelle udtryksformer, samt give dem et kendskab til de danske traditioner og en nysgerrighed overfor andre kulturer/traditioner. - At vi har forskellige kreative materialer til rådighed - Bruge kendte materialer på nye måder - At vi synger, hører musik og spiller på instrumenter - Give børnene et kendskab til danske traditioner som eksempelvis, fødselsdage, jul, høst - Arbejde i temaer som eksempelvis andre lande, livet i gamle dage - Lære børnene de alment brugte dannelses begreber, som tak, farvel, undskyld og lign - Give børnene et kendskab til vores institutions kultur - At børnene har lyst til at udtrykke sig kunstnerisk - At børnene har fået et kendskab til forskellige materialer og bruger dem på kreative måder - At børnene viser genkendelighed for vores institutions kultur fra år til år - At børnene tager initiativ til at synge og spille - At børnene viser de kender de forskellige traditioner der hører til den danske kultur - At børnene er nysgerrige overfor andre landes kulturer, sprog, tegn, mad og lign Vi laver handle SMTTE i de enkelte grupper, og evaluerer løbende på disse. Den overordnede SMTTE, evalueres engang om året i forbindelse med evaluering af læreplanen.

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

1 Læreplan for Halvdagsbørnehaven 2017

1 Læreplan for Halvdagsbørnehaven 2017 1 Læreplan for Halvdagsbørnehaven 2017 2 Læreplan for Halvdagsbørnehaven 2017 Indholdsfortegnelse: Generelt for Halvdagsbørnehaven Side 3 Menneskesyn Side 3 Forudsætninger for læring Side 3 Børn med særlige

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE April 2015 Udarbejdet af: Stine, Marianne, Connie og Inger NYBORG KOMMUNE LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE Sproglig udvikling I forhold til vores børns alderstrin har vi fokus på at understøtte det enkelte

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Bakkebo

Læreplaner for Børnehuset Bakkebo Læreplaner for Børnehuset Bakkebo 2013 Præsentation af Børnehuset Bakkebos læreplan 2013-2014. Denne læreplan, præsenterer en didaktisk tilgang til hverdagslivet i Børnehuset Bakkebo. Vi vil præsentere

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling.

Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplan for institutionen Bøgen - afd. Spirerne. Aldersgruppe: Førskolegruppe. Lavet med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og SMITTE-modellen. Juni 2018 Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.:

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: Pædagogisk læreplan Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158274#kap2 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Børnehuset Bjørnehulen. Læreplaner for Børnehuset Bjørnehulen

Børnehuset Bjørnehulen. Læreplaner for Børnehuset Bjørnehulen Børnehuset Bjørnehulen Læreplaner for Børnehuset Bjørnehulen 02-05-2019 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag... 3 Barnesyn... 3 Dannelse og børneperspektiv... 3 Leg... 3 Læring... 3 Børnefællesskaber...

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk!

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk! LÆREPLAN LÆRINGSBEGREBET Vuggestuen Vestervangs Pædagogiske grundholdninger er: ANERKENDELSE Vi anerkender barnets ret til at give udtryk for egne ønsker og behov, til at vise følelser og til at have indflydelse

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere