Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Natur og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier. De pædagogiske læreplaner i Gaia er udarbejdet til målgrupperne 0-3 år og 3-6 år, det fremgår undervejs i teksten hvilken aldersgruppe, den er rette mod. Hvor intet er angivet, gælder teksten begge målgrupper. Læreplanerne er udarbejdet efter SMTTEmodellen; Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Vi bruger også SMTTEmodellen, når vi udarbejder og evaluerer de planlagte pædagogiske aktiviteter. Vi har vores primære fokus på Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer. Disse to områder går igen i alle pædagogiske tiltag i forhold til det enkelte individ og fællesskabet. Vi planlægger og gennemfører hvert år særlige planlagte aktiviteter ud fra områderne Sproglig udvikling, Natur og naturfænomener, Krop og bevægelse og Kulturelle udtryksformer og værdier. Disse aktiviteter står i vores årsplan. Generelt for alle områderne i læreplanerne gælder det, at der også opstår mere spontane aktiviteter og tiltag på baggrund af behov, eller når vi inspireres af hinanden eller udefra til spændende og behovsopståede aktiviteter. Al udvikling og læring foregår i en progression, vi lærer hele livet, derfor taler vi i tegnene for de 0-3 årige børn om spirende kompetencer. Børnene er på vej. Udviklingen for de 3-6 årige børn foregår ligeledes i en progression, hvor børnene er på vej. Det pædagogiske arbejde bygger på zonen for nærmeste udvikling, og tegnene aflæses løbende og specielt ifht. skoleparathed. Evaluering Læreplanerne evalueres og revideres hvert andet år. Arbejdet med og udfra læreplanerne evalueres løbende, efterhånden som vi har arbejdet med de pædagogiske aktiviteter. Tosprogede børn og børn med særlige behov I Børnehuset Gaia tilrettelægger vi vores hverdag og aktiviteter ud fra børnenes kompetencer og nærmeste udviklingszone. Dette betyder, at alle børn skal inkluderes med de forudsætninger, de har for deltagelse. Alle skal være med. Vi har forskellige faglige kompetencer i huset såsom AKT og ICDP2 og kan derfor guide kolleger, ligesom vores pædagogiske fællessprog bygger på ICDP, anerkendelse og ressourceorienteret pædagogik. Vi samarbejder tværfagligt med fagpersoner fra TCBU (Tværfagligt Center). 1

2 Børnemiljøvurdering Børnemiljøvurderingen er afskaffet som selvstændigt lovkrav under afbureaukratisering af reglerne om Pædagogiske Læreplaner, Sprogvurderinger og Børnemiljøvurderinger pr. 1/ Forældrebestyrelsen i Gaia har valgt ikke at udarbejde en selvstændig børnemiljøvurdering. I Gaia arbejder vi aktivt med det fysiske og psykiske børnemiljø. Dette sker både ud fra medarbejdernes vurderinger og evne til at aflæse børnene, en aktiv og indlevende forældregruppe og ved at inddrage børnene og deres meninger. I vuggestuen er det i særdeleshed medarbejdernes evne til at aflæse børnene, der er afsæt for ændringer og tiltag i børnemiljøet. I børnehaven holdes der bl.a. børnemøder, når behovet er der for det, hvor store g små emner løbende tages op. I Gaia vægter vi dialogen med børnene. Målet er at barnet udvikler kompetence til Sammenhæng: Den alsidige personlige udvikling At turde og at være nysgerrig, så barnet udvikler personlige kompetencer og selvværd At handle selvstændigt og tage vare på egen integritet At mestre, erobre og indgå i den verden, der ligger udenfor barnet selv, så det herved opnår livsduelighed Tiltag Vi møder barnet med anerkendelse og respekt for dets personlighed Vi udfordrer og inspirerer barnet til at møde omverdenen som et selvstændigt, socialt individ Vi samarbejder med barnets forældre om det hele barn i den daglige kontakt og ved samtaler Tegn (0-3 år); vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når Barnet udtrykker egne holdninger og giver og tager i sociale relationer Barnet åbner op mod verden og viser interesse og mod på nye oplevelser og sammenhænge Tegn (3-6 år); vi ser, at barnet udvikler kompetencer, når Barnet udtrykker egne holdninger og giver og tager i sociale relationer Barnet åbner op mod verden og viser interesse og mod på nye oplevelser og sammenhænge Sammenhæng: Sociale kompetencer Målet er at barnet udvikler kompetence til At etablere og fastholde venskaber 2

3 At aflæse sociale spilleregler og indgå i samspil med andre At handle i sociale fællesskaber Tiltag Vi støtter op om spirende venskaber Vi skaber læringsmiljøer som inspirerer til nye relationer Vi italesætter barnets betydning for gruppen Vi hjælper barnet til at være aktivt deltagende i fællesskabet Vi har fokus på og arbejder aktivt med børnenes indbyrdes forhold Vi planlægger og udfører forløb med fokus på emner som; venskaber og konfliktløsning Vi planlægger og udfører aktiviteter,, hvor børnene får øje på hinanden og indgår i nye relationer Vi støtter op om eksisterende og nye venskaber, ligesom vi støtter børnene i at indgå i nye relationer Tegn (0-3 år): Vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når Barnet udtrykker glæde ved synes af bestemte børn Barnet spørger bestemte børn, om de vil lege, spille eller deltage i aktiviteter Barnet kontakter og har indlevelse i bestemte børn gentagne gange Barnet forsøger at fastholde kontakt til voksne og bestemte børn Barnet fortæller andre, hvad de må og ikke må Barnet har gruppefølelse og tilhørsforhold til gruppen Barnet fortæller og udtrykker følelser med ord og kropssprog Barnets reagerer ved at blive bange ved ængstelse og glad ved glæde Barnet fortæller, hvem det gerne vil lege med Tegn (3-6 år): Vi ser at barnet udvikler kompetencer, når Barnet tager hånd om, hjælper og trøster andre Barnet ser og følger andres initiativer Barnet spørger og lytter til andre Barnet leger og er i relation med forskellige børn Barnet har gruppefølelse og tilhørsforhold til gruppen Barnet samarbejder med andre om fælles løsninger Barnet kender de sociale spilleregler i leg og samvær med andre, efterlever og påpeger at reglerne skal overholdes Målet er at barnet udvikler kompetencer til Sammenhæng: Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt og bruge sproget situationsuafhængigt 3

4 At kommunikere med sin omverden At eksperimentere med og forstå sprogets regler Tiltag (0-3 år) Vi følger barnets initiativ i valg af sange, og vi støtter visuelt op med billeder, bøger og figurer Vi stiller åbne spørgsmål og opfordrer barnet til at bruge sin sproglige kunnen Vi benævner dagligdagens gøremål Vi sætter ord på barnets nonverbale kommunikation Vi læser bøger med børnene og taler om historien Tiltag (3-6 år) Vi er i dialog med barnet om fælles oplevelser, det der optager barnet, om barnets følelser og holdninger Vi planlægger aktiviteter, der fremmer den sproglige udvikling bl.a. ud fra Sprogpakken Vi læser, synger, arbejder med rim og remser. Vi arbejder med dialogisk læsning Vi arbejder med verbal og nonverbal kommunikation Tegn (0-3 år): vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når Barnet uopfordret taler til andre Barnet taler til andre for at henlede deres opmærksomhed på noget bestemt Barnet viser begyndende evne til fortælling Barnet viser følelser og indlevelse i andre under leg og samvær Barnet kommenterer på det, andre siger Barnet danser, leger, bruger mimik, fortæller og synger spontant Barnet eksperimenterer og leger med lyde, rim og remser Barnet fortæller om oplevelser og tanker i korte sammenhængende sætninger Tegn (3-6 år): Vi ser, at barnet udvikler kompetencer, når Barnet har ordene på rygraden og frit bruger sproget Barnet fortæller om oplevelser, og hvad det er optaget af Barnet sætter ord på ting i omgivelserne, og det kender navne på de ting, børnegruppen er optaget af Barnet bruger ord i konflikt- og følelsesladede situationer, sætter ord på følelser Barnet med ord tilkendegiver at være tilstede og har set dig Barnet genkender sit navn på skrift, evt. kan skrive sit eget navn Barnet genkender logoer Barnet leger, at det skriver og læser Sammenhæng: Krop og bevægelse 4

5 Målet er at barnet udvikler kompetencer til At være selvhjulpet i hverdagen At være kropsbevidst At mestre sine grundbevægelser Tiltag: Vi har fokus på og arbejder aktivt med selvhjulpethed i hverdagen, hvor barnet opfordres til og deltager i praktiske gøremål såsom af- og påklædning og egen hygiejne Vi planlægger og udfører pædagogiske aktiviteter; BørneOL, motionsdage, massage, gåture mv. Vi støtter barnet i at sætte ord på kropsfornemmelser, sanser og følelser Vi har indrettet inde- og udemiljø med god mulighed for fysisk udfoldelse Tegn (0-3 år): Vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når: Barnet viser interesse for af- og påklædning Barnet viser interesse for at gå på toilet og håndhygiejne Barnet gerne vil hjælpe til med praktiske gøremål Barnet sætter navn på sine kropsdele Barnet afprøver kroppens muligheder og begrænsninger Barnet udfordrer sig selv motorisk ved f.eks. at gynge og afprøve balancen, køre scooter, løbe ned af bakker Barnet forsøger at efterligne andres kropsbevægelser Barnet kryber, triller, kravler, hopper, går og løber Barnet gerne vil gå, når vi er på tur Tegn (3-6 år): Vi ser, at barnet udvikler kompetencer, når Barnet hjælper til med af- og påklædning Barnet hjælper til ved toiletbesøg Barnet tager andel i praktiske gøremål Barnet forholder sig til sine kropsdele, sanser og fysiske følelser Barnet kender kroppens muligheder og begrænsninger Barnet udfordrer sig selv motorisk Barnet mestrer det finmotoriske; f.eks. at holde rigtigt på en blyant og en saks Barnet kan kaste/gribe, løbe/sparke til en bold Barnet er fysisk udholdende på bl.a. gåture Målet er, at barnet udvikler kompetencer til Sammenhæng: Natur og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen 5

6 At have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen At være nysgerrig og eksperimenterende med naturen og dens fænomener Tiltag (0-3 år): Vi støtter op om barnets nysgerrighed overfor naturfænomener Vi inddrager naturmaterialer i kreative aktiviteter Vi guider barnet i at bruge og værne om naturen Vi laver små naturvidenskabelige eksperimenter såsom is der smelter til vand, og vand fryser til is Vi er aktive i naturen Tiltag (3-6 år): Vi bruger naturen som pædagogisk rum Vi planlægger og udfører forløb i og om naturen Vi arbejder kreativt med naturmaterialer Vi planlægger og udfører forløb af naturvidenskabelig karakter Vi viser børnene glæden ved at opholde sig i og passe på naturen Tegn (0-3 år): Vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når Barnet er leger og er aktiv i naturen Barnet kan lide at klatre og løbe op og ned af bakker Barnet er nysgerrigt overfor nye oplevelser i naturen Barnet sætter ord på dyr, planter og andre naturfænomener Barnet sætter ord på vejrfænomener; regn, sne, sol, blæst mv. Barnet undersøger og eksperimenterer med naturen og dens materialer Barnet graver i jorden, løfter mos og finder dyr Barnet interesserer sig for de fire elementer; ild, vand, luft og jord, og hvad de kan bruges til Tegn (3-6 år): Vi ser, at barnet udvikler kompetencer, når Barnet bruger naturmaterialer kreativt i leg Barnet skaber ting ud af naturmaterialer Barnet undersøger naturen Barnet viser respekt for levende organismer Barnet kender de fire elementer; ild, vand, luft og jord, og hvad de betyder i/for naturen Barnet passer på naturen Barnet afprøver og undersøger de processer, der evt. opstår, når vi bearbejder naturmaterialer. F.eks. gær, der får dejen til at hæve, eller hvad der sker med frøet, der lægges til spiring Sammenhæng: Kulturelle udtryksformer og værdier Målet er, at barnet udvikler kompetencer til 6

7 At være kreativ At være opmærksom på og forstå egen kultur At deltage i kulturelle fællesskaber Tiltag (0-3 år): Vi støtter op om børnenes rollelege Vi har faste traditioner omkring fødselsdage, jul, fastelavn mv. Vi opfordrer børnene til at bruge fagter og mimik i sanglege Vi støtter op om kreative ideer i legen, nye måder at bruge legetøj og ting på Tiltag (3-6 år): Vi planlægger og udfører aktiviteter og forløb med fokus på kreative udtryk såsom værkstedsfag, drama og musik Vi arbejder kreativt med årstider og traditioner; forår, sommer, efterår, vinter, jul, påske, fastelavn mv. Vi arbejder med kulturforståelse i forhold til erhverv, levevis, nationalt og kulturelt tilhørsforhold Tegn (0-3 år): Vi ser, at barnet udvikler spirende kompetencer, når Barnet undersøger og eksperimenterer med forskellige materialer og udtryk Barnet leger på nye måder, opfinder nye roller i lege og anvender legetøj på nye måder Barnet er nysgerrigt over for det, der er anderledes og fremmed Barnet leger traditionelle rollelege som f.eks. far, mor og børn og leger med oplevelser fra de nære omgivelser Barnet klæder sig ud og afprøver andre roller som f.eks. politimand, prinsesse eller cowboy Barnet kigger interesseret på andres påklædning, sprog og adfærd Barnet deltager aktivt i samvær, lege og traditioner som f.eks. fødselsdage, ved spisetid, leg og fastelavn, jul mv. Barnet påpeger regler for, hvis tur det er og regler i leg, spil og socialt samvær Barnet viser mimik, fagter og deltagelse i sanglege og sange, og kender til traditioner og højtider Tegn (3-6 år): Vi ser, at barnet udvikler kompetencer, når Barnet udtrykker sig ved hjælp af forskellige materialer og udtryk Barnet igangsætter lege, samtaler med inspiration fra oplevelser, og hvad der optager barnet Barnet kan udtrykke sig fantasifuldt Barnet viser kendskab til traditioner i egen kultur Barnet føler glæde ved og tilhørsforhold til årets traditioner Barnet agerer ud fra sociale spilleregler og værdier Barnet er åben og nysgerrig overfor nye og andre kulturelle fænomener 7

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold:

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold: Pædagogiske Indhold: Seks temaer...3 Sociale kompetencer...4 Sproglig udvikling...5 Kulturelle udtryk og værdier...6 Natur og naturfænomener...7 Krop og bevægelse...8 Alsidig personlig udvikling...9 Et

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 etablere venskaber smiler ved synet af bestemte børn spørger bestemte børn, om de vil

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård.

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. I Engskovgård arbejder vi aktivt med de pædagogiske læreplaner. Her følger først læreplanerne for de O 3 årige og daefter den for de 3 6 årige. Alsidig personlig

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge deltager i fælles vokseninitierede aktiviteter veksler mellem at være iagttagende

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Målet er, at barnet: vise tryghed og tillid til andre børn og voksne er tryg blandt kendte

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.:

Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: Pædagogisk læreplan Jf. Dagtilbudsloven, afsnit II, kap. 2, 8.: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158274#kap2 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen:

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Navn: Fødselsdato: Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: 0-3 årige 3-3½ årige 3½-4-5 årige 5-6 årige Natur og naturfænomer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske læreplan i Asebo

Den pædagogiske læreplan i Asebo Den pædagogiske læreplan i Asebo Du sidder nu med Asebos pædagogiske læreplan i hånden. Der skal i alle dagtilbud jf. dagtilbudsloven udarbejdes en pædagogisk læreplan. Sammen med forældrebestyrelsen sætter

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere